Jernbanen: Konkurranse på, om eller langs sporet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernbanen: Konkurranse på, om eller langs sporet?"

Transkript

1 Jernbanen: Konkurranse på, om eller langs sporet? Lasse Fridstrøm instituttsjef Transportøkonomisk institutt (TØI) Skøyen Rotary Klubb, Innhold 1. Har jernbanen i Norge monopol? 2. Markedet for innenlands persontransport 3. Nettverkseksternaliteter hva er det? 4. Regulering av nettverksnæringer: åtte næringer åtte løsninger 5. Konkurranse på, om eller langs sporet 6. Kostnadsbildet for høyhastighetsbaner

2 Er jernbanen et naturlig monopol? Et naturlig monopol oppstår når én bedrift kan produsere et produkt billigere enn enhver samling av mindre bedrifter. Dette pleier å være tilfellet i industrier hvor kapitalkostnadene dominerer, slik at det oppstår stordrifts- eller samdriftsfordeler og høye inngangsbarrierer. Ved vurderingen av monopol må en være nøye med å definere det relevante markedet, eller om man vil produktet. Hva er produktet/markedet når en skal avgjøre spørsmålet i overskriften? Produktet må defineres ut fra kjøperens perspektiv: hva dekker brukernes behov? Kilde: TØI-rapport 1090, tabell 2

3 Intercitymarkedet i Norge Fram til 80-tallet: regulering og enerettsmarkeder Beskyttelsen av jernbanen gav vekst i biltrafikken Siden 2000: vekst i ekspressbusstrafikk og gods på jernbane Nå store kapasitetsproblem for gods på veg og jernbane: - sjåførmangel - sporkapasitet: nettet er fullt utnyttet - terminalkapasitet Intermodalitet er stikkordet: kombinere togets, skipets og lastebilens fortrinn Både sjø- og jernbanetransport forutsetter vanligvis tilbringertjeneste på veg Små konkurranseflater mot sjø- og luftfart Kilde: TØI-rapport 1090, tabell 2

4 Elastisiteter lange turer Flypris Togpris Båtpris Sum Fly Tog Båt Buss Bil Busspris Var bilkost -0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 Kilde: TØI-rapport 924 Nettverkseksternaliteter En nettverkseksternalitet er en endring i nytte eller overskudd som en aktør får når antallet andre brukere av det samme produktet endres. Eks.: telefoner, fax-maskiner, post, e-post, tekstbehandlingsprogram, annen programvare. Betalingsvilligheten for adgang til nettverket avhenger av hvor mange andre som bruker det. Ulike deler av nettverket er komplementære, dvs gjensidig verdiøkende eller kostnadsdrivende

5 Direkte eller indirekte eksternaliteter Direkte: Hver ny bruker øker/minsker tilgangen til tjenester Eks. 1 (+): mellom n telefonabonnenter finnes det n(n - 1) mulige forbindelser. Nytten for hver bruker er tilnærmet proporsjonal med kvadratet av antall brukere (Metcalfe s lov) Eks. 2 (-): Jernbanenettet: Få krysningsspor gir krevende trafikkstyring. Diskutable kriterier for slottildeling. Indirekte: Hver ny bruker bidrar til (+) økt etterspørsel på bestemte lenker, dvs til redusert enhetskostnad/økt markeds-grunnlag, eller til (-) økte marginalkostnader. Eks. 3 (+): T-banenettet (Mohring-effekten). Eks. 4 (-): Vegnettet: overbelastning på én lenke gir kork i vid omkrets og trafikkendringer andre steder i systemet. Kollektivtrafikkens gode sirkel Økt etterspørsel og inntekt Økt frekvens Lavere generalisert kostnad

6 Kollektivtrafikkens onde sirkel Underskudd/ redusert tilskudd Redusert etterspørsel/billettinntekt Redusert tilbud Regulering av nettverksnæringer Hovedtese Konkurranse fremmer effektivitet. Hovedproblem Dersom nettverkseieren selv driver virksomhet nedstrøms, har han både motiv og mulighet til å begrense konkurransen i nedstrømsmarkedet, f eks ved å prisdiskriminere mot andre aktører ( raising rivals cost ). Løsning Eiermessig vertikal separasjon mellom nettverk/infrastruktur og drift Nytt problem Tidligere foretaksinterne kostnader og inntekter blir eksternalisert. Insitamentet til innovasjon og investering svekkes. Dersom infrastrukturen forblir offentlig, svekkes profittmotivet og dermed effektiviteten.

