Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak Versjon Arbeidsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak 2014 2030. Versjon 24.02.14. Arbeidsdokument"

Transkript

1 Sortland kommune Boligpolitisk plan Kommunedelplan for Sortland sin boligpolitikk og boligsosiale handling Per Sture Pedersen

2 Forslag til Handlingsplan for boligpolitiske tiltak Versjon Arbeidsdokument Innhold 1 Innledning Mål og mandat Boligpolitiske føringer:...3 Nasjonale føringer....3 Lokale føringer...4 Ansvarsfordeling...5 Kommunens lovpålagte ansvar for vanskeligstilte...6 Relevante kommunale temaplaner som påvirker arbeidet med boligpolitisk plan:...6 Samhandlingsreformen...6 Arealplanlegging...7 Infrastruktur for boligbygging...7 Samarbeid og samordning med boligaktører...7 Kommunale utbyggingsarealer...7 Økonomiske virkemidler Bakgrunn for Sortland kommune sin boligpolitikk:...10 Folketallsprognosene fram mot 2030 viser iflg. SSB...12 BOLIGMASSE OG BEFOLKNING:...13 KOMMUNENS OG SORTLAND BOLIGSTIFTELSE SIN BOLIGMASSE...13 Boligmassens og beboernes tilstand: Den boligsosiale delen av planen: Sortland kommunes boligpolitiske ansvar: Boligpolitiske hovedmål for Sortland kommune: Mål og tiltak for ungdom Mål og tiltak for voksne Mål og tiltak for seniorer Sammendrag...28 Referanser...30 Vedlegg...30 Side 1 av 34

3 1 Innledning Sortland kommune sin rolle til nå, har i mange sammenhenger, tatt i mot innspill fra det private næringsliv vedrørende utbygninger. Sortland kommune har i mange år hatt en passiv rolle utvikling av konsepter innen boligbygging og boligpolitikk. Gjennom forenkling og en klarere boligpolitisk debatt, aktiv planlegging og økt samarbeid med næringslivet, økt internt samarbeid, kan kommunen bli en god premissleverandør og tilrettelegger for helhetlig boligpolitikk i Sortland. En god boligpolitikk griper inn i en rekke temaer og utfordringer som kommunen har. En god bolig er sentral for en god samfunnsutvikling på en rekke plan. En god boligpolitikk griper inn i næringsutvikling, omdømmeutvikling og merkevareledelse. Dette vil gjennomsyre alle kommunale planer og er med på å skape felles retning på samfunnsutviklingen i kommunen. En lønnsomhet, velferd, eller et verdigrunnlag i et samfunn styres av en rekke uhåndgripelige drivkrefter. Dette vil også styre lønnsomheten og utviklingen av næringslivet i kommunen. Alt dette henger sammen. Sortland er et regionsenter. De siste årene har det kanskje blitt bygget for lite egnede boliger for å møte eksakt etterspørsel på boliger. I dag etterspørres det mer leiligheter og mindre boenheter enn det som var tilfellet før. I tillegg til prisstigning som funksjon av økt etterspørsel, har endringer i bygningsmessige krav ført til høye byggekostnader 1. Det har det også kommet skjerpede krav fra finanstilsynet. I sum har dette ført til en økt inngangspris på markedet enn det som var vanlig før. Det oppstår større fare for flere vanskeligstilte på boligmarkedet. Det oppstår videre mekanismer som fører til at folk vil leie istedenfor å eie. Behovet for boliger av andre typer og størrelse endrer seg etter en rekke mekanismer i samfunnet, som antall medlemmer i familier, demografisk utvikling og befolkningssammensetning, inntekter mv. Sortland kommune gjør dette ut i fra en rekke forhold. Vi trenger tilrettelagte boliger som følge av et stadig økende press fra brukergrupper, også utenfra. For å lette på de økte barrierene, vil Sortland kommune i samarbeid med Husbanken analysere på de utfordringer som foreligger for en kommune i stadig voksende befolkningstall, og det å være et regionsenter mv. 2 Mål og mandat Sortland er regionsenteret i Vesterålen, og er trafikknutepunkt i regionen. Den stadig økende utviklingen av tettstedet ses gjennom utbygging av større boligområder, fortetting av eksisterende boligområder og nybygging i bykjernen, utfyllinger i sundet etc. Det er utarbeidet et forslag til sentrumsplan for Sortland (arealplan). Tall fra statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsutvikling etter høy nasjonal vekst, tilsier at innbyggertallet i Sortland kommune skal øke med 1800 innbyggere frem til Det antas at 80 % av innbyggerne bosettes innenfor sentrumsplanområdet, og et gjennomsnitt på min. 2 personer pr. bolig, tilsvarer dette et behov på ca. 720 nye boenheter frem til Den 1. juli 2010 trådte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nye forskrift TEK 10 i kraft. Årsaken til innskjerpingen av regelverket er EUs direktiv 2010/31 om bygningers energiytelse. Målsetningen er at regelverket etter hvert skal føre til at våre bygninger kommer til å oppnå en energieffektivitet som gir oss NNE-bygninger, dvs. nesten nullenergibygninger. Neste innskjerping kommer trolig i 2015 og deretter i 2020, når vi må ha innført NNE-bygninger (http://www.dibk.no/). Side 2 av 34

4 Sortland kommune skal avsette tilstrekkelige arealer til boligformål med god kvalitet og en differensiert boligtype slik at antallet boenheter som bygges til enhver tid er tilpasset boligbehovet. Nye arealer til bolig er avsatt etter en helhetlig vurdering som legger hovedvekt på følgende kriterier: 1. Fortetting. Sortland skal vokse innover. 2. Nærhet til skole. Nye boligområder skal avsettes i nærhet til skole, slik at barn kan gå/sykle langs et trygt og effektivt gang- og sykkelveinett. 3. Teknisk infrastruktur. Eksisterende infrastruktur skal utnyttes på best mulig måte ved utlegging av nye boligområder. 4. Gode boligområder, krav til bomiljø. Ved avsetting av nye boligområder kreves et godt bomiljø. I vurdering av beliggenhet ses følgende på: nærhet til service, friområder, parker, lekeplasser, kollektivtrafikk og sentrum, lysforhold, solforhold, nærmiljø, nabokontakt. 5. Variert boligtype Boligtype. Det skal legges til rette slik at det kan tilbys tilstrekkelig med ulike boligtyper slik at flest mulig kommer inn i boligmarkedet. Dette er ikke nok og derfor er det viktig og også å se på de perifere områdene av kommunen, samt boligdynamikk som funksjon av inntekt i de forskjellige sammensetningene av befolkningen for å møte de utfordringene som vil komme. Det er en målsetning for Sortland kommune å bosette hele kommunen inklusive de perifere områdene. Det er en målsetning å drive næringsutvikling i næringsfattige områder for å kunne forsvare en tilrettelagt boligetablering i distriktene. Det er en målsetning å kunne gjøre sentrum mer attraktivt for næringsetablering utover videre utvikling av handelsstedet. Det er en målsetning at Sortland skal arbeide for og være aktiv i å demme opp for svikt i kapitalmarkedet når det gjelder boligutvikling og bygging. Sortland kommune må legge til rette for å kunne ha en variert boligsammensetning. Kommunen må arbeide med god integrering av ulike brukergrupper i boligområdene, slik at man får til et mangfoldig og godt naboskap. Kommunen skal bidra til at boliger er tilgjengelig for de fleste. Sortland kommune ønsker at det skal utformes en boligpolitisk plan som fanger opp de boligpolitiske utfordringene. Planen skal foreslå mål og strategier, samt handlinger som kan iverksettes for å få til en mer dynamisk og tilrettelagt byutvikling og boligutvikling i kommunen. Planen skal ta hensyn til innbyggernes nye behov og som samtidig ikke øker antallet av vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil videre bli utledet prosjektet leie til eie. Herunder å utvikle bruken av startlån i samarbeid med private institusjoner og låntakere. En samarbeidspakke. Utredningen om en kommunedelplan for spredtbygde strøk er startet. En må blant annet se nærmere på fradelingspolitikk. Det vil bli foretatt kompetanseutveksling med andre kommuner gjennom husbankens fokuskommuneprosjekt. 3 Boligpolitiske føringer: Nasjonale føringer. Etter 1945 og særlig på tallet har det vært en sterk satsing på at flest mulige skal kunne bo i eid bolig framfor å leie. Å leie har vært mye vanligere i for eksempel Sverige. I Norge gjenspeiler Side 3 av 34

5 skattesystemet; eiemodellen. Dette har fungert som et samspill mellom kommunene, private utbyggere, boligsamvirket, Husbanken og bankvesenet. I de siste år har det kommet krav som miljøhensyn og universell utforming. Det overordnete nasjonale målet er at alle skal få bo trygt og godt. En bolig er en betingelse for et godt og meningsfylt liv. Det er viktig at alle har en bolig som tilfredsstiller deres behov. Regjeringen ønsker at flest mulig skal kunne etablere seg i egen eid bolig. Dette skal oppnås gjennom følgende hovedmål: Å tilrettelegge for et velfungerende boligmarked. Å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Byggeprosessen skal være god og effektiv. Å Øke antallet miljøvennlige og universelt utformede boliger og boområder. (regjeringen.no) Lokale føringer Det er lov om planlegging og byggesaksbehandling som skal ligge til grunn for kommunens boligplanlegging. Det er tydelig at en differensiert boligbygging må stå i forhold til befolkningsutviklingen. Befolkningen på og i Sortland stiger, men samtidig er det sånn at mange av de perifere områdene av kommunen går tilbake. Et hvert område og et område i vekst og utvikling påvirkes av en rekke faktorer som henger i sammen. En god og profesjonell bedriftsstruktur, med høy kompetanse, vil føre til krav til utvikling av boligmarkedet og infrastruktur. Dersom ikke kommunen er aktiv på tilrettelegging i et stort omfang vil privat næringsutvikling og kommunen trå i utakt når det gjelder samfunnsutvikling på et bredt plan. Det er viktig med samordnet miljø, areal og transportplanlegging i en region som Vesterålen i dette bildet. Et godt miljø og god næringsutvikling påvirkes som sagt av en god del kritiske variabler som må ligge i bunn for å få til vekst og økning i kvalitet i et samfunn. Dette begynner med utvikling av visjoner og målsetninger. Videre handler det også om å utvikle verdier og holdninger, som kultur og image, innen for blant annet boligområdet. Dette vil igjen føre til assosiasjon og omdømmeutvikling. Institusjoner, infrastruktur og verdier omkring etableringen er svært viktig både for bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Kommunen har et ansvar for å arbeide med tilrettelegging. Historisk har dette til nå dreid seg om arealplanlegging og utvikling av reguleringsplaner. Dette må fortsette, men kommunen må i tillegg arbeide med et større spekter innen definisjonen av tilrettelegging. Klarer man en god tilrettelegging på mange plan, så vil det for det private næringsliv, innen et mangfold av bransjer, bli mer attraktivt med tanke på å etablere seg her i kommunen. Sortland sentrum har hatt god vekst i de siste år. Samtidig har bygging av egnede boliger i stor grad stagnert av ulike årsaker. Det er vesentlig at man analyserer på disse årsakene. Det kan være årsaker som: En større økning i materialkostnader enn lønnsvekst. Større egenkapitalkrav fra bank og finansieringsinstitusjoner. For liten dynamikk i finansieringsprodukter. Side 4 av 34

6 For liten budsjetteringskompetanse generelt. Renten er i dag lav for å skape etterspørsel, som kan føre til en for stor gjeldsbelastning, dersom den øker. For liten differensiering i hustyper og boligløsninger. Endringer i markedsvariabler. Mangel på tilrettelagte tomter. En kommune som har hatt nedgang i boligbygging og samtidig vekst på andre plan vil få problemer, særlig i sentrum. Det har man sett i Sortland. Derfor har man problemstillinger for sentrum og man har utfordringer for de perifere områder. Det bør legges opp til et løp som favner både sentrum og periferi. Dette bør fanges opp en boligpolitisk handling. En slik handling er mye videre og dypere enn en boligsosial tilnærming som ofte kun fokuserer på de såkalte vanskeligstilte. Vi har prøvd å trekke opp noen boligpolitiske strategier som går lenger enn de som er skissert ovenfor. En må legge til rette for næringsutvikling basert på primærnæringer og servicenæringer, gjerne som biarbeidsinntekt i et større omfang i perifere områder. En må utvikle kommunesenteret utover det å være et handelssenter, utvikling av kunnskapsindustri, gjerne rettet mot oljebransjen, og utvikling av annen industri/aktivitet anses som viktig. En må arbeide for god infrastruktur, også bredband 2 for hele kommunen. En må lette og se på ordningene for å få overta brakk jord, herunder se på bo og driveplikt reglene og utvikle/tilpasse disse etter lokale forhold. En må sørge for gode transportordninger. En må sørge for gode og tilpassede fritidstilbud både i sentrum og i de perifere områdene Aktivisering av vanskeligstilte. Modernisering av eksisterende bygningsmasse. Bygging av nye og små rimelige hus, i universal utforming, som kan utvikles til større boliger på sikt, etter en god hus planlegging. Legge forholdene til rette for å unngå tilbakegang i perifere områder Ansvarsfordeling Staten setter sentrale mål og trekker opp hovedretningslinjene i boligpolitikken. Staten fastsetter lover og rammebetingelser. Den tilbyr finansierings og støtteordninger gjennom blant annet Husbanken som er en vesentlig aktør. Videre så stimulerer staten til forskning og informasjon. Kommunen legger til rette for lokale løsninger. Kommunen skal legge til rette for bygging av nye boliger og utvikling og fornyelse av boliger og boligområder. Den har videre i følge lov ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. De private aktørene, herunder boligbyggerlag og samvirker står for prosjektering og oppføring av nye boliger. De forvalter, vedlikeholder og utbedrer store deler av boligmassen. 2 Det fins ikke noen standardisert definisjon av begrepet bredbånd, men de fleste er enige om at det kan forstås som en høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-telefoni og sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-tv). I tillegg kan man også se for seg høykvalitets TV overført over bredbånd. I de aller fleste tilfeller er det snakk om en permanent tilkobling til nettet, uten oppringning eller tellerskritt.( Side 5 av 34

7 Kommunens lovpålagte ansvar for vanskeligstilte Det henvises til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det heter i paragraf 1: «Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.» Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lovens formål er særlig å: «Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og bidra til at ressursene utnyttes best mulig.» I lovens 3-7. Boliger til vanskeligstilte heter det: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Målgruppe i Sortland er jf vedtektene til Sortland boligstiftelse at stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etablererfasen. Etter husbankens prioriterte mål handler boligsosialt arbeid ofte om å skape stabilitet for barn. Stabilitet for barn bør være det viktigste også for Sortland. En stabil og holdbar bolig er med å skape et godt fundament for en god oppvekst. Uten bolig vil utfordringer eskalere. Relevante kommunale temaplaner som påvirker arbeidet med boligpolitisk plan: 1. Pågående kommunedelplan oppvekstplan 2. Pågående kommunedelplan sentrumsplan. 3. Vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan. 4. Pågående kommunedelplan for helse, omsorg og folkehelse 5. Trafikksikkerhet. 6. Strategisk IKT-plan for kommunikasjon og bredbånd. 7. Arealplan for Sortland kommune. 8. Næringsplan for Sortland kommune. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen vil med stor sannsynlighet medføre endrede forutsetninger for boligplanleggingen i kommunen. NOU 2011:15 legger noen føringer og fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (FAFO) ønsker nå å se på hvordan boligpolitikken kan ha betydning for samhandlingsreformen sin suksess i kommunene. De arbeider ut fra en hypotese om at boligpolitikken vil ha stor betydning for om kommunene klare å oppnå målene som er satt i Side 6 av 34

8 samhandlingsreformen. Bakgrunnen er at samhandlingsreformen stiller nye krav til kommunal tjenesteproduksjon. I Stortingsmelding nr 47 ( ) sies det at det skal legges vekt på hjemmebaserte og kommunale helsetjenester, at primærhelsetjenester og kommunale velferdstjenester skal videreutvikles. Boligen som ramme for tjenesteutførelse får dermed større betydning. Boligens standard, utforming, beliggenhet og ikke minst tilgjengelighet for ulike tjenesteformer vil dermed kunne tilskrives status som en avgjørende faktor bak samhandlingsreformens suksess. Rapporten var ferdigstilt i Arealplanlegging. Kommunen er planmyndighet og skal treffe prinsipielle og enkeltbeslutninger gjennom kommuneplan, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Kommunen kan gjennom bestemmelser i reguleringsplan beslutte hvor og hvordan det skal bygges, stille krav til universell utforming, miljøkvaliteter, fleksibel energibruk, antall boliger, største og minste boligstørrelse osv. i et område. Gode inkluderende planprosesser er en nøkkel til gode plan og utbyggingsløsninger, levende lokalsamfunn og tilfredshet med ny i etablerte områder. Plan og bygningsloven sier følgende om utbygningsavtaler: «Paragraf Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.» Infrastruktur for boligbygging Infrastruktur for boligbygging handler om tekniske systemer som vann, vei og kloakk, kabler, elektrisitet, fjernvarme, kommunikasjon, kollektivtrafikk m.m. Kommunen har også ansvar for sosial infrastruktur som skoler og barnehager, fellesarealer, friområder m.m. Gjennom plan og bygningsloven skal kommunen ivareta oppgaver knyttet til kvalitative forhold som universell utforming og miljøhensyn. Å skape et godt multinasjonalt miljø blir også viktig, da det må beregnes at Sortland sin befolkning blir å stige med innslag fra mennesker annet land enn Norge. Samarbeid og samordning med boligaktører Samarbeid og samhandling med boligaktører er en forutsetning for gjennomføring av den ønskede boligpolitikken. Kommunen er som sagt planmyndighet og regulerende myndighet. Kommunen kan også opptre som tilrettelegger og koordinerende organ i større utbyggingsprosjekter. Gjennom utbygningsavtaler vil kommunen regulere sitt samarbeid med private utbyggere. Kommunale utbyggingsarealer Tomte og eiendomspolitikken er viktige virkemidler i kommunens boligpolitikk. Sortland kommune har i de siste 20år ikke vært særlig aktiv på dette området. Kommunens rolle som aktiv og utviklende rolle når det gjelder kjøp og salg av tomter, vil i kombinasjon med ett tett samarbeid med utbyggere bidra til at boligbyggingen styres mer planmessig. I tillegg vil man kunne styre boligbygging i forhold til de konkrete boligbehov kommunen har. Kommunen har en rekke virkemidler som kan anvendes i et spleiselag mellom kommunen og det private. Det er tilgang på regulerte tomter utbygd eller ikke. Det er at kommunen kan bygge utleieboliger eller boliger som selges til selvkost. At kommunen kan leie ut gjennomgangsboliger gjerne i samarbeid med Sortland boligstiftelse. Side 7 av 34

9 At kommunen tar opp startlån og definerer spesifikt hva og hvem som kan få slik finansiering, dette i samfinansiering med bank. Kort sagt at kommunen er og fungerer som en premissleverandør og service institusjon. Det kan være at kommunen ikke bør drive subsidiert utleie av boliger til andre enn de som har et sosialt behov, da dette kan ødelegge en utbygging av utleieboliger. En må i så fall avgjøre hva sosialt behov er. Det er å forvente flere økonomiske vanskeligstilte som funksjon av tøffere krav fra finanstilsynet og banker når det gjelder egenkapital. Eller er dette bare en fordeling og annen form for risikospredning. Økonomiske virkemidler Først litt om risikobegrepet. I økonomisk teori betyr risiko og usikkerhet vanligvis ikke helt det samme. De aller fleste norske husholdninger eier sine egne boliger og boligen utgjør en stor del av folks formue. Bolig er en investering som er beheftet med en viss prisrisiko, men er dette problematisk for en husholdning som selv bor i boligen? Gjør risikoen for prisfall at boligeiere vegrer seg for å ta finansiell risiko? Sparing kan defineres som ikke konsumert inntekt, eller som endring i formue over tid. En form for sparing er med andre ord en økning av verdi over tid. Side 8 av 34

10 Husholdningers spareporteføljer har betydning for hvordan renteendringer påvirker sparing, ved at forskjellige elementer av formuen blir påvirket av renten på forskjellige måter. Med andre ord: Når renten er lav vil for eksempel boliger og aksjer vanligvis øke i pris og dermed bli mer attraktive, mens bankinnskudd får lavere avkastning. En svært viktig egenskap ved selveierboligen er at den kanskje ikke er anskaffet med tanke på avkastning eller senere salg, men for å gi husly. Verdiendringer på boligformuen får konsekvenser for framtidig konsum bare dersom boligen realiseres gjennom salg eller belåning. Boligen må kun betraktes som tilnærmet risikofri ved at den byttes, arves, eller blir betraktet som kjøp av framtidige boligtjenester til en kjent forhåndspris. Side 9 av 34

11 4 Bakgrunn for Sortland kommune sin boligpolitikk: FOLKETALL OG FOLKETALLSFRAMSKRIVNINGER Folketallsutvikling ulike aldersgrupper Prognose januar Side 10 av 34

12 FOLKETALLSUTVIKLING OG BOSETTINGSSTRUKTUR Folketallsutviklinga, befolknings- og bosettingsstrukturen er i de fleste sammenhenger sentral for kommunene. Utviklinga her vil være avgjørende for kommunen og kommunens befolkning på en rekke områder i framtida; nærings- og levekårsutvikling, kommunens muligheter til å gi lovpålagt og forventet tilbud av tjenester osv. Side 11 av 34

13 Tabellen viser: Folketallsutvikling i sentrum av Sortland kommune kontra den perifere delen av kommunen fra 1980 og framover. (År ) Endring Kommunen Sentrum Øvrige kommunen Trekk ved folketallsutviklinga på tallet viser Stabilt folketall og med god øking de siste årene. Folketallet pr var Nedgang i aldersgruppen 0-5 år med 80 personer Nedgang i aldersgruppen 6-12år med 67personer. Nedgang i aldersgruppen med 50 personer Nedgang i aldersgruppen 67-79år med 9 personer Øking i aldersgruppen år med 691 personer. Øking i aldersgruppa over 80år med 33 personer Sortland kommune har hatt netto utflytting til øvrige deler av landet. Tilflyttinga fra utlandet bidrar mye til folketallsøkinga. Tabellen nedenfor viser nettoinnvandringen i Sortland fra 1999 og tom Tabell: SSB Årstall Antall Folketallsprognosene fram mot 2030 viser iflg. SSB Øking fra 883personer (lavt alternativ) til personer basert på høyt vekstalternativ. Det er en alternativforskjell på 1803 personer. Sortland har tidligere perioder ligget opp mot høyt alternativ. Det forventes ingen øking i folketallet uten positiv netto innvandring. Folketallet som er over 67 år øker med mellom personer i kommunen, når en følger lavt og høyt alternativ. Med lav og høy vekst vil antall personer i yrkesaktiv alder øke moderat. I alderen mellom 20-66år vil økningen bli mellom Det store spriket er med på å beskrive usikkerhetskoeffisienten SSB opererer med. Uten netto innvandring er det å anta at yrkesaktiv befolkning vil synke en del i Sortland kommune, siden det er befolkningen mellom som øker mest innen den arbeidsføre delen. I intervallet fra lav til høy vekst vil barne- og ungdomsgruppa være omtrent like stor som nå i 2030 og dette er forbundet med store usikkerheter, men dersom kommunen ikke får netto innvandring vil antallet personer i alderen 0 19 år kunne synke med mellom 150 og 200 personer. I lavt alternativ vil Sortland kommune ha 163 personer færre personer i denne gruppen enn i dag. Med høyt alternativ vil kommunen få et barne og ungdomskull som er 671 personer fler enn i dag. Side 12 av 34

14 BOLIGMASSE OG BEFOLKNING: Basert på SSB`s befolkningsframskrivinger fram mot 2030 vil antall innbyggere i kommunen øke betydelig i aldersgruppene over 60 år. Videre vil kommunen være avhengig av tilflytting fra utlandet for å opprettholde folketallet under 60 år. Hoveddelen av endringer i bosettingsstrukturen innebærer stadig flere innbyggere i byområdet. Samtidig som folketallet synker i deler av kommunen kan det være vanskelig å finne bolig i de samme områdene. Basert på folketallsprognosene (og erfaringer fra landet som helhet) vil det i første rekke være arbeidsinnvandring som preger tilflyttinga, og da gjerne av personer som ikke ønsker å eie, eller har muligheter til å eie, i alle fall i en tidlig fase etter tilflyttinga. Særlig utenfor byområdet eller sentrumsområdet benyttes trolig mange boliger som fritidsbolig. Videre bygges nesten ikke eneboliger med utleie del i disse områdene. I byområdet er det de siste år bygd mange leiligheter. De leilighetene som er bygd kan neppe karakteriseres som sosial boligbygging. Disse kjøpes ofte av voksne veletablerte på boligmarkedet som ønsker å selge sine eneboliger for å flytte inn i en mer lettstelt leilighet. De frigjorte boligene i denne sammenheng spesielt i sentrum har ofte en høy prisklasse og kommer ikke de men lav inntekt til gode. I det siste ser vi at også leiligheter i større gårder har blitt for dyre, selv når man selger sin enebolig. Økningen i aldersgruppen over 60 år tilsier at behovet for tilrettelagte boliger og utbedringer/ tilpasninger i eksisterende boligmasse for å ivareta bevegelseshemmede m.v vil øke de kommende år. Disse forholdene vil ha betydning for etterspørselen av boliger, både m.h.t. type / boform og eie- eller leie av bolig.kommunens ansvar og oppgaver m.h.t. boligforsyning og bistand til bolig, herunder boligpolitiske tiltak, bør ta utgangspunkt i bl.a. foranstående. KOMMUNENS OG SORTLAND BOLIGSTIFTELSE SIN BOLIGMASSE Boliger som tildeles av pleie og omsorgstjenesten Boliger Sortland Sortland Boligstiftelse kommune Eldre (Lamarktunet) Psykisk utviklingshemmede 25 Psykiatri 6 (Røde kors) Totalt Det er knyttet ulikt omfang av pleie og omsorgstjenester til beboerne i boligene. For noen boliger er pleie og omsorgstjenester tilgjengelige hele døgnet, for andre boliger er det ikke mulig med et slikt omfang av tjenester. I alle boliger tildeles det pleie og omsorgstjenester etter søkers/ beboers behov. Institusjonsplasser: Kommunen drifter og fordeler pr : 98 institusjonsplasser Tabellen viser at det finnes 85 sykehjemsplasser i Sortland i Dette med en befolkning på 438 for klassen 80 år og oppover. Dette gir en dekningsgrad på 19 %. Holder man fast på dekningsgraden vil dette medføre 130 plasser i Side 13 av 34

15 Alder År Sykehjems Antall andel plasser eldre >80 år ,19 >80år ,19 Differanse omsorgsboliger ble omgjort fra omsorgsboliger til institusjon i løpet av Disse er dermed ikke med i denne oversikten. Boligmassens og beboernes tilstand: Vedlikeholdet av Sortland Boligstiftelse sine boliger er bra. Det ble overtatt et stort etterslep, men i løpet av 20 år har det blitt tatt igjen dette og standarden er bra. Husleien i Sortland Boligstiftelse sine boliger har til nå kun vært justert i hht SSB sin konsumprisindeks. Det vil si at husleien i gjennomsnitt har øket med ca 2-4 % pr år de siste 8-10 årene. Husleien har dekket nødvendig drift og vedlikehold av boligene. Husleien i stiftelsens gjennomgangsboliger ligger anslagsvis ca % under prisnivået i private utleieboliger. Derfor har husleien i utleieboligene til vanskeligstilte blitt omdefinert såkalt gjengs leie. Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. Man skal altså finne frem til et leiesnitt ut fra både nye leieavtaler og eldre leieavtaler i området. Sammenligningsgrunnlag er husrom med tilsvarende alder, størrelse, standard og beliggenhet, samt lignende avtalevilkår. Det føles riktigere å dekke prisen med økt inntekt og bevilgninger fra sosialbudsjettet enn å subsidiere flatt til alle brukere/leietakere hos stiftelsen. Det har ikke vært økning i husleierestansene siste år i Sortland Boligstiftelse. Gjennom tett og godt samarbeid mellom Sortland kommune og Sortland Boligstiftelse (i tillegg til NAV og Namsmannen) har vi lykkes med å redusere antall begjæringer og utkastelser vesentlig de senere år. Vi ser at det i de siste tre årene ( ) ikke har blitt gjennomført noen utkastelser av leietakere hos Sortland Boligstiftelse. For en del av leietakerne kan det være hensiktsmessig at strømutgifter inngår i husleia. 5 Den boligsosiale delen av planen: Boligens betydning som velferdsgode En lønnsomhet, en velferd, eller et verdigrunnlag i et samfunn styres av en rekke uhåndgripelige drivkrefter. Boligens betydning er et verdigrunnlag som er viktig for velferdsbegrepet i samfunnet vårt. Uten bolig er det vanskelig å delta i samfunnet, i arbeidslivet og i de sosiale relasjoner. Bolig er et av fundamentene i norsk velferdspolitikk, men det er dermed ikke sagt at det å eie er en rettighet. Boligpolitikken i Norge sine visjoner er alle skal kunne bo trygt og godt. Boligsosialt arbeid har stått sentralt i flere statlige satsinger de siste årene. Bolig er det fjerde element i bekjempelsen av fattigdom. De andre tre er arbeid, helse og utdanning. Status og utfordringer når det gjelder vanskeligstilte på boligmarkedet Side 14 av 34

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland

Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Prosjektrapport for boligpolitikk i Sortland Husbankens kompetanseprosjekt: Fokuskommuner og prosjektet leie til eie Per Sture Helland Pedersen 01.07.2014 Innhold 1: Sammendrag...2 2: Innledning...3 3:

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015

En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 En god by å bo i Boligsosial handlingsplan 2010 2015 Innhold Innledning..........................................................................................................................

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017

Balsfjord kommune. Boligpolitisk plan 2014-2017 Balsfjord kommune Boligpolitisk plan 2014-2017 Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er en integrert del av arbeid mot fattigdom, og det

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer