Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse"

Transkript

1 Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring Om programmet Forenklet studieplan Læringsutbytte Studiearbeid 4 2 EMNEPLANER Studieprogrammets struktur og emnefordeling FØRSTE STUDIEÅR Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 1) Kunst og samfunn Produksjonsledelse og praksis Økonomi og administrasjon Markedsføring i prosjekter ANDRE STUDIEÅR Prosjektledelse, team og kommunikasjon del Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer, et overblikk TREDJE STUDIEÅR Kunst - fordypning Kulturpolitikk og finansiering Kreativ næring - fordypning Prosjektøkonomi Fordypningspraksis Bacheloroppgave 41 T1 Pensum- og verktøyliste 44 Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side i

3 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring er et treårig profesjonsrettet studieprogram (180 studiepoeng) under ved høyskolen Westerdals Oslo ACT. Studieprogrammet er et praktisk- teoretisk heltids studium, som skal gi studenten et solid grunnlag for å jobbe som prosjektleder eller i andre relevante administrative stillinger tilknyttet kunst, kultur og kreative næringer. De siste årene har man sett en vekst innen det kreative feltet generelt, og statistisk sett utgjør de kreative næringene en stadig større og mer betydelig del av den globale økonomien 1. I Norge er det statlige tilskuddet til kultur nær doblet på få år 2, og Kulturutredingen 2014 peker i retning av nye løft 3. Dette legger grunnlaget for et stadig økende behov for utdannende prosjektledere og andre administratorer som er spesialiserte innen kunst og kreative næringer. Programmets egenart er forankret i den forskning som finner sted innen det internasjonale feltet Arts Management 4, samt forankring i forskning innen prosjektledelse, produksjonsledelse, generell ledelsesteori, kommunikasjon, og kunstnerisk utviklingsarbeid. Tittel på vitnemål: Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring Omfang: 180 studiepoeng, heltid 1.1 Om programmet Programmets formål er å utdanne prosjektledere og medarbeidere innen kunst og kreativ næring. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse til å lede et prosjekt / en produksjon fra begynnelse til slutt. I tillegg til solid kompetanse som prosjektleder, vil studieprogrammet også gi studenten innføring i andre relevante administrative arbeidsoppgaver slik at muligheten for jobb etter fullført studium er variert, og kunnskaps- og erfaringsgrunnlaget er bredt og solid. Studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring har som spesifikke formål å: bidra til å styrke kvaliteten på prosjektarbeid og produksjonsarbeid innen kunst, kultur og kreativ næring 5. utdanne kunnskapsrike og praktisk dyktige prosjektledere, produksjonsledere og medarbeidere innenfor kunst, kultur og kreativ næring. bidra til å utvikle reflekterte, selvstendige ledere med bevissthet rundt egen lederstil som skal være med å forme kulturbransjen nasjonalt og internasjonalt. Målgruppen er studenter med et genuint engasjement for kunst, kultur og kreativ næring, og gjerne med kunnskap om eller erfaring fra en relevant bransje. Målgruppen består av personer med godkjent studiekompetanse og med interesse for å arbeide som prosjektleder, produksjonsleder eller medarbeider innen kunst, kultur og kreative næringer. 1 Kulturstatistikk 2012, SSB, https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk html?regj_oss=1&id= https://www.norden.org/no/om-samarbeidet/samarbeidsomraader/kreative-industrier/om-kreanord-og-nordisk-samarbeid-om-utvikling-avde-kreative-naeringene, 6. mars 2014). Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 1

4 Anbefalte forkunnskaper er grunnleggende fagkunnskap og forståelse på ett eller flere relevante områder innen kunst og kreativ næring, samt erfaring i å arbeide som frivillig i prosjekter eller produksjoner. Det vil også være fordelaktig å ha noe erfaring innen ledelse og administrasjon. Studiearbeidet skal lede frem til et læringsutbytte til bruk i arbeidsliv og til videre studier på master nivå. 1.2 Forenklet studieplan De to første årene danner et teoretisk og praktisk fundament i det som utgjør basisemnene i studieprogrammet. Det tredje studieåret gir studenten mulighet til å velge en av to fordypnings- retninger. Det 5. semesteret er også lagt til rette for inn- og utveksling. Semester 6 er viet fordypningspraksis og bacheloroppgave. Semester 1 og 2 består av prosjekter, internt/eksternt, der studenten får en relevant ansvarsrolle i prosjektene. Semester 4 består av praksis der studenten må søke seg til valgt praksissted. I tillegg gis det en innføring i digitale medier og kreative næringer. Det gjennomføres en studietur dette semesteret. Studiet avsluttes med studentenes selvdefinerte fordypningsarbeid gjennom bacheloroppgaven. I henhold til dette er strukturen i studieprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring slik: Sem 6 Fordypningspraksis Bacheloroppgave Sem 5 Kunst fordypning eller Kreativ næring - fordypning Sem 4 Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer, et overblikk Sem 3 Prosjektledelse, team og kommunikasjon 2 Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Sem 2 Sem 1 Prosjektledelse, team og kommunikasjon 1 Økonomi og administrasjon Kunst og samfunn Markedsføring i prosjekter Produksjonsledelse og praksis Internasjonalisering Westerdals Oslo ACT samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Prosjektledelse kunst og kreativ næring som ønsker utveksling gjør dette i femte eller sjette semester (praksis). Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til programmet ved Westerdals Oslo ACT. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil fellesforelesningene foregå på engelsk. Videre gis de innevekslede studentene anledning til å utforme sitt eget pensum i de aktuelle fagene. Studenter Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 2

5 som ønsker det kan i sjette semester arbeide for en rekke internasjonale bedrifter og/eller institusjoner som Westerdals Oslo ACT har samarbeidsavtale med. 1.3 Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kunst- og kulturfeltet historisk og i egen samtid, om feltets organisering, om det utviklingsarbeid som skjer innen kunstfeltet (KU) og om utviklingen innen kulturfeltet spesielt og kreative næringer generelt har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative næringer, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har grunnleggende kunnskap om økonomi, regnskapsføring og budsjettering av prosjekter og produksjoner, herunder finansiering, finansieringskilder og sammenhenger mellom finansiering og kultur- og næringspolitikk så vel som budsjettoppfølging og rapportering har bred kunnskap om teamarbeid, de ulike teamrollene og utnytting av ressursene i et team er orientert om det FoU- arbeid som finner sted innen ledelse av team, prosjekter og kreative prosesser, kan beskrive sentrale trekk ved og krav til kunstnerisk utviklingsarbeid og har bred kunnskap om metoder for og resultater fra sammenliknende kulturstudier kjenner sentrale prosesser og diskusjoner innen kunst- og kulturfeltet, og er godt orientert om aktuelle fora og fagmiljøer og trenet i å benytte dette til å holde seg oppdatert innen feltet generelt og egen fordypning spesielt har grunnleggende kunnskaper innen kunst- og kulturhistorie, er bredt orientert om fremveksten av de kreative industrier og er i stand til å se sammenhenger mellom kunst, kultur og kreative næringer og den samtid der ulike uttrykk og næringer vokste frem. har grunnleggende kunnskaper om kontraktskriving, rettighetsproblematikk og andre jusrelaterte problemstillinger tilknyttet kunst og kreativ næring, og kan ivareta de juridiske aspektene tilknyttet administrasjon av kunst og kultur. kjenner spesifikke trekk ved en bransje innen kunst, og kan ivareta nødvendige behov tilknyttet denne bransjen kjenner spesifikke trekk ved en bransje innen kreativ næring, og kan ivareta nødvendige behov tilknyttet denne bransjen har dyptgående kunnskap om kunstfeltet, dets organisering, de ulike roller og ansvarsområder, samt de interne og eksterne prosesser tilknyttet et prosjekt innen dette feltet. har dyptgående kunnskap om kreative næringer, deres unike organisering, de ulike roller og ansvarsområder, samt de interne og eksterne prosesser tilknyttet et prosjekt innen disse feltene. Ferdigheter - kandidaten kan anvende kunnskap, metoder og resultater fra sammenliknende kulturstudier til å orientere seg og treffe begrunnede valg ved ledelse av team, prosjekter og kreative prosesser, og i slikt arbeidet aktivt kunne støtte seg til det FoU- arbeid som finner sted innen ledelses- feltet så vel som innen kunstnerisk utvikling og utviklingen av kreative økonomier kan reflektere over utøvelse av lederrollen i lys av kunnskap om seg selv som person, tilgjengelige verktøy og metoder, medarbeidere og situasjon, og utvikle og forbedre en personlig lederstil så vel som egen faglige åpenhet og trygghet under veiledning Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 3

6 er orientert om samtidig diskurs innen fagfeltet og om offentlige og private nettverk og bransjeorganisasjoner, og benytter informasjon og innspill herfra i arbeid med å finne gode løsninger for de prosjekter og produksjoner hun/han arbeider med kan beherske forskjellige modeller og verktøy for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relatert til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale kan benytte markedskommunikative begreper og verktøy, herunder digitale verktøy og sosiale medier for å kommunisere og utvikle produkter og evenementer til/i offentligheten kan benytte økonomiske begreper og verktøy for å planlegge, gjennomføre og rapportere produksjonens/prosjektets økonomiske disposisjoner på en strukturert og oversiktlig måte kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser Generell kompetanse - kandidaten har innsikt i kunst- og kulturlivet og de spilleregler som gjelder gitt av aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer, herunder opphavsrettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til bruk av kunst og kultur så vel som til bruk av frivillige/ulønnede oppdrag kan utvise gode kunnskaper om og holdninger til- HMS arbeid og sikkerhet, herunder kunne ta et ansvar for å videreutvikle medarbeideres oppmerksomhet overfor systemer og rutiner relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, også ved midlertidige arbeidsplasser er godt orientert om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som leder av prosjektgrupper og team kan benytte kunnskap om retorikk og kommunikasjon til å belyse problemstillinger og utfordringer ved prosesser og produksjoner innen kunst, kultur og den kreative økonomien, og ivareta slik kommunikasjon internt i egen virksomhet så vel som utad i det offentlige rom er i god stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis kjenner både den pågående diskurs og nytenkning innen kunst, kultur og kreative industrier og den tekniske utvikling og innovasjon innen relevante områder som kommunikasjon og kommunikative løsninger, scene, lys, lyd, bilde med videre, og anvender dette til å tenke «utenfor boksen» er i stand til å vurdere ulike mulige finansieringskilder av prosjekter innen kunst, samt hvilke økonomiske mål virksomheten legger til grunn og kunne arbeide innenfor disse gitte rammene er i stand til å vurdere ulike investorer, samarbeidspartnere og gode finansielle løsninger for hvert enkelt prosjekt er i stand til å utforme en god søknad om økonomisk tilskudd slik at prosjektets økonomiske rammer ivaretas 1.4 Studiearbeid Hovedtrekk i studiearbeidet innebærer: Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 4

7 Undervisning der flere ulike forelesningsrekker innen et emne utgjør til sammen undervisningen i emnet. Undervisning består av kunnskapsformidling, presentasjoner, diskusjoner, case- oppgaver og kreative prosesser Mappearbeid der studenten systematisk noterer kunnskap, sammenligner bransjer og roller, og reflekterer over egne erfaringer og observasjoner. Dette samles i arbeidsmapper, som deretter resulterer i eksamensformen presentasjonsmapper Veiledning individuelt og i grupper der studenten veiledes gjennom praktiske og administrative oppgaver som tildeles studenten i interne og eksternt prosjekter, og der studenten får prøve seg i roller som er relevante innenfor kulturbransjen Oppgaveskriving, presentasjoner, og eksamener der studenten viser summen av læringsutbytte i de ulike emnene Kreative prosesser internt og eksternt der studenten sammen med andre arbeider seg igjennom en kreativ prosess og fram til et felles resultat Samarbeid med interne og eksterne aktører der studenten setter seg inn i nødvendig kunnskap for å kunne utføre prosjektlederoppgaver på tilfredsstillende måte En vanlig studieuke består av en veksling mellom undervisning (forelesninger) og eget arbeid. En vanlig studieuke kan se slik ut: Forelesninger Selvstudium. Pensum som skal leses i henhold til semesterplan Skriftlige oppgaver som skal leveres i henhold til semesterplan Oppfølging av prosjektarbeid og annet teamarbeid Veiledning fra lærer, individuelt eller i gruppe Krav til utstyr: Privat bærbar pc eller Mac Pensum: det er et krav at studenten skaffer seg eget obligatorisk pensumlitteratur da dette skal brukes regelmessig gjennom studiet Arbeidsomfang Et fullt studieår regnes til å ha en varighet på om lag 1600 arbeidstimer samlet studiearbeid. Dette omfatter all undervisning uavhengig av arbeidsform, herunder selvstendig arbeid pålagt i forbindelse med oppgaver og øvelser i de disipliner som studeres, nødvendig for- og etterarbeid, arbeid knyttet opp mot visninger, forestillinger, eksamener med videre. I tråd med dette krever et studiepoeng en arbeidsinnsats på minimum 25 timer fordelt over de samme aktiviteter. Selvstendig arbeid gjennom studieprogrammet vektes her likt med aktiviteter som forelesninger og andre arbeidsformer. I tillegg må studentene påregne en del ekstra arbeidstid i forbindelse med prosjekter og praktiske oppdrag/praksis. Teori og praksis danner et didaktisk hele. For å oppnå fullt utbytte av programmet er det viktig at studentene både arbeider mye med hvert enkelt emne og deltar aktivt i produksjoner og prosjekter. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 5

8 2 EMNEPLANER 2.1 Studieprogrammets struktur og emnefordeling Emner som inngår i studieprogrammet 1. studieår: Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 1, 15 studiepoeng, semester 1 og 2 Kunst og Samfunn, 15 studiepoeng, semester 1 Prosjektteori og praksis, 15 studiepoeng, semester 1 og 2 Økonomi og administrasjon, 7,5 studiepoeng, semester 2 Markedsføring i prosjekter, 7,5 studiepoeng, semester 2 Emner som inngår i studieprogrammet 2. studieår: Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 2, 7,5 studiepoeng, semester 3 Innovasjon og entreprenørskap, 15 studiepoeng, semester 3 Kunst og kultur i det offentlige, 7,5 studiepoeng, semester 3 Ekstern praksis, 15 studiepoeng, semester 3 og 4 Digitale medier, 7,5 studiepoeng, semester 4 Kreative næringer et overblikk, 7,5 studiepoeng, semester 4 Emner som inngår i studieprogrammet 3. studieår: Studenten velger blant disse emnene i semester 5: Kunst Fordypning, 15 studiepoeng Kulturpolitikk og finansiering, 15 studiepoeng eller Kreativ næring Fordypning, 15 studiepoeng Prosjektøkonomi, 15 studiepoeng eller et semester i utlandet med relevant fordypning, 30 studiepoeng Semester 6: Fordypningspraksis, 7,5 studiepoeng Bacheloroppgave, 22,5 studiepoeng Studenten velger enten teoretisk eller praktisk bacheloroppgave i samarbeid med veileder. Praksis kan knyttes direkte til fordypningsområde, og dette bør gjenspeiles i bacheloroppgave. Bacheloroppgave og praksis utgjør til sammen 30 studiepoeng Programmet omfatter følgende emner med vekt og plassering i studieår som vist på neste side. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 6

9 Emne- Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring, emner: Omfang i sp Kode År 1 År 2 År 3 Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 1 Kunst og samfunn Produksjonsledelse og praksis Økonomi og administrasjon Markedsføring i prosjekter ,5 7,5 Prosjektledelse, team og kommunikasjon del 2 Innovasjon og entreprenørskap Kunst og kultur i det offentlige Ekstern praksis Digitale medier Kreative næringer; et overblikk Kunst fordypning (valgemne) 6 Kulturpolitikk og finansiering (valgemne) Kreative næringer fordypning (valgemne) 7 Prosjektøkonomi (valgemne) Fordypningspraksis Bacheloroppgave 7,5 15 7,5 15 7,5 7, ,5 22,5 60 sp 60 sp 60 sp 6 Velges sammen med Kulturpolitikk og finansiering 7 Velges sammen med Prosjektøkonomi Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 7

10 2.2 FØRSTE STUDIEÅR Studenten vil i løpet av først studieår få solid innføring i kunst og kultur generelt, både med tanke på det historiske perspektiv, bransjenes utvikling og slik bransjene fungerer i dag. Gjennom prosjektledelse, team, og kommunikasjon vil studenten lære grunnleggende teori om ledelse og prosjektledelse, samt utvikle sine evner til å kommunisere effektivt skriftlig og muntlig som leder og i et team. Studenten vil få innføring i produksjonsprosesser, ulike roller i disse produksjonene, samt praktisk erfaring gjennom ulike prosjekter. Økonomi, administrasjon og markedsføring vil gi studenten nødvendig kunnskap til å starte, drive, og avslutte prosjekter på en ansvarlig måte med gode resultater, og ved dette lære å ivareta business- aspektene tilknyttet kunst og kultur Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 1) Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne.? Ingen forkunnskaper Semester: 1 og 2 Beskrivelse Emnet er en innføring i ledelse og prosjektledelse, og tar for seg grunnleggende ledelsesteori og prosjektledelsesteori. Emnet tar også for seg dynamikker i teamarbeid, samt kommunikasjon mellom leder og teammedlemmer, og internt i team. Gjennom retorikk og presentasjonsteknikk får studenten innføring i stoffet og formidling dette. Emnet legger det teoretiske grunnlaget for Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del 2) og er nær knyttet til emnet Produksjonsledelse og praksis. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Rekke 4: Ledelse Prosjektledelse Team og kommunikasjon Retorikk og presentasjonsteknikk Rekke 1: Ledelse Introduksjon til ledelsesteorier og historisk utvikling Samfunnskrefter og organisasjoner / Samfunnskrefter og ledelse Ulike ledertyper Forventninger til lederrollen Personlighetstyper og ulike generasjoner Why should anyone be led by you? Selvledelse i studiehverdagen Ulike typer tenkning/ tenkemetoder Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 8

11 Rekke 2: Prosjektledelse Prosjektlederrollen Planlegging Gjennomføring Evaluering Prosjektlederverktøy (herunder prosjektbeskrivelse med tilhørende styringsverktøy) Rekke 3: Team og kommunikasjon Hvordan jobbe i team (individuelle roller/forutsetninger) Utnyttelse av ressurser i et team Ledelse og motivasjon (lede og bli ledet) Gruppedynamikk Hvordan lykkes som team Prosessledelse av ulike faser Kommunikasjon: Formell, uformell, non- verbal Kommunikasjonsmodell, kommunikasjon i arbeidslivet Problemløsing og konflikthåndtering Aktiv lytting Organisasjonskultur: positiv/negativ utvikling Rekke 4: Retorikk og presentasjonsteknikk Stemmebruk Retorikk Presentasjonsteknikk Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative industrier, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har bred kunnskap om teamarbeid, de ulike teamrollene og utnytting av ressursene i et team Ferdigheter kandidaten kan beherske forskjellige modeller, verktøy for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relaterte til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale Generell kompetanse kandidaten kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som ledere av prosjektgrupper og team Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 9

12 kan benytte kunnskap om retorikk og kommunikasjon til å belyse problemstillinger og utfordringer ved prosesser og produksjoner innen kunst, kultur og den kreative økonomien, og ivareta slik kommunikasjon internt i egen virksomhet så vel som utad i det offentlige rom Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen etterfulgt av justerende muntlig eksamen. Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidssamling med oppgaver, refleksjoner og annet obligatorisk arbeid knyttet til de fire undervisningsrekkene. Arbeidssamlingen skal leveres etter første semester for faglig tilbakemelding, og hele samlingen skal leveres for endelig godkjenning før eksamensperioden i semester 2. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. Eksamenstid: 4 uker Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 10

13 2.2.2 Kunst og samfunn Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 1 Beskrivelse Emnet danner grunnlaget for både den historiske og den bransjemessige forståelse av kunst og kultur. De kunstneriske uttrykkene, og de ulike måtene dette er organisert på i dagens samfunn, har sitt utgangspunkt i tidligere epoker. Dette emne sammenligner derfor perioder, kunstarter, og bransjer slik at en oppnår en helhetlig forståelse av kunst, kultur og kreativ næring. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Kunst og samfunn Kulturbransjene Rekke 1: Kunst og samfunn Kunst og kultur: funksjon, hva er kunst? Ulike kunstnere i ulike genre gjennom ulike perioder Historisk utvikling gjennom de ulike periodene Egen interesse/engasjement for kunst Sosial motivasjon, sosialt fokus Etablerte versus nye kunstretninger Instrumentell funksjon Rekke 2: Kulturbransjene Populærmusikk, konserter og festivaler Klassisk musikk- og scenekunst Visuell kunst, gallerier og museum Kommunikasjon med kunstnere og øvrige funksjonsgrupper Kjennetegn ved bransjene og bransjestrukturene Økonomiske og politiske rammevilkår Ulike arenaer (scener, institusjoner, organisasjoner) Bransjebesøk Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kunst- og kulturfeltet historisk og i egen samtid, om feltets organisering, om det utviklingsarbeid som skjer innen kunstfeltet (KU) og om utviklingen innen kulturfeltet spesielt og kreative næringer generelt Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 11

14 har grunnleggende kunnskaper innen kunst- og kulturhistorie, er bredt orientert om fremveksten av de kreative industrier og er i stand til å se sammenhenger mellom kunst, kultur og kreative næringer og den samtid der ulike uttrykk og næringer vokste frem Ferdigheter kandidaten er orientert om samtidig diskurs innen fagfeltet og om offentlige og private nettverk og bransjeorganisasjoner, og benytter informasjon og innspill herfra i arbeid med å finne gode løsninger for de prosjekter og produksjoner hun/han arbeider med Generell kompetanse kandidaten er godt orienterte om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, bransjebesøk, presentasjoner og skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på forelesningsrekker og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå i dialog med andre studenter. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte gjennom hele studieforløpet. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: B/IB. Vurderingsgrunnlag: Skriftlig hjemmeeksamen i grupper etterfulgt av justerende muntlig gruppeeksamen Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidsmappe med oppgaver, presentasjoner og annet obligatorisk arbeid knyttet til de to undervisningsrekkene. Arbeidssamlingen skal leveres midtveis i semesteret for faglig tilbakemelding, og hele samlingen skal leveres for endelig godkjenning før eksamensperioden. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. Eksamenstid: 4 uker. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 12

15 2.2.3 Produksjonsledelse og praksis Omfang 15 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 1 og 2 Beskrivelse Emnet gir studenten innføring og praktisk erfaring i ulike arbeidsoppgaver, roller og faser i forskjellige produksjoner. Studenten får også innføring i tekniske aspekter ved ulike produksjoner. Emnet sees i sammenheng med Prosjektledelse, team og kommunikasjon (del1). I dette emnet samarbeider studentene med studenter ved avdeling for kunstfag gjennom reelle prosjekter og produksjoner. Studentene ved prosjektledelse kunst og kreativ næring tar roller som prosjektledere, prosjektlederassistenter, markedsføringsansvarlige, artistansvarlige, venue- ansvarlige og/eller arrangementsansvarlige i disse prosjektene/produksjonene. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Rekke 4: Produksjonsledelse Intern og ekstern praksis Tekniske kurs Jus: Sikkerhet og HMS Rekke 1: Produksjonsledelse Beskrive de ulike fasene i en produksjon Forstå de ulike rollene i kulturbransjen og definere ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet til disse (produksjonsleder, inspisient, manager m.fl.) Rekke 2: Intern og ekstern praksis Gjennomføre praksis i relevante bransjer, slik som konserter og festivaler eller andre bransjer i det kreative feltet Gjøre bruk av prosjektteori, produksjonsteori og grunnleggende verktøy for produksjonsplanlegging Initiere, planlegge og organisere fremdrift og gjennomføring av prosjekter og produksjoner Ivareta koordinerende og arbeidsledende funksjoner Lede arbeid med miljø- og kvalitetssikring, samt ivareta ansvaret for sikkerheten ved arrangementer og produksjoner Utforme og videreutvikle en personlig lederstil og utøve denne i praksis Rekke 3: Tekniske kurs Praktisk og teoretisk innføring i tekniske aspekter av en produksjon Grunnleggende terminologi og begreper Lyd, lys- og sceneteknikk, PA- og backline, strøm. Teknisk rider og stageplot Rekke 4: Jus: Sikkerhet og HMS Sikkerhet ved arrangementer Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 13

16 HMS Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred FoU- forankret kunnskap om ledelse av prosjekter, produksjoner og prosesser innen kunst, kultur og kreative industrier, om de verktøy og metoder ledelsesteorier kan tilby feltet, herunder se sammenhengene mellom leders stil, leders person og situasjon Ferdigheter - kandidaten kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser, med respekt for verdier og samtidig utfordrende i uttrykk kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser, herunder legge til rette for at et team eller en gruppe får utnyttet sitt iboende potensiale Generell kompetanse - kandidaten er godt orienterte om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart kan anvende egen kompetanse til å planlegge og gjennomføre selvstendige oppgaver over tid, herunder fungere som ledere av prosjektgrupper og team Studenten skal ha tilegnet seg kunnskapsgrunnlag for å forstå produksjonsfasene og det kunstneriske arbeidet i de ulike kunstbransjene samt de ulike yrkes og funksjonsgruppene og tekniske og arbeidsmessige forhold. Arbeidet med emnet skal gi studentene et praktisk så vel som teoretisk fundament for å kunne planlegge, følge opp og gjennomføre administrative og produksjonstekniske prosesser i prosjekter og produksjoner som er relatert til ulike kunstneriske produksjoner. Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, praktisk arbeid med tilhørende veiledning i reelle prosjekter, team- arbeid, case- oppgaver og skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på forelesningsrekker og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 14

17 Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidssamling som dokumenterer arbeidet med de fire undervisningsrekkene og de enkelte prosjekter og produksjoner studenten deltar ved. Samlingen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. I tillegg er det et krav at studenten skal ha godkjent deltakelse innen prosjekt- eller produksjonsledelse ved et internt og et eksternt arbeid. Eksamenstid: 4 uker Alternativt: Vurderingsgrunnlag: Presentasjonsmappe basert på arbeidsmappe etterfulgt av justerende muntlig eksamen. Arbeidskrav: Gjennom arbeidet med emnet skal studentene bygge opp en individuell arbeidsmappe som dokumenterer arbeidet med de fire undervisningsrekkene og de enkelte prosjekter og produksjoner studenten deltar ved. Arbeidsmappen skal være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen. I tillegg er det et krav at studenten skal ha godkjent deltakelse innen prosjekt- eller produksjonsledelse ved et internt og et eksternt arbeid. Eksamenstid: 4 uker fra spesifikasjonen av presentasjonsmappen utleveres til mappeinnlevering Økonomi og administrasjon Omfang 7.5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 2 Beskrivelse Emnet gir innføring i regnskapsprinsipper, regnskapsføring, budsjettering og finansiering. Etiske og samfunnsmessige økonomiske spørsmål blir belyst, samt bedriftsetablering og ulike organisasjonsformer. Emnet gir innsyn i administrative oppgaver relevant i kulturlivet, og regler og forskrifter knyttet til dette. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Økonomi Administrasjon Jus Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 15

18 Rekke 1: Økonomi Regnskapsføring og budsjettering Finansiering Økonomistyring og lønnsomhet Regnskapsanalyse Ulike organisasjonsformer og bedriftsetablering Det markedsøkonomiske system Etikk Intro til Prosjektøkonomi Rekke 2: Administrasjon Hva er administrasjon? Organisasjoner og formelle strukturer Økonomiske administrative verktøy Innføring i personal Lover og avtaleverk Særtrekk ved prosjektorganisasjoner i kultursektoren Rekke 3: Jus Det norske juridiske system Generell innføring i det norske juridiske system Domstolene Kontrakter og kontraktskriving Kontraktsbrudd Arbeidsrett Rettighetsproblematikk, nasjonalt og internasjonalt Åndsverksloven Copyright Patent Registrering Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden har grunnleggende kunnskap om økonomi, regnskapsføring og budsjettering av prosjekter og produksjoner, herunder finansiering, finansieringskilder og sammenhenger mellom finansiering og kultur- og næringspolitikk så vel som budsjettoppfølging og rapportering har grunnleggende kunnskaper om kontraktskriving, rettighetsproblematikk og andre tilknyttet kunst og kreativ næring og kan ivareta de juridiske aspektene tilknyttet administrasjon av kunst og kultur Ferdigheter - kandidaten kan beherske forskjellige modeller, verktøy og systemer for ledelse, styring, koordinering, kommunikasjon og administrasjon relatert til kunst, kultur og den kreative næringen, og gjennom dette bidra til å gi forutsigbare rammer rundt en mer uforutsigbar virksomhet Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 16

19 kan benytte økonomiske begreper og verktøy for å planlegge, gjennomføre og rapportere produksjonens/prosjektets økonomiske disposisjoner på en strukturert og effektiv måte kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser, med respekt for verdier, lover og regler Generell kompetanse - kandidaten har innsikt i kunst- og kulturlivet og de spilleregler som gjelder gitt av aktuelle lover, forskrifter og politiske føringer, herunder opphavsrettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til bruk av kunst og kultur så vel som til bruk av frivillige/ulønnede oppdrag kan utvise gode kunnskaper om og holdninger til- HMS arbeid og sikkerhet, herunder kunne ta et ansvar for å videreutvikle medarbeideres oppmerksomhet overfor systemer og rutiner relatert til sikkerhet og arbeidsmiljø, også ved midlertidige arbeidsplasser Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, caseoppgaver, budsjettering og annet skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning, vil styrke studentens kontinuerlige læringsutbytte. Læremidler Forelesninger, instruksjoner og veiledninger er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av lærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan. Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum. Vurdering Vurderingsuttrykk: A- F Vurderingsgrunnlag: Skriftlig individuell hjemmeeksamen. Eksamenstid: 4 uker Markedsføring i prosjekter Omfang 7.5 studiepoeng. Obligatorisk emne. Ingen forkunnskaper Semester 2 Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 17

20 Beskrivelse For å kunne forstå markedsføring knyttet til prosjekter innen kunst og kreative næringer må studenter ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen markedsføringsfaget. På den måten kan de bli i stand til å identifiser, forstå og diskutere, samt løse oppgaver og utfordringer knyttet til markedsføring av opplevelser og andre produkter og tjenester i denne sektoren. Emnet er delt inn i følgende undervisningsrekker: Rekke 1: Rekke 2: Rekke 3: Introduksjon til markedsføring Markedsføringsprosesser Rekke 1: Introduksjon Markedsføring og dens rolle i samfunnet Historisk utvikling Grunnleggende begreper Rekke 2: Markedsføringsprosesser Markedsplanlegging Markedsanalyse Markedssegmentering og målgruppevalg Markedsstrategi Markedsføringsmiks / Konkurransemidler Implementering og kontroll Markedsføring rettet mot kunst og kreative næringer Rekke 3: Markedsføring rettet mot kunst og kreative næringer Hva skiller markedsføring innenfor kunst og kreative næringer fra andre sektorer Markedsføring av opplevelser og publikumsutvikling Sponsorarbeid innen kunst og kreative næringer Læringsutbytte Kunnskaper kandidaten har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden Ferdigheter - kandidaten kan benytte markedskommunikative begreper og verktøy, herunder digitale verktøy og sosiale medier for å kommunisere og utvikle produkter og evenementer til/i offentligheten Generell kompetanse kandidaten er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis Undervisnings- og arbeidsformer Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, case- oppgaver, operativ markedsføring med veiledning, budsjettering og annet skriftlig arbeid. Meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Korrekt Prosjektledelse - Studieplan per docx Side 18

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte 3 1.4 Studiearbeid

Detaljer

Studieinformasjon Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse

Studieinformasjon Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse Studieinformasjon 2016-2017 Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2017-2018 Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse ... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse

Studieplan Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse Studieplan 2017-2018 Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring Avdeling for ledelse Avdeling for ledelse, Campus Fjerdingen Studieplan 2017-2018... i 1 Innledning... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2

Detaljer

Studieinformasjon

Studieinformasjon Studieinformasjon 2018-2021 Bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio Westerdals Institutt for scenekunst, musikk og studio Studieplan 2018-2021...

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Årsstudium i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Årsstudium i arktisk friluftsliv 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 19.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium arktisk friluftsliv. Det engelske navnet på studiet

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON 2015-2016 Årsstudium i lydproduksjon Programmatrise 2 sem Elektroteknikk (5) Populærmusikk, filmog tv-historie (5) 1 sem Studieforberedende (5)

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER

KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR KRIMINALTEKNISKE KOORDINATORER Modul 4:10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. desember 2017 1. Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer 1.1. Innledning Den

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Offentlig saksbehandling Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet Offentlig saksbehandling er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres samlingsbasert

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Innledning Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, heretter kalt Stipendiatprogrammet, er normert

Detaljer