7 Åtte norske nettverksnæringer åtte reguleringsregimer (1) Kraft: Vertikal separasjon. Offentlig monopol på overføringsnett. Konkurranse nedstrøms. Lokale nettmonopol. Helt homogen vare. Mobiltelefoni: Vertikal integrasjon. Duopolistisk infrastrukturkonkurranse, utvikling mot oligopol. Mange private operatører. Fasttelefoni m v: Vertikal integrasjon. Delprivatisert, offentlig regulert nettverksmonopol. Begrenset konkurranse nedstrøms. Integrasjon mot andre markeder (TV-distribusjon, Internett). Utvikling mot infrastrukturkonkurranse (mobiltelefoni, IP-telefoni, bredbånd). Sterk innovasjon. Post: Vertikal integrasjon. Regulert enerettsområde i kombinasjon med konkurranseutsatt nedstrømsmarked. Omtvistet (Deutsche Post). Utvikling mot full infrastrukturkonkurranse. Er posten et naturlig monopol? (Look to Sweden.) Åtte norske nettverksnæringer åtte reguleringsregimer (2) Luftfart: Vertikal separasjon. Tilnærmet offentlig enerett til infrastruktur (Avinor). Sterk konkurranse nedstrøms, mange private operatører (flyselskap). Jernbane: Vertikal separasjon. Offentlig nettverksmonopol, offentlig eid operatør (NSB). Svak konkurranse i noen nedstrømsmarkeder (passasjertrafikk). Betydelige eksternaliteter (regularitet og punktlighet). Er jernbanen et naturlig monopol? Komplikasjon: To næringer (person- og godstrafikk) deler samme trange infrastruktur. Veg: Vertikal separasjon. Vidstrakt offentlig nettverk. Sterk konkurranse i noen nedstrømsmarkeder (godstrafikk). I hovedsak private operatører. Stort innslag av egenproduksjon (privatbil). Konkurranseflater mot andre nettverk (luftfart, jernbane, sjøfart). Betydelige negative eksternaliteter (kø, ulykker, vegslitasje, miljø). Lokal kollektivtransport: Ulike løsninger, fra offentlig drift til anbudskonkurranse. Vertikal separasjon på veg og jernbane, ikke på sporvei/t-bane. Offentlige og private operatører.

8 Argumenter for og mot vertikal separasjon For separasjon (mot integrasjon) + Dersom infrastruktureieren er tilstede nedstrøms, har han motiv for å forskjellsbehandle kunder. Muligheten blir redusert gjennom separasjon. + Separasjon reduserer behovet for offentlig prisregulering. + Separasjon eliminerer insentivet til å begrense konkurransen eller å forskjellsbehandle konkurrerende operatører. + Separasjon reduserer problemet med informasjonsassymetri og regulatory capture. + En unngår eikeparkettsyndromet. Mot separasjon (for integrasjon) Separasjon reduserer infrastruktureierens insentiv til innovasjon og kvalitet. Det kan oppstå eksternaliteter mellom infrastruktureier og -bruker(e). Det kan oppstå transaksjonskostnader mellom eier og bruker(e) Et avgjørende spørsmål er hvor den mest relevante konkurranseflaten går: på, om eller langs sporet. Tre former for konkurranse På sporet: flere jernbaneselskap trafikkerer samme spor(nett) og tilbyr liknende tjenester. Separasjon nødvendig for å sikre like vilkår. Om sporet: flere selskap deltar i anbudskonkurranse om enerett til sporet på en strekning. Separasjon ex ante: infrastrukturen stilles til disposisjon for vinneren. Langs sporet: ett jernbaneselskap konkurrerer med selskap på veg, på sjøen eller i lufta. Integrasjon trolig mer effektivt enn separasjon. De økonomisk mest vellykkede jernbaneselskapene er private, integrerte selskap (USA, Japan).

9 Side Side 18

10 Side Side 20

11 Side 21 Cost-Benefit Analysis of High Speed Rail COSTS Infrastructure New rolling stock Maintenance of infrastructure Maintenance of rolling stock Operating costs Externalities Land take Visual intrusion Noise Air pollution Global warming BENEFITS Time savings Intermodal effects Time savings (road, air, conventional train) Externalities Cost savings in alternatives modes Reliability and reduction of overcrowding Reduction in accidents Generated demand Wider economic benefits Kilde: Ginés de Rus 22

12 Ginés de Rus har oppsummert europeiske erfaringstall Infrastrukturinvesteringer: 9-40 m pr km Drift og vedlikehold: ca 30 k pr km enkeltspor p a Rullende materiell - innkjøp: k pr sete Rullende materiell - drift: k pr sete p a Rullende materiell - vedlikehold: 3-8 k pr sete p a Side 23 Regnearkmodell for lyntog Side 24

13 Jernbaneverket har satt av 4 måneder og 4 mill kr inkl moms til å kartlegge markedet. Jernbaneverket vil ha full opphavsrett: The PRINCIPAL has full copyright and right of ownership to all the basic materials and any result of work carried out in accordance with this agreement. The CONTRACTOR may not, without the written consent of the PRINCIPAL, undertake any further assignments for another employer, if the new assignment is directly based on the results of this agreement. Troverdige analyser? Side 25 Takk for oppmerksomheten!

14 Trengselsulempe innregnet (Jara- Díaz) Optimal kjøretøystørrelse innregnet (Jansson) Ventetid innregnet (Mohring) Bedriftsøkonomisk optimum Sammenheng mellom optimal avgangsfrekvens og passasjertall. Kilde: Jara-Díaz (2003) Gods fra veg til bane, reiser fra bil til buss kan vi få i pose og sekk? Stort behov for utbygging/forlenging av krysningsspor og terminaler. Hva blir konsekvensen hvis vi ikke forserer/prioriterer dette? Persontrafikken er avhengig av store offentlige kjøp - går likevel bare så vidt i balanse. Godstrafikken er lønnsom uten tilskudd. Hvorfor anvende store tilskudd på en driftsform som allikevel ikke klarer å utfordre vegtransporten? Er det på tide å gi godset prioritet på jernbanen? Hva kunne oppnås dersom tilskuddene rettet seg mot godstrafikk med tog og persontrafikk med buss?

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk SNF RAPPORT NR. 06/01 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk av Kari Holmefjord Elisabeth Steckmest SNF-prosjekt nr. 2165 Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk

Detaljer

LØNNSOMHET I NORSK GODSTRANSPORT PÅ KORT OG LANG SIKT Professor Dag Bjørnland Handelshøyskolen BI

LØNNSOMHET I NORSK GODSTRANSPORT PÅ KORT OG LANG SIKT Professor Dag Bjørnland Handelshøyskolen BI LØNNSOMHET I NORSK GODSTRANSPORT PÅ KORT OG LANG SIKT Professor Dag Bjørnland Handelshøyskolen BI Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 393 1 INNLEDNING Presentasjonen bygger på delresultater fra et større

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet

Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011. Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet TØI rapport 1128/2011 Godsknutepunkter struktur og effektivitet Stein Erik Grønland Inger Beate Hovi

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol

Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Forelesning 9: Markedsmakt: Monopol Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: M&T, kap 14 Dato: 23. mars 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Markedmakt: Monopol 23. mars 2015 1 / 56

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI rapport 807/2005 Luftfartens samfunnsnytte Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand ISSN 0808-0808-1190 ISBN

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007

Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007 Løsningsforslag Ordinær Eksamen 2007 Oppgave 1 (Einar/Astrid) Hvilke av følgende utsagn knyttet til telekom historien er riktige? a. I Norge var telenettet et statlig monopol fra starten av. F b. Introduksjon

Detaljer

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse

FEBRUAR 2015. NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse FEBRUAR 2015 NTP Godsanalyse DELRAPPORT 1: Kartlegging og problemforståelse 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet med kartleggings- og problemforståelsesfasen Dette dokumentet rapporterer arbeidet i den første

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår?

Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Jørgen Aarhaug Julie Runde Krogstad Kåre H. Skollerud Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? TØI rapport 1207/2012 Drosjer i Trondheim konkurranse på like vilkår? Jørgen

Detaljer

Telenor - bare lave priser?

Telenor - bare lave priser? Telenor - bare lave priser? Drøfting av Telenors rabattstruktur utfra et bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv ψ Kenneth Fjell Øystein Foros Kåre Petter Hagen Lars Sørgard SNF-rapport nr. 23/99

Detaljer

Vegen mot klimavennlig transport

Vegen mot klimavennlig transport Sammendrag: Vegen mot klimavennlig transport TØI rapport 1321/2014 Redigert av: Lasse Fridstrøm og Knut H. Alfsen Oslo 2014 284 sider Reduksjon i personbilenes drivstofforbruk og utslipp er den norske

Detaljer

70 KONKURRANSETILSYNET

70 KONKURRANSETILSYNET 70 KONKURRANSETILSYNET INTERNASJONALE TRENDER I FORHOLDET MELLOM REGULERING OG KONKURRANSE 71 Handlingsrom III Spenningsflaten mellom konkurranse og regulering 72 KONKURRANSETILSYNET Skjæringsfeltet mellom

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Rammebetingelser i transport og logistikk

Rammebetingelser i transport og logistikk Sammendrag: Rammebetingelser i transport og logistikk TØI rapport 1353/2014 Forfattere: Inger Beate Hovi, Svein Bråthen, Harald M. Hjelle og Elise Caspersen Oslo 2014 132 sider Vi har i denne rapporten

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden

RAPPORT. Et drosjemarked for fremtiden RAPPORT Et drosjemarked for fremtiden KONKURRANSETILSYNET Et drosjemarked for fremtiden Konkurransetilsynet Innhold 1 Innledning... 2 2 Markedsbeskrivelse... 4 3 Beskrivelse av de forskjellige reguleringsmyndighetene...

Detaljer

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis Rapport 2003-84 Effektiv og bærekraftig konkurranse i tele- og mediemarkedene hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis ECON-rapport nr. 2003-84, Prosjekt nr. 37880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-631-6

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer