Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader"

Transkript

1 Innspill Hovedtrekk Fylkesrådmannens merknader 1 Statens vegvesen ( ) Høringsforslaget ivaretar i all hovedsak Statens vegvesens innspill til oppstartsmeldingen og en har ikke ytterligere kommentarer til forslag til planstrategi for Aust-Agder. Tatt til etterretning. 2 Kystverket Sørøst ( ) Kystverket Sørøst har merket seg at havn og funksjonsinndeling av havnene på Agder vil inngå som tema i det planlagte arbeidet med regional transportplan, og har ellers ingen merknader til høringsforslaget. Tatt til etterretning. 3 Grimstad kommune ( ) Kommuneplanutvalget i Grimstad vedtok følgende i møte : Kommuneplanutvalget i Grimstad støtter forslag til regional planstrategi for Aust- Agder Navn på Regional plan for klima og energi Aust-Agder endres til Regional plan for klima, miljø og energi Aust-Agder. I saksfremlegget finner rådmannen at innspillene fra Grimstad kommune til regional planstrategi er godt ivaretatt i planforslaget og at forslag til regionale planer i perioden er relevante i forhold til realisering av Regionplan Agder Miljø er et sektorovergripende plantema som vil inngå i mange ulike typer planer. Det vil også være en naturlig del av en ny plan for klima og energi. Fylkesrådmannen mener likevel at denne planen ikke skal omhandle miljø på bred basis, men begrense seg tematisk til klima og energi og de miljøtemaene dette berører. 4 Østre Agder ( ) I styremøtet til Østre Agder ble det vedtatt å slutte seg til følgende vurderinger av planstrategiforslaget gjort av sekretariatet: Det virker uheldig at behovet for revisjon av Felles reiselivsstrategi vurderes ulikt av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Forventninger til at ny E18 Tvedestrand-Arendal er ferdig innen 2020 må tydeliggjøres og ligge til grunn for videre planlegging i Aust-Agder. Kystkommunene er usikker på behovet for mer kartlegging i kystsonen. Fylkeskommunen må bli en viktig aktør for bedre folkehelse i regionen gjennom styrket forebyggende arbeid. Felles plan for folkehelse og levekår Agder bør revideres. Samhandlingsreformen gir nye utfordringer og muligheter som bør innarbeides ved en revisjon. Det er enighet om at revisjon av felles reiselivsstrategi vil inngå som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. Fylkesrådmannen vil også understreke at utvikling av strategier som styrket økonomisk bærekraft i distriktene vil inngå som en viktig del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 1

2 Østre Agder støtter forslaget om regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, men mener at det bør være et eget kulepunkt: o Styrket økonomisk bærekraft i distriktene: økonomisk utvikling i fylket er svært forskjellig og regionale aktører må ha fokus på strategier for å få indre bygder med i en positiv utvikling. Regional transportplan Agder må omfatte handlingsplan for fylkesveinettet sammen med kollektivtransportplanen for å unngå for mange parallelle planer. Det er behov for en utvidet vurdering av økt båttransport i kollektivnettet, og havner bør inngå i utarbeidelsen av RTP. Usikker på effekten av Strategiplan for trafikksikkerhet De overordnede føringer bør framkomme av transportplanen. I det videre arbeidet med videregående skoler vil Østre Agder understreke viktigheten av å involvere kommunalt nivå i arbeidet. Støtter ønsket om en ny museumsplan. Det er bred enighet om behovet for ny E18. Planarbeidet innrettes nå slik at det er mulig med anleggsstart høsten 2015 dersom nødvendige bevilgninger er på plass. Arbeidet med å påvirke bevilgningene til prosjektet følges opp gjennom påvirkningsarbeidet knyttet til Nasjonal transportplan og omtales ikke særskilt i planstrategien. I Aust-Agder har det vært gjennomført kartlegging og verdisetting av naturtyper både på land og i sjø, og en ser at dette er et godt verktøy for kommunene når områdene skal forvaltes. Fylkesrådmannen anser at tilsvarende kunnskap om friluftsområder vil være et godt grunnlag for fremtidig forvaltning og tilrettelegging. Det vil også kunne være grunnlaget for fremtidige sikringssaker. Fylkesrådmannen foreslår at folkehelseplanen videreføres, men at man vurderer revisjon i løpet av planstrategiperioden. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Overordnede strategier innen trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, gange og sykkel vil inngå i dette 2

3 arbeidet. Også utfordringene på fylkesvegnettet må omtales i RTP, men det vil i tillegg være behov for å ha en egen oppfølging av fylkesvegprioriteringer som er nært knyttet til budsjett- og økonomiplanprosessene. Utredningen knyttet til skolestruktur vil bli sendt på høring til samtlige kommuner før saken behandles av fylkestinget i juni Setesdal regionråd ( ) Styret i Setesdal Regionråd har i styremøte behandlet innspill til planstrategiforslaget og slutter seg til forslag til regional planstrategi. Regionrådet vil understreke behovet for distriktsperspektiv og naturgitte ressurser ift differensiert regional utvikling. Setesdal er særlig opptatt av kompetansepolitikk, FoU-strategier og strukturer for desentraliserte kompetansetilbud. Savner en tydeligere satsing på samferdsel/infrastruktur og kollektivtransport til og innenfor bo- og arbeidsregionene og ift ungdom. Ønsker at det mer eksplisitt blir arbeidet med differensierte regionale næringsstrategier i planen for innovasjon og bærekraftig utvikling. En bør ha konkrete utviklingsstrategier ift alle regionene/delene av fylket for å understøtte ambisjonen om å ta hele Agder i bruk. Regionrådet ber fylkeskommune igangsette arbeidet med en strategisk kulturminneplan for immaterielt kulturvern/handlingsbåret kunnskap i planstrategiperioden. Arbeidet med regional transportplan (RTP) vil dekke hele Agder og vil etter fylkesrådmannens vurdering ivareta den satsingen som regionrådet etterspør. Differensierte regionale næringsstrategier tas med som en del av arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Immaterielt kulturvern vil bli belyst i forbindelse med revisjon av strategisk plan for kulturminner og kulturmiljø i Aust-Agder Lillesand kommune ( ) Lillesand kommunes bystyre vedtok følgende i møte : Lillesand kommune tar høringsforslaget til Regional planstrategi for Aust-Agder til etterretning. I saksfremlegget påpekes det ift ikke prioritert planarbeid at Lillesand kommune Tatt til etterretning. 3

4 støtter at regional kystsoneplan avventes. 7 Kristiansand kommune ( ) Formannskapet vedtok i møte å gi innspill til regional planstrategi for Aust-Agder hvor en forutsetter at fylkeskommunene samordner de regionale planoppgaver som berører Kristiansandsregionen slik at en ikke får to sett planprosesser og planregimer innenfor samme arbeids-, bolig- og serviceregion. Planoppgavene er i stor grad samordnet. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 8 Jernbaneverket ( ) Jernbaneverket har ingen kommentarer til høringsutkast. Tatt til etterretning. 9 Fiskeridirektoratet ( ) Viser til fiskerimyndighetenes innspill til oppstartsmeldingen. Forventer at de elementene som ble belyst i dette innspillet og fiskeriinteressene blir ivaretatt i det videre arbeidet med regionale planer og planstrategi. Tatt til etterretning. 10 Havforskningsinstituttet ( ) Havforskningsinstituttets innspill er knyttet til regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og hilser en slik plan velkommen. Viser til UiA og Havforskningsinstituttets felles satsing for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, og at denne satsingen kan kobles til en regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Kunnskap og utdannelse gir grunnlag for vekst og verdiskaping, og utfra levekårsundersøkelser er det avdekket at Agder bør styrke sin satsing på utdannelse utover videregående skole. Satsingen på marin økologi og kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og marint miljø, vil kunne føre til at Agderregionen blir et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på disse felt. Satsingen kan også i noen grad imøtekomme nasjonale forventninger til natur, kulturmiljø og landskap. Innspillet tas med i det videre arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Poengterer viktigheten av at mangfoldsperspektivet ivaretas i alt regionalt planarbeid. Det at befolkningen blir stadig mer sammensatt og mangfoldig må Spørsmålene IMDi stiller vil i stor grad bli besvart i regional plan for 4

5 (IMDi) ( ) ligge til grunn for all samfunnsplanlegging. Viser til at det er viktig å ha oversikt over hvem som utgjør innvandrerbefolkningen i Aust-Agder og hvilke konsekvenser dette har for tjenesteutvikling, rekruttering i offentlig sektor og boligplanlegging. Dersom fylket ønsker et stabilt bomønster, hvilke faktorer vil innvirke på at folk blir boende? Hvordan utnytte ubenyttede ressurser/arbeidskraft? Etterlyser videre en beskrivelse av situasjonen i videregående skole. Kommentarer til regionale planbehov: - Ønsker å delta i arbeidet med regional plan for likestilling og mangfold. - Oppfordrer fylkeskommunen til å vurdere om det er behov for egne planer innenfor området mangfoldsrekruttering, eventuelt at dette blir en egen del av regional plan for likestilling og mangfold. - Håper at fylkeskommunen gjennom regional planstrategi kan våge å være nyskapende og prioritere utvikling av mangfoldsledelse. - IMDi sør vil også be fylkeskommunen om å oppfordre kommunene til å ha egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. likestilling, inkludering og mangfold. Videregående skole er i liten grad belyst i planstrategien da den er knyttet til de tema som er utpekt i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). Utdanning er en viktig del av Regionplan Agder 2020, og det pågår for tiden et utredningsarbeid ifm skolestruktur og utfordringer i videregående skole. Fylkeskommunen har igangsatt en treårig satsing på stedsutvikling og vil legge NIBR-rapporten, som IMDi og Distriktssenteret står bak, Derfor blir vi her - innvandrere i Distrikts- Norge til grunn for arbeidet. Fylkesrådmannen ønsker ikke å lage en egen plan for mangfoldsrekruttering, men anbefaler at temaet inngår i regional plan for likestilling og mangfold. Mangfoldsledelse vil også være et aktuelt tema i denne planen, og vil ikke utheves som et eget tema i planstrategien. Fylkesrådmannen vil sørge for at innspillet om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner videreformidles til kommunene. 12 Norges Bondelag Agderkontoret Innledningsvis viser Norges Bondelag Agderkontoret til ulike temaer som burde vært bedre belyst i planstrategien, blant annet etterspørres planer tilknyttet området bredbånd og mobiltelefoni og utdanningsplaner. Det er gjort enkelte endringer i kapitlet om regionale utviklingstrekk på bakgrunn av innspillene fra 5

6 ( ) Sørlandsutvalget bør omtales. Deres konklusjoner kan ende med at det er behov for to næringsplaner (sør/nord for E18/E39), hvor den ene er koblet til levekår. Innspill til planarbeid: Ber fylkeskommunen vurdere en strategisk plan for 100 % bredbånds og mobildekning. Handlingsprogram for fylkesveger i Aust-Agder bør omfatte flaskehalsproblematikken på vegnettet. Ber om at Holt løftes høyt i det arbeidet som er igangsatt med videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Støtter øvrig planarbeid, og understreker betydningen av at landbruksmeldingen legges til grunn for blant annet regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping og at jordvern inngår som tema i ATP og RTP. Norges bondelag. Fylkesrådmannen finner for øvrig at bredbånd/mobiltelefoni er godt ivaretatt gjennom arbeidet med Det Digitale Agder og ser ikke behov for en egen plan på området. Sørlandsutvalget har ikke gitt innspill til regional planstrategi, og fylkesrådmannen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å igangsette arbeid med to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkesrådmannen vil foreslå at det blir gjennomført en oppdatering av rapporten for flaskehalser for tømmertransporten som grunnlag for kommende revideringer av handlingsprogrammet for fylkesveger. Øvrige innspill tas til etterretning. 13 Fylkesmannen i Aust- Agder ( ) ATP: Aust-Agder har de mest sentrale jordbruksområdene langs kollektivaksen mellom Grimstad og Arendal. Fylkesmannen er derfor glad for at det ifm behandlingen av landbruksmeldingen for Aust-Agder ble vedtatt at jordvern tas opp som et eget tema ifm ATP Arendal-Grimstad. Landbruksmeldingen må være et premissgivende dokument ifm ATP-arbeidet. Det er fornuftig at oppstart av Regional transportplan for Agder er sammenfallende med ATP-arbeidet. Viser til at Aust-Agder har store skogressurser, men lang avstand til fiberforbrukende industri. I tillegg har fylket en betydelig trelastindustri som er Vest-Agder fylkeskommune har i vedtak av regional planstrategi for Vest-Agder vedtatt at felles plan for folkehelse og levekår skal videreføres, men åpner for at man skal vurdere revisjon i løpet av planstrategiperioden. Fylkesrådmannen støtter dette og det er innarbeidet i planstrategien. 6

7 avhengig av et godt veinett. Det offentlige veinettet skaper flaskehalser og merkostnader i transportkjeden fra skog til industri. Stimulerende tiltak som fjerning av flaskehalser og bedring av rammebetingelser for tømmertransport er et viktig mottiltak for å snu en negativ utvikling, og dette bør være et fokusområde ifm Regional transportplan. Fylkeskommunene oppfordres til å opprioritere arbeidet med å stimulere kommunene til å tilrettelegge for egenorganiserte lavterskeltilbud tilknyttet boog nærmiljø. Det oppfordres til mer på fokus på aktiv transport, gange og sykling, i den regionale transportplanleggingen. Helsefremmende arbeid i videregående skole vil følges opp i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet til folkehelseplanen. Øvrige innspill tas til etterretning og legges til grunn for videre planarbeid. Friluftsliv og kystsoneplanlegging: Fylkesmannen ser svært positivt på den foreslåtte kartleggingen og verdisettingen av friluftsområder i kystkommunene siden god dokumentasjon er essensielt for god arealplanlegging. Klima og energi: Fylkesmannen imøteser en regional plan for klima og energi. Fylkesmannen ønsker at klimatilpasning med tilhørende tema knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap inngår som tema i planen, da dette er et viktig premiss for den regionale samfunnsutviklingen. Fylkesmannen ønsker videre at det legges økt vekt på potensialet som skogbruket representerer både i nærings- og klimasammenheng. Det er viktig at planen går lenger ei å fastsette konkrete mål for klimaarbeidet i fylket enn det regionplanen gjør. Sosial og helse: Fylkesmannens foreslår en revidering av Felles plan for folkehelse og levekår i Agder , ut fra en rekke argumenter. Særlig vektlegges folkehelseloven fra januar 2012, som innebærer nye oppgaver for fylkeskommunene, samt endrede grunnlagsdata og dermed et annet utfordringsbilde for begge fylker. Fylkesmannen mener at gjeldende plan derfor kan bli lite relevant som grunnlag for en årlig rullering av handlingsprogrammene. Videre foreslår Fylkesmannen at Aust-Agder fylkeskommune bør vurdere i planstrategien hvordan en kan arbeide systematisk med helsefremmende arbeid i videregående skole og viser til tilsvarende arbeid i Oppland fylkeskommune. 14 Risør kommune ( ) Støtter vedtaket som ble gjort i Østre Agder, men ønsker å supplere med egne innspill. Fylkesrådmannen er enig i at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunale 7

8 Kommunen viser innledningsvis til at regional planstrategi burde vært vedtatt før kommunal planstrategi for å sikre samordning. Viser videre til interne forskjeller i regionen og at det for den videre utviklingen av Agder er sentralt å fokusere på alle kommuner og hvordan en kan løfte seg sammen slik regionplanen legger opp til. Fra regionalt hold må det settes mye større fokus på flankene i Agder i et utviklings- og levekårsperspektiv. Viser til at det er en svakhet at Vest-Agder og Aust-Agders planstrategier ikke er samordnet og at flere av planene som skal revideres bør forsøkes samordnes med Vest-Agder. Ønsker videre at flere planer på samferdselssiden ses i sammenheng med RTP. Forslag til nye planer: Organisering og kvalitet i Agder-samarbeidet: Risør kommune savner planer for å videreutvikle Agder-satsingen, spesielt med tanke på organisering, struktur og ledelse. Bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder: En slik plan skal settes fokus på hvordan alle kommuner kan bli mer attraktiv og vil gi effekter som bedre levekår, positiv befolkningsutvikling og gode bo- og arbeidsmarkedsregioner til beste for hele Agder. Risør kommune er posiv til forslag om Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder, men påpeker at det er viktig å fokusere på at kommunene har ulike utgangspunkt og behov. Det bør drøftes hvorvidt det skal utvikles to næringsplaner: - En næringsplan som fokuserer på signaler fra Europa og konkurransedyktigheten i kunnskapsintensive næringer. - En næringsplan som ser på hvordan en kan øke produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Fylkeskommunen oppfordres til å støtte kommunene faglig og økonomisk i å utarbeide lokale kulturminnevernplaner. Det vises spesielt til Riksantikvarens fredningsgjennomgang og målsettingen om at alle fredete bygninger etter hvert skal være på et normalt vedlikeholdsnivå. planstrategier. Dette vil være et mål ved utarbeidelse av neste planstrategi i Hovedmålene for utviklingen av Agder er satt i Regionplan Agder 2020 og ved å legge disse til grunn for både regionale og kommunale planstrategier bør graden av samordning være stor. Utfordringskapitlet er noe endret for i større grad å belyse det som Risør kommune etterspør. Planstrategiene er samordnet i løpet av høringsperioden slik en la opp til da planstrategiforslaget ble sendt på høring. Fylkesrådmannen ser derimot ikke at det er hensiktsmessig at alle planer utarbeides på tvers av fylkesgrensene. I tråd med regionplanen skal en samarbeide der det gir merverdi. Det foreslås at RTP skal bli en overordnet plan som kartlegger utfordringsbildet innen alle transportformene i landsdelen. Fylkesrådmannen ser ikke behov for en egen plan for organisering av samarbeid på Agder. Gjennom oppfølgingen av Regionplan Agder må en utvikle gode samhandlingsarenaer som ivaretar bredden i utfordringsbildet både faglig og politisk. Organisering, 8

9 struktur og ledelse vil inngå i et løpende utviklingsarbeid knyttet til dette. Fylkesrådmannen anbefaler videre at det ikke utarbeides en egen regional plan for bedre utviklingsmuligheter og levekår på Agder. Dette ivaretas i stor grad gjennom Regionplan Agder Fylkesrådmannen ser ikke behov for å utvikle to næringsplaner. En regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping bør ha som mål å utforme strategier som fremmer produktivitet, innovasjon og skaperkraft i hele Agder. Gjennom prosjektet Kunnskapsløftet arbeider Riksantikvaren for kompetanseheving på kulturminnefeltet. Satsningen retter seg særlig mot kommuner og fylkeskommuner. Det vil bli satt av midler til arbeidet i 2013 som tildeles på bakgrunn av søknader fra kommunene. Dermed fortsetter Riksantikvarens innsats for blant annet bedre kulturminnedatabaser for hele forvaltningen, og stedsanalyser og planarbeid i kommunene. 15 Birkenes kommune Birkenes kommune hadde helst sett at det ble utarbeidet en felles regional planstrategi for begge fylkene som en oppfølging av Regionplan Agder For 1. Innspillet tas med i videre planarbeid. 9

10 ( ) Birkenes er det viktig å ha fokus på det strategiske samarbeidet i Knutepunkt Sør. Kommentarer til forslag til nye planer: 1. Regional plan for likestilling og mangfold Dette er et viktig arbeid som bør munne ut i konkrete tiltak bla ift Samhandlingsreformen og Tidlig innsats prosjektet i Birkenes. 2. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Birkenes kommune signaliserer ønsket om aktiv deltakelse i planarbeidet. Kommunen anbefaler fokus på følgende: Lærelyst og læring i grunnskolen. Opplæring og utvikling av de ansatte i kommunen. Løfte kommunen til å bli en effektiv organisasjon som leverer tjenester bedre og billigere. Styrke bygdeidentiteten og arbeide aktivt med omdømmebygging av kommunen. Organisering og utvikling av næringsarbeidet sammen med bedrifter og næringsliv. Målrettet utvikling av næringsområder og produkter bl.a. knyttet til landbruk og utmark, som for eksempel å videreforedle Tovdalselva sitt potensiale som lakseelv. Bistå i FoU-prosjekter og sørge for at disse blir matnyttige for kommunen og regionen. Utvikle bygda i tett samarbeid med innbyggerne og private aktører hvor man samkjører ulike satsingsområder som fremmer bygdeutvikling innenfor næring, kultur, reiseliv o.l. 2. Innspillene tas med i videre planarbeid, men fylkesrådmannen vil allerede nå påpeke at det ikke vil være hensiktsmessig å ivareta alle innspillene i arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 3. Tatt til etterretning. 4. Ideelt sett burde regional plan for klima og energi omfatte hele Agder, men Vest-Agder fylkeskommune har vedtatt ikke å delta i planarbeidet. 3. Regional plan for transport/samferdsel Agder Planarbeidet støttes fullt ut av kommunen. Viser til nær sammenheng mellom god infrastruktur og levekår. Velutviklet infrastruktur er en forutsetning for en ønsket utvikling av kommunen og regionen, bla ift reiselivsutvikling. Planenarbeidet bør ha fokus på trafikksikkerhet, transportmønster og nye transportløsninger med reduserte klimautslipp. 4. Regional plan for klima og energi Birkenes kommune viser til at dette er en naturlig oppfølging av klimadelen i Regionplan Agder 2020 og at arbeidet bør omfatte hele Agder. Vindkraft og vannkraft bør inngå som tema i planen, samt klimaendringer og samfunnssikkerhet 10

11 16 Universitetet i Agder ( ) 1. Generelt ønsker UiA en størst mulig samordning og felles struktur i planarbeidet i de to fylkeskommunene, også på nivåene under Regionplan Agder Når det gjelder plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping oppfordrer vi gjerne fylkeskommunen til å ta i bruk universitetets kompetanse på dette området. Planstrategiene for Aust-Agder og Vest-Agder har blitt samordnet i løpet av høringsperioden. UiA vil være en viktig samarbeidspartner i det videre arbeidet med plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. 17 Vest-Agder fylkeskommune ( ) Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtok følgende i møte sak 106/12: Følgende innspill gis til høringen av Regional planstrategi for Aust-Agder : 1. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune i følgende nye felles planprosesser i perioden : a. Regional plan for likestilling og mangfold Agder b. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder c. Regional transportplan Agder 2. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide om revisjon av Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, Strategiplan for trafikksikkerhet Agder , og Felles reiselivsstrategi. 3. Vest-Agder fylkeskommune er enig med Aust-Agder fylkeskommune om at Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen), Regional plan for Kristiansandsregionen , Felles plan folkehelse og levekår i Agder , og Internasjonal strategi for Agder, videreføres uten revisjon i perioden I motsetning til Aust-Agder fylkeskommune ser Vest-Agder fylkeskommune verken behov for en revisjon av eksisterende Energiplan Agder eller for utarbeidelse av en ny felles Regional plan for klima og energi i perioden Innspillene tas til etterretning. 18 Fylkeseldrerådet ( ) Fylkeseldrerådet vedtok i møte å avgi høringsuttalelse til forslag til regional planstrategi. Fylkeseldrerådet har foreslått følgende regionale planer: Innspillene fra fylkeseldrerådet sammenfaller i stor grad med tema i planer som skal igangsettes eller 11

12 1. Fylkesplan for klima natur energi 2. Fylkesplan for det gode liv a. Delplan A: Plan for levekårene i Aust-Agder b. Delplan B: Idrett, friluftsliv, frivillighet 3. Fylkesplan for utdanning og likestilling 4. Fylkesplan for kommunikasjon og samferdsel 5. Fylkesplan for kultur og underholdning revideres i planstrategiperioden. Fylkeseldrerådets innspill tas med i videre planarbeid der det er naturlig, blant annet i regional plan for klima og energi og RTP, samt planarbeid knyttet til kultur og utdanning. 12

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Regional planstrategi for Agder 2016-2020. Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov. Merknader

Regional planstrategi for Agder 2016-2020. Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov. Merknader Sammendrag av innspill til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov Nr. Dato Avsender Hovedtrekkene fra innspillene til kunnskapsgrunnlaget og regionale planbehov 1. 3.2.16 Jernbaneverket Kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Oppfølging av Regionplan Agder 2020

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Oppfølging av Regionplan Agder 2020 Med Regionplan Agder 2020 har Agder fått et svært godt grunnlagsdokument for å få til samhandling omkring fem felles prioriterte områder: Klima: Høye mål lave utslipp

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Regional Transportplan for Troms 2014-2023

Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 Plankonferansen 2012 Øystein Olav Miland Troms fylkeskommune Økonomiplan Årlig Fylkesbudsjett Regional planstrategi Regional plan 4-årig Handlingsprogram (investering)

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Arkivsak-dok. 12/00488-10 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Kommunestyret Møtedato KOMMUNAL PLANSTRATEGI Rådmannens innstilling Kommunal Planstrategi for Drangedal 2012 2016 vedtas og legges

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Bra for alle Nødvendig for noen fylkesstrategi for arbeidet med Universell Utforming i vest-agder 2012-2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Vest-Agder fylkeskommune fylkesstrategi for arbeidet

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen. Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Grimstad 7. november 2012

Aktuelt fra fylkeskommunen. Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Grimstad 7. november 2012 Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Grimstad 7. november 2012 Aktuelt fra fylkeskommunen -Landbruksmelding for Aust-Agder -Regional planstrategi for Aust-Agder -Naturbruksutdanningen

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15

Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15 Dato: 25.10.2012 Saksnr.: 201005848-54 Arkivkode E: A61 Saksbehandler: Dagny Anker Gevelt Saksgang Formannskapet Bystyret Møtedato 07.11.2012 21.11.2012 Universitetsbyen Kristiansand Handlingsplan 2012-15

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Plan- og bygningsloven og folkehelse - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 9. september 2015 Gunnar O. Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Innhold Fylkeskommunen

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder

Saksframlegg. Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Søgne kommune Arkiv: 121 Saksmappe: 2014/1385-12593/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 03.04.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan Agder Utv.saksnr

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

nærmiljøet - to sider av samme sak

nærmiljøet - to sider av samme sak Stedsutvikling og friluftsliv i nærmiljøet - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Værnes 1.12.2011 Hva dere skal innom Litt om stedsutvikling Litt om friluftsliv Litt

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA

ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT FOR FOTRUTER, SYKKELRUTER, SKILØYPER OG ANDRE FRILUFTSLIVSTEMA Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.03.2009 2009/562-4937/2009 / C22 Saksframlegg Saksbehandler: Øystein Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ETABLERING AV FYLKESDEKKENDE DATASETT

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat

Regional areal- og transportplan - organisering, prosess og mandat Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2009/887-25 Arkiv: 130 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 22.01.2015 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Regional areal- og transportplan - organisering,

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Regionmøte starter med innledning IMDI Indre øst om bosetting av flyktninger i 2012. Kl. 11.15 blir det en innledning

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING

REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL INNDELING Aust-Agder fylkeskommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2009 2007/3113-1437/2009 / 242/&33 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget REGIONALE FORSKNINGSFOND - FORSLAG TIL

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014. Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag til planprogram. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2012/1311-12/140 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret 14/14 05.03.2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark

Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen --- Resultater fra spørreundersøkelse om klima- og energitiltak i kommunene i Hedmark Saksnr.: 12/1262 Dato: 29.01.2013 Ola Gillund Innledning Det har lenge vært

Detaljer