- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- økt gevinstrealisering krever større L og mindre p!"

Transkript

1 prosjektledelse - økt gevinstrealisering krever større L og mindre p! Hvordan lykkes bedre med gevinstrealisering i utviklings- og forbedringsprosjekter? Hva kreves av linjeleder- og prosjektlederrollen når kompleksitet og antall involverte aktører tiltar? 20. mars 2013 Dag Jarle Søvik )

2 raktisk tips 2

3 Hva bør man huske fra denne gjennomgangen? 3

4 Hva bør man huske fra denne gjennomgangen? S V Strategisk viktighet A M Avstemt mengde rosjektledelse 4

5 Utfordrende å få forbedringsprosjekter konvertert til stabile forbedrede prestasjoner i kjernevirksomheten SV Konsernledelsen FoU Økonomi HR Strategi Kjernevirksomhet Kjernevirksomhet Leverandør Kunde Viktig å forstå hvordan den aktuelle organisasjonen fungerer, både internt og i samspill med omverdenen 5

6 Hvor relevant er temaet? SV 6

7 Noen presiseringer SV Utviklingsprosjekter - Forretnings- og produktutvikling, ofte i samspill med eksterne partnere - Organisasjonsutvikling egenskaper, holdninger og kultur internt - Allianser, joint ventures, fusjoner Forbedringsprosjekter - Effektivisering, kostkutt - rosess- / kvalitetsforbedring - Øke prestasjoner gjennom verdikjeden i samspill med lev. & kunder Tilvirkningsprosjekter - Mer håndgripelig formål - «Avstemt mengde» og «prosjektledelse» kan ha relevans 7

8 Et prosjekts faser og beslutningspunkter SV - fremstilt i en prosjektmodell (MI) Oppfølging og kontroll M M M M M M Initiering lanlegging Gjennomføring Avslutning B0 B1 B2 B3 B4 Hva? Hva? Hvem? Når? Hvordan? Oppstart Revisjon Leveranser Overlevering Evaluering Læring Liv og lære Gjennomføring Initiering lanlegging Gjennomføring Avslutning M B1 = Milepæl = Beslutningspunkt 8

9 Strategisk forankring av prosjekter SV et kraftig undervurdert område av mange ledere Utfordringer rosjekter mangler forankring i selskapets strategi Manglende ledelsesmessig involvering og støtte Medarbeidere mister oversikt ift viktighet rosjekter blir nedprioritert otensielt omdømmeproblem Strategi orteføljestyring rogramstyring rosjektstyring 9

10 Strategisk forankring av prosjekter SV et kraftig undervurdert område av mange ledere som krever Ledere må prioritere prosjekter ift strategisk betydning Fokus på idéstadiet rosjekter på tvers av enheter/selskaper må forankres og ha støtte hos øverste ledelse orteføljestyring og systematisk prosjekt-oppfølging inngår i bedriftens virksomhetsstyring Strategi orteføljestyring rogramstyring rosjektstyring Aktiv porteføljestyring bidrar til å velge ut, prioritere og overvåke de prosjektene som i størst mulig grad realiserer virksomhetens mål og strategier 10

11 orteføljestyring - metode SV Strategi Etablere rammeverk for porteføljestyring Innhente prosjekt- og virksomhetsinformasjon Overvåke portefølje Analysere portefølje rioritere og beslutte portefølje Gevinstrealisering orteføljestyring er et viktig virkemiddel for å legge til rette for etterfølgende gevinstuttak i de prosjekter som gjennomføres. Dog skjer gevinstuttaket først når prosjektleveransen er integrert som et forbedret prestasjonsnivå i organisasjonen 11

12 Hvorfor porteføljestyring? SV Bedre prioritering og forankring Bedre prioritering og balansering av prosjektporteføljen iht. strategi og tilgjengelige ressurser Bedre beslutningsunderlag bygget på en samlet analyse av prosjektporteføljen Økt styring og kontroll Bedre ressursstyring gjennom allokering av rett kompetanse til rett prosjekt, til rett tid Bedre koordinering og oppfølging av pågående prosjekter Helhetlig risikohåndtering basert på en samlet risikovurdering av porteføljen Økt effektivisering Standardisering av styrings- og arbeidsprosesser i prosjektene og for porteføljen samlet Uttak av gevinster fra porteføljestyring krever at det : Bygges opp robust kompetanse i organisasjonen Utvikles en kultur for at porteføljestyring er et strategisk virkemiddelapparat for ledelsen med ditto konsekvenser for hva som skal ha prioritet 12

13 OBS! Stabsinitiativ Utfordringer Ivrige staber initierer mange utviklingsog forbedringsprosjekter lukker opp ideer / «beste praksis» på seminarer ofte medaljens forside! Ønsker å etablere samme standard i egen organisasjon FoU Økonomi Konsernledelsen SV HR Strategi ned mot linje) konsekvenser for linje ( både i prosjektperiode og ved implementering) som krever Toppledelse og linjeledere er kritisk til reelt behov for stabsinitierte utviklingsog forbedringsprosjekter Utfordre på behov, gevinster og påkrevd ressursbruk for å ta ut gevinster «If it s not broken don t fix it!!» Kjernevirksomhet Kjernevirksomhet 13

14 S V Strategisk viktighet A M Avstemt mengde rosjektledelse 14

15 Ledere må forstå og kjenne pulsen på egen organisasjon... SV Konsernledelsen FoU Økonomi HR Strategi Kjernevirksomhet Kjernevirksomhet Leverandør Kunde Viktig å ha respekt for at både linjeorganisasjon og staber har klare begrensninger ift hvor mange prosjektinitiativ man klarer å absorbere i tillegg til daglig drift og egne forbedringsaktiviteter 15

16 SV En prosjektleveranse må være innrettet mot den linjen som skal anvende løsningen og realisere gevinster Utfordringer Et prosjekt er ofte å betrakte som et ytre element som skal integreres i et stort kretsløp når det er ferdig Må designes for å passe inn i den linjeorganisasjonen som skal anvende løsningen Beste praksis vs. godt nok ift interne behov og organisasjonens kapabilitet?... konsekvens For høy prosjekthyppighet medfører ofte manglende evne til forsvarlig overlevering og støtte til linjen gjør at prosjektleveransen forvitrer i møte med organisasjonen Forespeilede gevinster viskes helt eller delvis ut 16

17 SV Tilgang på «riktige» ressurser og ledelse av disse Linje rosjekt Arbeid i linje Arbeid i prosjekt Arbeid i linje Utfordringer «Feile» ressurser deltar i prosjektet Manglende «standing» Liten tiltro = lite effektuttak Tordenskjolds soldater Fare for overbelastning Urealistiske estimater Rolle i prosjekt vs. rolle i linje Manglende avlastning av linjeoppgaver Konsulenter kan ha for sentral rolle ift egen organisasjon... som krever Analyse hvem MÅ/bør være med? Budsjetter tid! Hva er realistisk ift operativ rolle? Er stedfortreder på plass? Kan oppgaver flyttes? - for lite brukt Lojalitet ift avtalt tidsbruk - både hos linje og prosjekt viktig for internt klima Avsette tid hos nøkkelressurser for å kunne støtte gevinstrealisering i linjen Godt klima mellom linje og prosjekt er avgjørende for gevinstrealisering 17

18 OBS! Karrieresystemer Utfordringer Noen virksomheter har karrieresystemer som innebærer lederrotasjon hvert 2. år Iverksetter diverse utviklings-/forbedringsprosjekter for å vise handlekraft Manglende forståelse/realisme ift implementering og gevinstrealisering Får fokus på neste lederrolle relativt tidlig i perioden Etter rotasjon kjører ny leder i gang nye initiativ linjeorganisasjonen går trøtt! SV konsekvens Dårlig styrt kan slike karrieresystemer være direkte kontraproduktive Medarbeidere mister motet ift nye prosjektinitiativ og respekt for sine ledere Viktig å etablere en fornuftig kombinasjon av porteføljestyring og karrieremodell med tilstrekkelig tid til å bli ansvarliggjort i lederrollen 18

19 SV OBS! 24/7 Organisasjoner Utfordringer Å få involvert nøkkelressurser i prosjekter Å nå ut til alle med nyheter og kursjusteringer som følger av prosjektets leveranser Opplæring og trening pga dårlig tilgjengelighet (vakt-/skiftordninger) Etablere ønsket stabilitet og prestasjonsnivå på nye arbeidsprosesser, behandlingsformer, kvalitetsrutiner/systemer, IT-systemer, samhandlingsformer internt og eksternt etc. som krever Ekstremt viktig å velge de riktige utviklings- og forbedringsinitiativene antallet er begrenset!! Lang implementeringshorisont for å få befestet nye stabile arbeidsmønstre Systemet kjører på autopilot!! 19

20 S V Strategisk viktighet A M Avstemt mengde rosjektledelse 20

21 SV Ledelse av prosjekter for mange prosjektledere med stor og liten L! Utfordringer For lite fokus på ledelse i L rollen rosjektadm. og prosjektstyring får hovedfokus Viktigheten av ledelses-dimensjonen undervurderes, særlig når kompleksiteten i prosjektet øker For lite tid brukt til å kartlegge motivasjon hos den enkelte prosjektdeltaker og deres ledere Tett knyttet til ressursstyring/utvelgelse rosjektstyring rosjektledelse rosjektadministrasjon som krever rosjektleders lederkompetanse må være tilpasset prosjektets kompleksitet Lettere å fylle adm. og styringsrolle med andre ressurser bygge team rosjekter som involverer flere selskap stiller økte krav til L s integritet og relasjonelle evner 21

22 SV Kompleksitet øker med antall aktører og nivåer involvert Selskap 1 Selskap 2 Selskap 3 4 Adm.dir Adm.dir Adm.dir Allianse Eier Styre 5 Leder Høy Kompleksitet 1 2 rosjekt på tvers av org.enheter 3 rosjekt på tvers av selskap, operativt nivå 4 rosjekt på tvers av selskap, strategisk nivå 5 Allianser mellom flere selskap Lav rosjekt i samme org.enhet 22 Få Antall aktører og organisatoriske nivå involvert Mange

23 SV rosjektledelse - fra et helikopterperspektiv rosjektadministrasjon Strategisk forankring rosjekt- og ressursstyring Ledelse av ressurser i prosjektet rosjektledelse Leveranser Tid Kvalitet Kost Gevinstrealisering Overlevering og oppfølging i linjen Relasjoner og interessenter hvilken kontekst befinner det aktuelle prosjektet seg i? 23

24 Kompleksitet øker med antall aktører og nivåer involvert SV Selskap 1 Selskap 2 4 Adm.dir Adm.dir Selskap 3 Adm.dir Allianse Eier Styre 1 5 Leder 2 3 Høy Kompleksitet Lav 24 1 rosjekt i samme org.enhet Få 2 rosjekt på tvers av org.enheter 3 rosjekt på tvers av selskap, operativt nivå 4 rosjekt på tvers av selskap, strategisk nivå Antall aktører og organisatoriske nivå involvert 5 Allianser mellom flere selskap Mange Strategisk forankring Historikk ulike nivå Konsekvenser Motstand ulike nivå Tidlig identifisere og skape åpenhet om showstoppere Tydelighet ift involvering & beslutningspunkt

25 Kompleksitet øker med antall aktører og nivåer involvert SV Selskap 1 Selskap 2 4 Adm.dir Adm.dir Selskap 3 Adm.dir Allianse Eier Styre 5 Leder Høy Kompleksitet Lav 1 rosjekt i samme org.enhet Få 2 rosjekt på tvers av org.enheter 3 rosjekt på tvers av selskap, operativt nivå 4 rosjekt på tvers av selskap, strategisk nivå Antall aktører og organisatoriske nivå involvert 5 Allianser mellom flere selskap Mange Ledelse av ressurser i prosjektet Antall aktører og nivåer Ryddighet og involvering ift planlegging, oppfølging og kommunikasjon Team-/relasjonsbygging i prosjektorganisasjonen Integritet og nøytralitet 25

26 Kompleksitet øker med antall aktører og nivåer involvert SV Selskap 1 Selskap 2 4 Adm.dir Adm.dir Selskap 3 Adm.dir Allianse Eier Styre 1 5 Leder 2 3 Høy Kompleksitet Lav 26 1 rosjekt i samme org.enhet Få 2 rosjekt på tvers av org.enheter 3 rosjekt på tvers av selskap, operativt nivå 4 rosjekt på tvers av selskap, strategisk nivå Antall aktører og organisatoriske nivå involvert 5 Allianser mellom flere selskap Mange Relasjoner og interessenter Relasjonsbygging involverte aktører Integritet og nøytralitet Evne til å skape tilstrekkelig forpliktelse og involvering blant ledere og nøkkelpersoner i selskapene

27 Kompleksitet øker med antall aktører og nivåer involvert SV Selskap 1 Selskap 2 4 Adm.dir Adm.dir Selskap 3 Adm.dir Allianse Eier Styre 1 5 Leder 2 3 Høy Kompleksitet Lav 27 1 rosjekt i samme org.enhet Få 2 rosjekt på tvers av org.enheter 3 rosjekt på tvers av selskap, operativt nivå 4 rosjekt på tvers av selskap, strategisk nivå Antall aktører og organisatoriske nivå involvert 5 Allianser mellom flere selskap Mange Overlevering og oppfølging i linjen Forankre plan for implementering i forkant Spille på «avtale» med ledere og nøkkelpersoner fra selskapene Jevnlige oppfølgingsmøter Evaluere gevinstuttak Eskalere nivå etter behov

28 SV Ledelse av prosjekter for mange prosjektledere med stor og liten L! Aktuelle egenskaper som ofte savnes hos prosjektledere i kompliserte prosjekter: Evne til å bygge gode relasjoner i prosjektet, til involverte aktører, eksterne partnere Håndtering av uenighet og konflikter Kommunikasjon - innad i prosjektet, til involverte organisasjoner, eksterne Ideskaping / innovasjon / forbedring kreativ katalysator Løsningsutforming og etablere konsensus om nye løsninger Håndtere politikk og prosess ift øverste ledelse, styrer og eiere Fordele ære - til prosjektteam / prosjektdeltakere / involverte aktører rosjektstyring rosjektledelse rosjektadministrasjon 28

29 SV Gevinstrealisering - blaff vs. varig virkning Motiverte prosjekt-team kjører sitt eget løp «skylapper» Mindre involverte / motiverte mellomledere driftsfokus rosjektledelse og eksterne konsulenter får nytt fokus Linjeorganisasjonen får prosjektleveranse «i fanget» Frustrerte mellomledere manglende oppfølging av medarbeidere undergraver etterlevelse kun deler av gevinstpotensial realiseres Veldig mange prosjekter ville ikke bestått en etterkalkyle ift det gevinstpotensial som var forespeilet da prosjektet ble igangsatt 29

30 SV Gevinstrealisering - blaff vs. varig virkning Realistisk og godt forberedt prosjektimplementering Avstemt forpliktelse fra viktige ledere/bidragsytere Grundig overleveringsprosess til linjeorganisasjonen Viktige ressurspersoner fra prosjektet bistår linjen i videre utrulling kompleksitet avgjør varighet Vurder «haleprosjekt» for å sikre gevinstuttak Engasjer prosjektledelse og nøkkelpersoner fra linjen. Reserver kapasitet - Interne ressurspersoner er best på «innsalg» Kjenner best hvordan prosjektets løsninger og mulighetsrom kan utnyttes Ansvarliggjøres sammen med linjen ift utrulling av nye løsninger med tilhørende gevinstuttak Fungere som rådgivere og innpiskere overfor linjeledere 30 Gevinstrealisering krever lenger tid, betydelig mer lederfokus og flere forbedringsiterasjoner enn mange ledere har interesse for!

31 SV Realisering av gevinstpotensial «Haleprosjekt» Sentrale personer fra prosjektfasen bidrar aktivt sammen med linjeorganisasjonen Daglig arbeid løftes i iterasjoner til nytt forbedret nivå Større deler av urealisert potensial materialiseres G E V I N S T Business Case Urealisert potensial Manglende lederfokus Manglende org. kapasitet «Typisk gevinstuttak» rosjekt Implementering Kontinuerlig forbedring «Haleprosjekt» Sentrale prosjektressurser bør ansvarliggjøres utover prosjektperioden, og ledere må ha et realistisk forhold til hva det krever av fokus over tid for å realisere gevinster 31

32 Diskusjon S V Strategisk viktighet A M Avstemt mengde rosjektledelse 32

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket.

Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. ( -~ _ L 4\ Jernbaneverket Rapport fra revisjon på prosjektstyring og prosjektarbeid i Jernbaneverket. Revisjon 148/04 Gjennomført i oktober og november 2004 Rapport avgitt februar 2005 Arkiv nr.: 200403698

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Ny organisasjon for IKT I VFK

Ny organisasjon for IKT I VFK Ny organisasjon for IKT I VFK En felles IKT-enhet noen prinsipper Vi skal ikke sentralisere IKT vi skal samle! Lokal tilstedeværelse er viktig vi skal ikke flytte vekk alle Vi skal IKKE bli en stor, fjern

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Én kommune - ett HR-system ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV Forord En stor andel av

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11

Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Strategi: Hvordan lage noe mer enn bare planer? Bergen Næringsråd, Kjapt & Nyttig 6.4.11 Bakgrunn vårt tjenestespekter STRATEGI LØSNING LEDERSKAP OG GJENNOMFØRING Strategiske analyser og kartlegging av

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer