LEBESBY I VEKST. Mål og strategier Handlingsplan for utviklings- og omstillingsarbeidet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet"

Transkript

1 LEBESBY I VEKST og strategier Handlingsplan for utviklings- og omstillingsarbeidet 1

2 : :... 2 Forord Innledning og bakgrunn Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby kommune Muligheter og trusler fremover Organisering Programorganisering Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst og strategier Lebesby kommunes overordnede mål Formål/langsiktige effektmål Resultatmål i perioden og strategiske satsingsområder i Handlingsplan Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv Kompetanse- /fjernarbeidsplasser Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune...15 Fiberutbygging/mobildekning Budsjett...17 Budsjett Finansiering Næringsfond og fiskerifond Kritiske suksessfaktorer Oppfølging, milepæler og informasjon...18 Forslag til Kommunestyret den 24. mars

3 Forord Utviklings og omstillingsarbeidet LIV Lebesby i Vekst, startet 1. oktober 2007, og i desember 2010 fikk vi innvilget forlengelse for perioden Vi har årlig laget handlingsplaner, og i 2010 hadde vi tre innsatsområder: kompetanse, sjømatnæringa og reiseliv. Av ulike tiltak vi har satt i gang, har vi lykkes med noen og andre har vi ikke kommet i gang med. Vi ser at det er enklere å lykkes der næringslivet har interesse av å drive utviklingsarbeid. I forbindelse med rullering av planen for de siste to årene, inviterte vi næringslivet, politikere og administrasjonen til et arbeidsmøte som ble avholdt 17. februar De 40 deltakerne på møtet pekte på fortrinn og svakheter med Lebesby (kommune og næringsliv) i dag, samt muligheter og trusler fremover. Møtet samlet seg også om noen prioriterte innsatsområder fremover, og kom med forslag til tiltak. Innsatsområdene som ble fastsatt i næringsmøtet ble: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Innsatsområdene er delvis sammenfallende med det vi har arbeidet med i perioden , og vi vil bruke dette som utgangspunkt for det videre arbeidet. Vi er imidlertid avhengig av at næringsaktørene deltar i arbeidet, uten dem vil vi ikke lykkes. Vi er en kommune i utvikling, og driver med utviklings- og næringsarbeid også utenom omstillingsprogrammet. Kommunens utviklingsavdeling, havna, politisk og administrativ ledelse samt kommunale sektorer jobber kontinuerlig med utvikling og omstilling. Øvrig næringsarbeid vil også bli omtalt i denne planen. Stine Akselsen Styreleder LIV 3

4 1. Innledning og bakgrunn Sammen med flere andre kystkommuner ble Lebesby i 2007 invitert av Finnmark Fylkeskommune til å bli en nyskapings- og utviklingskommune for perioden Bakgrunnen var den negative utviklingen som har vært langs kysten i forhold til blant annet arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå. I desember 2010 ble prosjektene forlenget ut Finnmark Fylkeskommune ser at utviklingsarbeid tar tid og det er vanlig at slike omstillingsprosesser kjøres over 6 år. 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby kommune Lebesby kommune var pr innbyggere, de fleste bosatt i Kjøllefjord og med en spredt bebyggelse ellers rundt Laksefjorden. Noen deler av kommunen opplever positiv stemning, tilflytting og vekst, mens andre fraflytting og stagnasjon. I næringsmøtet den 17. februar 2011 var 40 deltakere fra næringsliv, politikere og administrasjonen samlet for å bli enige om et felles ståsted for kommunen i dag. Nedenfor har vi listet opp et utdrag av våre fortrinn og svakheter (status) som ble oppsummert i møte den 17. februar: Fortrinn: - Geografisk ligger vi midt i Finnmark, med nærhet til fiskefelt og store uutnyttede arealer på sjø og på land, både til vindkraft, fiskeri og oppdrett - God havn, utbygd bredbånd i Kjøllefjord og gode kommunikasjoner med fly, hurtigruta og gode veier - Ressurspersoner med høy kompetanse både i næringsliv og det offentlige, mange positive og optimistiske mennesker som jobber godt sammen, mange idealister (få blir rike av å drive næringsvirksomhet) - Fin natur, som gjør at noen flytter hit, gode scooterløyper - Variert næringsliv med mange ulike bedrifter og servicetilbud, mangfoldig fritids- og kulturtilbud (spesielt gjelder dette Kjøllefjord), mange ildsjeler og stor dugnadsånd rundt i kommunen - Store konsern som Villa Arctic, Grieg Seafood, Lerøy Aurora og Norway Seafoods kan bidra til utvikling - Rimelige boliger, gratis tomt og skattelette for innbyggerne i Nord-Troms og Finnmark - Visit Nordkyn, små aktører er samlet under en paraply Svakheter: - Selv om vi er midt i Finnmark, er vi langt fra markedene. - Uforutsigbarhet innenfor fiskeri, mye permitteringer i perioder, rammebetingelser endres med kvoter og struktureringer osv. Vi trenger flere og større båter for å holde sysselsetting hele året - Kompetanse, vi mangler videregående skole utover 1. året på LOSA. Generelt vanskelig å rekruttere til ledige stillinger både i det offentlige og private, fraflytting gjør dette verre - Infrastruktur som linjenett (sentralnett) mangler i Finnmark og dette forsinker arbeidet med flere vindparker. Regionalnettet fra Adamselv og ut til Nordkyn har ikke kapasitet til mer produksjon og må også fornyes/utvides. - Boligmangel både i Kjøllefjord og rundt i kommunen gjør at det er vanskeligere å rekruttere personell, og vi har ikke gode nok boforhold til fremmedfiskere - Bredbånd mangler i store deler av kommunen. 4

5 - Problem i forhold til lite kapital, både offentlig og privat - Begrensede menneskelige ressurser, få ledige som kan starte i nye bedrifter, distriktene tappes for ressurspersoner - Infrastruktur som skole og barnehage mangler i enkelte deler av kommunen, kan skape problemer med rekruttering, sentralisering av tjenestetilbud og store avstander - Demografisk utvikling, en aldrende befolkning, flere oppgaver til kommunal sektor, mindre overføringer, - Kulturminnevern og arealkonflikter kan stoppe utviklingsprosjekter 1.2 Muligheter og trusler fremover Resultatene av utviklingsarbeidet er veldig ofte avhengig av ytre rammebetingelser, konjunkturer innen de ulike næringene og samfunnsutviklingen generelt. Nedenfor har næringslivet sammen med oss pekt på muligheter og trusler i fremtiden for vårt område: Muligheter: - Området vårt er godt egnet til å bygge ut mer vind- og vannkraft, og vi har store arealer tilgjengelig for ulike næringer til lands og til havs, når sentralnettet kommer i kan det bli gitt konsesjoner her - Merkevaren Nordkyn, logoen til Visit Nordkyn, kan også brukes av flere enn reiselivsnæringa, skal være på gode reiselivs- og matprodukter - Utvikle nettverk mellom småaktørene (fellesprosjekter), videreforedle lokale produkter, og utvikle samarbeid mellom fiskeri, jordbruk og reiseliv - Mer fokus på omdømmebygging som kan skape tilflytting istedenfor fraflytting - Boligbygging er en mulighet (men vi må få noen til å gjøre det) - Få forskningsmiljøer hit, (for eks innen biologi og vindkraft), det er ingenting som er her i det arktiske, legge til rette med nettverk - Mediesenter, fagskole, studiesenter, ta arbeidsplassene med ut i distriktet med mer utbygd bredbånd finnes det enda flere muligheter, kunnskapsbedrifter, billigere arbeidskraft i Nord-Troms og Finnmark, fortrinn å kunne opprette kontorbedrifter her - Utvide videregående skoletilbud lokalt, LOSA, trinn 2, flotte samarbeidspartnere, ungdommene får en flott smaksprøve på arbeidslivet, mer tilknytning til stedet og kjenner næringslivet - 3. årig videregående, viktig at ungdom kan få lærligeplasser her, fagutdanning og fagbrev, mye større mulighet for at de blir her - Delelinja og nordøst passasjen, Kifjord og kystbase, logistikkbase, tanker rundt petroleum, vi har dybde kai og landareal - Flere og større båter med helårsdrift, mer attraktive arbeidsplasser og økt rekruttering - Kartlegging av andre naturressurser, Kvalsund eks. på kopperdrift - Kystsoneplan gir forutsigbarhet og langsiktighet i planlegging av oppdrett, man har mulighet til en god utvikling og god kommunikasjon - E6 via Ifjord, vil kanalisere mer trafikk i vår kommune - Lebesby settefiskhovedstaden med Lerøy, Grieg og kanskje Villa. Kompetansesenter for settefisk, tilby jobb/opplæring, samle fakta om settefisk, - Kompetansemiljø på fiskeri, vi har klart å beholde kompetanse innen filet- og saltfiskproduksjon. Trusler: - Fraflytting, jantelov, lite samarbeid, og uenighet om hva som er viktig 5

6 - Nedskjæring i offentlig kommunikasjon, hurtigruta, widerøe, manglende infrastruktur - Byråkrati og vernepolitikk hindrer for eks vindkraft utbygging, vi får ikke tilgang til arealene i kommunen. - Manglende tilgang på kapital, kompetanse og boliger til ansatte og fiskere - Ting må skje for at optimismen skal vedvare, blir det stillstand for lenge hva skjer da? - Ressursgrunnlag og rammebetingelser for fiskerinæringa, reguleringer og miljøtrussel - Nedlegging av fiskemottak, videreforedling av fangsten her, at ikke alt kan havne på hjul. Ett konsern i Kjøllefjord, veldig avhengig av at de er villig til å satse - Klimaendring, kan være både positivt og negativt, blir det varmere er det bra for oppdrett, men sykdomsbildet kan øke, - Sentralisering, både i landet og i internt kommunen, samt dårlig kommuneøkonomi 2. Organisering 2.1 Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Arbeidet med utvikling og omstilling vil foregå i mange prosjekter. For å sikre en koordinert innsats er prosjektene samlet i et program. Programmet har fått navnet LiV (Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner; Bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, politikere og administrasjon herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye muligheter. Oppfølging av handlingsplan og porteføljestyring Sikring av a-eierskap og hva dette medfører for eierne Nettverksknytting mellom aktuelle aktører. Samordning av utviklingsaktiviteter og være koordinator og pådriver for næringsutvikling Statusrapportering og forslag til lukking av avvik fra plan Skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak Bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som støttes av programmet Holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak rapportere og informere (til eier kommunestyret) Den aller viktigste oppgaven til LiV er å sikre at det finnes interesserte aktører som står for utvikling, gjennomføring og realisering av utviklingsoppgavene. Det er viktig å finne aktører som ønsker å stå som eiere av ulike tiltak og prosjekter, kun da vil vi lykkes. LiV-styret vil i noen sammenhenger stå som eier, spesielt i en startfase av prosjektene, men det er et klart mål å få enkeltbedrifter eller næringsforeninger/bygdelag som eiere av prosjektene. 2.2 Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst Det er opprettet et eget styre for LiV-prosjektet. Styret består av 7 representanter fra næringsliv og politikk, og det avholdes årlig 8-10 møter. Styret følger opp utviklingen i strategi- og handlingsplanen, vurderer og foreslår endringer samt behandler søknader til nærings- og fiskerifondet. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle søknader til fond som er under kr Denne gruppa består av to fra styret samt prosjektleder. 6

7 Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål er å være pådriver og administrativ leder for omstillings- og nyskapingsarbeidet. Prosjektleder skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen og øvrige kommunale sektorer. 3. og strategier 3.1 Lebesby kommunes overordnede mål Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er; Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling. I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt opp følgende hovedmål: Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi. I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder resultatene vi forventer i løpet av perioden ut I tillegg har vi konkretisert forventede effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang: 3.2 Formål/langsiktige effektmål 2015 Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen. Lebesby kommune skal gjennom programmet Lebesby i Vekst, i samarbeid med næringslivet, bidra til å skape 40 nye årsverk i perioden Gjennom rekrutteringstiltak, tiltrettelegging for kompetanseheving og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 innbyggere. 3.3 Resultatmål i perioden LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske satsingsområdene. LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til økt rekruttering av lokal ungdom. Økning i folketallet til 1350 Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med næringslivet i kommunen. 7

8 3.4 og strategiske satsingsområder i 2011 for 2011 Øke folketallet til 1340 gjennom å bidra til etablering av 10 (netto) nye arbeidsplasser, gjennom tilrettelegging for flere arbeidsplasser og lokalt ansatte innen smolt og oppdrett, økt rekruttering og økte kvoter til fiskeflåten, samt tilrettelegge for kompetanse- /fjernarbeidsplasser. Næringsmøtet som ble avholdt den 17. februar, samlet aktører fra ulike bransjer (som fiskeri, industri, smolt, oppdrett, jordbruk, kompetanse, IT, media og offentlig forvaltning). En viktig oppgave var å komme frem til noen prioriterte innsatsområder for arbeidet de neste to årene. Nedenfor har vi satt opp de områdene som ble prioritert av flest deltakere i møtet: Strategiske satsingsområder: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri 4. Handlingsplan 2011 Tiltakene i handlingsplanen tar utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene som ble satt i næringsmøte den 17. februar. Der kom det også konkrete forslag til tiltak, hvor noen av disse er tatt med i planen. Andre tiltak er kommet med som en følge av tidligere arbeid og et ønske fra LIV-styret. 4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte om økt rekruttering til lokal fiskeflåte, flere fartøy og økte kvoter. Lebesby Formannskap nedsatte i januar 2011 en egen arbeidsgruppe innen fiskeri. Gruppen skal ha ansvar for å lage en strategiplan, med fokus på rekruttering, finansiering av flåte/kvoter og attraktive fiskevær. Arbeidsgruppen skal vurdere behov for å justere vedtektene for fiskerifondet. Tiltak 1: Arbeidsgruppe innen fiskeri (rekruttering og attraktive fiskevær) Lage en strategiplan for fiskeri som kan innføres i skolen i samarbeid med Fiskarlag, industrien og Utviklingsavdelinga. Rekruttere flere selvstendige fiskere og mannskap gjennom eget rekrutteringsprosjekt. Arbeidsgruppe nedsatt av Formannskapet med representanter fra skole, fiskeflåte og industri, skal lage strategiplan for økt rekruttering i form av: - Ungdomsfiske - Tilpassing av Ungt Entreprenørskap i skolen til sjømatnæringa - Fortsatt god dialog med LOSA/videreg og næringslivet - Fiskeridager 8

9 - Kvotefond/fiskerifond med fokus på rekruttering/generasjonsskifte - Rekrutteringsprosjekt kan inneholde for eks. kompetanseutvikling innenfor økonomistyring, rederi- og fartøydrift og mentorordninger. Tidsplan Strategiplan klar og vedtas i Kommunestyret i juni Lebesby kommune Viktige aktører Skolen, Kjøllefjord Fiskarlag, Norway Seafoods, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av møtegodtgjørelse, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Samarbeid med Innovasjon Norge om prosjektfinansiering. Tiltak 2: Ungdomsfiske Minimum 4 ungdommer skal delta i ungdomsfiske sommeren 2011 sammen med lokal fisker. Gjennomføre ungdomsfiske ala Mehamn-modellen, gjøre avtale med lokal fisker med fartøy. Gjennomføre sikkerhetsopplæring for ungdomsfiskerne. Tidsplan Avtale inngått 15. mai og 4 ungdommer deltatt frem til 15. august Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Striptind AS? Janfisk AS? Andre fiskere? Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett Kr til dekning av utgifter i prosjektet. Tiltak 3: Fiskeridager Gjennomføre fiskeridager i løpet av mai med aktiviteter for skole, barnehage og ungdom. Fiskeridager i samarbeid med industri, fiskere, skolen (for eks: bedriftsbesøk hos fiskeindustri, oppdrett og smolt, besøk i egnebua/kurs, fisk i kar på kaia, fiskekonkurranse, kokkekurs, politisk møte ang aktuelle fiskeritema med mer) Tidsplan Mai 2011 LIV Viktige aktører Kjøllefjord Fiskarlag, Industrien, skolen. Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr (transport, arrangement, innleid hjelp) Tiltak 4: Fiskeri- og kvotefond, større fartøy om å øke antall fiskere på blad B med 10 % i 2011, økte kvoter med 10 %. om flere større fartøy i Lebesby kommune. Gjennomgang av vedtektene for Lebesby kommunes fiskerifond, se på regelverk for å støtte kvotekjøp, nyrekruttering og generasjonsskifte. Sikre at fartøy/rederi/kvoter som er til salgs blir i kommunen. 9

10 Utrede mulighet for nytt kvotefond eller investeringsselskap i samarbeid med industrien og fiskere. Utrede muligheter for flere større fartøy i kommunen. Tidsplan Innen LIV Viktige aktører Fiskere, Lebesby kommune, Norway Seafoods, arbeidsgruppa fiskeri Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av utredningsarbeid, møteutgifter mm. 4.2 Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen Tilrettelegge for flere arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt. Tiltak 1: Tilrettelegge for flere ansatte i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog mellom oppdrettsaktørene og lokalbefolkningen Økt lokal aktivitet i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog. Gjennomføre gode planprosesser/høringer/informasjonsmøter og langsiktig planlegging av nye lokaliteter for oppdrettsnæringa, som igjen skal resultere i flere lokalt ansatte og økte ringvirkninger. Lebesby kommune ved LIV vil være koordinator og saksbehandler lokalt for nye søknader. Tidsplan I løpet av Villa Arctic Viktige aktører Villa, Finnmark Fylkeskommune, LIV/Utviklingsavdelinga Prosjektansvarlig Villa Arctic Prosjektledelse Villa Arctic i samarbeid med prosjektleder LIV. Økonomi Budsjett Utgifter til informasjonsmøte, annonsering/offentliggjøring av nye lokaliteter dekkes av Villa Administrative utgifter dekkes av LIV, prosjektlederbudsjett. Tiltak 2: Økt rekruttering og samarbeid med skolen om 2 skoleelever som søker på naturbruk høsten Lage opplegg i samarbeid med skolen for bedriftsbesøk og informasjon om næringa. Samarbeid med Honningsvåg videregående skole angående utplassering/losa/lærlingeordning innen oppdrett og smolt. Tidsplan Organisering I løpet av Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Aktørene, Utviklingsavdelinga, Skolen, 10

11 Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett Utgifter til reiser, møter, administrasjonsutgifter dekkes delvis av aktørene, skolen og LIV (budsjett kr for LIV) Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon Øke antall lokale arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon i Lebesby kommune med 8. Lebesby kommune skal legge til rette for utvidelse av smoltanlegget i Landersfjord, og økt aktivitet innen oppdrett, noe som medfører 8 nye arbeidsplasser. LIV skal være pådriver og legge til rette for nytt smoltanlegg i Bekkarfjord eller andre steder i kommunen, flere sysselsatte på sikt. Felles arbeid for tilrettelegging for lokalt ansatte, tilflytting og lokal bosetting i samarbeid med aktørene. Tidsplan 8 nye ansatte innen Aktørene Grieg, Laksefjord og Villa Arctic Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa Arcic og LIV, lokale bygdelag Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Aktørene i samarbeid med LIV, avklares. Økonomi Budsjett Utgifter til erverv av privat tomt dekkes av Grieg Seafood Finnmark AS, administrative utgifter dekkes av LIV. Utgifter med ytterligere planlegging av smoltanlegg i Bekkarfjord, LIVs andel - budsjett kr (reiseutgifter, møteutgifter, planleggings- og utredningsarbeid) Tiltak 4: Lebesby som smolthovedstaden i Finnmark økte ringvirkninger av smolt og oppdrett Økte ringvirkninger av smolt- og oppdrettsnæringa i kommunen, 4 flere ansatte i servicenæringa som er bosatt i Lebesby kommune. Kartlegge mulighetene for økte ringvirkninger, flere lokalt ansatte/lokale bedrifter innen service- og leverandørnæringene. Tidsplan Kartlegging 2011, gjennomføring med fire flere lokalt ansatte i servicenæringa i løpet av LiV i startfasen, etablere en arbeidsgruppe Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa, Kjøllefjord Handelsstandsforening, lokale bygdelag, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett LIV kan bidra med tilskudd til arbeidsgruppe smolt/forprosjekt utvikling av leverandørindustri. LIVs budsjett kr Avklaring med Innovasjon Norge ang prosjektfinansiering. 11

12 4.3 Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri om å øke antall sysselsatte, samt sikre jevn sysselsetting i mottak/fiskeindustri i Lebesby kommune. Tiltak 1: Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/industri Øke antall sysselsatte og sikre jevn sysselsetting gjennom produktutvikling og andre typer produksjoner God dialog med Norway Seafoods og Bacalao Nord, legge til rette for nye prosjekter gjennom nettverk, delta i Marint Verdiskapingsprogram Tidsplan 2011 Norway Seafoods og Bacalao Nord Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Nordkyn Fiskeriforum, Arnkjell Bøgeberg i samarbeid med Norway Seafoods. Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett LIV kan bidra med midler til nettverksbygging, forprosjekter produktutvikling/infrastruktur og tiltrettelegging for økt produksjon. Budsjett kr Tiltak 2: Attraktive fiskevær Mer råstoff på land og jevnere sysselsetting i industrien i Kjøllefjord og Dyfjord, økte ringvirkninger for servicenæringa. Legge til rette for fremmedflåten gjennom; - ha en velfungerende velferd sesongen gode havneforhold og markedsføre dette for fremmedflåten - utrede investeringer/renovering av slipvogna i Kjøllefjord - bedre boforholdene for fremmedflåten, spesielt i Kjøllefjord, ved renovering av gamle Hustad - markedsføring av kommunen og de ulike fiskeværene for å få flere fremmedfiskere hit Tidsplan Avklare drift av velferden innen Forprosjekt renovering Hustad ferdig innen Igangsatt renovering innen Forprosjekt investeringer/renovering slipen innen Markedsføre havna/kommunen i samarbeid med aktørene som skal til Lofotfishing Lebesby Kjøllefjord Havn KF Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Velferden, Slipen Prosjektansvarlig Styreleder havnestyret Prosjektledelse Havnesjef og innleid konsulent Økonomi Budsjett Tilskudd forprosjekt boligbygging for fremmedflåte: kr Budsjettramme velferdsstasjon, markedsføring 12

13 av kommunen/havn, div utredninger Kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv et er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. Tiltak 1: Visit Nordkyn Visit Nordkyn skal bidra til økt trafikk og lønnsomhet for næringslivet i Lebesby og Gamvik kommune gjennom reiselivs- og destinasjonsutvikling. I kommende prosjektperiode vil det med utgangspunkt i det arbeidet som er lagt ned i foregående periode fokuseres på følgende hovedaktiviteter: Kommunikasjonsstrategi og profilering Produktutvikling Kompetanseheving Nettverksbygging Strategi- og organisasjonsutvikling Arbeidet vil bidra til å styrke og utvikle eksisterende reiselivsbedrifter. Mer informasjon om arbeidet som gjøres i Visit Nordkyn, se Tidsplan 2011 Organisering Prosjekteier Viktige aktører Prosjektansvarlig Tor Einar Pedersen Prosjektledelse Charlotte Schytte Økonomi Budsjett Visit Nordkyn Hotel Nordkyn, Arctic Coast, Imagine, Foldalbruket, Ifjord Camping? Kunes Opplevelse og Handel? Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Tiltak 2: Infrastruktur Økt antall turister til området og økt omsetning i bedriftene (20 %) Gjennom videre arbeid med turistinformasjonene, turstier, caravanplass, skilt, brosjyerer, nettside, kart, Legge til rette for økt trafikk, økt lønnsomhet i lokale reiselivsbedrifter. Utrede hvordan turistene skal legge mer igjen i kommunene. Samarbeid med Gamvik kommune og Visit Nordkyn. Tidsplan 2011 Organisering Prosjekteier Viktige aktører Visit Nordkyn Visit Nordkyn, Nordkyn Turlag, LIV/Utviklingsavdelingen, teknisk etat. Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Prosjektansvarlig Visit Nordkyn Prosjektledelse Charlotte Schytte Økonomi Budsjett Avklares i møte med Visit Nordkyn, budsjett ramme kr

14 4.5 Kompetanse- /fjernarbeidsplasser et er å legge til rette for flere kompetansearbeidsplasser i Lebesby kommune. Tiltak 1: Etablering av kontorfellesskap Formål Å skape ny aktivitet og flere kompetansearbeidsplasser gjennom å legge til rette for pendlere som ønsker å bo og delvis ha kontorsted i i Lebesby kommune Kartlegge interesse for å ha kontorfellesskap/fjernarbeidsplasser i kommunen. Dette må skje i samarbeid med næringsaktørene som driver utleie av kontorlokaler. Tidsplan September 2011 I forprosjektfasen LIV i samarbeid med aktørene. Viktige aktører Viktige aktører kan være Lebesby Bygdetun, Tor Bjarne Ødegård, Striptind, Øystein Ingilæ, Terje Pedersen Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett forprosjekt/utredning kr Tiltak 2: Lebesby kompetanseforum - studiesenter bedriftsutviklingsprogram Øke mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke kompetansen i næringsliv og befolkning. Øke rekruttering til lokalt arbeidsliv. Etablering av Lebesby kompetanseforum bestående av næringsliv og kommune, kartlegge og melde inn kompetansebehov, herunder også behov for fagopplæring. Deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no Prosjektering av permanent studiesenter Kurs for næringslivet i samarbeid med regnskap/revisor og næringsforeninger, kartlegge interesse for SMB utvikling eller annen kompetanseheving/utviklingsprosjekter. Tidsplan 2011 Lebesby kommunestyre Viktige aktører Opplæringsleder, utviklingsleder, LOSA, handelsstandsforening? Prosjektansvarlig Opplæringsleder/LiV PL Prosjektledelse Avklares Innleid konsulent? Økonomi Budsjett Kartlegging av kompetansebehov, videre planlegging av studiesenter, gjennomføring av kurs for næringslivet, budsjettramme kr Tiltak 3: Markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted Øke antall innbyggere til 1340 i 2011 (arbeidstakere/bedriftsledere), mål om å rekruttere til ledige stillinger i kommune og næringsliv. Markedsføre området for tilflyttere, arbeidstakere/bedriftsledere gjennom Flytt hit, Finnmarksportaler osv Samle antall ledige stillinger på kommunens hjemmeside, både fra bedrifter og kommunen og hos Gamvik kommune Omdømmebygging/bevisst bruk av sosiale media, for innbyggere og 14

15 næringsliv. Tidsplan 2011 Utviklingsavdelinga/Ungdomsprosjektet Viktige aktører Næringsaktører som Grieg, Laksefjord, Villa, Norway Seafoods, Kraftlaget, Statkraft, Lokale bygdelag Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Hente hjelp fra distriktssenteret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Ungdomsprosjekt og innleid konsulent Økonomi Budsjett Spleiselag med ungdomsprosjektet i LIVs andel settes til kr Avklare mulige prosjekter med Innovasjon og FFK. Tiltak 4: Forprosjekt vindkraftsenter Danne grunnlag for videre arbeid med dokumentasjonssenter for vindkraft i Lebesby kommune. Utrede innhold i et dokumentasjonssenter for vindkraft i samarbeid med aktørene. Tidsplan Oktober 2011 LIV Viktige aktører Statkraft, Fred Olsen, NVE, Universitetet i Oslo/VindRein prosjektet, reindrifta. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Rammebetingelser innen fiskerinæringa Lebesby kommune v/ordfører vil jobbe politisk for bedrede rammevilkår for fiskeflåten. Viktige tema som skal belyses er blant annet: - krabbekvoter til alle fartøy mellom 11 og 15 meter - påfyll av Finnmark Fylkeskommunes flåtefond og rekrutteringsfond Aker Seafoods og Kjøllefjord-modellen Lebesby kommune har aktivt fulgt opp Aker Seafoods siden omorganiseringen og nedtrappingen startet i 2007, gjennom flere møter i Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er viktig fortsatt å holde en tett dialog med Aker Seafoods, Norway Seafoods og Fiskeri- og Kystdepartementet i forhold til oppfyllelse av leverings- og aktivitetsplikten, den såkalte Kjøllefjord-modellen. Vindkraft: Lebesby kommune ved ordfører har i 15 år arbeidet aktivt for tilrettelegging for vindkraftutbygging i vårt område. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det som må arbeides med i den perioden er blant annet: - sikre at vårt område inngår i Fylkesdelplanen for vindkraft - arbeide for fortgang i utbyggingen av sentralnettet til Adamselv og Øst-Finnmark 15

16 - holde en god dialog med aktørene som har meldt vindparker i vår kommune Landbruk: Lebesby kommune har egen landbrukskonsulent og avsatte midler til jordbruksfond. Det vil i perioden fortsatt legges opp til tilskudd til kjøp av melkekvoter samt nydyrkingstilskudd. Det finnes gode ordninger for landbruket gjennom Fylkesmannens landbruksavdeling (Grønn omsorg, Inn på tunet). Det er et mål å legge til rette for økt lønnsomheten i landbruksnæringa. Bolyst og omdømme: Lebesby kommune støtter lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge. Det arrangeres i tillegg Chrisfestival, vinterfestival og konserter i samarbeid med bedrifter, privatpersoner og lag/foreninger. Utviklingsavdelingen, ungdomsprosjektet og kulturkonsulenten deltar i Kom-hjem-treff i Kjøllefjord og Lebesby, og det skal arrangeres Lebesby-treff rundt i landet. Infrastruktur, havn og boliger Det har i de siste årene vært en stor utfordring på boligmarkedet, både i Kjøllefjord og rundt i kommunen. Det som finnes av ledige hus er gjerne gamle hus, som trenger helrenovering. Lebesby kommune vil se på sine retningslinjer for gjennomgangsboligene slik at leietakere ikke blir boende for lenge i kommunale boliger. Det er også aktuelt å se på husleieprisene og øke disse slik at man nærmer seg en markedspris som gjør det mulig for private/bedrifter å investere i utleieboliger. Oppfordre næringsaktørene til å investere i boliger til sine ansatte. Generell infrastruktur som næringsarealer (gjennom arealplan og reguleringsplaner), tilbud om skole, barnehage og fritidstilbud er utfordrende å få til overalt i en langstrakt kommune. Strammere kommuneøkonomi gjør ikke saken bedre, og man må i samarbeid med næringa prøve å finne de mest optimale løsningene fremover. Videregående skoletilbud Det er et klart ønske fra både lokalbefolkning, kommune og næringsliv at man får på plass en utvidelse av dagens videregående skoletilbud, LOSA. Vi har i dag første året med ulike studieretninger i samarbeid med arbeidslivet. Det bør utredes hvilke linjer som det er mulig å utvide til 2. året, inkludert studiespesialisering og gjennom politisk jobbing påvirke Finnmark Fylkeskommune til å utvide ordningen. Fiberutbygging/mobildekning Det er viktig å arbeide for fortsatt utbygging av fibernett og mobildekning til områder av kommunen som mangler dette. Det vil kunne legge til rette for økt næringsutvikling i flere deler av kommunen. Mineralforekomster Det er et mål å kartlegge mineralforekomstene i vår kommune i løpet av denne perioden. Utredningsarbeid kan finansieres av utviklingsmidlene. 16

17 5. Budsjett Utviklingsmidlene og midlene som settes av på næringsfond skal i størst mulig grad benyttes i forstudier og forprosjekt, men i noen tilfeller kan det være med på å styrke kapitalbasen til ulike hovedprosjekt/utviklingsprosjekter. Ved gjennomføring av hovedprosjekt/investeringer, bør søkere henvises til Innovasjon Norge og ordinære banker. Det opprettes en egen arbeidsgruppe bestående av styreleder i LiV, ett styremedlem og prosjektleder i LiV som får administrative fullmakter inntil kr Budsjett 2011 Innsatsområder: 4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering innen fiskeri/flåte kr Nye arbeidsplasser og rekruttering innen smolt/oppdrett kr Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri/ Attraktive fiskevære kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid kr Kompetanse-/fjernarbeidsplasser kr Konsulenttjenester/øvrige utviklingstiltak og utredninger kr Budsjett næringsfond kr Budsjett fiskerifond/kvotefond kr Prosjekt- og prosessledelse og styret i LiV, kr Møteutg, reiseutg, husleie, adm. utg. kr Sum kr Finansiering 2011 Ubrukte midler kr *) Tilskudd FFK 2011 kr Lebesby kommune egenandel i utviklingsarbeidet i 2011 kr Sum kr *) Tallet kan bli større dersom noen ikke velger å bruke tilskudd de er innvilget. Det er avklart at vi har omstillingsstatus i 2012 også, men ikke hvor stort beløp vi vil få tildelt. Næringsfond og fiskerifond 2011 Næringsfondet får en budsjettramme på kr til ulike søknader om tilskudd og fiskeriog kvotefondet kr som kan ytes i tilskudd/lån. Pengene som bevilges over næringsfond skal i hovedsak gå til ulike forstudier, forprosjekter og utredninger av nye muligheter og utviklingsprosjekter. 6. Kritiske suksessfaktorer Dersom vi skal lykkes i dette arbeidet er vi helt avhengige av at næringsaktørene tar initiativ og deltar aktivt i arbeidet. Det er også viktig at de ulike sektorene i kommunen deltar der det er naturlig. Utviklingsarbeid er svært krevende, og det er en stor utfordring både for næringslivet og kommunen som organisasjon å drive slike prosesser fremover, men der vi får til et samspill har vi store sjanser til å lykkes. Den innsatsen ildsjelene både i næringslivet 17

18 og lag/foreninger legger ned i å skape utvikling og bolyst er helt avgjørende for at samfunnene skal utvikles videre. 7. Oppfølging, milepæler og informasjon Det er viktig å fokusere på oppfølging og fremdrift. Prosjektleder skal rapportere jevnlig til styret hvordan arbeidet går i forhold til oppsatt fremdriftsplan og mål. Kommunestyret skal orienteres i møte i juni og desember. Fremdriftsplan med milepæler for arbeidet i 2011 legges frem for styret i LiV. En milepæl er et delmål i prosjektet/programmet, og det skal være med å sikre kontroll med fremdrift og resultatutvikling. Strategi og handlingsplan for LiV 2011 sendes ut til deltakerne på næringsmøtet som ble avholdt 17. februar, næringsforeninger som Fiskarlag, Bondelag, Handelsstanden, Visit Nordkyn og bygdelag, samt sentrale aktører i kommunen. Informasjon om arbeidet som foregår og resultater som oppnås legges ut på kommunens hjemmeside, samt artikler i På Norsktoppen og Menighetsbladet. Det er fortsatt viktig å presentere kommunen på en positiv måte overfor innbyggerne, tilreisende og nye innbyggere både gjennom egne kanaler, folkemøter og gjennom media. 18

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2012-2015. Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST og strategier 2012-2015 Handlingsplan 2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :...2 Forord...3 1. Innledning og bakgrunn...4 2. Organisering...5 2.1 Programorganisering og LIVs

Detaljer

LAGA I LEBESBY KOMMUNE

LAGA I LEBESBY KOMMUNE LAGA I LEBESBY KOMMUNE Foto; Fabrice Milochau Strategier og mål 2008-2015 handlingsplan 2008 for nyskapings- og utviklingsarbeidet 1 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Organisering...

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Foto: Bjørn Tore Forberg. Mål og strategier Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet

LEBESBY I VEKST. Foto: Bjørn Tore Forberg. Mål og strategier Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg og strategier 2010-2015 Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : Forord...3 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Organisering...3 2.1 Programorganisering...3

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 26.02.2010 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/10 09/1034 KARTLEGGING I

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013 Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/13 13/20 MØTEPLAN 2013 PS 2/13 13/69 NÆRINGSKONSULENT

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016

GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2016 Vedtatt av styret 10.desember 2015, og kommunestyret 17.desember2015 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune

Utviklingsarbeid i Lebesby kommune Utviklingsarbeid i LEBESBY I VEKST Prosjektleder Toril Svendsen Foto: Fabrice Milochau Nordkyn på toppen av Norge Råstoff kg Befolkning Antall arbeidsplasser Finnmarkskysten har vært preget av nedgangstider

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010

Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE. Strategi og handlingsplan for 2010 Omstillingsstyret i Loppa LOPPA KOMMUNE Strategi og handlingsplan for 2010 2010 Bakgrunn... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 5 2010 Det store investeringsåret... 5 Strategi... 6 Administrasjon... 6 Stedsutvikling...

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012. Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013.

LEBESBY I VEKST. Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012. Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013. LEBESBY I VEKST Sluttevaluering av utviklings- og omstillingsarbeidet 2007-2012 Behandlet i Lebesby kommunestyret sak 47/13 den 16.12.2013. 1 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 3 2. Sammendrag...

Detaljer

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN

FOTO:EVA HANDLINGSPLAN - Hasvik i utvikling kf FOTO:EVA HANDLINGSPLAN 2006 INNLEDNING Handlingsplanen er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen skal

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov.

LEBESBY I VEKST. Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov. LEBESBY I VEKST Utkast til politisk behandling i Formannskapet den 4. des. Behandlet i LiV-styret den 21. og 24. nov. Mål og strategier 2009-2015 Handlingsplan 2009 for utviklings- og omstillingsarbeidet

Detaljer

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017

HANDLINGSPLAN OMSTILLING INDRE FOSEN KOMMUNE Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Handlingsplan omstilling for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune 2017 Innhold Innledning... 3 1.1 Fasene i omstillingsprogrammet... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen for arbeids- og næringsliv

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

OMSTILLINGSPROGRAM FLAKSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2012 HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD

OMSTILLINGSPROGRAM FLAKSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2012 HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD HANDLINGSPLAN 2012 FOR NYSKAPINGS- OG OMSTILLINGSARBEIDET I FLAKSTAD November 2011 0 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag av strategi for omstillingsarbeidet 3. Prioriterte prosjekter i 2012 1. Innledning

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyn - møterommet Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl. kl. 10.00-12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017

Omstilling Dyrøy. Handlingsplan Versjon: september 2017 Omstilling Dyrøy Handlingsplan Versjon: 1.1-5. september 2017 Behandlet av styringsgruppa: 5. september 2017 Vedtatt av kommunestyret: 12. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 8/11 11/240 13 Ofl 13 SØKNAD

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2017-2021 Vedtatt av Formannskapet 24.november 2016, og kommunestyret 15.desember2016 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009.

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune HANDLINGSPLAN utkast januar 2009. HANDLINGSPLAN 2009 4.utkast januar 2009. 1 FORORD Båtsfjord FISKERIHOVEDSTADEN har gjennom årtier vært et globalt handelssted. Gjennom eksport av fisk og andre marine produkter er vi en del av den internasjonale

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N

HUT - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N - Hasvik i FOTO: GRO M.J.NILSSEN HANDLINGSPLA N 2007 INNLEDNING Handlingsplan for er basert på forutsetninger og prioriteringer gitt i del A Strategiplanen 2003-2008. Det er forutsatt at handlingsplanen

Detaljer

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015

Omstilling Bindal. Handlingsplan 2015 Omstilling Bindal Handlingsplan 2015 1 1. INNLEDNING 3 1.1 UTVIKLINGSANALYSEN - KORT OPPSUMMERT 3 1.2 HVA SIER OMSTILLINGSPLANEN? 4 1.2.1 OMSTILLINGSPLANEN MÅLSETTINGER 4 1.2.2. OMSTILLINGSPLANENS INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Utv.midl 50.000. Utv.midl 50.000

Utv.midl 50.000. Utv.midl 50.000 STATUS - HANDLINGSPLAN M/BUDSJETT FOR LIV LEBESBY I VEKST 2009 PR. 10.12.09 Status pr 10.12.09 er satt opp med blå skrift i dokumentet. Tiltak i kursiv er saker vi har vært involvert i på utviklingsavdelingen

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 170/11 11/961 MØTEPLAN 2012 PS 171/11 11/958 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotellet Møtedato: 10.09.2009 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader

Flakstad kommune, Kystfiskarlaget. Hilde Rødås Johnsen Q2 Q RGZ Innleid Kystfiskarl. Q3 Q Vi imøteser søknader Handlingsplan 2013 Innsatsområde Prosjekt/tiltak Resultatmål 2013 Prosjekteier PA PL Ressurser Oppstart Ferdig Kostnad Årsverk Innb. 1. Fiskeri, Marin industri og havbruk Friske midler 2013 1 000 000 Overført

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan Omstilling i Nordkapp Om Kapp KF. Handlingsplan 2017 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status... 4

Detaljer

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan

Omstilling Sør-Varanger kommune. Handlingsplan Omstilling 2016-2022 Sør-Varanger kommune Handlingsplan 2016-2017 Vedtatt av kommunestyret: 15. juni 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.2 Om handlingsplanen...

Detaljer

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE

GAMVIK HANDLINGSPLAN - 2014. Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 KOMMUNE 0 GAMVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN - 2014 Vedtatt av kommunestyret 27.mars 2014 1 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en gjennomgang

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver

Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling. Johannes Skaar Spesialrådgiver Sesjon A Rollar og virkemiddel for næringsutvikling Johannes Skaar Spesialrådgiver Regional omstilling som offentlig virkemiddel Hva er regional omstilling? En nasjonal ekstraordinær innsats for kommuner

Detaljer

Omstilling

Omstilling Omstilling 2017-2022 Kragerø kommune Handlingsplan 2017-2018 Versjon: 1-19. April 2017 Behandlet av styringsgruppa:19.04.2017 Vedtatt av kommunestyret: 11.05.2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: Tid: 10:00 Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten : 22.05.2017 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Strategisk næringsplan 2015 2019

Strategisk næringsplan 2015 2019 Strategisk næringsplan 2015 2019 Høringsforslag Behandlinger Informasjonsmøter September 2014 Utarbeide planutkast November 2014 Politisk behandling Desember 2014 Høring 2015 Forord Strategisk næringsplan

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016

HANDLINGSPLAN Tiltak planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 HANDLINGSPLAN 2016 planlagt gjennomført i Meløys omstillingsprogram i 2016 1. Bakgrunn For bakgrunnsinformasjon knyttet til handlingsplanen vises til revidert strategiplan for omstillingsprogrammet i Meløy

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 12.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00-13.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/11 11/374 UNGDOMSFISKE

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2015 Unge forskere i Sauda på studietur til Tromsø november 2014. Valgfagprosjekt 2014-2015. Et samarbeid mellom Sauda ungdomsskole og Sauda omstilling. Innhold

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008

Handlingsplan 2008 HANDLINSPLAN 2008 HANDLINSPLAN2008 1 INNLEDNING Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028

BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2008 2011. 3000 innbyggere innen 2028 BÅTSFJORD I OMSTILLING STRATEGISK NÆRINGSPLAN 28 211 3 innbyggere innen 228 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 28-211 Strategisk Næringsplan 28 211 for Båtsfjord kommune - vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016

Protokoll styremøte 06/ oktober 2016 Protokoll styremøte 06/2016 6. oktober 2016 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 6/16 Side 1 Tid: Torsdag 6. oktober 2016 Sted: Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Kirstin

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil Namdalen i lag og Byregionprogrammet Susanne Bratli og Bente Estil Strategisk kart for Region Namdal - Namdalen 2025 Namdalen et godt sted å leve, en attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013

Opptur Søndre Land. Handlingsplan 2013 Opptur Søndre Land Handlingsplan 2013 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Mål... 3 3.0 Innsatsområde 1: Bo og service kommunen... 3 3.1 Strategi: Rekruttere nye innbyggere... 4 3.2 Strategi: Engasjere egne

Detaljer

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007

NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE 2006/2007 kommune - 2005 Behandlet i. 19.12.05 sak 181/05 og Kommunestyret 07.03.06. NÆRINGSSTRATEGIER NORDKAPP KOMMUNE Notatet er laget med bakgrunn i evaluering av tidligere næringsstrategier (Sak PS 018/05 Regnskap

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Omstilling - Lierne kommune. Handlingsplan Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Omstilling - Lierne kommune Handlingsplan Behandlet av styret i Lierne Utvikling AS: 3. februar Vedtatt av kommunestyret: 16. februar - Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer