ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELD ING 1974 INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnad6n Næringar og arbeidskraft Mongstadprosjektet Sysselsetjing i utanriks sjofart m.v. Den okonomiske utviklinga ~ Konklusjon Tabellar '

2 FORORD Med dette legg styret i Nordhordland Tiltakskontor fram årsmelding for Meldinga omfattar eit stbrre tabellverk og statistisk materiale enn tidlegare år, samstundes som den også omfattar jordbruks- og skogbruksnæringane. Dette ut frå eit samarbeid med heradsskogmeisteren i Nordhordland, slwgreisingsleiarane og heradsagronomane. i distriktet. Årsmeldinga gjevelies ei generell orientering om arbeidet ved konto~et og kommentar til einskilde oppgåver og utviklinga generelt på ymse sektorar, og kan vonleg vera av interesse for folkevaide organ, næringsdrivande og elles dei som engasjerer seg i samfunnssporsmål.

3 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim Lindås Nasfjorden Neland Radoy kommune II II Il Il Alver Hotell Alversund Sparebank Bergensmeieriet Bergens Privatbank Bergens Sparebank AS Bergen-Nordhordland Rutelag Bruknapp, Andreas Georg Eknes l'1etallindustrias Brodr. Erstad Trevarefabrikk AS Fiskeredskap Fjellstrand Mobelverkstad Flatoy Industri Fosse Bruk AS I Frekhaug Metallstoperi A!~ T. Giertsen Plastindustri Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk Hoyland Auto x Haaland, Wilhelm AS Jotungruppen Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge Nobelverkstad AS Lindås Sparebank x Nanger Fiskemat Nanger Sparebank Nastrevik Slipp & Nek. Verksted I. Myhren Jernindustri Håkon Nyking Netallindustri

4 4. Mobelproduksjon Als Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Alurniniurnvarefabrikk Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy- og Sandeigarlag AlL Prahl~ Håkon Glatvedt Radoy Mekaniske Verksted AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL L. K. Sellevold Plastindustri Skogen Mobelfabrikk Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene~ Karstein Theodor Olsenfs Eftf. Vestlandsbanken Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aasgard Mobelfabrikk AlS (' ~~.L({~ 4(,) Det er i 1974 tilmeldt 2 nye medlemer. Desse er merka med x. Forutan medlemskommunane hadde kontoret i medlemer. Av desse er 5 bankar, 47 verksemder og 1 privatperson. Ei verksemd som var medlem i 1973 er gått ut, slik at auke i medlemstalet er 1 i 1974.

5 5. REPRESENTASJON, STYRE~ ADMINISTRASJON Representasjon: Desse er kommunevaide representantar til årsmotet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken : Austrheim kommune: Masfjorden kommune~ Sam. clervåg, Fonnes Alf Arnesen Utkilen, Kjelst. Karstein Kaland, Fonnes Ragnv. Hopland, Austrheim Arnt Brandtun, Mastrevik Klaus Nordli, Hosteland Eino Lahti, Masfjordnes Gunnar Daae, Risnes Hjalmar Matre, Matredal Johs.R. Mjanger, Masfj.nes Lindås kommune e Meland kommune: Olav Ro~ Rodland Mons Aasgard, Dalsgrend Arnvald Kolås, Fanebust Nils Brakestad, Hundvin Olaf Villanger~ Festo Jon Syslak? Lindås Bj. Knarvik, Lauvåssjoen Olav Jordal, Alversund Svein Valvatne, Isdalsto Bjarne Foss, Isdalsto Sigmund Rykkje, Seim Lars Padoy, Vikanes Georg Eknes, Eikangervåg Liv Eikanger, Eikangervåg Svein Skaar, Isdalsto Gunnar Myhr, Hjelmås Ar~ I. Sakstad, Frekhaug Bj&rn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Magne Askeland, Frekhaug Alfred Mangeroy, Flatoy Anders Husebo, Rossland Radoy kommune~ Normann Villanger, Manger Nils Gjerde, Sletta Gunnstein Kolstad, Manger Bjarne Storheim, Sæbovågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Manger Leif G. Mjos, Sletta Konrad Sylta, Bovågen Ragnar Nottveit, Manger

6 6. Styre: Til årsmotet for 1973, som vart halde den 27. april 1974,på Nordhordland Folkehogskule etter innbyding frå Meland kommune, stod folgjande styremedlemer med varamenn på val: Frå Austrheim kommune : Arnt Brandtun, varam. Gustav Kaland ti Lindås ti Olav Jordal, Il Bjarne Foss Il Radoy Il Nils Gjerde, Il Bj~ Fjæreide II ti " Konrad Sylta, " Bj. St6rheim " verksemdene Roald Reknes, l' K.Sellevold Samtlege representantar med varamenn vart attvalde. Styret har i 1974 hatt folgjande samansetnad: Representant for: Styremedlem: Varamann~ Austrheim Lindås Il Il kommune Il Il " Masfjorden " ti Meland Radoy " Verksemdene " ti ti Il Arnt Brandtun J.Sletten Hansen Olav Jordal Mons Aasgard Leif S. Kvinge Jon Hope Bjorn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Sylta Roald Reknes Gustav Kaland Bjarne Bakke Bjarne Foss Olav Ro Hans G. Daae Magnus Stordal Olav Fla t.oy Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Knut L. Sellevold Olav Jordal som har vore styreformann i Nordhordland Tiltakskontor i 10 år sa frå seg attval. Til styreformann for 1974 vart vald Nils Gjerde. Styret har sidan valt Jon Hope til varaformann. Styret har i året hatt 2 moter. I tillegg har styret vore samla i fleire moter som representantar i hovednemnda for Nordhordlandsmessa 1974.

7 7. Personale~ Personalet har i året vore som i Fast tilsette i heildagstilling har vore tiltakssjef Per Fr. Hillestad og sekretær Magne Jordal. Martin VolIset har vore rekneskapsforar på deltid. ARBEIDET VED KONTORET~ På årsmotet den 27. april 1974 vart det vedteke folgjande arbeidsplan for 1974~ a) Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar? verksemder og einskildpersonar med planlegging~ igangsetjing\og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontakter med det foremålet å få igang industritiltak i området. d) Utarbeida og leggja tilrette nærare oppgjevne e) utbyggingsprosjekt. Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klargjer hovelege industri- og bustadtomter for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Med ein så vidfemnande arbeidsplan er det uråd å legg ja ned like mykje arbeid på alle sektorar. Kontoret har såleis prioritert dei sektorar som i året har vore mest aktuelle, og der mulegheitene har vore storst for å oppnå konkrete resultat. Nordhordlandsmessa 1974 som vart avvikla i tida 29. juni - 7. juli la serleg stort beslag på kapasiteten

8 åt kontoret fram til i juli månad. Dette har vore ei medverkande årsak til at talet på nye saker i året er så lågt som det er, då ein ikkje har kunna driva oppsakjande verksemd i den utstrekning ein ellers ville ha gjort. 8. Saksmengda ved kontoret dei einskilde ara o i siste 5-årsbolken har vore~ Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året Saker til handsaming Avslo mpos. resultat 25l " mneg. ti Ikkje avslutta saker Som det framkjem av ovanståande oversyn~ vart det i året registrert 34 nye saker og det var 27 saker frå året for som ikkje var avslutta. Total saksmengd ved kontoret har såleis vore 61 saker i 1974 mot 70 saker i I tillegg til dei registrerte sakene er det ved kontoret utfart ei rekkje ekspedisjonssaker. Dette kan vera svar på farespurnader og utgreiingar av ymse slag, som ofte har samanhang med oppfylgjing av prosjekter under etablering eller som kan verta aktuelle seinare. Kontoret har også i 1974 vore sekretariat for Nordhordland Handverk- og Industrilag.

9 9. Tabellen framanfor syner at det i året vart avslutta 20 saker med positivt resultat og 12 saker med negativt resultat. Tilsvarande tal for 1973 var 27 og 9. Nokre av sakene som er avslutta med negativt resultat kan det bli aktuelt å ta opp att, om det skulle syna seg å vera foresetnader tilstades. Dei 20 sakene som er avslutta med positivt resultat i g jeld r Nyetableringar Utviding, rasjonalisering Andre saker 3 saker fl fl Tilsaman 20 saker Desse sakene representerer eit samla kapitalbehov på kr , og finansieringa vart ordna slik~ Tilskot frå Distriktenes Utbyggingsfond Lån i Distriktenes Utbyggingsfond 11 Il statsbankar 11 fl forretningsbankar Il ti sparebankar 11 "andre institusjonar Eigenkapital Il Il Il " " " Kr Det vart gjeve kommunetrygd med kr

10 10. Sakene til handsaming i året fordeler seg slik~ Saker under Avslutta arb. i 1974 i 1974 Saker under arb. pr Austrheim kommune Lindås fl Masfjorden Il Meland II Radoy " Regionalsaker 7 7 O ( 29 Dei ikkje avslutta sakene pr representerer eit kapitalbehov på ca. 29,5 mill. kroner. Av dette er det pr fremja soknader om lån og tilskot på tilsaman kr. 9,9 mill. og det var pr motteke tilsegn om kr Eigenkapitalen for desse prosjekta er registrert med kr. 3,5 mill.

11 11. Nordhordlandsmessa 1974~ Nordhordlandsmessa 1974 vart halden i tida 29. juni - 7. juli Kommunane i interesseområdet~ Nordhordland Tiltakskontor og Nordhordland Handverkog Industrilag stod attom tiltaket. Tiltakskontoret var sekretariat for messa~ noko som medforde eit sterkt arbeidspress ved kontoret i forebuingsstadiet, og under avviklinga av messa. Messa synte seg å bli den storste monstringa i Nordhordland si soge. Den var ei representasjonsmonstring for eit avgrensa område i Nordhordland~ og den var den forste i sitt slag når det galt omfang og interesseområde. Samarbeidstan~en og dugnadsviljen i distriktet gjorde det mogefeg å få presentert området på ein verdig og enkel måte, som skulle syna seg å gje stor effekt. Messa som presenterte distriktet generelt på dei einskilde felt i fortid~ notid og framtid~ monstra i alt 104 utstellarar frå næringslivet. Vidare var det 128 personar som lånte ut til messa ca. 800 ting av gamalt og nytt handverk~ bruksting, bunader, tekstilar og hobbyarbeider m.v. Song- og musikklaga i området gav underhakdning vederlagsfritt, og andre institusjonar og lag stillte personell til disposisjon for vaktteneste, billettsal og andre tenester. Det var ialt engasjert ca personar til avvikling av arrangementet. Lindås kommune og Hordaland fylkesskulestyre stelite seg velvillige med utlån av skulane i Knarvik til messeområde. Kringkasting og dei fleste avisene i Bergen samt lokalpressa gav god dekning av arrangementet.

12 12. Kommunane i interesseområdet stillte trygd med kr til dekning av eventuelt underskot. Manstringa samla ialt ca menneske, - eit resultat som arrangarane kunne seia seg godt nagde med. Farebels rekneskapstal syner at arrangementet vil gå ut med overskot, og kommunane vil såleis bli haldne akonomisk skadeslause. Etter det ein kjenner til er også utstellarane frå næringslivet godt nagde med verknadene dei~ar kunna registrera etter messa. Det synte seg å vera stor trong for ein presentasjon av distriktet. Det kom for dagen at det i distriktet vert produsert fleire slags varer enn mange var klår over, både folk utanfrå og innan distriktet. Der var også ei brei manstring av kulturaktivitetar, reiseliv og fritidstilbod, og det synte seg å vera stor interesse for mykje av dette. I det heile fekk distriktet ein god P.R., som vil syna seg å gjeva positive verknader. Hovednemnda vil retta takk til kommunane som stillte seg velvillige med trygd, alle nemndsmedlemer som hadde sine ansvarsområder, aktarar, lag og næringsdrivande, - i det heile til alle som var med på å gjera Nordhordlandsmessa 1974 vellukka.

13 1 3. Fjellplanen~ Nordhordland Tiltakskontor gjorde i 1972 opptak til å få utarbeidt ein plan for frilufts- og naturvernområder i indre del av Nordhordland og tilstaytande områder i Sogn og Fjordane. Planområdet omfattar delar av Gulen, Hayanger, Lindås og Masfjorden kommunar, og dekkjer eit område på 970 km 2 Det vart sakt Miljaverndepartementet og Distriktenes Utbyggingsfond om midlar til planarbej~bt, og det vart i samsvar med saknaden stellt kt til disposisjon. Det har vore i arbeid eit planutval på 7 me~lemer, med representantar frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, Nordhordland Tiltakskontor og dei fire kommunane som vert berarte av planen. Faremålet med planen var~ a. å ~egistrera spesielt verneverdige områder, b. å få vurdert trongen for utbygging av friluftssektoren innanfor planområdet, og i kor stor grad det er mogeleg å byggja ut, c. å trekkja opp prinsippielle retningsliner for utbygging til friluftsfaremål. Oppdraget med utarbeidinga av planen vart gjeve til AlS Viak. Det har under planarbeidet vore nært samarbeid mellom konsulentfirmaet og planutvalet med synfaringar og mater. Vidare har det vore halde mater med grunneigarane. Planutkastet som forelåg ferdig i november månad 1974 utgjer eit hefte på 54 sider i A-4 format.

14 Planutkastet bygg på intensjonane i bygningslova~ friluftslova~ naturvernlova, lov om planlegging i strand- og fjellområder, lov om vassforureining, lov om etableringskontroll og jordlova. Planutkastet er ikkje juridisk bindande, men kan vera retningsgjevande for ei framtidig disponering av områ\:a? og det kan nyttast som grunnlagsmateriale for generalplanarbeida i dei aktuelle kommunane. Planutkastet med kartmateriell er sendt interessekommunane med eit tilpassa tal eksemplarer til kvar kommune, og til ei rekkje organ som vil ha tilknyting til planen. KOMMUNlKASJONAR Salhusbruprosjektet: Det vart heller ikkje i 1974 teke endeleg standpunkt til val av brutype over Salhusfjorden. For alternativet flytebru har det vore arbeidt med å finna planloysing for ilandforing på Klauvneset som tilfredssteller båtferdsla på brustaden. Det er kome fram til teknisk loysing med siglingshogd mellom Klauvskallen og Klauvneset på 32 m. Det vert vidare arbeidt med planloysing av ilandforing slik at det seinare kan byggjast kanal gjennom Klauvneset om dette skulle syna seg turvande av omsyn til skipstrafikken. For alternativ hogbru over Salhusfjorden, foreligg det tre alternativ for brufeste og tilforselsvegar på Frekhaug.

15 1 5. Av omsyn til arealdisponeringa på Frekhaug og Flatay, er det naudsynleg at det vert teke endeleg avgjerd til val av brutype og trasear snarast råd, og det er å vona at dette kan skje i Som ein farebels lekk i finansieringsopplegget til Salhusbruprosjektet, sende Nordhordland Tiltakskontor den 3. september 1974 saknad til Samferdselsdepartementet om layve til opptak av partialobligasjonslån. Tilknytingsbruene over Krossnessund og Hagelsund~ Den 25. juli 1973 sende Nordhordland Tiltakskontor på vegner av nordhordlandskonwunane saknad til ~amferdselsdepartementet om layve til planlegging og igangsetjing av 1. byggjesteg av Salhusbruprosjektet, omfattande tilknytingsbruer og veg over Flatay. Prosjektet og finansieringsplanen var på farehand tilrådd av Hordaland fylkesting. Hordaland Vegkontor og Vegdirektoratet vbruavdelinga har i året arbeidt med prosjekteringa av veg over Flatay, bru over Krossnessund og veg Fossesjaen- Frekhaug, og bru over Hagelsund. Bruhagda over Krossnessund er godkjend med 22 m, og det vert arbeidt vidare med prosjekteringa av nemnde vegar og bruutforminga. Dei endelege planar vil bli framlagde våren Det vert faresett at prosjektet vil verta handsama i Stortinget sin vårsesjon i 1975, og at arbeidet kan ta til hausten same år. Masfjordvegen: Masfjordvegen (Duesund-Krossleite) har i året fått godkjenning som fylkesveg med 50 prosent finansiering med statsrnidlar. Saka var framme i Hordaland fylkesting

16 16. og det vart gjort slikt vedtak~ "Hasfjorvegen vert bygd som fylkesveg med 50 prosent statstilskot." Tilrådinga i fylkestinget er godkjend i statsråd og framlagd i stortingsmelding. Vidare stillte Samferdselsdepartementet kr. 1,0 mill til rådvelde for dette prosjektet i Ved utgangen av 1974 stod det i alt kr. 3,0 mill. til rådvelde fordelt slik~ Samferdselsdepartementet kr mill. Hordaland fylke Il " Hasfjorden kommune " " B. K. K. - tilskot " " Kr mill. Prosjekteringsarbeidet tok til hausten 1974 og anleggsarbeida er venta starta opp ettersumaren Det har ved mange have vore påpeika trongen for dette vegsambandet, som vil ha svært mykje å seia for sambindinga av Masfjorden kommune. Det er gledeleg at prosjektet no er godkjendt, og at arbeida er nær fareståande. Riksveg 14 Bergen-Sogn~ Etter fleire års utsetjing med lineval for stamvegen Bergen-Sogn, er dette spursmålet no avklåra. Hordaland fylkesting hadde saka fare i januar 1974, og gjorde falgjande vedtak~

17 "Hordaland fylkesting rår til at den permanente stamvegen Bergen-Sogn vert gjord ferjefri mellom Osterfjorden og Sogriefjorden og at den frå I<narvik vert bygd etter Romarheimlina til Oppedal. Il 17. Saka var til handsaming i Stortinget i juni månad~ og Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillinga frå fylkestinget. Prosjekteringsarbeidet har teke til, og det er rekna med anleggsdrift til hausten Austfjordlina: Denne lina vil gje ferjefritt samband til riksveg 14 for sore del av Masfjorden kommune? og gje vegutloysing for gardane langs Austfjorden i Lindås kommune. Det ville vera eit framsteg for desse områda om Lindås og Masfjorden kommunar fremja dette anlegget, og at anleggsdrifta for ein del kan koordinerast med anleggsdrifta på Romarheimlina. Bru over Fosenstraumen: Radoy kommune fekk i 1973 utarbeidt eit forprosjekt for bru over Fosenstraumen? og kommunen har i 1974 arbeidt med å få godkjenning av siglingshogd. Saka er framleis under handsaming i sentralorgana. Dette bruprosjektet vil vera ein siste lekk i eit ringvegsamband gjennom Austrheim? Lindås og Radoy kommunar. Det vil også ha stort verde for Fedje kommune? som på lengre sikt kan få innkorta ferjesambandet med fastlandet vesentleg. Forehandsarbeidet med godkjenningar og prosjektering bor forserast~ slik at vertskommunane kan frenlja saknad om å f2 anlegget oppteke.

18 18. Nattferjer - ferjesambandet SteinestaKnarvik~ Det vart etablert nattferjesamband på strekkja SteinestaKnarvik i tida Nordhordland Tiltakskontor fremja saknad om framhaldande nattferjeruter etter ~ men Samferdselsdepartementet fann ikkje å kunna innvilga saknaden grunna for svakt trafikkgrunnlag. I skriv dagsett frå Rafinor AS til Nordhordland Tiltakskontor 1 vart det påpeika eit sterkt behov for nattferjesamband ut frå den fareståande drifta ved Rafinor AS. Tiltakskontoret frenja då ny grunngjeven saknad til Samferdselsdepartementet om heilårleg nattferjesamband. I svarskriv til saknad melder Samferdselsdepartementet at det i tida vil bli teke opp att nattferjesamband~ og at heilårsdrift med nattferjer vil bli teke opp til ny vurdering på grunnlag av det trafikkgrunnlaget som vil syna seg å vera tilstades. Snaggbåtar Bergen-Nordhordland~ Det er i 1974 ikkje kome noko avklåring i spursmålet om etablering av snaggbåtsamband mellom Bergen og Nordhordland. Nordhordlandskommunane og Nordhordland Tiltakskontor har gjeve sine tilrådingar i saka, som har vore fremja av Bergen-Nordhordland Rutelag. Bergen-Nordhordland Rutelag har fått melding frå Samferdselsdepartementet om at saka er utsett til samferdselsplanutvalet har greidd ut sparsmålet om snaggbåtar sin plass i trafikkmansteret.

19 19. TRAFIKKUTVIKLINGA Også i 1974 har distriktet hatt ein sterk trafikkauke, både når det gjeld lokaltrafikken mellom Nordhordland og Bergensregionen og gjennomgangstrafikken frå Sogn og Fjordane og More og Romsdal. Hordaland Vegkontor har utarbeidt trafikkprognose frå 1974 til 1984 for trafikken over Salhusfjorden, med basis i bruopning i Prognosen syner ein auke i årleg dogntrafikk frå 1645 motorkoyrety i 1973 til 3957 motorkoyrety i Etter bruopning i 1982 er dogntrafikken rekna til 5087 motorkoyrety. Diagrammet på side 21 syner statistikk og prognose for persontrafikk og motorkoyrety på årsbasis, og diagrammet på side 22 syner dogntrafikk for motorkoyrety. I fylgje oppgåver frå B.NoR. var trafikken med ferjene over Salhusfjorden i 1974~ Koyrety Auke Passasjerar Auke SteinestoKnarvik ,2% ,8% SalhusFrekhaug " ,9", Sum~ ,9% ,4% Gjennomsnittleg dogntrafikk var i åra ~ Koyrety o pa same ferjestrekningane Passasjerar SteinestoKnarvik SalhusFrekhaug

20 20. Trafikkgrunnlaget for fastlandssamband over Salhusfjorden (omfattande trafikken med ferjene og rutebåtane) utgjorde i 1974~ Koyrety Passasjerar Med ferjene Med rutebåtane I Tilsvarande tal i 1973 var motorkoyrety og passasjerar. Auken i 1974 er på motorkoyrety tilsvarande 12?9 prosent~ og passasjerar tilsvarande 9~7 prosent. Oppgåvene syner ei forskuving av personferdsla frå rutebåtane ti: ferjene. Passasjertalet med rutebåtane gjekk ned med i forhold til i 1973~ medan passasjertalet med ferjene auka med Gjennomsnittleg dogntrafikk over Salhusfjorden var i motorkoyrety og 6212 personar mot tilsvarande tal for koyrety og 5661 personar. Trafikken med ferjene over Sævråsvåg hadde også i 1974 ein sterk auke~ med koyrety tilsvarande 12~4 prosent~ og passasjerar tilsvarande 10~0 prosent. Trafikken over Sævråsvåg har dei siste fem åra vore~ I' Motorkoyrety Passasjerar

21 3,0 2,0 mi).l. mill. TRAFIKK ~ffidferjene OVER SALHUSF JORDEN Statistikk P:::-ognose.. ~ ~ v.... " " '. 1 I Personar.. ". 1,O ~~, l ill...:...l~ »: --- '. Kbyrety

22 22. ~ (Y) co N CO co O CO ~.~.~,.c---, I. ill t--- LD r--- -r. e-- (Y) r-, on r--, r=no > ~..J t'}} :J."""'" ~ ~#' ~u D -=:o ~~d L!--= c: G ro (6 ~, 1= L..-.=.1 L!-= c-- O r-. (J) <.D CO (D c-. ø cd to 01 CL oq R,--:;, u'") 8 o~ (-' o C.) N Cl C) O ~--_._

23 På ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik vart det i 1974 transportert koyrety og personar. tilsvarande tal for 1973 var koyrety og personar. Auken er koyrety tilsvarande 24~1 prosent~ og personar eller 20~0 prosent. 23. Med ferja mellom Fosenoy og Radoy vart det transportert 7184 kcyr-cty og personar. Dette er ein auke på koyrety (14~9 prosent) og personar.~, (7~9 prosent). Trafikken på Fedje auka. i 1974 med koyrety til 4.886~ og personar til Dette er ein 1 auke på 29,2 prosent for koyrety og 7~8 prosent for I personar. UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN~ I I.' Også i 1974 hadde distriktet ein positiv utvikling i folkesetnaden. Auken i folketalet var 859 personar eller 4~41 prosent. Dette er venteleg den storste folkeauken distriktet nokon gong har hatt 9 både når det gjeld personar og prosentvis auke. I: Auken skriv seg frå innflyttaroverskot på 736 personar og fodselsoverskot på 123 personar. Tilsvarande tal for 1973 var 463 og 128. Den sterke auken i innflyttaroverskotet må ventast å kuliminera etter kvart 9 dersom utbyggings takten på Mongstad vert seinka i hov e til det som var foresett.

24 Totalendringane i folketalet dei 5 siste åra framkjem slik: Innflytta Fbdde Tilgang Utflytta Dbde , Frågang , Netto innflytting Fbdselsoverskot , Netto auke I Folketalet har i tida auka med tilsaman personar, fordelt på innflyttarskot med personar og fbdselsoverskot 493 personar. I I' I Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde kommunane syner for kvart år dei siste 5 åra: I : Austrheim - 0, ,0 + 5,6 + 5,1 + 8,1 Lindås - 0,7 + 0,9 + 3,2 + 5,3 + 6,8 Masfjorden - 0,8 + 0,2 + 1,4-0,1 + 0,8 Meland + 2,8 + 2,7 + 1,1 + 2,7 + 3,4 Radby + 2,6-0,6-0,2 + 0,2 + 0,l Området ~ + 0,6 + 0,7 + 2,2, + 3,1 + 4,4

25 er forste året alle kommunane har hatt folkeauke. Radoy kommune, som hadde ein auke på O~1 prosent, er den einaste som har vekst under medelen i landsmålestokk. Austrheim kommune har hatt den storste prosentvise auken med prosent. Austrheim og Lindås kommunar har hatt den storste folkeauken både i tal personar og prosentvis. Dette er ein naturleg fylgje av utbygginga på Mongstad. Folkeveksten i desse kommunane har primært gjort o o o o seg gjeldande pa Aras~ Kaland, Kolas~ Alversund og Knarvik, men det har også i desse kommunane kome til ein del spreidd busetnad. I Meland kommune har folkeauken gjort seg sterkast gjeldande i nybyggjarstroka på Frekhaug og Fossesjoen med tillegg av spreidde einskildhus ellers i kommunen. Masf jorden kornmuna har hatt ein uendra busetnadss truktur for så vidt at den låge folkeauken er spreidd i kommunen. Det er likevel registrert ei viss interesse for nybygging på Haugsdal nær grensa til Gulen, av folk som tek sikte på pendling til Mongstad. I I I Radoy kommune har busetnadsstrukturen også stort sett vore uendra~ bortsett frå ein sterkare konsentrasjon i I: dei tilrettelagde bustadfelta på Manger og Austestad. I tabell Il på side 47 går det fram atfolketalet i tidsromet har auka med 11,4 prosent. Dette er ein gjennomsnittleg auke på 2~3 prosent pr. år. Alle kommunane i kontordistriktet har einskildvis hatt folkeauke i den siste femårsbolken sett under eitt, men med sterke skilnader individuelt.

26 .., ' 26. Folgjande diagram syner utviklinga i folketalet i kontordistriktet i tldsromet "1974, samanlikna. prosentvis normalauke i landsmålestokk: , I,, Aldersfordelinga i folkesetnaden syner ei framhaldande positiv utvikling ved at aldersgruppen~ år har storre a~~e enn dei ovrige aldersgruppene. Av total folkeauke i kontordistriktet i med ialt 859 personal", er 638 personal" i alclersgruppa år, tilsvarande 71+,2 prosent av totalauken. Fordelinga av veksten i aldersgruppa år er kommunevis: I : Kommune K M 8u K M Sum Endring i Austrheim Lindås Masfjorden Heland Radoy ,.. Distriktet _._- "" 2808 _. _

27 BUSETNADSKART PÅ GRUNNLAG AV FOLKETELLINGA personar 1N \. ry, ~I',4 ~ ~. 't.! J~. Å 100 personar 200 personar BYAR -=-=-=1[ OG STORRE TETTSTADAR Le o!)oo 1000 aooo :; ClVO 4000 D \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ I 1 1,,, (',1 I 1 I 1 ~ ~'i) r' '" (' Co UTBYGGINGSPLAN FOR DEL AV NORDHORDLAND I +r- Utbyggingsavdelinga 1974 j\) N -6 o 1 :l l!i fl 1 e 9 10",," ~

28 28. Som folgje av den auka folketilveksten var det i 1974 stor byggjeaktivitet? men likevel noko mindre enn i Tabell IV bak i heftet syner registrerte byggjemelde husvære i 1974 med 266 mot 320 i husvære var finansiert gjennom Statens Landbruksbank og Husbanken med tilsaman kr mot i husvære med kr Byggjeaktiviteten i dei einskilde kommunane i tilhove folketalet gjev fylgjande forholdstal (nye husvære pr. 100 ibuarar): Austrheim 2?94, Lindås 1,27, Meland 1?08, og Radoy 1,07. utgjer 1,30. Masfjorden 0,4, Gjennomsnitt i distriktet NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT Næringslivet i kontordistriktet har også i 1974 hatt ein jamn ekspansjon med auka omsetnad. Utbygginga har likevel vore noko svakare enn i 1973, noko som venteleg skriv seg frå meir usikre konjunkturar og stramare kredittforhold, og aukande likviditetsbehov grunna sterke lons- og prisstigingar. Etterspurnaden etter varer og tenester har halde seg oppe, og det har vore full sysselsetjing. Det har likevel vore usikkre tendensar i teko- og hermetikkindustrien. Jarn- og metallindustrien og servicenæringane har auka sysselsetjinga i 1974, men det foreligg ikkje statistikk som registrerer den reelle auken. Sjolv med ein nedgang i sysselsetjinga i einskilde næringsgreiner, vert det rekna med at total sysselsetjing ligg hogare i 1974 enn i 1973.

29 .> Brutto-.Bearbeidings- Oppt. lon og Brutto Bedrifter Sysselsette prod. verdi verdi sos. kostn. investering Austrheim )t ' ,.-4-1 Lindås Meland ')("1 j7 "l<iasfjo.rden Radoy ) L :.] lj' , lo Kontordistriktet tt Lt Y _..- Hordaland fylke Lt Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Tabellen gjeld verksemder med minst 5 sysselsette - i einskilde PÆringar minst 3 sysselsette~ Tala for bruttoproduksjonsverdi, bearbeid.:lngsverdi, lon og sosiale kostnader og brutto id:vestering er i heile 1~OOO kroner. f\). '-O..I _<Jrif

30 30. Industristatistikken for 1974 for Hordaland fylke foreligg ikkje enno~ men vi tek med tala for 1973 samanlikna med Statistikken gjev ein indikasjon på utviklinga i kontordistriktet~ og det kan reknast med at den har vore mykje den same i Statistikken gjeld bergverk- og industribedrifter, og omfattar verksemder med minst 5 tilsette - i einskilde næringar med minst 3 tilsette. Oversynet som er vist på side 29~ syner at talet på verksemder i kontordistriktet har gått attende frå 52 i 1972 til 51 i Talet på sysselsette var i personar~ som er ein auke på 182 frå På grunnlag av statistikken har ein rekna seg fram til folgjande nokkeltal som er verd å merka seg: Distriktet Fylket Riket Auke i - bruttoproduksjonsverdi 39~7 % 10~4 % 15,1 % - bearbeidingsverdi 34~0 % 3~9 % 15,1 % - bruttoinvestering 406~0 % 39~7 % 4,5 % Hordaland fylke hadde elles nedgang i tal verksemder og i tal sysselsette. Jordbruket: I dei seinare åra har jordbruksarealet i området gått noko ned. Arealet er no på dekar~ og av dette er dekar dyrka jord og dekar overflatedyrka beite. I 10-årsperioden var avgangen på jord i alt dekar~ fordelt med dekar dyr~ jord og dekar overflatedyrka beite. I same p~ioden var det fulldyrka og rydja kulturbeite i alt dekar~ slik at netto avgang var på dekar.

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side --

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side -- NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1972 INNHALD Forord Medlemsliste Styre og administrasjon, representantar til årsmote Arbeidet ved kontoret Salhusbruprosjektet Mongstadprosjektet Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11

NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970 INNHALD Side Medlemsliste 1 Styre, administrasjon 2 KommunevaIde representantar til årsmotet 3 Arbeidet ved kontoret 4 Salhusbruprosjektet 7 Mongstadprosjektet

Detaljer

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning

Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Framtidig tilbod av arbeidskraft med vidaregåande utdanning Av: Jorunn Furuberg Samandrag Dersom framtidige generasjonar vel utdanning og tilpassing på arbeidsmarknaden slik tilsvarande personar gjorde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 57/12 12/369 Endring av reguleringsplan - køyreveg over sjukeheimstomta på Ohnstadhaugen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 57/12 12/369 Endring av reguleringsplan - køyreveg over sjukeheimstomta på Ohnstadhaugen Møtestad: Tingsalen Møtedato: 26.09.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/981 Endring av byggesakreguletiv - byggetilsyn 55/12 12/975 Rekneskapsrapport

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune

TEMAPLAN. Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune TEMAPLAN Hovudplan for skogsvegar i Luster kommune Skogforvaltninga i Luster mars 2013 HOVUDPLAN SKOGSVEGAR I LUSTER KOMMUNE I 2010 vart det teke initiativ frå Fylkesmannen si landbruksavdeling - skog

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer