orsk vi terfugl el ing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "orsk vi terfugl el ing"

Transkript

1 sm~ J A ex.3 orsk vi terfugl el ing orsk Ornitologisk Foren eng - Bø Lokallag

2

3

4 ( FORORD Som koordinator i Telemark for. Norsk Vinter fugltelling, har jeg fu~net det rikt ig å samle det materialet som kommer fra vårt fylke i en egen presentasjon.?g. a. visse startvanskeligheter for tellingen i Tele~ a r~, k0mre ~ denne r appo~ten l ~r io~sin~et. Derfor vil de : allb~ede ~E ~~ cre i v~r sendes ut en n] T2p~o~t 20~ dek! : s ~ v i nte r ~n 19?.2/23, s lik P.t v i ::llir i T1lte r.:. h. t. lrene. Takk til alle som har deltatt, og vi ser gjerne at enn~ med framo ver~ flere blir Bø i Telemark, febr Uorten Rask Arnesen TElEMARK DISTRIKTSHØGSKOll BIBLIOTEKET I TELEMARI Forsidetegning : Stein ~o rtensen / I /

5 - 2 - INNLEDNING I denne r a-pp orten vil l1!aterialet fra '~ orsk Vinterfugltelling i Telemar k vinteren 1981/82 bli uresent~ rt. ~anken er å presentere materi a let etter hver sesong i lignende r apporter som denne. Al le rie ltasere i t elli~~ene vil I ~ r2u nor te~ til ~ e Q~t :r~ tis, ~ens ~~dr~ i ntsrc3sc~te. : :~'1 ::J J:)(:: d~:,: 7sd.t ~:,;n -.-=-:':'Cc s'=::; :il _-'.-~ :(:;2.:00:': ' ::-:- t J!'. i Telemark. P rosje ~ tet startet l ~ idlertid opp al~erede for 2 ~ r siden, vinteren 1979/ 80. Op pstartingsvansker t att i betr aktning, ble oppslutningen første vinteren brukbar i Telemark. Fordelingen av rutene er derimot mindre tilfredsstillende. Det er derfor ~nske lig både med økt antall deltagere/ruter og en bedre spredning l hele fylket. ~ en det viktigste var n~ likevel at vi omsider kom i gang! l.1aterialet fra denne vinteren er for lite til å trekke ut særlig mange k on ~ lusjoner. Sm~ endringer og tilfeldigheter kan g i store utslag. Det er derfor l agt mi~dre vekt på diskusjon ang. materialet denne gangen. 'Eovedvelden av rapporten vil bli lagt vekt '98- å presentere materialet, for derved å trekke opp et mønster for videre presentasjon de kommende å r ivinterfugltellingen. OPPSWTNING I Telemark er det kommet i nn materiale fra Il ruter vinteren 1981/82. (Tabell l). 5 r uter er dekket alle 3 periodene, mens 6 ruter bare er dekket i periode 2. Rutene som er dekket 3 perioder ligger alle i Bø. Hutene som bate er dek ~(et i periode 2 li ~ ger alle i Porsgrunn. (Ylg. l). Samlet blir derfor fordelingen av rutene i Telemark temmelig skjev. Positivt er det likevel at en typisk innlan ds ~ om mune (Bø) og en typisk kyst/fjord-kommune (Porsgrunn) er represen- Figur l. Anta~l ruter og fordeling på de enkelte kommuner i 'l'ele Jl1ark på midtvintertellingen (periode 2) vinteren 1981/82.

6 - 3 - tert med omtrent like mange ruter l periode 2. Et greit op plegg for å øke lnnsatsen blant deltagerne, er at hver enkelt satser på 1-2 ruter alle 3 periodene, men s ~ utvider til )-4 r uter i periode 2 (romjula ), d~ en ~ 2r bedre tid. En må l setning for Telen.ar k er i l ørle t e.v noen ;~;' r å koor::e ODP p:!t r~tr r i ~e r iode J- 3~ r~:cr elie t r e ~~r i cde~e. Ont i D~s ~ isk ~ RESULTATER 11 ruter dek~et i periode 2 og ~ ruter dekketal1e tre perlodene er et s p Lil~elt grunnlag for tolkning. Tilfeldigheter kan gi store utslag. Det vil derfor her ikke legges stor vekt på noen ing~ende diskusjon av materialet, men enkelte trekk vil likevel lcommenteres. Hovedve lcten vil bli lagt på materialet Ira neriode 2.?å vinterfuglte11ingen 198 1/82 ble det totalt i periode 2 registrert 45 arter (Tabell 2). Det er klart flere arter i? orsgrunn (40) enn i Bø (21), til t r oss tor at ruteantallet er neste det samme. Antal l i ndv. registrert i periode 2 er 2657 (tabell 2). Også her er det klar foskjell mellom Porsgrunn og Bø. Porsgrunn har nær 90% av antal l indv. De 13 vanligste artene (i framtidige rapporter 15 ) er presentert i tabell 3. Med "vanligst" forståes her hvor stor pros ent av antall punkter arten er påtruffet, frekvensen. Kjøttmeis og kråke er de klart mest utbredte artene, med frekvens rundt 35%. Dernest følger skjære og gråmåke på rundt Videre synker frekvensen jevnt på art ene nedover listen. Differansen mellom. bl:;'meis på 5. plass og spettmeis på 13. plass er bare 5, 5%. De vanligste artene i Bø og Porsgrunn er presentert i tabell 4 og 5. 6 avartene er :1:"elles på begge tabeller (kjøttmeis, skjære, dompap, gulspurv, gr ås purv og kråke). Fuglekonge har høyest frel<:vens i Bø, men er ikke renr~tert blant de 10 vanligste i Porsgrunn. Gråmåke og ung stormåke kommer høyt opp i Porsgrunn, men de mangler i 3ø. Generelt er frekvensen betydelig lavere i 3ø. Samtlige arter på Porsgrunntabellen har høyere frekvens enn den ve.nligste arten i Bø (fuglekonge : nr. l i H0 og frekvens 18%. Dompap nr. 10 i Porsgrunn og frekvens 209'0. ) De 15 tallrikeste ~rtene er presentert i tabell 6. Kråke dominerer klart med 492 indv., he le 18, 59h av samt lige indv. Ung storoåke ligger som en like klar nr. l med 371 indv. Hele 368 av disse er fra 2 enkelte ruter i Porsgrunn, uunneklev med 206 indv. og Indre Eidangerhalvøya med 162 indv. Også toppand (nr. 7) og stolekand (nr. 13) viser viser typisk flokk-opptreden. For toppand er 16 0

7 - 4 - av totalt 163 indv. tra ett punkt ved Gunnekiev. Stokkand har 30 av totalt 43 indv. på samme Dunkt ved Gunnekiev. Verd å merke seg er at de 15 tallrikeste artene utgjør hele ~2,4% av samtlige ooserverte indv. p~ alle 45 artene. 'l'abell 7 og 8 viser de tallrikeste artene i 3.;:, og?orssrunn. ~en t a llrikeste a rt e ~ i 3o, guls~urv, vil ov8rfart ~~ ~orss runn- C"l l r-,, 1 '" C' c C! - -,Y' ~_ \,..1. _.... _'...;, -'... t. _ ~,,- ","" \... ; r. _J. 1 "~' t;- h <J'-'.v o... licy'!(.) 0 ': r1" l' -~, o,,: -'o'/co-y.'l'''''''' (t;", l '-''''lj;'''j,,,: v':c:y " r-r. -ij..., ~r-ic o,..;.i... v _\...0,- -/.),.....L _t.l......j_ ""'...., -, ~ #u.. ~..., \. ' J ',J _..., dompqp, s~jære, ~~ i K e, bl ~o ei s og plltlnk). Forekomst en ( antall fugl/lo punkt) lor ~r ; ketugl blir vist i tabell 9. ~øttekråke og kaie mangler i 3ø. Kråke har betydelig høyere tall i Porsgrunn enn i 3ø. For de andre artene (nøtteskrike, skjære og ravn er!orskjellene små. 1abell 10 viser torekoms~en av meiser. Fors~ellen i forekomst av kjøttmeis mellom Bø og Porsgrunn, er det sorn en kan merke seg. Også blåmeis har noe høyere forekomst i Porsgrunn. iari asjonen i forekomsten hos enkelte arter gjennom alle tre periodene (bare i Bø : ) blir vist i tabell 12. Tallmaterialet er tor lite til konklusjoner. En kan likevel me rke seg at både tor kråke og gråsisik er tallene høyere i periode 3 enn de to foregående. SLUTTORD Jeg har'i denne rapporten gitt noen eksempler på resultatene fra vintertugltellingen 1981/82. Etterhvert som vi tår tlere år ~ sammenligne med, vil kommentarer/diskusjon ha mer for seg. Det er også av betydning at antallet deltagere/ruter øker. Spredningen i fylket bør også bli bedre. Dette regner jeg vil ret~e p~ seg et~erhvert som prosjektet blir mer kjent. I årene som komder vil jeg torsøke å kom~e med tilsvarende rapporter som denne etter hver vintertugltelling. Som nevnt l innledningen vil den bli sendt gr::jtis til alle deltagere. for de som er interessert i vintertugltellingen fra landet som en helhet, henvises til regelmessige artikler i V'år Fuglet'auna som alle medlemmer i 10rsk Ornitologisk rorening får tilsendt. (Vintertugltellingen 1979/80 i nr og 1980/81 i nr ) Er du interessert i ~ telle vintertugl i ~elemark komqende vinter, så kontakt tylkeskoordinator : Morten Rask Arnesen red re N or d b ø 3800 B~ i 'l'e lemark tlt. (036) 61337

8 - 5 - m b 11 l O l tninaen i v;nterlu~ltelling~n i Telemark vinteren 1981/82. _a e _ pps u - ' Cl '... Cl - -_. ~.l N::- Deltage!'e nr Rutenav~ Per.1? 001!;lorten Re.sk J.r:lesen Ol Va tne.r-lona- Liane x x 001 tiorten l:i.as~ Arnesen 02 Sto kland-he ie. x x 00 1 l1o.:'t en.?as~ Arnesen 03 As e-l:jt~ro 11 x x ::': en 2ask ),TneSe:1. ~ d k:nodtd8.l8!l.,..~ A 002 3j Jrn Kile ~ +~' or E::- i ~( ~~ ~7eita OP' Odd :..J:i)70 ll) Ol 3re2.s8.s.\. o x J 03 Jan Eri:( 'rangen O.!.. L'1dre Eida:'lger ha l-nye x 004- R01! E::-gon Ol I-erstang x 005 Thomas Gittlesen Ol Stups-sleogen x ort en "Jilhelmsen Ol GunneKlev x 007 Lars ':Vest bye Ol Grønli x 008 Erik Berg Ol Nystrand x 3 x x x: X x Tabell 2. Noen viktige parametre fra.vinterfugltellingen (per iode 2) 1981/82 i Telemark. Antall arter registrert totalt 45 Antall arter registrert i llidt-telemark (Bø) 21 Antall arter registrert i Grenland (Porsgrunn) 40 Antall indv. registrert totalt 2657 Antall indv. registret i Uidt-Telemark 276 Antall indv. registrert i Grenland 2381 Gj.sn. antall arter/punkt totalt 3,37 Gj.sn. antall arter/punkt i ilidt-telemark 1,24 Gj.sn. antall arter/punkt i Grenland 5,15 Gj.sn. antall indv./punkt totalt 24,16 Gj.sn. antall indv~/ punkt i jaidt-te lemarl( 5,52 Gj.sn. antall indv./punkt i Grenland 39,68 Antall r uter dekket totalt 4i'! 11 Antall ruter,dekket i I.hd t-te lenfark 5 Antall ruter dekket i Grenland 6 Tabell 3. Oversikt over de 13 vanligste artene i Telemark under midtvintertellingen (periode 2) vinteren 1981/82. 'l'allene angir hvor stor prosent av det totale antallet punkter arten er påtruffet, frekvensen. Arter Kjøttmeis Krål<:e SkJæ:: e Gr9.m9.ke Blåmeis Gulsnurv Gråspurv Granmeis Dompap Grå trost Ung stormåke!jr ø ILTlf ink Spettmeis Antall punkter Fret(Vensen,% 36,4 34,6 21,2 20,0 17,3 16,4 15,5 15,5 14,6 13,6 13,6 11,8 11,8

9 - 6 - Tabell 4. Oversikt over de 9 vanligste artene i rj1idt-telemark (Bø) under midtvintertellingen (periode 2) vlnteren 1981/82. Arter Fugle lmnge Kj øttmeis I.rranme i s Skjære '=o~l::-:e i s I)Of.:D2'J i JUlS~UT'T GY'j,snurv I{r lk:e Antall Dunkter <: Frel:':vensen,% 18, 16, 14., O 12, 0 " il o, ~ Fl.'\ ~, ~ '"' 1\ C e, O 6, 0 Tabell 5. Oversikt over de 10+ vanligste artene i Grenland (Porsgrunn) under midtvintertellingen (periode ) vinteren 1981/82. Arter Kråke Kjøttmeis Gr~måke Sk~ære HIameis Ung stormå ke Gråtrost ltråspurv (julspurv Grønnfink Dompap Antall Dunkter Frekvensen,% 58,3 53,3 36,7 30,0 30, 0 25,0 25,0 23,3 23,3 20,0 20,0 +11 arter p~a samme antall på de to siste artene. Ta bell,. Ove rsi ~ t ov~r de 15 tallrikeste artene i TeleDar~ und et Qidtvinterperioden (~eriode 2) vin:eren 1981/82, 2ngjtt ~om t ~ t ~ lt ant~ll indv. registrertx. Arter Inta11 Kråke 492 Unp' o st orm;\lce 371 GråsDurv 305 Grå m3.k:e 276 Kjøttmeis 246 Gulspurv 179 Toppand 163 Dompap 86 Grønnfink 68 Sk~ær~ 66 31~i!!e10 51 Svartbal~ 44 Sto ~ ~ 1(c~ nd 43 (jyan:-:.c is 35 Fur, le ~\: onc e 30!~'o ta l t 2455 XAv totalt,45 arter utgjør disse 15 t allrikeste artene hele 92, 4~ av samtllge Observerte indv.

10 - 7 - Tabell 7. Oversikt over de 14 tallrikeste artene i Midt-Telemark ( Bø) under midtvinterperioden (periode 2) vinteren 1981/82, anngitt s om totalt antall lndv. registrert. Arter Gulspurv Gr 3.snurv I~J øt tme i s :Jo rtnb.-c :o'u?:; le [(onge S!':J ::re Gr anme i s Gr B.s i s i k Kr å ke Svartmeis Blåmeis Toppmeis Ravn Pil! in l<: Totalt Ant all ~ 1 ) Tabell 8. Oversikt over de 15 t a llrikeste artene i Grenland ( Porsgrunn) under midtvinterperioden ( periode 2) vinteren 1981/82, anngitt som totalt antall lndv. registrert. Arter Kråke Un~ stormåke Gramåke Gråspurv Kjøttmeis Toppand Gulspurv Grønnfink Dompap SkJære Blameis Svartbak Stokkand Piltink Gråtrost Totalt Antall TELEMARK DISTRIKTSHØGSKO r BIBlIOTE~ET 5800 BØ I Jf le:,... Allt Tabell 9. Forekomst (antall indv./lo punkt) av kråkefugl i Telemark (totalt), Uidt-Telemark (Bø) o~ Grenland (Porsgrunn) under midtvintertell ingen ( periode 2) vinteren 198 1/ 82. Telemark(ll) Midt-Telernark(5) Gre!l la nd ( 6 ) Nøtten-åke 0,18 0,33 Kaie 0,36 0, 67 Nøtteskrike 0,27 0,20 0,33 SKJære 6, 0 3,6 8,0 Kra ke 44,7 2,8 79,7 Ravn 1,1 0,80 1,3

11 - 8 - Tabell 10. Forelcomst (antall indv./10 nunkt) av meiser i TelemarK (totalt), fjlidt-telemark (Bø) og Grenland (Porsgrunn) i midtvintertellingen (periode 2 ) vinteren 1981/82. Stjertmeis 10vme i s (i-r anme i s (_'opnj1l cis S.r:i1.ot me i s Blåme i s Kjøttmeis Te lemark( 11) l.hdt-telemark(5) Grenland (6 ) 0, 46 0, 83 3, 2 (\ ~t'...,./0 0, 73 4,6 22,4 3, 6 "I o', l), u 1, 2 1, 0 6, 8, 2 2 0, 33 7, 7 35, 3 Tabell 11. ForeKomst (antall indv. /10 punkt) av alle arter i Telemark(totalt), uidt- Telemark(Bø) og Grenland(Porsgrunn. i midtvlntertellingen (p~riode 2) vinteren 1981/82. Telemark rliid t-te lemark Grenland 241,6 55,2 396,8 Taoell 12. Forekomst (antall indv. /10 punkt) i Telemark av noen få arter gjennom vinteren 1981/82. Bare ruter dekket alle tre periodene er tat~ med. Periode l 2 3 ~KJl;Ere 2,2 3,6 4,2 K.rake 1,0 2,8 12,0 Sldensvans 0,8 Blåmeis 0,6 1,0 0,2 Kjøttmels 10,4 6,8 11,8 Gråslsik 2,4 3,2 18,6 Dompap 5,2 6,2 3,4 l1ulspurv 4,8 10,6 10,6 TOPJ2a.nd

12

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen!

Fugler. Terje Bøhler. Et idé- og aktivitetshefte. Illustrasjoner av Rune Roalkvam. Nå med Fugleskolen! Terje Bøhler Nå med Fugleskolen! Fugler Et idé- og aktivitetshefte Illustrasjoner av Rune Roalkvam Forslag til ulike prosjekter til bruk i skolen, ungdomsklubber, speideren etc. 2013, versjon 3.0 1814

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer