ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELD ING 1974 INNHALD"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnad6n Næringar og arbeidskraft Mongstadprosjektet Sysselsetjing i utanriks sjofart m.v. Den okonomiske utviklinga ~ Konklusjon Tabellar '

2 FORORD Med dette legg styret i Nordhordland Tiltakskontor fram årsmelding for Meldinga omfattar eit stbrre tabellverk og statistisk materiale enn tidlegare år, samstundes som den også omfattar jordbruks- og skogbruksnæringane. Dette ut frå eit samarbeid med heradsskogmeisteren i Nordhordland, slwgreisingsleiarane og heradsagronomane. i distriktet. Årsmeldinga gjevelies ei generell orientering om arbeidet ved konto~et og kommentar til einskilde oppgåver og utviklinga generelt på ymse sektorar, og kan vonleg vera av interesse for folkevaide organ, næringsdrivande og elles dei som engasjerer seg i samfunnssporsmål.

3 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR I Austrheim Lindås Nasfjorden Neland Radoy kommune II II Il Il Alver Hotell Alversund Sparebank Bergensmeieriet Bergens Privatbank Bergens Sparebank AS Bergen-Nordhordland Rutelag Bruknapp, Andreas Georg Eknes l'1etallindustrias Brodr. Erstad Trevarefabrikk AS Fiskeredskap Fjellstrand Mobelverkstad Flatoy Industri Fosse Bruk AS I Frekhaug Metallstoperi A!~ T. Giertsen Plastindustri Helland Elektro & Co. Hillesvåg Ullvarefabrikk Hoyland Auto x Haaland, Wilhelm AS Jotungruppen Kaland Trelast Bygningsartikler Kvamme, Elias Kvinge Nobelverkstad AS Lindås Sparebank x Nanger Fiskemat Nanger Sparebank Nastrevik Slipp & Nek. Verksted I. Myhren Jernindustri Håkon Nyking Netallindustri

4 4. Mobelproduksjon Als Nordhordland Kraftlag Nordhordland Regnskapskontor Normann Grindheim Kjokkenindustri Norsk Alurniniurnvarefabrikk Norsk Hydro AlS Nortrykk AlS Osterfjorden Fartoy- og Sandeigarlag AlL Prahl~ Håkon Glatvedt Radoy Mekaniske Verksted AlS Rafinor AlS & Co. Reikerås Treindustri AlS Reknes Byggjevarer LIL L. K. Sellevold Plastindustri Skogen Mobelfabrikk Spenncon AlS Stavanger Preserving Co. Stene~ Karstein Theodor Olsenfs Eftf. Vestlandsbanken Viken Mobelfabrikk AlS Visted Fabrikker Aasgard Mobelfabrikk AlS (' ~~.L({~ 4(,) Det er i 1974 tilmeldt 2 nye medlemer. Desse er merka med x. Forutan medlemskommunane hadde kontoret i medlemer. Av desse er 5 bankar, 47 verksemder og 1 privatperson. Ei verksemd som var medlem i 1973 er gått ut, slik at auke i medlemstalet er 1 i 1974.

5 5. REPRESENTASJON, STYRE~ ADMINISTRASJON Representasjon: Desse er kommunevaide representantar til årsmotet i Nordhordland Tiltakskontor i valbolken : Austrheim kommune: Masfjorden kommune~ Sam. clervåg, Fonnes Alf Arnesen Utkilen, Kjelst. Karstein Kaland, Fonnes Ragnv. Hopland, Austrheim Arnt Brandtun, Mastrevik Klaus Nordli, Hosteland Eino Lahti, Masfjordnes Gunnar Daae, Risnes Hjalmar Matre, Matredal Johs.R. Mjanger, Masfj.nes Lindås kommune e Meland kommune: Olav Ro~ Rodland Mons Aasgard, Dalsgrend Arnvald Kolås, Fanebust Nils Brakestad, Hundvin Olaf Villanger~ Festo Jon Syslak? Lindås Bj. Knarvik, Lauvåssjoen Olav Jordal, Alversund Svein Valvatne, Isdalsto Bjarne Foss, Isdalsto Sigmund Rykkje, Seim Lars Padoy, Vikanes Georg Eknes, Eikangervåg Liv Eikanger, Eikangervåg Svein Skaar, Isdalsto Gunnar Myhr, Hjelmås Ar~ I. Sakstad, Frekhaug Bj&rn Espetvedt, Frekhaug Johs. H. Fosse, Frekhaug Magne Askeland, Frekhaug Alfred Mangeroy, Flatoy Anders Husebo, Rossland Radoy kommune~ Normann Villanger, Manger Nils Gjerde, Sletta Gunnstein Kolstad, Manger Bjarne Storheim, Sæbovågen Martin Tveiten, Manger Georg Dalland, Manger Leif G. Mjos, Sletta Konrad Sylta, Bovågen Ragnar Nottveit, Manger

6 6. Styre: Til årsmotet for 1973, som vart halde den 27. april 1974,på Nordhordland Folkehogskule etter innbyding frå Meland kommune, stod folgjande styremedlemer med varamenn på val: Frå Austrheim kommune : Arnt Brandtun, varam. Gustav Kaland ti Lindås ti Olav Jordal, Il Bjarne Foss Il Radoy Il Nils Gjerde, Il Bj~ Fjæreide II ti " Konrad Sylta, " Bj. St6rheim " verksemdene Roald Reknes, l' K.Sellevold Samtlege representantar med varamenn vart attvalde. Styret har i 1974 hatt folgjande samansetnad: Representant for: Styremedlem: Varamann~ Austrheim Lindås Il Il kommune Il Il " Masfjorden " ti Meland Radoy " Verksemdene " ti ti Il Arnt Brandtun J.Sletten Hansen Olav Jordal Mons Aasgard Leif S. Kvinge Jon Hope Bjorn Espetvedt Nils Gjerde Konrad Sylta Roald Reknes Gustav Kaland Bjarne Bakke Bjarne Foss Olav Ro Hans G. Daae Magnus Stordal Olav Fla t.oy Bjarne Fjæreide Bjarne Storheim Knut L. Sellevold Olav Jordal som har vore styreformann i Nordhordland Tiltakskontor i 10 år sa frå seg attval. Til styreformann for 1974 vart vald Nils Gjerde. Styret har sidan valt Jon Hope til varaformann. Styret har i året hatt 2 moter. I tillegg har styret vore samla i fleire moter som representantar i hovednemnda for Nordhordlandsmessa 1974.

7 7. Personale~ Personalet har i året vore som i Fast tilsette i heildagstilling har vore tiltakssjef Per Fr. Hillestad og sekretær Magne Jordal. Martin VolIset har vore rekneskapsforar på deltid. ARBEIDET VED KONTORET~ På årsmotet den 27. april 1974 vart det vedteke folgjande arbeidsplan for 1974~ a) Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar? verksemder og einskildpersonar med planlegging~ igangsetjing\og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontakter med det foremålet å få igang industritiltak i området. d) Utarbeida og leggja tilrette nærare oppgjevne e) utbyggingsprosjekt. Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klargjer hovelege industri- og bustadtomter for framtidig industri- og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Med ein så vidfemnande arbeidsplan er det uråd å legg ja ned like mykje arbeid på alle sektorar. Kontoret har såleis prioritert dei sektorar som i året har vore mest aktuelle, og der mulegheitene har vore storst for å oppnå konkrete resultat. Nordhordlandsmessa 1974 som vart avvikla i tida 29. juni - 7. juli la serleg stort beslag på kapasiteten

8 åt kontoret fram til i juli månad. Dette har vore ei medverkande årsak til at talet på nye saker i året er så lågt som det er, då ein ikkje har kunna driva oppsakjande verksemd i den utstrekning ein ellers ville ha gjort. 8. Saksmengda ved kontoret dei einskilde ara o i siste 5-årsbolken har vore~ Saker frå tidlegare ar o Nye saker i året Saker til handsaming Avslo mpos. resultat 25l " mneg. ti Ikkje avslutta saker Som det framkjem av ovanståande oversyn~ vart det i året registrert 34 nye saker og det var 27 saker frå året for som ikkje var avslutta. Total saksmengd ved kontoret har såleis vore 61 saker i 1974 mot 70 saker i I tillegg til dei registrerte sakene er det ved kontoret utfart ei rekkje ekspedisjonssaker. Dette kan vera svar på farespurnader og utgreiingar av ymse slag, som ofte har samanhang med oppfylgjing av prosjekter under etablering eller som kan verta aktuelle seinare. Kontoret har også i 1974 vore sekretariat for Nordhordland Handverk- og Industrilag.

9 9. Tabellen framanfor syner at det i året vart avslutta 20 saker med positivt resultat og 12 saker med negativt resultat. Tilsvarande tal for 1973 var 27 og 9. Nokre av sakene som er avslutta med negativt resultat kan det bli aktuelt å ta opp att, om det skulle syna seg å vera foresetnader tilstades. Dei 20 sakene som er avslutta med positivt resultat i g jeld r Nyetableringar Utviding, rasjonalisering Andre saker 3 saker fl fl Tilsaman 20 saker Desse sakene representerer eit samla kapitalbehov på kr , og finansieringa vart ordna slik~ Tilskot frå Distriktenes Utbyggingsfond Lån i Distriktenes Utbyggingsfond 11 Il statsbankar 11 fl forretningsbankar Il ti sparebankar 11 "andre institusjonar Eigenkapital Il Il Il " " " Kr Det vart gjeve kommunetrygd med kr

10 10. Sakene til handsaming i året fordeler seg slik~ Saker under Avslutta arb. i 1974 i 1974 Saker under arb. pr Austrheim kommune Lindås fl Masfjorden Il Meland II Radoy " Regionalsaker 7 7 O ( 29 Dei ikkje avslutta sakene pr representerer eit kapitalbehov på ca. 29,5 mill. kroner. Av dette er det pr fremja soknader om lån og tilskot på tilsaman kr. 9,9 mill. og det var pr motteke tilsegn om kr Eigenkapitalen for desse prosjekta er registrert med kr. 3,5 mill.

11 11. Nordhordlandsmessa 1974~ Nordhordlandsmessa 1974 vart halden i tida 29. juni - 7. juli Kommunane i interesseområdet~ Nordhordland Tiltakskontor og Nordhordland Handverkog Industrilag stod attom tiltaket. Tiltakskontoret var sekretariat for messa~ noko som medforde eit sterkt arbeidspress ved kontoret i forebuingsstadiet, og under avviklinga av messa. Messa synte seg å bli den storste monstringa i Nordhordland si soge. Den var ei representasjonsmonstring for eit avgrensa område i Nordhordland~ og den var den forste i sitt slag når det galt omfang og interesseområde. Samarbeidstan~en og dugnadsviljen i distriktet gjorde det mogefeg å få presentert området på ein verdig og enkel måte, som skulle syna seg å gje stor effekt. Messa som presenterte distriktet generelt på dei einskilde felt i fortid~ notid og framtid~ monstra i alt 104 utstellarar frå næringslivet. Vidare var det 128 personar som lånte ut til messa ca. 800 ting av gamalt og nytt handverk~ bruksting, bunader, tekstilar og hobbyarbeider m.v. Song- og musikklaga i området gav underhakdning vederlagsfritt, og andre institusjonar og lag stillte personell til disposisjon for vaktteneste, billettsal og andre tenester. Det var ialt engasjert ca personar til avvikling av arrangementet. Lindås kommune og Hordaland fylkesskulestyre stelite seg velvillige med utlån av skulane i Knarvik til messeområde. Kringkasting og dei fleste avisene i Bergen samt lokalpressa gav god dekning av arrangementet.

12 12. Kommunane i interesseområdet stillte trygd med kr til dekning av eventuelt underskot. Manstringa samla ialt ca menneske, - eit resultat som arrangarane kunne seia seg godt nagde med. Farebels rekneskapstal syner at arrangementet vil gå ut med overskot, og kommunane vil såleis bli haldne akonomisk skadeslause. Etter det ein kjenner til er også utstellarane frå næringslivet godt nagde med verknadene dei~ar kunna registrera etter messa. Det synte seg å vera stor trong for ein presentasjon av distriktet. Det kom for dagen at det i distriktet vert produsert fleire slags varer enn mange var klår over, både folk utanfrå og innan distriktet. Der var også ei brei manstring av kulturaktivitetar, reiseliv og fritidstilbod, og det synte seg å vera stor interesse for mykje av dette. I det heile fekk distriktet ein god P.R., som vil syna seg å gjeva positive verknader. Hovednemnda vil retta takk til kommunane som stillte seg velvillige med trygd, alle nemndsmedlemer som hadde sine ansvarsområder, aktarar, lag og næringsdrivande, - i det heile til alle som var med på å gjera Nordhordlandsmessa 1974 vellukka.

13 1 3. Fjellplanen~ Nordhordland Tiltakskontor gjorde i 1972 opptak til å få utarbeidt ein plan for frilufts- og naturvernområder i indre del av Nordhordland og tilstaytande områder i Sogn og Fjordane. Planområdet omfattar delar av Gulen, Hayanger, Lindås og Masfjorden kommunar, og dekkjer eit område på 970 km 2 Det vart sakt Miljaverndepartementet og Distriktenes Utbyggingsfond om midlar til planarbej~bt, og det vart i samsvar med saknaden stellt kt til disposisjon. Det har vore i arbeid eit planutval på 7 me~lemer, med representantar frå Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, Nordhordland Tiltakskontor og dei fire kommunane som vert berarte av planen. Faremålet med planen var~ a. å ~egistrera spesielt verneverdige områder, b. å få vurdert trongen for utbygging av friluftssektoren innanfor planområdet, og i kor stor grad det er mogeleg å byggja ut, c. å trekkja opp prinsippielle retningsliner for utbygging til friluftsfaremål. Oppdraget med utarbeidinga av planen vart gjeve til AlS Viak. Det har under planarbeidet vore nært samarbeid mellom konsulentfirmaet og planutvalet med synfaringar og mater. Vidare har det vore halde mater med grunneigarane. Planutkastet som forelåg ferdig i november månad 1974 utgjer eit hefte på 54 sider i A-4 format.

14 Planutkastet bygg på intensjonane i bygningslova~ friluftslova~ naturvernlova, lov om planlegging i strand- og fjellområder, lov om vassforureining, lov om etableringskontroll og jordlova. Planutkastet er ikkje juridisk bindande, men kan vera retningsgjevande for ei framtidig disponering av områ\:a? og det kan nyttast som grunnlagsmateriale for generalplanarbeida i dei aktuelle kommunane. Planutkastet med kartmateriell er sendt interessekommunane med eit tilpassa tal eksemplarer til kvar kommune, og til ei rekkje organ som vil ha tilknyting til planen. KOMMUNlKASJONAR Salhusbruprosjektet: Det vart heller ikkje i 1974 teke endeleg standpunkt til val av brutype over Salhusfjorden. For alternativet flytebru har det vore arbeidt med å finna planloysing for ilandforing på Klauvneset som tilfredssteller båtferdsla på brustaden. Det er kome fram til teknisk loysing med siglingshogd mellom Klauvskallen og Klauvneset på 32 m. Det vert vidare arbeidt med planloysing av ilandforing slik at det seinare kan byggjast kanal gjennom Klauvneset om dette skulle syna seg turvande av omsyn til skipstrafikken. For alternativ hogbru over Salhusfjorden, foreligg det tre alternativ for brufeste og tilforselsvegar på Frekhaug.

15 1 5. Av omsyn til arealdisponeringa på Frekhaug og Flatay, er det naudsynleg at det vert teke endeleg avgjerd til val av brutype og trasear snarast råd, og det er å vona at dette kan skje i Som ein farebels lekk i finansieringsopplegget til Salhusbruprosjektet, sende Nordhordland Tiltakskontor den 3. september 1974 saknad til Samferdselsdepartementet om layve til opptak av partialobligasjonslån. Tilknytingsbruene over Krossnessund og Hagelsund~ Den 25. juli 1973 sende Nordhordland Tiltakskontor på vegner av nordhordlandskonwunane saknad til ~amferdselsdepartementet om layve til planlegging og igangsetjing av 1. byggjesteg av Salhusbruprosjektet, omfattande tilknytingsbruer og veg over Flatay. Prosjektet og finansieringsplanen var på farehand tilrådd av Hordaland fylkesting. Hordaland Vegkontor og Vegdirektoratet vbruavdelinga har i året arbeidt med prosjekteringa av veg over Flatay, bru over Krossnessund og veg Fossesjaen- Frekhaug, og bru over Hagelsund. Bruhagda over Krossnessund er godkjend med 22 m, og det vert arbeidt vidare med prosjekteringa av nemnde vegar og bruutforminga. Dei endelege planar vil bli framlagde våren Det vert faresett at prosjektet vil verta handsama i Stortinget sin vårsesjon i 1975, og at arbeidet kan ta til hausten same år. Masfjordvegen: Masfjordvegen (Duesund-Krossleite) har i året fått godkjenning som fylkesveg med 50 prosent finansiering med statsrnidlar. Saka var framme i Hordaland fylkesting

16 16. og det vart gjort slikt vedtak~ "Hasfjorvegen vert bygd som fylkesveg med 50 prosent statstilskot." Tilrådinga i fylkestinget er godkjend i statsråd og framlagd i stortingsmelding. Vidare stillte Samferdselsdepartementet kr. 1,0 mill til rådvelde for dette prosjektet i Ved utgangen av 1974 stod det i alt kr. 3,0 mill. til rådvelde fordelt slik~ Samferdselsdepartementet kr mill. Hordaland fylke Il " Hasfjorden kommune " " B. K. K. - tilskot " " Kr mill. Prosjekteringsarbeidet tok til hausten 1974 og anleggsarbeida er venta starta opp ettersumaren Det har ved mange have vore påpeika trongen for dette vegsambandet, som vil ha svært mykje å seia for sambindinga av Masfjorden kommune. Det er gledeleg at prosjektet no er godkjendt, og at arbeida er nær fareståande. Riksveg 14 Bergen-Sogn~ Etter fleire års utsetjing med lineval for stamvegen Bergen-Sogn, er dette spursmålet no avklåra. Hordaland fylkesting hadde saka fare i januar 1974, og gjorde falgjande vedtak~

17 "Hordaland fylkesting rår til at den permanente stamvegen Bergen-Sogn vert gjord ferjefri mellom Osterfjorden og Sogriefjorden og at den frå I<narvik vert bygd etter Romarheimlina til Oppedal. Il 17. Saka var til handsaming i Stortinget i juni månad~ og Stortinget gjorde vedtak i samsvar med innstillinga frå fylkestinget. Prosjekteringsarbeidet har teke til, og det er rekna med anleggsdrift til hausten Austfjordlina: Denne lina vil gje ferjefritt samband til riksveg 14 for sore del av Masfjorden kommune? og gje vegutloysing for gardane langs Austfjorden i Lindås kommune. Det ville vera eit framsteg for desse områda om Lindås og Masfjorden kommunar fremja dette anlegget, og at anleggsdrifta for ein del kan koordinerast med anleggsdrifta på Romarheimlina. Bru over Fosenstraumen: Radoy kommune fekk i 1973 utarbeidt eit forprosjekt for bru over Fosenstraumen? og kommunen har i 1974 arbeidt med å få godkjenning av siglingshogd. Saka er framleis under handsaming i sentralorgana. Dette bruprosjektet vil vera ein siste lekk i eit ringvegsamband gjennom Austrheim? Lindås og Radoy kommunar. Det vil også ha stort verde for Fedje kommune? som på lengre sikt kan få innkorta ferjesambandet med fastlandet vesentleg. Forehandsarbeidet med godkjenningar og prosjektering bor forserast~ slik at vertskommunane kan frenlja saknad om å f2 anlegget oppteke.

18 18. Nattferjer - ferjesambandet SteinestaKnarvik~ Det vart etablert nattferjesamband på strekkja SteinestaKnarvik i tida Nordhordland Tiltakskontor fremja saknad om framhaldande nattferjeruter etter ~ men Samferdselsdepartementet fann ikkje å kunna innvilga saknaden grunna for svakt trafikkgrunnlag. I skriv dagsett frå Rafinor AS til Nordhordland Tiltakskontor 1 vart det påpeika eit sterkt behov for nattferjesamband ut frå den fareståande drifta ved Rafinor AS. Tiltakskontoret frenja då ny grunngjeven saknad til Samferdselsdepartementet om heilårleg nattferjesamband. I svarskriv til saknad melder Samferdselsdepartementet at det i tida vil bli teke opp att nattferjesamband~ og at heilårsdrift med nattferjer vil bli teke opp til ny vurdering på grunnlag av det trafikkgrunnlaget som vil syna seg å vera tilstades. Snaggbåtar Bergen-Nordhordland~ Det er i 1974 ikkje kome noko avklåring i spursmålet om etablering av snaggbåtsamband mellom Bergen og Nordhordland. Nordhordlandskommunane og Nordhordland Tiltakskontor har gjeve sine tilrådingar i saka, som har vore fremja av Bergen-Nordhordland Rutelag. Bergen-Nordhordland Rutelag har fått melding frå Samferdselsdepartementet om at saka er utsett til samferdselsplanutvalet har greidd ut sparsmålet om snaggbåtar sin plass i trafikkmansteret.

19 19. TRAFIKKUTVIKLINGA Også i 1974 har distriktet hatt ein sterk trafikkauke, både når det gjeld lokaltrafikken mellom Nordhordland og Bergensregionen og gjennomgangstrafikken frå Sogn og Fjordane og More og Romsdal. Hordaland Vegkontor har utarbeidt trafikkprognose frå 1974 til 1984 for trafikken over Salhusfjorden, med basis i bruopning i Prognosen syner ein auke i årleg dogntrafikk frå 1645 motorkoyrety i 1973 til 3957 motorkoyrety i Etter bruopning i 1982 er dogntrafikken rekna til 5087 motorkoyrety. Diagrammet på side 21 syner statistikk og prognose for persontrafikk og motorkoyrety på årsbasis, og diagrammet på side 22 syner dogntrafikk for motorkoyrety. I fylgje oppgåver frå B.NoR. var trafikken med ferjene over Salhusfjorden i 1974~ Koyrety Auke Passasjerar Auke SteinestoKnarvik ,2% ,8% SalhusFrekhaug " ,9", Sum~ ,9% ,4% Gjennomsnittleg dogntrafikk var i åra ~ Koyrety o pa same ferjestrekningane Passasjerar SteinestoKnarvik SalhusFrekhaug

20 20. Trafikkgrunnlaget for fastlandssamband over Salhusfjorden (omfattande trafikken med ferjene og rutebåtane) utgjorde i 1974~ Koyrety Passasjerar Med ferjene Med rutebåtane I Tilsvarande tal i 1973 var motorkoyrety og passasjerar. Auken i 1974 er på motorkoyrety tilsvarande 12?9 prosent~ og passasjerar tilsvarande 9~7 prosent. Oppgåvene syner ei forskuving av personferdsla frå rutebåtane ti: ferjene. Passasjertalet med rutebåtane gjekk ned med i forhold til i 1973~ medan passasjertalet med ferjene auka med Gjennomsnittleg dogntrafikk over Salhusfjorden var i motorkoyrety og 6212 personar mot tilsvarande tal for koyrety og 5661 personar. Trafikken med ferjene over Sævråsvåg hadde også i 1974 ein sterk auke~ med koyrety tilsvarande 12~4 prosent~ og passasjerar tilsvarande 10~0 prosent. Trafikken over Sævråsvåg har dei siste fem åra vore~ I' Motorkoyrety Passasjerar

21 3,0 2,0 mi).l. mill. TRAFIKK ~ffidferjene OVER SALHUSF JORDEN Statistikk P:::-ognose.. ~ ~ v.... " " '. 1 I Personar.. ". 1,O ~~, l ill...:...l~ »: --- '. Kbyrety

22 22. ~ (Y) co N CO co O CO ~.~.~,.c---, I. ill t--- LD r--- -r. e-- (Y) r-, on r--, r=no > ~..J t'}} :J."""'" ~ ~#' ~u D -=:o ~~d L!--= c: G ro (6 ~, 1= L..-.=.1 L!-= c-- O r-. (J) <.D CO (D c-. ø cd to 01 CL oq R,--:;, u'") 8 o~ (-' o C.) N Cl C) O ~--_._

23 På ferjesambandet Vikanes-Tyssebotn-Bjorsvik vart det i 1974 transportert koyrety og personar. tilsvarande tal for 1973 var koyrety og personar. Auken er koyrety tilsvarande 24~1 prosent~ og personar eller 20~0 prosent. 23. Med ferja mellom Fosenoy og Radoy vart det transportert 7184 kcyr-cty og personar. Dette er ein auke på koyrety (14~9 prosent) og personar.~, (7~9 prosent). Trafikken på Fedje auka. i 1974 med koyrety til 4.886~ og personar til Dette er ein 1 auke på 29,2 prosent for koyrety og 7~8 prosent for I personar. UTVIKLINGA I FOLKESETNADEN~ I I.' Også i 1974 hadde distriktet ein positiv utvikling i folkesetnaden. Auken i folketalet var 859 personar eller 4~41 prosent. Dette er venteleg den storste folkeauken distriktet nokon gong har hatt 9 både når det gjeld personar og prosentvis auke. I: Auken skriv seg frå innflyttaroverskot på 736 personar og fodselsoverskot på 123 personar. Tilsvarande tal for 1973 var 463 og 128. Den sterke auken i innflyttaroverskotet må ventast å kuliminera etter kvart 9 dersom utbyggings takten på Mongstad vert seinka i hov e til det som var foresett.

24 Totalendringane i folketalet dei 5 siste åra framkjem slik: Innflytta Fbdde Tilgang Utflytta Dbde , Frågang , Netto innflytting Fbdselsoverskot , Netto auke I Folketalet har i tida auka med tilsaman personar, fordelt på innflyttarskot med personar og fbdselsoverskot 493 personar. I I' I Dei prosentvise endringane i folketalet for dei einskilde kommunane syner for kvart år dei siste 5 åra: I : Austrheim - 0, ,0 + 5,6 + 5,1 + 8,1 Lindås - 0,7 + 0,9 + 3,2 + 5,3 + 6,8 Masfjorden - 0,8 + 0,2 + 1,4-0,1 + 0,8 Meland + 2,8 + 2,7 + 1,1 + 2,7 + 3,4 Radby + 2,6-0,6-0,2 + 0,2 + 0,l Området ~ + 0,6 + 0,7 + 2,2, + 3,1 + 4,4

25 er forste året alle kommunane har hatt folkeauke. Radoy kommune, som hadde ein auke på O~1 prosent, er den einaste som har vekst under medelen i landsmålestokk. Austrheim kommune har hatt den storste prosentvise auken med prosent. Austrheim og Lindås kommunar har hatt den storste folkeauken både i tal personar og prosentvis. Dette er ein naturleg fylgje av utbygginga på Mongstad. Folkeveksten i desse kommunane har primært gjort o o o o seg gjeldande pa Aras~ Kaland, Kolas~ Alversund og Knarvik, men det har også i desse kommunane kome til ein del spreidd busetnad. I Meland kommune har folkeauken gjort seg sterkast gjeldande i nybyggjarstroka på Frekhaug og Fossesjoen med tillegg av spreidde einskildhus ellers i kommunen. Masf jorden kornmuna har hatt ein uendra busetnadss truktur for så vidt at den låge folkeauken er spreidd i kommunen. Det er likevel registrert ei viss interesse for nybygging på Haugsdal nær grensa til Gulen, av folk som tek sikte på pendling til Mongstad. I I I Radoy kommune har busetnadsstrukturen også stort sett vore uendra~ bortsett frå ein sterkare konsentrasjon i I: dei tilrettelagde bustadfelta på Manger og Austestad. I tabell Il på side 47 går det fram atfolketalet i tidsromet har auka med 11,4 prosent. Dette er ein gjennomsnittleg auke på 2~3 prosent pr. år. Alle kommunane i kontordistriktet har einskildvis hatt folkeauke i den siste femårsbolken sett under eitt, men med sterke skilnader individuelt.

26 .., ' 26. Folgjande diagram syner utviklinga i folketalet i kontordistriktet i tldsromet "1974, samanlikna. prosentvis normalauke i landsmålestokk: , I,, Aldersfordelinga i folkesetnaden syner ei framhaldande positiv utvikling ved at aldersgruppen~ år har storre a~~e enn dei ovrige aldersgruppene. Av total folkeauke i kontordistriktet i med ialt 859 personal", er 638 personal" i alclersgruppa år, tilsvarande 71+,2 prosent av totalauken. Fordelinga av veksten i aldersgruppa år er kommunevis: I : Kommune K M 8u K M Sum Endring i Austrheim Lindås Masfjorden Heland Radoy ,.. Distriktet _._- "" 2808 _. _

27 BUSETNADSKART PÅ GRUNNLAG AV FOLKETELLINGA personar 1N \. ry, ~I',4 ~ ~. 't.! J~. Å 100 personar 200 personar BYAR -=-=-=1[ OG STORRE TETTSTADAR Le o!)oo 1000 aooo :; ClVO 4000 D \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ I 1 1,,, (',1 I 1 I 1 ~ ~'i) r' '" (' Co UTBYGGINGSPLAN FOR DEL AV NORDHORDLAND I +r- Utbyggingsavdelinga 1974 j\) N -6 o 1 :l l!i fl 1 e 9 10",," ~

28 28. Som folgje av den auka folketilveksten var det i 1974 stor byggjeaktivitet? men likevel noko mindre enn i Tabell IV bak i heftet syner registrerte byggjemelde husvære i 1974 med 266 mot 320 i husvære var finansiert gjennom Statens Landbruksbank og Husbanken med tilsaman kr mot i husvære med kr Byggjeaktiviteten i dei einskilde kommunane i tilhove folketalet gjev fylgjande forholdstal (nye husvære pr. 100 ibuarar): Austrheim 2?94, Lindås 1,27, Meland 1?08, og Radoy 1,07. utgjer 1,30. Masfjorden 0,4, Gjennomsnitt i distriktet NÆRINGAR OG ARBEIDSKRAFT Næringslivet i kontordistriktet har også i 1974 hatt ein jamn ekspansjon med auka omsetnad. Utbygginga har likevel vore noko svakare enn i 1973, noko som venteleg skriv seg frå meir usikre konjunkturar og stramare kredittforhold, og aukande likviditetsbehov grunna sterke lons- og prisstigingar. Etterspurnaden etter varer og tenester har halde seg oppe, og det har vore full sysselsetjing. Det har likevel vore usikkre tendensar i teko- og hermetikkindustrien. Jarn- og metallindustrien og servicenæringane har auka sysselsetjinga i 1974, men det foreligg ikkje statistikk som registrerer den reelle auken. Sjolv med ein nedgang i sysselsetjinga i einskilde næringsgreiner, vert det rekna med at total sysselsetjing ligg hogare i 1974 enn i 1973.

29 .> Brutto-.Bearbeidings- Oppt. lon og Brutto Bedrifter Sysselsette prod. verdi verdi sos. kostn. investering Austrheim )t ' ,.-4-1 Lindås Meland ')("1 j7 "l<iasfjo.rden Radoy ) L :.] lj' , lo Kontordistriktet tt Lt Y _..- Hordaland fylke Lt Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Tabellen gjeld verksemder med minst 5 sysselsette - i einskilde PÆringar minst 3 sysselsette~ Tala for bruttoproduksjonsverdi, bearbeid.:lngsverdi, lon og sosiale kostnader og brutto id:vestering er i heile 1~OOO kroner. f\). '-O..I _<Jrif

30 30. Industristatistikken for 1974 for Hordaland fylke foreligg ikkje enno~ men vi tek med tala for 1973 samanlikna med Statistikken gjev ein indikasjon på utviklinga i kontordistriktet~ og det kan reknast med at den har vore mykje den same i Statistikken gjeld bergverk- og industribedrifter, og omfattar verksemder med minst 5 tilsette - i einskilde næringar med minst 3 tilsette. Oversynet som er vist på side 29~ syner at talet på verksemder i kontordistriktet har gått attende frå 52 i 1972 til 51 i Talet på sysselsette var i personar~ som er ein auke på 182 frå På grunnlag av statistikken har ein rekna seg fram til folgjande nokkeltal som er verd å merka seg: Distriktet Fylket Riket Auke i - bruttoproduksjonsverdi 39~7 % 10~4 % 15,1 % - bearbeidingsverdi 34~0 % 3~9 % 15,1 % - bruttoinvestering 406~0 % 39~7 % 4,5 % Hordaland fylke hadde elles nedgang i tal verksemder og i tal sysselsette. Jordbruket: I dei seinare åra har jordbruksarealet i området gått noko ned. Arealet er no på dekar~ og av dette er dekar dyrka jord og dekar overflatedyrka beite. I 10-årsperioden var avgangen på jord i alt dekar~ fordelt med dekar dyr~ jord og dekar overflatedyrka beite. I same p~ioden var det fulldyrka og rydja kulturbeite i alt dekar~ slik at netto avgang var på dekar.

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral

Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral Kåre Lilleholt og Jens Kihl Rapport om reforma frå Askvoll til Åseral Innhald Innleiing 5 Kva er reforma? 7 Språkspørsmål i reforma 8 Framdrift 9 Reformstøtte 10 Det regionale nivået 10 Førre reform 11

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad

Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Avdelingsdirektør Stein Sægrov, Kulturdepartementet: Mellom fag og politikk byggjesaker sett frå ein departementssynstad Føredrag på Statsbyggkonferansen 19. april 2013 Dersom ein tek utgangspunkt i dei

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer