Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund"

Transkript

1 Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund Referat fra møte i Landsstyret Referent: Camilla G. Røed Møtedeltagere: Audun Westad Hege Bergjord Maia Blomhoff Holm Frøydis Eline Isnes Eirik Jørstad Camilla G. Røed Bente Engenes* Frøydis Grinna* Vidar S. Bjerkseth* *Deltok til lunsj på lørdag Gjest på fredag: Jan Thomas Hagen fra LNU og FABU. Møtested: Metodistkirken på Grünerløkka Ikke tilstede: Solveig Elise Broback Åse-Beate Hinderaker Anders Fladeby Gard Kjølholdt Referat til: MBUs Landsstyre Vidar S. Bjerkseth Gunnar Bradley Knut Olav Seland Møte nr: 1/2011 Dato: LS 1/2011 Innledning og velkommen Innledning ved Vidar S. Bjerkseth LS 2/2011 Valg av ordstyrer og referent Forslag ordstyrer: Audun Westad Vedtatt Forslag referent: Camilla G. Røed Vedtatt Ansvar/Frist AW LS 3/2011 Godkjenning av innkalling og referat Referat LS 4: Må minne korpsstyret på å få innblikk i lovendringsforslaget til korpstinget. Referat og innkalling godkjent LS 4/2011 Endring av MBUs lover Camilla G. Røed presenterte et lovendringsforslag. Lederløftet, som er nedfelt i lovene må og skal endres. Endringen må skje i takt med at Metodistkirken har endret sitt medlemsløfte. Det skal også utarbeides retningslinjer i tillegg til lovene, som kan endres oftere og raskere. AW/

2 Audun Westad og Camilla G. Røed jobber videre med et lovendringsforslag, med hjelp fra Vidar Bjerkseth. LS 5/2011 Økonomi Status årsregnskap 2010 Hege Bergjord la frem regnskapet for 2010 Utgifter til hovedkontoret som skulle vært ført på regnskapet for 2009 ble i stedet ført i Dette gir underskudd i årets regnskap. HB/ Evt. endringer/oppdateringer av budsjett Lønnspostene ble justert Mindre nasjonal grunnstøtte for 2011 Camilla G. Røed lager en oversikt over prisen for alle MBUs leirer i 2010 som må være klare til styremøte i mai Hege Bergjord fremskaffer de opplysninger som er nødvendig for å ferdigstille regnskapet for Bl.a. å finne ut hva garantien som er ført i regnskapet er. Justert budsjett vedtas på neste møte. LS 6/2011 Post MBU sekretær la frem eposter fra EMYC Team i Chemniz i Tyskland i 10 måneder Swop shop i Gøteborg april 2011 Metodist festival 1.-5.august 2012 i Polen MBU har fått forespørsel om å arrangere EMYC i Norge i Neste EMYC møte er sept. i Wien, Østerrike. Eposter tatt til orientering LS sier nei til å arrangere EMYC i Norge på grunn av dårlig økonomisk situasjon i EMYC. LS anbefaler et billigere sted og ser på hva vi kan gjøre økonomisk. Tor Anders Lillås blir spurt om å reise på EMYC i september. Om dette ikke passer, reiser Frøydis E. Isnes i stedet for. LS 7/2011 MBU banken Kjersti Ellingsen har laget et forslag til flyer for MBU banken. LS hadde noen kommentarer til flyeren: Sette inn et annet bilde Signatur og utfylling på baksiden LS kan gi fullmakt til å ferdigstille MBU banken så fort som mulig. Flyer og informasjon om MBU banken må ut på nettsider og til menigheter og BUR. MBU banken må også frontes på Årskonferansen. Styret må drive oppsøkende virksomhet i mange kanaler. LS har et mål om 100 givere i løpet av MBU sekretær hører med Gunnar Bradley el. Ragnar Falch angående avtalegiro. AW/

3 LS 8/2011 MBU sekretærens saker Status og viktig info Medlemsregistrering Årsmelding 2010 Registrering i Brønnøysund Klargjøring av Frifondsforvaltning 2010 til revisjon. Nye retningslinjer MBU Frifond 2011 Orientering fra LNU, FBU og NY start, Frifond Viser til informasjon fra LNU i fellesbolken fredag Seminar om Ny Start på sommerfesten Foreligger ikke referat fra FBU Stortingsbesøk før jul Invitasjon fra Agderbenkens Ingolf Ropstad og Hermund Haaland til samtale med andre kristne barne og ungdomsorganisasjoner om hvordan vi kan markere oss i dagens politiske samfunn. Informasjon tatt til orientering LS 9/2011 MBU prestens saker MBU prest Frøydis Grinna orienterte om sine arbeidsoppgaver i 2010: Menighetstur med Oslo Central Nord-Norges konferansen med seminar om trosopplæring Konfirmantleir Nytt Timoteus kurs i november MBU presten møtte studenter i Bergen, og har også lyst til å gjennomføre en slik samling i Tromsø. Dette ligger derimot litt frem i tid. Fjellkurs for kirkelig ansatte med KRIK. Interessant å være med på fjellkurset da mange i MBU er engasjert i KRIK. Betydningen av store breddetiltak for aktiviteten i MBU. Vi trenger ikke alltid å arrangere alt, men kan satse på og oppfordre MBUere til å reise sammen på f.eks Skjærgårds og andre store arrangementer. På Risøya kan man ha egen camp med aldersgrense fra år. FG Noe program for 18-25/30 år på sommerfesten. Folk kan bo for seg selv, men er med på sommerfesten som de voksne. Man kan ha egne bibeltimer, lag på fotball og evt. bidrag på misjonsmarked. Det kan også være mulig med et seminar. Disse programpostene kan fungere som en overgang fra tenleir til sommerfesten, og ikke egen leir med full lederstab. Inspirasjonshelg høsten 2011 med ønske om bibelundervisning. Hvordan man skal invitere og hvem som inviteres. Alle ledere må bli invitert. Det må undersøkes i forhold til støtteordninger og/eller stipendordning når det gjelder den økonomiske biten for helgen. MBU presten får beskjed fra LS om sakene hun må følge opp til neste styremøte. MBU presten hører med Ingerid Hoggen ang. programposter for 18-25/30 år på Sommerfesten. Dato for inspirasjonshelg: september. Frøydis Grinna jobber videre med inspirasjonshelgen. LS 10/2011 MBUs Landsmøte 2012 Intet nytt å melde Frøydis Eline Isnes kontakter nominasjonskomiteen LS har ønsker som sendes til teknisk arrangør: Ønskelig med et leirsted som ikke koster for mye. FEI

4 LS 11/2011 Speiderkorpsets hjørne Intet nytt å melde fra korpset. BRE/ Forberedelsene til korpstinget er i rute. Audun Westad representerer MBU på korpstinget. Informasjon tatt til orientering LS 12/2011 Evaluering MBU prest prosjekt Det ble gitt en kort orientering om MBUp prosjektet i fellesbolken på fredagen av Frøydis Grinna og Vidar S. Bjerkseth.Orientering AW/ LS kommer tilbake til saken etter endelig behandling i felles-au. LS 13/2011 Leirene Innspill fra Vidar S. Bjerkseth: På bakgrunn av MBUs henvendelse til kabinettet om akutt mangel på leirprest på nyttårsleiren, ble dette tatt opp på landssamlingen. Henstilling til MBU: Det har tidligere vært en liste på landssamlingen over prester som vil være med på leir og at det rulleres på de som står på listen. MBU må sende ut en henvendelse til alle prester om de kunne tenke seg å være leirprester. Vi må finne prest til nyttårsleiren allerede nå, da mange av prestene har lagt programmet for MBU må også prioritere MBUprest, Frøydis Grinna, på konfirmantleiren. Landsstyret LS tar henstillingen til etterretning og tar kontakt med prestene. Audun Westad og Maia Blomhoff Holm spør prester til nyttårsleir, i februar. Sommerfesten Diskusjon rundt mandatet til Bergen Central og MBU når det gjelder leirene på sommerfesten. God mulighet for MBU og Bergen Central å bygge relasjoner. Dette kan også komme godt med til neste års sommerfest. Forslag fra Frøydis Isnes: Revurderer beskjeden til Bergen Central i forhold til Minior, etter anmodning fra kabinettet. Og fordi MBU ønsker å fremme videre samarbeid med Bergen Central. Forespørsel fra Inger Olsen om å dekke kr til lyd og lysanlegg på tenleiren, og muligheter for å få dekket aktiviteter som koster litt mer. Mellomlegget mellom kostpris og deltakeravgift utgjør budsjettet for den enkelte leir. Votering over forslaget til Frøydis Isnes. 5 for og 1 mot. Forslag vedtatt. Audun Westad og MBU sekretær sender mail til ledere i Bergen Central med kopi til sommerfestkomiteen og tilsynsmenn. LS bevilger ikke kr på grunn av manglende økonomi, men hjelper gjerne med å finne en annen løsning. MBU kan ikke gå inn med ekstra midler til aktiviteter. Det må tas av deltakeravgiften.

5 Lederbank For hver leir fremover skal det lages en lederbank. Den skal inneholde hvem som er blitt spurt, hvem som har sagt ja eller nei og hvem som ønsker og ikke ønske rå være med på fremtidige leire. Evaluering Det lages et evalueringsskjema som fylles ut av alle ledere etter leir. Kommentarer fra Vidar S. Bjerkseth på noen punkter som LS følger opp. Attest Det utformes en standard attest for ledere som har vært med på leir. Denne attesten skal kun inneholde fakta om leiren og jobben, ikke noe om lederen som person. Hva skal gjøres for å rekruttere flere ledere til leir? Være tidlig ute! Oppfordre leirsjefer til å bruke Timoteus-deltakere! Hver leir BØR ha med noen nye ledere. Evaluering av nyttårsleir 2010/11 Camilla hadde evalueringsmøte med Herdis Marie og Ane-Marte. Følgende punkter må tas med videre: Må være minst 8 ledere Alle avtaler må være klarert på forhånd, med nøyaktig informasjon til leirsjef. Transport, butikk. Må alltid ha en bil tilgjengelig. De som skal i bakken må bruke hjelm. Mangler på stedet må være rettet opp til neste leir. Lederteamet må være klart god tid i forveien slik at de har tid til å planlegge. LS tar tilbakemeldingen fra årets leirsjefer til orientering og følger opp ovennevnte punkter. Påskeleir 2011 på Ildjarntunet Audun Westad er leirsjef for juniorleiren, som arrangeres sammen med DER under navnet Vinterfesten fra april. Foreløpige ledere: Irene Westad, Camilla G. Røed, Henrik Kiil Blomhoff. Leirprest: Ola Westad. Påskeleir i Nord-Norge 2011 Idar snakker med aktuelle ledere fra Hammerfest. Det kan se ut som det er nok ledere til å starte på neste steg av planleggingen Utgangspunktet er en ungdomsleir (Fra 8.kl) som starter 16. april og varer til 20. april på morgenen. Priser og budsjett jobbes det videre med når det andre faller på plass. Mest sannsynlig blir Idar Halvorsen leirprest Håper å ha klart informasjon om leiren i første halvdel av februar, som kan publiseres på MBUs hjemmeside. Tar imot påmeldinger til maks antall for leiren er nådd Ukraina 2011 Det er 11 påmeldte på leiren. Budsjettert at man får kr fra legat. Fått kr. fra Betanien Oslo og Bergen; dekker leirutgifter til gatebarna. Budsjettet går i balanse, hvilket betyr at det ikke er budsjettert med at ledere betaler. Så lenge leiren går i null eller bedre kan man la være å ta deltakeravgift. Forslag fra Frøydis Isnes: Ha med MBU t-skjorter til gatebarna, og ta en lavere pris på t-skjortene til gatebarna. Det er viktig at alle deltakerne på

6 leiren er likt kledd, da dette ikke skaper økonomiske skiller. Forslag vedtatt Konfirmantleir Frøydis Grinna blir spurt, som MBUprest, om å være leirprest på konfirmantleiren, og om hun har noen tanker i forhold til lederteam. Andreas Øksnes bør spørres igjen, og det er også aktuelt å høre med noen av de andre ansatte barne- og ungdomsarbeiderne i Metodistkirken. Datoen for konfirmantleiren blir oktober. LS jobber videre med ledersituasjonen etter å ha fått tilbakemelding fra Frøydis Grinna. Konfirmantleiren skal være klar innen neste LS i mai. Nyttårsleir 2011/12 Maia Blomhoff Holm bli leirsjef LS vurderer også muligheten for et nytt sted. Gulsrud leirsted ved Vikersund sjekkes ytterligere ut både med tanke på konfirmantleir og nyttårsleir. LS 14/2011 Nettsiden Oppdatering og status Endringsforslagene som LS sendte til Jo Lyshoel er godkjent. Innen LS vil det være klart et system for påmelding og lederskjema. Reiseregning skal legges ut. Målet er at all offentlig informasjon må finnes på nettet. Eirik Jørstad og Jo Lyshoel holder kontakten videre. Saken om domenenavn tas når MBUs søknad i Br.sund godkjennes. Endringsforslag til nettsiden sendes til Eirik. LS 15/2011 Trosopplæring Presentasjon av prosjektet Økonomisk plan, MBUs andel Når vi først gjør det skikkelig må det brukes penger. Leservennlig for svaksynte, bedre lay-out enn diakoniplanen. Hefter i stedet for perm. LS sine medlemmer sender forslag til Camilla Bør ikke ha egen nettside, men må ligge på MBU og DER siden. EJ Forslag fra Audun Westad om å støtte forslaget fra Åse Meistad i DER om å utsette endelig plan for trosopplæring til ÅK Forslaget oversendes Hovedstyret. Forslag vedtatt LS 16/2011 Profilering Audun Westad la frem saker i Anders Fladebys fravær. MBU har fått meget godet tilbud fra leverandør. MBUs tekstilbeholdning pr. januar 2011: Bukser hettegensere til gutter lange hettejakker til jenter t-skjorter til gutter topper til jenter AF Anders Fladeby har begynt å undersøke hva de har på tilbud av

7 barnestørrelser. LS setter opp prisene noe LS ønsker å kjøpe inn klær med barnestørrelser innen påskeleiren. LS 17/2011 Unges Rådsmøte Tema: Kirkene sammen - i dag og i morgen Kristen identitet utfordres ved at man opplever en del kristen forakt i dagens samfunn. Dette fører også til en del nyreligiøsitet. På Unges Rådsmøte skal det også vedtas vedtekter og uttalelser, Forslag som skal opp til debatt er om religionsfrihet i skolen. Hvilket betyr at man skal ha lov til å utøve sin religion i skolen Saker som LS ønsker å ta opp på Unges Rådsmøte sendes til Audun Westad innen 4.februar. AW LS 18/2011 Dato og sted for styremøter 2011 Neste styremøte var egentlig satt opp Men da det er samtidig som Hovedstyret så blir neste styremøte 6.-8.mai i Oslo området. LS 19/2011 Eventuelt Caravan 2011: Ungdommer fra USA kommer til Europa og skal besøke Norge. Da det er minimal aktivitet i menighetene somemrstid, blir de anbefalt og dra på sommerfesten. NEECCYC: Det har oppstått usikkerhet rundt innbetaling. MBU betaler ikke noe mer inn før ting er oppklart. Mobilt nett: Hege Bergjord har undersøkt priser på mobiltelefon og mobilt bredbånd til å ha på leir. 1. KNIF har avtale med Ventelo ang. mobilt bredbånd, månedspris pluss for det vi bruker. Månedspris på mobiltelefon. 2. NetCom tilbyr kontantkort. Hege Bergjord sjekker opp ytterligere priser til neste styremøte. AW/HB

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer