Rekruttering av innvandrere - sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering av innvandrere - sluttrapport"

Transkript

1 Rekruttering av innvandrere - sluttrapport Sammendrag Lørenskog kommune har relativt høyt innslag av innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. Kommunen ser samtidig at kampen om arbeidskraften blir en stor utfordring framover. Prosjektet Rekruttering av innvandrere ble derfor satt i gang høsten 2007 med hovedfokus på ikke-vestlige innvandrere. Det er kartlagt hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som jobber i kommunen og hvilke stillinger disse har. Det er gjennomført intervjuer av ansatte med ikke-vestlig bakgrunn der vi har fått tilbakemelding på Lørenskog kommune som arbeidsgiver samt tips til tiltak som kan gjennomføres. Prosjektgruppa har vurdert kommunens rekrutteringsrutiner, og kommet med enkelte forslag til endringer. Det er avholdt seminar for ledere og tillitsvalgte for å motivere og inspirere til videre arbeid med å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn. Prosjektgruppa foreslår at det arbeides videre med tiltak som kan bidra til at personer med innvandrerbakgrunn kommer inn i alle typer stillinger i kommunen - også på ledernivå. Innledning Lørenskog kommune står foran store utfordringer i kampen om arbeidskraften i årene som kommer. For å få dekket sine behov for kompetent arbeidskraft må kommunen ha en god personal- og arbeidsgiverpolitikk. I kommuneplanen er det vedtatt å "vektlegge en bred rekruttering som gjenspeiler befolkningens sammensetning og kommunens behov (gradvis øke andelen av unge og personer med innvandrerbakgrunn)". Samtidig har kommunen et høyt innslag av personer med innvandrerbakgrunn befolkningen - 14 % hvorav 12 % har ikke-vestlig bakgrunn. Arbeidsgiverseksjonen hadde med utgangspunkt i dette nedfelt i sin virksomhetsplan for 2007 at den skulle "bidra til rekruttering av flere medarbeidere fra innvandrermiljøer i kommunen". På bakgrunn av dette ble prosjektet Rekruttering av innvandrere startet opp høsten 2007 med følgende prosjektgruppe: rådgiver Liv Drolsum, arbeidsgiverseksjonen (prosjektleder) personalkonsulent Kjersti Hammervold, skole- og oppveksttjenesten avdelingsleder May Britt Øyen, pleie- og omsorgstjenesten hovedtillitsvalgt Jon-Inge Pettersen, Fagforbundet hovedtillitsvalgt Terje Holte, Utdanningsforbundet Administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring har vært styringsgruppe for prosjektet. Det vises til vedlagt kopi av prosjektdirektivet og milepælplan. Vi har benyttet samme definisjon av innvandrer vestlig og ikke-vestlig som brukes i en rapport fra Direktoratet for integrering og mangfold (IMDi): IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Innvandrernes landbakgrunn er definert som enten eget fødeland for førstegenerasjonsinnvandrere eller foreldrenes fødeland for etterkommere. Har foreldrene ulikt fødeland blir morens prioritert. I statistikken skilles det ofte mellom ikke-vestlige og vestlige land. Vestlige land omfatter Vest-Europa, USA, Canada og Oseania. Ikke-vestlige land omfatter følgende geografiske områder: Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa. 1

2 Øst-Europa omfatter følende land: Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn. I følge rapporten fra IMDi var landbakgrunn til Lørenskog kommunes innbyggere per : Norsk: 85,7 % Vestlig: 2,6 % Ikke-vestlig: 11,7 % Vi valgte i prosjektet å ha fokus på ikke-vestlige innvandrere da innslaget av denne gruppen er forholdsvis stor i Lørenskog kommune. Målsetting Det ble satt følgende mål for prosjektet: Effektmål: 1) Kommunen skal ha dekket sitt behov for arbeidskraft på en bedre måte. 2) Andelen av kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn blant kommunens ansatte er økt. 3) Lørenskog kommune skal være en foregangskommune når det gjelder å rekruttere og beholde arbeidstakere med innvandrerbakgrunn og kunne søke om å få tildelt "Mangfoldprisen" i løpet av tre år etter at prosjektet er avsluttet. 4) Ledere og ansatte i Lørenskog kommune har en åpen og ikke-diskriminerende holdning til å rekruttere og beholde medarbeider med innvandrerbakgrunn. Objektmål/resultatmål: 1) Utvikle verktøy og gjennomføre kartlegging av antall personer med innvandrerbakgrunn blant kommunens ansatte. 2) Vurdere kommunens rekrutteringsrutiner samt andre rutiner og praksis som har betydning for å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn og komme med endringer dersom det er behov for det. 3) Identifisere og etablere kontakt med 4-6 ansatte med innvandrerbakgrunn samt 2-4 innvandrerorganisasjoner i kommunen for å få tilbakemelding på kommune som (mulig) arbeidsgiver. 4) Gjennomføre seminar for ledere og tillitsvalgte for å informere, motivere og bevisstgjøre på kommunens personalpolitikk og praksis på dette området. Gjennomføring Det ble bestemt at prosjektgruppa skulle delta på kurs i Praktisk prosjektledelse i Lørenskog kommune som ble arrangert i samarbeid med Prosjektforum i september 2007, og hele gruppen deltok på kurset. Dette bidro til at prosjektgruppa fikk kompetanse på prosjektledelse i tillegg til selve prosjekterfaringen. Kurset ble brukt til å få på plass hoveddelen av planleggingen av prosjektet samt utarbeiding av skisse til prosjektdirektiv. Kurset i prosjektledelse gikk til sammen over 4 dager. Ellers er det avholdt 7 møter i prosjektgruppa, og enkelte samarbeidsmøter i tillegg til dette. Det foreligger referat fra prosjektmøtene. 2

3 Beskrivelse av selve prosjektarbeidet Med utgangspunkt i objekt/resultatmålene ble prosjektarbeidet konsentrert om fire hovedområder; kartlegging av hvor mange ansatte kommunen hadde med innvandrerbakgrunn, tilbakemeldinger fra innvandrere, behov for endringer i rutiner og gjennomføring av seminar for ledere og tillitsvalgte. Kartlegging Det første arbeidsområde vi tok tak i var kartlegging av hvor mange personer med innvandrerbakgrunn kommunen hadde ansatt. Vi registrerer ikke nasjonal eller etnisk bakgrunn på kommunens ansatte så vi måtte be enhetene å kartlegge dette i sine avdelinger. Det ble sendt ut liste over ansatte faste og vikarer og så ble det krysset av for om personen hadde norsk, vestlig eller ikke-vestlig bakgrunn ut i fra de samme kriterier som IMDi har brukt i sin rapport. Kartleggingen viste at andelen ansatte i Lørenskog i oktober 2007 når det gjaldt landbakgrunn fordelte seg som følger: Fast ansatte Norsk: 86,6 % Vestlig: 2,1 % Ikke-vestlig: 11,2 % Vikarer Norsk: 75,4 % Vestlig: 1,5 % Ikke-vestlig: 23,1 % I utgangspunktet trodde prosjektgruppa at vi hadde et lavere innslag av ikke-vestlige innvandrere enn det viste seg at vi hadde. Det var rimelig bra samsvar mellom innslaget av ikke-vestlige innbyggere og ikke-vestlige ansatte i kommunen (11,7 % og 11,2 %). Andel fast ansatte med ikke ikke-vestlig landbakgrunn i de ulike enhetene: Bygg- og eiendomstjenesten 33,58 % Helsetjenesten 0,00 % Kulturtjenesten 20,27 % Pleie- og omsorgstjenesten 15,67 % Sentraladministrasjonen 2,94 % Skole- og oppveksttjenesten 6,72 % Tiltak og sosiale tjenester 10,34 % Tekniske tjenester 4,08 % Utbyggingstjenesten 0,00 % Kartleggingen viste at av de 199 fast ansatte med ikke-vestlig bakgrunn som ble registrert, så var over halvparten (109) av dem tilsatt innenfor renhold, barnehage eller pleie- og omsorg som ufaglærte eller fagarbeidere. Men også en høy andel av kommunens sykepleiere hadde ikke-vestlig bakgrunn. Eksempler på stilingstyper der andelen av ikke-vestlige innvandrere var høy: Renholder: Norsk: 35,2 % Vestlig: 0,0 % Ikke-vestlig: 64,7 % Assistent: Norsk: 82,7 % Vestlig: 1,3 % Ikke-vestlig: 16,0 % Hjelpepleier: Norsk: 79,8 % Vestlig: 1,7 % Ikke-vestlig: 18,5 % Sykepleier: Norsk: 55,2 % Vestlig: 3,5 % Ikke-vestlig: 41,4 % På bakgrunn av kartleggingen så prosjektgruppa at kommunens utfordring ikke nødvendigvis ligger i å øke antall ansatte med ikke-vestlig bakgrunn, men i å få disse inn i forskjellige type stillinger og ikke minst i lederstillinger. Det vises for øvrig til vedlegget Kartlegging landbakgrunn. 3

4 Tilbakemelding Det ble lagt opp til to måter å hente informasjon fra innvandrere selv på; intervju med ansatte med ikke-vestlig bakgrunn samt møte med innvandrerorganisasjoner i kommunen. Intervjuer Ut ifra kartleggingen ble det plukket ut kandidater til intervju. Prosjektgruppa la vekt på å få til spredning med hensyn til landbakgrunn, type stilling og enhet. Intervjuene ble foretatt av tre fra prosjektgruppa og foregikk mellom en intervjuer og en ansatt. Det ble utarbeidet intervjuskjema slik at intervjuene skulle foregå etter samme mal. Aktuelle ansatte fikk skriftlig invitasjon der de ble informert om at intervjuet og at det var frivillig å delta samt at det som kom fram i intervjuene ville bli behandlet fortrolig. Det ble foretatt til sammen ni intervjuer med ansatte fra skole- og oppveksttjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, tekniske tjenester, sosialtjenesten, bygg- og eiendomstjenesten og sentraladministrasjonen. Prosjektgruppa er klar på at intervjuene kun gir uttrykk for den enkeltes syn, og er som sådan ikke representative for en større gruppe. Intervjuene gav likevel prosjektgruppa verdifull informasjon, tilbakemeldinger og tips som vi tok med oss i det videre arbeidet. Av de som ble intervjuet var det stort sett ingen som gav uttrykk for at de hadde opplevd diskriminering fra arbeidsgiver eller kollegaer. En gav uttrykk for at det hadde vært en episode i starten som leder hadde tatt tak i. En annen fortalte at det hadde forekommet diskriminering fra brukere. Gjennomgående var intervjuobjektene positive til Lørenskog kommune som arbeidsgiver og ønsket å bli værende i kommunen. Det kom fram forslag om at ble arrangert kurs i kommunenorsk. Selv om en er relativ god i norsk, kjenner en nødvendigvis ikke så godt til språket som brukes i forvaltningen. Det kom videre forslag om at kommunen så på hvor stillinger lyses ut, og at personer med innvandrerbakgrunn ble oppfordret til å søke. Det ble også vist til at jobbintervjuer i Norge er omfattende, og at dette ikke er vanlig i mange andre kulturer. For noen kan derfor intervju med flere deltakere virke uvant og til dels skremmende. For asylsøkere og flyktninger kan intervju der du blir bedt om å redegjøre om din bakgrunn være problematisk. Det er viktig at det skapes en god atmosfære ved et intervju slik at kandidatene føler seg trygge. Videre ble det påpekt at ledelseskulturen kan være veldig forskjellig i ulike land, og at det var viktig å være oppmerksom på dette. Det ble også påpekt at det var viktig med informasjon til de som ble ansatt, og at dette burde gjentas lenger ut i ansettelsesforholdet da det kan være vanskelig å få med seg alt i starten. Det vises til kopi av mal for intervju som ligger vedlagt. Møte med innvandrerorganisasjoner Prosjektgruppa planla møte med noen innvandrerorganisasjoner i kommunen. Det ble innhentet adresseliste fra kulturtjenesten og sendt ut invitasjon til seks ulike organisasjoner som representerte innvandrerorganisasjoner fra ulike land. Det var imidlertid ingen organisasjoner som møtte til møtet. Det er mulig at vår liste ikke var helt oppdatert da vi fikk tilbake et par av invitasjonene med adresse ukjent. Videre er det mulig at vi la inn for liten tid (ca. en uke) fra invitasjonen ble sendt ut til møtet skulle holdes da vi fikk i ettertid fikk vite at en organisasjon ikke hadde fått brevet før etter at møtet hadde vært. I samråd med styringsgruppa valgte prosjektgruppa å la det bli med det ene forsøket, og bruke tiden på å få til et så godt seminar som mulig. Gruppa mente også at vi hadde fått fram en del synspunkter gjennom prosjektet for øvrig som gav grunnlag for å anbefale noen tiltak å jobbe videre med. Det er også mulig å etablere en kontakt med innvandrerorganisasjoner i det et videre arbeid dersom dette er ønskelig. Seminar I prosjektet var det planlagt seminar mot slutten av prosjektperioden for ledere, personalkonsulenter, tillitsvalgte og aktuelle politikere. Vi hadde som målsetting at seminaret skulle motivere og inspirere til 4

5 videre arbeid, og ønsket primært innledere utenfra som kunne gi deltakere påfyll og mulighet til refleksjon på dette området. Programmet besto av tre eksterne innledere med tre ulike vinklinger: Sist inn - først ut? Om diskriminering av innvandrere i arbeidslivet v/seniorrådgiver Ole-Fredrik Einarsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet Erfaringer med likestillings- og mangfoldsarbeid i Oslo Kommunens ansatte skal speile befolkningen v/seniorrådgiver Elisabeth Appa Beveney, Grünerløkka bydel Noman på jobb Fra avisbud til NRK-kjendis v/programleder og forfatter Noman Mubashir I tillegg hadde rådmann Arne Heilemann åpningsinnlegg mens administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring ledet seminaret. Seminaret ble holdt på i Lørenskog kulturhus over en halv dag, og det var 74 deltakere inkludert kommunens øverste ledelse ved ordfører og rådmann. Tilbakemeldinger fra deltakere på seminaret var positive og prosjektgruppa har evaluert seminaret som vellykket i forhold til målsettingen vi hadde satt oss. Rutiner Prosjektgruppa har sett på rutinene for rekruttering, og har kommet til at det ikke er behov for endringer i de skriftlige rutinene. Men det ble vurdert om det kunne brukes andre kanaler for annonsering i tillegg til våre vanlige med tanke på å nå ut til personer med innvandrerbakgrunn. Det ble derfor avholdt møte med representanter for stillingsportalen inkludi.no, som er den første i landet med innvandrere som målgruppe. Lørenskog kommune har på bakgrunn av dette inngått avtale med inkludi.no om banner på portalen med link til våre ledige stillinger. Begrunnelsen for dette er at kommunen ønsker å profilere seg spesielt mot denne gruppen. I første omgang er avtalen inngått for ett år fra 1. mars Prosjektgruppa har sett på ulike formuleringer i stillingsutlysninger som går på å oppfordre personer med innvandrerbakgrunn til å søke, og kommet med forslag til styringsgruppen. Formuleringen er nå godkjent av administrasjonssjefen etter drøfting i sjefsmøte og vil bli kommunisert ut i organisasjonen: Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Når det gjelder intervjuer i forbindelse med tilsettinger, mener prosjektgruppa at ledere har et ansvar for å tilpasse intervjuet til den kandidaten de har foran seg skal intervjue uansett bakgrunn. Prosjektrapporter Prosjektleder har holdt løpende kontakt med administrasjonssjefen som styringsgruppe, og har rapportert skriftlig 14. november, 25. januar og 04. april. Underveis i arbeidet ble det avklart at det ikke var nødvendig med rapportering en gang i måneden slik prosjektdirektivet la opp til. Rapporteringen underveis viser at vi stort sett har vært i rute med prosjektet. Det planlagte møte med innvandrerorganisasjonene ble forsøkt gjennomført, men det møtte ingen fra organisasjonene. I samråd med styringsgruppa ble det bestemt at vi ikke gjorde noe mer med det tiltaket. 5

6 Samlet ressursinnsats I planleggingen av prosjektet ble det lagt inn til sammen 50 % stillingsressurs med følgende fordeling: Liv Drolsum, prosjektleder 20 % May Britt Øyen, prosjektmedarbeider 10 % Kjersti Hammervold, prosjektmedarbeider 10 % Jon-Inger Pettersen, prosjektmedarbeider 5 % Terje Holte, prosjektmedarbeider 5 % Noen av personalkonsulentene i enhetene brukte tid på å hjelpe oss med kartleggingen. Det er ikke ført spesifisert regnskap over tidsbruken i prosjektet, men prosjektgruppa mener at den samlede tidsbruken for prosjektet har vært innenfor 50 % stillingsressurs totalt. Prosjektet har for øvrig hatt følgende kostnader: Avtale om banner på portalen inkludi.no for ett år Utgifter i forbindelse med seminar Til sammen kr kr kr Kostnadene til banner på inkludi.no er belastet enhetene etter samme nøkkel som kostnadene til finn.no. Kostnadene til seminaret er belastet sentrale opplæringsmidler. Oppnådde resultater Prosjektgruppa mener at vi har oppnådd følgende: Oversikt over hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som var ansatt i kommunen per 1. oktober 2007, hvor disse er ansatt og i hvilke type stillinger. Oversikt over hvilke type stillinger som har størst innslag av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Resultatet av kartleggingen viser at det videre arbeidet bør ha fokus på at innvandrere kommer inn i ulike type stillinger, også lederstillinger, heller enn ensidig å øke antallet innvandrere ansatt i kommunen. Tilbakemeldinger fra 9 ansatte med ikke-vestlig bakgrunn på deres tilsettingsforhold i Lørenskog kommune, litt om deres bakgrunn før de ble ansatt samt forslag til tiltak kommunen kan gjennomføre. Det er inngått avtale om plassering av banner på stillingsportalen med link til ledige stillinger på kommunens hjemmeside. Portalen er den første i landet beregnet på personer med innvandrerbakgrunn. Gjennomført seminar for ledere og tillitsvalgte for å motivere og inspirere til å ha fokus på arbeidet med rekruttering og utvikling av personer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet har satt fokus på arbeidet med å rekruttere og beholde personer med innvandrerbakgrunn, og prosjektgruppa tror dette har bidratt til økt bevissthet hos ledere og tillitsvalgte. Som eksempel kan nevnes at det nå er to deltakere på mellomlederopplæringen med ikke-vestlig bakgrunn, og at kommunen har tilsatt sin første rektor med ikke-vestlig bakgrunn. I forbindelse med Traineeprogrammet til KS som Lørenskog kommune deltar i, er det også signalisert at kommunen gjerne tar imot personer med innvandrerbakgrunn. Økonomi og lønnsomhet Det var i utgangspunktet ikke satt av noe eget budsjett for prosjektet ut over stillingsressursen på til sammen 50 %. I henhold til beregningene i prosjektverktøyet vil dette beløpe seg til kr i 6

7 gjennomsnitt for 50 % stilling. I tillegg kommer kostnadene til banner på samt kostnader til seminar på til sammen kr. Det er umulig å gjøre konkrete lønnsomhetsvurderinger av prosjektet direkte. Etter prosjektgruppas vurdering har det vært viktig at kommunen har satt fokus på området. I kampen om arbeidskraften er rekruttering av innvandrere, deriblant arbeidsinnvandring, svært aktuelle tema som mange jobber med. Prosjektgruppa mener at det vil være lønnsomt for kommunen dersom en del av kommunens arbeidskraftbehov kan dekkes ved å rekruttere fra innvandrergruppen i eller utenfor kommunen. Prosjektgruppa mener videre at kommunen vil ha et fortrinn dersom de ansatte speiler befolkningen på en god måte. Vi tror dette har betydning for kommunens omdømme blant befolkningen, noe som kan påvirke arbeidsmiljøet og trivselen hos de ansatte, som igjen påvirker produktivitet og effektivitet. Forslag Rekruttering Kommunen profilerer seg på stillingsportal spesielt for personer med innvandrerbakgrunn. Stillingsannonser oppfordring til personer med innvandrerbakgrunn om å søke. Ved gjennomføring av intervju må det tas hensyn til søkerens bakgrunn. Informasjon Administrasjonsutvalget informeres ved at sluttrapporten legges fra som sak for utvalget. Prosjektrapporten sendes deretter til enhetsledere, og deltakerne i prosjektgruppa tar ansvar for å informere i ulike fora som for eksempel ledermøter og ellers holde saken varm. Informasjon om sluttrapporten legges ut på intranett og på prosjektportalen. Det utarbeides en informasjonsfolder med kortversjon av resultat fra prosjektet samt forslag til videre arbeid. Tillitsvalgte og medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene informeres ved at hovedtillitsvalgte i prosjektgruppa tar ansvar for å drive informasjon og holdningsskapende arbeid i forhold i forhold til disse. Kompetansetiltak Det vurderes om kommunen skal arrangere kurs i norsk i arbeidslivet (kommunenorsk) i samarbeid med Vox (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet). Behov for andre opplæringstiltak for personer med innvandrerbakgrunn vurderes. Kommunen skal ellers ha fokus på personer med innvandrerbakgrunn i forbindelse med all kompetanseutvikling for eksempel fagarbeideropplæring, høyere utdanning og mellomlederopplæringen. Sluttevaluering Prosjektgruppa har foretatt en evaluering ved avslutning av prosjektet, jf vedlegg. Etter at medlemmene hadde foretatt en individuell evaluering, kom gruppa fram til en felles evaluering. 7

8 Hovedinntrykket er at prosjektet har gått etter planen. Vi har holdt tidsfrister og gjennomført de milepæler vi hadde satt opp bortsett fra møte med innvandrerorganisasjoner. Prosjektgruppa mener den har lykkes med å sette fokus på utfordringene kommunen står overfor. At prosjektet nå avsluttes, vil likevel ikke si at vi er i mål. Det er behov for stadig fokus på området, og arbeidet må fortsette på ulike områder. Gruppa mener at fokus nå kan flyttes fra å øke antall personer med innvandrerbakgrunn i kommunen til å arbeide for at personer med innvandrerbakgrunn finnes naturlig på i alle typer stillinger og alle nivåer i kommune. Det at prosjektgruppa har gjennomført kurs i Praktisk prosjektledelse i Lørenskog kommune har bidratt til at prosjektdeltakerne har fått kompetanse på prosjektledelse. Denne kompetansen kan den enkelte overføre også til arbeid med andre prosjekt i eller utenfor Lørenskog kommune. Samarbeidet i gruppa har fungert bra og alle har bidratt til at gruppa har levert etter planen. Prosjektleder har vært i løpende kontakt med styringsgruppa v/administrasjonssjef Jan-Bendix Byhring som har gitt oss nyttige råd og innspill underveis. Dokumentasjonsoversikt Prosjektdirektiv m/milepælplan Kartlegging landbakgrunn Mal for intervju Prosjektgruppas evaluering ved slutten av prosjektet. 8

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til innstilling: GODTGJØRING FOR MANGFOLDSRÅDET Arkivsaksnr.: 08/37656 Saksframlegg Forslag til innstilling: Medlemmer av mangfoldsrådet gis en godtgjøring tilsvarende 2% av kommunalråds lønn. Leder gis en godtgjøring

Detaljer

Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010

Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010 Saksnr: 200603947-46 Saksbehandler: INKV Delarkiv: SARK-0704 Mangfold i praksis Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010 1. INNLEDNING

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SPRÅKKRAV OG NORSKOPPLÆRING I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMN-12/7232-5 32878/14 25.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 06.05.2014 SPRÅKKRAV

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Få har mange, mange har få

Få har mange, mange har få Få har mange, mange har få Innvandrere i Norge finner vi helst i storbyene, særlig i og kommunene rundt hovedstaden. Av hele innvandrerbefolkningen bor 32 prosent i. Ser vi bare på dem som kommer fra Asia,

Detaljer

Store variasjoner i levekår

Store variasjoner i levekår Innvandrermangfold i Kommune-Norge Store variasjoner i levekår Det er store forskjeller i levekårene til ikke-vestlige innvandrere i de største kommunene i Norge. I noen kommuner har ikke-vestlige innvandrere

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN

TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Torsken kommune Lønnspolitisk handlingsplan 9380 Gryllefjord Lokale forhandlinger TORSKEN KOMMUNE LØNNSPOLITISK HANDLINGSPLAN Godkjent i kommunestyret 19.12.06 Virkningstid til 31.12.2008 LØNNSPOLITISK

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 Årlig innvandring 1990-2005. Kilde: SSB 25000 20000 15000 10000 Flukt 5000 Familie Arbeid Utdanning 0 1990

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren

Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Likestillings- og diskrimineringsombudet Veiledning for gode likestillingsredegjørelser i kommunesektoren Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne Innhold Innledning... 3 Aktivitets- og redegjørelsesplikten...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune

ETIKKSATSING. Pleie- og omsorgstjenesten. Lørenskog kommune ETIKKSATSING Liv Tveito Virksomhetsleder, hjemmetjenesten Mette Lislerud Mottaks- og utredningskontoret Kari Os - Undervisningssykehjemmet Prosjekt: Etisk kompetanseheving Prosjektorganisering: Prosjektgruppe

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Saksfremlegg Saksnr.: 08/4177-1 Arkiv: 403 Sakbeh.: Andreas Hellesø Sakstittel: UØNSKET DELTID - KARTLEGGING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011

Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 Handlingsplan for mangfold og likestilling 2011-2012 - Godkjent i Hovedarbeidsmiljøutvalget 10.06.2011 INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Hovedformål... 2 3. Delmål... 2 4. Prioriterte områder og tiltaksplan...

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

Mangfold og rekruttering i Oslo kommune

Mangfold og rekruttering i Oslo kommune Seksjon for personalledelse Mangfold og rekruttering i Oslo kommune v/bjørg Leganger Fagsjef : Ca 48 000 ansettelsesforhold fordelt på Ca 37 000 årsverk, lønnsutg. ca 25 mrd. Seksjon for personalledelse

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14

LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 LØNNSPOLITISK PLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE 01.05.12 30.04.14 1. INNLEDNING Lønnspolitisk plan for Balsfjord kommune ble revidert høsten 2011 og våren 2012. Arbeidsgruppa har bestått av arbeidsgiver v/kirsten

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen Telemark 9.februar 2016 Jorunn Teien Leegaard, KS Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater

Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Arbeidsgiverpolitikk gir gode resultater Strategikonferansen i Buskerud 2016 Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk en nøkkel for å lykkes «KS har definert

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksframlegg HELTID EN RETTIGHET;DETTID EN MULIGHET Arkivsaksnr.: 11/2232 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ RMR Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1108 5 RMR 30.11.2010 UTTALELSE I SAK OM OSLO KOMMUNES LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE Likestillings og diskrimineringsombudet viser til brev av 21.

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Felles drøftingsmøte for tillitsvalgte i Indre Fosen kommune. LIV-bygget, Vanvikan

Felles drøftingsmøte for tillitsvalgte i Indre Fosen kommune. LIV-bygget, Vanvikan Felles drøftingsmøte for tillitsvalgte i Indre Fosen kommune LIV-bygget, Vanvikan 11.10.2016 Saker: 1. Rekruttering av ledere 2. Tillitsvalgtordning 3. Følgeforskning 4. Åpen post 1. Rekruttering av ledere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE

TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE TILPASNINGSAVTALE TIL KAs HOVEDAVTALE 21.12.2016 1 Formål Formålet med tilpasningsavtalen er å gi nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer