LEBESBY I VEKST. Mål og strategier Handlingsplan for utviklings- og omstillingsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEBESBY I VEKST. Mål og strategier 2011-2015. Handlingsplan 2011-2012 for utviklings- og omstillingsarbeidet"

Transkript

1 LEBESBY I VEKST og strategier Handlingsplan for utviklings- og omstillingsarbeidet 1

2 : :... 2 Forord Innledning og bakgrunn Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby kommune Muligheter og trusler fremover Organisering Programorganisering Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst og strategier Lebesby kommunes overordnede mål Formål/langsiktige effektmål Resultatmål i perioden og strategiske satsingsområder i Handlingsplan Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv Kompetanse- /fjernarbeidsplasser Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune...15 Fiberutbygging/mobildekning Budsjett...17 Budsjett Finansiering Næringsfond og fiskerifond Kritiske suksessfaktorer Oppfølging, milepæler og informasjon...18 Forslag til Kommunestyret den 24. mars

3 Forord Utviklings og omstillingsarbeidet LIV Lebesby i Vekst, startet 1. oktober 2007, og i desember 2010 fikk vi innvilget forlengelse for perioden Vi har årlig laget handlingsplaner, og i 2010 hadde vi tre innsatsområder: kompetanse, sjømatnæringa og reiseliv. Av ulike tiltak vi har satt i gang, har vi lykkes med noen og andre har vi ikke kommet i gang med. Vi ser at det er enklere å lykkes der næringslivet har interesse av å drive utviklingsarbeid. I forbindelse med rullering av planen for de siste to årene, inviterte vi næringslivet, politikere og administrasjonen til et arbeidsmøte som ble avholdt 17. februar De 40 deltakerne på møtet pekte på fortrinn og svakheter med Lebesby (kommune og næringsliv) i dag, samt muligheter og trusler fremover. Møtet samlet seg også om noen prioriterte innsatsområder fremover, og kom med forslag til tiltak. Innsatsområdene som ble fastsatt i næringsmøtet ble: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri Innsatsområdene er delvis sammenfallende med det vi har arbeidet med i perioden , og vi vil bruke dette som utgangspunkt for det videre arbeidet. Vi er imidlertid avhengig av at næringsaktørene deltar i arbeidet, uten dem vil vi ikke lykkes. Vi er en kommune i utvikling, og driver med utviklings- og næringsarbeid også utenom omstillingsprogrammet. Kommunens utviklingsavdeling, havna, politisk og administrativ ledelse samt kommunale sektorer jobber kontinuerlig med utvikling og omstilling. Øvrig næringsarbeid vil også bli omtalt i denne planen. Stine Akselsen Styreleder LIV 3

4 1. Innledning og bakgrunn Sammen med flere andre kystkommuner ble Lebesby i 2007 invitert av Finnmark Fylkeskommune til å bli en nyskapings- og utviklingskommune for perioden Bakgrunnen var den negative utviklingen som har vært langs kysten i forhold til blant annet arbeidsplasser, alderssammensetning og utdanningsnivå. I desember 2010 ble prosjektene forlenget ut Finnmark Fylkeskommune ser at utviklingsarbeid tar tid og det er vanlig at slike omstillingsprosesser kjøres over 6 år. 1.1 Status (fortrinn og svakheter) i Lebesby kommune Lebesby kommune var pr innbyggere, de fleste bosatt i Kjøllefjord og med en spredt bebyggelse ellers rundt Laksefjorden. Noen deler av kommunen opplever positiv stemning, tilflytting og vekst, mens andre fraflytting og stagnasjon. I næringsmøtet den 17. februar 2011 var 40 deltakere fra næringsliv, politikere og administrasjonen samlet for å bli enige om et felles ståsted for kommunen i dag. Nedenfor har vi listet opp et utdrag av våre fortrinn og svakheter (status) som ble oppsummert i møte den 17. februar: Fortrinn: - Geografisk ligger vi midt i Finnmark, med nærhet til fiskefelt og store uutnyttede arealer på sjø og på land, både til vindkraft, fiskeri og oppdrett - God havn, utbygd bredbånd i Kjøllefjord og gode kommunikasjoner med fly, hurtigruta og gode veier - Ressurspersoner med høy kompetanse både i næringsliv og det offentlige, mange positive og optimistiske mennesker som jobber godt sammen, mange idealister (få blir rike av å drive næringsvirksomhet) - Fin natur, som gjør at noen flytter hit, gode scooterløyper - Variert næringsliv med mange ulike bedrifter og servicetilbud, mangfoldig fritids- og kulturtilbud (spesielt gjelder dette Kjøllefjord), mange ildsjeler og stor dugnadsånd rundt i kommunen - Store konsern som Villa Arctic, Grieg Seafood, Lerøy Aurora og Norway Seafoods kan bidra til utvikling - Rimelige boliger, gratis tomt og skattelette for innbyggerne i Nord-Troms og Finnmark - Visit Nordkyn, små aktører er samlet under en paraply Svakheter: - Selv om vi er midt i Finnmark, er vi langt fra markedene. - Uforutsigbarhet innenfor fiskeri, mye permitteringer i perioder, rammebetingelser endres med kvoter og struktureringer osv. Vi trenger flere og større båter for å holde sysselsetting hele året - Kompetanse, vi mangler videregående skole utover 1. året på LOSA. Generelt vanskelig å rekruttere til ledige stillinger både i det offentlige og private, fraflytting gjør dette verre - Infrastruktur som linjenett (sentralnett) mangler i Finnmark og dette forsinker arbeidet med flere vindparker. Regionalnettet fra Adamselv og ut til Nordkyn har ikke kapasitet til mer produksjon og må også fornyes/utvides. - Boligmangel både i Kjøllefjord og rundt i kommunen gjør at det er vanskeligere å rekruttere personell, og vi har ikke gode nok boforhold til fremmedfiskere - Bredbånd mangler i store deler av kommunen. 4

5 - Problem i forhold til lite kapital, både offentlig og privat - Begrensede menneskelige ressurser, få ledige som kan starte i nye bedrifter, distriktene tappes for ressurspersoner - Infrastruktur som skole og barnehage mangler i enkelte deler av kommunen, kan skape problemer med rekruttering, sentralisering av tjenestetilbud og store avstander - Demografisk utvikling, en aldrende befolkning, flere oppgaver til kommunal sektor, mindre overføringer, - Kulturminnevern og arealkonflikter kan stoppe utviklingsprosjekter 1.2 Muligheter og trusler fremover Resultatene av utviklingsarbeidet er veldig ofte avhengig av ytre rammebetingelser, konjunkturer innen de ulike næringene og samfunnsutviklingen generelt. Nedenfor har næringslivet sammen med oss pekt på muligheter og trusler i fremtiden for vårt område: Muligheter: - Området vårt er godt egnet til å bygge ut mer vind- og vannkraft, og vi har store arealer tilgjengelig for ulike næringer til lands og til havs, når sentralnettet kommer i kan det bli gitt konsesjoner her - Merkevaren Nordkyn, logoen til Visit Nordkyn, kan også brukes av flere enn reiselivsnæringa, skal være på gode reiselivs- og matprodukter - Utvikle nettverk mellom småaktørene (fellesprosjekter), videreforedle lokale produkter, og utvikle samarbeid mellom fiskeri, jordbruk og reiseliv - Mer fokus på omdømmebygging som kan skape tilflytting istedenfor fraflytting - Boligbygging er en mulighet (men vi må få noen til å gjøre det) - Få forskningsmiljøer hit, (for eks innen biologi og vindkraft), det er ingenting som er her i det arktiske, legge til rette med nettverk - Mediesenter, fagskole, studiesenter, ta arbeidsplassene med ut i distriktet med mer utbygd bredbånd finnes det enda flere muligheter, kunnskapsbedrifter, billigere arbeidskraft i Nord-Troms og Finnmark, fortrinn å kunne opprette kontorbedrifter her - Utvide videregående skoletilbud lokalt, LOSA, trinn 2, flotte samarbeidspartnere, ungdommene får en flott smaksprøve på arbeidslivet, mer tilknytning til stedet og kjenner næringslivet - 3. årig videregående, viktig at ungdom kan få lærligeplasser her, fagutdanning og fagbrev, mye større mulighet for at de blir her - Delelinja og nordøst passasjen, Kifjord og kystbase, logistikkbase, tanker rundt petroleum, vi har dybde kai og landareal - Flere og større båter med helårsdrift, mer attraktive arbeidsplasser og økt rekruttering - Kartlegging av andre naturressurser, Kvalsund eks. på kopperdrift - Kystsoneplan gir forutsigbarhet og langsiktighet i planlegging av oppdrett, man har mulighet til en god utvikling og god kommunikasjon - E6 via Ifjord, vil kanalisere mer trafikk i vår kommune - Lebesby settefiskhovedstaden med Lerøy, Grieg og kanskje Villa. Kompetansesenter for settefisk, tilby jobb/opplæring, samle fakta om settefisk, - Kompetansemiljø på fiskeri, vi har klart å beholde kompetanse innen filet- og saltfiskproduksjon. Trusler: - Fraflytting, jantelov, lite samarbeid, og uenighet om hva som er viktig 5

6 - Nedskjæring i offentlig kommunikasjon, hurtigruta, widerøe, manglende infrastruktur - Byråkrati og vernepolitikk hindrer for eks vindkraft utbygging, vi får ikke tilgang til arealene i kommunen. - Manglende tilgang på kapital, kompetanse og boliger til ansatte og fiskere - Ting må skje for at optimismen skal vedvare, blir det stillstand for lenge hva skjer da? - Ressursgrunnlag og rammebetingelser for fiskerinæringa, reguleringer og miljøtrussel - Nedlegging av fiskemottak, videreforedling av fangsten her, at ikke alt kan havne på hjul. Ett konsern i Kjøllefjord, veldig avhengig av at de er villig til å satse - Klimaendring, kan være både positivt og negativt, blir det varmere er det bra for oppdrett, men sykdomsbildet kan øke, - Sentralisering, både i landet og i internt kommunen, samt dårlig kommuneøkonomi 2. Organisering 2.1 Programorganisering og LIVs rolle i arbeidet Arbeidet med utvikling og omstilling vil foregå i mange prosjekter. For å sikre en koordinert innsats er prosjektene samlet i et program. Programmet har fått navnet LiV (Lebesby i Vekst), og det har følgende hovedfunksjoner; Bidra til positiv næringsutvikling gjennom nært samarbeid med lokalt næringsliv, politikere og administrasjon herunder støtte oppunder søk og utprøving av nye muligheter. Oppfølging av handlingsplan og porteføljestyring Sikring av a-eierskap og hva dette medfører for eierne Nettverksknytting mellom aktuelle aktører. Samordning av utviklingsaktiviteter og være koordinator og pådriver for næringsutvikling Statusrapportering og forslag til lukking av avvik fra plan Skaffe delfinansiering til aktuelle prosjekter og tiltak Bidra til at prosjektmodellen PLP (prosjektlederprosessen) anvendes i prosjekter som støttes av programmet Holde oversikt over prosjektene og øvrige tiltak rapportere og informere (til eier kommunestyret) Den aller viktigste oppgaven til LiV er å sikre at det finnes interesserte aktører som står for utvikling, gjennomføring og realisering av utviklingsoppgavene. Det er viktig å finne aktører som ønsker å stå som eiere av ulike tiltak og prosjekter, kun da vil vi lykkes. LiV-styret vil i noen sammenhenger stå som eier, spesielt i en startfase av prosjektene, men det er et klart mål å få enkeltbedrifter eller næringsforeninger/bygdelag som eiere av prosjektene. 2.2 Styret og prosjektleder i LiV Lebesby i Vekst Det er opprettet et eget styre for LiV-prosjektet. Styret består av 7 representanter fra næringsliv og politikk, og det avholdes årlig 8-10 møter. Styret følger opp utviklingen i strategi- og handlingsplanen, vurderer og foreslår endringer samt behandler søknader til nærings- og fiskerifondet. I tillegg skal en egen arbeidsgruppe behandle alle søknader til fond som er under kr Denne gruppa består av to fra styret samt prosjektleder. 6

7 Lebesby kommune har valgt å ansette egen prosjektleder i 100 % stilling. Stillingens formål er å være pådriver og administrativ leder for omstillings- og nyskapingsarbeidet. Prosjektleder skal også koordinere og være pådriver for aktuelle prosjekt, øvrige tiltak i programmet og ha god dialog med næringsaktørene i kommunen og øvrige kommunale sektorer. 3. og strategier 3.1 Lebesby kommunes overordnede mål Lebesby kommunes overordnede mål i nærings- og samfunnsplanen er; Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling. I nærings- og samfunnsplanens kapittel 3.1 Næringspolitikk og næringsutvikling, er det satt opp følgende hovedmål: Lebesby kommune vil i omstillingsperioden øke satsingen innen entreprenørskap og reiseliv, utvikle primærnæringene, samt satse på olje og energi. I arbeidet med utvikling og nyskaping, har vi satt oss mer konkrete mål når det gjelder resultatene vi forventer i løpet av perioden ut I tillegg har vi konkretisert forventede effektmål i 2015 av det arbeidet vi nå setter i gang: 3.2 Formål/langsiktige effektmål 2015 Lebesby kommune skal omstilles til å bli en mer robust fiskerikommune med et styrket, variert næringsliv som fører til jevnere sysselsetting og større forutsigbarhet for hele kommunen. Lebesby kommune skal gjennom programmet Lebesby i Vekst, i samarbeid med næringslivet, bidra til å skape 40 nye årsverk i perioden Gjennom rekrutteringstiltak, tiltrettelegging for kompetanseheving og nye arbeidsplasser skal befolkningen øke til 1400 innbyggere. 3.3 Resultatmål i perioden LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til en netto tilvekst på 20 årsverk innen de strategiske satsingsområdene. LiV skal i samarbeid med næringslivet bidra til økt rekruttering av lokal ungdom. Økning i folketallet til 1350 Økning i antall årsverk og antall ansatte skal måles med bakgrunn i årlig sysselsettingsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg tas det direkte kontakt med næringslivet i kommunen. 7

8 3.4 og strategiske satsingsområder i 2011 for 2011 Øke folketallet til 1340 gjennom å bidra til etablering av 10 (netto) nye arbeidsplasser, gjennom tilrettelegging for flere arbeidsplasser og lokalt ansatte innen smolt og oppdrett, økt rekruttering og økte kvoter til fiskeflåten, samt tilrettelegge for kompetanse- /fjernarbeidsplasser. Næringsmøtet som ble avholdt den 17. februar, samlet aktører fra ulike bransjer (som fiskeri, industri, smolt, oppdrett, jordbruk, kompetanse, IT, media og offentlig forvaltning). En viktig oppgave var å komme frem til noen prioriterte innsatsområder for arbeidet de neste to årene. Nedenfor har vi satt opp de områdene som ble prioritert av flest deltakere i møtet: Strategiske satsingsområder: 1. Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte 2. Rekruttering av lokal ungdom, og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett 3. Utvikle og forsterke dagens reiselivsbedrifter 4. Regionalt samarbeid innen reiseliv 5. Kompetanse-/fjernarbeidsplasser 6. Utvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri 4. Handlingsplan 2011 Tiltakene i handlingsplanen tar utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene som ble satt i næringsmøte den 17. februar. Der kom det også konkrete forslag til tiltak, hvor noen av disse er tatt med i planen. Andre tiltak er kommet med som en følge av tidligere arbeid og et ønske fra LIV-styret. 4.1 Nye arbeidsplasser og rekruttering av ungdom innen fiskeri/flåte om økt rekruttering til lokal fiskeflåte, flere fartøy og økte kvoter. Lebesby Formannskap nedsatte i januar 2011 en egen arbeidsgruppe innen fiskeri. Gruppen skal ha ansvar for å lage en strategiplan, med fokus på rekruttering, finansiering av flåte/kvoter og attraktive fiskevær. Arbeidsgruppen skal vurdere behov for å justere vedtektene for fiskerifondet. Tiltak 1: Arbeidsgruppe innen fiskeri (rekruttering og attraktive fiskevær) Lage en strategiplan for fiskeri som kan innføres i skolen i samarbeid med Fiskarlag, industrien og Utviklingsavdelinga. Rekruttere flere selvstendige fiskere og mannskap gjennom eget rekrutteringsprosjekt. Arbeidsgruppe nedsatt av Formannskapet med representanter fra skole, fiskeflåte og industri, skal lage strategiplan for økt rekruttering i form av: - Ungdomsfiske - Tilpassing av Ungt Entreprenørskap i skolen til sjømatnæringa - Fortsatt god dialog med LOSA/videreg og næringslivet - Fiskeridager 8

9 - Kvotefond/fiskerifond med fokus på rekruttering/generasjonsskifte - Rekrutteringsprosjekt kan inneholde for eks. kompetanseutvikling innenfor økonomistyring, rederi- og fartøydrift og mentorordninger. Tidsplan Strategiplan klar og vedtas i Kommunestyret i juni Lebesby kommune Viktige aktører Skolen, Kjøllefjord Fiskarlag, Norway Seafoods, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av møtegodtgjørelse, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Samarbeid med Innovasjon Norge om prosjektfinansiering. Tiltak 2: Ungdomsfiske Minimum 4 ungdommer skal delta i ungdomsfiske sommeren 2011 sammen med lokal fisker. Gjennomføre ungdomsfiske ala Mehamn-modellen, gjøre avtale med lokal fisker med fartøy. Gjennomføre sikkerhetsopplæring for ungdomsfiskerne. Tidsplan Avtale inngått 15. mai og 4 ungdommer deltatt frem til 15. august Organisering Prosjekteier LIV Viktige aktører Striptind AS? Janfisk AS? Andre fiskere? Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett Kr til dekning av utgifter i prosjektet. Tiltak 3: Fiskeridager Gjennomføre fiskeridager i løpet av mai med aktiviteter for skole, barnehage og ungdom. Fiskeridager i samarbeid med industri, fiskere, skolen (for eks: bedriftsbesøk hos fiskeindustri, oppdrett og smolt, besøk i egnebua/kurs, fisk i kar på kaia, fiskekonkurranse, kokkekurs, politisk møte ang aktuelle fiskeritema med mer) Tidsplan Mai 2011 LIV Viktige aktører Kjøllefjord Fiskarlag, Industrien, skolen. Prosjektansvarlig Arbeidsgruppa fiskeri v/leder Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr (transport, arrangement, innleid hjelp) Tiltak 4: Fiskeri- og kvotefond, større fartøy om å øke antall fiskere på blad B med 10 % i 2011, økte kvoter med 10 %. om flere større fartøy i Lebesby kommune. Gjennomgang av vedtektene for Lebesby kommunes fiskerifond, se på regelverk for å støtte kvotekjøp, nyrekruttering og generasjonsskifte. Sikre at fartøy/rederi/kvoter som er til salgs blir i kommunen. 9

10 Utrede mulighet for nytt kvotefond eller investeringsselskap i samarbeid med industrien og fiskere. Utrede muligheter for flere større fartøy i kommunen. Tidsplan Innen LIV Viktige aktører Fiskere, Lebesby kommune, Norway Seafoods, arbeidsgruppa fiskeri Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV Økonomi Budsjett Kr til dekning av utredningsarbeid, møteutgifter mm. 4.2 Rekruttering av lokal ungdom og nye arbeidsplasser i smolt/oppdrett om å øke antall lokalt ansatte i oppdrettsnæringen Tilrettelegge for flere arbeidsplasser innen smoltproduksjon og oppdrett, og økte ringvirkninger lokalt. Tiltak 1: Tilrettelegge for flere ansatte i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog mellom oppdrettsaktørene og lokalbefolkningen Økt lokal aktivitet i oppdrettsnæringa gjennom god planlegging og god dialog. Gjennomføre gode planprosesser/høringer/informasjonsmøter og langsiktig planlegging av nye lokaliteter for oppdrettsnæringa, som igjen skal resultere i flere lokalt ansatte og økte ringvirkninger. Lebesby kommune ved LIV vil være koordinator og saksbehandler lokalt for nye søknader. Tidsplan I løpet av Villa Arctic Viktige aktører Villa, Finnmark Fylkeskommune, LIV/Utviklingsavdelinga Prosjektansvarlig Villa Arctic Prosjektledelse Villa Arctic i samarbeid med prosjektleder LIV. Økonomi Budsjett Utgifter til informasjonsmøte, annonsering/offentliggjøring av nye lokaliteter dekkes av Villa Administrative utgifter dekkes av LIV, prosjektlederbudsjett. Tiltak 2: Økt rekruttering og samarbeid med skolen om 2 skoleelever som søker på naturbruk høsten Lage opplegg i samarbeid med skolen for bedriftsbesøk og informasjon om næringa. Samarbeid med Honningsvåg videregående skole angående utplassering/losa/lærlingeordning innen oppdrett og smolt. Tidsplan Organisering I løpet av Prosjekteier Lebesby kommune Viktige aktører Aktørene, Utviklingsavdelinga, Skolen, 10

11 Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett Utgifter til reiser, møter, administrasjonsutgifter dekkes delvis av aktørene, skolen og LIV (budsjett kr for LIV) Tiltak 3: Øke antall arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon Øke antall lokale arbeidsplasser innen oppdrett og smoltproduksjon i Lebesby kommune med 8. Lebesby kommune skal legge til rette for utvidelse av smoltanlegget i Landersfjord, og økt aktivitet innen oppdrett, noe som medfører 8 nye arbeidsplasser. LIV skal være pådriver og legge til rette for nytt smoltanlegg i Bekkarfjord eller andre steder i kommunen, flere sysselsatte på sikt. Felles arbeid for tilrettelegging for lokalt ansatte, tilflytting og lokal bosetting i samarbeid med aktørene. Tidsplan 8 nye ansatte innen Aktørene Grieg, Laksefjord og Villa Arctic Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa Arcic og LIV, lokale bygdelag Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Aktørene i samarbeid med LIV, avklares. Økonomi Budsjett Utgifter til erverv av privat tomt dekkes av Grieg Seafood Finnmark AS, administrative utgifter dekkes av LIV. Utgifter med ytterligere planlegging av smoltanlegg i Bekkarfjord, LIVs andel - budsjett kr (reiseutgifter, møteutgifter, planleggings- og utredningsarbeid) Tiltak 4: Lebesby som smolthovedstaden i Finnmark økte ringvirkninger av smolt og oppdrett Økte ringvirkninger av smolt- og oppdrettsnæringa i kommunen, 4 flere ansatte i servicenæringa som er bosatt i Lebesby kommune. Kartlegge mulighetene for økte ringvirkninger, flere lokalt ansatte/lokale bedrifter innen service- og leverandørnæringene. Tidsplan Kartlegging 2011, gjennomføring med fire flere lokalt ansatte i servicenæringa i løpet av LiV i startfasen, etablere en arbeidsgruppe Viktige aktører Grieg Seafood, Laksefjord, Villa, Kjøllefjord Handelsstandsforening, lokale bygdelag, Innovasjon Norge Prosjektansvarlig Arbeidsgruppe oppdrett og smolt. Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett LIV kan bidra med tilskudd til arbeidsgruppe smolt/forprosjekt utvikling av leverandørindustri. LIVs budsjett kr Avklaring med Innovasjon Norge ang prosjektfinansiering. 11

12 4.3 Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/fiskeindustri om å øke antall sysselsatte, samt sikre jevn sysselsetting i mottak/fiskeindustri i Lebesby kommune. Tiltak 1: Videreutvikle dagens bedrifter innen mottak/industri Øke antall sysselsatte og sikre jevn sysselsetting gjennom produktutvikling og andre typer produksjoner God dialog med Norway Seafoods og Bacalao Nord, legge til rette for nye prosjekter gjennom nettverk, delta i Marint Verdiskapingsprogram Tidsplan 2011 Norway Seafoods og Bacalao Nord Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Nordkyn Fiskeriforum, Arnkjell Bøgeberg i samarbeid med Norway Seafoods. Prosjektansvarlig Må avklares Prosjektledelse Må avklares Økonomi Budsjett LIV kan bidra med midler til nettverksbygging, forprosjekter produktutvikling/infrastruktur og tiltrettelegging for økt produksjon. Budsjett kr Tiltak 2: Attraktive fiskevær Mer råstoff på land og jevnere sysselsetting i industrien i Kjøllefjord og Dyfjord, økte ringvirkninger for servicenæringa. Legge til rette for fremmedflåten gjennom; - ha en velfungerende velferd sesongen gode havneforhold og markedsføre dette for fremmedflåten - utrede investeringer/renovering av slipvogna i Kjøllefjord - bedre boforholdene for fremmedflåten, spesielt i Kjøllefjord, ved renovering av gamle Hustad - markedsføring av kommunen og de ulike fiskeværene for å få flere fremmedfiskere hit Tidsplan Avklare drift av velferden innen Forprosjekt renovering Hustad ferdig innen Igangsatt renovering innen Forprosjekt investeringer/renovering slipen innen Markedsføre havna/kommunen i samarbeid med aktørene som skal til Lofotfishing Lebesby Kjøllefjord Havn KF Viktige aktører Norway Seafoods, Bacalao Nord, Velferden, Slipen Prosjektansvarlig Styreleder havnestyret Prosjektledelse Havnesjef og innleid konsulent Økonomi Budsjett Tilskudd forprosjekt boligbygging for fremmedflåte: kr Budsjettramme velferdsstasjon, markedsføring 12

13 av kommunen/havn, div utredninger Kr Sikre reiselivsbedrifter og regionalt samarbeid innen reiseliv et er å legge til rette for en positiv utvikling av reiselivet i kommunen. Tiltak 1: Visit Nordkyn Visit Nordkyn skal bidra til økt trafikk og lønnsomhet for næringslivet i Lebesby og Gamvik kommune gjennom reiselivs- og destinasjonsutvikling. I kommende prosjektperiode vil det med utgangspunkt i det arbeidet som er lagt ned i foregående periode fokuseres på følgende hovedaktiviteter: Kommunikasjonsstrategi og profilering Produktutvikling Kompetanseheving Nettverksbygging Strategi- og organisasjonsutvikling Arbeidet vil bidra til å styrke og utvikle eksisterende reiselivsbedrifter. Mer informasjon om arbeidet som gjøres i Visit Nordkyn, se Tidsplan 2011 Organisering Prosjekteier Viktige aktører Prosjektansvarlig Tor Einar Pedersen Prosjektledelse Charlotte Schytte Økonomi Budsjett Visit Nordkyn Hotel Nordkyn, Arctic Coast, Imagine, Foldalbruket, Ifjord Camping? Kunes Opplevelse og Handel? Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Tiltak 2: Infrastruktur Økt antall turister til området og økt omsetning i bedriftene (20 %) Gjennom videre arbeid med turistinformasjonene, turstier, caravanplass, skilt, brosjyerer, nettside, kart, Legge til rette for økt trafikk, økt lønnsomhet i lokale reiselivsbedrifter. Utrede hvordan turistene skal legge mer igjen i kommunene. Samarbeid med Gamvik kommune og Visit Nordkyn. Tidsplan 2011 Organisering Prosjekteier Viktige aktører Visit Nordkyn Visit Nordkyn, Nordkyn Turlag, LIV/Utviklingsavdelingen, teknisk etat. Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Prosjektansvarlig Visit Nordkyn Prosjektledelse Charlotte Schytte Økonomi Budsjett Avklares i møte med Visit Nordkyn, budsjett ramme kr

14 4.5 Kompetanse- /fjernarbeidsplasser et er å legge til rette for flere kompetansearbeidsplasser i Lebesby kommune. Tiltak 1: Etablering av kontorfellesskap Formål Å skape ny aktivitet og flere kompetansearbeidsplasser gjennom å legge til rette for pendlere som ønsker å bo og delvis ha kontorsted i i Lebesby kommune Kartlegge interesse for å ha kontorfellesskap/fjernarbeidsplasser i kommunen. Dette må skje i samarbeid med næringsaktørene som driver utleie av kontorlokaler. Tidsplan September 2011 I forprosjektfasen LIV i samarbeid med aktørene. Viktige aktører Viktige aktører kan være Lebesby Bygdetun, Tor Bjarne Ødegård, Striptind, Øystein Ingilæ, Terje Pedersen Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Budsjett forprosjekt/utredning kr Tiltak 2: Lebesby kompetanseforum - studiesenter bedriftsutviklingsprogram Øke mulighet til høyere utdanning i kommunen, øke kompetansen i næringsliv og befolkning. Øke rekruttering til lokalt arbeidsliv. Etablering av Lebesby kompetanseforum bestående av næringsliv og kommune, kartlegge og melde inn kompetansebehov, herunder også behov for fagopplæring. Deltakelse i Øst-Finnmark Kompetanseforum og Studiesenteret.no Prosjektering av permanent studiesenter Kurs for næringslivet i samarbeid med regnskap/revisor og næringsforeninger, kartlegge interesse for SMB utvikling eller annen kompetanseheving/utviklingsprosjekter. Tidsplan 2011 Lebesby kommunestyre Viktige aktører Opplæringsleder, utviklingsleder, LOSA, handelsstandsforening? Prosjektansvarlig Opplæringsleder/LiV PL Prosjektledelse Avklares Innleid konsulent? Økonomi Budsjett Kartlegging av kompetansebehov, videre planlegging av studiesenter, gjennomføring av kurs for næringslivet, budsjettramme kr Tiltak 3: Markedsføring av kommunen som bo- og arbeidssted Øke antall innbyggere til 1340 i 2011 (arbeidstakere/bedriftsledere), mål om å rekruttere til ledige stillinger i kommune og næringsliv. Markedsføre området for tilflyttere, arbeidstakere/bedriftsledere gjennom Flytt hit, Finnmarksportaler osv Samle antall ledige stillinger på kommunens hjemmeside, både fra bedrifter og kommunen og hos Gamvik kommune Omdømmebygging/bevisst bruk av sosiale media, for innbyggere og 14

15 næringsliv. Tidsplan 2011 Utviklingsavdelinga/Ungdomsprosjektet Viktige aktører Næringsaktører som Grieg, Laksefjord, Villa, Norway Seafoods, Kraftlaget, Statkraft, Lokale bygdelag Samarbeid med Nordkyn Utvikling/Gamvik kommune. Hente hjelp fra distriktssenteret. Innovasjon Norge og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Ungdomsprosjekt og innleid konsulent Økonomi Budsjett Spleiselag med ungdomsprosjektet i LIVs andel settes til kr Avklare mulige prosjekter med Innovasjon og FFK. Tiltak 4: Forprosjekt vindkraftsenter Danne grunnlag for videre arbeid med dokumentasjonssenter for vindkraft i Lebesby kommune. Utrede innhold i et dokumentasjonssenter for vindkraft i samarbeid med aktørene. Tidsplan Oktober 2011 LIV Viktige aktører Statkraft, Fred Olsen, NVE, Universitetet i Oslo/VindRein prosjektet, reindrifta. Prosjektansvarlig Styreleder LIV Prosjektledelse Prosjektleder LIV og innleid konsulent Økonomi Budsjett Kr Øvrig næringsarbeid i Lebesby kommune Rammebetingelser innen fiskerinæringa Lebesby kommune v/ordfører vil jobbe politisk for bedrede rammevilkår for fiskeflåten. Viktige tema som skal belyses er blant annet: - krabbekvoter til alle fartøy mellom 11 og 15 meter - påfyll av Finnmark Fylkeskommunes flåtefond og rekrutteringsfond Aker Seafoods og Kjøllefjord-modellen Lebesby kommune har aktivt fulgt opp Aker Seafoods siden omorganiseringen og nedtrappingen startet i 2007, gjennom flere møter i Fiskeri- og Kystdepartementet. Det er viktig fortsatt å holde en tett dialog med Aker Seafoods, Norway Seafoods og Fiskeri- og Kystdepartementet i forhold til oppfyllelse av leverings- og aktivitetsplikten, den såkalte Kjøllefjord-modellen. Vindkraft: Lebesby kommune ved ordfører har i 15 år arbeidet aktivt for tilrettelegging for vindkraftutbygging i vårt område. Dette arbeidet pågår fortsatt. Det som må arbeides med i den perioden er blant annet: - sikre at vårt område inngår i Fylkesdelplanen for vindkraft - arbeide for fortgang i utbyggingen av sentralnettet til Adamselv og Øst-Finnmark 15

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune

Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune HANDLINGSPLAN MED STRATEGISKE DEL 2010 Nordkyn Utvikling KF Gamvik kommune Side 1 av 20 1 Næringslivet i Gamvik kommune... 3 1.1 Næringsstruktur... 3 1.2 Robust næringsstruktur... 3 1.2.1 Næringslivets

Detaljer

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune

Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014. Berlevåg kommune Strategiplan for utvikling og omstilling 2011-2014 Berlevåg kommune Hovedmål I perioden 2011-2014 skal Berlevåg kommune ha en positiv befolkningsutvikling og stabilisering og utvikling i næringslivet gjennom

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012

Loppa kommune. Handlingsplan 2012. Vedtatt i programstyret. Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 2012 Loppa kommune Handlingsplan 2012 Vedtatt i programstyret Omstillingsstyret i Loppa 01.01.2012 Handlingsplan for 2012 BAKGRUNN Denne planen følger opp strategiplanen for 2011 2012 og beskriver tiltaksdelen

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 28.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 7/10 09/868 STUDIESENTER

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011

Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Side1 2011 Loppa kommune - Strategiplan 2011-2012 Vedtatt i programstyret 15. februar 2011 Omstillingsadministrasjonen Loppa kommune 15.02.2011 1 Strategiplan 2011-2012 Forlengelse av omstillingsprogrammet

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD 2009-2013 Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest til magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no,

Detaljer

Sølvgruvene i Laksefjord

Sølvgruvene i Laksefjord Fredag 19. oktober 2012 OMSTILLINGSPROSJEKTET I LEBESBY KOMMUNE Sølvgruvene i Laksefjord Dette er sølvet i Laksefjord. I løpet av 25 år har smoltanleggene til Grieg Seafood og Lerøy Aurora sørget for godt

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL

Sakspapirer. Saksliste PS 4/15 15/25 SØKNAD OM UTVIKLINGSTILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STIFTELSEN FOLDAL Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 08.30 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 2/15 15/116 ØKONOMIRAPPORTERING 1/2015 PS 3/15 15/114

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer