Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010

2

3 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen , 9 Norge - Viktige aktiviteter Voksenopplæring 10 Generell studiekompetanse 10 Helsefag 10 Petroleumsfag 10 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne 11 Fagskole 12, 13 Forkurs til ingeniørutdanning 14 Øvrige aktiviteter 15, 16 IKT og læring når læreren løper etter deg 17, 18, 19, 20 Produkt og Kvalitetsutvikling 21 Produktutvikling 22 Kvalitetsutvikling 22 Achilles 23 Internasjonalt 24, 25, 26, 27 Namibia-kontoret 28, 29 Kasakhstan-kontoret 30, 31 Angola 32, 33 Kasakhstan 34, 35, 36 Namibia 37 Nigeria 37 Turkmenistan 38 Uganda 39 Vietnam 39 Elfenbenskysten 40 Mosambik 41 Samarbeidende skoler og partnere 42 Oversikt skoler 42, 43 Oversikt partnere 44, 45 Organisasjonskart 46, 47 Administrasjonen 48 Arbeidsmiljø 48 Likestilling 48 RKKs priser og stipend 48 Støtte til unge idrettsutøvere 48 Kjell Arholms minnestipend 49 Økonomi 50, 51 3

4 Stiftelsen Rogaland kurs- og kompetansesenter RKK Samme gruppebilde som 2009 Foran f.v.: Margot Sundsbø, Janne Johnsen, Kristine Gramstad, Ellen Solheim Bak f.v.: Øystein Hansen, Ole Imsland, Trond Birkedal og Leiv Roald Thu RKK er et ressurssenter for videregående skoler, opprettet av Rogaland Fylkesting i 1989 i samarbeid med arbeidslivspartene NHO og LO. Stiftelsen RKK koordinerer de videregående skolenes kompetansetilbud overfor private og offentlige kunder. Internasjonalt driver RKK kompetanseutviklingsprosjekter i en rekke land, og RKK har avdelingskontor i Walvis Bay, Namibia og Ust-Kamenogorsk, Kasakhstan. 4 RKKs styre Styre utgjøres av Rogaland fylkeskommune v/ Kristine Gramstad (Ap), Janne Johnsen (H), Ellen Solheim (KrF), Trond Birkedal (FrP), NHO Rogaland v/ Leiv Roald Thu, LO Rogaland v/ Øystein Hansen og rektorene v/ Margoth Sundsbø.

5 Slik administrerende direktør ser det Året 2010 har vært preget av meget stor aktivitet på alle områder der RKK er engasjert. Resultatet for året er tilfredsstillende, men er preget av at organisasjonen vokser. Veksten stiller krav til styrket bemanning, men også til oppgradering av administrasjonssystemer og rutiner. Det har i 2010 vært nedlagt et betydelig arbeid innen videreutvikling av vårt QMS-Quality Management System. Standardisering og metodikk er spesielt viktig da RKK får stadig flere internasjonale medarbeidere. Organisasjonen må derfor kunne ta hensyn til forskjellig erfaring og kulturbakgrunn fra RKK-konseptet med skreddersydd etterutdanning medarbeidernes side. for privat og offentlig sektor basert på ressurser fra den videregående skolen i Rogaland er unikt Vi har for å oppnå god integrering og optimal i norsk og internasjonal sammenheng. strategisk utvikling startet opp et internt lederutviklingsprogram som skal gå over tre år. Konseptet sikrer skolene kontinuerlig utvikling av fagmiljøene, inntekter til investeringer i ny Opprettelsen av våre avdelingskontor i Namibia og teknologi og direkte kontakt med næringslivet Kasakhstan har tilført RKK en ny dimensjon og nye nasjonalt og internasjonalt. muligheter. Internasjonalt er våre oppdragsgivere blant annet Avdelingene har spisskompetanse innen sam- Utenriksdepartementet, Norad, Olje for utvikling funnsstruktur, kultur og språk, og vil dermed (OFU), Olje-direktoratet, UNITAR (FN), kunne utvikle RKKs engasjement gjennom en myndigheter i en rekke land samt norske og nærhet til markedet som vil være nødvendig for å internasjonale selskaper som opererer i de oppnå gode resultater. landene hvor vi er aktive. RKK vokser mest internasjonalt, men har også et RKKs konsept baserer seg på de norske betydelig potensial for vekst på hjemmemarkedet erfaringene med utdanning av lokal arbeidskraft i Rogaland og resten av Norge gjennom våre nett- til nasjonale og internasjonale selskaper. baserte tilbud. Vi bygger opp vår organisasjon for Selskaper som etablerer virksomhet i å takle en vekst innen begge markedsområder og utviklingsland blir stadig oftere møtt med krav venter en positiv effekt av dette allerede i om å benytte lokal arbeidskraft. 5

6 Vi ser stadig oftere eksempler på at myndighetene i flere land er interessert i en samfunnsstruktur som er basert på norske erfaringer. Vår erfaring med et godt yrkesutdanningssystem i offentlig regi som gjør det mulig å utdanne egne innbyggere på et nivå som internasjonalt næringsliv krever. I de landene der vi allerede er i gang vokser aktivitetene stadig, eksempler på dette er Angola, Nigeria og Kasakhstan. Erfaringene og resultatene fra disse landene har gjort at nye land kommer til, som Uganda, Mosambik, Elfenbenskysten og Sudan i Afrika og Turkmenistan i Eurasia. 6

7 Kundene og samarbeidspartnerne våre i disse landene er regjeringer, lokale myndigheter og privat næringsliv, både lokale firmaer og internasjonale firmaer. Vi vil fortsette å arbeide for å heve kvaliteten på våre tilbud ved å ha et kontinuerlig fokus på våre rutiner og samtidig utvikle våre medarbeidere på alle nivå. Det vil også være nødvendig å øke staben i 2011, både i Norge og i utlandet. Ole Imsland, administrerende direktør 7

8 Kompetansedelingsprisen 2010 Kompetansedelingsprisen deles ut av Nærings- RKK har som stiftelse i over tjue år arbeidet for foreningen i Stavanger. 21. desember 2010 å stimulere til kompetansedeling med det til sikte mottok RKK prisen under utdelingen som fant å styrke verdiskapningen i regionen. sted i Rogaland Teater. Tidligere har oljeselskapet Norske Shell og forprodusenten Skretting blitt Dette har siden starten skjedd med både internt, tildelt prisen, og det var Skretting som i egenskap lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt av fjorårets vinner delte ut prisen sammen med perspektiv på kompetansedeling. leder i næringsforeningen, Jostein Solland. RKK har gjennom sitt arbeid siden starten bidratt Som begrunnelse for prisen uttrykte juryen blant til å etablere samarbeid og å bryte ned annet at: samarbeidshindre mellom videregående skoler i rollen som kompetanseleverandør til offentlige og «(...) I mer enn 20 år har vinneren arbeidet for å private virksomheter. stimulere til kompetansedeling for å styrke verdiskapningen i fylket, og bidratt til å etablere I dag samarbeider flere skoler mot virksomheter samarbeid og å bryte ned hinder mellom videre- de enkeltvis ikke ville kunne nå, både regionalt, gående skoler og offentlige og private nasjonalt og internasjonalt gjennom RKK. virksomheter. Eksempler på slik samarbeid er samarbeidet innen Et viktig mål har vært å synliggjøre den samlede kompetansen til fylket, og å skape aktivitet til nytte for lokale bedrifter, innbyggere og institusjoner, også langt utenfor regionens vanlige grenser. Vinneren har også arbeidet med å dele erfaring og kompetanse i samarbeid med myndigheter i andre land.» Hele 10 virksomheter var nominert, og RKK er glad for at arbeidet med å dele og anvende kompetanse blir satt pris på av næringsforeningen. RKKs arbeid er tuftet på viljen til å dele for å kunne levere og vilje til å overføre og ta i bruk kompetanse både mellom enkeltmennesker og mellom regioner og land. Det er derfor en svært treffsikker pris i forhold til RKKs aktiviteter og en pris vi er både stolt og takknemlig for. olje og gass, innen helse og studieforberedende, samt ulike etter- og videreutdanningskurs for voksne. RKK har utviklet og videreutviklet modeller for fleksibel læring som hele tiden sikter mot å ligge i front i bruk av teknologi og organisering for å nå flest mulig kompetansesøkende: Fra tradisjonell videokonferanse til mobil og personlig video og web-tv bidrar teknologi og organisering til at mange som ellers ikke kunne tatt del i kompetanseutvikling kan gjøre det. Dette er også en side av det å dele. 8

9 RKK har i gjennom alle år bidratt aktivt til å skape internasjonale prosjekt og nettverk og derigjennom synliggjøre Stavanger-regionen overfor industri og kompetanseklynger i utlandet. Tema som lærlingeordning, IKT, skoleledelse, utforming av skolebygg, og samarbeid for å kvalifisere sveisere, er bare noen eksempler på kompetansedelingstema. Siste tilskudd av året er spredning av «fra jordtil-bord» og «fra hav-til-bord» som konsept for utvikling av kvalitet og merkevare. Veien fra lokalt Finnøy-initiativ til å bli nasjonal politikk i andre land forutsetter en uvanlig høy grad av evne og vilje til å dele kompetanse på nye måter og på nye områder. Nylig kvitterte Kasakhstans myndigheter med å oppnevne RKKs adm. dir. Ole Imsland til stedlig representant og konsul, noe som vitner tydelig om den tillit og gjensidige respekt som er bygget opp gjennom et konkret og omfattende arbeid over lang tid. Dette arbeidet setter ikke bare Kasakhstan på kartet i Norge og Stavanger-regionen, men viser en aktiv Stavanger-region som setter oss på kartet som en kompetanseregion overfor omverden. RKKs arbeid med å dele norske erfaringer har ført til etablering av RKK-kontorer i Kasakhstan og Namibia. Arbeidet er blitt lagt merke til av norske nasjonale myndigheter, fagmiljøer og organisasjoner i utlandet så som FNs UNITAR, og aktiviteten dekker nå et bredt spekter av land i Afrika og Sentral-Asia. Dette kommer lokale virksomheter og Stavanger-regionen til gode i form av oppmerksomhet, oppdrag og anerkjennelse. En pris innen kompetansedeling er en god og viktig anerkjennelse av et langvarig og utfordrende arbeid som på en uvanlig måte har satt Stavangerregionen på kartet som en kompetanseregion, både for Norge og resten av verden. 9

10 Norge - viktige aktiviteter 2010 Voksenopplæring RKK har hatt nærmere 5000 deltakere på forskjellige løp innen voksenopplæring dette året. Vi har 14 aktive skoler som har arrangert kursene. De studieretningene som har hatt flest deltakere er generell studiekompetanse, helsefag og ulike petroleumsrelaterte fag. Generell studiekompetanse Det undervises i generell studiekompetanse på Stavanger katedralskole, Gand vgs., Dalane vgs. og Haugaland vgs. Vi har hatt 800 deltakere på generell studiekompetanse i løpet av året. Deltakerne kan velge undervisningen i fagene som en kombinert undervisning mellom fjernundervisning via internett og faste samlinger, eller som tradisjonell undervisning. Helsefag Dette året har det vært 620 deltakere på totalt 20 kurs innen helse og sosialfag. Det er Bergeland vgs, Gand vgs, Rygjabø studiesenter og Møllehagen skolesenter som har hatt disse kursene. Vi har hatt 70 deltakere på 3 kurs via. Studiesenteret.no. Petroleumsfag Stavanger offshore tekniske skole har vært den største leverandøren av utdanning innen petroleumsfagene. Kursene som har hatt flest deltakere er teknisk fagskole petroleum med 200 studenter, hydraulikk I og II har hatt 130 deltakere, og lederkurs for maritimt personell som består av 10 moduler, hvor Illustrasjonsbilde hver modul har vært arrangert flere ganger. 10

11 Rammekontrakt med RFK i videregående opplæring for voksne Vi har rammekontrakt med Rogaland fylkeskommune i videregående opplæring for voksne for perioden Fagene er: Generell studiekompetanse ved Gand vgs., Stavanger katedralskole og Haugaland vgs. Spesiell studiekompetanse ved Stavanger katedralskole Helsearbeiderfag ved Rygjabø studiesenter, Bergeland vgs. og Gand vgs. Barne- og ungdomsarbeiderfag ved Rygjabø studiesenter og Gand vgs. Helseservicefag ved Bergeland vgs. Blomsterdekoratør ved Bergeland vgs. Kokk og servitør ved Godalen vgs. Byggteknikk ved Haugaland vgs. og Gand vgs. EL-energi ved Gand vgs. Data og elektronikk ved Gand vgs. Kulde og varmepumpeteknikk ved Godalen vgs. Kjøretøy ved Gand vgs. Transport og logistikk ved Haugaland vgs. og Gand vgs. Automatisering ved Gand vgs. Automatiseringsfaget ved Gand vgs. Overflateteknikk ved Gand vgs. Salg, service og sikkerhet ved Haugaland vgs. og Gand vgs. Reiseliv ved Haugaland vgs. Illustrasjonsbilde Ny kontrakt ble signert for perioden

12 Fagskole 2010 har på mange måter stått i fagskolens tegn Fagskolenes tid er kommet! også for RKK, og bærer bud om fortsatt høy Dette nesten profetiske utsagnet er uttrykt av til 156, og RKK ser på helsedirektoratets både forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og gjentatt av stortingspolitikere i 2010, både under NOKUT S kvalitetskonferanse og senest på NUFH S-konferansen (Nasjonalt utvalg aktivitet også neste år. Andelen studenter har økt statistikk at tradisjonelle opplegg har nedgang mens nettstudier har økt oppslutning. Det er i seg selv positivt for RKK som satser på for fagskoleutdanning i helse og sosialfag). nettstudier. Per 1. oktober 2010 hadde RKK- Det er samfunnets økende behov for høyere stillas, eldreomsorg, kreftomsorg, psykisk helse, kompetanse som driver dette fram, ikke minst innen helsefag, men generelt framstår etterutdanning på tertiært nivå innen yrkesfag, med sine krav til yrkesrelevans og forankring i næringens behov, som mer viktig skoleslag enn noensinne. fagskolen 156 studenter, fordelt på tilbudene rehabilitering og veiledning. Vi ser også oppjustering av krav og standardisering som positivt for fagskole-sektoren, med tiltak som harmonisering av studiepoeng og ECTS (European Credit Transfer System), nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og forsterka krav til kvalitetsstyring og statistikkrapportering til DBH (Database for høyere utdanning). 12

13 RKK har derfor i 2010 revidert, implementert og RKK Fagskolen har NOKUT-godkjenning som rapportert på kvalitet ut i fra de nye retnings- fagskole innen: linjene som ble gjort gjeldende fra og med 26. januar Kvalitetsstyringssystemet ble total- Helse: Kreftomsorg og lindrende pleie revidert og omsøkt NOKUT for godkjenning. Helse: Psykisk helsearbeid Helse: Eldreomsorg Dette forventes avklart i løpet av vinteren Helse: Rehabilitering Dette måtte gjøres som følge av forskrifts- Helse: Veiledning endringen og ønske om å utvide med nye tilbud. Teknisk fagskole: Stillas NOKUT har tidligere ikke stilt krav om godkjenning av kvalitetssystem og godkjenningen Til sammen var 156 studenter aktive i 2010, av kvalitetssystem vil være viktig å få på plass. fordelt på disse tilbudene. Kursdatabase er også planlagt oppgradert i løpet av 2011 for å ta høyde for innsamling av nye statistikkkrav. For 2011 vil det derfor bli lagt vekt på oppgradering av studieadministrative system, kompetansestyrking administrativt, etablering av nye referansegrupper, studentevalueringer, eksamen og arbeidsmiljø.det vises ellers til egen delrapport om kvalitet i fagskoletilbudet på RKKs hjemmeside. 13

14 Forkurs til ingeniørutdanning Dette er et unikt tilbud fra Universitetet i Stavanger, utviklet og drevet av RKK. Kurset er rettet inn mot personer som mangler formelle kvalifikasjoner til å søke ingeniørutdanningen. Dette inkluderer personer som har yrkesfaglig bakgrunn, men ikke nok allmennfag, personer med allmennfaglig bakgrunn, men uten matematikk og fysikk, samt personer over 23 år som har mer enn 5 år yrkeserfaring. Forkurset har i studieåret 2010/2011 bestått av fem fag: Matematikk, fysikk, norsk, engelsk og teknologi og samfunn. RKK har hatt ansvaret for driften av forkurset ved UiS siden Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Fleksibiliteten og mobiliteten på studiet gjør det mulig å kombinere med jobb hvor enn man er. Forelesningene går på dag- og kveldstid. Det er en del studenter som følger oss fra andre steder i landet og som da har tilgang på forelesningene via nettet. Opptakene har alle studentene mulighet til å se på It`s learning i ettertid. Vi hadde over 900 interesserte til de 400 studieplassene vi kan tilby. 14

15 Øvrige aktiviteter Bergeland vgs. har gjennomført helseservicekurs for deltakere som nå ønsker å gå videre for å bli helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Ved Gand vgs. sitt opplæringssenter har det vært 300 deltakere som har tatt fagene til generell Gjennom det nære samarbeidet med behandlingsog omsorgsapparatet har skolen kompetanse som de ønsker å dele med andre gjennom kursvirksomheten. Målgruppen er ansatte innenfor skole, barnevern, psykiatri og ulike helseforetak. Rygjabø studiesenter har hatt fagskole innen studiekompetanse og yrkesfaglige fellesfag. psykisk helse, kreftomsorg og lindrende pleie, Det kjøres kontinuerlig kurs i teoridelen innen Det avholdes kontinuerlige kurs i helsearbeider- yrkesfagene byggteknikk, transport og logistikk faget, salg, service og sikkerhet, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, fagene er rettet mot ufaglærte som ønsker å ta fagbrev. I tillegg har det vært kurs i asbestsanering, innføring og oppfriskingskurs i engelsk og eldreomsorg og rehabilitering totalt 130 studenter. faget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, i tillegg er det egen klasse i helsearbeiderfaget for minoritetsspråklige. Ved Sauda vgs. har det vært kurs i sertifisering av sveisere og førerkort klasse BE. sertifiseringskurs i varme arbeid. Stavanger Katedralskole har tilbudt generell og Ved Godalen vgs. har det vært kurs i logistikkfaget deltakere på kursene. Vg3 nivå, mange av deltakerne kom som en følge av rammeavtalen med Statoil. Det har også vært spesiell studiekompetanse, totalt har det vært 450 Stavanger offshore tekniske skole har hatt kurs avholdt kurs i hardlodding. i sertifikatrettet lederutdanning, nettbasert Haugaland vgs. har hatt kurs i generell studie- teknisk fagskole stillas, IWCF sertifisering, kompetanse, salg, service og sikkerhet og teknisk fagskole innen petroleumsteknologi, kjemiprosess, brønnteknikk, hydraulikk og billakkering. sveisekurs. Møllehagen skolesenter har hatt kurs innenfor det På Time vgs. har det vært flere kurs innen an- spesialpedagogiske feltet. leggsmaskinførerfaget og ADK 1 kurs. Ved Åkrahamn vgs. flere kurs i automatiker Vg2 og Vg3. 15

16 Rogalandskonferansen 2010 ble arrangert 13. og Samarbeid NHO reiseliv Vestnorge og Rogaland politidistrikt 14. april i Haugesund. I 2001 inngikk NHO reiseliv, Rogaland politidistrikt Rogalandskonferansen 2010 og RKK en samarbeidsavtale om gjennomføring Temaet var: «En skole for alle». av autorisasjonskurs for dørvakter ved utesteder, samarbeidet ble avsluttet 1. august pga regel- Det var mange gode foredrag og spennende og endringer. RKK stod som kursarrangør og inspirerende parallell-seminar, ledet av dyktige, Rogaland politidistrikt og NHO reiseliv Vest-Norge innovative praktikere. sto for det faglige innholdet. Det deltok 290 på konferansen, og de fleste kom Siden starten i 2001 har vi arrangert 82 kurs, fra Rogaland. hvor vi har hatt over 1800 på kurs. Konferansen er et samarbeid mellom opplærings- I 2010 hadde vi 100 ordensvakter på totalt 4 kurs. avdelingen i Rogaland fylkeskommune og RKK. Kursene ble avhold i Stavanger. Kurset var et av kriteriene for å bli godkjent som ordensvakt iht. serveringslovens bestemmelser. 16

17 IKT og læring-når læreren løper etter deg RKK har i 2010 fortsatt arbeidet med å tilrette- Tilbud som ikke er organisert «rett» og treffer legge for at så mange voksne som mulig skal målgruppen i verken form eller innhold vil ikke kunne ta utdanning. lykkes uansett bruk av teknologi og grad av «IKT-modenhet». Det betyr at tilbudene skal være utformet for å treffe voksne og være så fleksible som mulig for Da RKK startet sin satsing på IKT-støtta læring for å ivareta hensyn til familie eller jobbforpliktelser. mer enn ti år siden, var det i erkjennelsen av at læring er en sosial prosess og at ensidig fokus på Fleksibilitet betyr for RKK at blant annet tid og informasjonsteknologi (IT) ikke var nok, sted ikke lenger er begrensende faktorer for å kommunikasjonen (K) måtte etableres mellom kunne følge et opplæringstilbud. aktørene: Nøkkelen er å skape tilbud som sikrer god AIT» ble til «IKT» og IKT i blanding med fysiske læringsprosess og hjelp og støtte når den lærende samlinger ble selve grunnoppskriften. har behov og ha instruktører som er trygge i rollen som formidlere, både på nett og tradisjonelt. Internett og mobil teknologi, sosiale medier og utveksling av data, informasjon og kunnskap skjer stadig raskere, og vi skal både henge med i kunnskapsutvekslingen og gi rom for å utvikle tenkning og praktiske ferdigheter. Teknologi er ikke svaret på alle problemer knyttet til læring, like lite som penger er sikker vei til lykke. Men, i likhet med penger, er det en del problemer enn slipper å fokusere på dersom en har tilstrekkelig tilgang, og de fordelene må vi høste og videreutvikle. Hvordan teknologien spiller sammen med lærernes kompetanse og vaner, brukernes forventinger og modenhetsnivå på data (den digitale basiskompetansen), tilrettelegging i form av infrastruktur og kontinuerlig forbedring av utstyr, metoder og kunnskap, er alle eksempler på kritiske faktorer der menneskene og teknologien må virke sammen for at god læring skal skje. 17

18 Siden den gang er mange tema og diskusjoner lagt til side i tråd med at teknologien er blitt billigere og mer tilgjengelig. Det er eksempelvis ingen i dag som skriver e-posten først for senere å koble til og sende e-post med så få tellerskritt som mulig. I dag er Internett tilgjengelig stort sett hele tiden over alt hvor vi ferdes, og i «de tusen hjem» er det ikke uvanlig lenger om en har flere gjerne titalls - megabit båndbredde tilgjengelig og mer enn én datamaskin på deling. Våre vaner har forandret seg og vi er vant med at det meste kan ordnes «på nettet». 18

19 Webkamera finner en på alle bærbare og også de fleste mobile enheter kommer nå med mulighet for å kjøre og sende video. Det å ikke kunne kommunisere på mange plattformer er i ferd med å bli et unntak. RKK arbeider derfor kontinuerlig med å videreutvikle våre nettstøtta opplegg og sender i dag eksempelvis kurs live via Internett både som nett-tv i sanntid og med mulighet for seinere avspilling. Det har tatt bort mye av presset på videokonferanselokaler i mottaker-enden, og barrieren med å måtte flytte på seg for å følge en forelesning til dels langt for noen er borte. 19

20 Det betyr ikke at deltakerne ikke kan eller bør Det kvalitativt nye i 2010 er altså hensynet til møtes, men det skjer i så fall fordi det lærings- mobilitet. Viktige pilotprosjekt for å fornye distri- messig er lurt, ikke fordi teknologien er et annet busjon og oppfølging har vært gjennomført i 2010 sted enn der deltakeren bor. og flere skoler går nå i samme spor for å forbedre kvaliteten ved å bruke IKT for å planlegge, Det er også mange måter i dag å holde en relasjon gjennomføre/levere og evaluere undervisningen levende og personlig uten å sitte i samme rom, og og gjøre den enda mer tilgjengelig. Dette vil måtte personlige videokonferanseløsninger er et om- følges opp og videreutvikles ytterligere neste år. råde der vi har fortsatt å vinne mange erfaringer i 2010, blant annet gjennom å fornye en rekke av Tid til tenkning, dialog og praktisk øving blir mer tilbudene innen allmennfag og helse. og mer viktig i dette mobile bildet. Teknologi kan forenkle mange prosesser og frigi ressurser til mer RKK ønsker derfor å måle kvalitet blant annet på i gruppebasert eller individuell oppfølging. At den hvilken grad deltakerne føler nærhet og blir «sett» gamle «blandingsmodellen» ikke lenger bare betyr som kursdeltaker. Faktisk tyder brukerundersøkel- nett pluss fysisk samling, men like gjerne kan sene på at nettstudentene er dem som totalt sett bety ulike måter å organisere nettbruken på, er er mest fornøyd med sine studietilbud. da en naturlig utvikling, selv om en da vil ha nye og varierte definisjoner av hva det betyr å jobbe Dette kan henge sammen med at en som «nettstøtta». nettstudent opplever en større grad av læringsaktivitet, dvs. påvirkning av egen framdrift og mer RKKs gamle slagord om at «RKK sender læreren deltakeraktive læringsmåter, samtidig som en er hjem til deg» har i 2010 fått to streker under en del av læringsfellesskap. svaret og vi er på vei til en hverdag der RKKlæreren, for å bruke et lignende bilde, nærmest løper etter deg og møter deg der du er det er et 20 spennende bilde å jobbe ut i fra.

21 Produkt og kvalitetsutvikling Produktutvikling 2010 har vist at godt utviklingsarbeid krever god Tre nye tilbud for fagskole helsefag (barsel- og barnepleie, tverrfaglig miljøarbeid og miljøarbeid dialog internt og langsiktighet. innen rus) er utviklet og avventes godkjenning hos I 2010 har vi sett at planer og innhold utviklet for høsten 2011.Voksenopplæring i regi av Rogaland én målgruppe omarbeides og tilpasses nye grupper og krav en ikke så da en utviklet det originale tilbudet. Kurs som ble utviklet for olje- og gass-sektoren under høykonjunkturen for en tid tilbake får et nytt liv mot andre grupper etter litt justering og viser at digitalisering på en god måte høyner gjenbruksverdien av innhold, slik en så da grunnleggende elektro ble tatt over av NOKUT tidlig i 2011, slik at de kan igangsettes fra fylke ble utviklet og kontrakt inngått desember Sammen med UiS ble forkurs for ingeniør på initiativ fra RKK revidert distribusjonsteknisk og fornyet slik at nettdistribusjon nå nærmest er fullautomatisert. Seminar om BKA-midler (Basiskompetanse i arbeidslivet), der representanter fra bedrifter, LO, Stavanger Offshore Tekniske skole. NHO og BKA førte til en positiv dialog med flere Tilbud for NAV innen helsearbeider for minoritets- fra tidligere bka-prosjekt og avtale om fire nye språklige er etablert og levert i løpet av året, og aktører, og avtaler om kvalifisering til fagbrev bka-prosjekt ble etablert som utviklingsprosjekt forventes avslutta våren senhøstes Det er satt i gang tiltak i samarbeid med de mest Internasjonalt har arbeidet med å promotere aktive skolene for å høyne skolens kompetanse på nettlæring og praktiske verktøy i kursleveranser. Dette har særlig knyttet seg til helsefag og allmennfag der RKK ønsker å videreutvikle nettdidaktikken og metoder i måten nettkurs gjennomføres på. yrkesopplæring gjennom INTVET-satsingen vist seg å være en suksess. En rekke kurs tilbys nå i et samarbeid med både nasjonale myndigheter, direktorat og aktører i utlandet, og kursporteføljen for de internasjonale kursene administreres i RKKs kursdatabase av RKKs Namibia-kontor. Det vises til egne kapitler for de ulike land og prosjekt.

22 Kvalitetsutvikling Achilles RKK har i 2010 arbeidet langs to hovedspor for RKK er godkjent og sertifisert av Achilles Joint kvalitet: ett spor rettet mot RKK generelt og som Qualification System som leverandør til olje- og organisasjon i global vekst, og ett spor rettet mot gassindustrien i Norge og Danmark. RKK som fagskoletilbyder i et norsk marked. Disse sporene løper i stor grad parallelt, men har likevel RKK har godkjennings-id nr RKK ble sine særtrekk som skiller dem. resertifisert Arbeidet med generelt kvalitetsstyringssystem for Sertifiseringen innebærer krav til kvalitetsstyring RKK generelt og globalt er først og fremst i samsvar med ISO 9001:2000. Achilles Felles drevet fram av krav og vilkår som følger av norsk Kvalifikasjonsordning er pr dags dato i bruk i til lov, NORSOK, ISO 9001, interne vurderinger og sammen 20 selskap i oljeindustrien på norsk og eksterne oppdragsgiveres premisser og særkrav i dansk sokkel. de ulike utenlandsprosjektene. RKK gjennomfører årlig revisjon av sine system Det omfattende revisjonsarbeidet som ble startet og policy i henhold til krav i fra Achilles, og ser i 2009, har vært tema på ledersamling i Namibia i Achilles som et nyttig verktøy i fht å møte krav og 2010 og har ført til en ny struktur og justert forventinger fra en internasjonal industri. dokumenthierarki og interne krav. For RKK er sertifisering i hht Achilles en viktig sjekkliste for å holde oss oppdatert om relevante moment og fange opp aktuelle problemstillinger, eksempelvis som da Achilles økte fokuset på sosialt ansvar, etikk og korrupsjon for en tid tilbake. RKKs avdelingskontorer og norske toppledelse har bearbeidet kvalitet som tema i egne seminarer knyttet til forståelse og krav til kvalitet. For RKK som fagskoletilbyder er det i 2010 startet et gjennomgripende revisjonsarbeid av kvalitetssystemet som tar sikte på å dokumentere samsvar med den nye fagskoleloven. Det vises til eget kapittel om arbeidet med fagskole. 22

23 23

24 Internasjonalt INTVET er RKKs internasjonale avdeling. INTVET Norge ble dermed det første landet i verden til å er en forkortelse for «International vocational tilby en formell fagutdanning innen dette området. education and training» og er et uttrykk for den I motsetning til andre land, der oljeselskapene internasjonale satsingen i RKK. RKKs øvrige basis- selv står for opplæring av det personell de organisasjon utgjør både personell og fag- behøver, er det myndighetene i Norge som kompetanse som INTVET nyttegjør seg løpende. styrer dette. Viktighetene av at myndighetene har INTVET er en integrert del av RKKs virksomhet. kontroll på utdanningen, særlig på et så viktig INTVET er likevel mer enn bare en avdeling og område som oljevirksomheten, er et eksempel aktivitet i RKK-organisasjonen. Det er et uttrykk flere land vil følge. for en ambisjon og en satsing som skal bidra til at RKK innfrir sitt mål om å være en global aktør Et ekstra moment er at denne utdanningen er innen opplæring, med de konsekvenser det har utviklet og gjennomføres i et samarbeid mellom for krav til kvalitet, logistikk, innhold og myndigheter og arbeidsgiver (NHO) og internasjonale standarder. INTVET skal dermed arbeidstaker-organisasjonene (LO). Våre også bidra til å fornye og løfte basisorganisasjonen erfaringer med etterutdanning blir også videre i sitt regionale og nasjonale arbeid. RKKs etterspurt internasjonalt.rkk-modellen, der ledelse har arbeidet målrettet med denne skolene er et ressurssenter for etterutdanning, har strategien i en rekke år, og vurderer at resulta- også vakt internasjonal oppmerksomhet og det er tene, med rekken av etablerte prosjekter og en flere pilotprosjekter hvor RKK-modellen utprøves økende mengde aktiviteter internasjonalt, nå viser i andre land. Innen utvikling av olje- og gassvirk- at vi lykkes. For å forklare denne satsingen, må somhet, blir selskapene stadig oftere møtt med vi se på følgende: Det norske systemet for yrkes- kravet om «local content» fra myndighetene. RKK utdanning og voksenopplæring/ etterutdanning, samarbeider med en rekke større bedrifter, om har vakt oppmerksomhet internasjonalt. å skolere lokal arbeidskraft til deres prosjekter Gjennom etablering av oljevirksomheten i Norge i flere land. RKK gjennomfører også prosjekter på 1970-tallet ble det utviklet fagutdanningstilbud for Utenriksdepartementet med oppgradering og på alle områder tilknyttet denne virksomheten. utvikling av fagutdanning i Asia og Afrika.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer