DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: 064 &40 Arkivsaksnr.: 11/72 DELTAGELSE I HALD-PROSJEKT EKOMMUNE/FEIDE Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune skal delta i HALD-prosjektet ekommune/feide og bevilger kr som vår kommunes andel av prosjektet. Dette dekkes ved å benytte innarbeidet bevilgning på kr i kommunens vedtatte investeringsbudsjett for 2011 samt at kr fra overførte midler rådmannens stab (andel overskudd 2009) overføres fra årets driftsbudsjett til investeringsbudsjett Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendig budsjettregulering. Bakgrunn: Dønna kommunestyre vedtok i sitt investeringsbudsjett i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2011 å avsette kroner til deltakelse i HALD-prosjektet ekommune/feide. Saksutredning: I Kommuneproposisjonen for 2011 står det: Forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor pålegger alle norske kommuner å følge de samme kravene som statlig sektor til nå har vært pålagt gjennom Referansekatalogen. Fra 1.januar 2010 ble kommunale virksomheter gjennom forskrift om obligatoriske ITstandarder pålagt å følge disse. Mellom kommunene i HALD er det derfor igangsatt et samarbeidsprosjekt for innføring av ekommune og Feide. Hvorfor ekommune? Informasjons- og kommunikasjonsteknologien er i sin natur grenseoverskridende og griper inn i alle sektorer og samfunnsområder. IKT er en sentral drivkraft i økonomien og bidrar til å effektivisere både offentlig og privat sektor. Samtidig gjør teknologien det mulig å styrke lokaldemokratiet, utvikle bedre tjenester og skape økt samhandling mellom ulike aktører. IKT er en av de sterkeste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Det er anslått at IKT står for hele 40 prosent av produktivitetsveksten i EU. Norge er blant de land i verden som har høyest produktivitet. Dette har mange årsaker, men en av hovedgrunnene er utstrakt bruk av teknologi. Høy produktivitet er like viktig i offentlig som i privat sektor. Uten en effektiv offentlig sektor er det vanskelig for det private næringsliv å oppnå høy produktivitet. IKT er samtidig viktig for distriktsutbygging og utvikling av lokalsamfunn. Regioner og kommuner

2 som vil tiltrekke seg næringsbedrifter og innbyggere, må legge til rette for bredbånd og effektive elektroniske tjenester. Både innbyggere og næringsliv forventer elektroniske tjenester fra kommuner og fylkeskommuner, på samme måte som fra private tjenesteytere. Digital inkludering er satt høyt på dagsordenen i mange land. Det handler om å inkludere alle innbyggerne i informasjonssamfunnet, uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse, geografi og kulturell bakgrunn. Tilgang til elektronisk infrastruktur (bredbånd) er en viktig forutsetning for digital inkludering. Like viktig er tilgang til digitalt innhold og digitale tjenester og universell utforming av offentlige nettsteder. Digital inkludering er også viktig for utvikling av lokaldemokratiet. Ved å legge til rette for elektronisk dialog og samhandling kan kommunen/fylkeskommunen skape økt innsikt i politiske prosesser og debatt om viktige lokalpolitiske spørsmål. IKT kan bidra til en mer helhetlig og samordnet offentlig sektor. Informasjon og tjenester kan sammenstilles på tvers av sektorer og offentlige virksomheter og tilpasses den enkelte brukers behov. Samtidig kan informasjon registreres, lagres og utveksles mellom offentlige virksomheter, bl.a. informasjon som er viktig for å sikre liv og helse. IKT er et viktig virkemiddel for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester. Ved å gjøre informasjon tilgjengelig på Internett og etablere integrerte elektroniske tjenester kan søknadsprosesser forenkles og forbedres. Oppdatert og korrekt informasjon er avgjørende for å kunne treffe raske og gode beslutninger i offentlig saksbehandling. Innen utdanningssektoren kan IKT være med på å skape bedre læringsmiljø, tilpasset den enkelte elevs evner og interesser. IKT kan gi tilgang til oppdaterte kunnskapskilder og mulighet for samhandling og kunnskapsdeling med andre. Samtidig kan IKT bidra til å styrke samarbeidet mellom hjem og skole. På helse- og omsorgsområdet kan IKT bidra til mer korrekt dokumentasjon og raskere informasjonsutveksling mellom fastleger, sykehus og helse- og omsorgstjenesten i kommunene. IKT blir stadig viktigere som verktøy for omstilling og frigjøring av ressurser i kommunesektoren. Selv om elektronisk databehandling har vært benyttet i flere tiår, er det fortsatt mulig å hente ut store effektiviseringsgevinster. Analyser har vist at enkelte tjenester kan effektiviseres med mer enn 90 prosent ved bruk av elektronisk informasjonsutveksling mellom kommunen og den enkelte bruker. Gevinstene kan være knyttet både til mindre papirflytting, til lettere tilgjengelig informasjon og til redusert saksbehandlingstid. Gevinstene blir størst der det er mulighet for saksbehandling basert på forhåndsbestemte kriterier, automatisk oppslag i databaser og forhåndsutfylling av søknadsskjemaer. Helse- og omsorgstjenesten er trolig det området der mulighetene for å frigjøre ressurser ved økt bruk av IKT er størst. Det er også mulig å frigjøre ressurser på dette området ved bruk av robotteknologi og annen velferdsteknologi. IKT-løsninger er viktige for kommunens/fylkeskommunens interne drift. I en mellomstor kommune er det ikke uvanlig med rundt100 ulike IKT-systemer. Økonomi, lønns- og styringssystemer er nødvendig for effektiv forvaltning av virksomhetens ressurser. Saksbehandlings- og arkiveringssystemer trengs for å sikre god forvaltningspraksis. Geodatasystemer er en forutsetning for planlegging, registrering av miljødata og generell saksbehandling. Elektronisk handel kan bidra til lavere anskaffelseskostnader. Det er stort behov for å utvikle felles kravspesifikasjoner for ulike fagsystemer i kommunene. For mange kommuner er det lønnsomt å samarbeide om anskaffelse og drift av utstyr og systemer.

3 Dessuten kan utvikling og bruk av systemer basert på fri programvare bidra til bedre og billigere løsninger. Om FEIDE FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle i Skole-Norge skal ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier innen utgangen av Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skolen lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Denne identiteten kan elever og ansatte bruke til å legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenesten; for eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk. Hvem du er og hvilken rolle du har i skolen, bestemmer hva du får tilgang til: Elever, lærere, rektorer og foresatte har ulike roller og har dermed forskjellige rettigheter. For at dette skal virke på tvers av alle grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter, må den tjenesten som utfører selve påloggingen (Feide), kunne stole på at opplysningene fra hver enkelt institusjon er riktige og oppdaterte. En ryddig identitetsforvaltning må derfor være på plass hos skoleeiere som skal innføre Feide. Dette krever at kommunen i tillegg til Feide må ha på plass et skoleadministrativt system for å lagre personopplysninger om brukerne før man får Feide-godkjenning. Høsten 2007 startet arbeidet med Feide i grunnskolene for fullt. Arbeidet med Feide i grunnopplæringen drives av UNINETT ABC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Status ved skolestart 2009 var at tilnærmingsvis alle høgskoler, universiteter og videregående skoler tilbyr Feide-identiteter til sine ansatte. Det er nå kommunene sin tur og det er mange kommuner som allerede er Feide-godkjent. En skoleeier har mange gode grunner til å innføre Feide: Feide gir god økonomi, man oppfyller lovbestemte krav i henhold til personopplysningsloven, og det gir skoleeier langt bedre datakvalitet. Feide gir også utvidet tilgjengelighet og tilgang til nasjonale tjenester. I utdanningssektoren er det sterk vekst i antall digitale ressurser og tjenester som baserer seg på elektronisk identifikasjon som tilgangskontroll. Feide gir brukeren ett brukernavn og ett passord som gir tilgang til både lokale tjenester (som e-post og kalendersystem) og nasjonale tjenester (som for eksempel digital eksamen og NRKs arkiv). For skoleeier gir dette lavere administrasjonskostnader og lavere terskel for å innføre nye tjenester i skolen. I mai 2009 ble det vedtatt en kostnadsmodell for Feide. Grunnopplæringen får en betalingsmodell som har en fast pris per skoleeier avhengig av størrelse, der Kostras tall legges til grunn for fordelingsnøkkel. Skoleeiere får rabatt dersom det er fire skoleeiere som samarbeider, eller samarbeidet har over 3000 elever. Prismodellen for grunnopplæringa revurderes for 2012 når utrullingen er gjennomført i grunnopplæringen og den langsiktige organiseringen av Feidearbeidet er avklart. I samarbeidsprosjektet for HALD-kommunene om innføring av Feide/eKommune 2011 er det laget et kostnadsestimat på til sammen kroner. Dønnas andel av dette utgjør kroner. Da er også utgiftene til innføring av skoleadministrativt system og ny portalløsning/webserver medregnet.

4 Utgifter til skjemapakke, integrasjon skjema/fagsystem er ikke medregnet (turkis ramme i tabellen). Estimat over kostnader med Feide/eKommune 2011: Totalt 2011 Alstahaug 40% Herøy 20% Leirfjord 20% Dønna 20% Prosjektleder 70% stilling (inkl. sos. omk): Portalløsning inkl. webserver: Skjønnsmidler Integrasjonsmoduler: Feide: Implementering i skolenett (Alstahaug) Konsulentbistand: Programvare (SAS): Sum: Skjemapakke (14 skjema) : Integrasjon skjema/fagsystem pr stk pr stk pr stk pr stk MinSide/AltInn: Inkl Inkl Inkl Inkl Ved innføring av Feide oppfyller skoleeier personopplysningslovens krav om at brukeren skal få innsyn i egne data og at brukeren må gi godkjennelse til overføring av data til tjenester. Skoleeier får god oversikt over egne brukere og kontroll over hvilke Feide-tjenester som skal være tilgjengelig for disse. Alle skoleeiere bør ha god kontroll og oversikt over persondata, men det har i årenes løp utviklet seg ulik praksis for behandling av persondata i forskjellige deler av skolesektoren. Som ledd i en Feide-innføring vil det bli etablert felles regler for vedlikehold av data i kildesystemene og felles rutiner for endringer av register når for eksempel en elev eller en lærer slutter. Bedre datakvalitet vil være et resultat av en Feide-innføring. Tilgang til digitale ressurser og tjenester er i dag ofte knyttet til den enkelte pc eller dennes IP-adresse. Feide er en løsning for web-baserte tjenester der tilgangen reguleres av at brukeren kan identifisere seg - uavhengig av tid eller sted. Feide gir også mulighet for å identifisere elevers foresatte på en sikker måte, slik at for eksempel læringsplattformer kan åpne for å gi foresatte tilgang til elevenes arbeider.

5 Både kommersielle og offentlige tjenestetilbydere arbeider med å utvide mengden av tilgjengelige Feide-klargjorte tjenester. Kunnskapsdepartementet har tidlig sett gevinstene en enhetlig identitetsforvaltning vil gi i skolesektoren. Det vil gi bedre og mer effektive digitale tjenester, og man vil få en ryddig og effektiv håndtering av personopplysninger. Dette er i tråd med lover og forskrifter basert på standardisert teknologi. Elever og lærere vil få felles innlogging til en rekke tjenester. Kunnskapsdepartementet er i førersetet ved innføringen av Feide. Underliggende etater, f.eks. Utdanningsdirektoratet, er gitt tildelingsbrev som tydeliggjør dette. Et eksempel er at de skal tilby Feide-innlogging på egne elektroniske tjenester. Feide er i tillegg forankret på kommunalt og fylkeskommunalt nivå gjennom KS' IKT-strategi "ekommune 2012". Det er også tatt beslutninger i alle fylkeskommunene om at Feide skal innføres. Kommuner som knytter seg til Feides innloggingstjeneste blir vertsorganisasjon og må tilfredsstille en del krav. Kravene kan grupperes slik: krav til behandling av personopplysninger krav om innføring av IKT-reglement krav til den tekniske løsningen krav om førstelinjesupport Hvor mye arbeid som kreves for å oppfylle kravene, kommer an på hvordan situasjonen er ved prosjektets oppstart. En kommune som har ryddige og dokumenterte rutiner rundt et skoleadministrativt system, vil ha mye enklere utgangspunkt enn en kommune uten skoleadministrativt system. Det samme gjelder kravene til den tekniske infrastrukturen. Det er verdt å merke seg at Feide stiller de samme kravene til behandling av personopplysninger som det personopplysningsloven med forskrifter stiller til en skoleeier. Et Feide-prosjekt kan derfor også brukes som et verktøy for skoleeiere til å forsikre seg om at de følger lovens krav. Vurdering: Av saksutredningen framgår det at ved deltakelse i HALD-prosjektet ekommune/feide vil Dønna kommune delvis oppfylle statlige krav som er satt til alle kommuner. Kommunale virksomheter er gjennom forskrift pålagt å følge obligatoriske IT-standarder, og Kunnskapsdepartementet krever at alle i utdanningssektoren fra universitet, høgskole, videregående skole og grunnskole skal ha fått tilbud om FEIDE-identitet innen utgangen av Alle grunnskoler er pålagt digital administrasjon av eksamen gjennom prøveadministrasjonssystemet(pas). Også gjennomføringen av nasjonale prøver og brukerundersøkelser for elever, foreldre og lærere gjennomføres digitalt. Det synes derfor å haste med å komme seg på banen for å få gjennomført pålagte krav både i forhold til kommuneadministrasjonen og kommunens grunnskoler.

6 Gjennomføringen av ekommune/feide er en stor oppgave for en liten kommune. Samarbeidet i HALD er derfor viktig og nødvendig for å få dette på plass. Rådmannens tilleggsopplysninger. Etter at saksbehandler har ferdigstilt saken har Alstahaug kommune ved prosjektleder for E- kommuneprosjektet kontaktet de andre kommunene og bedt om klargjøring i forhold til nødvendig tilleggsbevilgning i forhold til kommunens heimeside. Dette gjelder i forhold til anskaffelse av Nasjonal Tjenestekatalog fra Kommuneforlaget (KF). Dette er en elektronisk (og fysisk) katalog med oppdaterte beskrivelser av alle tjenester som kommunene tilbyr. Beskrivelsene vil være tilgjengelige og oppdaterte på kommunens egne heimesider, med linker til relevante tjenester og lenker til relaterte skjema. Prosjektleder og IT-sjef vurderer det slik at tjenestekatalogen vil være svært gunstig for innbyggernes muligheter til selvbetjening, samt for generell informasjon om innbyggernes rettigheter og plikter overfor kommunen. Anskaffelseskostnad m.m vil være ca kr Denne foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2011 ved at kostnadsrammen for ekommune-prosjektet økes fra kr til kr økningen dekkes ved bruk av overførte midler (ubrukt andel overskudd 2009) rådmannens stab på kr F.o.m vil det være en årlig driftskostnad på ca kr knyttet til Nasjonal Tjenestekatalog fra KF. Vedlegg: Ingen

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning.

Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for Inn på tunet satsning. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.10.2010 kl. 13:00 Besøk: Kl. 13.00: Jona Evju og Anita Stevning kommer og vil fortelle om sine planer for

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09

FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 FELLES IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I ØRU-KOMMUNENE 2006-09 (Regional konkretisering og realisering av Program for digital kompetanse 2004-2008) Vedtatt og anbefalt av ØRU-styret 16.06.06 Felles IKT-plan for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012

Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedlegg til forslag til Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2010-2013 Strategisk IKT-plan for grunnskoleseksjonen Sørum kommune 2009-2012 Vedtatt av: Lederforum 10.09.09 Innhold 1 Innledning... 3 2 Infrastruktur...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015

IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 IKT i oppvekst IKT-plan 2012-2015 Utkast mars 2012 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Kunnskapsløftet 3 1.2 Kommuneplan for Grimstad kommune 2012-2020 3 1.3 St.meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring 4 1.4

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014

Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Strategisk IKT-plan for Sørum kommune 2011-2014 Handlingsplan 2011 Vedtatt av økonomi- og administrasjonsutvalget Sørum kommune XX/10 08.12.10 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis temahefte Datavask og rutiner beste praksis Innhold Om UNINETT ABC...4 Om dette heftet...4 INNLEDNING...5 1 Om identitetsforvaltning...5 2 Krav til skoleeiere...5 2.1 Norsk lovgivning...5 2.2 Generelle

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Forvaltningsrevisjon Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune STYRING AV IKT-SATSNINGEN I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer