Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)"

Transkript

1 Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av studieutvalget ved TKD 13. februar 2013 Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Programplanen gjelder fra studieåret

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidskrav Vurdering/eksamen og sensur Emneplaner... 7 PROEN6100 Prosjektledelse... 7 PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering... 9 PROEN6300 Entreprenørskap PROEN6400 Innovasjonsledelse PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 2

3 1. Innledning Endring, utvikling, omstilling og nyskapning Prosjektarbeidsmåten får stadig større plass innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Spesielt er bygg- og anleggssektoren og offshorevirksomheten dominert av prosjektvirksomhet, men de siste tiårene har prosjektvirksomhet slått rot innen de fleste bransjer og fag. Større systemleveranser, produktutvikling, organisasjonsutvikling og prosessutvikling gjennomføres i form av prosjekter. Mange av oss vil komme i kontakt med prosjekter fra leverandørsiden, kjøpersiden, brukersiden eller som deltaker i utviklingsprosesser. Emnene Prosjektledelse og Prosjektøkonomi er relevant for de fleste typer prosjekter og gir innsikt i det å lede og det å vurdere lønnsomhet. Entreprenørskap gir trening i å starte egen bedrift. Som navnet tilsier, er Innovasjonsledelse rettet mot utviklingsoppgaver for å styrke bedriftens kommersielle posisjon gjennom nyskaping og utvikling. Emnet Strategi og forretningsforståelse binder alle emnene opp mot organisasjonens overordnede strategiske arbeid. Studiet skal utstyre studentene med en forståelse og et begrepsapparat som gjør dem fortrolig med endrings-, utviklings- og nyskapingsarbeid. Hva studiet kvalifiserer for Studiet skal gi et godt teoretisk fundament for ledelse av de fleste typer endrings- og utviklingsarbeid. Teoriene blir supplert med eksempler, øvinger og casemateriale. Godt lederskap skapes imidlertid ved trening og praksis. Videreutdanningen i prosjektledelse og entreprenørskap gjør studentene i stand til å dimensjonere og kvalifisere ulike arbeidsoppgaver for å velge et relevant og effektivt prosjektdesign som inkluderer en arbeidsstrategi, en organisasjonsmåte, samt plan- og styringsmetodikk. Dette er nødvendig for å ha et godt fundament for å lede slike prosjekter. 2. Målgruppe Personer med en profesjonell utdanning/kompetanse som vil arbeide i og/eller lede prosjekter. Studiet er også relevant for profesjonelle som får mer generelt lederansvar, budsjettansvar og/eller personalansvar. 3. Opptakskrav Kravet for opptak er fullført bachelorgrad fra universitet eller høgskole (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Søkere må i tillegg ha minimum to års jobberfaring på fulltid. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 3

4 4. Læringsutbytte Studentene skal gjennom studiet tilegne seg nødvendige kunnskaper og kompetanse til å kunne inneha stillinger hvor det kreves en kombinasjon av profesjonell kompetanse og økonomisk/administrativ kompetanse. Dette kan gjelde både privat og offentlig virksomhet som for eksempel ingeniørvirksomhet, helsevesenet/sykehussektoren, skole- og undervisningssystemet eller andre servicevirksomheter. En student med fullført og bestått årsstudium i Prosjektledelse og entreprenørskap, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten kan analysere en prosjektsituasjon og ut fra en slik analyse kan foreta rasjonelle valg av prosjektstrategi og organisering for det aktuelle prosjektet har innsikt i sentrale ledelsesteorier har innsikt i gruppeprosesser, konfliktteori, forhandlingsprosesser og kreativitetsteknikker Ferdigheter har ferdigheter og kompetanse for å kunne være leder for mindre og mellomstore prosjekter Generell kompetanse har innsikt i grunnlagsteori for ulike økonomiske perspektiver (klassiske-, neoklassiske- og relasjonsbaserte teorier) bak forretningsdrift, organisering og ledelse har oversikt over moderne teorier for organisering og ledelse av virksomheter, forretningsmessige og sosiale 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet er lagt opp som et 1-årig fulltidsstudium, omfang 60 studiepoeng. Studiet er delt opp i fem enkeltemner. Det vil derfor være mulig for studenter som ønsker det, å gjennomføre studiet over lengre tid. Det er også mulig å gjennomføre kun enkeltemner. Studiet bygges opp i form av emner på 10 eller 20 studiepoeng. Hvert emne omhandler et eget fagområde. Sentrale emner blir belyst teoretisk og ved aktiv bruk av øvingsprosjekter, studentbedrifter og cases. Slike illustrasjoner hentes fra norske og internasjonale bedrifter. 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Hver arbeidsdag under samlingene er normalt fra 0900 til 1700 med én times lunsj. Det kreves at studentene også i mellomperiodene arbeider aktivt med øvinger og casemateriale. Læremidler Pensumlitteratur er nevnt under hvert emne for seg. I enkelte emner vil det bli utarbeidet egne kompendier. Oppdatering av pensum skjer fortløpende for hvert studieår, fortrinnsvis i form av nye/andre artikler. Pensumlistene kan derfor justeres i takt med den utvikling som Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 4

5 skjer innenfor fagfeltet. Studiet forutsetter også at studentene selv er aktive med å skaffe seg aktuelt stoff gjennom bruk av bibliotek og Internett. Undervisningsplan Undervisningsplanen følger det mønster og de rutiner som benyttes generelt ved høgskolen. Hver samling består av forelesninger og øvinger. Temaer framgår av emneplanene 7. Arbeidskrav I alle emnene inngår det arbeidskrav i form av enten innlevering av oppgaver eller andre typer arbeider som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene er laget for at studentene skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å kunne gjennomføre de prosjektarbeider som sluttvurderingen av alle emnene bygger på.. 8. Vurdering/eksamen og sensur Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se høgskolens nettsider I emnene vil det i noen tilfeller være prosjektrapporter som danner grunnlaget for den endelige karakteren. I andre emner vil en skriftlig eksamen danne vurderingsgrunnlaget. Vurderings- og eksamensformen og eventuelle arbeidskrav er beskrevet under de forskjellige emneplanene. Muntlig og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensformene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages. Vurderingsuttrykk ved eksamen skal være bestått/ikke bestått (B/IB) eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Utsatt/ny eksamen Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 5

6 Oversikt over eksamener og eksamensformer i studiet Sem Emnekode og -navn Sp Eksamensform PROEN6100 Prosjektledelse 20 Individuell skriftlig eksamen 5 timer Vurd.- uttrykk A-F 1 PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F PROEN6300 Entreprenørskap 10 Prosjektarbeid B/IB 2 PROEN6400 Innovasjonsledelse 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 6

7 9. Emneplaner Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6100 Prosjektledelse Project Management Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 20 Semester 1. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til grunnleggende teorier om prosjektvirksomhet i et økonomisk perspektiv har kjennskap til grunnleggende teorier om mennesket som økonomisk aktør har kjennskap til grunnleggende teorier om ledelse har innsikt i hvordan ulike prosjekter organiseres, dimensjoneres, startes og ledes kan gjøre rede for prosjektarbeidets særtrekk, prosjektstrategi og prosjektporteføljevurderinger kan gjøre rede for prosjektlederens og -deltakernes ansvar og oppgaver har etablert en kunnskapsbase og holdninger rundt det å være en effektiv og kommersiell prosjektleder med grundig kjennskap til prosjektmekanismene og håndtering av forhandlinger, konflikter og konfliktløsning FERDIGHETER kan klassifisere et potensielt prosjekt med basis i vurderinger av usikkerheter og kunne designe prosjektarbeidet ut fra slike og andre rammevilkår kan benytte moderne prosjektplanleggings-, prosjektstyrings- og prosjektoppfølgingsverktøy kan foreta interessentanalyser og vurdere suksesskriterier GENERELL KOMPETANSE kan gjøre selvstendige vurderinger med henblikk på fremdrift, predikerbarhet og måloppnåelse for et prosjekt, samt kunne utarbeide rapporter for teknisk og økonomisk status i prosjektet kan håndtere prosjekter med ulik gjennomføringsstrategi, organisasjonsform, ledelsesmåte og verktøybruk avhengig av type og grad av usikkerhet man står overfor Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 7

8 Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger og øvinger som gjennomføres i grupper. Eget øvingshefte utdeles ved studiestart. Gruppestørrelse normalt 4 6 studenter. Studentene skal som del av øvingsopplegget også formulere en rapport fra et prosjekt de selv har hatt erfaring med. Studentene skal gjennom egentrening og øvinger bruke minst ett av de tilgjengelige databaserte plan- og styringssystemer. Det er mulig å laste ned treningsversjoner av ulike programmer fra Internett. Hvilke programvare studentene bruker, er valgfritt. Arbeidskrav Minst 10 av 14 øvingsoppgaver må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 5 timer Sensorordning: En sensor Eksamens kna påklages. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Hans Mikkelsen og Jens O. Riis: Grundbog i prosjektledelse. Forlaget Prodevo, (575 sider). Asbjørn Rolstadås: Praktisk prosjektstyring. Tapir Åge Garnes, Dixi Omen: Prosjektledelse og? usikkerhet (447 sider) Artikkelsamling Manualer og tutorials for programverktøy i prosjektplanlegging og prosjektstyring. Siste utgave av ovenstående lærebøker legges til grunn. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 8

9 Emnekode og -navn Engelsk navn Studieprogram emnet inngår i PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering Project Economy - Project Analysis Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 1. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til de sentrale økonomiske begreper om prosjekter som økonomisk aktivitet har kjennskap til metoder for å vurdere lønnsomhet av prosjekter, nåverdi, rentabilitet og inntjeningstid kan stille relevante krav til rapporter og analyser fra moderne økonomisystemer og verktøy som brukes i beslutningsunderlaget for vurdering av, aksept og oppstart av prosjekter kan gjøre rede for hva som er relevante ledelsesbeslutningsdata kan gjøre rede for aktuelle finansieringsmåter FERDIGHETER kan foreta beregninger etter nåverdimetoden kan beregne kapitalkostnad kan foreta lønnsomhetsvurderinger, risikovurderinger og følsomhetsvurderinger GENERELL KOMPETANSE kan benytte et økonomisystem som en aktiv komponent i prosjektledelse og trekke ut informasjon for å kontinuerlig vurdere prosjektets tekniske og økonomiske verdi Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger og øvinger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 5 studenter. De fleste øvingene betinger kjennskap til regneark. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 9

10 Arbeidskrav Tre fjerdedeler av øvingene må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Eksamens kan påklages. Hjelpemidler ved eksamen Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Ivar Bredesen: Investering og finansiering. Gyldendal akademiske Artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 10

11 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6300 Entreprenørskap Entrepreneurship Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til hvilke hovedfaktorer som kan beskrive og forklare den prosessen det er å skape en ny bedrift, heriblant egenskaper ved entreprenøren, egenskaper ved forretningsideen og kjennetegn ved den aktuelle transaksjonsarenaen har kjennskap til hovedfaktorene som kan forklare forretningsmessig suksess har kunnskaper om koblingen mellom tidlig kundekontakt og produktutvikling har relevante kunnskaper om støtte- og veiledningsordninger, eierformer, organisasjon og ledelse har kunnskaper om IPR (Intellectual Property Rights) og patentbeskyttelse har innsikt i å bygge broer fra idéskaping via produktutvikling fram til et ferdig produkt FERDIGHETER kan planlegge og gjennomføre en forretningsmessig utviklingsprosess, fra idéutvikling, via bedriftsutvikling fram mot det første salg kan vurdere og analysere hva som kan være aktuelle kunder, behov, markeder og segmenter kan innhente informasjon fra relevante kunder og la denne informasjonen påvirke design- og utviklingsprosessen kan analysere behovet for underleverandører og andre partnere Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 11

12 GENERELL KOMPETANSE har tilegnet seg kunnskaper om alle faser av et forretningsprosjekt og ferdigheter i realiseringen av det fra idé fram mot kommersialisering har kunnskaper om de krav som stilles til entreprenøren/entreprenørteamet Arbeids- og undervisningsformer Emnet er lagt opp som en simulert prosess for realisering av et forretningsprosjekt. Grupper av studenter skal utvikle forretningsplaner for konkrete forretningsideer så realistisk som mulig. Deltakerne bringer selv med seg ideer inn til kurset. Valg av forretningsideer og grupper blir gjort i samarbeid mellom studentene og kursstaben. Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 6 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Arbeidskrav Studentgruppene skal utarbeide en forretningsplan for sin forretningsidé. Prosjektet/forretningsplanen skal presenteres i plenum. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Prosjektoppgave Prosjektarbeidet utført av gruppen legges fram for et panel som vurderer den framlagte forretningsplanen, samt gruppenes presentasjon. Sammen med en vurdering av arbeidet under simuleringsprosessen danner dette grunnlaget for den avsluttende vurderingen i dette emnet. Sensorordning: En sensorgruppe på tre, bedømmer muntlig og skriftlig presentasjon av prosjektoppgaven Eksamen er definert som en muntlig/praktisk eksamen og karakteren kan derfor ikke påklages. Hjelpemidler ved eksamen Alle Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala med bestått/ikke bestått (B/IB). Pensum Fra idé til ny virksomhet en håndbok for nye vekstselskaper. Utgård, Odd (red); Refsum, Helge (red); McKinsey & Company (utg) Universitetsforlaget, Oslo Jenssen, Jan Inge, Kolvereid, Lars, Erikson, Truls (red). Perspektiver på entreprenørskap. Høgskoleforlaget, Åge Garnes. Introduksjon til entreprenørskap. HIOA Artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 12

13 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6400 Innovasjonsledelse Innovation Management Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om modeller og prosesser for utvikling av produkt/tjenester og faktorer som fremmer suksess for portefølje av produkt og tjenesteinnovasjoner har kunnskap om metoder for kunde -og markedsorientering og samarbeid med eksterne partnere i tilknytning til idè, utvikling, testing og kommersialisering av nye produkter -og tjenesteinnovasjoner har kunnskap om organisering og ledelse av inkrementelle og radikale innovasjonsprosjekter i etablerte selskaper har kunnskap om forretningsmodeller og beskyttelse av intellektuelle rettigheter (IPR) i forbindelse med samarbeid med eksterne partnere FERDIGHETER kan planlegge utvikling av en eller flere produkt/tjenesteinnovasjoner fra idè -til kommersialisering kan håndtere utfordringer knyttet til ledelse av innovasjons og utviklingsprosesser i etablerte foretak, også i samarbeid med kunder eller andre eksterne partnere. GENERELL KOMPETANSE har kompetanse om sentrale begreper og modeller for ledelse av utviklings- og endringsprosesser. kan analysere en bedrifts omgivelser og sette dette sammen med virksomhetens evner/muligheter til å utnytte og tilpasse seg disse omgivelsene. Arbeids- og undervisningsformer Emnet avvikes i samlinger som går over fra én til tre dager pluss mellomperiode(r) der studentene må arbeide med oppgaver og veiledning via nettet. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 13

14 Arbeidskrav: 2 av 3 øvinger i mellomperioden må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Eksamen kan påklages. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Paul Trott: Innovation Management & New Product Development, Prentice Hall, Fifth Ed., 2012 samt en artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 14

15 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse Strategy and Business Understanding Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om nyere teorier for å tegne strategiske kart for å identifisere og begrepsfeste ulike forretningslandskap kan foreta vurderinger av hvordan strategier blir implementert har kunnskap om ulike teorier som er utviklet for å forstå organisasjoners strategi Gjennom at emnet ser på organisasjonens overordnede forretningsmessige mål og planer er det naturlig her å forutsette at studenten kan sette de andre emner i PROEN-studiet i denne felles sammenhengen. FERDIGHETER er i stand til å begrepsfeste og analysere ulike forretningsomgivelser og derigjennom kunne peke på føringer som leder fram til aktuelle valg av forretningsstrategi kan gjennomføre en selvstendig strategisk analyse av en kommersiell virksomhet GENERELL KOMPETANSE Studenten skal ha kompetanse om: ulike teorier for forretningsforståelse med vekt på en dialogisk tilnærming strategiske kart og forretningslandskap bedriftsarenaer og transaksjonsarenaer som består av institusjonelle og materielle rammevilkår samt teknologi og ideologi transaksjonsregimer verdikjeder og konkurransekrefter SWOT-analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) strategisk ledelse og implementering Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 15

16 Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 6 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Arbeidskrav 8 av 12 øvinger samt caseanalyse skal være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Pankaj Ghemawat: Strategy and the Business Landscap Prentice Hall. Cambridge Åge Garnes: Bedriftsforståelse og en fornemmelse av strategi Dixi Omen. Oslo Artikkelsamling. Utdelte case Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 16

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6. Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni 2011. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.15

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer