Rekruttering av innvandrere - sluttrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering av innvandrere - sluttrapport"

Transkript

1 Rekruttering av innvandrere - sluttrapport Sammendrag Lørenskog kommune har relativt høyt innslag av innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. Kommunen ser samtidig at kampen om arbeidskraften blir en stor utfordring framover. Prosjektet Rekruttering av innvandrere ble derfor satt i gang høsten 2007 med hovedfokus på ikke-vestlige innvandrere. Det er kartlagt hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som jobber i kommunen og hvilke stillinger disse har. Det er gjennomført intervjuer av ansatte med ikke-vestlig bakgrunn der vi har fått tilbakemelding på Lørenskog kommune som arbeidsgiver samt tips til tiltak som kan gjennomføres. Prosjektgruppa har vurdert kommunens rekrutteringsrutiner, og kommet med enkelte forslag til endringer. Det er avholdt seminar for ledere og tillitsvalgte for å motivere og inspirere til videre arbeid med å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn. Prosjektgruppa foreslår at det arbeides videre med tiltak som kan bidra til at personer med innvandrerbakgrunn kommer inn i alle typer stillinger i kommunen - også på ledernivå. Innledning Lørenskog kommune står foran store utfordringer i kampen om arbeidskraften i årene som kommer. For å få dekket sine behov for kompetent arbeidskraft må kommunen ha en god personal- og arbeidsgiverpolitikk. I kommuneplanen er det vedtatt å "vektlegge en bred rekruttering som gjenspeiler befolkningens sammensetning og kommunens behov (gradvis øke andelen av unge og personer med innvandrerbakgrunn)". Samtidig har kommunen et høyt innslag av personer med innvandrerbakgrunn befolkningen - 14 % hvorav 12 % har ikke-vestlig bakgrunn. Arbeidsgiverseksjonen hadde med utgangspunkt i dette nedfelt i sin virksomhetsplan for 2007 at den skulle "bidra til rekruttering av flere medarbeidere fra innvandrermiljøer i kommunen". På bakgrunn av dette ble prosjektet Rekruttering av innvandrere startet opp høsten 2007 med følgende prosjektgruppe: rådgiver Liv Drolsum, arbeidsgiverseksjonen (prosjektleder) personalkonsulent Kjersti Hammervold, skole- og oppveksttjenesten avdelingsleder May Britt Øyen, pleie- og omsorgstjenesten hovedtillitsvalgt Jon-Inge Pettersen, Fagforbundet hovedtillitsvalgt Terje Holte, Utdanningsforbundet Administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring har vært styringsgruppe for prosjektet. Det vises til vedlagt kopi av prosjektdirektivet og milepælplan. Vi har benyttet samme definisjon av innvandrer vestlig og ikke-vestlig som brukes i en rapport fra Direktoratet for integrering og mangfold (IMDi): IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Innvandrernes landbakgrunn er definert som enten eget fødeland for førstegenerasjonsinnvandrere eller foreldrenes fødeland for etterkommere. Har foreldrene ulikt fødeland blir morens prioritert. I statistikken skilles det ofte mellom ikke-vestlige og vestlige land. Vestlige land omfatter Vest-Europa, USA, Canada og Oseania. Ikke-vestlige land omfatter følgende geografiske områder: Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa. 1

2 Øst-Europa omfatter følende land: Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn. I følge rapporten fra IMDi var landbakgrunn til Lørenskog kommunes innbyggere per : Norsk: 85,7 % Vestlig: 2,6 % Ikke-vestlig: 11,7 % Vi valgte i prosjektet å ha fokus på ikke-vestlige innvandrere da innslaget av denne gruppen er forholdsvis stor i Lørenskog kommune. Målsetting Det ble satt følgende mål for prosjektet: Effektmål: 1) Kommunen skal ha dekket sitt behov for arbeidskraft på en bedre måte. 2) Andelen av kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn blant kommunens ansatte er økt. 3) Lørenskog kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidstakere med innvandrerbakgrunn og kunne søke om å få tildelt "Mangfoldprisen" i løpet av tre år etter at prosjektet er avsluttet. 4) Ledere og ansatte i Lørenskog kommune har en åpen og ikke-diskriminerende holdning til å rekruttere og beholde medarbeider med innvandrerbakgrunn. Objektmål/resultatmål: 1) Utvikle verktøy og gjennomføre kartlegging av antall personer med innvandrerbakgrunn blant kommunens ansatte. 2) Vurdere kommunens rekrutteringsrutiner samt andre rutiner og praksis som har betydning for å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn og komme med endringer dersom det er behov for det. 3) Identifisere og etablere kontakt med 4-6 ansatte med innvandrerbakgrunn samt 2-4 innvandrerorganisasjoner i kommunen for å få tilbakemelding på kommune som (mulig) arbeidsgiver. 4) Gjennomføre seminar for ledere og tillitsvalgte for å informere, motivere og bevisstgjøre på kommunens personalpolitikk og praksis på dette området. Gjennomføring Det ble bestemt at prosjektgruppa skulle delta på kurs i Praktisk prosjektledelse i Lørenskog kommune som ble arrangert i samarbeid med Prosjektforum i september 2007, og hele gruppen deltok på kurset. Dette bidro til at prosjektgruppa fikk kompetanse på prosjektledelse i tillegg til selve prosjekterfaringen. Kurset ble brukt til å få på plass hoveddelen av planleggingen av prosjektet samt utarbeiding av skisse til prosjektdirektiv. Kurset i prosjektledelse gikk til sammen over 4 dager. Ellers er det avholdt 7 møter i prosjektgruppa, og enkelte samarbeidsmøter i tillegg til dette. Det foreligger referat fra prosjektmøtene. 2

3 Beskrivelse av selve prosjektarbeidet Med utgangspunkt i objekt/resultatmålene ble prosjektarbeidet konsentrert om fire hovedområder; kartlegging av hvor mange ansatte kommunen hadde med innvandrerbakgrunn, tilbakemeldinger fra innvandrere, behov for endringer i rutiner og gjennomføring av seminar for ledere og tillitsvalgte. Kartlegging Det første arbeidsområde vi tok tak i var kartlegging av hvor mange personer med innvandrerbakgrunn kommunen hadde ansatt. Vi registrerer ikke nasjonal eller etnisk bakgrunn på kommunens ansatte så vi måtte be enhetene å kartlegge dette i sine avdelinger. Det ble sendt ut liste over ansatte faste og vikarer og så ble det krysset av for om personen hadde norsk, vestlig eller ikke-vestlig bakgrunn ut i fra de samme kriterier som IMDi har brukt i sin rapport. Kartleggingen viste at andelen ansatte i Lørenskog i oktober 2007 når det gjaldt landbakgrunn fordelte seg som følger: Fast ansatte Norsk: 86,6 % Vestlig: 2,1 % Ikke-vestlig: 11,2 % Vikarer Norsk: 75,4 % Vestlig: 1,5 % Ikke-vestlig: 23,1 % I utgangspunktet trodde prosjektgruppa at vi hadde et lavere innslag av ikke-vestlige innvandrere enn det viste seg at vi hadde. Det var rimelig bra samsvar mellom innslaget av ikke-vestlige innbyggere og ikke-vestlige ansatte i kommunen (11,7 % og 11,2 %). Andel fast ansatte med ikke ikke-vestlig landbakgrunn i de ulike enhetene: Bygg- og eiendomstjenesten 33,58 % Helsetjenesten 0,00 % Kulturtjenesten 20,27 % Pleie- og omsorgstjenesten 15,67 % Sentraladministrasjonen 2,94 % Skole- og oppveksttjenesten 6,72 % Tiltak og sosiale tjenester 10,34 % Tekniske tjenester 4,08 % Utbyggingstjenesten 0,00 % Kartleggingen viste at av de 199 fast ansatte med ikke-vestlig bakgrunn som ble registrert, så var over halvparten (109) av dem tilsatt innenfor renhold, barnehage eller pleie- og omsorg som ufaglærte eller fagarbeidere. Men også en høy andel av kommunens sykepleiere hadde ikke-vestlig bakgrunn. Eksempler på stilingstyper der andelen av ikke-vestlige innvandrere var høy: Renholder: Norsk: 35,2 % Vestlig: 0,0 % Ikke-vestlig: 64,7 % Assistent: Norsk: 82,7 % Vestlig: 1,3 % Ikke-vestlig: 16,0 % Hjelpepleier: Norsk: 79,8 % Vestlig: 1,7 % Ikke-vestlig: 18,5 % Sykepleier: Norsk: 55,2 % Vestlig: 3,5 % Ikke-vestlig: 41,4 % På bakgrunn av kartleggingen så prosjektgruppa at kommunens utfordring ikke nødvendigvis ligger i å øke antall ansatte med ikke-vestlig bakgrunn, men i å få disse inn i forskjellige type stillinger og ikke minst i lederstillinger. Det vises for øvrig til vedlegget Kartlegging landbakgrunn. 3

4 Tilbakemelding Det ble lagt opp til to måter å hente informasjon fra innvandrere selv på; intervju med ansatte med ikke-vestlig bakgrunn samt møte med innvandrerorganisasjoner i kommunen. Intervjuer Ut ifra kartleggingen ble det plukket ut kandidater til intervju. Prosjektgruppa la vekt på å få til spredning med hensyn til landbakgrunn, type stilling og enhet. Intervjuene ble foretatt av tre fra prosjektgruppa og foregikk mellom en intervjuer og en ansatt. Det ble utarbeidet intervjuskjema slik at intervjuene skulle foregå etter samme mal. Aktuelle ansatte fikk skriftlig invitasjon der de ble informert om at intervjuet og at det var frivillig å delta samt at det som kom fram i intervjuene ville bli behandlet fortrolig. Det ble foretatt til sammen ni intervjuer med ansatte fra skole- og oppveksttjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, tekniske tjenester, sosialtjenesten, bygg- og eiendomstjenesten og sentraladministrasjonen. Prosjektgruppa er klar på at intervjuene kun gir uttrykk for den enkeltes syn, og er som sådan ikke representative for en større gruppe. Intervjuene gav likevel prosjektgruppa verdifull informasjon, tilbakemeldinger og tips som vi tok med oss i det videre arbeidet. Av de som ble intervjuet var det stort sett ingen som gav uttrykk for at de hadde opplevd diskriminering fra arbeidsgiver eller kollegaer. En gav uttrykk for at det hadde vært en episode i starten som leder hadde tatt tak i. En annen fortalte at det hadde forekommet diskriminering fra brukere. Gjennomgående var intervjuobjektene positive til Lørenskog kommune som arbeidsgiver og ønsket å bli værende i kommunen. Det kom fram forslag om at ble arrangert kurs i kommunenorsk. Selv om en er relativ god i norsk, kjenner en nødvendigvis ikke så godt til språket som brukes i forvaltningen. Det kom videre forslag om at kommunen så på hvor stillinger lyses ut, og at personer med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å søke. Det ble også vist til at jobbintervjuer i Norge er omfattende, og at dette ikke er vanlig i mange andre kulturer. For noen kan derfor intervju med flere deltakere virke uvant og til dels skremmende. For asylsøkere og flyktninger kan intervju der du blir bedt om å redegjøre om din bakgrunn være problematisk. Det er viktig at det skapes en god atmosfære ved et intervju slik at kandidatene føler seg trygge. Videre ble det påpekt at ledelseskulturen kan være veldig forskjellig i ulike land, og at det var viktig å være oppmerksom på dette. Det ble også påpekt at det var viktig med informasjon til de som ble ansatt, og at dette burde gjentas lenger ut i ansettelsesforholdet da det kan være vanskelig å få med seg alt i starten. Det vises til kopi av mal for intervju som ligger vedlagt. Møte med innvandrerorganisasjoner Prosjektgruppa planla møte med noen innvandrerorganisasjoner i kommunen. Det ble innhentet adresseliste fra kulturtjenesten og sendt ut invitasjon til seks ulike organisasjoner som representerte innvandrerorganisasjoner fra ulike land. Det var imidlertid ingen organisasjoner som møtte til møtet. Det er mulig at vår liste ikke var helt oppdatert da vi fikk tilbake et par av invitasjonene med adresse ukjent. Videre er det mulig at vi la inn for liten tid (ca. en uke) fra invitasjonen ble sendt ut til møtet skulle holdes da vi fikk i ettertid fikk vite at en organisasjon ikke hadde fått brevet før etter at møtet hadde vært. I samråd med styringsgruppa valgte prosjektgruppa å la det bli med det ene forsøket, og bruke tiden på å få til et så godt seminar som mulig. Gruppa mente også at vi hadde fått fram en del synspunkter gjennom prosjektet for øvrig som gav grunnlag for å anbefale noen tiltak å jobbe videre med. Det er også mulig å etablere en kontakt med innvandrerorganisasjoner i det et videre arbeid dersom dette er ønskelig. Seminar I prosjektet var det planlagt seminar mot slutten av prosjektperioden for ledere, personalkonsulenter, tillitsvalgte og aktuelle politikere. Vi hadde som målsetting at seminaret skulle motivere og inspirere til 4

5 videre arbeid, og ønsket primært innledere utenfra som kunne gi deltakere påfyll og mulighet til refleksjon på dette området. Programmet besto av tre eksterne innledere med tre ulike vinklinger: Sist inn - først ut? Om diskriminering av innvandrere i arbeidslivet v/seniorrådgiver Ole-Fredrik Einarsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet Erfaringer med likestillings- og mangfoldsarbeid i Oslo Kommunens ansatte skal speile befolkningen v/seniorrådgiver Elisabeth Appa Beveney, Grünerløkka bydel Noman på jobb Fra avisbud til NRK-kjendis v/programleder og forfatter Noman Mubashir I tillegg hadde rådmann Arne Heilemann åpningsinnlegg mens administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring ledet seminaret. Seminaret ble holdt på i Lørenskog kulturhus over en halv dag, og det var 74 deltakere inkludert kommunens øverste ledelse ved ordfører og rådmann. Tilbakemeldinger fra deltakere på seminaret var positive og prosjektgruppa har evaluert seminaret som vellykket i forhold til målsettingen vi hadde satt oss. Rutiner Prosjektgruppa har sett på rutinene for rekruttering, og har kommet til at det ikke er behov for endringer i de skriftlige rutinene. Men det ble vurdert om det kunne brukes andre kanaler for annonsering i tillegg til våre vanlige med tanke på å nå ut til personer med innvandrerbakgrunn. Det ble derfor avholdt møte med representanter for stillingsportalen inkludi.no, som er den første i landet med innvandrere som målgruppe. Lørenskog kommune har på bakgrunn av dette inngått avtale med inkludi.no om banner på portalen med link til våre ledige stillinger. Begrunnelsen for dette er at kommunen ønsker å profilere seg spesielt mot denne gruppen. I første omgang er avtalen inngått for ett år fra 1. mars Prosjektgruppa har sett på ulike formuleringer i stillingsutlysninger som går på å oppfordre personer med innvandrerbakgrunn til å søke, og kommet med forslag til styringsgruppen. Formuleringen er nå godkjent av administrasjonssjefen etter drøfting i sjefsmøte og vil bli kommunisert ut i organisasjonen: Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Når det gjelder intervjuer i forbindelse med tilsettinger, mener prosjektgruppa at ledere har et ansvar for å tilpasse intervjuet til den kandidaten de har foran seg skal intervjue uansett bakgrunn. Prosjektrapporter Prosjektleder har holdt løpende kontakt med administrasjonssjefen som styringsgruppe, og har rapportert skriftlig 14. november, 25. januar og 04. april. Underveis i arbeidet ble det avklart at det ikke var nødvendig med rapportering en gang i måneden slik prosjektdirektivet la opp til. Rapporteringen underveis viser at vi stort sett har vært i rute med prosjektet. Det planlagte møte med innvandrerorganisasjonene ble forsøkt gjennomført, men det møtte ingen fra organisasjonene. I samråd med styringsgruppa ble det bestemt at vi ikke gjorde noe mer med det tiltaket. 5

6 Samlet ressursinnsats I planleggingen av prosjektet ble det lagt inn til sammen 50 % stillingsressurs med følgende fordeling: Liv Drolsum, prosjektleder 20 % May Britt Øyen, prosjektmedarbeider 10 % Kjersti Hammervold, prosjektmedarbeider 10 % Jon-Inger Pettersen, prosjektmedarbeider 5 % Terje Holte, prosjektmedarbeider 5 % Noen av personalkonsulentene i enhetene brukte tid på å hjelpe oss med kartleggingen. Det er ikke ført spesifisert regnskap over tidsbruken i prosjektet, men prosjektgruppa mener at den samlede tidsbruken for prosjektet har vært innenfor 50 % stillingsressurs totalt. Prosjektet har for øvrig hatt følgende kostnader: Avtale om banner på portalen inkludi.no for ett år Utgifter i forbindelse med seminar Til sammen kr kr kr Kostnadene til banner på inkludi.no er belastet enhetene etter samme nøkkel som kostnadene til finn.no. Kostnadene til seminaret er belastet sentrale opplæringsmidler. Oppnådde resultater Prosjektgruppa mener at vi har oppnådd følgende: Oversikt over hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som var ansatt i kommunen per 1. oktober 2007, hvor disse er ansatt og i hvilke type stillinger. Oversikt over hvilke type stillinger som har størst innslag av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Resultatet av kartleggingen viser at det videre arbeidet bør ha fokus på at innvandrere kommer inn i ulike type stillinger, også lederstillinger, heller enn ensidig å øke antallet innvandrere ansatt i kommunen. Tilbakemeldinger fra 9 ansatte med ikke-vestlig bakgrunn på deres tilsettingsforhold i Lørenskog kommune, litt om deres bakgrunn før de ble ansatt samt forslag til tiltak kommunen kan gjennomføre. Det er inngått avtale om plassering av banner på stillingsportalen med link til ledige stillinger på kommunens hjemmeside. Portalen er den første i landet beregnet på personer med innvandrerbakgrunn. Gjennomført seminar for ledere og tillitsvalgte for å motivere og inspirere til å ha fokus på arbeidet med rekruttering og utvikling av personer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet har satt fokus på arbeidet med å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn, og prosjektgruppa tror dette har bidratt til økt bevissthet hos ledere og tillitsvalgte. Som eksempel kan nevnes at det nå er to deltakere på mellomlederopplæringen med ikke-vestlig bakgrunn, og at kommunen har tilsatt sin første rektor med ikke-vestlig bakgrunn. I forbindelse med Traineeprogrammet til KS som Lørenskog kommune deltar i, er det også signalisert at kommunen gjerne tar imot personer med innvandrerbakgrunn. Økonomi og lønnsomhet Det var i utgangspunktet ikke satt av noe eget budsjett for prosjektet ut over stillingsressursen på til sammen 50 %. I henhold til beregningene i prosjektverktøyet vil dette beløpe seg til kr i 6

7 gjennomsnitt for 50 % stilling. I tillegg kommer kostnadene til banner på samt kostnader til seminar på til sammen kr. Det er umulig å gjøre konkrete lønnsomhetsvurderinger av prosjektet direkte. Etter prosjektgruppas vurdering har det vært viktig at kommunen har satt fokus på området. I kampen om arbeidskraften er rekruttering av innvandrere, deriblant arbeidsinnvandring, svært aktuelle tema som mange jobber med. Prosjektgruppa mener at det vil være lønnsomt for kommunen dersom en del av kommunens arbeidskraftbehov kan dekkes ved å rekruttere fra innvandrergruppen i eller utenfor kommunen. Prosjektgruppa mener videre at kommunen vil ha et fortrinn dersom de ansatte speiler befolkningen på en god måte. Vi tror dette har betydning for kommunens omdømme blant befolkningen, noe som kan påvirke arbeidsmiljøet og trivselen hos de ansatte, som igjen påvirker produktivitet og effektivitet. Forslag Rekruttering Kommunen profilerer seg på stillingsportal spesielt for personer med innvandrerbakgrunn. Stillingsannonser oppfordring til personer med innvandrerbakgrunn om å søke. Ved gjennomføring av intervju må det tas hensyn til søkerens bakgrunn. Informasjon Administrasjonsutvalget informeres ved at sluttrapporten legges fra som sak for utvalget. Prosjektrapporten sendes deretter til enhetsledere, og deltakerne i prosjektgruppa tar ansvar for å informere i ulike fora som for eksempel ledermøter og ellers holde saken varm. Informasjon om sluttrapporten legges ut på intranett og på prosjektportalen. Det utarbeides en informasjonsfolder med kortversjon av resultat fra prosjektet samt forslag til videre arbeid. Tillitsvalgte og medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene informeres ved at hovedtillitsvalgte i prosjektgruppa tar ansvar for å drive informasjon og holdningsskapende arbeid i forhold i forhold til disse. Kompetansetiltak Det vurderes om kommunen skal arrangere kurs i norsk i arbeidslivet (kommunenorsk) i samarbeid med Vox (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet). Behov for andre opplæringstiltak for personer med innvandrerbakgrunn vurderes. Kommunen skal ellers ha fokus på personer med innvandrerbakgrunn i forbindelse med all kompetanseutvikling for eksempel fagarbeideropplæring, høyere utdanning og mellomlederopplæringen. Sluttevaluering Prosjektgruppa har foretatt en evaluering ved avslutning av prosjektet, jf vedlegg. Etter at medlemmene hadde foretatt en individuell evaluering, kom gruppa fram til en felles evaluering. 7

8 Hovedinntrykket er at prosjektet har gått etter planen. Vi har holdt tidsfrister og gjennomført de milepæler vi hadde satt opp bortsett fra møte med innvandrerorganisasjoner. Prosjektgruppa mener den har lykkes med å sette fokus på utfordringene kommunen står overfor. At prosjektet nå avsluttes, vil likevel ikke si at vi er i mål. Det er behov for stadig fokus på området, og arbeidet må fortsette på ulike områder. Gruppa mener at fokus nå kan flyttes fra å øke antall personer med innvandrerbakgrunn i kommunen til å arbeide for at personer med innvandrerbakgrunn finnes naturlig på i alle typer stillinger og alle nivåer i kommune. Det at prosjektgruppa har gjennomført kurs i Praktisk prosjektledelse i Lørenskog kommune har bidratt til at prosjektdeltakerne har fått kompetanse på prosjektledelse. Denne kompetansen kan den enkelte overføre også til arbeid med andre prosjekt i eller utenfor Lørenskog kommune. Samarbeidet i gruppa har fungert bra og alle har bidratt til at gruppa har levert etter planen. Prosjektleder har vært i løpende kontakt med styringsgruppa v/administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring som har gitt oss nyttige råd og innspill underveis. Dokumentasjonsoversikt Prosjektdirektiv m/milepælplan Kartlegging landbakgrunn Mal for intervju Prosjektgruppas evaluering ved slutten av prosjektet. 8

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT

EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT Beregnet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Februar, 2011 EVALUERING AV MANGFOLDSLØFT [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

En prosjektrapport med anbefalinger. Statens arbeid mot etnisk diskriminering

En prosjektrapport med anbefalinger. Statens arbeid mot etnisk diskriminering En prosjektrapport med anbefalinger Statens arbeid mot etnisk diskriminering «I staten skal det være nulltoleranse mot all diskriminering. Som arbeidsgiver i staten er det mitt ansvar å følge opp dette.»

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering. Håndbok for kommunal sektor

Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering. Håndbok for kommunal sektor Lisbeth Reed VELG MANGFOLD! Redskap for flerkulturell rekruttering Håndbok for kommunal sektor FORORD Håndboka og kursmodulene Velg mangfold! er sluttproduktene til FLERprosjektet. Dette INNHOLD INNHOLD........................................................3

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding

Evaluering av Telenor Open Mind Integration. Evaluation of Telenor Open Mind Integration. av/by Steinar Widding Evaluering av Telenor Open Mind Integration Evaluation of Telenor Open Mind Integration av/by Steinar Widding AFI-rapport 8/2012/WRI-report 8/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer