mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode Modell N Serie nummer Kode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode"

Transkript

1 mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode

2 - 2

3 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet gjennom hele dets liv. Fra oppstart til skrotning. Skulle manualen komme bort kontakt produsent / Importør for å skaffe deg en ny. Eventuelt kan den LASTES ED FRA VÅR HJEMMESIDE PÅ ETTET: Gratulerer med valget av et mase produkt. Som en ledende aktør er vi glad for tilliten ved å velge et av våre produkter, Mase Generators tilbyr et stort spekter av aggregater med effekt fra 1 KVA bærbart aggregat til stasjonær modeller opp til 1600 KVA. Mase dekker en rekke ulike spesial felt som sveis nødstrøm båt modeller. Mase startet i 1970, i Cesena. Vi er representert over det meste av verden med lokale importører og et nasjonalt service nettverk. Vår fabrikk i Cesena er på 1 6,000 kvadratmeter Mase Generators begynte sin historie med produksjon av 500 Watt, lett kompakt bærbare og stillegående modeller som gjorde mase velkjent i aggregat verden. Siden den gang har kvaliteter som lav vekt høy ytelse lavt lydnivå vært vårt kjennetegn. Mase er en innovativ produsent som har et høyt krav til kvalitet. Våre produkter er satt sammen av høykvalitets komponenter fra velkjente underleverandører. Vår utviklings avdeling jobber konstant med å videre utvikle våre produkter slik at de til en hver tid er blant markedets ledende. Aggregatet som du her har anskaffet, er frukten av lang tradisjon og vel prøvet ingeniør kunst. Optimalisert I forhold til kundenes krav og ønsker innenfor rammen av hva som er mulig med dagens teknologi og produksjons midler. Manualen vil gi deg riktig og viktig innformasjon for optimal bruk og utnyttelse av dette aggregatets resurser. Har du spørsmål vedrørende innholdet kontakt oss. Lykke til med bruken av aggregatet. Lokal representant i orge: MASE Strømaggregater AS Telefon Telefaks Web Produsent: MASE GEERATORS S.p.A. Via Tortona, Cesena (FC) Italy Tel Fax Tel Fax Tekniske data, informasjon, grafiskdesign: utført av: Mase Generators Technical Office MASE GEERATORS SPA FORBEHOLDER SEG RETTE TILÅ MODIFISERE OG EDRETEKISKE SPESIFIKASJOER UTE VARSEL. DETTE I HEHOLDTIL GJELDEDE FILOSOFI OM KOTIUERLIG UTVIKLIG OG FORBEDRIG AV VÅRE PRODUKTER. MAUALE ER PRODUSERT AV MASE OG BESKYTTET AV ITERASJOAL ÅDSVERK LOVGIVIG. UAUTORISERT KOPIERIG OG BRUK AV DEE MAUALE ELLER DELE AV DE ER IKKE TILLATT, UTE ETTER SPESIELL AVTALE. REPRODUCTIO IS PERMITTED WITHOUT WRITTE AUTHORIZATIO OF THE MASE GEERATORS SPA. - 3

4 BRUKSDEFIISJO GEERELLIFORMASJO Rett bruk Øvrig risiko Symboler på aggregatet Sikkerhets merking Generell fare Fare ved aggregatet i drift Brannfare Fare for hørselsskade Fare for eksos forgiftning Brann og eksplosjons fare Fare ved manglende bruk av personlig værne utstyr Fare ved start av motor Fare ved elektro magnetisk stråling Fare for elektrisk støt Skade ved feil lagringlting Referansedokumenter Referanse reglement Merking Identifikasjon av aggregatet GEERELLKARAKTERISTIKK Oppbygning Instrument panel Jordfeilvernoghovedstrømsvern Kontakter (Ekstra utstyr) (400V) Tekniske data Derating område temperaturer og høyde ISTALLASJO Generelle installasjons kriteria Viktig innformasjon Inspection of materials Sikkerhets standard for diesel motor Fondamentering Ekos Ekos rør Ekos rør design Ventilasjon Drivstoff system Elektriske koblinger Kabel dimensjon Kabel tilkoblinger Jording Utendørs installasjon Innendørs insatallasjon BRUK AV AGGREGATET Forberedendekontroll Fyllingavdrivstoff Batteri Start Bruk av aggregatett Stopping ød stopp VÆRVARSELSIGALER Bskyttelse mot kortslutning og overlast Kontakt panel (Ekstra utstyr) Jordfeil vern (ekstra utstyr) Motor overvåknings modul VEDLIKEHOLD Forberedende 6.2 Motor vedlikehold Bytte olje Bytte olje filter Bytte diesel filter Lufte drivstoff linjen Luftfilter rengjøring/erstatning Støv utskiller Kjølevæske kontroll Batteri kontroll Inn og utluft kanaler Periodisk vedlikehold Perioder uten bruk UREGELMESSIGHETER,ÅRSAK OG UTBEDRIG Hvordan bestille reservedeler TRASPORT, LAGRIG, LØFTIG, HÅDTERIG OG PAKKIG Transportog lagring løft og håndtering av pakket aggregat Løfting med kran Løfting med truck Versjon med henger Sakte gående Pakking GARATI ASVAR Garanti Ansvars begrensning SKROTIG Sikker deponering av maskin og service deler KOBLIGSSKJEMA Koblings skjema Koblings skjema

5 DEFIISJOER Manualen inneholder en del tekniske termer. Her kommer en definisjon på en del av dem: - Aggregat En sammenmontasje av en forbrenningsmotor og en generator sammenbygget for å produsere strøm 230V 50Hz - Bruker system Bestående av strømkilde og brukerens utstyr inkludert brytere værn og kabling. Spredernett mellom strø mkilde og forbruker. - Kategori 1 elektrisk system Et elektrysk system hvor spenningen overstiger 50 V og er lavere enn 1000 V inklusive generator spenning. - Last (belastning / forbruk) Summen av alle forbrukere tilkoblet aggregatet - Hoved sikring (termisk) Hovedsikring som åpner ved termisk overbelastning. - Jordfeilbryter Sikkerhets anordning som løser ut ved jordfeil. - Kyndig person En person med teknisk bakgrunn og kunnskap. Som trygt kan utføre service og vedlikehold, kjent med farene ved arbeide mekanisk og elektrisk utstyr - Autorisert MASE spesialist (spesial trenet person) En person som har adekvat trening, er fagmessig kompetent til å utføre job formidlet av mase. Personen har trening fra mases service kurs og er vel inneforstått med de farer som er forbundet med service og vedlikehold på et mase aggregat. En fagutlært mekaniker er ikke automatisk å anse som en autorisert mase service person. - Leverandør Produsent og eller; forhandler lokal importø r. Den som har levert maskinen utstyret og eller service og tjenester til samme. - Kontroll En kontroll funksjon / handling som aktiveres etter et signal (kontroll variabel) for å utføre en bestemt handling - Manuell kontroll år en handling eller parameter setting påvirkes av en persons manuelle påvirkning - Automatisk kontroll En kontroll funksjon / handling som aktiveres automatisketter et signal (kontroll variabel) som produseres av systemets kontroll system(sensorer) for å utføre en bestemt handling uten behov for handling av en person. - Fare Kilde til mulig skade eller helse. - Beskyttelse Deksel eller beskyttelses innretning som avsikkerhets hensyn eranbragtforå beskytte brukerog personell(mennesker) mot potensiell fare eller skader. - Kapsling (innkapsling) Del av konstruksjonen som skjermer utstyret mot spesifikk ekstern påvirkning og beskytter mot kontakt. - Dårlig forbindelse / dårlig kontakt Kan oppstå i strøfø rende punkter ved manglende kapsling, som fø lge av skade eller hærverk. Spesielt der kapsling isolasjon ikke er tiltenkt å være åpnbart, dette kan oppstå ved skade eller destruksjon. Oksidasjon eller manglende kontroll av tiltrekning kan også medføre dårlig forbindelse. - 5

6 - Direkte kontakt Kontakt mellom strømførende deler og personer. - Kontroll krets Krets som styrer maskinens funksjoner. - Utstyr Generell term som ofatter: utstyr og ekstrautstyr og materiell som benyttes i furbindelse med elektrisk installasjon. Indikerer fare og at spesiell oppmerksomhet må vies for å unngå alvorlig fare som kan medføre skade og mulig død på personell En tistandsom kan oppstå Ilivsløpettilen maskin/aggregate som kan medførerisiko forskadepå materiell personell og medføre økonomisk tap. produktet. Inndikerer at spesiell oppmerksomhet må vises for å unngå omfattende skader på Spesielt viktig innformasjon Instruks Les manualen nøye før bruke eller du utfører noen form for service eller vedlikehold på aggregatet. Periodiskvedlikehold må utføres av kvalifisert personell med riktig kompetanse og opplæring. Installasjonen of fø rste i gang kjøring må utfø res av autorisert personell. I gang kjø ring uten sertifisering medfø rer brudd på garanti bestemmelsene, og medfører at garantien ikke lenger er gjeldende. - 6

7 Bruksområde: Ahggregatet er laget for å produsere strøm I henhold til de begrensninger som er gitt av av produsenten oppgitt i spenning og vatt på typeskiltet. Les denne manualen nøye før bruk av aggregatet. Brudd på spesifikasjonene, instruksjonene vil medføre brudd på garanti reglene. Aggregatet skal installeres av autorisert personell / forhandler som skal ta i gang kjøring og fylle ut garanti kortet. Denne manualen er utformet av produsenten, og er en del av leveransen, definisjoner I henhold til Directive 98/37/EC; Innformasjonen gitt I denne manualen skal dekke all bruk og håndtering av aggregatet. Den gir innformasjon til alle personer som skal håndtere og betjene aggregatet i dets livstid, frem til forskriftsmessig skrotning og gjennvinning. Manualen inneholder essensiell innformasjon og instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold. Så vel som for sikkerhet. Manualen er en del av aggregatet og må oppbevares, og gjøres tilgjengelig for alle brukere. Manualen må følge maskinen dersom den overdras til ny eier. Dette aggregatet krever autorisert installasjon. Installatøren vil ved installasjonens slutt sette maskinen i drift og utstede et sertifikat på at aggregatet er korrekt installert i henhold til gjeldende normer og regler. Manualen definerer formålet med aggregatet og dets konstruksjon og inneholder instruksjon for sikker ok rett bruk. Ved å følge manualens retningslinjer, garanteres sikkerheten for personell og utstyr. Det gir rett drifts økonomi og sikrer levetiden som maskinen er bygget for. Tegningene i manualen er eksempler. Selv om tegningene / illustrasjonene i denne manualen avviker fra din modell, vil dette være på områder av begrenset viktighet og der det kun omhandler prinsippet. år det kommer til farge koder og sikkerhets detaljer er all informasjon korrekt. For enkelt å kunne søke hjelp og veiledning I forbindelse med service og installasjon er denne manualen delt inn I ulike seksjoner relatert til de ulike delene/prinsippene I aggregatet og dets virkemåte. Konstant produkt utvikling kan medføre modifikasjoner som ikke er fanget opp I denne manualen år det kommer til farge koder og sikkerhets detaljer er all informasjon korrekt. Ved usikkerhet kontakt importør, eller se etter oppdatert informasjon på Om du får et problem med dette produktet eller med dokumentasjonen ta kontakt med produsenten: Mase Generators SPA, eller lokal representant MASE Strømaggregater AS for assistanse og siste utgave av manualer. Se alternativt eller Om du får et problem med dette produktet eller med dokumentasjonen ta kontakt med produsenten: Mase Generators SPA, eller lokal representant MASE Strømaggregater AS for assistanse og siste utgave av manualer. Se alternativt eller - 7

8 1 GEERELL IFORMASJO 1.1 Rett bruk Aggregatet er egnet for uavhengig produksjon av strøm. Innenfor spennig og effekt område deklarert av produsenten. Annen bruk av maskinen er forbudt å på egen risiko. Aggregatet er laget for å kunne brukes uten konstant tilsyn, dog må periodisk tilsyn skje I henhold til service beskrivelse. Drifts begrensninger: - Drifts temperaturer: -10 C (14 F), +40 C (104 F) - relativ luftfuktighet: 30% - 90% - Aggregatet er egnet for bruk ombord I båt. Alle installasjoner skal godkjennes av mase eller mases autoriserte installatører. Oppstart uten godkjenning vil medføre brudd på garanti bestemmelsene og maskinen er deretter uten garanti. Uautorisert modifikasjon er ikke tillatt av sikkerhetsgrunner. Kun originale reservedeler må benyttes for å opprettholde garantien, og bevare konformitet med bestemmelsene som aggregatet er bygget etter. Kun mase service personell eller teknikere utdannet fra,mase har adekvat og tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å utføre service på en forsvarlig og økonomisk måte. Bruk av annet personell skjer på egen risiko, og mulighet for dekning av reklamasjon / garanti frafaller. Mase vil ikke dekke service utført av annet personell enn de som er oppnevnt av mase for å utføre service oppdrag. 1.2 Øvrig risiko Aggregatet er produsert med til gjeldende sikkerhets regler som omfatter aggregater I gjeldensde CE direktiver, og standarder. Dette ekskluderer ikke risikoen for: - Skade forårsaket ved kontakt med varme deler I forbindelse med vedlikehold. - Skade forårsaket ved elektrisk sjokk I forbindelse med vedlikehold. På elektrisk panel. - Risiko forbundet med lange perioders utsettelse for støy fra aggregatet. - Risiko ved kontakt med væsker fra aggregatet (drivstoff/smøre medier) I forbindelse med vedlikehold. - Risiko for brann forbundet med drivstoff fra aggregatet. Med bakgrunn i aggregatets virkemåte og funksjoner, er det viktig å påpeke at selv om aggregatet er bygget testet og sertifisert etter gjeldende direktiver og normer. Er det av største viktighet å påpeke at kun riktig og hensynsfull bruk av aggregatet kan garantere for sikkerheten. Følg derfor alle instruksjoner i denne anvisningen nøye. Les gjennom hele manualen før bruk, ta ikke aggregatet I bruk dersom noe er uklart. Kun din egen aktsomhet kan garantere din sikkerhet. - 8

9 SIKKERHETS ISTRUKSJOER Elektromekaniske utstyr inklusive aggregatet, brytere og betjenings utstyr / tilleggsutstyr kan påføre personskade og mulig død dersom det installeres brukes eller vedlikeholdes av uautorisert og utrenet personell. Slik bruk eller handling kan sette mennesker i fare og medføre skade eller død. For å unngå skader og ulykker, er det viktig å sette seg inn i de potensielle farer og risiko forbundet med bruk og vedlikehold. Opptre aktsomt og benytte utstyret med forsiktighet. Oppbevar denne manualen tilgjengelig for brukerne av aggregatet og sørg for at alle operatører setter seg inn i bruken og sikkerhets regler. Manualen inneholder ulike nivåer for sikkerhet:: Danger, Warning, Caution. 1.3 Sikkerhets symboler Danger: Indikerer fare og at spesiell oppmerksomhet må vies for å unngå alvorlig fare som kan medføre skade og mulig død på personell Warning: En tilstand som kan oppstå I livsløpet til en maskin / aggregate som kan medføre risiko for skade på materiell personell og medføre økonomisk tap. Caution: Inndikerer at spesiell oppmerksomhet må vises for å unngå omfattende skader på produktet. * Andre symboler i manualen Spesielt viktig innformasjon Instruks Tilleggs utstyr som ikke er standard ved leveranse Les manualen nøye før bruke eller du utfører noen form for service eller vedlikehold på aggregatet. Periodisk vedlikehold må utføres av kvalifisert personell med riktig kompetanse og opplæring. Installasjonen of første i gang kjøring må utføres av autorisert personell. I gang kjøring uten sertifisering medfører brudd på garanti bestemmelsene, og medfører at garantien ikke lenger er gjeldende. - 9

10 1.4 Symboler på aggregatet Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod.46274

11 1.5 Sikkerhets symboler Symolene advarer brukeren mot farer som kan medføre skader. Les nøye hva de ulike symbolene betyr og hvilke forholdsregler du må ta beskrevet I denne manualen Om noen av merkene faller av eller blir uleselige erstatt dem med nye. Det er eiers annsvar å sørge for at alle sikkerhetssymboler er på plass. Merkene er tilgjengelig fra nærmeste mase forhandler Fare symboler HOT PARTS Beskrivelse Varm motor og eksos system.fare for alvorlige skader eller dødikke utfør arbeide på aggregatet før det er tilstrekkelig avkjølt.servicing exhaust system.varme deler kan medføre alvorlige skader eller dødikke berør varm motor og mootor deler! Motoren blir varm når den er i drift. Eksos deler blir ekstremt varme.varm kjølevæske og damp. Før man åpner lokk I kjølekretsen la motoren kjøles tilstrekkelig ned. Løsne dekselet med stor forsiktighet, for å løse ut trykket. Utilsiktet start, kan medføre alvorlige skader eller dødaggregatet startes med fjern kontroll. For å hinder utilsiktet start sett nødstopp bryteren I av (OFF) koble fra negative batteri pol(-) på start batteriet. All service må utføres av trenet mekaniker, med autorisasjon fra MASE.Koble ut aggregatet. Utilsiktet start, kan medføre alvorlige skader eller dødfør arbeide på aggregatet koble ut aggregatet ved følgende prosedyre:1 ) Koble fra eventuell batterilader tilknyttet start batteriet 2) Koble fra begge batteri kabler negative (-) først. 3)Koble negative til sist når du skal tilkoble aggregatet.følg denne instruksen slik at det ikke skjer utilsiktet start fra fjernkontrollen eller annet utstyr om bord når det utføres service på maskinen.farlig spenning og roterende deler. Fare for alvorlige skader eller død. Aggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass.bevegelige deler Roterende delerfare for alvorlige skader eller dødaggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass.hindre Brann Bruk korrekt drivstoff (Diesel) Stopp aggregatet / motoren før fylling Ved søl av drivstoff fjern dette umiddelbart Sørg for å holde brennbart materiale I god avstand fra aggregatet til en hver tid. Også når det ikke er i bruk! Sjekk regelmessig og før hver start for drivstoff lekkasjer. Lekkasje kan medføre brannfare

12 Fare symboler Beskrivelse Hindre brann Fare for alvorlige skader eller død Start Start alltid aggregatet uten belastning aggregate / landstrøm vender I (0) Ved utilsiktet start kan strøm fra aggregatet medføre person skade eller død. Hold aggregatet i god avstand fra byggings konstruksjoner og brennbart materiale., Varme fra eksos og aggregatet kan medføre brannfare. Unngå gnister og åpen flamme ved fylling av drivstoff. Brann og eksplosjon kan medføre alvorlig person skade eller død. Brann Fare for alvorlige skader eller død Ved brann. Ikke åpne kapslingen Slukk brannen ved å tømme brannslukkerens innhold gjennom hullet indikert ved merke. EKSOS SYSTEM Karbon monoxide. Fare for alvorlige skader eller død Eksos systemet må være lekasjefritt, og inspiseres regelmessig etter hver oppstart. Karbon monoxide forgiftnings symptomer. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død. Karbon monoxide er en giftig gass som fines I eksos fra aggregatets motor. Inspiser eksos anlegget. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død. I tillegg til rutine kontroller installer detektor for karbon monoksid. Konsulter båtbyggeren for hensiktsmessig plassering av sensoren, før aggregatet settes i drift. Test sensoren I henhold til produsentens beskrivelse. Installasjon av eksos systemet. Carbon monoxide forgiftning kan medføre kvalme svimmelhet og død Følg følgene forsiktighets regler ved bruk og installasjon av aggregatet. Monter eksos utløpet slik at det ikke kan komme inn I gjennom ventilasjons luker eller luft inntak til frisklufts anlegg I båten. Ved tvil kontakt båt produsent. Monteres eksos utløpet for nære vann vil vannet kunne blokkere eksos strømmen og påvirke motoren. Det kan også medføre stø plager. - 12

13 Fare symboler Beskrivelse Eksossystem Carbon monoxide. Aggregat i bruk. Fare for alvorlige skader eller død Carbon monoxide er en farge og luktløs giftig gass. Den vil ved innånding kunne fore til død.. Vær spesielt oppmerksom på eksos gass ved oppankring og I stille vær hvor gassen letter lar seg akkumulere. Sørg for at eksosen vender bort fra andre båter. Farlig spennig / Elektrisk sjokk (støt) Farlig spenning. Motor i drift. Fare for alvorlige skader eller død Aggregatet må kun kjøres med alle sikkerhets deksler på plass. Jording av aggregate.. Farlig spenning kan medføre skade eller død. Elektrisk sjokk (støt) er mulig når strøm er til stede. Sørg for å skru av hovedstrøms værnet slik at alle koblinger er spennings løse, og stopp aggregatet før elektrisk arbeide påbegynnes. Sørg for at aggregatet er forskriftsmessig jordet. Alle elektriske installasjoner skal utføres av autorisert elektriker. Unngå all kontakt med elektriske komponenter når du star I vann eller på våt grunn. Koble fra aggregatet. Farlig / høy spenning volt kan medføre alvorlig skade eller død. Koble aggregatet fra elektrisk. Skru over automat sikringen eller koble fra hovedstrøms kablene (230V) kobles kablene fra skal de ende termineres for å unngå kontakt med eventuelt spenningsføring fra anen strøm kilde enn aggregatet.. Farlig / høy spenning volt, i forbindese med servive og inspeksjon / vedlikehold kan medføre alvorlig skade på utstyret eller personer i værste tilfelleeller død. Benytt ikke nødstopp bryteren istedefor å skru av automat sikringen. Batteri kortsluttning. Eksplosjon kan medføre alvorlig skade eller død. Kortsluttning kan medføre alvorlig skade eller død / skade på materiell og personer. Koble fra batteriet før installasjon,vedlikehold og service. Ta av alle personlige smykker før vedlikehold Koble fra batteriets negative (-) pol først. år batteriet kobles fra. Koble til batteriets negative (-) pol først. år batteriet kobles til. Koble aldri batteriets negative (-) pol til positive pol (+) på start solenoiden. - 13

14 Fare symboler Beskrivelse BATTERI Kom ikke I kontakt med batterisyre Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av batteri installasjonen. Hold området rundt batteriet godt ventilert. Installasjonen skal være gnist beskyttet, og sikret fra åpen flamme. år motoren går lades batteriet. Dette kan utvikle hydrogen gass (knallgass) denne gassen er lett antennelig. Batterisyre er giftig. Kontakt med siren kan medføre skader og død. Kontakt med batterisyre kan medføre permanent skade på øyne hud og klær.unngå all kontakt, bruk egnet værne utstyr.. Bruk værnebriller. Ved kontakt skyll øynene med mengder av rent vann og oppsøk kyndig medisinsk hjelp. Unngå at batterikablene kommer bort I hverandre. Ikke sjekk batteriet ved å lage en liten kortslutning som gir gnist!! Er batteriet frosset lad det opp etter tining. Et frossent batteri er ofte ødelagt. Kontroller batteriet nøye, ved belastnings tester for å se om det er I orden. Ved lang lagring sør for vedlikeholds ladning av batteriet. VERETØY Utsett ikke huden for Diesel. Vær nøye med å ikke utsette deg for Diesel direkte på huden. Dette kan fremkalle irritasjon, og allergisk reaksjon. Se opp for diesel spray fra Diesel under trykk. Om du kommer I kontakt med diesel under trykk kom raskt til medisinsk behandling. Se opp for skitt fra rengjøring med luft. Bruker du trykkluft til rengjøring påse at du har egnede vernebriller for øynene. Løse partikler kan skade ubeskyttede øyne

15 1.6 Referanse dokumenter Bruker instruksjonene til hver maskin består av en samling dokumentasjon. Hvor denne manualen representerer en generell del. Følgende dokumentasjon følger normalt med: a CE deklarasjon b Aggregatets bruks og vedlikeholds manual(denne) c Motor bruks og vedlikeholds. d Liste over mase Service Centere. e mase Garanti sertifikat. f Garanti kort. g EPA sertifikat (Motor produsentens) 1.7 Reference regulations and legislative provisions Aggregater bygget av mase, ment for bruk innen Europa og den europeiske union(eu) bygget i henhold til gjeldende CE direktiv, og utstyrt med et adekvat CE sertifikat. ( EC Declaration of Conformity.) E 12601: Regelverk for forbrenningsmotor drevet aggregater. 98/37/EC med relevante tillegg: Essensielle maskinkrav for sikkerhet og helse (HMS) EU s Maskin direktiv. Directive 2006/95/EC (73/23/EC og tillegg I henhold tildirektiv, 93/68/EC): Garanti for sikkerhet for elektrisk materiell til bruk innenfor spesifisert spennings nivå Lavspennings direktiv E : Elektriske maskiner. 1.8 Merking Aggregatets typeskilt inneholder alle nøkkeldata I henhold til ISO 8528 og reglene for EC merking. Her er kopi av typeskiltet som sitter på kabinettet for hvert aggregat. 1.9 Identifikasjon av aggregatet 1 Modell navn 2 Modell kode 3 - Serie nummer 4 - Effekt 5 - Frekvens 6 Effekt faktor 7 Spenning(volt) 8 Styrke (A) 9 - Beskyttelsesgrad 10 - Isolasjonsklasse 11 Maks område temperatur 12 Maks høyde (m.o.h) 13 - Klasse 14 Produksjons år 15 Produsentens adresse 16 - Vekt Code Serial n Rated power 3F KVA declared frequency Hz Rated power factor Cos.Ø Rated voltage V Rated current A Degrees of protection IP Class of insulation Temp. max of use C Altitude max. of use m V A Performance class year of manifacture Mass Kg 16 Maskin kode, serie nummer og produksjons år skal alltid oppgis ved kontakt med produsent eller service stasjon / forhandler - 15

16 2 GEERELLE DATA Aggregatet er designet som en dedikert båt modell. Den er bygget på en 3000 omdreiningers luftkjølet diesel motor fra Yanmar. Det er spesielt lagt vekt på drift i et aggressivt miljø, spesiell skjerming av kabinett og alle elektriske komponenter med henblikk på korrosjon. Aggregatet har også en avansert motor overvåkning, som stopper motoren ved feil som manglende oljetrykk og overoppheting. IS 2.6 er spesielt lyddempet og har et avansert lydkabinett. Som gir vibrasjonssvak gange. Generatorener selvmagnetiserende og selvregulerende av synkron type Aggregatets sammensetning Aggregatet er sammnsatt av følgende hovedkomponenter: Fast ramme 2 - Toppdeksel 3 - Sidedeksel 4 - Elektrisk tilkobling 5 - Festepunkt. 6 - ødstopp bryter 7 - Våt eksos utgang 8 - Vann inntak 9 - Drivstoff tilknytnining 10 - Luftfilter motor 11 - Peilepinne 12 - Sjøvannspumpe 13 - Intercooler radiator 14 - Starter 12V 15 - Turtals regulator 16 - Batteri(+) tilknytning 17 - Batteri(-)tilknytning 18 - Tilkobling fjern kontroll 19 - Zinkanode 20 - Disel pumpe filter 21 - Diesel pumpe

17 Kontroll panel for standard maskin Hvert aggregate er utstyrt med elektronisk betjenings panel for å styre aggregatet det har følgende: 1) Timeteller 2) Av knapp (OFF) 3) Start knapp (START) 4) På knapp (O) 5) LED indikator på/ O (Grønn) 6) LED indikator Generator strøm 220V(Grønn) 7) LED indikator oljetrykk (Rød) 8) LED indikator motor temperatur (Rød) 9) LED indikator generator temperatur (Rød) - 17

18 2.3 Tekniske data Modell IS 2.6 Maks effekt (LTP) 1 2 kw Kontinuerlig effekt (PRP) 2 1,7 kw Effekt faktor (Cos Φ) 1 Spenning 230 V Frekvens 50 Hz Beskyttelsesgrad IP 23 Maks område temperatur C - F Minimum område temperatur C - F Maks arbeidshøyde over havet (moh) m - ft Maks helningsvinkel (Periode på 3 minutter) 30 Maks helningsvinkel (Kontinuerlig) 20 Pumpe kapasitet 20-5,3 L/min - gal/min L ,6 mm - in. Mål B ,9 mm - in. H ,3 mm - in. Vekt kg - lbs Motor TYPE 4 Takts Diesel Produsent YAMAR MODELL L48 Slagvolum ,9 cm3 - in3 Maks effekt 4,2-3,1 HP - kw Antall sylindre 1 Blokk/topp materiale ALLUMIIUM Turtall 3000 rpm Turtalls regulator Mekanisk sentrifugal regulator Luftinntak Sug Drivstoff DIESEL Innsprøytings system Direkte innsprøytning Drivtoff tilførsel / matepumpe Elektrisk Maks sugehøyde for fødepumpe ,5 mm - in. Forbruk ved full last 0,8-0,21 L/h - gal/h Kjøling Luft / Vann Smøresystem Trykksmøring Oljesump kapasitet 0,8-0,21 L - gal Forbrennings luft volum 0,28-9,9 m 3 /min - cfm Lavspents anlegg 12 (negativ til jord) V START ELECTRISK START MOTOR 12-0,8 V - kw Startbatteri V - Ah Batteri ladekapasitet eget start batteri V - A Stoppsystem. SOLEOID Generator Type SYKRO, SELF-REGULATED Antall poler 2 Maks effekt 8,7 A Isolasjonsklasse H Spennings regulater Selvregulerende Spennings stabilitet ±10% Frekvens stabilitet ±5% Kjøling Luft / Vann (1) Limited - time running power (LTP) ISO It is the maximum power that, under the environment conditions established by the norm ISO 3046/1, the generator group it is able to disburse for a maximum of 500 hours for year, of which a maximum of 300 hours among the interval of maintenance prescribed by the builder. It is accepted the operation to this power conditions the duration of the group. An overload of the 10% is admitted only for regulation. (2) Prime power (PRP) ISO It is the available maximum power for a variable power cycle that the generator group is able to disburse for a boundless number of hours for year among the interval of maintenance prescribed by the builder and under the environment conditions established by the norm ISO 3046/1. The middle power during a period of 24 hours, doesn t have to exceed 80% of the PRP. An overload of the 10% is admitted only for regulation. - 18

19 3 ISTALLASJO 2 Aggregatet må kun installeres av autorisert og kvalifisert personell. Ved feil installasjon kan det oppstå skade på materiell log personell Plassering og drift Aggregatet må installeres i et godt ventilert rom, Det må sikres tilstrekkelig luft tilgang for motorens forbrenning. Rommet må ha tilstrekkelig akustisk dempning og ligge separate fra oppholdsrom. Aggregatet må plasseres på en slik mate at det er mulig å utføre periodisk ettersyn og vedlikehold. Best resultat får man ved å plassere aggregatet I maskinrommet. Dette forutsetter at betingelsene beskrevet over møtes. Aggregatet må ha tilgang til ren og støvfri luft.. Tilført luft på installasjonsstedet (område temperaturen) skal ligge mellom -5 C (23 F) and ~40 C (104 F). Relative luftfuktighet skal ikke overstige 50% ved maksimums temperatur ~40 C. Relativ luftfuktighet 90% ved ~20 C (68 F) og 100% ved ~25 C (77 F) er grense settende 3.2 Løfting Følgende prosedyre ved løft av aggregatet Plaser en løftestropp av adekvat kapasitet og serifisering (ref. 2) rundt eksos manifolden (ref.1) Feste av aggregatet Aggregatet må plasseres på et fundament egnet til å tale aggregatets vekt. Fundamentet må være solid slik at det ikke vibrerer og foråsaker støy. Ta ut hull for å feste rammen slik som vist i ref.3. mm [in.] 3.4 Ventilasjon Aggregatet er utstyrt med en Vann/ Luft varmeveksler inne i kapslingen. Dette reduserer luft behovet for aggregatet. Den eneste luften som skal tilføres er den som kreves for motorens forbrenning. Denne forbrennings luft hentes inn I kapslingen via inntaket som er I rammen (ref.4): Kontroller regelmessig og påse at dette inntaket til en hver tid er åpent og uten blokkering for å bringe luft uhindret inn i kapslingen! - 19

20 3.5 Kjølevannskrets Aggregatet kjøles via en åpen sjøvanns krets hvor sjøvannet sirkuleres gjennom en varmeveksler. Ved installasjon må det installeres en vanninntaks krets for å sikre aggregatet kjøling, sammen med en eksos krets for å evakuere vann og eksos ut. Vi anbefaler å benytte mase s eget montasje utstyr for å sikre rett funksjon og optimalt resultat. Vann inntaks sett kode Kapslet eksos sett kode Vann inntak Det fines to vanlige typer av vanninntak: Direkte inntak system (ref.1). Skjermet (ref.2). mase anbefaler direkte inntak system (ref.1), dette hindrer trykk på inntaks vannet. Aggregatet henter vann inn at vannpumpen genererer et suge vakuum. 1 2 Ikke sett noen form for beskyttelse / kapsling I forbindelse med direkte vanninntak Inntaks system (ref.2), kan fore til følgende problem: a - Ved montasje retning mot baugen av båten :når båten kjører og aggregatet ikke er I bruk kan det bygges opp et trykk som presser vann gjennom systemet og fyller aggregatet og dets eksos krets med vann. Vann kan komme inn i motoren gjennom eksos portene / ventilene og fylle motoren med vann. b - Ved montasjeretning akter over: Om aggregatet kjøres når båten kjører kan det oppstå et vakuum som medfører redusert vann tilgang og derved redusert kjøling. Dette kan medføre overoppheting av motor og generator. - 20

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608

From s/n: 19272 To s/n: 20200. From s/n: 20011 To s/n: 20143. From s/n: 19450 To s/n: 19608 From s/n: 19272 To s/n: 20200 From s/n: 20011 To s/n: 20143 From s/n: 19450 To s/n: 19608 Viktig Les og forstå sikkerhetsbestemmelsene og bruksinstruksjonene før liften tas i bruk, og følg dem. Kun kvalifisert

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer