SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIV.ING. E. LØKJA A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK"

Transkript

1 1.02 Grunnarbeider..01 Eksist. matjordlag skaves av og legges i deponi på tomta Evt. overskuddsmasser blir entreprenørens eiendom og fjernes fra tomta..02 Det graves ned til u.k. betongdragere i grunnen evt fylles opp til u.k. betongdragere i grunnen..03 Etter at betongdragere i grunnen er støpt, fylles opp innvendig med sams masse til o.k. betongdragere..04 Ringmurer skal ha markisolasjon, isopor 30 eller tilsvarende, t=60mm og 600mm ut fra bygget. Utvendig isolasjon skal legges på et lag av drenerende masse, t=150mm..05 Betongplate for uteboder, carporter og utvendige plattinger ved innganger må frostisoleres mot telehiv. Det benyttes 80mm isopor 30 eller tilsvarende under hele betongplata og 1,0m utenfor veggliv. Isolasjonen legges på et lag av drenerende masse, t=150mm..06 Radonsperre. Radonsperre mot grunnen foreslås lagt oppå dekke av hulldekkeelementer..07 Fundamentering. Bygget fundamenteres på stålkjernepeler til fjell se vedlagt geoteknisk rapport fra Grunnteknikk A/S. Stålkjernepeler bores 1,0m ned i fjellet. Plassering og dimensjon på stålkjernepeler fremgår av RIB-tegninger..08 Skråstilte stålpeler. For å oppta horisontallaster fra bygningene medtas her skrå stålkjernepeler. Disse pelene skal ta både trykkbelastning og strekkbelastning så det må borres med senterkrone ca 1,0m inn i fast fjell for å gyse fast stålkjernen. Det benyttes B35 mørtel som gysemasse. Her medtas 12 stk. skrå stålkjernepeler antall reguleres. Pris pr. stk. kr.09 Fremkommelighet for peleriggen. Her medtas evt. midlertidig bærelag for fremkommelighet på tomta for peleriggen..10 Drenering ø100 drensrør under byggene og under carporter og utvendige boder som det fremgår av RIB-tegn Drensrørene skal ha forskriftsmessig overdekning og føres ut via tette rør og tilkobles overvannsledning i kummer.

2 1.03 Terrengarbeider..01 Generelt. Det henvises til utenomhusplan fra arkitekt..02 Graving / oppfylling. For å oppnå ferdig nivå på utenomhusarbeider som vises på utenomhusplanen medtas graving / oppfylling på eksist. terreng..03 Underlag for uteboder, carporter og utvendige plattinger ved innganger. - Bærelag, t=500mm av drenerende masser. - Markisolasjon av 80mm isopor 30 eller tilsv. som føres 1000mm utenfor betongkant..04 Veger og plasser. - Geoduk. - Bærelag, t=500mm av drenerede masse. - Avretting med 0-8mm knust veggrus. - Asfaltering med A.g.b kg/m2. Der det skal asfalteres mot eksist. asfaltdekke skjæres rett. Fallforhold for avrenning må ivaretas. - Asfalterte områder med varmekabel skal isoleres mot grunnen med 80mm isopor 30 eller tilsv. - Oppmerking av p-plasser på asfaltdekke..05 Utendørs belegg av betongheller. I hht. situasjonsplan, plantegninger og romskjema. Betongheller på terreng for middels trafikk på uteområde, tilpasning til terreng med ramper etter behov. Dimensjon: 300x300x8mm Utførelse: Heller på oppfylt underlag lagt 5/8 cm settesand ihht. produsentens leggeanvisning. Fuging: Tørket finsand som børstes. Vibrering: Tilpasninger: Spesielle krav: I hht. produsent. Klipping av stein for tilpasning til søyler, pilastere, smyg, vegger, fotskraperister mv. Inklusiv i enhetspriser. På overbygde partier, gulv, trapp mot øst i gang og svalegang i bygg 3 i gang skal betonghellene legges i settelag av betong. Krav til universell utforming..06 Utendørs belegg avbetongheller. Betongheller som ovenfor i 2 bredder som markering langs alle yttervegger i base, bygg 1 2 og 3, samt på terrasser på terreng, her settes betonghellen i betong. Posten kan utgå. Reduksjonspris oppgis kr.eks. mva.

3 .07 Plen. - Tilkjøring av 200m3 matjord. Det forutsettes at eks matjord benyttes, og evt. overskuddsmasser blir entreprenørens eiendom. - Grunngjødsling med 80kg klorfri hagegjødsel pr da. - Tilsåing med 10kg frøblanding pr. da. - Beskyttelse av plen. Arealet avgrenses med tau og skiltes..08 Planting av trær. - Grave plantekum. - Oppfylling med matjord. - Gjødsling. - Oppstøttning av tre med stolper (3 stk. pr. tre.).09 Barklagte arealer, areal ca 50m2 - Geoduk. - Barklag, tykkelse 100mm Planting. Det leveres og plantes følgende. Antall reguleres. a) Kastanjetre h=3,0m 6stk. kr b) Forsythia Intermedia Lynwood, h=2,0m 6stk. kr c) Vanlig Syren, h=2,0m 8stk. kr d) Buskmure, Goldfinger h=1-2m som hekk. kr e) Duftjasmin h=2-4m, v=1-2m 6 stk. kr f) Sommerfuglbush, h=2,0m 6stk. kr g) Praktmagnolia h=3-5m 3stk. kr h) Hurdalsroser 4 stk. kr i) Sommerspirea h=1-2m, v=1-2m 6stk. kr

4 1.04 Betongarbeider..01 Generelt. Betongkvalitet B30. Armering K500. Alle synlige hjørner fases av ved at 15mm trekantlist monteres i forskalingen. Brannkrav til betongkonstruksjoner er R Fundamentering. Byggene fundamenteres på stålkjernepeler til fjell. Boder og carporter fundamenteres på eksisterende grunn. På avrettet og frostisolerte bærelagsmasser forskales og støpes betongplate på mark, t= 100mm. Betongplaten kantforsterkes, t=250mm langs kanten, og skal ha brettskurt overflate. Betongkant ved alle innkjøringer til carporter skal ha innstøpt galv. L-jern, 50x50x5 med klør..03 Randdragere i grunnen. Plasstøpte randdragere opplagres på peletopper av stål og forankringsarmering sveises til denne. I o.k. skal randdragere ha innstøpt forankringsjern til dekkeskivene av hulldekkeelementer og til plasstøpte veggskiver. Overdekning 45mm..04 Frittbærende dekker mot grunnen utføres av prefab. hulldekkeelementer med dimensjon som angitt på RIB-tegninger. O.k. dekke av hulldekkeelementer avrettes av selvutjevnende avretningsmasse. Alle kanaler i HD-dekke mot ytterkant tettes med mørtel. Evt. utvekslingsjern leveres galvanisert. Overdekning 45mm..05 Gulv i 1.etg. På overnevnte underlag underlag legges 300mm isolasjon, isopor 30 eller tilsvarende, og 100mm påstøp. Påstøpen brettskures og skal brytes med gjennomgående fuge mot naboleiligheter og mot fellesarealer. O.k. påstøp i leiligheter og base er lavere enn i gata som skal ha overflate av limte fliser..06 Heisgrube heissjakt. Bunnplate, t=250mm, opplagres på 4 stk. stålkjernepeler. Det forutsettes at HD-elementer opplagres på sjaktvegger og at elementendene pusses på innsiden av heissjakta. Det legges waterstop i overgang mellom bunnplate og vegger i heissjakta. Heisgruba utføres i vanntett betong. Vegger i heissjakta utføres i 200mm betong. Dekke over sjakta utføres også i betong.

5 .07 Plasstøpte vegger. Betongvegger mellom leiligheter utføres i betong, t=250mm p.g.a. lydkrav. Toppen av veggen utføres skrå som takfallet. Betongvegger ellers har en tykkelse på 200mm..08 Plasstøpte dekker. Dekker mellom leiligheter utføres i spennarmerte plattendekker med påstøp slik at totaltykkelsen blir 240mm. Overflaten brettskures. Dekker i gang og i 2.etg. base utføres i plasstøpt betong og skal ha brettskurt avretting for limte fliser..09 Trapper i betong. Begge hovedtrappene utføres i betong med brettskurte inntrinn for limt flis..10 Innstøping av vannrør for vannbåren varme. Gulv i gang mellom 1. og 2. etg. samt 2. etg. over base skal ha innstøpt vannrør for vannbåren oppvarming..11 Gulv i bad. Gulv i bad utføres i betong og med fall til sluk og legges på 200mm isolasjon. Det skal legges el. varmekabler i betonggulvet. Overflaten stålglattes..12 Platting ved innganger. Utenfor alle innganger forskales og støpes betongplattinger, t=100mm som underlag for fotskraperister. L-ramme for fotskraperist innstøpes i mørtel ca 70mm over plattingen slik at betongheller kan legges helt inntil L-jernsramma. Betongplattingen utføres med 1 stk. sluk og fundamenteres på frostisolert underlag. Sluket skal tilkobles overvannsystemet..13 Utvendige balkonger i 2.etg. Balkongene utføres i betong og med fall utover, og med dryppnese ytterst. Balkongoverflaten stålglattes for ru overflate ihht. sklisikkerhet..14 Innstøping av stålkonstruksjoner. Innstøping av forankringer, (bolter, fotplater, søylesko, etc.) skal medtas. Ang. innfesting av rekkverk forutsettes det at disse borres og limes til frikant på dekker/trappevanger..15 Sokler for tegl. På innvendige dekker skal alltid teglmur settes på en sokkel av betong / pusset mur..16 Gjenstøping. Der stålsøyler med fotplater i 1.etg. blir stående oppå en kanal i HD-elementet må denne hugges opp og gjenstøpes for å få et godt nok bærepunkt.

6 .17 Nedfelling for gulvmatter. Innenfor innganger senkes o.k. betong 15mm for gulvmatter..18 Grube for rullestolspyling. Forskaling og støping av gruber, dybde 100mm, for rullestolspyling se plantegn. fra arkitekt. Bunnen i gruba skal ha fall til sluk. Det medtas også innstøping av vinkeljernsramme for gitterrist over gruba. Det henvises til RIB-tegn og tegning

7 1.05 Stålkonstruksjoner..01 Generelt. Alt stål slyngrenses/sandblåses til min. 2,5 etter SIS og påføres 1 strøk Shop. primer jernoksyd 20my. Etter montasje skal sveiser evt skadede områder og rustflekker stålbørstes til min. st. 2 flekkes tilsvarende behandling. Alle synlige sveiser skal slipes. Sveisede forbindelser skal uføres i svesisekvalitetsklasse B og kontrollklasse 2. Sveiser skal i h.h.t. NS-EN med tilhørende endringsblad A1. Alt konstruksjonsstål leveres i kvalitet S Stålkonstruksjoner. Stålsøyler og stålbjelker leveres kvalitet S355. Det medtas alt av fotplater, stegplater, stålplater ved opplagring på betongkonstruksjoner, konsoller, forankringsbolter etc. Alt konstruksjonsstål skal brannisoleres til R Innfesting av rekkverk. Rekkverk skrus til bolter som limes i betongkonstruksjoner, gjelder rekkverk i trapper og på balkonger..04 Kantvinkler. På dekkekant på innkjøring til carporter leveres og monteres galv. L50x50x5 med forankringsklør.

8 1.07 Murkonstruksjoner..01 Ringmurer utføres i 350mm Leca isoblokk som oppå dekke av HD-elementer. I ringmurer må det utspares for stålsøyler som fundamenteres ned på HD-elementene.

9 1.09 Trekonstruksjoner..01 Generelt. Takkonstruksjoner dimensjoneres for en snølast på 4,0kN/m2 og egenlast for lett tak (papptekking). Alt treverk skal forankres til underliggende konstruksjoner i h.h.t. NBI`s detaljblader. Alt trevirke skal isoleres fra mur/betong med asfaltpapp..02 Takverk. RIB-tegninger viser taksperrer av typen Kerto, men entreprenøren står fritt til å velge taksperrer fra annen produsent. Taksperren som har en høyde på 300mm avsluttes i y.k. bindingsverkvegger. Takutspring etableres ved å legge en 8 sperre på siden av Kerto-sperren. Ang. utforming av sperrene for takutstikk henvises til arkitektens detaljtegninger. Det monteres ekstra taksperre over skinne for HC-heiser. Over o.k. betongdekke over heissjakter monteres taksperrer for isolasjon og lufteskikt..03 Bærende vegger av bindingsverkvegger. Utvendige bindingsverkvegger utføres av 198mm bindingsverk. Forsterkning rundt dør- og vindusåpninger fremgår av RIB-tegninger..04 Utvendige boder. På betongplattinger settes opp utvendige bærevegger i 98mm bindingsverk. Taksperrer av heltre og dimensjonert for snølast og lett tak 48x173c/c600 C Carporter. På betongplatting settes opp utvendige bærevegger i 98mm bindingsverk. Taksperrer på tvers av fallretningen, Kerto 48x260 c/c600 eller tilsv. Søyler settes på justerbare søylesko..06 Underlag for papptekking/membrantekking. 18mm OSB eller tilsvarende.

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Støp selv ENKLE STØPEARBEIDER I BETONG

Støp selv ENKLE STØPEARBEIDER I BETONG Støp selv ENKLE STØPEARBEIDER I BETONG Én gang murer - alltid murer Prinsippet kjenner du fra før Du husker vel hvor morsomt det var. Sand, vann, bøtte og spade. Og så det stolte smilet når mesterverket

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Tak over uterom og pergola

Tak over uterom og pergola BRUK TRE UTE BYGGE- BESKRIVELSE 24 Tak over uterom og pergola 1. Planlegging Når man bygger pergola eller tak over uterom i tilknytning til ytterdør eller f eks en veranda, er det viktig å tilpasse dette

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere.

Leca Lettvegg. Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere. Vi gjør hardt arbeid lettere. Leca Basic Leca Lettvegg Verdens letteste Lecablokk gjør hardt arbeid enda lettere Vi gjør hardt arbeid lettere. 1 NYHET! LSX. Den logiske fortsettelsen. Før19 kg Nå 13 kg Vi har lenge sagt at vi jobber

Detaljer

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort

Egnet for passivhus. U-verdi 0,17 og 0,11. Fleksibelt system. Rask bygge prosess. Miljøvennlig komfort I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 6 4 Egnet for passivhus U-verdi,7 og, Fleksibelt system Rask bygge prosess Miljøvennlig komfort E n e r g -i ibgrunnen e s p aer r e d e vi n best! b y g g i s o

Detaljer

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning

Leca Venti Pipe. Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning Leca Venti Pipe Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Prosjekterings- og monteringsanvisning 1 Leca pipa som selv skaffer forbrenningsluften Leca Venti Pipe er et «lukket» system for vedfyring

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre

BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE. Innvendig panel. Å leve med tre BRUK TRE INNE BYGGE- BESKRIVELSE 31 Innvendig panel Å leve med tre 1. Å tenke på før du begynner Rommets form kan være avgjørende for hvor og hvordan du skal benytte en trepanel. Et rom virker lengre og

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Byggeforskrifter av 15. desember 1949, bind I

Byggeforskrifter av 15. desember 1949, bind I Byggeforskrifter av 15. desember 1949, bind I FOR-1949-12-15 nr 0000 Opphevet Tittel: Byggeforskrift av 15. desember 1949, bind I Utferdiget i henhold til 6 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924,

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp

Kommunalteknisk norm. Vei Vann Avløp Kommunalteknisk norm Vei Vann Avløp NEDRE EIKER KOMMUNE Jan. 2005 V:\Informasjon og service\dokumenter\teknisk\komm teknisk norm\kommtekn norm forside rev jan.2005.doc Kommunalteknisk norm Ansvar: G.W.

Detaljer

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF

INFORMERER NR 12. Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak. Hovedforfatter: Knut Noreng. SINTEF INFORMERER NR 12 Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak INFORMASJONSBLAD Nr. 12 Utgitt 15.06.2015 "www.tpf-info.org Takprodusentenes Forskningsgruppe i samarbeid med

Detaljer

Bygg om, bygg nytt, bygg selv!

Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Bygg om, bygg nytt, bygg selv! Byggeveiledning for gips og stål til din bolig Gratulerer med flere kloke valg. Først og fremst fordi du har valgt å bygge og renovere med gipsbaserte plater, men også fordi

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer