ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

2 Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout, repro, trykk: OK-trykk

3 Innkalling til årsmøte 2012 Forut for årsmøtet arrangeres det i samarbeid med Fylkesmannen skogdag på Prestebakke fra kl Skogdag kl Oppmøte ved Prestebakke idrettsplass Servering av kaffe og wienerbrød Gjødsling av skog med helikopter - Faginnlegg om skoggjødsling - Demonstrasjon av helikoptergjødsling Skogsti - Østfoldmesterskap i skogsti - Førstepremie er en dag gratis avstandsregulering Skogsdrift på bæresvak mark - Demonstrasjon av lassbærerkjøring på trelemmer - Presentasjon av Institutt for Skog- og landskap sitt prosjekt ved Anders Møyner Eid Hohle Servering av lapskaus Årsmøte kl Saksliste for årsmøte: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen 4. Godkjenning av årsmeldingen 5. Godkjenning av regnskapet 6. Valg 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Utmerkelser Busstur til Hurdagene lørdag 22. september Norges ledende fagmesse for skogbruket Skogselskapet i Østfold arrangerer felles busstur. Gratis for medlemmer, andre betaler kr 125,- og blir medlem ut Hver enkelt betaler inngangsbillett selv. Påmelding til Ole-Chr. Løchen eller Vi ønsker flere epost adresser Vi vil oppfordre alle som har epostadresse om å sende den til Det gjør det enklere for oss i administrasjonen å komme i kontakt med medlemmene. 3

4 Innledning Etter noen år med relativ lav aktivitet fra skogselskapets side rettet mot skoler og skoleelever, er det tilfredsstillende at vi i 2011 har maktet å få til stor økning i tiltak på dette feltet. Informasjon til skoleelever om natur, skog og trebruk er skogselskapets viktigste satsingsområde. Dette viktige arbeidet vil bli ytterligere prioritert i tiden som kommer. Skogens sterke rolle i kampen mot klimaendringene er et sentralt fokusområde når skogselskapets medarbeidere møter skoler og skoleelever på skoleskogdager, skogplantedager for skoler osv. At dagens unge får grunnleggende opplæring og forståelse av skogens CO 2 -binding og lagring, er avgjørende viktig for at hele samfunnet og dets beslutningstakere etter hvert ser mulighetene som aktivt skogbruk betyr som virkemiddel i klimakampen. Som kjent binder skogen i landet vårt henimot halvparten av de årlige menneskeskapte CO 2 -utslipp i kongeriket. I bestrebelsene med å nå flest mulig unge med skogbudskapet, må skogselskapet stadig være på leting etter nye arenaer for påvirkning. Det nye Inspiriavitensenteret i Sarpsborg er en møteplass hvor de fleste av fylkets skoleelever er innom årlig og henter inspirasjon om miljø, energi og helse. Skogselskapet i Østfold deltar for tiden i en arbeidsgruppe som arbeider med å få til interaktive utstillinger om skog og trebruk som kan anvendes i alle landets åtte vitensentre, deriblant Inspiria. Vi håper at dette kan la seg finansiere gjennom medvirkning fra myndigheter, private næringsaktører fra skog- og trenæringen og skoglige organisasjoner. Skogselskapet i Østfold har noen år vært medeier i Sønsterud skogplanteskole i Hedmark sammen med skogselskapene i Hedmark og Buskerud. Lavt produksjonsvolum og lave plantepriser har de siste årene ført til betydelige underskudd i driften, noe som medførte at eierne i 2011 besluttet å selge planteskolen til Trysil planteskole med svært liten gevinst. De tre eierne sitter dog igjen med grunneiendommen, Sønsterud Eiendom AS, som består av 650 dekar dyrket jord 4

5 og dekar skog. Jorden er bortleid, mens skogen drives av styret. Verdien av eiendommen er betydelig, særlig på grunn av flat fin jord som er godt egnet til potetproduksjon. Skogselskapet i Østfold eier 10 prosent av aksjene var et aktivt år for skogselskapet i Østfold. Dette kan det leses om i denne beretningen. Styret vil takke våre ansatte for samarbeid og stor innsats gjennom året. Vi vil også takke våre samarbeidspartnere for støtte i året som gikk. Noe som har bidratt til at vi har maktet å opprettholde innsatsen på våre ulike aktiviteter. Otto Gabestad Styreleder 5

6 Styrets arbeid gjennom året 2011 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Otto Gabestad Nils Anders Kollerød Jan Egil Nygaard Ole Ludvig Gjøby Grethe Walle Ragnhild Helle Birger Braadland Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 38 saker. De viktigste hendelsene har vært: Administrativt Ole- Christian Løchen ble ansatt i full stilling som skog og informasjonskonsulent. Alle aksjene i Sønsterud skogplanter AS er solgt til Trysil planteskole AS. SiØ hadde en eierandel på 10 prosent. Annen aktivitet Skogbrannovervåkingen Nå er alle avtaler på plass og overvåking fra fly og Linnekleppen er sikret for fem år framover. Flisproduksjon og terminalen Vi har et prosjekt som delfinansieres av BU midler. Der skal vi bygge på egen kunnskap, formidle vår kunnskap og påvirke aktører i bransjen til å prioritere bioenergi. Flisterminalen er viktig i begge de to første punktene. Vi lærer mer om hvordan tømmer og flis oppfører seg ved lagring og finner volum flis per volum tømmer ved nøyaktige målinger. Videre formidler vi kunnskapen videre ved befaringer på terminalen. Vi leverer flis til Østfold Energi som selger varme til Halden fengsel, samt Norsk Bioenergi AS som selger varme til Aremark kommune. 6

7 Skogplanteproduksjon og Sønsterud Skogplanter AS Vi er ikke lenger delaktige i skogplanteproduksjon etter at aksjene i Sønsterud Skogplanter AS ble solgt. Skogplanting og ungskogpleie Entreprenørvirksomheten er øket ytterligere fra forrige år og er nå av betydelig omfang. Linnekleppens venner Har også i 2011 mottatt støtte til arrangementet Linnekleppens dag. Eiendommene Plassen Prestebakkeholtet ble solgt denne sommeren. Det var også intensjonen da plassen ble fradelt. Huset på Saugjordet vurderes som så dårlig at det er vedtatt revet. Kapitalforvaltningen Denne høsten ble finansmarkedet spesielt urolig. Styret valgte derfor å trekke mest mulig penger tilbake fra aksjemarkedet. Skogselskapet sitter igjen med kun en mindre andel i aksjer i skrivende stund. Skogselskapet har deltatt på alle info- og ledersamlinger i regi av Det norske Skogselskap. Ansatte: Daglig leder Skog og Informasjonskonsulent Brannvakt Prosjektansatt Ole Brække Fra 1. mai Ole- Christian Løchen Per Evensen Kåre Ødemark 7

8 Egne eiendommer Haslem skog I Haslem er det utført tynning med 664 kbm. Vi leverte skurtømmeret til Viken Skog BA og bjørka ble solgt til ved. Granslipen og furuslipen ligger tildekket med papp på veikant for å benyttes til bioenergi. Mye av tynningen som var planlagte ble utført, men det ble også noe igjen lengst mot syd. Det ble utført ungskogpleie på 60 daa og forhåndsrydding på 10 daa. Bogstykke Ingen aktivitet dette året. Ungskogpleien som ble planlagt vil bli utført i Ved gode driftsforhold (vi er avhengig av vinter med frost) vil vi ved første anledning forsøke med hogst lengst mot nord på eiendommen. Ombustvedt skog Ingen aktivitet dette året. Prestebakke skog Det ble sluttavvirket 1206 kbm. Energivirket og noe furuslip ble kjørt til flisterminalen, resten ble levert gjennom Havass. Det ble plantet planter. Forhåndsryddet 19 daa og avstandsregulert 144 da. Det er utført lettere vegvedlikehold med grusing og skraping. Juletrær Det er solgt 360 stk. juletrær hvorav 60 stk fjelledelgran. Juletrær av gran omsettes gjennom Viken Juletre BA. Edelgran er solgt en gros til oppkjøper og 20 stk. er solgt fra vårt kontor! 8

9 Årsmøte i Skogselskapet i 2011 Årsmøtet ble holdt på Haldenvassdragets kanalmuseum på Ørje med 45 fremmøtte til fagprogrammet og 25 fremmøtte til årsmøteforhandlingene. Vi var heldige med været. Litt overskyet, men i år var mye av programmet lagt innendørs på Kanalmuseet. Daglig leder ved Kanalmuseet, Ragnar Kasbo, orienterte og viste rundt. Han synes det var spesielt interessant å få besøk av årsmøteforsamlingen, da enkelte personer der, ganske sikkert, visste mer om Haldenvassdraget og aktiviteten der enn ham. Han fortalte om hvordan fløtingen hadde foregått og hvilke lange omveier tømmeret kunne ha for å komme fram til sagbruk og massevirke industri. Hovedmengden av tømmeret kom selvfølgelig fra nærområdene til Haldenvassdraget, men det var også kommet tømmer fra Trysil til Halden. Fra Trysil ut i Trysilelven som skifter navn til Klarälven i Sverige, via kanaler inn i Stora Lee, fraktet på kjerrat over ved Otteid og derfra til Haldens sagbruk og papirindustri. En slik tur kunne ta opptil to år, så den gangen kunne det bli lenge å vente på tømmeroppgjøret. Årsmøtedeltagere ved sluseporten, fra venstre: Arnt Astrup, Håkon Taraldrud og Klemet Haukenes. 9

10 Fagprogram, foryngelseskontroll 2011 og utfordringer knyttet til ungskogpleie v/ Bård Skrøvset, fylkesskogmester i Biologiske fag. Skrøvset fortalte om de statlige virkemidlene for å stimulere til god foryngelse, både de juridiske og de økonomiske. Skogfondsordningen med skattefordel er den viktigste. I det årlige oppdraget og tildelingsbrevet fra LMD/SLF, har det vært lagt vekt på at man skal ha en god foryngelseskontroll. Det har blitt brukt noen resurser på å følge opp at de som hogger gran på god bonitet forynger ved planting. Foryngelseskontrollen for 2011 vil bli utvidet i forhold til tidligere år. Det er beregnet et årlig ungskogpleiebehov i Østfold på dekar årlig, i tillegg kommer etterslepet. Når det gjelder ungskogpleie har ikke myndig hetene noen juridiske virkemidler, men de økonomiske virkemidlene med tilskudd og skattefordel ved bruk av skogfond er svært gode. Årlig reguleres det dekar, det vil si at etterslepet fortsetter å øke dersom ikke aktiviteten økes. Pr. 1. januar 2011 var det 92 mill. innestående på skogfond i Østfold. En aktiv bruk av skogfond på tilskuddsberettiget ungskogpleie kan senke egenandelen ned til 8,1 prosent ved høy marginalskatt. Årsmøtet 1 Innkalling og saksliste ble godkjent 2 Otto Gabestad ble valgt til møteleder 3 torstein Voldberg og Håkon Taraldrud ble valgt til å underskrive proto kollen. 4 Årsberetningen for 2010 ble gjennomgått og vedtatt 5 Regnskap for 2010 ble gjennomgått og vedtatt 6 Valg Valgkomiteen, ved leder Sigmund Holth, hadde følgende forslag som ble vedtatt: Styret Otto Gabestad, Sarpsborg, leder for 1 år Valgt 2008 Nils Anders Kollerød, Aremark, nestleder for 1 år Valgt 2009 Jan Egil Nygaard, Askim, styremedlem for 3 år Valgt 2011 Ole Ludvig Gjøby, Rakkestad, styremedlem for 3 år Valgt

11 Grethe Walle, Rygge, styremedlem for 3 år Valgt 2010 Varamedlemmer 1. Ragnhild Helle, Spydeberg for 1år 2. Birger Braadland, Halden for 1 år Revisor Hans Kristian Guslund, Pricewaterhouse Coopers AS Representanter til DnS landsmøte i 2012 var allerede valgt i 2010 Leder med vararepresentant nestleder Daglig leder med vararepresentant informasjonskonsulent Valgkomiteen Svenn Anstensrud, Våler Valgt 2009 Inger Synøve Haugaard, Rakkestad Valgt 2010 Gunnar Grislingås Marker Valgt for 3 år Godtgjørelse til styret Styremedlemmene gis en godtgjørelse på kr ,- for møter av varighet inntil 4 timer, kr for møter over 4 timer. Det gis kjøre- og diettgodtgjørelse etter statens regulativ. Styreleder gis i tillegg et honorar på kr ,- pr. år som er en økning på kr 5 000,-fra forrige år 7 Medlemskontingent og infoavgift opprettholdes på kr 250,- pr år. 8 Utmerkelser Gunnar Grislingås, Øivind Høitomt og Øyvind Lunde ble alle hedret for sin innsats i skogbruket gjennom hele livet. gunnar Grislingås var ansatt i Haldenvassdragets Skogeierforening siden 1974 gjennom flere stillinger, fra utmarkskonsulent til han sluttet som skogbruksleder i Marker og Aremark i

12 Fra venstre: Øivind Høitomt, Gunnar Grislingås og Øyvind Lunde øivind Høitomt begynte i Nedre Glommen i 1969 som kursinstruktør. Han fulgte med over til Viken Skog ved fusjonen som skogbruksleder og hadde denne stillingen fram til Øivind Lunde hadde sin start i skogen på full tid som skogsarbeider i Han har vært innom Saugbrugs og Stangeskogene. De siste årene som fast ansatt i Havass skog BA fram til

13 Aktiviteten i Skogselskapet i 2011 Linnekleppen og skogbrannovervåking Finansiering av driften av Linnekleppen er nå på plass for fem år til. Dermed kan man konsentrere seg om å bruke Linnekleppen som den ressursen det er. Ved å legge utferder for skolebarn dit har man et unikt utgangspunkt for dem til å komme ut i skogen og lære om skog og samtidig skape holdninger for å unngå skogbrannfare. Finansiering av flyovervåkingen kom også helt på plass på nyåret og varer fram til og med Avtale ble gjort med Rygge flyklubb for perioden. I løpet av 2011 ble informasjonsfolderen om Linnekleppen fornyet og trykket opp i ett større opplag for utsendelse til turistkontorer og tilfeldig utdeling. Pressemeldinger/medlemsinfo Ole-Chr. har overtatt utsendingen av pressemeldingen «Skognytt» og Medlemsinfo. I løpet av 2011 har det blitt sendt ut 10 utgaver av Skognytt og 5 utgaver av Medlemsinfo. Vi får stadig henvendelser fra pressen på saker vi har omtalt i Skognytt og vi ser at en del aviser bruker det vi skriver. Vi får også hyggelige tilbakemeldinger på Medlemsinfo. I tillegg til Skognytt sender vi ut eksterne pressemeldinger ved spesielle aktiviteter. Skogplantingen den 21. september på verdens fredsdag fikk mest oppmerksomhet dette året. Der ble vi omtalt i to radiokanaler, en tv-kanal og en avis. Barn og unge Barn og unge er SiØs hovedsatsingsområde. I 2011 har det blitt fokusert på skoleskogplanting. Her har skolene i fylket blitt invitert til en skogdag hvor elevene får mulighet til å lære om skogplanting og skogens fantastiske evne til å binde CO2. Totalt 786 elever ved barneskolene har deltatt på skoleskogplanting i 2011, hvorav 10 klasser på våren og 11 på høsten. 5 skoleskogplantedager ble utsatt til våren 2012 på grunn av dårlig vær sent på høsten var FNs internasjonal skogår. På verdens fredsdag, den 21. september ble samtlige 5.-klasser i Rygge, Råde og Moss invitert til skoleskogplantingsdag under parolen «plant et tre for fred». 235 elever møtte opp på skogdagen og med 13

14 Fornøyde elever ved Ambjørnrød skole i Fredrikstad. god hjelp fra landbrukskontoret i Moss, Rygge og Råde, Viken skog og tre skogbruksstudenter fra Ås ble det en lærerik og vellykket skogdag. Oversikt over skoleskogplanting 2011 Kommune Totalt antall elever Deltakere på skoleskogplanting Sum Prosentvis årstrinn 5. klasse 6. klasse 7. klasse deltakere deltagelse 0101 Halden ,3 % 0104 Moss ,9 % 0105 Sarpsborg ,6 % 0106 Fredrikstad ,5 % 0121 Rømskog ,1 % 0124 Askim ,2 % 0125 Eidsberg ,0 % 0128 Rakkestad ,5 % 0135 Råde ,2 % 0136 Rygge ,0 % 0137 Våler (Østf.) ,4 % 0138 Hobøl ,0 % SUM ,4 % 14

15 Det er fortsatt stort behov for karene fra Estland. Øvrige skoleskogdager hvor SiØ har deltatt Skoleskogdag for elever i Spydeberg, Askim og Hobøl, ca. 200 elever. Skoleskogdag på Sognsvann i Oslo, ca elever. Det norske Skogselskap har satt i gang en landsomfattende fotokonkurranse som heter «Tre om tre». Alle landets 6.-klassinger er invitert til å sende inn tre bilder med tekst som skal beskrive hva skogen betyr for dem. I forbindelse med dette har vi arrangert flere skoleskogdager. Planteomsetning Det ble solgt skogplanter gran, juletreplanter og løvplanter. Entreprenørvirksomheten skogkultur Det er fremdeles stort behov for våre Estiske venner. Igjen fikk vi stor oppsving på aktiviteten. Dette året ble satt ut planter, det er en økning på over 50 prosent fra året før. Det er utført ungskogpleie slik som avstandsregulering og forhåndsrydding i timer. Det er en økning på over 30 prosent. De har også utført annet arbeid enn skogsarbeid, men i mindre grad. Gode tømmerpriser og generell optimisme i skogbruket er viktig for at folk skal stelle skogen. 15

16 Guttene som er her, bor på tidligere Prestebakke planteskole. De utfører samme typen arbeid i Estland som i Norge. Likevel har vi kjørt Aktivt Skogbrukskurs med dem i Kåre Ødemark har vært instruktør. Aktivitetene foregår stort sett i Halden og Aremark, men vi har også hatt streifoppdrag i andre kommuner i fylket. Lengst vekk var i Våler, så vi opererer over hele fylket dersom det er behov. Produksjon av bioenergi/fyringsflis Levering av fyringsflis til Østfold Energi for oppvarming av Halden fengsel og Norsk Bioenergi for oppvarming av kommunale bygg i Aremark har pågått for fullt. Flisterminalen ble fylt opp på senvinteren 2011 og med dagens leveringskontrakter har vi råstoff på lager ut Det nye flislageret fungerer optimalt og har en kapasitet på ca lm 3 flis. Vi har inngått en skriftlig avtale på flishogging, noe som gir forutsigbarhet med tanke på pris og levering. Bioenergiprosjektet Våren 2011 ble det toårige prosjektet «formidling av kunnskap om flisproduksjon for økt bruk og satsing på fornybare ressurser» igangsatt. Prosjektet skal formidle kunnskap, bygge på egen kunnskap og prøve å øke utbyggingen av bioenergi i Østfold. Innenfor prosjektets rammer har vi foretatt en del prøvemålinger av tømmer og flis for å finne ut hvor mye flis og energi en får ut av en kubikkmeter tømmer. Dette skal gjøre det enklere å planlegge og budsjettere hvilke mengder flis en kan selge gitt ett visst tømmerkvantum. Prosjektet har gitt oss en del ny kunnskap om emnet og vil være grunnlag for formidling av kunnskap til andre. For å få gjennomført disse forsøkene har vi gått til anskaffelse av et tørkeskap for flis. Vi tar nå egne fuktighetsprøver av de fleste flisleveranser. I tillegg til at dette er essensielt for verdifastsettelsen på flisleveransen, er det med på å gi oss verdifulle erfaringer når det gjelder tørking av tømmer og flis i friluft. God planlegging og internlogistikkontroll er viktige ved produksjon og lagring av fyringsflis. 16

17 Rapporten fra Linnekleppen 2011 Som flere år tidligere ble det også i år en tidlig vår med lite nedbør, så skogbrannfaren ble meget stor etterhvert. Jeg startet sesongen allerede 10. mai, og da var skogbrannindeksen på 148, og det er meget stor når den viser over 70. Det hadde vært tørt lenge og tilløp til flere branner sør i fylket. Når forholdene er slik, har jeg stadig henvendelser fra NRK Østfold, som er veldig flinke til å formidle om skogbrannfaren. De var også med opp i tårnet når jeg begynte, både for å se og snakke om forholdene. Denne dagen røk det fra to skogbranner samtidig i Sverige, de eneste brannene jeg så i år. Søndag 15. mai var det kun + 9 grader og det begynte å regne, som det fortsatte med det meste av sommeren. Det kom cirka dobbelt så mye nedbør denne sommeren som året før. Men lørdag 14. mai ble det arrangert bryllup på Linnekleppen for første gang, da var været også fint og de nærmere hundre gjestene koste seg i solen. Brudebildet ble tatt på toppen av tårnet! En høytidelig og fin opplevelse her inne i skogen. Også i år ble Linnekleppens dag arrangert den første helgen i juni, som vi i Linnekleppens venner håper vil fortsette i årene fremover. Et enkelt variert program for enhver smak, og salg av pølser og kaffe. Det var rundt tohundre tilstede som hadde en fin dag ute i naturen. Ellers gjennom sesongen hadde jeg besøk av tyve redningsledere fra redningstjenesten i Värmland i Sverige, som hadde mye positivt å si om samarbeidet med Linnekleppen. En tilsvarende delegasjon fra Buskerud fylke med landbruksavdelingen i spissen var også her på et hyggelig besøk. Ellers var besøkstallet noe mindre i år enn vanlig, noe været må ta skylda for. Det har i år vært lite som har skjedd, og ingen branner å melde. Takk for i år, og håper å komme sterkere tilbake neste sesong. Hilsen Per Evensen Skogbrannvakt 17

18 Overvåking fra fly Rygge flyklubb gjennomfører overvåking for oss etter fastsatte rutiner. Skogbrannflyet flyr en fast rute over hele fylket og deler av Akershus i de periodene det er skogbrann. Observasjoner fra flyovervåkingen Oppdrag Dato Komentarer Sted 1 4/29/2011 Bråtebrann nær skog. Kontrollert. Aremark 2 4/30/2011 Halmbrenning nær skog. To steder Trøgstad 3 5/1/2011 Bråtebrann - Rakkestad og Halden. Rakkestad, Halden, Hvaler Søppelbrenning Hvaler 4 5/2/2011 Bråtebrann i Trøgstad. Industribrann i Trøgstad, Fredrikstad Fredrikstad 5 5/4/2011 Bråtebrann i Skiptvet og ved Missingmyr Skiptvet, Missingmyr 6 5/5/2011 Bråtebrann Råde 7 5/6/ /7/2011 Røyk/brann ved Idrettsplass Råde 9 5/8/2011 Røyk ved travbane Rødenes 10 5/8/ /9/2011 Skogbrann/krattbrann ved hyttefelt Hvaler 12 5/9/2011 Lyngbrann Sponvika 13 5/10/ /11/ /11/ /12/ /13/ /14/ /8/ /13/ /25/ /3/ /8/2011 Brann i tønne på gårdstun og bråtebrann Våler 24 7/10/ /12/ /31/ /16/ /22/2011 Liten brann, nær gammel tollstasjon Sverige 18

19 Resultatregnskap Skogselskapet i Østfold Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Aksjeutbytte og gevinst ved salg av aksjer Annen rentekostnad Tap ved salg av aksjer Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Skogselskapet i Østfold Side 1 19

20 Balanse Skogselskapet i Østfold Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Skogselskapet i Østfold Side 1 20

21 Balanse Skogselskapet i Østfold Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Otto Gabestad Leder Nils Anders Kollerød Nestleder Jan Egil Nygaard Styremedlem Ole Ludvig Gjøby Styremedlem Grethe Walle Styremedlem Ole Brække Daglig leder Skogselskapet i Østfold Side 2 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Skogtilstanden i Østfold 2011 Av fylkesskogmester Bård Skrøvset Hogst Det ble avvirket ca kubikkmeter tømmer til industrien (inkluderer også volum gjennom energiflisordningen) I tillegg kommer et betydelig volum til hjemmeforbruk av ved og materialer, samt ved for salg. Hovedårsaken til oppgangen var nok de økende tømmerprisene, spesielt første halvår, utover høsten steg tømmerprisene noe. Driftsforholdene i skogen var bra denne vinteren med stabil kulde og snø. Tynningsaktiviteten har stabilisert seg på et høyt nivå i Havass Skog BA (25 % av omsatt totalvolum). Gjennomsnittlig skogfondstrekk var i år 12,5 % i Østfold (12,5 % også i 2010). Foryngelse Planteantallet har i år vært knapt planter (belastet skogfondet), i det alt vesentlige pluggplanter av gran. Dette er for lite med tanke på avvirkningsnivået. Det viser de årlige resultatkontrollene for foryngelse. I Østfold er vi heldige som har, i norsk sammenheng, prosentvis stor andel skogareal egnet for naturlig foryngelse. Gitt dagens lave plantetall er det veldig viktig at foryngelseshogster som legger opp til naturlig foryngelse utføres på de riktige stedene (vegetasjonstype) og til rett tid (frøår). Ungskogpleie Ungskogpleieaktiviteten i 2011 var forholdsvis lav, ca dekar. Mye snø har gitt kortere sesong for bruk av ryddesag, dette er nok en viktig grunn. Det er estimert et behov på ca dekar ungskogpleie årlig for å sikre framtidsskog med god kvalitet, uten å ta hensyn til etterslepet. Det er derfor viktig med fortsatt fokus på ungskogpleie. Alle kommunene prioriterer ungskogpleie høyt ved prioritering av økonomisk virkemiddelbruk. Skogfond med skattefordel (85 %) til formålet i tillegg gjør det svært gunstig å drive med ungskogpleie, enten det er som arbeid i egen skog eller at arbeidet settes bort. Det er gjennomgående god tilgang på arbeidskraft til formålet. 26

27 Skogovervåkning Det er viktig og fortsatt å ha fokus på skoghygiene og kontroll. Det er så vidt mye ynglemateriale tilgjengelig for granbarkbillene at varme gunstige forsomre raskt kan gi populasjonene et oppsving som kan forvolde skade på stående skog. Det var en svak økning i granbarkbille fangstene i Østfold på 2 % fra 2010 til Populasjonene må sies å være moderate, i gjennomsnitt biller pr felle. Det kreves flere tørre forsomre og ytterligere økte billebestand for å få alvorlige skader. Klimaendringene kan gjøre at billene får 2 kull med biller som overlever på en sommer slik det er lenger sør i Europa, dette vil øke risikoen for masseangrep betydelig. Norsk institutt for skog og landskap, i samarbeid med skogbrukssjefene i kommunene, har et pågående forsøk for å undersøke om dette er i ferd med å skje. Andre skadeinnsekter/-sopp Det har vært noen angrep av heggspinnmøll de senere år, så også i De angrepne trærne ser ut som spøkelsestrær om sommeren men overlever normalt angrepet. Skogtilstanden i Østfold 2011 Askeskuddsjuken er i stadig utvikling og andelen angrepne trær ser ut til å øke fortsatt. Spredningen i Norge fortsetter nordover på Vestlandet. Spredte angrep av rød furubarveps er observert i deler av Aremark. Spredte granrustangrep er observert i Aremark og Halden. Skogbrann Det var ingen store skogbranner i

28 Kommunenes skogadministrasjon Aremark Regionkontor, se Marker Askim Regionkontor, se Spydeberg Eidsberg Eidsberg kommune, Nærings- og miljøavdelingen Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen Rådgiver, Skog- og viltforvaltning: Espen Carlsen E-post: Saksbehandler: Torhild Filtvedt E-post: Fredrikstad Fredrikstad kommune, Arealplanavdelingen Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Skogkonsulent: Øivind Ringstad E-post: Halden Halden kommune, Landbruksseksjonen Svenskegaten 6, 1776 Halden Fagkonsulent: Torbjørn Fosser E-post: Hobøl Regionkontor, se Spydeberg Hvaler Regionkontor, se Fredrikstad 28

29 Marker Marker kommune, Plan- og miljøkontoret i Aremark, Marker og Rømskog Postboks 114, 1871 Ørje Skogbrukssjef: Kjell Ove Burås E-post Moss Regionkontor, se Rygge Rakkestad Rakkestad kommune, Landbrukskontoret Postboks 264, 1890 Rakkestad Skogbruksjef: Knut Østby E-post: Rygge Landbrukskontoret i Rygge, Råde og Moss Larkollveien 9, 1570 Dilling Skogbrukssjef: Bjørn Pettersen Landbruksrådgiver: Harald Urstad E-post: Rømskog Regionkontor, se Marker Råde Regionkontor, se Rygge Sarpsborg Sarpsborg kommune, Seksjon miljø, landbruk og friluftsliv Postboks 237, 1702 Sarpsborg Landbruksrådgiver: Egil Holme E-post: 29

30 Skiptvet Skiptvet kommune, Etat for næring og teknikk Postboks 115, 1806 Skiptvet Fagkonsulent: Arne Chr. Christiansen E-post: Trøgstad Trøgstad kommune, næring og miljø Postboks 34, 1861 Trøgstad Rådgiver: Espen Carlsen E-post: Våler Våler kommune, Natur og miljøetaten Rådhuset, 1592 Våler Skogbrukssjef: Sven Martinsen E-post: 30

31 Avvirket m 3 (fast mål) uten bark 2011 til industrien Kommune Gran m 3 Furu m 3 Ved m 3 I alt m 3 Bruttoverdi Aremark kr Askim kr Eidsberg kr Fredrikstad kr Halden kr Hobøl kr Hvaler kr Marker kr Moss kr Rakkestad kr Rygge kr Rømskog kr Råde kr Sarpsborg kr Skiptvet kr Spydeberg kr Trøgstad kr Våler kr Sum kr

32 Naturlig foryngelse og planting 2011 Kommune Naturlig foryngelse daa daa 1000 stk daa 1000 stk Tilplanting av tidligere dyrka mark til ord. skog daa 1000 stk Areal forynget Sum Planting Såing Supplering Planteforbruk Sum Kostnader Sum daa 1000 stk. kr Aremark ,5 0 3, , Askim ,6 0 0, , Eidsberg ,5 0 1, , Fredrikstad ,4 0 5, , Halden ,3 0 9, , Hobøl ,2 0 0, , Hvaler ,5 0 0,0 50 0, Marker ,6 0 1, , Moss ,5 0 0, , Rakkestad ,4 0 1, , Rygge ,1 0 1, , Rømskog ,1 0 4, , Råde ,5 0 0, , Sarpsborg ,8 0 0, , Skiptvet ,5 0 0, , Spydeberg ,4 0 2, , Trøgstad ,4 0 0, , Våler ,7 0 8, , Sum ,9 0 41, ,

ÅRSBERETNING 2013. Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2013. Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2013 Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold 1 2 Forsidebilde: Europas høyeste einer? Idd i Halden Baksidebilde: Åpning av Råde Fjernvarme sitt nye bioenergianlegg Alle foto: Skogselskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2014. Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2014 Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold 1 2 Forsidebilde: Nyansatt skogbrannvakt Kristoffer Høidal Baksidebilde: Ole Brække demonstrerer tjærebrenning Alle foto: Skogselskapet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2012 Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 Årsmøte vil bli holdt i Haslem i Rakkestad kommune, tirsdag 4. juni. Haslem er den skogeiendommen som

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2016 Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold 1 2 For og baksidebilde: Fagdag i Rakkestad Alle foto: Skogselskapet Layout: Cecilie Cappelen Grandt INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Årsmøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2015 Offentlig skogstatistikk fra fylkesmannen i Østfold 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Årsmøte avholdes i Fredrikstadmarka i Fredrikstad kl. 09:30, torsdag 9. juni. Sted: Åsebråteveien 35,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Østfold m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S

3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S 3.3 ORIENTERING OM REGNSKAP 2002 OG 2003 FOR SPEIDER-SPORT A/L OG ØVRE VOLLGATE 9 A/S Det er naturlig at Speidertinget blir orientert om resultatet i forbundets selskaper Speider-Sport A/L og Øvre Vollgate

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer