«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i"

Transkript

1 1 DETALJREGULERING FOR «RENSEANLEGG RØSSVOLLHEI AVFALLSDEPONI» i RANA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Overhalla den Siv. ing. Jan Lian AS

2 2 Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Helgeland Avfallsforedling (HAF) Detaljregulering for «Renseanlegg Røssvolhei avfallsdeponi» i Rana kommune Plan ID : 5015 Utarbeidet av : -Tekstdel og planbestemmelser Siv. ing. Jan Lian AS Mobil: E-post -Reguleringplankart Ing. Jorleif Lian AS Mobil: E-post Revisjonsoversikt: Rev.nr Dato Rev av Omfang av revisjon

3 3 1 INNLEDNING Formål Planområde Tiltakshaver Grunneiere 5 2 PLANPROSESS 5 3 OVERORDNEDE FØRINGER Nasjonale mål og retningslinjer Regionale føringer Lokale føringer Reguleringsplaner Plankrav 6 4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Planområdet Adkomst Sanitæranlegg Arealbruk Framdrift 7 5 KONSEKVENSER Støy og luftforurensning Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Naturressurser Stabilitet ROS-analyse 9 6 ANBEFALING 9 7 INNKOMNE UTTALELSER 9 Vedlegg 1 Oversiktskart 2 Reguleringsplankart 3 Planbestemmelser 4 Møtereferat fra oppstartmøte med Rana kommune den Varsel om oppstart at detaljregulering av Kungjøring bestilling annonse Brev fra NVE av

4 4 8 Brev fra Statsskog av Brev fra Asbjørn Jensen, eier av gnr 94 bnr 8 10 Notat fra NVE av ved bestemmelse av 200 års vannstand i Langvassåga. 11 ROS-analyse

5 5 1 INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for bygging av behandlingsanlegg for sigevann fra HAFs avfallsdeponi på Røssvollhei. 1.2 Planområde Planområdet ligger ved og delvis i Langvassåga nedenfor Røssvollhei avfallsdeponi, se oversiktskart vedlegg 1 samt reguleringskart vedlegg Tiltakshaver Tiltakshaver er Helgeland Avfallsforedling IKS, 1.4 Grunneiere Det regulerte område ligger på eiendommene: 94/5 Hjemmelshaver Eier Statsskog 94/87 Hjemmelshaver Helgeland Avfallsfordeling IKS 94/8/1 Hjemmelshaver Asbjørn Jensen, bygsler 2 PLANPROSESS Det ble holdt oppstartmøte med Rana kommune den se referat vedlegg 4. Det er ikke krevd planprogram eller konsekvensutredning for tiltaket. Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Rana Blad se vedlegg 6, og det er sendt ut melding til offentlige myndigheter og berørte parter i brev av , se vedlegg 5. Uttalelser er referert og kommentert i kapitel 8. Alle uttalelser vedlegges. 3 OVERORDNEDE FØRINGER 3.1 Nasjonale mål og retningslinjer For tiltaket er følgende nasjonale mål og retningslinjer aktuelle: Vannforskriften Formålet med forskriften er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Naturmangfoldloven Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtida. Kulturminneloven Lovens formål er å ta vare på kulturminner.

6 6 På bakgrunn av innhentede uttalelser anses ikke tiltaket å berører annet lovverk i vesentlig grad med mindre dette blir påpekt av fagmyndigheter under behandling av planen. 3.2 Regionale føringer Fylkesmannen i Nordland har stilt krav om at det skal bygges lokalt renseanlegg for behandling av sigevann fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før utslipp i Langvassåga. Det kan ut over dette ikke ses å ligge noen regionale føringer som er aktuelle for tiltaket. 3.3 Lokale føringer Det kan ikke ses å ligge noen føringer i kommuneplanen for Rana kommune. Avfallsdeponiet ligger i kommuneplanens arealdel. 3.4 Reguleringsplaner Det foreligger følgende tilstøtende reguleringsplaner: - Røssvoll Plan ID Mo i Rana Lufthavn-Røssvoll Plan ID Plankrav Kommunen har i oppstartmøte krevd at det utarbeides reguleringsplan for planområdet. Det er ikke krevd planprogram eller konsekvensanalyse. 4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 4.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket Sigevatnet fra Røssvollhei avfallsanlegg går i dag urenset ut i elva Langvassåga i dykket utslipp. I konsesjonsvilkårene for drift av Røssvollhei avfallsanlegg er det krav om lokal rensing av sigevatn fra avfallsanlegget. Sigevatnet inneholder konsentrasjoner av noen prioriterte farlige stoffer og farlige stoffer som ligger over verdier som er anbefalt godkjent for utslipp uten rensing. Det er imidlertid ikke påvist at utslippet påvirker vannkvaliteten i vassdraget, og HAF har klagd på vedtak fra fylkesmannen om krav til bygging av renseanlegg. Fylkesmannen i Nordland har imidlertid opprettholdt krav om rensing av sigevatnet etter BATprinsippet dvs. rensing med best tilgjengelig teknologi, og det er overlatt til anleggseier å foreslå renseteknologi. Det er ikke avklart med fylkesmannen hvilken teknologi som skal brukes. I tilknytning til renseanlegg må det også bygges et bufferbasseng for å samle opp sigevatn fra flomtopper. Flere alternativer for plassering av renseanlegg er vurdert, og det er konkludert med at plassering ved eksisterende utslipp til Langvassåga er det gunstigste alternativet. 4.2 Planområdet Det vises til reguleringskart vedlegg 02 og reguleringsbestemmelser vedlegg 3. Areal for renseanlegg og utjevningsbasseng forutsettes oppfylt til kt 47,2 som fra NVE er oppgitt som en konservativ beregning av nivå for 200 års flom, se notat fra NVE vedlegg 10. Det er tilnærmet samme nivå eksisterende vannmålestasjon som aldri har vært berørt av flom i vassdraget.

7 7 Det er lite strøm i elva, og det er ved befaring ikke registrert synlig errosjon langs elvebredden til tross for at det er finsand og grus langs elvebredden. Registrering av lite strøm i området er bekreftet i brev av fra NVE, se vedlegg 7. Fylling mot elva forutsetts sikret mot mulig erosjon ved plastring med sprengt stein. Elvebreddene er over flomålet bevokst med kjerr og lauvskog. Øvre del av steinplastring av ny skråning mot elva forutsettes tilført jord slik at stedlig vegetasjon kan etablere seg der uten tilplanting. I brev av fra NVE, se vedlegg 7, er det også pekt på at avslutningen av fyllingen nedstrøms bør tilpasses eksisterende terreng på en bedre måte enn det som framgår av foreløpig skisse. Dette kravet er etterkommet ved en forlengelse av utfylling og plastring nedstrøms tomta for å gi gunstigere strømningsforhold i elva. Dette medfører en mindre utvidelse av planområdet enn det som framgår av skissen som ble sendt ut i forbindelse med kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Det tas hensyn til uttalelse fra grunneier om anlegg av adkomst ned til elva som han har bedt om se vedlegg 9. Evt. åpne vannbasseng må sikres med 2 m høyt flettverksgjerde. 4.3 Adkomst Adkomst til området skjer via vei ned til eksisterende målestasjon og pumpestasjon for sigevatn ved Langvassåga 4.4 Sanitæranlegg Det er ikke planlagt faste arbeidsplasser i planområdet. Anlegget forutsettes betjent av personell som har tilgang til personalrom og sanitæranlegg ved Røssvollhei avfallsbehandlingsanlegg. 4.5 Areal Arealbruken i planen er som følger: Bebyggelse og anlegg Sum 10,4 da 10,4da 4.6 Framdrift Etter gjeldende framdriftsplan skal renseanlegg settes i drift innen Det betyr at det må være klart for byggestart senest og oppfylling av området må foretas innen KONSEKVENSER 5.1 Støy og luftforurensninger Det vil ikke bli støy eller luftforurensninger fra renseanlegget.

8 8 5.2 Landskapsbilde Landskapsbildet vil bli noe endret ved utfylling i elva Det er innsyn til området kun fra elva. 5.3 Nærmiljø og friluftsliv Planområdet ligger ved foten av eksisterende avfallsdeponi. Det er ca. 200 m til nærmeste bebyggelse som ligger på flyplassen, 350 m til nærmeste gårdstun på eiendommen Røssvollheia 94/8 og ca. 450 m til bebyggelse på eiendommen Langvassheim 95/1 på motsatt side av elva. Der er innsyn til planområdet fra bebyggelsen på eiendommen Langvassheim 95/1 men eller ikke innsyn fra annen bebyggelse eller veier. En grunneier har bedt om at det legges til rette for adkomst til hans arealer nede ved elva se vedlegg 9, og dette ønsket forutsettes imøtekommet ved detaljplanlegging av planområdet. Området er ikke kjent brukt til friluftsliv. Ut fra registering ved befaring og innkomne uttalelser, kan en ikke se at planen medfører ulemper for nærmiljø og friluftsliv. 5.4 Naturmiljø Det er i databasen Naturbase ikke registrert verneverdige områder eller prioriterte eller truede arter i området eller i nærområdene. Det er heller ikke kjent at området har viktige viltbiotoper. Ut fra en samlet vurdering finnes det ikke sannsynlig at planområdet inneholder rødlistearter. Det kan ikke ses at tiltaket vil komme i strid med målsettinger i Naturmangfoldsloven. 5.5 Kulturmiljø Det er ingen kjente kulturminner i området registrert i Riksantikvarens database Askeladden. Selv om tiltaket ikke kommer i konflikt med kulturminneloven, må det vises generell aktsomhet ved graving og det er meldeplikt etter kulturminnelovenes 8.2. Dette må videreformidles til de som skal foreta arbeidet 5.6 Naturressurser Det er ingen kjente naturressurser i området 5.7 Stabilitet Avfallsdeponiet ligger i et nedlagt grustak. Området er i følge NGUs løsmassekart en mektig elveavsetning, se kartutsnitt fig 1 Det er stabile skråninger ned mot elva. En oppfylling i bunnen av skråning ned mot elva vil forbedre en fra før tilfredsstillende stabilitet i området.

9 9 Figur 1 NGUs løsmassekart 5.8 ROS-analyse Gjennomgang av ROS-analyse viser at det ikke foreligger spesiell risiko eller sårbarhet knyttet til planområdet. Viser til ROS analyse som vedlegg 11 6 ANBEFALING Det anbefales at framlagte reguleringsplan med vedtekter godkjennes. 7 INNKOMNE UTTALELSER Det vises til kunngjøring se vedlegg 5 og 6. Uttalelsene er referert i stikkordsordsform og kommentert nedenfor

10 10 Brev fra NVE av (vedlegg 7) Uttalelse: Det kreves en vannlinjeberegning og flomberegning. Det er pekt på at avslutningen av fyllingen nedstrøms bør tilpasses eksisterende terreng på en bedre måte enn det som framgår av foreløpig skisse, og det forutsettes at Statkraft orienteres om planene. Kommentar: Kravet om vannlinjeberegning og flomberegning er etterkommet. NVE har i notat av (vedlegg 10) lagt fram «bestemmelse av 200 års vannstand i Langvassåga». Det er konkludert med at «en 200 års flomvannstand på 47,2 moh. ved det nye renseanlegget vil være konservativ og på den sikre siden». Renseanlegget legges over dette nivået. Krav om at avslutning av fylling nedstrøms bør tilpasses eksisterende terreng på en bedre måte er etterkommet ved forlengelse av utfyllingen og plastring nedstrøms tomta. Dette gir bedre terrengtilpasning og gunstigere strømningsforhold i elva. Statkraft forutsettes orientert om planen ved at de får den til uttalelse ved utlegging av planen til offentlig ettersyn. Brev fra Statskog av (vedlegg 8) Uttalelse: Ingen merknader ut over at det forutsettes inngått avtale mellom Statskog som grunneier og HAF så snart prosessen med reguleringsplanen er avsluttet. Kommentar: Ingen Brev fra Asbjørn Jensen datert (vedlegg 9) Uttalelse. Som grunneier ønsker han adkomst til elva og skogen langs elva. Merknad: Ønske kan ikke ses å skape noe problem for HAF og det foreslås at ønsket imøtekommes.

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer