Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse"

Transkript

1 Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid 4 2 EMNEPLANER Studieprogrammets struktur og emnefordeling FØRSTE STUDIEÅR Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 1) Kunst og samfunn Produksjonsledelse og praksis Økonomi og administrasjon Markedsføring i prosjekter ANDRE STUDIEÅR Prosjektledelse, team og kommunikasjon del Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer, et overblikk TREDJE STUDIEÅR Kunst - fordypning Kulturpolitikk og finansiering Kreativ næring - fordypning Prosjektøkonomi Fordypningspraksis Bacheloroppgave 41 T1 Pensum- og verktøyliste 44 Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side i

3 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring er et treårig profesjonsrettet studieprogram (180 studiepoeng) under ved høyskolen Westerdals Oslo ACT. Studieprogrammet er et praktisk- teoretisk heltids studium, som skal gi studenten et solid grunnlag for å jobbe som prosjektleder eller i andre relevante administrative stillinger tilknyttet kunst, kultur og kreative næringer. De siste årene har man sett en vekst innen det kreative feltet generelt, og statistisk sett utgjør de kreative næringene en stadig større og mer betydelig del av den globale økonomien 1. I Norge er det statlige tilskuddet til kultur nær doblet på få år 2, og Kulturutredingen 2014 peker i retning av nye løft 3. Dette legger grunnlaget for et stadig økende behov for utdannende prosjektledere og andre administratorer som er spesialiserte innen kunst og kreative næringer. Programmets egenart er forankret i den forskning som finner sted innen det internasjonale feltet Arts Management 4, samt forankring i forskning innen prosjektledelse, produksjonsledelse, generell ledelsesteori, kommunikasjon, og kunstnerisk utviklingsarbeid. Tittel på vitnemål: Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring Omfang: 180 studiepoeng, heltid 1.1 Om programmet Programmets formål er å utdanne prosjektledere og medarbeidere innen kunst og kreativ næring. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse til å lede et prosjekt / en produksjon fra begynnelse til slutt. I tillegg til solid kompetanse som prosjektleder, vil studieprogrammet også gi studenten innføring i andre relevante administrative arbeidsoppgaver slik at muligheten for jobb etter fullført studium er variert, og kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget er bredt og solid. Studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring har som spesifikke formål å: bidra til å styrke kvaliteten på prosjektarbeid og produksjonsarbeid innen kunst, kultur og kreativ næring 5. utdanne kunnskapsrike og praktisk dyktige prosjektledere, produksjonsledere og medarbeidere innenfor kunst, kultur og kreativ næring. bidra til å utvikle reflekterte, selvstendige ledere med bevissthet rundt egen lederstil som skal være med å forme kulturbransjen nasjonalt og internasjonalt. Målgruppen er studenter med et genuint engasjement for kunst, kultur og kreativ næring, og gjerne med kunnskap om eller erfaring fra en relevant bransje. Målgruppen består av personer med godkjent studiekompetanse og med interesse for å arbeide som prosjektleder, produksjonsleder eller medarbeider innen kunst, kultur og kreative næringer. 1 Kulturstatistikk 2012, SSB, https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk html?regj_oss=1&id= https://www.norden.org/no/om-samarbeidet/samarbeidsomraader/kreative-industrier/om-kreanord-og-nordisk-samarbeid-om-utvikling-avde-kreative-naeringene, 6. mars 2014). Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 1

4 Anbefalte forkunnskaper er grunnleggende fagkunnskap og forståelse på ett eller flere relevante områder innen kunst og kreativ næring, samt erfaring i å arbeide som frivillig i prosjekter eller produksjoner. Det vil også være fordelaktig å ha noe erfaring innen ledelse og administrasjon. Studiearbeidet skal lede frem til et læringsutbytte til bruk i arbeidsliv og til videre studier på master nivå. 1.2 Forenklet studieplan De to første årene danner et teoretisk og praktisk fundament i det som utgjør basisemnene i studieprogrammet. Det tredje studieåret gir studenten mulighet til å velge en av to fordypnings- retninger. Det 5. semesteret er også lagt til rette for inn- og utveksling. Semester 6 er viet fordypningspraksis og bacheloroppgave. Semester 1 og 2 består av prosjekter, internt/eksternt, der studenten får en relevant ansvarsrolle i prosjektene. Semester 4 består av praksis der studenten må søke seg til valgt praksissted. I tillegg gis det en innføring i digitale medier og kreative næringer. Det gjennomføres en studietur dette semesteret. Studiet avsluttes med studentenes selvdefinerte fordypningsarbeid gjennom bacheloroppgaven. I henhold til dette er strukturen i studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring slik: Sem 6 Fordypningspraksis Bacheloroppgave Sem 5 Kunst fordypning eller Kreativ næring - fordypning Sem 4 Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer, et overblikk Sem 3 Prosjektledelse, team og kommunikasjon 2 Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Sem 2 Sem 1 Prosjektledelse, team og kommunikasjon 1 Økonomi og administrasjon Kunst og samfunn Markedsføring i prosjekter Produksjonsledelse og praksis Internasjonalisering Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Prosjektledelse kunst og kreativ næring som ønsker utveksling gjør dette i femte eller sjette semester (praksis). Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til programmet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil fellesforelesningene foregå på engelsk. Videre gis de innevekslede studentene anledning til å utforme sitt eget pensum i de aktuelle fagene. Studenter Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 2

5 som ønsker det kan i sjette semester arbeide for en rekke internasjonale bedrifter og/eller institusjoner som Westerdals Oslo ACT har samarbeidsavtale med. 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kunst- og kulturfeltet historisk og i egen samtid, om feltets organisering, om det utviklingsarbeid som skjer innen kunstfeltet (KU) og om utviklingen innen kulturfeltet spesielt og kreative næringer generelt har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative næringer, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har grunnleggende kunnskap om økonomi, regnskapsføring og budsjettering av prosjekter og produksjoner, herunder finansiering, finansieringskilder og sammenhenger mellom finansiering og kultur- og næringspolitikk så vel som budsjettoppfølging og rapportering har bred kunnskap om teamarbeid, de ulike teamrollene og utnytting av ressursene i et team er orientert om det FoU- arbeid som finner sted innen ledelse av team, prosjekter og kreative prosesser, kan beskrive sentrale trekk ved og krav til kunstnerisk utviklingsarbeid og har bred kunnskap om metoder for og resultater fra sammenliknende kulturstudier kjenner sentrale prosesser og diskusjoner innen kunst- og kulturfeltet, og er godt orientert om aktuelle fora og fagmiljøer og trenet i å benytte dette til å holde seg oppdatert innen feltet generelt og egen fordypning spesielt har grunnleggende kunnskaper innen kunst- og kulturhistorie, er bredt orientert om fremveksten av de kreative industrier og er i stand til å se sammenhenger mellom kunst, kultur og kreative næringer og den samtid der ulike uttrykk og næringer vokste frem. har grunnleggende kunnskaper om kontraktskriving, rettighetsproblematikk og andre jusrelaterte problemstillinger tilknyttet kunst og kreativ næring, og kan ivareta de juridiske aspektene tilknyttet administrasjon av kunst og kultur. kjenner spesifikke trekk ved en bransje innen kunst, og kan ivareta nødvendige behov tilknyttet denne bransjen kjenner spesifikke trekk ved en bransje innen kreativ næring, og kan ivareta nødvendige behov tilknyttet denne bransjen har dyptgående kunnskap om kunstfeltet, dets organisering, de ulike roller og ansvarsområder, samt de interne og eksterne prosesser tilknyttet et prosjekt innen dette feltet. har dyptgående kunnskap om kreative næringer, deres unike organisering, de ulike roller og ansvarsområder, samt de interne og eksterne prosesser tilknyttet et prosjekt innen disse feltene. Ferdigheter - kandidaten kan anvende kunnskap, metoder og resultater fra sammenliknende kulturstudier til å orientere seg og treffe begrunnede valg ved ledelse av team, prosjekter og kreative prosesser, og i slikt arbeidet aktivt kunne støtte seg til det FoU- arbeid som finner sted innen ledelses- feltet så vel som innen kunstnerisk utvikling og utviklingen av kreative økonomier kan reflektere over utøvelse av lederrollen i lys av kunnskap om seg selv som person, tilgjengelige verktøy og metoder, medarbeidere og situasjon, og utvikle og forbedre en personlig lederstil så vel som egen faglige åpenhet og trygghet under veiledning Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 3

6 er orientert om samtidig diskurs innen fagfeltet og om offentlige og private nettverk og bransjeorganisasjoner, og benytter informasjon og innspill herfra i arbeid med å finne gode løsninger for de prosjekter og produksjoner hun/han arbeider med kan beherske forskjellige modeller og verktøy for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relatert til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale kan benytte markedskommunikative begreper og verktøy, herunder digitale verktøy og sosiale medier for å kommunisere og utvikle produkter og evenementer til/i offentligheten kan benytte økonomiske begreper og verktøy for å planlegge, gjennomføre og rapportere produksjonens/prosjektets økonomiske disposisjoner på en strukturert og oversiktlig måte kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser Generell kompetanse - kandidaten har innsikt i kunst- og kulturlivet og de spilleregler som gjelder gitt av aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer, herunder opphavsrettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til bruk av kunst og kultur så vel som til bruk av frivillige/ulønnede oppdrag kan utvise gode kunnskaper om og holdninger til- HMS arbeid og sikkerhet, herunder kunne ta et ansvar for å videreutvikle medarbeideres oppmerksomhet overfor systemer og rutiner relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, også ved midlertidige arbeidsplasser er godt orientert om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som leder av prosjektgrupper og team kan benytte kunnskap om retorikk og kommunikasjon til å belyse problemstillinger og utfordringer ved prosesser og produksjoner innen kunst, kultur og den kreative økonomien, og ivareta slik kommunikasjon internt i egen virksomhet så vel som utad i det offentlige rom er i god stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis kjenner både den pågående diskurs og nytenkning innen kunst, kultur og kreative industrier og den tekniske utvikling og innovasjon innen relevante områder som kommunikasjon og kommunikative løsninger, scene, lys, lyd, bilde med videre, og anvender dette til å tenke «utenfor boksen» er i stand til å vurdere ulike mulige finansieringskilder av prosjekter innen kunst, samt hvilke økonomiske mål virksomheten legger til grunn og kunne arbeide innenfor disse gitte rammene er i stand til å vurdere ulike investorer, samarbeidspartnere og gode finansielle løsninger for hvert enkelt prosjekt er i stand til å utforme en god søknad om økonomisk tilskudd slik at prosjektets økonomiske rammer ivaretas 1.4 Studiearbeid Hovedtrekk i studiearbeidet innebærer: Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 4

7 Undervisning der flere ulike forelesningsrekker innen et emne utgjør til sammen undervisningen i emnet. Undervisning består av kunnskapsformidling, presentasjoner, diskusjoner, case- oppgaver og kreative prosesser Mappearbeid der studenten systematisk noterer kunnskap, sammenligner bransjer og roller, og reflekterer over egne erfaringer og observasjoner. Dette samles i arbeidsmapper, som deretter resulterer i eksamensformen presentasjonsmapper Veiledning individuelt og i grupper der studenten veiledes gjennom praktiske og administrative oppgaver som tildeles studenten i interne og eksternt prosjekter, og der studenten får prøve seg i roller som er relevante innenfor kulturbransjen Oppgaveskriving, presentasjoner, og eksamener der studenten viser summen av læringsutbytte i de ulike emnene Kreative prosesser internt og eksternt der studenten sammen med andre arbeider seg igjennom en kreativ prosess og fram til et felles resultat Samarbeid med interne og eksterne aktører der studenten setter seg inn i nødvendig kunnskap for å kunne utføre prosjektlederoppgaver på tilfredsstillende måte En vanlig studieuke består av en veksling mellom undervisning (forelesninger) og eget arbeid. En vanlig studieuke kan se slik ut: Forelesninger Selvstudium. Pensum som skal leses i henhold til semesterplan Skriftlige oppgaver som skal leveres i henhold til semesterplan Oppfølging av prosjektarbeid og annet teamarbeid Veiledning fra lærer, individuelt eller i gruppe Krav til utstyr: Privat bærbar pc eller Mac Pensum: det er et krav at studenten skaffer seg eget obligatorisk pensumlitteratur da dette skal brukes regelmessig gjennom studiet Arbeidsomfang Et fullt studieår regnes til å ha en varighet på om lag 1600 arbeidstimer samlet studiearbeid. Dette omfatter all undervisning uavhengig av arbeidsform, herunder selvstendig arbeid pålagt i forbindelse med oppgaver og øvelser i de disipliner som studeres, nødvendig for- og etterarbeid, arbeid knyttet opp mot visninger, forestillinger, eksamener med videre. I tråd med dette krever et studiepoeng en arbeidsinnsats på minimum 25 timer fordelt over de samme aktiviteter. Selvstendig arbeid gjennom studieprogrammet vektes her likt med aktiviteter som forelesninger og andre arbeidsformer. I tillegg må studentene påregne en del ekstra arbeidstid i forbindelse med prosjekter og praktiske oppdrag/praksis. Teori og praksis danner et didaktisk hele. For å oppnå fullt utbytte av programmet er det viktig at studentene både arbeider mye med hvert enkelt emne og deltar aktivt i produksjoner og prosjekter. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 5

8 2 EMNEPLANER 2.1 Studieprogrammets struktur og emnefordeling Emner som inngår i studieprogrammet 1. studieår: Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 1, 15 studiepoeng, semester 1 og 2 Kunst og Samfunn, 15 studiepoeng, semester 1 Prosjektteori og praksis, 15 studiepoeng, semester 1 og 2 Økonomi og administrasjon, 7,5 studiepoeng, semester 2 Markedsføring i prosjekter, 7,5 studiepoeng, semester 2 Emner som inngår i studieprogrammet 2. studieår: Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 2, 7,5 studiepoeng, semester 3 Innovasjon og entreprenørskap, 15 studiepoeng, semester 3 Kunst og kultur i det offentlige, 7,5 studiepoeng, semester 3 Ekstern praksis, 15 studiepoeng, semester 3 og 4 Digitale medier, 7,5 studiepoeng, semester 4 Kreative næringer et overblikk, 7,5 studiepoeng, semester 4 Emner som inngår i studieprogrammet 3. studieår: Studenten velger blant disse emnene i semester 5: Kunst Fordypning, 15 studiepoeng Kulturpolitikk og finansiering, 15 studiepoeng eller Kreativ næring Fordypning, 15 studiepoeng Prosjektøkonomi, 15 studiepoeng eller et semester i utlandet med relevant fordypning, 30 studiepoeng Semester 6: Fordypningspraksis, 7,5 studiepoeng Bacheloroppgave, 22,5 studiepoeng Studenten velger enten teoretisk eller praktisk bacheloroppgave i samarbeid med veileder. Praksis kan knyttes direkte til fordypningsområde, og dette bør gjenspeiles i bacheloroppgave. Bacheloroppgave og praksis utgjør til sammen 30 studiepoeng Programmet omfatter følgende emner med vekt og plassering i studieår som vist på neste side. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 6

9 Emne- Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring, emner: Omfang i sp Kode År 1 År 2 År 3 Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 1 Kunst og samfunn Produksjonsledelse og praksis Økonomi og administrasjon Markedsføring i prosjekter ,5 7,5 Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 2 Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer; et overblikk Kunst fordypning (valgemne) 6 Kulturpolitikk og finansiering (valgemne) Kreative næringer fordypning (valgemne) 7 Prosjektøkonomi (valgemne) Fordypningspraksis Bacheloroppgave 7,5 15 7,5 15 7,5 7, ,5 22,5 60 sp 60 sp 60 sp 6 Velges sammen med Kulturpolitikk og finansiering 7 Velges sammen med Prosjektøkonomi Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 7

10 2.2 FØRSTE STUDIEÅR Studenten vil i løpet av først studieår få solid innføring i kunst og kultur generelt, både med tanke på det historiske perspektiv, bransjenes utvikling og slik bransjene fungerer i dag. Gjennom prosjektledelse, team, og kommunikasjon vil studenten lære grunnleggende teori om ledelse og prosjektledelse, samt utvikle sine evner til å kommunisere effektivt skriftlig og muntlig som leder og i et team. Studenten vil få innføring i produksjonsprosesser, ulike roller i disse produksjonene, samt praktisk erfaring gjennom ulike prosjekter. Økonomi, administrasjon og markedsføring vil gi studenten nødvendig kunnskap til å starte, drive, og avslutte prosjekter på en ansvarlig måte med gode resultater, og ved dette lære å ivareta business- aspektene tilknyttet kunst og kultur Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 1) Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne.? Ingen forkunnskaper Semester: 1 og 2 Beskrivelse Emnet er en innføring i ledelse og prosjektledelse, og tar for seg grunnleggende ledelsesteori og prosjektledelsesteori. Emnet tar også for seg dynamikker i teamarbeid, samt kommunikasjon mellom leder og teammedlemmer, og internt i team. Gjennom retorikk og presentasjonsteknikk får studenten innføring i stoffet og formidling dette. Emnet legger det teoretiske grunnlaget for Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 2) og er nær knyttet til emnet Produksjonsledelse og praksis. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Rekke 4: Ledelse Prosjektledelse Team og kommunikasjon Retorikk og presentasjonsteknikk Rekke 1: Ledelse Introduksjon til ledelsesteorier og historisk utvikling Samfunnskrefter og organisasjoner / Samfunnskrefter og ledelse Ulike ledertyper Forventninger til lederrollen Personlighetstyper og ulike generasjoner Why should anyone be led by you? Selvledelse i studiehverdagen Ulike typer tenkning/ tenkemetoder Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 8

11 Rekke 2: Prosjektledelse Prosjektlederrollen Planlegging Gjennomføring Evaluering Prosjektlederverktøy (herunder prosjektbeskrivelse med tilhørende styringsverktøy) Rekke 3: Team og kommunikasjon Hvordan jobbe i team (individuelle roller/forutsetninger) Utnyttelse av ressurser i et team Ledelse og motivasjon (lede og bli ledet) Gruppedynamikk Hvordan lykkes som team Prosessledelse av ulike faser Kommunikasjon: Formell, uformell, non- verbal Kommunikasjonsmodell, kommunikasjon i arbeidslivet Problemløsing og konflikthåndtering Aktiv lytting Organisasjonskultur: positiv/negativ utvikling Rekke 4: Retorikk og presentasjonsteknikk Stemmebruk Retorikk Presentasjonsteknikk Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative industrier, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har bred kunnskap om teamarbeid, de ulike teamrollene og utnytting av ressursene i et team Ferdigheter kandidaten kan beherske forskjellige modeller, verktøy for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relaterte til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale Generell kompetanse kandidaten kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som ledere av prosjektgrupper og team Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 9

12 kan benytte kunnskap om retorikk og kommunikasjon til å belyse problemstillinger og utfordringer ved prosesser og produksjoner innen kunst, kultur og den kreative økonomien, og ivareta slik kommunikasjon internt i egen virksomhet så vel som utad i det offentlige rom Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen etterfulgt av justerende muntlig eksamen. Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidssamling med oppgaver, refleksjoner og annet obligatorisk arbeid knyttet til de fire undervisningsrekkene. Arbeidssamlingen skal leveres etter første semester for faglig tilbakemelding, og hele samlingen skal leveres for endelig godkjenning før eksamensperioden i semester 2. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. Eksamenstid: 4 uker Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 10

13 2.2.2 Kunst og samfunn Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 1 Beskrivelse Emnet danner grunnlaget for både den historiske og den bransjemessige forståelse av kunst og kultur. De kunstneriske uttrykkene, og de ulike måtene dette er organisert på i dagens samfunn, har sitt utgangspunkt i tidligere epoker. Dette emne sammenligner derfor perioder, kunstarter, og bransjer slik at en oppnår en helhetlig forståelse av kunst, kultur og kreativ næring. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Kunst og samfunn Kulturbransjene Rekke 1: Kunst og samfunn Kunst og kultur: funksjon, hva er kunst? Ulike kunstnere i ulike genre gjennom ulike perioder Historisk utvikling gjennom de ulike periodene Egen interesse/engasjement for kunst Sosial motivasjon, sosialt fokus Etablerte versus nye kunstretninger Instrumentell funksjon Rekke 2: Kulturbransjene Populærmusikk, konserter og festivaler Klassisk musikk- og scenekunst Visuell kunst, gallerier og museum Kommunikasjon med kunstnere og øvrige funksjonsgrupper Kjennetegn ved bransjene og bransjestrukturene Økonomiske og politiske rammevilkår Ulike arenaer (scener, institusjoner, organisasjoner) Bransjebesøk Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kunst- og kulturfeltet historisk og i egen samtid, om feltets organisering, om det utviklingsarbeid som skjer innen kunstfeltet (KU) og om utviklingen innen kulturfeltet spesielt og kreative næringer generelt Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 11

14 har grunnleggende kunnskaper innen kunst- og kulturhistorie, er bredt orientert om fremveksten av de kreative industrier og er i stand til å se sammenhenger mellom kunst, kultur og kreative næringer og den samtid der ulike uttrykk og næringer vokste frem Ferdigheter kandidaten er orientert om samtidig diskurs innen fagfeltet og om offentlige og private nettverk og bransjeorganisasjoner, og benytter informasjon og innspill herfra i arbeid med å finne gode løsninger for de prosjekter og produksjoner hun/han arbeider med Generell kompetanse kandidaten er godt orienterte om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, bransjebesøk, presentasjoner og skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på forelesningsrekker og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå i dialog med andre studenter. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte gjennom hele studieforløpet. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: B/IB. Vurderingsgrunnlag: Skriftlig hjemmeeksamen i grupper etterfulgt av justerende muntlig gruppeeksamen Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidsmappe med oppgaver, presentasjoner og annet obligatorisk arbeid knyttet til de to undervisningsrekkene. Arbeidssamlingen skal leveres midtveis i semesteret for faglig tilbakemelding, og hele samlingen skal leveres for endelig godkjenning før eksamensperioden. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. Eksamenstid: 4 uker. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 12

15 2.2.3 Produksjonsledelse og praksis Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 1 og 2 Beskrivelse Emnet gir studenten innføring og praktisk erfaring i ulike arbeidsoppgaver, roller og faser i forskjellige produksjoner. Studenten får også innføring i tekniske aspekter ved ulike produksjoner. Emnet sees i sammenheng med Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del1). I dette emnet samarbeider studentene med studenter ved avdeling for kunstfag gjennom reelle prosjekter og produksjoner. Studentene ved prosjektledelse kunst og kreativ næring tar roller som prosjektledere, prosjektlederassistenter, markedsføringsansvarlige, artistansvarlige, venue- ansvarlige og/eller arrangementsansvarlige i disse prosjektene/produksjonene. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Rekke 4: Produksjonsledelse Intern og ekstern praksis Tekniske kurs Jus: Sikkerhet og HMS Rekke 1: Produksjonsledelse Beskrive de ulike fasene i en produksjon Forstå de ulike rollene i kulturbransjen og definere ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet til disse (produksjonsleder, inspisient, manager m.fl.) Rekke 2: Intern og ekstern praksis Gjennomføre praksis i relevante bransjer, slik som konserter og festivaler eller andre bransjer i det kreative feltet Gjøre bruk av prosjektteori, produksjonsteori og grunnleggende verktøy for produksjonsplanlegging Initiere, planlegge og organisere fremdrift og gjennomføring av prosjekter og produksjoner Ivareta koordinerende og arbeidsledende funksjoner Lede arbeid med miljø- og kvalitetssikring, samt ivareta ansvaret for sikkerheten ved arrangementer og produksjoner Utforme og videreutvikle en personlig lederstil og utøve denne i praksis Rekke 3: Tekniske kurs Praktisk og teoretisk innføring i tekniske aspekter av en produksjon Grunnleggende terminologi og begreper Lyd, lys- og sceneteknikk, PA- og backline, strøm. Teknisk rider og stageplot Rekke 4: Jus: Sikkerhet og HMS Sikkerhet ved arrangementer Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 13

16 HMS Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative industrier, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon Ferdigheter - kandidaten kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser, med respekt for verdier og samtidig utfordrende i uttrykk kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale Generell kompetanse - kandidaten er godt orienterte om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som ledere av prosjektgrupper og team Studenten skal ha tilegnet seg kunnskapsgrunnlag for å forstå produksjonsfasene og det kunstneriske arbeidet i de ulike kunstbransjene samt de ulike yrkes og funksjonsgruppene og tekniske og arbeidsmessige forhold. Arbeidet med emnet skal gi studentene et praktisk så vel som teoretisk fundament for å kunne planlegge, følge opp og gjennomføre administrative og produksjonstekniske prosesser i prosjekter og produksjoner som er relatert til ulike kunstneriske produksjoner. Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, praktisk arbeid med tilhørende veiledning i reelle prosjekter, team- arbeid, case- oppgaver og skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på forelesningsrekker og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 14

17 Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidssamling som dokumenterer arbeidet med de fire undervisningsrekkene og de enkelte prosjekter og produksjoner studenten deltar ved. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. I tillegg er det et krav at studenten skal ha godkjent deltakelse innen prosjekt- eller produksjonsledelse ved et internt og et eksternt arbeid. Eksamenstid: 4 uker Alternativt: Vurderingsgrunnlag: Presentasjonsmappe basert på arbeidsmappe etterfulgt av justerende muntlig eksamen. Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidsmappe som dokumenterer arbeidet med de fire undervisningsrekkene og de enkelte prosjekter og produksjoner studenten deltar ved. Arbeidsmappen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. I tillegg er det et krav at studenten skal ha godkjent deltakelse innen prosjekt- eller produksjonsledelse ved et internt og et eksternt arbeid. Eksamenstid: 4 uker fra spesifikasjonen av presentasjonsmappen utleveres til mappeinnlevering Økonomi og administrasjon Omfang 7.5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 2 Beskrivelse Emnet gir innføring i regnskapsprinsipper, regnskapsføring, budsjettering og finansiering. Etiske og samfunnsmessige økonomiske spørsmål blir belyst, samt bedriftsetablering og ulike organisasjonsformer. Emnet gir innsyn i administrative oppgaver relevant i kulturlivet, og regler og forskrifter knyttet til dette. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Økonomi Administrasjon Jus Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 15

18 Rekke 1: Økonomi Regnskapsføring og budsjettering Finansiering Økonomistyring og lønnsomhet Regnskapsanalyse Ulike organisasjonsformer og bedriftsetablering Det markedsøkonomiske system Etikk Intro til Prosjektøkonomi Rekke 2: Administrasjon Hva er administrasjon? Organisasjoner og formelle strukturer Økonomiske administrative verktøy Innføring i personal Lover og avtaleverk Særtrekk ved prosjektorganisasjoner i kultursektoren Rekke 3: Jus Det norske juridiske system Generell innføring i det norske juridiske system Domstolene Kontrakter og kontraktskriving Kontraktsbrudd Arbeidsrett Rettighetsproblematikk, nasjonalt og internasjonalt Åndsverksloven Copyright Patent Registrering Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har grunnleggende kunnskap om økonomi, regnskapsføring og budsjettering av prosjekter og produksjoner, herunder finansiering, finansieringskilder og sammenhenger mellom finansiering og kultur- og næringspolitikk så vel som budsjettoppfølging og rapportering har grunnleggende kunnskaper om kontraktskriving, rettighetsproblematikk og andre tilknyttet kunst og kreativ næring og kan ivareta de juridiske aspektene tilknyttet administrasjon av kunst og kultur Ferdigheter - kandidaten kan beherske forskjellige modeller, verktøy og systemer for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relatert til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 16

19 kan benytte økonomiske begreper og verktøy for å planlegge, gjennomføre og rapportere produksjonens/prosjektets økonomiske disposisjoner på en strukturert og effektiv måte kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser, med respekt for verdier, lover og regler Generell kompetanse - kandidaten har innsikt i kunst- og kulturlivet og de spilleregler som gjelder gitt av aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer, herunder opphavsrettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til bruk av kunst og kultur så vel som til bruk av frivillige/ulønnede oppdrag kan utvise gode kunnskaper om og holdninger til- HMS arbeid og sikkerhet, herunder kunne ta et ansvar for å videreutvikle medarbeideres oppmerksomhet overfor systemer og rutiner relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, også ved midlertidige arbeidsplasser Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, caseoppgaver, budsjettering og annet skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Eksamenstid: 4 uker Markedsføring i prosjekter Omfang 7.5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 2 Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 17

20 Beskrivelse For å kunne forstå markedsføring knyttet til prosjekter innen kunst og kreative næringer må studenter ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen markedsføringsfaget. På den måten kan de bli i stand til å identifiser, forstå og diskutere, samt løse oppgaver og utfordringer knyttet til markedsføring av opplevelser og andre produkter og tjenester i denne sektoren. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Introduksjon til markedsføring Markedsføringsprosesser Rekke 1: Introduksjon Markedsføring og dens rolle i samfunnet Historisk utvikling Grunnleggende begreper Rekke 2: Markedsføringsprosesser Markedsplanlegging Markedsanalyse Markedssegmentering og målgruppevalg Markedsstrategi Markedsføringsmiks / Konkurransemidler Implementering og kontroll Markedsføring rettet mot kunst og kreative næringer Rekke 3: Markedsføring rettet mot kunst og kreative næringer Hva skiller markedsføring innenfor kunst og kreative næringer fra andre sektorer Markedsføring av opplevelser og publikumsutvikling Sponsorarbeid innen kunst og kreative næringer Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden Ferdigheter - kandidaten kan benytte markedskommunikative begreper og verktøy, herunder digitale verktøy og sosiale medier for å kommunisere og utvikle produkter og evenementer til/i offentligheten Generell kompetanse kandidaten er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, case- oppgaver, operativ markedsføring med veiledning, budsjettering og annet skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 18

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte 3 1.4 Studiearbeid

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON 2015-2016 Årsstudium i lydproduksjon Programmatrise 2 sem Elektroteknikk (5) Populærmusikk, filmog tv-historie (5) 1 sem Studieforberedende (5)

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Retail Design. Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Retail Design Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning Bachelorstudiet i Retail Design er et gjennomgående studium på 6 semester (180

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014)

Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship. 10 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Videreutdanning i entreprenørskap Continuing education in entrepreneurship 10 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (6. mai 2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2.

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer