Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prevalens av infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus"

Transkript

1 Prevalens av infeksjoner antibiotikabruk i helseinstitusjoner (PIAH) Overvåkingsmal for sykehus Mai 2010

2 Innhold 1 Forord Formål Endringer Om overvåkingen (del 1 2) Tidspunkt for prevalensundersøkelsene Pasienter som skal inkluderes i overvåkingen Del 1: Overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner Helsetjenesteervervete infeksjoner som det er obligatorisk å overvåke Helsetjenesteervervete infeksjoner som kan overvåkes i tillegg (frivillig) Gjennomføring av overvåkingen Definisjoner Spesialitetskoder Innlagte opererte pasienter Helsetjenesteervervet infeksjon Egne andres infeksjoner 6 5 Del 2: Overvåking av systemisk antibiotikabruk (frivillig) Gjennomføring av overvåkingen av systemisk antibiotikabruk Definisjoner Systemisk antibiotikabruk Variabler i overvåkingen av systemisk antibiotikabruk 8 6 Kvalitetssikring (del 1 2) Oppsummering rapportering til Folkehelseinstituttet (del 1 2) Konfidensialitet (del 1 2) Publisering (del 1 2) Bruk av resultatene (del 1 2)...12 Vedlegg Vedlegg 1 Spesialitetskoder...13 Vedlegg 2 Overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner - kortversjon av malen til bruk på avdelingene (PIAH del 1)...14 Vedlegg 3 Overvåking av antibiotikabruk - kortversjon av malen til bruk på avdelingene (PIAH del 2)...15 Vedlegg 4 Infeksjoner - registreringsskjema for bruk i avdelingene (PIAH del 1)...16 Vedlegg 5 Infeksjoner - summeringsskjema (PIAH del 1)...17 Vedlegg 6 Systemisk antibiotikabruk - registreringsskjema (PIAH del 2)...18 Vedlegg 7 Definisjonssett - helsetjenesteervervete infeksjoner (PIAH del 1)...19 Overvåkingsmal PIAH 2010

3 1 Forord Prevalensundersøkelser av helsetjenesteervervete infeksjoner har lang tradisjon i Norge. Som eneste land i verden har Norge siden 1995 hatt obligatorisk overvåking av infeksjoner i sykehus. Siden 2002 har en felles nasjonal mal for prevalensregistrering vært brukt. Prevalensmetoden har en rekke fordeler. Den er relativt lite arbeidskrevende egnet til å grovpeile egen institusjon for infeksjonsforekomst over tid. Man kan så utvide med variabler som er av interesse lokalt. Fokuset på helsetjenesteervervete infeksjoner som oppstår ved registreringen, er dessuten i seg selv et forebyggende tiltak. Likevel er prevalensen av infeksjoner som avdekkes for enkeltinstitusjoner lite egnet til å påvise reelle ulikheter mellom sykehus. Dette skyldes både lavt antall pasienter få forklaringsvariabler, dvs. mangel på data som kan korrigere for forhold som ellers skiller institusjonene. Prevalensregistreringen er nyttig lokalt ved å kunne vise mønstre slik som hvilke infeksjoner som hovedsakelig er et problem i avdelingene institusjonen. I tillegg gir registreringen en nasjonal oversikt over trender forekomst av helsetjenesteervervete infeksjoner. I Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten antibiotikaresistens ( ) er det satt som mål å etablere systemer for overvåking av antibiotika i sykehus å delta i europisk samarbeid på dette området. Som en følge av dette ble metoden for prevalensregistrering av systemisk antibiotikabruk i sykehus lansert for bruk fra mai Formålet er å skaffe et overordnet bilde av antibiotikaforbruk, spesielt med henblikk på feilbruk av antibiotika for dermed å kunne forebygge resistensutvikling. I strategiplanen fremholdes tilbakemelding til enkeltsykehusene om deres antibiotikabruk som viktigste delmål. Vi håper at vi så kan anvende resultatene til å se på antibiotikabruk på nasjonalt plan. Metoden er utviklet i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rasjonell antibiotikabruk i tidligere Helse Øst RHF 1 smittevernpersonell på sykehus. Variablene er valgt for å gjøre det mulig for Folkehelseinstituttet å levere nasjonale data til det europeiske overvåkingssystemet European Surveillance of Antibiotic Consumption, Hospital Care Subproject (ESAC). Antibiotikaregistreringen er frivillig, men sykehusene oppfordres til å ta metoden i bruk. 1.1 Formål Formålet med prevalensundersøkelsene er å på en enkel måte få oversikt over infeksjonsforekomst (del 1) bruk av systemisk antibiotika (del 2) i de enkelte sykehusene nasjonalt. Resultatene kan brukes i vurderingen av smitteverntiltak for å bidra til rasjonell antibiotikabruk i institusjonen. Undersøkelsene setter fokus på infeksjonsforebygging i hele institusjonen. I tillegg er det viktig å skaffe et bilde av forbruk av antibiotika i sykehus i Norge, med henblikk på å forebygge feilbruk av antibiotika resistensutvikling. Registrering av data i vårt dataverktøy åpner for å kunne hente ut rapporter til dette formålet. 1 Takk til Jon Birger Haug Overvåkingsmal PIAH

4 2 Endringer I 2009 ble det gjort en del endringer presiseringer i malen på bakgrunn av evalueringen av prevalensovervåkingssystemet som ble foretatt i Videre ble prevalensundersøkelsen utvidet til å bestå av to deler: Del 1 omhandler registrering av helsetjenesteervervete infeksjoner er som tidligere obligatorisk å delta i. Del 2 tar for seg bruk av systemisk antibiotika er frivillig å delta i. I tillegg har vi gjort noen endringer i malen i 2010 på bakgrunn av erfaringer fra utprøvningen av 2009-malen. De viktigste endringene i malen foretatt i (utover utvidelsen med del 2) er listet opp her: Endringer i del 1 for registrering av helsetjenesteervervet infeksjoner Endring av definisjoner fra modifiserte til fullverdige Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-definisjoner. Alle de tre typene postoperative sårinfeksjoner registreres (overflatisk, dyp organ/hulrom). Psykiatriske avdelinger skal ikke inkluderes i overvåkingen. Nytt kodeverk for spesialiteter benyttes (Vedlegg 1). Fritekst på avdeling/spesialitet er innført, slik at det er mulig å skrive inn navnet på avdeling (frivillig, kun til lokal bruk). Antibiotikabruk registreres nå kun i del 2. Det er mulighet for fire datainnleveringer til Folkehelseinstituttet per år. Det er mulig å legge inn overvåkingsdata for alle typer helsetjenesteervervete infeksjoner. Registrering av svarprosent på de respektive sykehusene er tatt ut. Men man skal fortsatt registrere de avdelingene som ikke er med i undersøkelsen. Endringer i del 2 for registrering av systemisk antibiotikabruk Vi regner nå så bruk av urinveisantiseptikumet Metenamin (Hiprex ) som systemisk antibiotikabruk. Indikasjon registreres nå for hvert forskrevne medikament Variabelen tidspunkt i behandlingsforløpet er tatt ut av registreringen I tillegg vil vi nevne en endring som høyst sannsynlig kommer snart: det vil bli innført et løpenummer i del 2 for å ha muligheten til å kvalitetssjekke dataene for hver enkelt pasient. Vi avventer en forskriftsendring for å få tillatelse til dette. Løpenummeret vil genereres i dataverktøyet. Overvåkingsmal PIAH

5 3 Om overvåkingen (del 1 2) Undersøkelsen består av to deler. Del 1 omfatter registrering av helsetjenesteervervete infeksjoner er obligatorisk. Del 2 omfatter bruk av systemisk antibiotika deltakelse er frivillig. Fra med 2008 ble det mulig å delta i fire prevalensundersøkelser i året. Resultatene fra de to obligatoriske undersøkelsene blir analysert nasjonalt offentliggjort. Resultatene fra de to frivillige tilleggsundersøkelsene vil være tilgjengelige for de deltagende sykehusene gjennom dataverktøyet Data om infeksjonstyper utover de som det er obligatorisk å registrere i del 1 data fra antibiotikaovervåkingen (del 2) kan kun registreres elektronisk. 3.1 Tidspunkt for prevalensundersøkelsene Datoene for prevalensundersøkelsene i påfølgende år offentliggjøres ca i uke 46 på Folkehelseinstituttets hjemmesider (www.fhi.no) på MSIS-rapport. De to obligatoriske undersøkelsene vil som regel gjennomføres i uke 22 48, med forbehold om tilpasning til helligdager o.l. De to frivillige tilleggsundersøkelsene vil som regel gjennomføres i uke Pasienter som skal inkluderes i overvåkingen Alle pasienter som er inneliggende klokka 08:00 på undersøkelsesdagen skal inkluderes, unntatt dagpasienter, pasienter på rusenheter ved psykiatriske avdelinger. Pasienter i permisjon fra sykehuset eller med opphold på pasienthotell tilknyttet sengeposter skal så registreres som inneliggende. Merk i tillegg følgende presiseringer: Pasienter som ligger på intensiv- oppvåkningsavdelinger registreres under spesialitetskodene Kirurgisk intensiv / overvåking eller Medisinsk intensiv / overvåking, ikke til spesialiteten(e) på de sengepostene de opprinnelig var tilknyttet. Ved barselposter registreres mor barn hver for seg. Pasienter med opphold på pasienthotell tilknyttet sengeposter registreres under spesialitetskoden på den avdelingen de er innskrevet på. Pasienter i permisjon registreres under spesialitetskoden på den avdelingen de er i permisjon fra. 4 Del 1: Overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner Alle somatiske sykehus skal delta i overvåking av de fire vanligste helsetjenesteervervete infeksjonene. Sykehusene er pålagt å levere prevalensdata som kvalitetsindikator til Helsedirektoratets Fritt sykehusvalg. Overvåkingsmal PIAH

6 For del 1 av undersøkelsen brukes skjemaene Infeksjoner - registreringsskjema for bruk i avdelingene (PIAH del 1) (Vedlegg 4) Infeksjoner - summeringsskjema (PIAH del 1) (Vedlegg 5). 4.1 Helsetjenesteervervete infeksjoner som det er obligatorisk å overvåke Følgende helsetjenesteervervete infeksjoner skal overvåkes symptomatisk urinveisinfeksjon nedre luftveisinfeksjon postoperativ sårinfeksjon (overflatiske dype sårinfeksjoner infeksjoner i organ/hulrom) blodbaneinfeksjon Tidligere prevalensundersøkelser har vist at disse fire infeksjonstypene utgjør mer enn 75 % av de helsetjenesteervervete infeksjonene. Overvåkingssystemet fokuserer derfor på disse infeksjonstypene. Definisjonene for disse fire infeksjonstypene finnes i Definisjonssett - helsetjenesteervervete infeksjoner (Vedlegg 7). 4.2 Helsetjenesteervervete infeksjoner som kan overvåkes i tillegg (frivillig) Følgende helsetjenesteervervete infeksjoner kan i tillegg registreres: infeksjon i ben ledd infeksjon i sentralnervesystemet infeksjon i hjerte/karsystemet infeksjon i øyet, øret, nesen, halsen eller munnen infeksjon i magetarmsystemet infeksjon i kjønnsorganene infeksjon i hud- bløtvev andre/disseminert infeksjon De fullstendige CDC-definisjonene på engelsk kan fås ved e-posthenvendelse til Det ligger så referanse til dem i Vedlegg 7 på 4.3 Gjennomføring av overvåkingen Fremgangsmåte ved registreringen: Alle sykehus skal gjennomføre del 1 av undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres av lege/sykepleier på den enkelte post, eller av sykehusets smittevernpersonell. Alle avdelinger mottar malen med aktuelle registreringsskjemaer. Kortversjon av malen finnes i Vedlegg 2 Vedlegg 3. Malen kan lastes ned fra Registrer antall inneliggende pasienter som beskrevet i punkt 3.2. Registrer alle pasienter som etter 48 timers opphold i sykehuset har fått symptomer på symptomatisk urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon /eller blodbaneinfeksjon eller som mottar antibiotika for en slik Overvåkingsmal PIAH

7 infeksjon. Det er nå så mulig å registrere andre infeksjonstyper i dataverktøyet til lokal bruk. Da må sykehuset selv utarbeide egnet papirskjema. Velg koder for spesialiteter i Vedlegg 1 bruk definisjoner for helsetjenesteervervete infeksjoner i Vedlegg 7. Legg data fra del 1 inn i databasen på eller send inn papirkopi. 4.4 Definisjoner Spesialitetskoder Klassifisering av spesialitetskoder gjøres i henhold til Spesialitetskoder (Vedlegg 1). Bruk underspesialitetskoder dersom alle pasientene på en avdeling faller inn under samme underspesialitetskode. Når pasienter i én avdeling faller innenfor ulike underspesialitetskoder er det to muligheter for infeksjonsregistreringen (del 1): Å registrere kun hovedspesialitetskoder (markert med uthevet skrift i skjemaet). Å registrere flere underspesialitetskoder på samme avdeling (bruk ett skjema for hver gruppe av pasienter med samme underspesialitetskode). Dersom en avdeling har pasienter som hører til ulike hovedspesialitetskoder registreres flere hovedspesialitetskoder på samme avdeling (bruk ett skjema for hver gruppe av pasienter med samme spesialitetskode). Kommentarfeltet i dataløsningen kan brukes for å beskrive hva som ble gjort, for å sikre kontinuitet ved senere undersøkelser Innlagte opererte pasienter Alle innlagte pasienter i avdelingen klokka 08:00 registreres, jamfør punkt 3.2. I tillegg registreres antall opererte pasienter i avdelingen. Opererte pasienter defineres som de som har gjennomgått et kirurgisk inngrep siste 30 dager (1 år hvis det er innsatt et fremmedlegeme) Helsetjenesteervervet infeksjon En helsetjenesteervervet infeksjon regnes som en infeksjon som oppstår under institusjonsoppholdet, der infeksjonen ikke var tilstede eller i inkubasjonsfasen da pasienten ble innlagt sykehuset. Inkubasjonstiden regnes til 48 timer. Så lenge en pasient på registreringstidspunktet fortsatt behandles med antibiotika for en infeksjon hvor symptomene har avtatt eller opphørt, skal det fortsatt registreres som en infeksjon. Merk at alle helsetjenesteervervete infeksjoner som oppstår etter et opphold ved en annen post, ved et annet sykehus/annen helseinstitusjon (jf punkt Egne andres infeksjoner) enn der pasienten ligger nå, skal telles med. Dersom pasienten er reinnlagt på grunn av en infeksjon som oppsto under forrige opphold, skal så denne infeksjonen telles med. Overvåkingsmal PIAH

8 Alle diagnoser skal være stilt av lege. Det er viktig at de vedlagte CDC-definisjonene benyttes (Vedlegg 7). Merk: Hvis en pasient har to eller flere helsetjenesteervervete infeksjoner skal hver infeksjon registreres for seg Egne andres infeksjoner Både helsetjenesteervervete infeksjoner som er oppstått under opphold på det aktuelle sykehus (registreres som egen ) helsetjenesteervervete infeksjoner som er oppstått på andre helseinstitusjoner sykehus (registreres som andres ), skal inkluderes i overvåkingen. Når flere sykehus med ulik gerafisk lokalisering er organisert sammen, skal de regnes som ulike sykehus. Overvåkingsmal PIAH

9 5 Del 2: Overvåking av systemisk antibiotikabruk (frivillig) Overvåking av systemisk antibiotikabruk kan gjennomføres i forbindelse med alle fire prevalensundersøkelser er frivillig. Dersom sykehusets størrelse tillater det bør all informasjon samles på én dag. For å sikre god datakvalitet er det en fordel at noen få dedikerte personer utfører registreringen i hele sykehuset fordelt over flere dager, fremfor at veldig mange personer involveres i registreringen for å få utført undersøkelsen samme dag. Det er derfor mulig å dele opp registreringen i de ulike avdelingene over tre dager (dvs. selve prevalensdagen (onsdagen), samt dagen før (tirsdagen) etter (torsdagen). Hvis registreringen deles opp, bør man ta for seg alle sengene tilhørende én administrativ enhet (f.eks. medisin, kirurgi) på samme dag. Dersom det er for ressurskrevende å registrere antibiotikabruk på hele sykehuset, kan man velge å kun registrere bruken på enkelte avdelinger. 5.1 Gjennomføring av overvåkingen av systemisk antibiotikabruk Undersøkelsen bør gjennomføres av farmasøyt, lege /eller smittevernpersonell. Flere sykehus har erfart at det er nyttig at farmasøyt smittevernpersonell gjennomfører registreringen sammen. Registrer alle pasienter som er inneliggende på avdelingen kl 08:00 dersom alle faller innunder samme spesialitet. Dersom ikke alle pasientene faller inn under samme spesialitet, registreres antall inneliggende pasienter separat for hver underspesialitetskode (jf Spesialitetskoder). Bruk ett skjema for hver pasientgruppe. Registrer alle pasienter som får systemisk antibiotika som angitt under punkt undersøkelsesdagen på skjemaet i Vedlegg 6, én pasient for hver linje. (Hvis én pasient får mer enn tre antibakterielle medikamenter kan det registreres over 2 linjer i skjemaet.) For profylakse registreres alle pasienter som har mottatt en eller flere doser systemisk antibiotika i løpet av siste døgnet før kl 08:00 på undersøkelsesdagen. For hvert forskrevne antibakterielle medikament registreres medikament, døgndose, administrasjonsmåte, klassifisering av indikasjon for antibiotikaforskrivningen. Når undersøkelsen er gjennomført legges data fra del 2 inn i databasen på (I dataløsningen legges eventuelle flere medikamenter på samme pasient ved å bla om til ny side ved å bruke knappen Nytt medikament samme pasient ) Legg spesielt merke til følgende: Hvis et antibakterielt medikament seponeres i løpet av prevalensdagen, registreres døgndose i selve kuren, selv om pasienten for eksempel kun fikk morgendosen på prevalensdagen. Hvis en pasient får flere systemiske antibiotika for samme indikasjon, registreres medikamentene hver for seg, men på samme linje i skjemaet (Vedlegg 6), (hvis Overvåkingsmal PIAH

10 pasienten ikke får mer enn 3 medikamenter). Samme indikasjon fylles da ut for hver forskrivning. Hvis en pasient får ett systemisk antibiotikum med den hensikt å behandle to samtidige infeksjoner registreres den infeksjonen som antibiotika primært er rettet mot, som indikasjon for antibiotikaforskrivningen Definisjoner Systemisk antibiotikabruk I undersøkelsens del 2 ønsker vi å få registrert bruk av systemisk antibiotika (profylaktisk terapeutisk) i sykehus nærmere spesifisert ved angitte antibakterielle midler midler mot soppinfeksjon: Alle typer antibiotika i følgende ATC-klasser J01 Antibakterielle midler til systemisk bruk J02 Antimykotika til systemisk bruk Følgende enkeltmedikamenter oppført under andre ATC-klasser A07 AA09 Vankomycin (Peroralt) - behandling av C. difficile, oppført under tarmantiseptika P01 AB01 Metronidazol (Peroralt rektalt) - mot anaerobe infeksjoner, oppført under antiparasitære midler J04 AB02 Rifampicin (Peroralt) - stafylokokkmiddel, oppført under antimykobakterielle midler Med systemisk antibiotika forstås antibiotika gitt peroralt (tabletter/kapsler, mikstur), intravenøst, eller som injeksjon. I tillegg har vi valgt å inkludere antibiotika gitt ved inhalasjon rektalt. Bruk av lokalt virkende antibiotika (kremer, øyedråper, vagitorier lignende) skal imidlertid IKKE registreres. I motsetning til ved tidligere prevalensundersøkelser, skal nå så bruk av urinveisantiseptikumet Metenamin (Hiprex ) registreres Variabler i overvåkingen av systemisk antibiotikabruk Medikament, døgndose administrasjonsmåte Registreres som i tabellen under Medikament Døgndose Administrasjonsmåte Oppgi produktnavn (for eksempel Ery-Max ) Oppgis i gram (g), milligram (mg), tablett (tbl)* eller millioner internasjonale enheter (mill. IE) *Brukes kun for kombinasjonspreparater som antall tabletter per døgn. Oral (O), intramuskulær (IM), intravenøs (IV), ved inhalasjon (Inhal), eller rektal (R). Overvåkingsmal PIAH

11 Klassifisering av antibiotikabehandling -profylakse For hver antibiotikaforskrivning, noteres en av kodene nedenfor (Samf, Hei, Kirpro1-3 eller Medpro1-3). Dersom man ikke kan klassifisere antibiotikabehandlingen eller -profylaksen etter disse kodene noteres Ukjent. Kode Samf Hei Kirpro1 Kirpro2 Kirpro3 Medpro1 Medpro2 Medpro3 Ukjent Beskrivelse Behandling for Samfunnservervet infeksjon (community acquired) Symptomer på infeksjonen som antibiotikabehandles startet <48 timer etter innleggelse i sykehus pasienten er ikke overført fra en annen helseinstitusjon Behandling for Helsetjenesteervervet infeksjon. Symptomer på infeksjonen som antibiotikabehandles startet >48 timer etter innleggelse i sykehus Kirurgisk profylakse: Gitt som en enkel dose Gitt flere ganger i løpet av ett døgn Gitt i mer enn ett døgn Medisinsk profylakse Gitt som en enkel dose Gitt flere ganger i løpet av ett døgn Gitt i mer enn ett døgn Antibiotikabehandling av Ukjent klassifisering Overvåkingsmal PIAH

12 Indikasjon for antibiotikabruk: infeksjonstype eller profylakse Når antibiotika gis som profylakse registres en av bokstavkodene (i uthevet skrift i listen nedenfor) avhengig av fokuset profylaksen rettes mot. Når antibiotika gis som behandling skal i tillegg aktuelt underpunkt (liten bokstav) angis, dvs. nærmere klassifisering av infeksjonstypen. Listen er basert på oversatt fra CDCs fullstendige definisjoner. UVI: Urinveisinfeksjon a. Symptomatisk urinveisinfeksjon b. Asymptomatisk bakteriuri c. Andre infeksjoner i urinveiene POSI: Postoperativ sårinfeksjon a. Overflatisk postoperativ sårinfeksjon b. Dyp postoperativ sårinfeksjon c. Postoperativ infeksjon i organ/hulrom BBI: Blodbaneinfeksjon a. Laboratoriebekreftet blodbaneinfeksjon-/sepsis b. Klinisk sepsis ORT: Infeksjon i ben ledd a. Osteomyelitt b. Ledd- eller bursainfeksjon c. Infeksjon i intervertebralskive CNS: Infeksjon i sentralnervesystemet a. Intrakranial infeksjon (hjerneabscess, subdural epidural infeksjon, encefalitt) b. Meningitt eller ventrikulitt c. Spinalabscess uten meningitt KVI: Infeksjon i hjerte/karsystemet a. Infeksjon i arterie eller vene b. Endokarditt c. Myokarditt eller perikarditt d. Mediastinitt ØØNH: Infeksjon i øyet, øret, nesen, halsen, eller munnen a. Konjunktivitt b. Andre øyeinfeksjoner c. Øreinfeksjon eller mastoiditt d. Infeksjon i munnhulen e. Sinusitt f. Øvre luftveisinfeksjon GI: Infeksjon i magetarmsystemet a. Gastroenteritt (unntatt Clostrifium difficile assosiert infeksjon) b. Gastroenteritt - Clostrifium difficile assosiert c. Infeksjoner i magetarmkanalen (unntatt gastroenteritt appendicitt) d. Hepatitt e. Annen intraabdominal infeksjon f. Nekrotiserende enterokolitt hos spedbarn NLVI: Nedre luftveisinfeksjon a. Pneumoni b. Bronkitt, tracheobronkitt, bronkiolitt eller tracheitt, uten tegn til pneumoni c. Andre infeksjoner nedre luftveier/lunger GEN: Infeksjon i kjønnsorganene a. Endometritt b. Infeksjon i episiotomi c. Infeksjon i vaginalstump d. Andre infeksjoner i kvinnelige eller mannlige kjønnsorganer HBI: Infeksjon i hud- bløtvev a. Hudinfeksjon b. Infeksjon i bløtvev c. Infeksjon i trykksår d. Infeksjon i brannsår e. Brystabscess eller mastitt f. Navleinfeksjon g. Pustulose hos spedbarn h. Infeksjon etter omskjæring av nyfødt DI: Disseminert infeksjon UKJ: Ukjent indikasjon Overvåkingsmal PIAH

13 6 Kvalitetssikring (del 1 2) Hvert enkelt sykehus har ansvar for å kvalitetssikre sine egne data. Lege, farmasøyt eller smittevernpersonell ved sykehuset bør vurdere resultatene fra undersøkelsen for å identifisere mulige infeksjonsproblemer /eller feilbruk av antibiotika. Vi anbefaler alle å ha undervisningsopplegg i praktisk gjennomføring av undersøkelsen, inkludert å sikre en enhetlig forståelse av definisjoner som benyttes i overvåkingen. Følgende kontroller bør som et minimum gjennomføres av smittevernpersonell: Sjekk at pasienter registrert med en helsetjenesteervervet infeksjon har vært innlagt i helseinstitusjonen i mer enn 48 timer. Kontroller at alle pasienter innlagt klokka 08:00 er inkludert. Vurder registrerte infeksjoner opp mot rapporter fra laboratoriet dokumentert klinisk informasjon. Hvis det er mange infeksjoner, kan det utføres stikkprøver. Or del 1 kontroller at alle utfylte avdelingsskjemaer (Vedlegg 4) er inkludert i utfyllingen av summeringsskjemaet (Vedlegg 5) Kontroller for liske feil i forhold til antibiotikabruk (for eksempel om det er oppgitt at pasienten står på profylakse mot en infeksjonstype hvor det normalt ikke gis profylaktisk antibiotika). Alle uklarheter i forbindelse med registreringen må diskuteres med aktuelle personer på avdelingen. 7 Oppsummering rapportering til Folkehelseinstituttet (del 1 2) Data fra hver avdeling registreres elektronisk, gjennom det elektroniske registreringsverktøyet som finnes på Resultatene går da direkte inn i databasen. Ved å benytte brukernavn passordet dere får oppgitt ved registrering, får dere tilgang til å legge inn egne resultater hente ut ulike rapporter diagrammer. Hvis enkelte avdelinger ikke gjennomførte registreringen skal dette bemerkes ved at en oppgir hvilke avdelinger som ikke deltok. 8 Konfidensialitet (del 1 2) Den nasjonale databasen inneholder anonyme opplysninger på aggregert (del 1) individnivå (del 2). Overvåkingsmal PIAH

14 9 Publisering (del 1 2) Nasjonale resultater blir publisert på på MSIS-rapport etter hver av de to nasjonale (obligatoriske) prevalensundersøkelsene. I tillegg legger Helsedirektoratet ut resultater i sitt kvalitetsindikatorsystem Fritt sykehusvalg, hvor resultater fra infeksjonsregistreringen (del 1) blir brukt som en av kvalitetsindikatorene publiseres på institusjonsnivå. Helsedirektoratet legger så ut mer detaljerte data fra prevalensundersøkelsene på sine nettsider dette beregnet på helsepersonell administrasjon. Kun resultater fra de to obligatoriske undersøkelsene vil bli publisert nasjonalt. Forskere kan søke om tilgang til data i databasen publisere artikler med resultater. 10 Bruk av resultatene (del 1 2) Ledelsen i det enkelte helseforetaket må sørge for at den enkelte avdeling får tilbakemelding om sine resultater med eventuelle anbefalinger om forbedringer. Infeksjonsproblemer antibiotikabruk som ikke er i tråd med anbefalinger bør følges opp med aktuelle tiltak. Folkehelseinstituttet vil publisere nasjonale rapporter om de fire obligatoriske infeksjonstypene for de to nasjonale undersøkelsene. Sykehusene kan selv hente ut rapporter om alle data de har registrert. Overvåkingsmal PIAH

15 Vedlegg 1 Spesialitetskoder Listen under er basert på Organisasjonskodeverket 2. Hovedspesialitet Kodeverk 8655: Helsehjelps-område S02 Underspesialitet Nærmere utdyping Kirurgi S0201 Generell kirurgi S0202 Barnekirurgi S0203 Endokrin kirurgi S0204 Gastroenterolisk kirurgi S0205 Karkirurgi S0206 Kjeve- ansiktskirurgi Inklusive munnhulesykdommer S0207 Nevrokirurgi S0208 Ortopedisk kirurgi Inklusiv håndkirurgi revmakirurgi S0209 Plastikkirurgi S0210 Thoraxkirurgi Inklusiv hjertekirurgi S0211 Uroli S03 Indremedisin S0301 Endokrinoli metabolisme S0302 Fordøyelsessykdommer S0303 Geriatri S0304 Hematoli (blodsykdommer) S0305 Infeksjonsmedisin S0306 Hjertesykdommer Inklusiv kardioli S0307 Lungesykdommer S0308 Nyresykdommer S0309 Dialyse S04 Fødselshjelp kvinnesykdommer S0401 Generell gynekoli S0402 Gynekolisk onkoli S0403 Obstetrikk Inklusiv barsel S05 Hud- veneriske sykdommer S06 Barnesykdommer Pediatri S0601 Nyfødtmedisin S0602 Barneintensiv S07 Nevroli S0701 Generell nevroli S0702 Cerebrovaskulære sykdommer Dvs slagenhet S0703 Epilepsi S09 Øre-nese-hals S10 Øyesykdommer S11 Onkoli S12 Revmatoli S16 Fysikalsk medisin/rehabilitering Kodeverk 8651: Akutt-, anestesi- intensivmedisin A02 K A03/A04 M A03/A04 A06 Observasjon Kirurgisk intensiv / overvåking Medisinsk intensiv / overvåking Akuttmottak I forhold til det opprinnelige organisasjonskodeverket, har vi fjernet noen underkategorier gitt nærmere utdyping av andre. Videre har vi slått sammen kodene for intensiv overvåking, så delt denne gruppen videre inn i én kirurgisk én medisinsk kategori. 2 Organisasjonskodeverk for spesialisthelsetjenester, tidligere OK-2007 før det BEK/Basiskodeverk, ligger til grunn for Register for enheter i spesialisthelsetjenesten, IR-RESH. Det er en nasjonal database i Norsk Helsenett, brukes så i Norsk pasientregister. Overvåkingsmal PIAH

16 Vedlegg 2 Overvåking av helsetjenesteervervete infeksjoner - kortversjon av malen til bruk på avdelingene (PIAH del 1) Ansvarlig ved denne avdelingen er:... Dato for prevalensregistreringen:... Ved spørsmål om undersøkelsen kontaktes smittevernansvarlig:. Ved deltagelse i PIAH del 1 om helsetjenesteervervete infeksjoner (obligatorisk) registres: Totalt antall inneliggende pasienter klokka 08:00. Totalt antall pasienter som har gjennomgått en operasjon de siste 30 dager (ett år hvis det er innsatt et fremmedlegeme). Alle pasienter med symptomatisk urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon (overflatisk, dyp eller organ/hulrom infeksjon), eller blodbaneinfeksjon. Merk at kun infeksjoner som oppstår etter 48 timers innleggelse regnes som helsetjenesteervervet infeksjon. Pasienter med helsetjenesteervervete infeksjoner som har oppstått på andre helseinstitusjoner. Disse registreres som andres infeksjon. Vedlagte spesialitetskoder definisjoner benyttes. Når undersøkelsen er gjennomført, sendes data til den som organiserer undersøkelsen for hele sykehuset. Han/hun vil så kvalitetssjekke summere dataene før de oversendes til Folkehelseinstituttet. Presiseringer: Pasienter som ligger på intensiv- oppvåkningsavdelinger registreres som tilhørende disse spesialitetskodene, ikke til spesialitetskodene på de sengepostene de opprinnelig var tilknyttet. Pasienter med opphold på pasienthotell registreres som tilhørende spesialitetskoden på den avdelingen de er innskrevet på. Pasienter i permisjon registreres som tilhørende spesialitetskoden på den avdelingen de er i permisjon fra. Ved barselposter registreres mor barn hver for seg. Hvis en pasient har flere helsetjenesteervervete infeksjoner skal hver infeksjon registreres separat. Bruk underspesialitetskoder dersom pasienter på en avdeling faller inn under samme kode. Dersom en avdeling har pasienter som faller innenfor ulike underspesialitetskoder, bruk enten kun hovedspesialitetskode (uthevet i skjemaet) for hele avdelingen, eller angi underspesialitetskode for hver enkelt pasientgruppe (bruk da ett skjema for hver pasientgruppe). Dersom en avdeling har pasienter som hører til ulike hovedspesialitetskoder, angi hovedspesialitetskode for hver enkelt pasientgruppe (bruk da ett skjema for hver pasientgruppe). Aktuelle registreringsskjemaer for avdelingene samt øvrige vedlegg distribueres av den som organiserer undersøkelsen for hele sykehuset. Overvåkingsmal PIAH

17 Vedlegg 3 Overvåking av antibiotikabruk - kortversjon av malen til bruk på avdelingene (PIAH del 2) Ansvarlig ved denne avdelingen er: Dato for prevalensregistreringen: Ved spørsmål om undersøkelsen kontaktes smittevernansvarlig:.. Avdelinger i sykehus som så deltar i PIAH del 2 om antibiotikabruk registrerer: Registrer alle pasienter som er inneliggende på avdelingen kl 08:00 dersom alle faller innunder samme spesialitet. Dersom ikke alle pasientene faller inn under samme spesialitet, registreres antall inneliggende pasienter separat for hver underspesialitetskode (jf Spesialitetskoder). Bruk ett skjema for hver pasientgruppe. Registrer alle pasienter som får systemisk antibiotika som angitt under 5.2 undersøkelsesdagen på skjema i Vedlegg 6. For profylakse registreres alle pasienter som har mottatt en eller flere doser systemisk antibiotika i løpet av siste døgnet før kl 08:00 på undersøkelsesdagen. For hver behandling med systemisk antibiotika registreres medikament, døgndose, administrasjonsmåte, klassifisering av antibiotikabehandling profylakse indikasjon for antibiotikabruk. Presiseringer: Hvis en pasient får flere systemiske antibiotika for samme indikasjon, registreres medikamentene hver for seg, men på samme linje i skjemaet. Hvis en pasient får ett systemisk antibiotikum med den hensikt å behandle flere samtidige infeksjoner registreres den infeksjonen som antibiotika primært er rettet mot, som indikasjon for antibiotikabruken. Når undersøkelsen er gjennomført legges data fra del 2 inn i databasen på I dataverktøyet registreres hvert medikament på en egen side, bla om ved å klikke på ny pasient eller på nytt medikament denne pasienten. Aktuelt registreringsskjema distribueres av den som organiserer undersøkelsen for hele sykehuset. Overvåkingsmal PIAH

18 Vedlegg 4 Infeksjoner - registreringsskjema for bruk i avdelingene (PIAH del 1) Navn på avdeling Spesialitetskode Registreringsdato Ant.inneliggende pas. kl 08: Ant. opererte pasienter: Totalt antall infeksjoner: Fyll ut for pasienter med helsetjenesteervervet infeksjoner (hvis én pasient har flere helsetjenesteervervet infeksjoner samtidig skal hver infeksjon registreres separat). Skill mellom infeksjoner som har oppstått ved egen ved andres institusjon Pasientidentifikasjon Innlagt dato Symptomatisk urinveisinfeksjon Nedre luftveisinfeksjon Overflatisk postoperativ sårinfeksjon Dyp postoperativ sårinfeksjon Organ/hulrom infeksjon Infeksjon i blodbanen Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Bruk gjerne flere skjemaer. Returner skjemaet til avdeling for sykehushygiene eller til hygienesykepleier/smittevernkoordinerende lege. Ikke send det til Folkehelseinstituttet. Registrert av (lege) (sykepleier) Overvåkingsmal PIAH

19 Vedlegg 5 Infeksjoner - summeringsskjema (PIAH del 1) Fylles ut av smittevernpersonell Sykehus: Registreringsdato: Kontaktperson ved sykehuset: Avdelinger som ikke har deltatt: Skill mellom infeksjoner som skyldes er oppstått ved egen ved andres institusjon Spesialitetskode (se vedlagt kodeark) Antall innlagte pasienter klokka 08:00 Antall symptomatiske urinveisinfeksjoner Antall nedre luftveisinfeksjoner Antall overflatiske postoperative sårinfeksjoner Antall dype postoperative sårinfeksjoner Antall organ/hulrom infeksjoner Antall infeksjoner i blodbanen Antall opererte pasienter Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Egen Andres Sum for hele sykehuset Data leveres elektronisk ved å fylle ut det elektroniske skjemaet som finnes på Overvåkingsmal PIAH

20 Vedlegg 6 Systemisk antibiotikabruk - registreringsskjema (PIAH del 2) Navn på avdeling: Spesialitetskode: Registreringsdato: Antall inneliggende pasienter kl 08.00: Kontaktperson på avdelingen: Pasient-id Medikament 1 Adm. måte Døgndose Klassifisering Indikasjon Medikament 2 Adm. måte Døgndose Klassifisering Indikasjon Medikament 3 Adm. måte Døgndose Klassifisering Indikasjon Variabel Kommentar Pasient-id Navn eller fødselsnummer. Skal ikke registreres i dataverktøyet, men bes registrert lokalt på skjemaet for eventuell kvalitetssikring Medikament Oppgi produktnavn (for eksempel Ery-Max ) Døgndose Oppgis i gram (g), milligram (mg), tablett* (tbl) eller millioner internasjonale enheter (mill. IE) *Antall tabletter per døgn brukes kun for kombinasjonspreparater Adm.måte Oppgi hvordan antibiotika ble gitt: oralt (O), intramuskulært (IM), intravenøst (IV), ved inhalasjon (Inhal) eller rektalt (R) Klassifisering Samfunnservervet inf. (Samf), helsetjenesteervervet infeksjon (Hei), kirurgisk profylakse (Kirpro1, 2 eller 3), medisinsk profylakse (Medpr1, 2 eller 3) eller ukjent klassifisering (Ukjent) Indikasjon Oppgi infeksjonstype behandlingen eller profylaksen er rettet mot, ev ukjent (se kodeliste under pkt 5.2.2) Registrert av (lege) (sykepleier) (farmasøyt) Overvåkingsmal PIAH

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING

SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING 2 2005 SIKRE HENDER NYHETSBREV OM INFEKSJONSFOREBYGGING Det kan være en økt risiko for at en pasient er HIV-positiv ved behandling av ansiktsbrudd. Det er en forbindelse mellom bruddskader i ansiktet og

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune

Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune SINTEF A12783 RAPPORT Evaluering av: Raskere tilbake redusert sykefravær i Oslo kommune Karl-Gerhard Hem, Silja Rønningsen og Eva Lassemo SINTEF Teknologi og samfunn Oktober 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer