Sted: Mosjøen Dato: Jnr: Ark:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sted: Mosjøen Dato: 040914 Jnr: Ark:"

Transkript

1 Sted: Mosjøen Dato: Jnr: Ark: Mosjøen Studiesenter evaluering av prosjektet Evalueringa er gjort på grunnlag av strategiplan for Mosjøen Studiesenter/RKK Vefsn for Resultatmål og tiltak er brukt som resultatindikatorer i evalueringa, samt det økonomiske resultatet fra godkjente regnskap. Økonomi: I prosjektperioden har finansieringen bestått av tilskudd fra MON (Vefsn kommune), Helgeland Regionråd og Nordland fylkeskommune. Videre har Vefsn kommune stilt gratis lokaler og merkantile tjenester. De resterende inntekter har kommet som følge av underprosjekter og overskudd på tiltak. Daglig leder og prosjektleder er av den formening at studiesentervirksomheten ikke bør videreføres i en form hvor man vil være avhengige av tilfeldige tilskudd fra Nordland fylkeskommune. Vi jobber derfor for en framtidig fast modell som består av følgende elementer: a. Fast årlig driftstilskudd fra eierkommunene b. Aktivt og disiplinert budsjettarbeid rundt hvert enkelt tiltak(alle tiltak skal gå med overskudd). I 2013 var det kun et tiltak som ikke gikk med overskudd. c. Vi har utviklet en overskuddsfordelingsmodell som vi benytter mellom samarbeidspartnerne våre. Dette for å sikre økt rekruttering ved at vi hjelper hverandre. Dermed øker vi også inntjeningspotensialet. d. Inngå avtaler med universitetene og høgskolene om betaling for de tjenestene vi bidrar med (Rekruttering, oppfølging, lokaler med mer). Vi vil inngå den første avtalen med HINE før sommeren e. Overskuddsfordelingsavtale med Fagskolen i Nordland f. Aktivt søke prosjektmidler Nettooverskudd: Overskudd overført til fond for 2012 kr ,- Overskudd overført til fond for 2013 kr ,-

2 Resultatmål og tiltak R1: Etablere kunnskapens hus og kunnskapens hytter - Etablere arbeidsgruppe med kommunene/politikere og NFK (Dette er ikke blitt gjort siden NFK ikke ville godta etablering av studiesentra utenfor byene, og dermed manglet vi finansiering til tiltaket. - Danne arbeidsgruppe med mandat fra styret (Gruppe etablert. Ett møte avholdt) - Lage innkalling og avklare hvem som skal delta( Utført ) - Sørge for finansiering( Innvilget søknad på kr til sammen for årene 2013 og 2014 fra NFK) - Framskaffe egnede lokaler og nødvendig utstyr ( Styringsgruppe og arbeidsgruppe er etablert, og jobber med saken) R2: Markedsføring - Videreutvikle hjemmesiden og linke til ny FB-side ( Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig. Facebookside etablert tidlig februar. Meget godt mottatt. 317 venner allerede. Ny FB-side etablert grunnet navnebytte. Vi bør også vurdere å være på Instagram) - Reklame/Roll-up, brosjyremateriell( Ny roll-up innkjøpt, og blir mye brukt) - Servicekontoret Info (ikke utført) - Logo (Ny logo utarbeidet etter navnebytte) - Lobbyvirksomhet Eksternt/internt ( Dette jobbes det med kontinuerlig) - Politisk markedsføring ( Har vært i kommunestyret i Grane og formannskapet i Vefsn. DL har også vært to ganger i Helgeland regionråd og holdt innlegg om SRV. FB kan også bidra til å rekruttere beslutningstakere som venner ) R3: Strategisk kompetansestyring - Etablere møtested (Kompetanseverksted planlegges før sommeren. Imidlertid har det vært og er fortsatt ei utfordring med å etablere møteplasser med privat næringsliv. Vi har meldt oss inn som medlem i Mosjøen næringsforening, og deltar aktivt der, samt invitert oss inn hos OMH og i deres bransjemøter. Der har vi vært en gang. DL har også vært referanseperson med utarbeidelse av strategisk næringsplan for HALDV, og deltatt på tre møter. Styringsgruppe for utdanning med MON, MN, MVS og SRV er opprettet, og jevnlige møter avholdt) - Utvikle kartleggingsverktøy (Ikke utført, da vi ikke har fått respons på våre forespørsler) - Tilby kompetansekartlegging (Vi har sendt ut forespørsel til privat næringsliv. Har fått tilbakemelding fra seks stykker. Men ingen har ønsket bistand/eller har behov for dette) - Kompetanse og handlingsplan (Utarbeidet handlingsplan kun for egen virksomhet. I tillegg har DL møter med alle kommunale enhets ledere ift. deres kompetanseplaner) - DL er leder i styringsgruppa for Elevene som framtidsressurs for lokalt arbeidsliv. Her deltar alle skolene i vår region, samt bedrifter fra hele regionen) R4: Fleksibel opplæring/megle fram tilbud Utvikle tilbud (Master: Teknologiledelse UiN (Høsten 2013, gratis. Ingen deltakere fra vår region) IKT Høgskolen i Nesna/Universitetet i Stockholm (Høsten Gratis) Skoleledelse (HiNe, UiN, NTNU, under planlegging) Bachelor: Lærer ( Bistår Vefsn kommune og HiNe med tre desentraliserte kull. Ca 2-5 deltakere på hvert kull)

3 Vernepleier ( Fra våre region deltok ca 26 studenter. Jobbet lenge med HiH for oppstart av nytt kull, grunnet fortsatt behov. Til slutt måtte vi gi tapt for CH) Ingeniør ( Er i kontinuerlig prosess med HiN og KH) IKT HiNe ( Oppstart høsten 2014, gratis) Etter og videreutdanning: Kognitiv Terapi (30 studiepoeng (NFKT) Mangfold og muligheter( 15 studiepoeng, Norsk forening for Kognitiv terapi) Praktisk Prosjektledelse ( 7,5 HINE. Høsten 2014, gratis) Modeller og metodikk i prosjekt ( 7,5 HINE (Høsten 2014, gratis) Forkurs Ingeniør (RKK) Produksjon for sal og scene (30 stp HINE) Musikk og helse (15 stp, HiNe) Museumskunnskap ( 15 stp, HiNe) Veiledningsped. 15 stp (UiN, høsten 2013, gratis) Sos og spesped 30 (Hine) Spes.ped AD/HD (60 stp) Prosjektledelse ( 6 stp, HiNt og Folkeuniversitetet) Forretningsengelsk ( 7,5 stp, HiNe) Fagskole: Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser (høsten 2014) Eldreomsorg ( 10 deltakere, NKS) Kurs: Etterutdanning av yrkessjåfører ADK Incoterms Kurs i markedsføring Servicekurs Kurs i sosiale medier Folkeopplysning: Unge og spillavhengighet Maskulinitet, etnisitet og kriminalitet - Nettstøttet undervisning Nødvendig utstyr ( DL bidratt aktivt opp mot NFK gjennom Nordlandsløftet. Partene er enige om at dette er et viktig satsning. Ikke kommet i mål, da NFK ikke har nok ressurser. I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med MRK) R5: Prekvalifisering - Samarbeid med VGS ( SRV har hatt et godt og nødvendig samarbeid med MRK/MVS ifm. Forkurs ingeniør. Vi har også sett på muligheter sammen med UH-sektoren, men blitt enige med partene at det bør jobbes med et felles og helhetlig system) - Realkompetansevurdering ( samarbeid med KM) - Forkurs ( fikk 34 deltakere på forkurs ingeniør, hele 26 studenter fra vår region. Våre studenter fikk veiledning underveis av lærer fra MVS) - Samarbeid med Universitet og høgskoler ( Vi har faste møter med UH-sektoren, 3-4 ganger i året. Gode og fruktbare tiltak har kommet som resultat, spesielt må HiNe nevnes) R6: Nettverk

4 - Internt ( Plangruppe, fire fagutvalg, nettverk for rådgivere, omsorgsledere, koordinatorer, matematikklærere, fagveiledere, PPT, 1.kl lærere, Styringsgruppe Utdanning med MON, MVS og MN. Det 13-årige opplæringsløp, skolesjefene i kommunene og rektor MVS, og en rekke ulike møter og samlinger med alle kommunale sektorer) - Politisk (deltatt på 2-dagers seminar i regi av Helgeland regionråd, samt holdt to innlegg om kompetanse. Samarbeid med politikere på Ytre Helgeland gjennom utvikling av felles næringsplan.) - Næringsliv ( Holdt innlegg om oss og kompetanse, samt deltatt på alle næringsluncher og frokoster, stor nytteeffekt), DL har også deltatt i Alcoas kompetanseutvalg og fått foundations midler. Har også utviklet et tettere samarbeid med Alcoa Mosjøen. Samarbeid med OMH, og deltatt på ett bransjemøte. Har en fortløpende god dialog med GNU, og hjelper hverandre med videreformidling, samt ser på muligheter for samarbeid. Nettverksbygging gjennom prosjektet Elevene som framtidsressurs for lokalt arbeidsliv ) - Nordlandsløftet/RSA (Nordlandsløftet Deltatt på alle møter stor nytteeffekt. SRV har sittet i ledelsen og hatt stor påvikning på utarbeidelsen av grunnlagsdokumentet) - SRV har hatt tett samarbeid med MRK, MK og OMH. Jobber med å få på plass en samarbeidsavtale. Det jobbes også med samarbeidsavtale med de andre studiesentra på Helgeland. (Etablert samarbeid med NAV og Karrieresenter for å jobbe med å mobilisere arbeidskraftreserven i NAV- systemet, hatt to møter, holdt innlegg for de NAV- ansatte i april) VIN- nettverk (Vi I Nordland. Deltatt på ei samling i Tromsø, samt videomøter) R7: Prosjektutvikling - Gode rutiner for å søke midler prosjektmidler. Har søkt og fått til sammen ,- til Helgelandsingeniøren, dette fra Alcoa Foundation (AF) og HR. Har fra AF også fått kr ,- til Matematikk i Fokus og Kreativitetens dag. Vi har også fått kr ,- til videreutvikling av studiesentervirksomheten fra NFK. Vi er også inne i et prosjekt innen Kulturutdanning i Mosjøen, og skal søke finansiering hos HSB. - SRV har gode rutiner og erfaring med å søke midler, bl.a. mottar vi årlig store summer fra KS og FM. Vi holder oss oppdaterte og søker der det er naturlig og ved innmeldte behov ) - EU-midler (Ingen konkrete planer) Avlutningskommentarer: Studiesenteret RKK Vefsn har jobbet med visjon og hovedmålsettinger som ledestjerne og er godt innbakt i alt vi foretar oss. Vi jobber for å bygge opp et system som i størst mulig grad skal være uavhengig av skiftende politiske føringer, kommunestruktur og gulrotmidler fra eksterne aktører som vil påvirke vår måte å jobbe på. Vi skal være blant de som fører toget, ikke de som dilter etter. Dette medfører at vi daglig jobber i jomfruelig terreng og trenger frihet til å kunne endre oss raskt og ta kjappe avgjørelser. Vi ser at universitetets og høgskoler stadig kommer våre krav og ønsker i møte på en positiv og pro-aktiv måte. Her er vel HINE på mange måter fremst i klassen. De legger opp sin framtidige studieportefølje, undervisningsmodeller og arbeidsmåte med utgangspunkt i at det finnes en velfungerende studiesenterstruktur som de kan benytte. Svært interessante utviklingsarbeider foregår på fellesnordisk nivå med utgangspunkt i disse modellene og arbeidsmåtene. Vi ser at andre studiesenteretableringer er under utvikling. Flere av disse ser på vår måte å jobbe på som en modell til etterfølgelse, og vi har hatt studiebesøk fra andre sentra hos oss.

5 Vi mener at prosjektet Studiesenteret RKK Vefsn arbeider i riktig retning og begynner å få en form som i sterk grad bidrar til at vår region får tilgang på nødvendig og arbeidsplass orientert kompetanseheving, både til innbyggerne, næringslivet, statlige foretak og kommunene hos oss. Vi søker hele tiden samarbeid med andre kompetanseaktører da vi sammen blir sterkere, og får større innflytelse på de som vi ønsker tjenester og leveranser fra. SRV kan vise til svært gode resultater. Vi har en bredde i det vi tilbyr av kompetansetiltak, som er enestående. Vi er ikke kommersielle oppdragstakere, men vi arbeider hele tiden systematisk og helhetlig for å dekke de reelle behov som våre oppdragsgivere melder inn. Vi har også lyktes i å tilby våre kunder kompetansetiltak gratis, eller til svært reduserte priser. Samtidig har vi klart å betale lønn til ei stilling mer, uten at dette har medført økte utgifter for eierkommunene. Vi har et pent overskudd som er satt på fond, og som gir oss nødvendig handlingsrom framover. Vi har fortsatt upløyd mark igjen, men vi har plog og vet hvordan den skal brukes. Sissel Reinfjell Daglig leder Studiesenteret RKK Vefsn Bjørnar Andreassen Prosjektleder

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer