Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader"

Transkript

1 Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader 1 Statens vegvesen ( ) Høringsforslaget ivaretar i all hovedsak Statens vegvesens innspill til oppstartsmeldingen og en har ikke ytterligere kommentarer til forslag til planstrategi for Aust-Agder. Tatt til etterretning. 2 Kystverket Sørøst ( ) Kystverket Sørøst har merket seg at havn og funksjonsinndeling av havnene på Agder vil inngå som tema i det planlagte arbeidet med regional transportplan, og har ellers ingen merknader til høringsforslaget. Tatt til etterretning. 3 Grimstad kommune ( ) Kommuneplanutvalget i Grimstad vedtok følgende i møte : Kommuneplanutvalget i Grimstad støtter forslag til regional planstrategi for Aust- Agder Navn på Regional plan for klima og energi Aust-Agder endres til Regional plan for klima, miljø og energi Aust-Agder. I saksfremlegget finner rådmannen at innspillene fra Grimstad kommune til regional planstrategi er godt ivaretatt i planforslaget og at forslag til regionale planer i perioden er relevante i forhold til realisering av Regionplan Agder Miljø er et sektorovergripende plantema som vil inngå i mange ulike typer planer. Det vil også være en naturlig del av en ny plan for klima og energi. Fylkesrådmannen mener likevel at denne planen ikke skal omhandle miljø på bred basis, men begrense seg tematisk til klima og energi og de miljøtemaene dette berører. 4 Østre Agder ( ) I styremøtet til Østre Agder ble det vedtatt å slutte seg til følgende vurderinger av planstrategiforslaget gjort av sekretariatet: Det virker uheldig at behovet for revisjon av Felles reiselivsstrategi vurderes ulikt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Forventninger til at ny E18 Tvedestrand-Arendal er ferdig innen 2020 må tydeliggjøres og ligge til grunn for videre planlegging i Aust-Agder. Kystkommunene er usikker på behovet for mer kartlegging i kystsonen. Fylkeskommunen må bli en viktig aktør for bedre folkehelse i regionen gjennom styrket forebyggende arbeid. Felles plan for folkehelse og levekår Agder bør revideres. Samhandlingsreformen gir nye utfordringer og muligheter som bør innarbeides ved en revisjon. Det er enighet om at revisjon av felles reiselivsstrategi vil inngå som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Fylkesrådmannen vil også understreke at utvikling av strategier som styrket økonomisk bærekraft i distriktene vil inngå som en viktig del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 1

2 Østre Agder støtter forslaget om regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, men mener at det bør være et eget kulepunkt: o Styrket økonomisk bærekraft i distriktene: økonomisk utvikling i fylket er svært forskjellig og regionale aktører må ha fokus på strategier for å få indre bygder med i en positiv utvikling. Regional transportplan Agder må omfatte handlingsplan for fylkesveinettet sammen med kollektivtransportplanen for å unngå for mange parallelle planer. Det er behov for en utvidet vurdering av økt båttransport i kollektivnettet, og havner bør inngå i utarbeidelsen av RTP. Usikker på effekten av Strategiplan for trafikksikkerhet De overordnede føringer bør framkomme av transportplanen. I det videre arbeidet med videregående skoler vil Østre Agder understreke viktigheten av å involvere kommunalt nivå i arbeidet. Støtter ønsket om en ny museumsplan. Det er bred enighet om behovet for ny E18. Planarbeidet innrettes nå slik at det er mulig med anleggsstart høsten 2015 dersom nødvendige bevilgninger er på plass. Arbeidet med å påvirke bevilgningene til prosjektet følges opp gjennom påvirkningsarbeidet knyttet til Nasjonal transportplan og omtales ikke særskilt i planstrategien. I Aust-Agder har det vært gjennomført kartlegging og verdisetting av naturtyper både på land og i sjø, og en ser at dette er et godt verktøy for kommunene når områdene skal forvaltes. Fylkesrådmannen anser at tilsvarende kunnskap om friluftsområder vil være et godt grunnlag for fremtidig forvaltning og tilrettelegging. Det vil også kunne være grunnlaget for fremtidige sikringssaker. Fylkesrådmannen foreslår at folkehelseplanen videreføres, men at man vurderer revisjon i løpet av planstrategiperioden. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Overordnede strategier innen trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, gange og sykkel vil inngå i dette 2

3 arbeidet. Også utfordringene på fylkesvegnettet må omtales i RTP, men det vil i tillegg være behov for å ha en egen oppfølging av fylkesvegprioriteringer som er nært knyttet til budsjett- og økonomiplanprosessene. Utredningen knyttet til skolestruktur vil bli sendt på høring til samtlige kommuner før saken behandles av fylkestinget i juni Setesdal regionråd ( ) Styret i Setesdal Regionråd har i styremøte behandlet innspill til planstrategiforslaget og slutter seg til forslag til regional planstrategi. Regionrådet vil understreke behovet for distriktsperspektiv og naturgitte ressurser ift differensiert regional utvikling. Setesdal er særlig opptatt av kompetansepolitikk, FoU-strategier og strukturer for desentraliserte kompetansetilbud. Savner en tydeligere satsing på samferdsel/infrastruktur og kollektivtransport til og innenfor bo- og arbeidsregionene og ift ungdom. Ønsker at det mer eksplisitt blir arbeidet med differensierte regionale næringsstrategier i planen for innovasjon og bærekraftig utvikling. En bør ha konkrete utviklingsstrategier ift alle regionene/delene av fylket for å understøtte ambisjonen om å ta hele Agder i bruk. Regionrådet ber fylkeskommune igangsette arbeidet med en strategisk kulturminneplan for immaterielt kulturvern/handlingsbåret kunnskap i planstrategiperioden. Arbeidet med regional transportplan (RTP) vil dekke hele Agder og vil etter fylkesrådmannens vurdering ivareta den satsingen som regionrådet etterspør. Differensierte regionale næringsstrategier tas med som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Immaterielt kulturvern vil bli belyst i forbindelse med revisjon av strategisk plan for kulturminner og kulturmiljø i Aust-Agder Lillesand kommune ( ) Lillesand kommunes bystyre vedtok følgende i møte : Lillesand kommune tar høringsforslaget til Regional planstrategi for Aust-Agder til etterretning. I saksfremlegget påpekes det ift ikke prioritert planarbeid at Lillesand kommune Tatt til etterretning. 3

4 støtter at regional kystsoneplan avventes. 7 Kristiansand kommune ( ) Formannskapet vedtok i møte å gi innspill til regional planstrategi for Aust-Agder hvor en forutsetter at fylkeskommunene samordner de regionale planoppgaver som berører Kristiansandsregionen slik at en ikke får to sett planprosesser og planregimer innenfor samme arbeids-, bolig- og serviceregion. Planoppgavene er i stor grad samordnet. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 8 Jernbaneverket ( ) Jernbaneverket har ingen kommentarer til høringsutkast. Tatt til etterretning. 9 Fiskeridirektoratet ( ) Viser til fiskerimyndighetenes innspill til oppstartsmeldingen. Forventer at de elementene som ble belyst i dette innspillet og fiskeriinteressene blir ivaretatt i det videre arbeidet med regionale planer og planstrategi. Tatt til etterretning. 10 Havforskningsinstituttet ( ) Havforskningsinstituttets innspill er knyttet til regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og hilser en slik plan velkommen. Viser til UiA og Havforskningsinstituttets felles satsing for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, og at denne satsingen kan kobles til en regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Kunnskap og utdannelse gir grunnlag for vekst og verdiskaping, og utfra levekårsundersøkelser er det avdekket at Agder bør styrke sin satsing på utdannelse utover videregående skole. Satsingen på marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, vil kunne føre til at Agderregionen blir et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på disse felt. Satsingen kan også i noen grad imøtekomme nasjonale forventninger til natur, kulturmiljø og landskap. Innspillet tas med i det videre arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Poengterer viktigheten av at mangfoldsperspektivet ivaretas i alt regionalt planarbeid. Det at befolkningen blir stadig mer sammensatt og mangfoldig må Spørsmålene IMDi stiller vil i stor grad bli besvart i regional plan for 4

5 (IMDi) ( ) ligge til grunn for all samfunnsplanlegging. Viser til at det er viktig å ha oversikt over hvem som utgjør innvandrerbefolkningen i Aust-Agder og hvilke konsekvenser dette har for tjenesteutvikling, rekruttering i offentlig sektor og boligplanlegging. Dersom fylket ønsker et stabilt bomønster, hvilke faktorer vil innvirke på at folk blir boende? Hvordan utnytte ubenyttede ressurser/arbeidskraft? Etterlyser videre en beskrivelse av situasjonen i videregående skole. Kommentarer til regionale planbehov: - Ønsker å delta i arbeidet med regional plan for likestilling og mangfold. - Oppfordrer fylkeskommunen til å vurdere om det er behov for egne planer innenfor området mangfoldsrekruttering, eventuelt at dette blir en egen del av regional plan for likestilling og mangfold. - Håper at fylkeskommunen gjennom regional planstrategi kan våge å være nyskapende og prioritere utvikling av mangfoldsledelse. - IMDi sør vil også be fylkeskommunen om å oppfordre kommunene til å ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. likestilling, inkludering og mangfold. Videregående skole er i liten grad belyst i planstrategien da den er knyttet til de tema som er utpekt i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). Utdanning er en viktig del av Regionplan Agder 2020, og det pågår for tiden et utredningsarbeid ifm skolestruktur og utfordringer i videregående skole. Fylkeskommunen har igangsatt en treårig satsing på stedsutvikling og vil legge NIBR-rapporten, som IMDi og Distriktssenteret står bak, Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts- Norge til grunn for arbeidet. Fylkesrådmannen ønsker ikke å lage en egen plan for mangfoldsrekruttering, men anbefaler at temaet inngår i regional plan for likestilling og mangfold. Mangfoldsledelse vil også være et aktuelt tema i denne planen, og vil ikke utheves som et eget tema i planstrategien. Fylkesrådmannen vil sørge for at innspillet om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner videreformidles til kommunene. 12 Norges Bondelag Agderkontoret Innledningsvis viser Norges Bondelag Agderkontoret til ulike temaer som burde vært bedre belyst i planstrategien, blant annet etterspørres planer tilknyttet området bredbånd og mobiltelefoni og utdanningsplaner. Det er gjort enkelte endringer i kapitlet om regionale utviklingstrekk på bakgrunn av innspillene fra 5

6 ( ) Sørlandsutvalget bør omtales. Deres konklusjoner kan ende med at det er behov for to næringsplaner (sør/nord for E18/E39), hvor den ene er koblet til levekår. Innspill til planarbeid: Ber fylkeskommunen vurdere en strategisk plan for 100 % bredbånds og mobildekning. Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder bør omfatte flaskehalsproblematikken på vegnettet. Ber om at Holt løftes høyt i det arbeidet som er igangsatt med videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Støtter øvrig planarbeid, og understreker betydningen av at landbruksmeldingen legges til grunn for blant annet regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping og at jordvern inngår som tema i ATP og RTP. Norges bondelag. Fylkesrådmannen finner for øvrig at bredbånd/mobiltelefoni er godt ivaretatt gjennom arbeidet med Det Digitale Agder og ser ikke behov for en egen plan på området. Sørlandsutvalget har ikke gitt innspill til regional planstrategi, og fylkesrådmannen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å igangsette arbeid med to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkesrådmannen vil foreslå at det blir gjennomført en oppdatering av rapporten for flaskehalser for tømmertransporten som grunnlag for kommende revideringer av handlingsprogrammet for fylkesveger. Øvrige innspill tas til etterretning. 13 Fylkesmannen i Aust- Agder ( ) ATP: Aust-Agder har de mest sentrale jordbruksområdene langs kollektivaksen mellom Grimstad og Arendal. Fylkesmannen er derfor glad for at det ifm behandlingen av landbruksmeldingen for Aust-Agder ble vedtatt at jordvern tas opp som et eget tema ifm ATP Arendal-Grimstad. Landbruksmeldingen må være et premissgivende dokument ifm ATP-arbeidet. Det er fornuftig at oppstart av Regional transportplan for Agder er sammenfallende med ATP-arbeidet. Viser til at Aust-Agder har store skogressurser, men lang avstand til fiberforbrukende industri. I tillegg har fylket en betydelig trelastindustri som er Vest-Agder fylkeskommune har i vedtak av regional planstrategi for Vest-Agder vedtatt at felles plan for folkehelse og levekår skal videreføres, men åpner for at man skal vurdere revisjon i løpet av planstrategiperioden. Fylkesrådmannen støtter dette og det er innarbeidet i planstrategien. 6

7 avhengig av et godt veinett. Det offentlige veinettet skaper flaskehalser og merkostnader i transportkjeden fra skog til industri. Stimulerende tiltak som fjerning av flaskehalser og bedring av rammebetingelser for tømmertransport er et viktig mottiltak for å snu en negativ utvikling, og dette bør være et fokusområde ifm Regional transportplan. Fylkeskommunene oppfordres til å opprioritere arbeidet med å stimulere kommunene til å tilrettelegge for egenorganiserte lavterskeltilbud tilknyttet boog nærmiljø. Det oppfordres til mer på fokus på aktiv transport, gange og sykling, i den regionale transportplanleggingen. Helsefremmende arbeid i videregående skole vil følges opp i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet til folkehelseplanen. Øvrige innspill tas til etterretning og legges til grunn for videre planarbeid. Friluftsliv og kystsoneplanlegging: Fylkesmannen ser svært positivt på den foreslåtte kartleggingen og verdisettingen av friluftsområder i kystkommunene siden god dokumentasjon er essensielt for god arealplanlegging. Klima og energi: Fylkesmannen imøteser en regional plan for klima og energi. Fylkesmannen ønsker at klimatilpasning med tilhørende tema knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap inngår som tema i planen, da dette er et viktig premiss for den regionale samfunnsutviklingen. Fylkesmannen ønsker videre at det legges økt vekt på potensialet som skogbruket representerer både i nærings- og klimasammenheng. Det er viktig at planen går lenger ei å fastsette konkrete mål for klimaarbeidet i fylket enn det regionplanen gjør. Sosial og helse: Fylkesmannens foreslår en revidering av Felles plan for folkehelse og levekår i Agder , ut fra en rekke argumenter. Særlig vektlegges folkehelseloven fra januar 2012, som innebærer nye oppgaver for fylkeskommunene, samt endrede grunnlagsdata og dermed et annet utfordringsbilde for begge fylker. Fylkesmannen mener at gjeldende plan derfor kan bli lite relevant som grunnlag for en årlig rullering av handlingsprogrammene. Videre foreslår Fylkesmannen at Aust-Agder fylkeskommune bør vurdere i planstrategien hvordan en kan arbeide systematisk med helsefremmende arbeid i videregående skole og viser til tilsvarende arbeid i Oppland fylkeskommune. 14 Risør kommune ( ) Støtter vedtaket som ble gjort i Østre Agder, men ønsker å supplere med egne innspill. Fylkesrådmannen er enig i at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunale 7

8 Kommunen viser innledningsvis til at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunal planstrategi for å sikre samordning. Viser videre til interne forskjeller i regionen og at det for den videre utviklingen av Agder er sentralt å fokusere på alle kommuner og hvordan en kan løfte seg sammen slik regionplanen legger opp til. Fra regionalt hold må det settes mye større fokus på flankene i Agder i et utviklings- og levekårsperspektiv. Viser til at det er en svakhet at Vest-Agder og Aust-Agders planstrategier ikke er samordnet og at flere av planene som skal revideres bør forsøkes samordnes med Vest-Agder. Ønsker videre at flere planer på samferdselssiden ses i sammenheng med RTP. Forslag til nye planer: Organisering og kvalitet i Agder-samarbeidet: Risør kommune savner planer for å videreutvikle Agder-satsingen, spesielt med tanke på organisering, struktur og ledelse. Bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder: En slik plan skal settes fokus på hvordan alle kommuner kan bli mer attraktiv og vil gi effekter som bedre levekår, positiv befolkningsutvikling og gode bo- og arbeidsmarkedsregioner til beste for hele Agder. Risør kommune er posiv til forslag om Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, men påpeker at det er viktig å fokusere på at kommunene har ulike utgangspunkt og behov. Det bør drøftes hvorvidt det skal utvikles to næringsplaner: - En næringsplan som fokuserer på signaler fra Europa og konkurransedyktigheten i kunnskapsintensive næringer. - En næringsplan som ser på hvordan en kan øke produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkeskommunen oppfordres til å støtte kommunene faglig og økonomisk i å utarbeide lokale kulturminnevernplaner. Det vises spesielt til Riksantikvarens fredningsgjennomgang og målsettingen om at alle fredete bygninger etter hvert skal være på et normalt vedlikeholdsnivå. planstrategier. Dette vil være et mål ved utarbeidelse av neste planstrategi i Hovedmålene for utviklingen av Agder er satt i Regionplan Agder 2020 og ved å legge disse til grunn for både regionale og kommunale planstrategier bør graden av samordning være stor. Utfordringskapitlet er noe endret for i større grad å belyse det som Risør kommune etterspør. Planstrategiene er samordnet i løpet av høringsperioden slik en la opp til da planstrategiforslaget ble sendt på høring. Fylkesrådmannen ser derimot ikke at det er hensiktsmessig at alle planer utarbeides på tvers av fylkesgrensene. I tråd med regionplanen skal en samarbeide der det gir merverdi. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Fylkesrådmannen ser ikke behov for en egen plan for organisering av samarbeid på Agder. Gjennom oppfølgingen av Regionplan Agder må en utvikle gode samhandlingsarenaer som ivaretar bredden i utfordringsbildet både faglig og politisk. Organisering, 8

9 struktur og ledelse vil inngå i et løpende utviklingsarbeid knyttet til dette. Fylkesrådmannen anbefaler videre at det ikke utarbeides en egen regional plan for bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder. Dette ivaretas i stor grad gjennom Regionplan Agder Fylkesrådmannen ser ikke behov for å utvikle to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Gjennom prosjektet Kunnskapsløftet arbeider Riksantikvaren for kompetanseheving på kulturminnefeltet. Satsningen retter seg særlig mot kommuner og fylkeskommuner. Det vil bli satt av midler til arbeidet i 2013 som tildeles på bakgrunn av søknader fra kommunene. Dermed fortsetter Riksantikvarens innsats for blant annet bedre kulturminnedatabaser for hele forvaltningen, og stedsanalyser og planarbeid i kommunene. 15 Birkenes kommune Birkenes kommune hadde helst sett at det ble utarbeidet en felles regional planstrategi for begge fylkene som en oppfølging av Regionplan Agder For 1. Innspillet tas med i videre planarbeid. 9

10 ( ) Birkenes er det viktig å ha fokus på det strategiske samarbeidet i Knutepunkt Sør. Kommentarer til forslag til nye planer: 1. Regional plan for likestilling og mangfold Dette er et viktig arbeid som bør munne ut i konkrete tiltak bla ift Samhandlingsreformen og Tidlig innsats prosjektet i Birkenes. 2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Birkenes kommune signaliserer ønsket om aktiv deltakelse i planarbeidet. Kommunen anbefaler fokus på følgende: Lærelyst og læring i grunnskolen. Opplæring og utvikling av de ansatte i kommunen. Løfte kommunen til å bli en effektiv organisasjon som leverer tjenester bedre og billigere. Styrke bygdeidentiteten og arbeide aktivt med omdømmebygging av kommunen. Organisering og utvikling av næringsarbeidet sammen med bedrifter og næringsliv. Målrettet utvikling av næringsområder og produkter bl.a. knyttet til landbruk og utmark, som for eksempel å videreforedle Tovdalselva sitt potensiale som lakseelv. Bistå i FoU-prosjekter og sørge for at disse blir matnyttige for kommunen og regionen. Utvikle bygda i tett samarbeid med innbyggerne og private aktører hvor man samkjører ulike satsingsområder som fremmer bygdeutvikling innenfor næring, kultur, reiseliv o.l. 2. Innspillene tas med i videre planarbeid, men fylkesrådmannen vil allerede nå påpeke at det ikke vil være hensiktsmessig å ivareta alle innspillene i arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 3. Tatt til etterretning. 4. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 3. Regional plan for transport/samferdsel Agder Planarbeidet støttes fullt ut av kommunen. Viser til nær sammenheng mellom god infrastruktur og levekår. Velutviklet infrastruktur er en forutsetning for en ønsket utvikling av kommunen og regionen, bla ift reiselivsutvikling. Planenarbeidet bør ha fokus på trafikksikkerhet, transportmønster og nye transportløsninger med reduserte klimautslipp. 4. Regional plan for klima og energi Birkenes kommune viser til at dette er en naturlig oppfølging av klimadelen i Regionplan Agder 2020 og at arbeidet bør omfatte hele Agder. Vindkraft og vannkraft bør inngå som tema i planen, samt klimaendringer og samfunnssikkerhet 10

11 16 Universitetet i Agder ( ) 1. Generelt ønsker UiA en størst mulig samordning og felles struktur i planarbeidet i de to fylkeskommunene, også på nivåene under Regionplan Agder Når det gjelder plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping oppfordrer vi gjerne fylkeskommunen til å ta i bruk universitetets kompetanse på dette området. Planstrategiene for Aust-Agder og Vest-Agder har blitt samordnet i løpet av høringsperioden. UiA vil være en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet med plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 17 Vest-Agder fylkeskommune ( ) Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok følgende i møte sak 106/12: Følgende innspill gis til høringen av Regional planstrategi for Aust-Agder : 1. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune i følgende nye felles planprosesser i perioden : a. Regional plan for likestilling og mangfold Agder b. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder c. Regional transportplan Agder 2. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide om revisjon av Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, Strategiplan for trafikksikkerhet Agder , og Felles reiselivsstrategi. 3. Vest-Agder fylkeskommune er enig med Aust-Agder fylkeskommune om at Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen), Regional plan for Kristiansandsregionen , Felles plan folkehelse og levekår i Agder , og Internasjonal strategi for Agder, videreføres uten revisjon i perioden I motsetning til Aust-Agder fylkeskommune ser Vest-Agder fylkeskommune verken behov for en revisjon av eksisterende Energiplan Agder eller for utarbeidelse av en ny felles Regional plan for klima og energi i perioden Innspillene tas til etterretning. 18 Fylkeseldrerådet ( ) Fylkeseldrerådet vedtok i møte å avgi høringsuttalelse til forslag til regional planstrategi. Fylkeseldrerådet har foreslått følgende regionale planer: Innspillene fra fylkeseldrerådet sammenfaller i stor grad med tema i planer som skal igangsettes eller 11

12 1. Fylkesplan for klima natur energi 2. Fylkesplan for det gode liv a. Delplan A: Plan for levekårene i Aust-Agder b. Delplan B: Idrett, friluftsliv, frivillighet 3. Fylkesplan for utdanning og likestilling 4. Fylkesplan for kommunikasjon og samferdsel 5. Fylkesplan for kultur og underholdning revideres i planstrategiperioden. Fylkeseldrerådets innspill tas med i videre planarbeid der det er naturlig, blant annet i regional plan for klima og energi og RTP, samt planarbeid knyttet til kultur og utdanning. 12

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI FOR AGDER

HØRING AV FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI FOR AGDER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.03.2016 2015/2027-8452/2016 / 120 Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/26 Fylkesutvalget 05.04.2016 HØRING AV FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI FOR

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

Sak 03/16: Tilbakeblikk

Sak 03/16: Tilbakeblikk 1 Sak 03/16: Tilbakeblikk Felles mål for Sørlandet (2003) Regionalt samarbeid gjennom Agderrådet Kilden Universitet E 18 Kristiansand- Grimstad 10 års satsing på likestilling Forankring og samarbeid Vedtatt

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu

SÆRUTSKRIFT. Folkehelsestrategi for Agder høring. Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandler Inger Margrethe Braathu SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/11740-12 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 06.06.2017 17/52 Fylkesutvalget har

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Regional planstrategi-samling, Trondheim 16. desember 2011 2 Vi er ikke de første som gjør dette. Danmark:

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Regional planstrategi for Agder 2016-2020. Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov. Merknader

Regional planstrategi for Agder 2016-2020. Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov. Merknader Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov Nr. Dato Avsender Hovedtrekkene fra innspillene til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov 1. 3.2.16 Jernbaneverket Kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 16/4119

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 16/4119 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 16/4119 KOMMUNEPLAN 2016-2027 - SAMFUNNSDEL Rådmannens innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2027 vedtas. Vedlegg 1. Kommuneplanens

Detaljer

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Kommunedelplan Samfunnsutvikling Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven. Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 16/293 Lnr.: 1035/17 Ark.: 144 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Kommunedelplan Samfunnsutvikling 2017-2020 Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 16/55 Fylkesutvalget /49 Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato 16/55 Fylkesutvalget /49 Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.05.2016 2015/2027-18803/2016 / 120 Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato 16/55 Fylkesutvalget 07.06.2016 16/49 Fylkestinget 14.06.2016 REGIONAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016.

Lunner kommune vedtar KIME-planen , datert 15. november 2016. Arkivsaksnr.: 16/299 Lnr.: 21124/16 Ark.: 144 Saksbehandler: avdelingsleder Guri Kjærem Kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen

Fire kommuner en felles planstrategi. Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fire kommuner en felles planstrategi Ordfører Kjerstin Wøyen Funderud, Våler kommune og leder av regionrådet i Mosseregionen Fylkesplanlegging og kommuneplanlegging ELLER Høna og egget Interkommunalt plansamarbeid

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering

Sørum Kommune Plan- og regulering Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 01.09.2016 16/03028-5 Anne Grindal Søbye Høringsuttalelse - regional planstrategi

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM

PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2016-2020 STATUS ETTER FYLKESTINGSBEHANDLING I MARS FYLKESPLAN FOR TRØNDELAG 2018-2030 FORBEREDENDE ARBEID MED PLANPROGRAM Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 891/16 Arkivsaksnr.: 16/194-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR GAUSDAL 2016-2019 Vedlegg: 1: Planstrategi for Gausdal kommune 2012 2015, vedtatt 21. juni

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken

REGIONAL PLANLEGGING. Klekken REGIONAL PLANLEGGING Klekken 03.11.2015 Rollen som regional planmyndighet Fylkeskommunen har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter: regional planstrategi regionale planer regional planbestemmelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 Saksframlegg NY REGIONAL PLANSTRATEGI - FORELØPIG BEHANDLING Arkivsaksnr.: 10/32161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til beskrivelsen av regionens

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: Tid: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.01.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 10.15 12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvitsøy

Kommunal planstrategi for Kvitsøy Kommunal planstrategi for Kvitsøy 2016-2020 KVITSØY KOMMUNE KOMMUNEPLAN AREALDEL MED KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 27. APRIL 2011 Kommunal planstrategi 2016-2020 Forslag 07.06.2016 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Fylkestinget 7. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale forventninger 1. Gode og effektive planprosesser; 1. Enklere regelverk og bedre samarbeid

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2016-2019 Innholdsfortegnelse Planstrategi... 2 Det kommunale plansystemet... 2 Nåværende planhierarki... 4 Planhierarkiet i Marnardal 1.1.2016:... 5 Kommunedelplan Øyslebø

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET

STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER OPPSTART AV PLANARBEIDET Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2008/350-3514/2009 / G10 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STRATEGIPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune

Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging. Kurs Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Ny plandel av plan- og bygningsloven - Nye muligheter for regional planlegging Kurs 30.04.09 Kenneth Andresen Vest-Agder fylkeskommune Viktige endringer i ny lov Regional planstrategi (ny) Nytt planinstrument

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kvinesdal kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 140 2015/874 8929/2016 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet 21.06.2016 63/16 Kommunestyret

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

RISSA KOMMUNE Arkiv: 140

RISSA KOMMUNE Arkiv: 140 RISSA KOMMUNE Arkiv: 140 Dato: 21.09.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 35/16 Fellesnemnda Indre Fosen kommune 29.09.2016 55/16 Rissa Kommunestyre 13.10.2016 50/16 Leksvik kommunestyre 20.10.2016

Detaljer

Scenarier for Østfold og Regional planstrategi Fylkesmannens statsetatsmøte, 22. okt. 2015

Scenarier for Østfold og Regional planstrategi Fylkesmannens statsetatsmøte, 22. okt. 2015 Scenarier for Østfold 2015-2030 og Regional planstrategi 2016-2019 Fylkesmannens statsetatsmøte, 22. okt. 2015 Elisabeth Dahle, Østfold fylkeskommune 2 3 4 5 6 7 8 9 Befolkningsvekst Osloregionen 10 11

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen

Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Nasjonale og regionale mål og føringar til planlegging i sjøen Disposisjon 1. Nasjonal mål og føringar - politikk 2. Regionale mål og føringar - politikk 3. Plansystemet 4. Regionalplan for sjøareal Den

Detaljer