Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader"

Transkript

1 Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader 1 Statens vegvesen ( ) Høringsforslaget ivaretar i all hovedsak Statens vegvesens innspill til oppstartsmeldingen og en har ikke ytterligere kommentarer til forslag til planstrategi for Aust-Agder. Tatt til etterretning. 2 Kystverket Sørøst ( ) Kystverket Sørøst har merket seg at havn og funksjonsinndeling av havnene på Agder vil inngå som tema i det planlagte arbeidet med regional transportplan, og har ellers ingen merknader til høringsforslaget. Tatt til etterretning. 3 Grimstad kommune ( ) Kommuneplanutvalget i Grimstad vedtok følgende i møte : Kommuneplanutvalget i Grimstad støtter forslag til regional planstrategi for Aust- Agder Navn på Regional plan for klima og energi Aust-Agder endres til Regional plan for klima, miljø og energi Aust-Agder. I saksfremlegget finner rådmannen at innspillene fra Grimstad kommune til regional planstrategi er godt ivaretatt i planforslaget og at forslag til regionale planer i perioden er relevante i forhold til realisering av Regionplan Agder Miljø er et sektorovergripende plantema som vil inngå i mange ulike typer planer. Det vil også være en naturlig del av en ny plan for klima og energi. Fylkesrådmannen mener likevel at denne planen ikke skal omhandle miljø på bred basis, men begrense seg tematisk til klima og energi og de miljøtemaene dette berører. 4 Østre Agder ( ) I styremøtet til Østre Agder ble det vedtatt å slutte seg til følgende vurderinger av planstrategiforslaget gjort av sekretariatet: Det virker uheldig at behovet for revisjon av Felles reiselivsstrategi vurderes ulikt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Forventninger til at ny E18 Tvedestrand-Arendal er ferdig innen 2020 må tydeliggjøres og ligge til grunn for videre planlegging i Aust-Agder. Kystkommunene er usikker på behovet for mer kartlegging i kystsonen. Fylkeskommunen må bli en viktig aktør for bedre folkehelse i regionen gjennom styrket forebyggende arbeid. Felles plan for folkehelse og levekår Agder bør revideres. Samhandlingsreformen gir nye utfordringer og muligheter som bør innarbeides ved en revisjon. Det er enighet om at revisjon av felles reiselivsstrategi vil inngå som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Fylkesrådmannen vil også understreke at utvikling av strategier som styrket økonomisk bærekraft i distriktene vil inngå som en viktig del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 1

2 Østre Agder støtter forslaget om regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, men mener at det bør være et eget kulepunkt: o Styrket økonomisk bærekraft i distriktene: økonomisk utvikling i fylket er svært forskjellig og regionale aktører må ha fokus på strategier for å få indre bygder med i en positiv utvikling. Regional transportplan Agder må omfatte handlingsplan for fylkesveinettet sammen med kollektivtransportplanen for å unngå for mange parallelle planer. Det er behov for en utvidet vurdering av økt båttransport i kollektivnettet, og havner bør inngå i utarbeidelsen av RTP. Usikker på effekten av Strategiplan for trafikksikkerhet De overordnede føringer bør framkomme av transportplanen. I det videre arbeidet med videregående skoler vil Østre Agder understreke viktigheten av å involvere kommunalt nivå i arbeidet. Støtter ønsket om en ny museumsplan. Det er bred enighet om behovet for ny E18. Planarbeidet innrettes nå slik at det er mulig med anleggsstart høsten 2015 dersom nødvendige bevilgninger er på plass. Arbeidet med å påvirke bevilgningene til prosjektet følges opp gjennom påvirkningsarbeidet knyttet til Nasjonal transportplan og omtales ikke særskilt i planstrategien. I Aust-Agder har det vært gjennomført kartlegging og verdisetting av naturtyper både på land og i sjø, og en ser at dette er et godt verktøy for kommunene når områdene skal forvaltes. Fylkesrådmannen anser at tilsvarende kunnskap om friluftsområder vil være et godt grunnlag for fremtidig forvaltning og tilrettelegging. Det vil også kunne være grunnlaget for fremtidige sikringssaker. Fylkesrådmannen foreslår at folkehelseplanen videreføres, men at man vurderer revisjon i løpet av planstrategiperioden. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Overordnede strategier innen trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, gange og sykkel vil inngå i dette 2

3 arbeidet. Også utfordringene på fylkesvegnettet må omtales i RTP, men det vil i tillegg være behov for å ha en egen oppfølging av fylkesvegprioriteringer som er nært knyttet til budsjett- og økonomiplanprosessene. Utredningen knyttet til skolestruktur vil bli sendt på høring til samtlige kommuner før saken behandles av fylkestinget i juni Setesdal regionråd ( ) Styret i Setesdal Regionråd har i styremøte behandlet innspill til planstrategiforslaget og slutter seg til forslag til regional planstrategi. Regionrådet vil understreke behovet for distriktsperspektiv og naturgitte ressurser ift differensiert regional utvikling. Setesdal er særlig opptatt av kompetansepolitikk, FoU-strategier og strukturer for desentraliserte kompetansetilbud. Savner en tydeligere satsing på samferdsel/infrastruktur og kollektivtransport til og innenfor bo- og arbeidsregionene og ift ungdom. Ønsker at det mer eksplisitt blir arbeidet med differensierte regionale næringsstrategier i planen for innovasjon og bærekraftig utvikling. En bør ha konkrete utviklingsstrategier ift alle regionene/delene av fylket for å understøtte ambisjonen om å ta hele Agder i bruk. Regionrådet ber fylkeskommune igangsette arbeidet med en strategisk kulturminneplan for immaterielt kulturvern/handlingsbåret kunnskap i planstrategiperioden. Arbeidet med regional transportplan (RTP) vil dekke hele Agder og vil etter fylkesrådmannens vurdering ivareta den satsingen som regionrådet etterspør. Differensierte regionale næringsstrategier tas med som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Immaterielt kulturvern vil bli belyst i forbindelse med revisjon av strategisk plan for kulturminner og kulturmiljø i Aust-Agder Lillesand kommune ( ) Lillesand kommunes bystyre vedtok følgende i møte : Lillesand kommune tar høringsforslaget til Regional planstrategi for Aust-Agder til etterretning. I saksfremlegget påpekes det ift ikke prioritert planarbeid at Lillesand kommune Tatt til etterretning. 3

4 støtter at regional kystsoneplan avventes. 7 Kristiansand kommune ( ) Formannskapet vedtok i møte å gi innspill til regional planstrategi for Aust-Agder hvor en forutsetter at fylkeskommunene samordner de regionale planoppgaver som berører Kristiansandsregionen slik at en ikke får to sett planprosesser og planregimer innenfor samme arbeids-, bolig- og serviceregion. Planoppgavene er i stor grad samordnet. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 8 Jernbaneverket ( ) Jernbaneverket har ingen kommentarer til høringsutkast. Tatt til etterretning. 9 Fiskeridirektoratet ( ) Viser til fiskerimyndighetenes innspill til oppstartsmeldingen. Forventer at de elementene som ble belyst i dette innspillet og fiskeriinteressene blir ivaretatt i det videre arbeidet med regionale planer og planstrategi. Tatt til etterretning. 10 Havforskningsinstituttet ( ) Havforskningsinstituttets innspill er knyttet til regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og hilser en slik plan velkommen. Viser til UiA og Havforskningsinstituttets felles satsing for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, og at denne satsingen kan kobles til en regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Kunnskap og utdannelse gir grunnlag for vekst og verdiskaping, og utfra levekårsundersøkelser er det avdekket at Agder bør styrke sin satsing på utdannelse utover videregående skole. Satsingen på marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, vil kunne føre til at Agderregionen blir et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på disse felt. Satsingen kan også i noen grad imøtekomme nasjonale forventninger til natur, kulturmiljø og landskap. Innspillet tas med i det videre arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Poengterer viktigheten av at mangfoldsperspektivet ivaretas i alt regionalt planarbeid. Det at befolkningen blir stadig mer sammensatt og mangfoldig må Spørsmålene IMDi stiller vil i stor grad bli besvart i regional plan for 4

5 (IMDi) ( ) ligge til grunn for all samfunnsplanlegging. Viser til at det er viktig å ha oversikt over hvem som utgjør innvandrerbefolkningen i Aust-Agder og hvilke konsekvenser dette har for tjenesteutvikling, rekruttering i offentlig sektor og boligplanlegging. Dersom fylket ønsker et stabilt bomønster, hvilke faktorer vil innvirke på at folk blir boende? Hvordan utnytte ubenyttede ressurser/arbeidskraft? Etterlyser videre en beskrivelse av situasjonen i videregående skole. Kommentarer til regionale planbehov: - Ønsker å delta i arbeidet med regional plan for likestilling og mangfold. - Oppfordrer fylkeskommunen til å vurdere om det er behov for egne planer innenfor området mangfoldsrekruttering, eventuelt at dette blir en egen del av regional plan for likestilling og mangfold. - Håper at fylkeskommunen gjennom regional planstrategi kan våge å være nyskapende og prioritere utvikling av mangfoldsledelse. - IMDi sør vil også be fylkeskommunen om å oppfordre kommunene til å ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. likestilling, inkludering og mangfold. Videregående skole er i liten grad belyst i planstrategien da den er knyttet til de tema som er utpekt i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). Utdanning er en viktig del av Regionplan Agder 2020, og det pågår for tiden et utredningsarbeid ifm skolestruktur og utfordringer i videregående skole. Fylkeskommunen har igangsatt en treårig satsing på stedsutvikling og vil legge NIBR-rapporten, som IMDi og Distriktssenteret står bak, Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts- Norge til grunn for arbeidet. Fylkesrådmannen ønsker ikke å lage en egen plan for mangfoldsrekruttering, men anbefaler at temaet inngår i regional plan for likestilling og mangfold. Mangfoldsledelse vil også være et aktuelt tema i denne planen, og vil ikke utheves som et eget tema i planstrategien. Fylkesrådmannen vil sørge for at innspillet om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner videreformidles til kommunene. 12 Norges Bondelag Agderkontoret Innledningsvis viser Norges Bondelag Agderkontoret til ulike temaer som burde vært bedre belyst i planstrategien, blant annet etterspørres planer tilknyttet området bredbånd og mobiltelefoni og utdanningsplaner. Det er gjort enkelte endringer i kapitlet om regionale utviklingstrekk på bakgrunn av innspillene fra 5

6 ( ) Sørlandsutvalget bør omtales. Deres konklusjoner kan ende med at det er behov for to næringsplaner (sør/nord for E18/E39), hvor den ene er koblet til levekår. Innspill til planarbeid: Ber fylkeskommunen vurdere en strategisk plan for 100 % bredbånds og mobildekning. Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder bør omfatte flaskehalsproblematikken på vegnettet. Ber om at Holt løftes høyt i det arbeidet som er igangsatt med videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Støtter øvrig planarbeid, og understreker betydningen av at landbruksmeldingen legges til grunn for blant annet regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping og at jordvern inngår som tema i ATP og RTP. Norges bondelag. Fylkesrådmannen finner for øvrig at bredbånd/mobiltelefoni er godt ivaretatt gjennom arbeidet med Det Digitale Agder og ser ikke behov for en egen plan på området. Sørlandsutvalget har ikke gitt innspill til regional planstrategi, og fylkesrådmannen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å igangsette arbeid med to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkesrådmannen vil foreslå at det blir gjennomført en oppdatering av rapporten for flaskehalser for tømmertransporten som grunnlag for kommende revideringer av handlingsprogrammet for fylkesveger. Øvrige innspill tas til etterretning. 13 Fylkesmannen i Aust- Agder ( ) ATP: Aust-Agder har de mest sentrale jordbruksområdene langs kollektivaksen mellom Grimstad og Arendal. Fylkesmannen er derfor glad for at det ifm behandlingen av landbruksmeldingen for Aust-Agder ble vedtatt at jordvern tas opp som et eget tema ifm ATP Arendal-Grimstad. Landbruksmeldingen må være et premissgivende dokument ifm ATP-arbeidet. Det er fornuftig at oppstart av Regional transportplan for Agder er sammenfallende med ATP-arbeidet. Viser til at Aust-Agder har store skogressurser, men lang avstand til fiberforbrukende industri. I tillegg har fylket en betydelig trelastindustri som er Vest-Agder fylkeskommune har i vedtak av regional planstrategi for Vest-Agder vedtatt at felles plan for folkehelse og levekår skal videreføres, men åpner for at man skal vurdere revisjon i løpet av planstrategiperioden. Fylkesrådmannen støtter dette og det er innarbeidet i planstrategien. 6

7 avhengig av et godt veinett. Det offentlige veinettet skaper flaskehalser og merkostnader i transportkjeden fra skog til industri. Stimulerende tiltak som fjerning av flaskehalser og bedring av rammebetingelser for tømmertransport er et viktig mottiltak for å snu en negativ utvikling, og dette bør være et fokusområde ifm Regional transportplan. Fylkeskommunene oppfordres til å opprioritere arbeidet med å stimulere kommunene til å tilrettelegge for egenorganiserte lavterskeltilbud tilknyttet boog nærmiljø. Det oppfordres til mer på fokus på aktiv transport, gange og sykling, i den regionale transportplanleggingen. Helsefremmende arbeid i videregående skole vil følges opp i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet til folkehelseplanen. Øvrige innspill tas til etterretning og legges til grunn for videre planarbeid. Friluftsliv og kystsoneplanlegging: Fylkesmannen ser svært positivt på den foreslåtte kartleggingen og verdisettingen av friluftsområder i kystkommunene siden god dokumentasjon er essensielt for god arealplanlegging. Klima og energi: Fylkesmannen imøteser en regional plan for klima og energi. Fylkesmannen ønsker at klimatilpasning med tilhørende tema knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap inngår som tema i planen, da dette er et viktig premiss for den regionale samfunnsutviklingen. Fylkesmannen ønsker videre at det legges økt vekt på potensialet som skogbruket representerer både i nærings- og klimasammenheng. Det er viktig at planen går lenger ei å fastsette konkrete mål for klimaarbeidet i fylket enn det regionplanen gjør. Sosial og helse: Fylkesmannens foreslår en revidering av Felles plan for folkehelse og levekår i Agder , ut fra en rekke argumenter. Særlig vektlegges folkehelseloven fra januar 2012, som innebærer nye oppgaver for fylkeskommunene, samt endrede grunnlagsdata og dermed et annet utfordringsbilde for begge fylker. Fylkesmannen mener at gjeldende plan derfor kan bli lite relevant som grunnlag for en årlig rullering av handlingsprogrammene. Videre foreslår Fylkesmannen at Aust-Agder fylkeskommune bør vurdere i planstrategien hvordan en kan arbeide systematisk med helsefremmende arbeid i videregående skole og viser til tilsvarende arbeid i Oppland fylkeskommune. 14 Risør kommune ( ) Støtter vedtaket som ble gjort i Østre Agder, men ønsker å supplere med egne innspill. Fylkesrådmannen er enig i at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunale 7

8 Kommunen viser innledningsvis til at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunal planstrategi for å sikre samordning. Viser videre til interne forskjeller i regionen og at det for den videre utviklingen av Agder er sentralt å fokusere på alle kommuner og hvordan en kan løfte seg sammen slik regionplanen legger opp til. Fra regionalt hold må det settes mye større fokus på flankene i Agder i et utviklings- og levekårsperspektiv. Viser til at det er en svakhet at Vest-Agder og Aust-Agders planstrategier ikke er samordnet og at flere av planene som skal revideres bør forsøkes samordnes med Vest-Agder. Ønsker videre at flere planer på samferdselssiden ses i sammenheng med RTP. Forslag til nye planer: Organisering og kvalitet i Agder-samarbeidet: Risør kommune savner planer for å videreutvikle Agder-satsingen, spesielt med tanke på organisering, struktur og ledelse. Bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder: En slik plan skal settes fokus på hvordan alle kommuner kan bli mer attraktiv og vil gi effekter som bedre levekår, positiv befolkningsutvikling og gode bo- og arbeidsmarkedsregioner til beste for hele Agder. Risør kommune er posiv til forslag om Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, men påpeker at det er viktig å fokusere på at kommunene har ulike utgangspunkt og behov. Det bør drøftes hvorvidt det skal utvikles to næringsplaner: - En næringsplan som fokuserer på signaler fra Europa og konkurransedyktigheten i kunnskapsintensive næringer. - En næringsplan som ser på hvordan en kan øke produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkeskommunen oppfordres til å støtte kommunene faglig og økonomisk i å utarbeide lokale kulturminnevernplaner. Det vises spesielt til Riksantikvarens fredningsgjennomgang og målsettingen om at alle fredete bygninger etter hvert skal være på et normalt vedlikeholdsnivå. planstrategier. Dette vil være et mål ved utarbeidelse av neste planstrategi i Hovedmålene for utviklingen av Agder er satt i Regionplan Agder 2020 og ved å legge disse til grunn for både regionale og kommunale planstrategier bør graden av samordning være stor. Utfordringskapitlet er noe endret for i større grad å belyse det som Risør kommune etterspør. Planstrategiene er samordnet i løpet av høringsperioden slik en la opp til da planstrategiforslaget ble sendt på høring. Fylkesrådmannen ser derimot ikke at det er hensiktsmessig at alle planer utarbeides på tvers av fylkesgrensene. I tråd med regionplanen skal en samarbeide der det gir merverdi. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Fylkesrådmannen ser ikke behov for en egen plan for organisering av samarbeid på Agder. Gjennom oppfølgingen av Regionplan Agder må en utvikle gode samhandlingsarenaer som ivaretar bredden i utfordringsbildet både faglig og politisk. Organisering, 8

9 struktur og ledelse vil inngå i et løpende utviklingsarbeid knyttet til dette. Fylkesrådmannen anbefaler videre at det ikke utarbeides en egen regional plan for bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder. Dette ivaretas i stor grad gjennom Regionplan Agder Fylkesrådmannen ser ikke behov for å utvikle to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Gjennom prosjektet Kunnskapsløftet arbeider Riksantikvaren for kompetanseheving på kulturminnefeltet. Satsningen retter seg særlig mot kommuner og fylkeskommuner. Det vil bli satt av midler til arbeidet i 2013 som tildeles på bakgrunn av søknader fra kommunene. Dermed fortsetter Riksantikvarens innsats for blant annet bedre kulturminnedatabaser for hele forvaltningen, og stedsanalyser og planarbeid i kommunene. 15 Birkenes kommune Birkenes kommune hadde helst sett at det ble utarbeidet en felles regional planstrategi for begge fylkene som en oppfølging av Regionplan Agder For 1. Innspillet tas med i videre planarbeid. 9

10 ( ) Birkenes er det viktig å ha fokus på det strategiske samarbeidet i Knutepunkt Sør. Kommentarer til forslag til nye planer: 1. Regional plan for likestilling og mangfold Dette er et viktig arbeid som bør munne ut i konkrete tiltak bla ift Samhandlingsreformen og Tidlig innsats prosjektet i Birkenes. 2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Birkenes kommune signaliserer ønsket om aktiv deltakelse i planarbeidet. Kommunen anbefaler fokus på følgende: Lærelyst og læring i grunnskolen. Opplæring og utvikling av de ansatte i kommunen. Løfte kommunen til å bli en effektiv organisasjon som leverer tjenester bedre og billigere. Styrke bygdeidentiteten og arbeide aktivt med omdømmebygging av kommunen. Organisering og utvikling av næringsarbeidet sammen med bedrifter og næringsliv. Målrettet utvikling av næringsområder og produkter bl.a. knyttet til landbruk og utmark, som for eksempel å videreforedle Tovdalselva sitt potensiale som lakseelv. Bistå i FoU-prosjekter og sørge for at disse blir matnyttige for kommunen og regionen. Utvikle bygda i tett samarbeid med innbyggerne og private aktører hvor man samkjører ulike satsingsområder som fremmer bygdeutvikling innenfor næring, kultur, reiseliv o.l. 2. Innspillene tas med i videre planarbeid, men fylkesrådmannen vil allerede nå påpeke at det ikke vil være hensiktsmessig å ivareta alle innspillene i arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 3. Tatt til etterretning. 4. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 3. Regional plan for transport/samferdsel Agder Planarbeidet støttes fullt ut av kommunen. Viser til nær sammenheng mellom god infrastruktur og levekår. Velutviklet infrastruktur er en forutsetning for en ønsket utvikling av kommunen og regionen, bla ift reiselivsutvikling. Planenarbeidet bør ha fokus på trafikksikkerhet, transportmønster og nye transportløsninger med reduserte klimautslipp. 4. Regional plan for klima og energi Birkenes kommune viser til at dette er en naturlig oppfølging av klimadelen i Regionplan Agder 2020 og at arbeidet bør omfatte hele Agder. Vindkraft og vannkraft bør inngå som tema i planen, samt klimaendringer og samfunnssikkerhet 10

11 16 Universitetet i Agder ( ) 1. Generelt ønsker UiA en størst mulig samordning og felles struktur i planarbeidet i de to fylkeskommunene, også på nivåene under Regionplan Agder Når det gjelder plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping oppfordrer vi gjerne fylkeskommunen til å ta i bruk universitetets kompetanse på dette området. Planstrategiene for Aust-Agder og Vest-Agder har blitt samordnet i løpet av høringsperioden. UiA vil være en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet med plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 17 Vest-Agder fylkeskommune ( ) Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok følgende i møte sak 106/12: Følgende innspill gis til høringen av Regional planstrategi for Aust-Agder : 1. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune i følgende nye felles planprosesser i perioden : a. Regional plan for likestilling og mangfold Agder b. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder c. Regional transportplan Agder 2. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide om revisjon av Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, Strategiplan for trafikksikkerhet Agder , og Felles reiselivsstrategi. 3. Vest-Agder fylkeskommune er enig med Aust-Agder fylkeskommune om at Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen), Regional plan for Kristiansandsregionen , Felles plan folkehelse og levekår i Agder , og Internasjonal strategi for Agder, videreføres uten revisjon i perioden I motsetning til Aust-Agder fylkeskommune ser Vest-Agder fylkeskommune verken behov for en revisjon av eksisterende Energiplan Agder eller for utarbeidelse av en ny felles Regional plan for klima og energi i perioden Innspillene tas til etterretning. 18 Fylkeseldrerådet ( ) Fylkeseldrerådet vedtok i møte å avgi høringsuttalelse til forslag til regional planstrategi. Fylkeseldrerådet har foreslått følgende regionale planer: Innspillene fra fylkeseldrerådet sammenfaller i stor grad med tema i planer som skal igangsettes eller 11

12 1. Fylkesplan for klima natur energi 2. Fylkesplan for det gode liv a. Delplan A: Plan for levekårene i Aust-Agder b. Delplan B: Idrett, friluftsliv, frivillighet 3. Fylkesplan for utdanning og likestilling 4. Fylkesplan for kommunikasjon og samferdsel 5. Fylkesplan for kultur og underholdning revideres i planstrategiperioden. Fylkeseldrerådets innspill tas med i videre planarbeid der det er naturlig, blant annet i regional plan for klima og energi og RTP, samt planarbeid knyttet til kultur og utdanning. 12

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder

Saksutskrift - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping - Vinn Agder VENNESLA KOMMUNE Seksjon for samfunnsutvikling Vest-Agder fylkeskommune, Strategi og utviklingsenheten Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 1/ Vår ref.: (oppgis ved henv.) 14/00762-5 / ---;U01;&13 Deres

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012

Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Planstrategi Rullering 2012 Rollag kommune pr 10.04.2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Planprosessen for rullering av planstrategi... 4 3. Overordna rammer og føringer... 4 3.1 Nasjonale føringer... 4

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer