ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

2 Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout, repro, trykk: OK-trykk

3 Innkalling til årsmøte 2012 Forut for årsmøtet arrangeres det i samarbeid med Fylkesmannen skogdag på Prestebakke fra kl Skogdag kl Oppmøte ved Prestebakke idrettsplass Servering av kaffe og wienerbrød Gjødsling av skog med helikopter - Faginnlegg om skoggjødsling - Demonstrasjon av helikoptergjødsling Skogsti - Østfoldmesterskap i skogsti - Førstepremie er en dag gratis avstandsregulering Skogsdrift på bæresvak mark - Demonstrasjon av lassbærerkjøring på trelemmer - Presentasjon av Institutt for Skog- og landskap sitt prosjekt ved Anders Møyner Eid Hohle Servering av lapskaus Årsmøte kl Saksliste for årsmøte: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 4. Godkjenning av årsmeldingen 5. Godkjenning av regnskapet 6. Valg 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Utmerkelser Busstur til Hurdagene lørdag 22. september Norges ledende fagmesse for skogbruket Skogselskapet i Østfold arrangerer felles busstur. Gratis for medlemmer, andre betaler kr 125,- og blir medlem ut Hver enkelt betaler inngangsbillett selv. Påmelding til Ole-Chr. Løchen eller Vi ønsker flere epost adresser Vi vil oppfordre alle som har epostadresse om å sende den til Det gjør det enklere for oss i administrasjonen å komme i kontakt med medlemmene. 3

4 Innledning Etter noen år med relativ lav aktivitet fra skogselskapets side rettet mot skoler og skoleelever, er det tilfredsstillende at vi i 2011 har maktet å få til stor økning i tiltak på dette feltet. Informasjon til skoleelever om natur, skog og trebruk er skogselskapets viktigste satsingsområde. Dette viktige arbeidet vil bli ytterligere prioritert i tiden som kommer. Skogens sterke rolle i kampen mot klimaendringene er et sentralt fokusområde når skogselskapets medarbeidere møter skoler og skoleelever på skoleskogdager, skogplantedager for skoler osv. At dagens unge får grunnleggende opplæring og forståelse av skogens CO 2 -binding og lagring, er avgjørende viktig for at hele samfunnet og dets beslutningstakere etter hvert ser mulighetene som aktivt skogbruk betyr som virkemiddel i klimakampen. Som kjent binder skogen i landet vårt henimot halvparten av de årlige menneskeskapte CO 2 -utslipp i kongeriket. I bestrebelsene med å nå flest mulig unge med skogbudskapet, må skogselskapet stadig være på leting etter nye arenaer for påvirkning. Det nye Inspiriavitensenteret i Sarpsborg er en møteplass hvor de fleste av fylkets skoleelever er innom årlig og henter inspirasjon om miljø, energi og helse. Skogselskapet i Østfold deltar for tiden i en arbeidsgruppe som arbeider med å få til interaktive utstillinger om skog og trebruk som kan anvendes i alle landets åtte vitensentre, deriblant Inspiria. Vi håper at dette kan la seg finansiere gjennom medvirkning fra myndigheter, private næringsaktører fra skog- og trenæringen og skoglige organisasjoner. Skogselskapet i Østfold har noen år vært medeier i Sønsterud skogplanteskole i Hedmark sammen med skogselskapene i Hedmark og Buskerud. Lavt produksjonsvolum og lave plantepriser har de siste årene ført til betydelige underskudd i driften, noe som medførte at eierne i 2011 besluttet å selge planteskolen til Trysil planteskole med svært liten gevinst. De tre eierne sitter dog igjen med grunneiendommen, Sønsterud Eiendom AS, som består av 650 dekar dyrket jord 4

5 og dekar skog. Jorden er bortleid, mens skogen drives av styret. Verdien av eiendommen er betydelig, særlig på grunn av flat fin jord som er godt egnet til potetproduksjon. Skogselskapet i Østfold eier 10 prosent av aksjene var et aktivt år for skogselskapet i Østfold. Dette kan det leses om i denne beretningen. Styret vil takke våre ansatte for samarbeid og stor innsats gjennom året. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere for støtte i året som gikk. Noe som har bidratt til at vi har maktet å opprettholde innsatsen på våre ulike aktiviteter. Otto Gabestad Styreleder 5

6 Styrets arbeid gjennom året 2011 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Otto Gabestad Nils Anders Kollerød Jan Egil Nygaard Ole Ludvig Gjøby Grethe Walle Ragnhild Helle Birger Braadland Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 38 saker. De viktigste hendelsene har vært: Administrativt Ole- Christian Løchen ble ansatt i full stilling som skog og informasjonskonsulent. Alle aksjene i Sønsterud skogplanter AS er solgt til Trysil planteskole AS. SiØ hadde en eierandel på 10 prosent. Annen aktivitet Skogbrannovervåkingen Nå er alle avtaler på plass og overvåking fra fly og Linnekleppen er sikret for fem år framover. Flisproduksjon og terminalen Vi har et prosjekt som delfinansieres av BU midler. Der skal vi bygge på egen kunnskap, formidle vår kunnskap og påvirke aktører i bransjen til å prioritere bioenergi. Flisterminalen er viktig i begge de to første punktene. Vi lærer mer om hvordan tømmer og flis oppfører seg ved lagring og finner volum flis per volum tømmer ved nøyaktige målinger. Videre formidler vi kunnskapen videre ved befaringer på terminalen. Vi leverer flis til Østfold Energi som selger varme til Halden fengsel, samt Norsk Bioenergi AS som selger varme til Aremark kommune. 6

7 Skogplanteproduksjon og Sønsterud Skogplanter AS Vi er ikke lenger delaktige i skogplanteproduksjon etter at aksjene i Sønsterud Skogplanter AS ble solgt. Skogplanting og ungskogpleie Entreprenørvirksomheten er øket ytterligere fra forrige år og er nå av betydelig omfang. Linnekleppens venner Har også i 2011 mottatt støtte til arrangementet Linnekleppens dag. Eiendommene Plassen Prestebakkeholtet ble solgt denne sommeren. Det var også intensjonen da plassen ble fradelt. Huset på Saugjordet vurderes som så dårlig at det er vedtatt revet. Kapitalforvaltningen Denne høsten ble finansmarkedet spesielt urolig. Styret valgte derfor å trekke mest mulig penger tilbake fra aksjemarkedet. Skogselskapet sitter igjen med kun en mindre andel i aksjer i skrivende stund. Skogselskapet har deltatt på alle info- og ledersamlinger i regi av Det norske Skogselskap. Ansatte: Daglig leder Skog og Informasjonskonsulent Brannvakt Prosjektansatt Ole Brække Fra 1. mai Ole- Christian Løchen Per Evensen Kåre Ødemark 7

8 Egne eiendommer Haslem skog I Haslem er det utført tynning med 664 kbm. Vi leverte skurtømmeret til Viken Skog BA og bjørka ble solgt til ved. Granslipen og furuslipen ligger tildekket med papp på veikant for å benyttes til bioenergi. Mye av tynningen som var planlagte ble utført, men det ble også noe igjen lengst mot syd. Det ble utført ungskogpleie på 60 daa og forhåndsrydding på 10 daa. Bogstykke Ingen aktivitet dette året. Ungskogpleien som ble planlagt vil bli utført i Ved gode driftsforhold (vi er avhengig av vinter med frost) vil vi ved første anledning forsøke med hogst lengst mot nord på eiendommen. Ombustvedt skog Ingen aktivitet dette året. Prestebakke skog Det ble sluttavvirket 1206 kbm. Energivirket og noe furuslip ble kjørt til flisterminalen, resten ble levert gjennom Havass. Det ble plantet planter. Forhåndsryddet 19 daa og avstandsregulert 144 da. Det er utført lettere vegvedlikehold med grusing og skraping. Juletrær Det er solgt 360 stk. juletrær hvorav 60 stk fjelledelgran. Juletrær av gran omsettes gjennom Viken Juletre BA. Edelgran er solgt en gros til oppkjøper og 20 stk. er solgt fra vårt kontor! 8

9 Årsmøte i Skogselskapet i 2011 Årsmøtet ble holdt på Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje med 45 fremmøtte til fagprogrammet og 25 fremmøtte til årsmøteforhandlingene. Vi var heldige med været. Litt overskyet, men i år var mye av programmet lagt innendørs på Kanalmuseet. Daglig leder ved Kanalmuseet, Ragnar Kasbo, orienterte og viste rundt. Han synes det var spesielt interessant å få besøk av årsmøteforsamlingen, da enkelte personer der, ganske sikkert, visste mer om Haldenvassdraget og aktiviteten der enn ham. Han fortalte om hvordan fløtingen hadde foregått og hvilke lange omveier tømmeret kunne ha for å komme fram til sagbruk og massevirke industri. Hovedmengden av tømmeret kom selvfølgelig fra nærområdene til Haldenvassdraget, men det var også kommet tømmer fra Trysil til Halden. Fra Trysil ut i Trysilelven som skifter navn til Klarälven i Sverige, via kanaler inn i Stora Lee, fraktet på kjerrat over ved Otteid og derfra til Haldens sagbruk og papirindustri. En slik tur kunne ta opptil to år, så den gangen kunne det bli lenge å vente på tømmeroppgjøret. Årsmøtedeltagere ved sluseporten, fra venstre: Arnt Astrup, Håkon Taraldrud og Klemet Haukenes. 9

10 Fagprogram, foryngelseskontroll 2011 og utfordringer knyttet til ungskogpleie v/ Bård Skrøvset, fylkesskogmester i Biologiske fag. Skrøvset fortalte om de statlige virkemidlene for å stimulere til god foryngelse, både de juridiske og de økonomiske. Skogfondsordningen med skattefordel er den viktigste. I det årlige oppdraget og tildelingsbrevet fra LMD/SLF, har det vært lagt vekt på at man skal ha en god foryngelseskontroll. Det har blitt brukt noen resurser på å følge opp at de som hogger gran på god bonitet forynger ved planting. Foryngelseskontrollen for 2011 vil bli utvidet i forhold til tidligere år. Det er beregnet et årlig ungskogpleiebehov i Østfold på dekar årlig, i tillegg kommer etterslepet. Når det gjelder ungskogpleie har ikke myndig hetene noen juridiske virkemidler, men de økonomiske virkemidlene med tilskudd og skattefordel ved bruk av skogfond er svært gode. Årlig reguleres det dekar, det vil si at etterslepet fortsetter å øke dersom ikke aktiviteten økes. Pr. 1. januar 2011 var det 92 mill. innestående på skogfond i Østfold. En aktiv bruk av skogfond på tilskuddsberettiget ungskogpleie kan senke egenandelen ned til 8,1 prosent ved høy marginalskatt. Årsmøtet 1 Innkalling og saksliste ble godkjent 2 Otto Gabestad ble valgt til møteleder 3 torstein Voldberg og Håkon Taraldrud ble valgt til å underskrive proto kollen. 4 Årsberetningen for 2010 ble gjennomgått og vedtatt 5 Regnskap for 2010 ble gjennomgått og vedtatt 6 Valg Valgkomiteen, ved leder Sigmund Holth, hadde følgende forslag som ble vedtatt: Styret Otto Gabestad, Sarpsborg, leder for 1 år Valgt 2008 Nils Anders Kollerød, Aremark, nestleder for 1 år Valgt 2009 Jan Egil Nygaard, Askim, styremedlem for 3 år Valgt 2011 Ole Ludvig Gjøby, Rakkestad, styremedlem for 3 år Valgt

11 Grethe Walle, Rygge, styremedlem for 3 år Valgt 2010 Varamedlemmer 1. Ragnhild Helle, Spydeberg for 1år 2. Birger Braadland, Halden for 1 år Revisor Hans Kristian Guslund, Pricewaterhouse Coopers AS Representanter til DnS landsmøte i 2012 var allerede valgt i 2010 Leder med vararepresentant nestleder Daglig leder med vararepresentant informasjonskonsulent Valgkomiteen Svenn Anstensrud, Våler Valgt 2009 Inger Synøve Haugaard, Rakkestad Valgt 2010 Gunnar Grislingås Marker Valgt for 3 år Godtgjørelse til styret Styremedlemmene gis en godtgjørelse på kr ,- for møter av varighet inntil 4 timer, kr for møter over 4 timer. Det gis kjøre- og diettgodtgjørelse etter statens regulativ. Styreleder gis i tillegg et honorar på kr ,- pr. år som er en økning på kr 5 000,-fra forrige år 7 Medlemskontingent og infoavgift opprettholdes på kr 250,- pr år. 8 Utmerkelser Gunnar Grislingås, Øivind Høitomt og Øyvind Lunde ble alle hedret for sin innsats i skogbruket gjennom hele livet. gunnar Grislingås var ansatt i Haldenvassdragets Skogeierforening siden 1974 gjennom flere stillinger, fra utmarkskonsulent til han sluttet som skogbruksleder i Marker og Aremark i

12 Fra venstre: Øivind Høitomt, Gunnar Grislingås og Øyvind Lunde øivind Høitomt begynte i Nedre Glommen i 1969 som kursinstruktør. Han fulgte med over til Viken Skog ved fusjonen som skogbruksleder og hadde denne stillingen fram til Øivind Lunde hadde sin start i skogen på full tid som skogsarbeider i Han har vært innom Saugbrugs og Stangeskogene. De siste årene som fast ansatt i Havass skog BA fram til

13 Aktiviteten i Skogselskapet i 2011 Linnekleppen og skogbrannovervåking Finansiering av driften av Linnekleppen er nå på plass for fem år til. Dermed kan man konsentrere seg om å bruke Linnekleppen som den ressursen det er. Ved å legge utferder for skolebarn dit har man et unikt utgangspunkt for dem til å komme ut i skogen og lære om skog og samtidig skape holdninger for å unngå skogbrannfare. Finansiering av flyovervåkingen kom også helt på plass på nyåret og varer fram til og med Avtale ble gjort med Rygge flyklubb for perioden. I løpet av 2011 ble informasjonsfolderen om Linnekleppen fornyet og trykket opp i ett større opplag for utsendelse til turistkontorer og tilfeldig utdeling. Pressemeldinger/medlemsinfo Ole-Chr. har overtatt utsendingen av pressemeldingen «Skognytt» og Medlemsinfo. I løpet av 2011 har det blitt sendt ut 10 utgaver av Skognytt og 5 utgaver av Medlemsinfo. Vi får stadig henvendelser fra pressen på saker vi har omtalt i Skognytt og vi ser at en del aviser bruker det vi skriver. Vi får også hyggelige tilbakemeldinger på Medlemsinfo. I tillegg til Skognytt sender vi ut eksterne pressemeldinger ved spesielle aktiviteter. Skogplantingen den 21. september på verdens fredsdag fikk mest oppmerksomhet dette året. Der ble vi omtalt i to radiokanaler, en tv-kanal og en avis. Barn og unge Barn og unge er SiØs hovedsatsingsområde. I 2011 har det blitt fokusert på skoleskogplanting. Her har skolene i fylket blitt invitert til en skogdag hvor elevene får mulighet til å lære om skogplanting og skogens fantastiske evne til å binde CO2. Totalt 786 elever ved barneskolene har deltatt på skoleskogplanting i 2011, hvorav 10 klasser på våren og 11 på høsten. 5 skoleskogplantedager ble utsatt til våren 2012 på grunn av dårlig vær sent på høsten var FNs internasjonal skogår. På verdens fredsdag, den 21. september ble samtlige 5.-klasser i Rygge, Råde og Moss invitert til skoleskogplantingsdag under parolen «plant et tre for fred». 235 elever møtte opp på skogdagen og med 13

14 Fornøyde elever ved Ambjørnrød skole i Fredrikstad. god hjelp fra landbrukskontoret i Moss, Rygge og Råde, Viken skog og tre skogbruksstudenter fra Ås ble det en lærerik og vellykket skogdag. Oversikt over skoleskogplanting 2011 Kommune Totalt antall elever Deltakere på skoleskogplanting Sum Prosentvis årstrinn 5. klasse 6. klasse 7. klasse deltakere deltagelse 0101 Halden ,3 % 0104 Moss ,9 % 0105 Sarpsborg ,6 % 0106 Fredrikstad ,5 % 0121 Rømskog ,1 % 0124 Askim ,2 % 0125 Eidsberg ,0 % 0128 Rakkestad ,5 % 0135 Råde ,2 % 0136 Rygge ,0 % 0137 Våler (Østf.) ,4 % 0138 Hobøl ,0 % SUM ,4 % 14

15 Det er fortsatt stort behov for karene fra Estland. Øvrige skoleskogdager hvor SiØ har deltatt Skoleskogdag for elever i Spydeberg, Askim og Hobøl, ca. 200 elever. Skoleskogdag på Sognsvann i Oslo, ca elever. Det norske Skogselskap har satt i gang en landsomfattende fotokonkurranse som heter «Tre om tre». Alle landets 6.-klassinger er invitert til å sende inn tre bilder med tekst som skal beskrive hva skogen betyr for dem. I forbindelse med dette har vi arrangert flere skoleskogdager. Planteomsetning Det ble solgt skogplanter gran, juletreplanter og løvplanter. Entreprenørvirksomheten skogkultur Det er fremdeles stort behov for våre Estiske venner. Igjen fikk vi stor oppsving på aktiviteten. Dette året ble satt ut planter, det er en økning på over 50 prosent fra året før. Det er utført ungskogpleie slik som avstandsregulering og forhåndsrydding i timer. Det er en økning på over 30 prosent. De har også utført annet arbeid enn skogsarbeid, men i mindre grad. Gode tømmerpriser og generell optimisme i skogbruket er viktig for at folk skal stelle skogen. 15

16 Guttene som er her, bor på tidligere Prestebakke planteskole. De utfører samme typen arbeid i Estland som i Norge. Likevel har vi kjørt Aktivt Skogbrukskurs med dem i Kåre Ødemark har vært instruktør. Aktivitetene foregår stort sett i Halden og Aremark, men vi har også hatt streifoppdrag i andre kommuner i fylket. Lengst vekk var i Våler, så vi opererer over hele fylket dersom det er behov. Produksjon av bioenergi/fyringsflis Levering av fyringsflis til Østfold Energi for oppvarming av Halden fengsel og Norsk Bioenergi for oppvarming av kommunale bygg i Aremark har pågått for fullt. Flisterminalen ble fylt opp på senvinteren 2011 og med dagens leveringskontrakter har vi råstoff på lager ut Det nye flislageret fungerer optimalt og har en kapasitet på ca lm 3 flis. Vi har inngått en skriftlig avtale på flishogging, noe som gir forutsigbarhet med tanke på pris og levering. Bioenergiprosjektet Våren 2011 ble det toårige prosjektet «formidling av kunnskap om flisproduksjon for økt bruk og satsing på fornybare ressurser» igangsatt. Prosjektet skal formidle kunnskap, bygge på egen kunnskap og prøve å øke utbyggingen av bioenergi i Østfold. Innenfor prosjektets rammer har vi foretatt en del prøvemålinger av tømmer og flis for å finne ut hvor mye flis og energi en får ut av en kubikkmeter tømmer. Dette skal gjøre det enklere å planlegge og budsjettere hvilke mengder flis en kan selge gitt ett visst tømmerkvantum. Prosjektet har gitt oss en del ny kunnskap om emnet og vil være grunnlag for formidling av kunnskap til andre. For å få gjennomført disse forsøkene har vi gått til anskaffelse av et tørkeskap for flis. Vi tar nå egne fuktighetsprøver av de fleste flisleveranser. I tillegg til at dette er essensielt for verdifastsettelsen på flisleveransen, er det med på å gi oss verdifulle erfaringer når det gjelder tørking av tømmer og flis i friluft. God planlegging og internlogistikkontroll er viktige ved produksjon og lagring av fyringsflis. 16

17 Rapporten fra Linnekleppen 2011 Som flere år tidligere ble det også i år en tidlig vår med lite nedbør, så skogbrannfaren ble meget stor etterhvert. Jeg startet sesongen allerede 10. mai, og da var skogbrannindeksen på 148, og det er meget stor når den viser over 70. Det hadde vært tørt lenge og tilløp til flere branner sør i fylket. Når forholdene er slik, har jeg stadig henvendelser fra NRK Østfold, som er veldig flinke til å formidle om skogbrannfaren. De var også med opp i tårnet når jeg begynte, både for å se og snakke om forholdene. Denne dagen røk det fra to skogbranner samtidig i Sverige, de eneste brannene jeg så i år. Søndag 15. mai var det kun + 9 grader og det begynte å regne, som det fortsatte med det meste av sommeren. Det kom cirka dobbelt så mye nedbør denne sommeren som året før. Men lørdag 14. mai ble det arrangert bryllup på Linnekleppen for første gang, da var været også fint og de nærmere hundre gjestene koste seg i solen. Brudebildet ble tatt på toppen av tårnet! En høytidelig og fin opplevelse her inne i skogen. Også i år ble Linnekleppens dag arrangert den første helgen i juni, som vi i Linnekleppens venner håper vil fortsette i årene fremover. Et enkelt variert program for enhver smak, og salg av pølser og kaffe. Det var rundt tohundre tilstede som hadde en fin dag ute i naturen. Ellers gjennom sesongen hadde jeg besøk av tyve redningsledere fra redningstjenesten i Värmland i Sverige, som hadde mye positivt å si om samarbeidet med Linnekleppen. En tilsvarende delegasjon fra Buskerud fylke med landbruksavdelingen i spissen var også her på et hyggelig besøk. Ellers var besøkstallet noe mindre i år enn vanlig, noe været må ta skylda for. Det har i år vært lite som har skjedd, og ingen branner å melde. Takk for i år, og håper å komme sterkere tilbake neste sesong. Hilsen Per Evensen Skogbrannvakt 17

18 Overvåking fra fly Rygge flyklubb gjennomfører overvåking for oss etter fastsatte rutiner. Skogbrannflyet flyr en fast rute over hele fylket og deler av Akershus i de periodene det er skogbrann. Observasjoner fra flyovervåkingen Oppdrag Dato Komentarer Sted 1 4/29/2011 Bråtebrann nær skog. Kontrollert. Aremark 2 4/30/2011 Halmbrenning nær skog. To steder Trøgstad 3 5/1/2011 Bråtebrann - Rakkestad og Halden. Rakkestad, Halden, Hvaler Søppelbrenning Hvaler 4 5/2/2011 Bråtebrann i Trøgstad. Industribrann i Trøgstad, Fredrikstad Fredrikstad 5 5/4/2011 Bråtebrann i Skiptvet og ved Missingmyr Skiptvet, Missingmyr 6 5/5/2011 Bråtebrann Råde 7 5/6/ /7/2011 Røyk/brann ved Idrettsplass Råde 9 5/8/2011 Røyk ved travbane Rødenes 10 5/8/ /9/2011 Skogbrann/krattbrann ved hyttefelt Hvaler 12 5/9/2011 Lyngbrann Sponvika 13 5/10/ /11/ /11/ /12/ /13/ /14/ /8/ /13/ /25/ /3/ /8/2011 Brann i tønne på gårdstun og bråtebrann Våler 24 7/10/ /12/ /31/ /16/ /22/2011 Liten brann, nær gammel tollstasjon Sverige 18

19 Resultatregnskap Skogselskapet i Østfold Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Aksjeutbytte og gevinst ved salg av aksjer Annen rentekostnad Tap ved salg av aksjer Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Skogselskapet i Østfold Side 1 19

20 Balanse Skogselskapet i Østfold Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Skogselskapet i Østfold Side 1 20

21 Balanse Skogselskapet i Østfold Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Otto Gabestad Leder Nils Anders Kollerød Nestleder Jan Egil Nygaard Styremedlem Ole Ludvig Gjøby Styremedlem Grethe Walle Styremedlem Ole Brække Daglig leder Skogselskapet i Østfold Side 2 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Skogtilstanden i Østfold 2011 Av fylkesskogmester Bård Skrøvset Hogst Det ble avvirket ca kubikkmeter tømmer til industrien (inkluderer også volum gjennom energiflisordningen) I tillegg kommer et betydelig volum til hjemmeforbruk av ved og materialer, samt ved for salg. Hovedårsaken til oppgangen var nok de økende tømmerprisene, spesielt første halvår, utover høsten steg tømmerprisene noe. Driftsforholdene i skogen var bra denne vinteren med stabil kulde og snø. Tynningsaktiviteten har stabilisert seg på et høyt nivå i Havass Skog BA (25 % av omsatt totalvolum). Gjennomsnittlig skogfondstrekk var i år 12,5 % i Østfold (12,5 % også i 2010). Foryngelse Planteantallet har i år vært knapt planter (belastet skogfondet), i det alt vesentlige pluggplanter av gran. Dette er for lite med tanke på avvirkningsnivået. Det viser de årlige resultatkontrollene for foryngelse. I Østfold er vi heldige som har, i norsk sammenheng, prosentvis stor andel skogareal egnet for naturlig foryngelse. Gitt dagens lave plantetall er det veldig viktig at foryngelseshogster som legger opp til naturlig foryngelse utføres på de riktige stedene (vegetasjonstype) og til rett tid (frøår). Ungskogpleie Ungskogpleieaktiviteten i 2011 var forholdsvis lav, ca dekar. Mye snø har gitt kortere sesong for bruk av ryddesag, dette er nok en viktig grunn. Det er estimert et behov på ca dekar ungskogpleie årlig for å sikre framtidsskog med god kvalitet, uten å ta hensyn til etterslepet. Det er derfor viktig med fortsatt fokus på ungskogpleie. Alle kommunene prioriterer ungskogpleie høyt ved prioritering av økonomisk virkemiddelbruk. Skogfond med skattefordel (85 %) til formålet i tillegg gjør det svært gunstig å drive med ungskogpleie, enten det er som arbeid i egen skog eller at arbeidet settes bort. Det er gjennomgående god tilgang på arbeidskraft til formålet. 26

27 Skogovervåkning Det er viktig og fortsatt å ha fokus på skoghygiene og kontroll. Det er så vidt mye ynglemateriale tilgjengelig for granbarkbillene at varme gunstige forsomre raskt kan gi populasjonene et oppsving som kan forvolde skade på stående skog. Det var en svak økning i granbarkbille fangstene i Østfold på 2 % fra 2010 til Populasjonene må sies å være moderate, i gjennomsnitt biller pr felle. Det kreves flere tørre forsomre og ytterligere økte billebestand for å få alvorlige skader. Klimaendringene kan gjøre at billene får 2 kull med biller som overlever på en sommer slik det er lenger sør i Europa, dette vil øke risikoen for masseangrep betydelig. Norsk institutt for skog og landskap, i samarbeid med skogbrukssjefene i kommunene, har et pågående forsøk for å undersøke om dette er i ferd med å skje. Andre skadeinnsekter/-sopp Det har vært noen angrep av heggspinnmøll de senere år, så også i De angrepne trærne ser ut som spøkelsestrær om sommeren men overlever normalt angrepet. Skogtilstanden i Østfold 2011 Askeskuddsjuken er i stadig utvikling og andelen angrepne trær ser ut til å øke fortsatt. Spredningen i Norge fortsetter nordover på Vestlandet. Spredte angrep av rød furubarveps er observert i deler av Aremark. Spredte granrustangrep er observert i Aremark og Halden. Skogbrann Det var ingen store skogbranner i

28 Kommunenes skogadministrasjon Aremark Regionkontor, se Marker Askim Regionkontor, se Spydeberg Eidsberg Eidsberg kommune, Nærings- og miljøavdelingen Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen Rådgiver, Skog- og viltforvaltning: Espen Carlsen E-post: Saksbehandler: Torhild Filtvedt E-post: Fredrikstad Fredrikstad kommune, Arealplanavdelingen Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Skogkonsulent: Øivind Ringstad E-post: Halden Halden kommune, Landbruksseksjonen Svenskegaten 6, 1776 Halden Fagkonsulent: Torbjørn Fosser E-post: Hobøl Regionkontor, se Spydeberg Hvaler Regionkontor, se Fredrikstad 28

29 Marker Marker kommune, Plan- og miljøkontoret i Aremark, Marker og Rømskog Postboks 114, 1871 Ørje Skogbrukssjef: Kjell Ove Burås E-post Moss Regionkontor, se Rygge Rakkestad Rakkestad kommune, Landbrukskontoret Postboks 264, 1890 Rakkestad Skogbruksjef: Knut Østby E-post: Rygge Landbrukskontoret i Rygge, Råde og Moss Larkollveien 9, 1570 Dilling Skogbrukssjef: Bjørn Pettersen Landbruksrådgiver: Harald Urstad E-post: Rømskog Regionkontor, se Marker Råde Regionkontor, se Rygge Sarpsborg Sarpsborg kommune, Seksjon miljø, landbruk og friluftsliv Postboks 237, 1702 Sarpsborg Landbruksrådgiver: Egil Holme E-post: 29

30 Skiptvet Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk Postboks 115, 1806 Skiptvet Fagkonsulent: Arne Chr. Christiansen E-post: Trøgstad Trøgstad kommune, næring og miljø Postboks 34, 1861 Trøgstad Rådgiver: Espen Carlsen E-post: Våler Våler kommune, Natur og miljøetaten Rådhuset, 1592 Våler Skogbrukssjef: Sven Martinsen E-post: 30

31 Avvirket m 3 (fast mål) uten bark 2011 til industrien Kommune Gran m 3 Furu m 3 Ved m 3 I alt m 3 Bruttoverdi Aremark kr Askim kr Eidsberg kr Fredrikstad kr Halden kr Hobøl kr Hvaler kr Marker kr Moss kr Rakkestad kr Rygge kr Rømskog kr Råde kr Sarpsborg kr Skiptvet kr Spydeberg kr Trøgstad kr Våler kr Sum kr

32 Naturlig foryngelse og planting 2011 Kommune Naturlig foryngelse daa daa 1000 stk daa 1000 stk Tilplanting av tidligere dyrka mark til ord. skog daa 1000 stk Areal forynget Sum Planting Såing Supplering Planteforbruk Sum Kostnader Sum daa 1000 stk. kr Aremark ,5 0 3, , Askim ,6 0 0, , Eidsberg ,5 0 1, , Fredrikstad ,4 0 5, , Halden ,3 0 9, , Hobøl ,2 0 0, , Hvaler ,5 0 0,0 50 0, Marker ,6 0 1, , Moss ,5 0 0, , Rakkestad ,4 0 1, , Rygge ,1 0 1, , Rømskog ,1 0 4, , Råde ,5 0 0, , Sarpsborg ,8 0 0, , Skiptvet ,5 0 0, , Spydeberg ,4 0 2, , Trøgstad ,4 0 0, , Våler ,7 0 8, , Sum ,9 0 41, ,

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

Skogeierkommunikasjon i en ny tid

Skogeierkommunikasjon i en ny tid ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen av Vigdis M. Olsvik ØF notatnr. 08/2011 Skogeierkommunikasjon i en ny tid Resultater fra fokusgruppeundersøkelsen

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g 2014 grafisk design og produksjon: www.setesdalstrykk.no 2 Naturligvis 2014 Foto: Marit Simonstad Kvaale. Messa er en årlig møteplass på Evjemoen for mennesker fra bygd og by, og en mønstring av landbruk,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer