Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)"

Transkript

1 Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av studieutvalget ved TKD 13. februar 2013 Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Programplanen gjelder fra studieåret

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidskrav Vurdering/eksamen og sensur Emneplaner... 7 PROEN6100 Prosjektledelse... 7 PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering... 9 PROEN6300 Entreprenørskap PROEN6400 Innovasjonsledelse PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 2

3 1. Innledning Endring, utvikling, omstilling og nyskapning Prosjektarbeidsmåten får stadig større plass innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Spesielt er bygg- og anleggssektoren og offshorevirksomheten dominert av prosjektvirksomhet, men de siste tiårene har prosjektvirksomhet slått rot innen de fleste bransjer og fag. Større systemleveranser, produktutvikling, organisasjonsutvikling og prosessutvikling gjennomføres i form av prosjekter. Mange av oss vil komme i kontakt med prosjekter fra leverandørsiden, kjøpersiden, brukersiden eller som deltaker i utviklingsprosesser. Emnene Prosjektledelse og Prosjektøkonomi er relevant for de fleste typer prosjekter og gir innsikt i det å lede og det å vurdere lønnsomhet. Entreprenørskap gir trening i å starte egen bedrift. Som navnet tilsier, er Innovasjonsledelse rettet mot utviklingsoppgaver for å styrke bedriftens kommersielle posisjon gjennom nyskaping og utvikling. Emnet Strategi og forretningsforståelse binder alle emnene opp mot organisasjonens overordnede strategiske arbeid. Studiet skal utstyre studentene med en forståelse og et begrepsapparat som gjør dem fortrolig med endrings-, utviklings- og nyskapingsarbeid. Hva studiet kvalifiserer for Studiet skal gi et godt teoretisk fundament for ledelse av de fleste typer endrings- og utviklingsarbeid. Teoriene blir supplert med eksempler, øvinger og casemateriale. Godt lederskap skapes imidlertid ved trening og praksis. Videreutdanningen i prosjektledelse og entreprenørskap gjør studentene i stand til å dimensjonere og kvalifisere ulike arbeidsoppgaver for å velge et relevant og effektivt prosjektdesign som inkluderer en arbeidsstrategi, en organisasjonsmåte, samt plan- og styringsmetodikk. Dette er nødvendig for å ha et godt fundament for å lede slike prosjekter. 2. Målgruppe Personer med en profesjonell utdanning/kompetanse som vil arbeide i og/eller lede prosjekter. Studiet er også relevant for profesjonelle som får mer generelt lederansvar, budsjettansvar og/eller personalansvar. 3. Opptakskrav Kravet for opptak er fullført bachelorgrad fra universitet eller høgskole (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Søkere må i tillegg ha minimum to års jobberfaring på fulltid. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 3

4 4. Læringsutbytte Studentene skal gjennom studiet tilegne seg nødvendige kunnskaper og kompetanse til å kunne inneha stillinger hvor det kreves en kombinasjon av profesjonell kompetanse og økonomisk/administrativ kompetanse. Dette kan gjelde både privat og offentlig virksomhet som for eksempel ingeniørvirksomhet, helsevesenet/sykehussektoren, skole- og undervisningssystemet eller andre servicevirksomheter. En student med fullført og bestått årsstudium i Prosjektledelse og entreprenørskap, skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten kan analysere en prosjektsituasjon og ut fra en slik analyse kan foreta rasjonelle valg av prosjektstrategi og organisering for det aktuelle prosjektet har innsikt i sentrale ledelsesteorier har innsikt i gruppeprosesser, konfliktteori, forhandlingsprosesser og kreativitetsteknikker Ferdigheter har ferdigheter og kompetanse for å kunne være leder for mindre og mellomstore prosjekter Generell kompetanse har innsikt i grunnlagsteori for ulike økonomiske perspektiver (klassiske-, neoklassiske- og relasjonsbaserte teorier) bak forretningsdrift, organisering og ledelse har oversikt over moderne teorier for organisering og ledelse av virksomheter, forretningsmessige og sosiale 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet er lagt opp som et 1-årig fulltidsstudium, omfang 60 studiepoeng. Studiet er delt opp i fem enkeltemner. Det vil derfor være mulig for studenter som ønsker det, å gjennomføre studiet over lengre tid. Det er også mulig å gjennomføre kun enkeltemner. Studiet bygges opp i form av emner på 10 eller 20 studiepoeng. Hvert emne omhandler et eget fagområde. Sentrale emner blir belyst teoretisk og ved aktiv bruk av øvingsprosjekter, studentbedrifter og cases. Slike illustrasjoner hentes fra norske og internasjonale bedrifter. 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Hver arbeidsdag under samlingene er normalt fra 0900 til 1700 med én times lunsj. Det kreves at studentene også i mellomperiodene arbeider aktivt med øvinger og casemateriale. Læremidler Pensumlitteratur er nevnt under hvert emne for seg. I enkelte emner vil det bli utarbeidet egne kompendier. Oppdatering av pensum skjer fortløpende for hvert studieår, fortrinnsvis i form av nye/andre artikler. Pensumlistene kan derfor justeres i takt med den utvikling som Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 4

5 skjer innenfor fagfeltet. Studiet forutsetter også at studentene selv er aktive med å skaffe seg aktuelt stoff gjennom bruk av bibliotek og Internett. Undervisningsplan Undervisningsplanen følger det mønster og de rutiner som benyttes generelt ved høgskolen. Hver samling består av forelesninger og øvinger. Temaer framgår av emneplanene 7. Arbeidskrav I alle emnene inngår det arbeidskrav i form av enten innlevering av oppgaver eller andre typer arbeider som må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Arbeidskravene er laget for at studentene skal tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å kunne gjennomføre de prosjektarbeider som sluttvurderingen av alle emnene bygger på.. 8. Vurdering/eksamen og sensur Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se høgskolens nettsider I emnene vil det i noen tilfeller være prosjektrapporter som danner grunnlaget for den endelige karakteren. I andre emner vil en skriftlig eksamen danne vurderingsgrunnlaget. Vurderings- og eksamensformen og eventuelle arbeidskrav er beskrevet under de forskjellige emneplanene. Muntlig og praktiske eksamener skal ha to sensorer da disse eksamensformene ikke kan påklages. Formelle feil kan likevel påklages. Vurderingsuttrykk ved eksamen skal være bestått/ikke bestått (B/IB) eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Utsatt/ny eksamen Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres av studenten selv. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt sammen, tidlig i påfølgende semester. Ny eksamen for studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått. Utsatt eksamen for studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 5

6 Oversikt over eksamener og eksamensformer i studiet Sem Emnekode og -navn Sp Eksamensform PROEN6100 Prosjektledelse 20 Individuell skriftlig eksamen 5 timer Vurd.- uttrykk A-F 1 PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F PROEN6300 Entreprenørskap 10 Prosjektarbeid B/IB 2 PROEN6400 Innovasjonsledelse 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse 10 Individuell skriftlig eksamen 3 timer A-F Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 6

7 9. Emneplaner Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6100 Prosjektledelse Project Management Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 20 Semester 1. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til grunnleggende teorier om prosjektvirksomhet i et økonomisk perspektiv har kjennskap til grunnleggende teorier om mennesket som økonomisk aktør har kjennskap til grunnleggende teorier om ledelse har innsikt i hvordan ulike prosjekter organiseres, dimensjoneres, startes og ledes kan gjøre rede for prosjektarbeidets særtrekk, prosjektstrategi og prosjektporteføljevurderinger kan gjøre rede for prosjektlederens og -deltakernes ansvar og oppgaver har etablert en kunnskapsbase og holdninger rundt det å være en effektiv og kommersiell prosjektleder med grundig kjennskap til prosjektmekanismene og håndtering av forhandlinger, konflikter og konfliktløsning FERDIGHETER kan klassifisere et potensielt prosjekt med basis i vurderinger av usikkerheter og kunne designe prosjektarbeidet ut fra slike og andre rammevilkår kan benytte moderne prosjektplanleggings-, prosjektstyrings- og prosjektoppfølgingsverktøy kan foreta interessentanalyser og vurdere suksesskriterier GENERELL KOMPETANSE kan gjøre selvstendige vurderinger med henblikk på fremdrift, predikerbarhet og måloppnåelse for et prosjekt, samt kunne utarbeide rapporter for teknisk og økonomisk status i prosjektet kan håndtere prosjekter med ulik gjennomføringsstrategi, organisasjonsform, ledelsesmåte og verktøybruk avhengig av type og grad av usikkerhet man står overfor Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 7

8 Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger og øvinger som gjennomføres i grupper. Eget øvingshefte utdeles ved studiestart. Gruppestørrelse normalt 4 6 studenter. Studentene skal som del av øvingsopplegget også formulere en rapport fra et prosjekt de selv har hatt erfaring med. Studentene skal gjennom egentrening og øvinger bruke minst ett av de tilgjengelige databaserte plan- og styringssystemer. Det er mulig å laste ned treningsversjoner av ulike programmer fra Internett. Hvilke programvare studentene bruker, er valgfritt. Arbeidskrav Minst 10 av 14 øvingsoppgaver må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 5 timer Sensorordning: En sensor Eksamens kna påklages. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Hans Mikkelsen og Jens O. Riis: Grundbog i prosjektledelse. Forlaget Prodevo, (575 sider). Asbjørn Rolstadås: Praktisk prosjektstyring. Tapir Åge Garnes, Dixi Omen: Prosjektledelse og? usikkerhet (447 sider) Artikkelsamling Manualer og tutorials for programverktøy i prosjektplanlegging og prosjektstyring. Siste utgave av ovenstående lærebøker legges til grunn. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 8

9 Emnekode og -navn Engelsk navn Studieprogram emnet inngår i PROEN6200 Prosjektøkonomi - prosjektanalyse, investering/finansiering og risikovurdering Project Economy - Project Analysis Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 1. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til de sentrale økonomiske begreper om prosjekter som økonomisk aktivitet har kjennskap til metoder for å vurdere lønnsomhet av prosjekter, nåverdi, rentabilitet og inntjeningstid kan stille relevante krav til rapporter og analyser fra moderne økonomisystemer og verktøy som brukes i beslutningsunderlaget for vurdering av, aksept og oppstart av prosjekter kan gjøre rede for hva som er relevante ledelsesbeslutningsdata kan gjøre rede for aktuelle finansieringsmåter FERDIGHETER kan foreta beregninger etter nåverdimetoden kan beregne kapitalkostnad kan foreta lønnsomhetsvurderinger, risikovurderinger og følsomhetsvurderinger GENERELL KOMPETANSE kan benytte et økonomisystem som en aktiv komponent i prosjektledelse og trekke ut informasjon for å kontinuerlig vurdere prosjektets tekniske og økonomiske verdi Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger og øvinger. Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 5 studenter. De fleste øvingene betinger kjennskap til regneark. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 9

10 Arbeidskrav Tre fjerdedeler av øvingene må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Eksamens kan påklages. Hjelpemidler ved eksamen Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Ivar Bredesen: Investering og finansiering. Gyldendal akademiske Artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 10

11 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6300 Entreprenørskap Entrepreneurship Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kjennskap til hvilke hovedfaktorer som kan beskrive og forklare den prosessen det er å skape en ny bedrift, heriblant egenskaper ved entreprenøren, egenskaper ved forretningsideen og kjennetegn ved den aktuelle transaksjonsarenaen har kjennskap til hovedfaktorene som kan forklare forretningsmessig suksess har kunnskaper om koblingen mellom tidlig kundekontakt og produktutvikling har relevante kunnskaper om støtte- og veiledningsordninger, eierformer, organisasjon og ledelse har kunnskaper om IPR (Intellectual Property Rights) og patentbeskyttelse har innsikt i å bygge broer fra idéskaping via produktutvikling fram til et ferdig produkt FERDIGHETER kan planlegge og gjennomføre en forretningsmessig utviklingsprosess, fra idéutvikling, via bedriftsutvikling fram mot det første salg kan vurdere og analysere hva som kan være aktuelle kunder, behov, markeder og segmenter kan innhente informasjon fra relevante kunder og la denne informasjonen påvirke design- og utviklingsprosessen kan analysere behovet for underleverandører og andre partnere Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 11

12 GENERELL KOMPETANSE har tilegnet seg kunnskaper om alle faser av et forretningsprosjekt og ferdigheter i realiseringen av det fra idé fram mot kommersialisering har kunnskaper om de krav som stilles til entreprenøren/entreprenørteamet Arbeids- og undervisningsformer Emnet er lagt opp som en simulert prosess for realisering av et forretningsprosjekt. Grupper av studenter skal utvikle forretningsplaner for konkrete forretningsideer så realistisk som mulig. Deltakerne bringer selv med seg ideer inn til kurset. Valg av forretningsideer og grupper blir gjort i samarbeid mellom studentene og kursstaben. Forelesninger og prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 6 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Arbeidskrav Studentgruppene skal utarbeide en forretningsplan for sin forretningsidé. Prosjektet/forretningsplanen skal presenteres i plenum. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Prosjektoppgave Prosjektarbeidet utført av gruppen legges fram for et panel som vurderer den framlagte forretningsplanen, samt gruppenes presentasjon. Sammen med en vurdering av arbeidet under simuleringsprosessen danner dette grunnlaget for den avsluttende vurderingen i dette emnet. Sensorordning: En sensorgruppe på tre, bedømmer muntlig og skriftlig presentasjon av prosjektoppgaven Eksamen er definert som en muntlig/praktisk eksamen og karakteren kan derfor ikke påklages. Hjelpemidler ved eksamen Alle Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala med bestått/ikke bestått (B/IB). Pensum Fra idé til ny virksomhet en håndbok for nye vekstselskaper. Utgård, Odd (red); Refsum, Helge (red); McKinsey & Company (utg) Universitetsforlaget, Oslo Jenssen, Jan Inge, Kolvereid, Lars, Erikson, Truls (red). Perspektiver på entreprenørskap. Høgskoleforlaget, Åge Garnes. Introduksjon til entreprenørskap. HIOA Artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 12

13 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6400 Innovasjonsledelse Innovation Management Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om modeller og prosesser for utvikling av produkt/tjenester og faktorer som fremmer suksess for portefølje av produkt og tjenesteinnovasjoner har kunnskap om metoder for kunde -og markedsorientering og samarbeid med eksterne partnere i tilknytning til idè, utvikling, testing og kommersialisering av nye produkter -og tjenesteinnovasjoner har kunnskap om organisering og ledelse av inkrementelle og radikale innovasjonsprosjekter i etablerte selskaper har kunnskap om forretningsmodeller og beskyttelse av intellektuelle rettigheter (IPR) i forbindelse med samarbeid med eksterne partnere FERDIGHETER kan planlegge utvikling av en eller flere produkt/tjenesteinnovasjoner fra idè -til kommersialisering kan håndtere utfordringer knyttet til ledelse av innovasjons og utviklingsprosesser i etablerte foretak, også i samarbeid med kunder eller andre eksterne partnere. GENERELL KOMPETANSE har kompetanse om sentrale begreper og modeller for ledelse av utviklings- og endringsprosesser. kan analysere en bedrifts omgivelser og sette dette sammen med virksomhetens evner/muligheter til å utnytte og tilpasse seg disse omgivelsene. Arbeids- og undervisningsformer Emnet avvikes i samlinger som går over fra én til tre dager pluss mellomperiode(r) der studentene må arbeide med oppgaver og veiledning via nettet. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 13

14 Arbeidskrav: 2 av 3 øvinger i mellomperioden må være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Eksamen kan påklages. Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Paul Trott: Innovation Management & New Product Development, Prentice Hall, Fifth Ed., 2012 samt en artikkelsamling. Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 14

15 Emnekode og -navn Engelsk navn PROEN6500 Strategi og forretningsforståelse Strategy and Business Understanding Studieprogram emnet inngår i Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp Studiepoeng 10 Semester 2. Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet. Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP har kunnskap om nyere teorier for å tegne strategiske kart for å identifisere og begrepsfeste ulike forretningslandskap kan foreta vurderinger av hvordan strategier blir implementert har kunnskap om ulike teorier som er utviklet for å forstå organisasjoners strategi Gjennom at emnet ser på organisasjonens overordnede forretningsmessige mål og planer er det naturlig her å forutsette at studenten kan sette de andre emner i PROEN-studiet i denne felles sammenhengen. FERDIGHETER er i stand til å begrepsfeste og analysere ulike forretningsomgivelser og derigjennom kunne peke på føringer som leder fram til aktuelle valg av forretningsstrategi kan gjennomføre en selvstendig strategisk analyse av en kommersiell virksomhet GENERELL KOMPETANSE Studenten skal ha kompetanse om: ulike teorier for forretningsforståelse med vekt på en dialogisk tilnærming strategiske kart og forretningslandskap bedriftsarenaer og transaksjonsarenaer som består av institusjonelle og materielle rammevilkår samt teknologi og ideologi transaksjonsregimer verdikjeder og konkurransekrefter SWOT-analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) strategisk ledelse og implementering Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 15

16 Arbeids- og undervisningsformer Forelesninger, prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 6 studenter. Andre detaljer framgår av undervisningsplanen som deles ut ved semesterstart. Arbeidskrav 8 av 12 øvinger samt caseanalyse skal være godkjent før studentene kan få adgang til eksamen. Eksamen og sensorordning Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer Sensorordning: En sensor Hjelpemidler ved eksamen Ingen Vurderingsuttrykk I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Pensum Pankaj Ghemawat: Strategy and the Business Landscap Prentice Hall. Cambridge Åge Garnes: Bedriftsforståelse og en fornemmelse av strategi Dixi Omen. Oslo Artikkelsamling. Utdelte case Det kan forekomme justeringer av pensum før emnestart. Videreutdanning i prosjektledelse og entreprenørskap 60 sp fra studieåret Side 16

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Årsstudium i prosjektledelse Studieplan 2007/2008 Studieprogramkode ÅRPROLED Innledning Stadig flere oppgaver innen privat og offentlig virksomhet organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng)

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Design and Communication in Digital Media Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet som et samarbeid mellom

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. . Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. <tlfnr>. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS638, Pilestredet 35 Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. . Vararepresentanter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp

dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp dmmh.no Studieplan Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Rev 28.01.2015 Namn Engelsk namn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Barnehagemyndighet,

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen

NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen NTNU KOMPiS Studieplan for Ledelse i skolen Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Arbeide med ledelse i og av skoler. Organisasjon og ledelse i skolen: Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren:

Detaljer

Emneplan for: Motiverende samtale

Emneplan for: Motiverende samtale Emneplan for: Motiverende samtale Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester Undervisningsspråk Godkjenningsmyndighet Motiverende samtale Motivational Interviewing/MI

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Programplan. for Digital kunst og håndverk 1. Digital Study in Arts and Craft 1. Bachelornivå. 30 studiepoeng deltid

Programplan. for Digital kunst og håndverk 1. Digital Study in Arts and Craft 1. Bachelornivå. 30 studiepoeng deltid Programplan for Digital kunst og håndverk 1 Digital Study in Arts and Craft 1 Bachelornivå 30 studiepoeng deltid Godkjent av rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2. mai 2012 Sist godkjent av studieutvalget

Detaljer