Lokal energiutredning Rauma Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning Rauma Kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning Rauma Kommune 2009

2 Sammendrag Energiforbruket i Rauma kommune i 2007 var 185 GWh. Elektrisitetsforbruket det samme året var 160 GWh, og stod dermed for ca. 86 % av det totale energiforbruket. Ved og treavfall var på 13,6 GWh og stod for ca. 7 % og olje / parafin for ca. 4 %. Bruk av gass var ca. 1,5 %. I 2009 var elektrisitetsforbruket på 150 GWh. Husholdningene og privat tjenesteytende sektor er de største forbrukerne av energi i kommunen og det er derfor de to gruppene og offentlig sektor som har størst påvirkning på forbruket. Vannbåren varme i større bygg og potensialet for fleksibilitet ved å kunne bruke forskjellige energikilder er her tilstede. Dette er vist i denne rapport og i prosjekt Fjernvarme basert på fastbrensel, mulighetsstudie for Rauma kommune, KanEnergi AS, I husholdningene antas siste års utvikling i kraftpris og innføring av tilskuddsordning i 2003, at det er etablert varmepumpeløsninger. I tillegg viser nedgang i elektrisitetsforbruket i 2003 at prismekanismen har fungert, da forbruket er redusert og andre energibærere er brukt der det er mulig. Strømforbruket til husholdning, har stabilisert seg på rundt GWh/år. Prognoser for elektrisitet frem i tid er fremskrevet i to alternativ Prognose 1 er basert på lite innslag av alternative energikilder og økningen anslås til 6,5 % i perioden 2009 til Prognose 2 er et scenario med større innslag av alternative energikilder, med økning i elektrisitetsforbruket på ca 3 %. Denne prognose avhenger av hvilken forskyvning mellom energikildene som kan brukes. Gassbruk er i vekst til varmebehov, spesielt innen industri. Veksten reduserer strøm/oljeforbruk og bidrar til lavere utslipp av klimagasser/nox, sett i globalt perspektiv. Dagens kraftproduksjon utenom Statkraft er på ca.123 GWh/middelår. Det er planer for ytterligere utbygging på til sammen 196 GWh/år, som totalt gir 319 GWh/år. Dette er et betydelig bidrag innen fornybar energi. Prosjektet Fjernvarme basert på fastbrensel har kartlagt energipotensialet for alternativ energibruk og kan være en mulighet til konvertering til alternative energikilder for større bygg i Åndalsnes-området. Rauma Energi AS 2

3 Innhold 1 INNLEDNING FORMÅL MED LOKAL ENERGIUTREDNING MÅLGRUPPE FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGENE UTREDNINGSPROSESSEN I RAUMA KOMMUNE AKTØRER OG ROLLER Rauma Energi AS Kraftprodusenter i Rauma kommune Industri og næring Statkraft AS DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM INFRASTRUKTUR FOR ENERGI Distribusjonsnett for elektrisitet i Rauma Kommune Feil og avbrudd siste år: Aldersprofil for fordelingsnettet: DISTRIBUSJONSNETT FOR ANDRE ENERGIBÆRERE ENERGIBRUK (STASJONÆR BRUK) Temperaturkorrigering av energiforbruk Elektrisk energi Statistikk energibruk pr. brukergruppe (SSB) Totalt energibruk INDIKATORER FOR ENERGIBRUK UTBREDELSE AV VANNBÅREN VARME FOR OPPVARMING LOKAL ELEKTRISITETSPRODUKSJON FORVENTET UTVIKLING AV ENERGIBRUK I RAUMA KOMMUNE FOLKETALLSUTVIKLING I RAUMA KOMMUNE FORVENTET UTVIKLING AV ETTERSPØRSEL ETTER ULIKE ENERGIKILDER Elektrisk energi Biobrensel Oljeprodukt Gass Total energibruk Rauma Energi AS side 3 av 44

4 3.3 FORVENTET UTVIDELSE AV EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR Elektrisitet FORVENTET ETABLERING AV NYE ENERGIANLEGG Vindkraft Distribusjonsnett for gass, gassrør Vannkraft ANDRE FAKTORER SOM BETYR NOE FOR UTVIKLING AV ENERGIBRUK UTVIKLING I KOMMUNEN Boligbygging Etablering av næringsvirksomhet MULIGHETER FOR Å EFFEKTIVISERE OG REDUSERE ENERGIBRUK FREMTIDIGE UTFORDRINGER OG TILTAK ANALYSE AV MULIGHETSSTUDIE FOR FJERNVARME BASERT PÅ FASTBRENSEL AKTUELLE TILTAK FOR Å EFFEKTIVISERE OG REDUSERE ENERGIBRUK Effektstyring Energiøkonomisering, industri og kommunale bygg Varmepumper generelt Varmepumpeløsninger Gass NASJONALE OG FYLKESPLANER AKTUELLE LØSNINGER MILJØMESSIG OG SAMFUNNSØKONOMISK VURDERING AV AKTUELLE ALTERNATIV REFERANSER VEDLEGG BEGREP OG ORDFORKLARINGER Rauma Energi AS side 4 av 44

5 1 INNLEDNING Lokal Energiutredning for Rauma kommune 2009 Dette er en oppdatering av den lokale energiutredningen for Rauma kommune for Det er liten endring i energisituasjonen fra første utgave som ble utarbeidet i 2007, men det er satt i gang flere tiltak som vil få betydning for fremtidig utvikling i energiforsyningen. Rauma kommune vedtok i sak KS-043/06 Vassdragsplan for elvene i Rauma. 0&back=1 Regelverket vil være et vedlegg til kommunens innledende uttalelse til planene som oversendes NVE. Som grunnlag for NVE`s vurdering av konsesjonsplikt og som en del av kommunens høringsuttalelse til en eventuell konsesjonssøknad. Rauma kommune arbeider også med en Energi- og klimaplan for Rauma kommune. Rauma Energi er representert i planutvalget, som jobber med denne planen. En anser at Energi- og klimaplanen vil brukes som et underlag for politiske beslutninger i kommunen, og en ønsker at den blir samordnet med Lokal energiutredning.. Rauma Energi AS oppgraderer lokal kraftsystemplan etter hvert som nye småkraftverk forhåndsmelder nettilknytning. Nødvendige tiltak i nettet i forbindelse med økt innmating fra småkraftverk utredes og kostnadsberegnes. Investeringer i fordelingsnettet som utløses av økt innmating fra nye kraftverk må i all hovedsak dekkes av utbygger. 1.1 Formål med lokal Energiutredning NVE har utarbeidet en veileder for Lokale energiutredninger [2]. Under kapittelet Mål for utredningsarbeidet, står det: Målet om en langsiktig kostnadseffektiv og miljøvennlig energiforsyning søkes oppnådd gjennom informasjon og samarbeid for å klarlegge alle relevante fakta og aktuelle alternative energiløsninger. God informasjon gjør at ulike aktører kan få økt kunnskap og dermed bedre grunnlag for å fatte riktige beslutninger. Utarbeidelse av lokale energiutredninger skal bidra til å øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativ på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Områdekonsesjonær har monopol på distribusjon av elektrisitet i sitt område, og gjennom den lokale energiutredningen ønsker en å gjøre informasjon om blant annet belastningsforhold i nettet, tilgjengelig for alle aktører i varmemarkedet Både områdekonsesjonær og kommunen har viktige roller å ta vare på i forhold til valg av lokale energiløsninger. Et godt samarbeid mellom disse aktørene vil være vesentlig for å oppnå rasjonelle lokale energiløsninger. Energiutredninger skal være et hjelpemiddel i kommunens eget planarbeid, der energi i mange sammenhenger vil være et viktig tema. Prosessen med å utarbeide lokale energiutredninger, som blant annet innebærer ett årlig møte mellom kommune og lokalt nettselskap, skal bidra til større åpenhet og bedre dialog om lokale energispørsmål. Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og energisammensetning i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi. Den skal dessuten inneholde en beskrivelse av forventet stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper og en utredning av de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i Rauma Energi AS side 5 av 44

6 energietterspørselen. Herunder muligheter for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, gass, tiltak for energiøkonomisering, virkning av energisystemer på forbrukssiden med mer. Rauma Energi AS side 6 av 44

7 1.2 Målgruppe Energiutredningen skal fremskaffe et faktagrunnlag om energibruk og energisystemer i kommunen. Lokal energiutredning kan være hjelpemiddel for å styrke kompetansen til kommunens politikere slik at de kan etablere en energipolitikk som er integrert med annen kommunal politikk. Energiutredningene kan bidra til å øke bevissthet og kunnskap om lokal energiforsyning hos byggeiere, eiendomsutviklere, kommunenes ansatte og aktører i energimarkedet lokalt, og dermed gi grunnlag for videre vurderinger og et utgangspunkt i forbindelse med planvedtak og investeringsbeslutninger. I tillegg kan lokal energiutredning gi kunnskap om det lokale energisystemet hos ulike sluttbrukergrupper, som husholdning, industri og private tjenesteytende. 1.3 Forutsetninger for utredningene En lokal energiutredning vil ikke være lik fra kommune til kommune. Områdene vil variere etter viktighetsgrad og kompleksitet. Det er derfor ulikt omfang og innhold. Typiske områder der det er viktig å legge ned en stor innsats: Stor utvikling i bebyggelsen. Tett bebyggelse. Nettanlegg med stor belastning og begrensning i kapasitet. Nettanlegg som er på slutten av sin levetid. Områder hvor det allerede finnes eller kan etableres alternative energikilder Områder med miljøproblem Datakvalitet i underlagene forbedres ved at aktører vurderer dataene og kommer med forbedrede underlag. I tabeller for oppstilling totalt energibruk har SSB forbrukstall for årene 2000, 2004, 2005, 2006 og Det er 2007 som omtales i fordelingen i stasjonær energibruk i sammendraget. I tabelloppstillingene er det også tatt med tall for elektrisitetsforbruket i 2008 og 2009, da en her egen statistikk på dette. 1.4 Utredningsprosessen i Rauma kommune I forbindelse med arbeidet med Lokal energiutredning, er det deltakere fra Rauma kommune og områdekonsesjonær Rauma Energi AS. Formålet med dette arbeidet er med underlag fra aktører å beskrive nå-situasjonen og planer frem i tid. Utredningsarbeidet er en kontinuerlig prosess som startet i 2004, og vil fortsette i årene framover. Hvis det er innspill til utredningen, kan en ta kontakt med følgende personer: Navn Selskap Telefon E-post Bjørn Dybhavn Ørger Thokle Brit Grønmyr Rauma Energi AS (RE) Rauma Energi AS (RE) Rauma kommune (RK) Tabell 1.1: Kontaktpersoner Lokal Energiutredning for Rauma kommune Rauma Energi AS side 7 av 44

8 1.5 Aktører og Roller Lokal Energiutredning for Rauma kommune 2009 Det er flere aktører som har vært med i prosessen med lokal energiutredning i Rauma Kommune. I dette kapittelet omtales mer utførlig de aktører som har vært sentrale i prosessen og hvilke roller de har. Følgende instanser har vært med på utforming og gjennomføring av lokal energiutredning for Rauma Kommune: - Rauma Energi AS (RE) Områdekonsesjonær - Rauma Kommune (RK) Kommunal planlegger Andre aktører i energi-/kraftbransjen som har betydning i kommunen: - Statkraft AS Kraftprodusent Rauma Energi AS Rauma Energi AS (RE) er et energiselskap med hovedparten av sin virksomhet i kraftbransjen, er lokalisert på Øran Vest og er 100 % eid av Rauma kommune. Selskapet er organisert som et konsern bestående av morselskapet Rauma Energi AS og datterselskapene Rauma Energi Kraft AS, Rauma Energi Bredbånd AS og Rauma Energi Eiendom AS. Rauma Energi AS er medeier i Trønderkraft AS og Energi 1 Kraft. Under beskrives virksomhetens avdelinger som berører denne utredningen. Utdrag av forretningsideen: Produsere, transportere og omsette kraft mest mulig effektivt. Hovedmålsettinger beskrives i to hovedretninger. Den ene går ut på å drive effektivt og rasjonelt og å søke allianse på områder som gir merverdi for virksomheten. Dette for å oppnå det andre hovedmålet som er lokal forankring, utvikling og eierskap til beste for kommunen og innbyggerne. Rauma Energi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner i Rauma og være foretrukket som leverandør innen sine forretningsområder. Derfor er også datterselskapet Rauma Energi Bredbånd AS etablert. Selskapet har to ansatte og er en satsing på høykvalitet kommunikasjon. Formålet er å utnytte eksisterende infrastruktur og å tilby kommunen bredbånd og nye tjenester som ønskes av næring, kommune og innbyggere. Det er totalt 32 årsverk i konsernet ved utgangen av Det vises til hjemmesiden: Nettdriften/Driftsavdelingen Denne avdelingen har ansvaret for planlegging, bygging og drift av selskapets distribusjonsnett for elektrisk kraft, som består av 790 km linjer og kabler, 361 nettstasjoner med transformatorer, med total ytelse på 70 MVA. Leder for avdelingen er driftssjef Helge Gjerde. Det er 16 ansatte i driftsavdelingen, fordelt på drift, vedlikehold og nybygging Rauma Energi Kraft AS Omsetningsselskapet Rauma Energi Kraft ble stiftet sommeren Forretningsideen er kjøp av kraft på børsen for deretter å selge den videre til sluttbruker. Omsetning i 2005 utover eget nettområde var 25,6 GWh. Det er 1,5 årsverk i avdelinga. Rauma Energi AS side 8 av 44

9 Produksjonsavdelingen i Rauma Energi AS Produksjonsavdelingen, har ansvaret for kraftproduksjon i Rauma Energi AS. I 2009 var produksjonen 132,1 GWh, som er lokalt produsert i egne kraftstasjoner lokalisert i Rauma kommune. Selskapet har satset på utvikling av lokale vannkraftressurser, som gjenspeiles i virksomheten sin forretningsidé. Det er to årsverk i avdelingen. Konsernet eier og driver to kraftstasjoner. I januar 2006 ble det sendt konsesjonssøknad for utvidelse av Verma kraftverk med flytting av inntaket lenger opp i vassdraget. 5. mai 2006 fikk man avslag fra NVE på søknaden blant annet pga av Stortingets vedtak om Verneplan for vassdrag. Det ble derfor i 2007 bli sendt ny konsesjonssøknad med inntak ved dagens. De nye planene vil gi en årlig produksjon på ca.120 GWh ved installert effekt på 22,5 MW. I januar 2006 ble konsesjonssøknad for Herje Kraftverk sendt NVE. Planen innebærer en installasjon på 4,5 MW med årsproduksjon 17,5 GWh. Befaring med grunneiere og NVE ble foretatt høsten NVE har gitt konsesjon. Konsesjonen er påklaget, og ankebehandling pågår. De to nye prosjektene, Verma og Herje vil gi økning i egenproduksjon til Rauma Energi AS. Sammendrag for 2009: I Verma kraftstasjon ble det produsert 77,4 GWh, mot rekordåret 2005 som var på 79,8. I Berild kraftverk ble det produsert 46,7 GWh mot 54,7 GWh i Grunnen til dette er blant annet betydelig mindre nedbør i 2009 enn i Berild Kraftstasjon: Flom i Kraftprodusenter i Rauma kommune Foruten Rauma Energi AS, har Statkraft AS produksjon i Grytten kraftstasjon, med en installert ytelse på 160 MVA og en middelproduksjon på 585 GWh. I tillegg er det ti kraftverk i størrelse fra mikro- til minikraftverk, som er lokalt eid. Se tabell 2.13 under pkt Søknad om utbygging av Kvanndøla i Isfjorden er endelig avslått av Olje og Energidepartementet. I henhold til vassdragsplanen innebærer dette at prosjektet flyttes til rød sone. Prosjektet er tatt ut av lokal kraftsystemplan. Grunneiere har fått om konsesjon for Berdøla i Innfjorden. Ktaftverket er under bygging, og meldt idriftssatt høsten Totalt er det forhåndsmeldt nettilkobling for 10 MW ny produksjon i området. Dette vil i tilfelle kreve betydelige forstekninger i lokalt linjenett, som pr. i dag overfører 12,5 MW produksjonen fra Berild kraftverk og Vikdalskraft. Rauma Energi har søkt NVE om konsesjon til å bygge en ny 132 kv Rauma Energi AS side 9 av 44

10 transformatorstasjon i Bø i Innfjorden, for på en driftsmessig og økonomisk god måte få denne kraften ut på nettet. NVE har søknaden under behandling, men har bedt om at andre alternative nettløsninger også utredes før man fatter et vedtak. Stipulert investering for transformatorstasjonen er 19,6 mill. kroner I området Skorgen til Mittet er det forhåndsmeldt 5 småkraftverk med en samlet maksimal ytelse på 16,5 MW. Forsterkninger i nettet er stipulert til ca 4 mill. kroner. Rauma kommune Areal: ca 1 501,0 km 2 Folketall:: 7376 pr Kilde: SSB [4] Generelt: Åndalsnes er kommunesenter og ligger ved enden av Romsdalsfjorden under Nesaksla i Romsdal, og fikk bystatus i 1996 og er kalt Alpebyen ved fjorden : Kilde: Rauma Energi AS Litt om kommunen Rauma, kommune i Møre og Romsdal, 1501 km2, 7376 innb. (2009). Ligger omkring indre del av Romsdalsfjorden og strekker seg innover Romsdalen til fylkesgrensen mot Oppland og er en stor jordbruksbygd. Lakseelva Rauma, som har gitt kommunen navn, er det lengste vassdraget og renner gjennom Romsdalen. I sørvest når Pyttegga og andre fjelltopper over 1900 moh, og Norsk Tindemuseum ligger i kommunen. Tettstedet Åndalsnes er endestasjon på Raumabanen som ble bygget i tidsrommet og var stor ingeniørkunst med Stavem vendetunnel og Kylling bro. Nordvest i kommunen, ligger Rødven stavkirke fra 1100-tallet, ved Rødvenfjorden. Bosettingen er spredt, men foruten byen Åndalsnes, kan følgende tettsteder/bygder nevnes: Isfjorden, Måndalen, Åfarnes, Vågstranda, Innfjorden, Veblungsnes, Mittet, Rødven, Eidsbygda, Marstein og Verma. Folketallutvikling i kommunen er noe negativ i henhold til SSB sin framskriving i perioden Historiske tall på nettoflytting og folketilvekst viser reduksjon i antall innbyggere på ca. 449 innbyggere fra 1990 til Arbeid og sysselsetting viser at det pr er overvekt av årsverk i privat sektor i forhold til offentlig forvaltning, sammenholdt med resten av fylket og landet forøvrig. Dette er positivt for inntekter til kommunen og at det finnes muligheter for nye arbeidstakere. Rauma Energi AS side 10 av 44

11 Utsnitt fra Arbeid/sysselsetting i % i Rauma Sysselsatte fordelt på næring Prosent Kommunen Fylket Landet Primær 6,6 9,3 9,0 Sekundær 31,1 29,9 24,1 Tertiær 62,2 60,8 66,3 Sysselsatte fordelt på sektor Prosent Offentlig forvaltning 26,0 28,7 32,0 Privat sektor og offentlige foretak 74,0 71,3 67,3 Tabell 1.2: Kilde: SSB Kommunen har et rikt reiseliv med svært stor turisme. Videre er kommunen et transportknutepunkt mot Sunnmøre og ytre Romsdal, som tilsier at det er tilgang på det meste av energivarer i tillegg til lokal kraftproduksjon. I trafikknutepunktet ved Åndalsnes knyttes Romsdal sammen med Sunnmøre. E 136 til Ålesund tar to timer og Dombås litt under to timer, og Rv. 64 til Molde tar i underkant av en time med bil. Rv. 63 til Valldal er sommeråpen over Trollstigen. Åndalsnes avis er lokalisert i kommunen og dekker lokalstoff som 4124 abonnenter leser, som tilsier at 90 % av innbyggerne i Rauma leser avisen. Avisen har en lokalprofil med egen hjemmeside, med nyttige lokale linker. Kommunen er i indre del av Møre og Romsdal og har stort sprang klimatisk mellom vinter og sommer, med mildvær om sommeren og kjølige vintre. Administrasjonen, og organiseringen er i disse instanser: Sentraladm. Rådmann Oppvekst / Kultur Adm. Helse og sosial Adm. Næring / Miljø / Teknisk Adm. Figur 1.2: Kilde: Rauma kommune Kommuneplan Det er utarbeidet arealplaner for bolig-, offentlig- og industriformål for kommunen og i disse planene er gjeldende: [5] Mittet ved Langfjorden Åfarnes ved Rv 64, på hjørnet av Langfjorden og Rødvenfjorden Kolmannsneset/Skorgen Skorgedalen/Ljøsådalen friluftsområde og hytteområde Isfjorden innerst i Romsdalsfjorden Åndalsnes/Veblungsnes området, kommunesenteret Rauma Energi AS side 11 av 44

12 Innfjorden på sørsida av Romsdalsfjorden Måndalen på sørside av Romsdalsfjorden Vågstranda sør og vest ved Romsdalsfjorden Medalen i Romsdalen Med hensyn til energibruk og forbruksvolum, er det områdene Isfjorden, Åndalsnes, Måndalen og Vågstranda som en antar har størst potensial for påvirkning til alternativ energibruk til oppvarmings- og industriformål. Her er omsorgsenter og offentlige bygg lokalisert i større enheter, samt produserende næringsliv som nevnt tidligere. Kommuneplan Rauma kommune: Figur1.3: Kommuneplan Rauma Rauma Energi AS side 12 av 44

13 1.5.3 Industri og næring Lokal Energiutredning for Rauma kommune 2009 Industri og næring i kommunen er innen produksjon, tjenesteyting og jordbruk. Industrien har ca. 15 % av sysselsettingen i kommunen. Tekstil og konfeksjon har vært strekt representert i næringsbildet og Wenaas konfeksjon i Måndalen er en av landets største. Innen transport er Veøy AS, som er tilhørende i kommunen, samt at Raumabanen fra Dombås er fylkets eneste jernbane og denne ender på Åndalsnes. Westnofa Industrier A/S er en moderne industribedrift lokalisert på Åndalsnes. Her produseres skorne og formstøpte skumplastprodukter for møbelindustrien, samt skumplastmadrasser. Videre lages hardt og fleksibelt integralskum. Westnofa har også et moderne modell/formverksted. Transportbransjen har aktører og transportkompetansen er stor i Rauma. Eksempel på nasjonale aktører er Tollpost Globe AS, Nettlast AS, Linjegods AS, samt ca. ti lokale aktører. Innen transportkompetanse er Timpex AS, som leverer IT systemer for transportbransjen for transporthåndtering, lagerhold, fortolling og fiskeeksport. Ellers er Rauma en stor jordbrukskommune, og har betydelig turisttrafikk, spesielt om sommeren over Rv. 23 Trollstigen mot Valldal og Geiranger. Turistnæringen Grunnet spektakulær natur er turisme og reiseliv store inntektskilder i kommunen. Det dreier seg om internasjonale og nasjonal turisme og denne er mangesidig ettersom det dreier seg om mye mellom sjø og alpine fjellparti, i tillegg til at Rauma og Romsdalen er lett tilgjengelig kommunikasjonsmessig. Her kan nevnes Trollveggen, Trollstigen, og Trolltindene som grenser mot Romsdalsfjorden som gir grunnlag for mektige opplevelser i naturopplevelser, til alle årstider. Her kan nevnes de imponerende og kjente Romsdalsalpene med Vengetindene og Romsdalshorn på østsiden av Romsdalen og Trolltindene på vestsiden. Se omtale og bilder på [12] Statkraft AS Lokalt er Statkraft AS er en betydelig produsent i Rauma kommune i Grytten kraftstasjon med installert ytelse på 160 MW og en midlere produksjon på 585 GWh. Denne produksjonsenheten er tilknyttet Grytten transformatorstasjon i sentralnettet i Møre og Romsdal. Dette er også uttakspunkt for Rauma Energi via to 35 MVA transformatorer. Det vises til for opplysninger om virksomheten. 2 DAGENS LOKALE ENERGISYSTEM 2.1 Infrastruktur for energi Distribusjonsnett for elektrisitet i Rauma Kommune Hoveddelen av det stasjonære energiforbruket i kommunen er dekt av elektrisk energi. Andelen av forbruk mellom fossilt brensel, oljeprodukter og elektrisitet er vist i utredningen og er typisk nok preget av vannkraftproduksjonen i Norge. Infrastruktur for elektrisitet er godt utbygd i kommunen og nettet har korte føringer fra sentralnettet i Møre og Romsdal ved Grytten transformatorstasjon, via to 35 MVA Rauma Energi AS side 13 av 44

14 transformatorer, som tilsier at forsyningen i normalsituasjon i distribusjonsnettet er tilfredsstillende. Nettet til Rauma Energi drives som radiell mating på 22 kv nivå. Ved feil i en av radialene er nettet utformet med muligheter for ringmating, som tilsier kortere avbrudd ved en eventuell feilsituasjon. Nettanalyse fra 1996 basert på belastningsutvikling og reserveforhold for nettet ved utfall av nettdeler, med tidshorisont frem til 2016 er oppdatert i Analysen viser god kapasitet i nettet i både normalsituasjon og i reservesituasjon. For å ha kontroll på eventuelle nye tiltak som er ønskelig for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i forbindelse med økende innmating fra småkraftverk er det regnet på ulike lastsituasjoner og potensielle nye kraftverk. Dette gir netteier god innsikt i alternative tiltak i nettet og nødvendige tiltak ved idriftsettelse av ny produksjon. Fordelingsnettet i Rauma Energi består av kombinasjon av kabelnett i bystrøk og luftlinje i mer grisgrendte strøk Feil og avbrudd siste år: ILE = Ikke levert energi som følge av avbrudd Årsak til rapportering ILE ILE ILE ILE ILE ILE ILE ILE ILE ILE Fordelingsnett Varslet 16,9 8,2 6,4 8,9 8,9 16,1 5,4 1,6 2,0 6,1 Fordelingsnett Ikke varslet 15,5 36,8 29,5 47,8 7,3 49,6 27,7 6,3 12,2 4,2 Regionalnett Varslet Regionalnett Ikke varslet Sum 32, ,9 56,7 17,2 65,7 33,1 7,9 14,2 10,3 Tabell 2.1: Avbrudd Rauma kommune [MWh]. Figur 2.1: Grafisk fremstilling av strømavbrudd siste år. Rauma Energi AS side 14 av 44

15 2.1.3 Aldersprofil for fordelingsnettet: Aldersfordeling på distribusjonsnett Rauma Energi AS(km) pr jan 2010 År Hs-Linje(km) Hs-kabel(km) Ls-linje(km) Ls-kabel(km) Nettstasjoner(stk) Ukjent 14,8 4,1 14,1 25, ,9 3,0 4, ,0 2,5 46,0 4, ,6 1,5 13,0 15, ,0 16,5 44,1 55, ,2 21,0 87,5 62, ,3 25,4 17,5 64, ,2 2,0 0,1 1,8 15 Sum 237, Tabell 2.2: Aldersprofil fordelingsnett Alder fordelingsnettet Hs-linje Hs-kabel Ls-linje Ls-kabel Nettstasjon 0 Ukjent Fig. 2.2: Grafisk fremstilling fordelingsnettet alle år i Rauma Energi AS 2.2 Distribusjonsnett for andre energibærere Det eksisterer pr. ikke dato fjernvarmenett, i kommunen. Vannbåren varme for oppvarmingsformål er enheter som nærvarme i hvert bygg, basert på elektrisitet eller olje. Det vises for øvrig til prosjekt Fjernvarme basert på fastbrensel [7]. Rauma Energi AS side 15 av 44

16 2.3 Energibruk (Stasjonær bruk) Statistikker viser anslag av stasjonær energibruk i Rauma Kommune, foruten elektrisitet. I denne antas nasjonal statistikk for biobrensel, olje og gass. Frem i tid kan en tenke seg en dreining i bruken, til større andel av gass, olje eller biobrensel ettersom knapphet på elektrisk energi og effekt i Norden fører til høyere priser over tid. Dette vil gi grunnlag for større forbrukere med vannbåren varmeløsning til å se på alternativer og ikke minst en kombinasjon som gir fleksibilitet. I de siste åra har det vært tilfeller av lavere magasinfylling i kraftanleggene i Norge og det har vært knapphet i energitilgangen. Under er begrepene beskrevet både for lavere magasinfylling og effektknapphet. Med nasjonal energiknapphet forstås knapphet over tid, eksempelvis lite magasinfylling. Redusert mulighet for å levere energi varer over lengre tidsrom, i større eller mindre deler av landet. Effektknapphet forstås som underskudd i levering momentant som følge av knapphet i produksjon i øyeblikket energien skal forbrukes. Effektknapphet kan også oppstå som følge av flaskehalser i nettet, for eksempel som følge av feil/utfall. Derfor er nasjonale målsettinger: Reduksjon i energiforbruket, herunder elektrisitet Bruk av alternativ energi Overgang til nye energikilder Redusere knapphet / flaskehalser Myndighetene satser derfor på fornybare energikilder og alternative energikilder, til dagens bruk av elektrisk energi. Vindkraft, varmegjenvinning, varmepumper, er noen eksempler. Vannbåren varme i bygg ansees hensiktsmessig for å kunne benytte alternative energikilder. Enova, som er statens organ for bedret energibruk, har tidligere hatt refusjonsordning for investering av varmepumper i I tillegg har de ansvaret for offisielt opplysning/veiledning i energispørsmål og kan gi støtte til prosjekter som bedrer energibruken. Fossile brensel som tyngre fyringsolje søkes også erstattet og bruk av gass til landbasert oppvarmingsformål ansees som et av alternativene. Nasjonal målsetting er 30 TWh innen Tendensen er at bioenergi/fastbrensel og til dels gass, har hatt økning i den senere tid og de siste års priser på elektrisk kraft har steget. Priser er hentet fra NordPool ASA sine hjemmesider og er satt opp i tabell under. Pris for 2007 er perioden januar-oktober. År Øre/kWh 11,95 10,14 18,89 20,01 29,09 24,39 23,53 39,46 23,68 42,13 31,1 Tabell 2.3: Elspotpriser gjennomsnitt pr. år, Trondheim/Molde. Kilde NordPool ASA [13]. Rauma Energi AS side 16 av 44

17 Figur 2.3: Kraftprisen i Romsdal, gjennomsnitt pr. år. Elektrisitetsforbruket til utkoplbart forbruk har gradvis gått ned siden 1998/1999 og det begrunnes med at alternativene, olje, biobrensel og gass har vært billigere. De aller fleste kjeler har utkoplbar nettariff, som krever alternativ energikilde. Det viser at fleksibilitet gir gevinst for forbruker og knappheten på elektrisitet blir mindre Temperaturkorrigering av energiforbruk Energibruken er benyttet til både oppvarming av inneareal, lys, innsats i produksjon, varmtvann, og tekniske apparat i samfunnet og i hjemmet. Det historiske energiforbruket som brukes til oppvarmingsformål, påvirkes av utetemperaturen og er korrigert i forhold til et normalår. Den prosentvise andelen som temperaturpåvirkes er satt til 50 %, og er tatt hensyn til i beregningene og vi ser bort fra bruk av varmtvann som ikke brukes til oppvarming. Vi har valgt å benytte graddag korrigert energibruk, og benytte interpolering mellom målestasjoner for å finne kommunens graddager, ref. K. Isaksen Meterologisk institutt [8], som har beregnet graddagstall aktuelt år. Normale energigradtall (Heating degree days) av Bjørn Aune [9], er benyttet for graddager normal år. Graddagskorrigert forbruk = Energiforbruk * Graddager normal år Graddagstall aktuelt år Rauma Energi AS side 17 av 44

18 2.3.2 Elektrisk energi Lokal Energiutredning for Rauma kommune 2009 Historisk elektrisk energiforbruk er henta fra Rauma Energi sitt kundeinformasjonssystem for årene 1999 og til og med Forbruket for prioritert forbruk eks. kjelkraft: Tabell 2.4: Elektrisitetsforbruk eks. utkoplbart forbruk i perioden (GWh). Figur 2.4: Elektrisitetsforbruk pr. forbruksgruppe Tabell 2.5: Elektrisitetsforbruk til utkoplbart forbruk i perioden (GWh) Rauma Energi AS side 18 av 44

19 Figur 2.5: Elektrisitetsforbruk til uprioritert forbruk i perioden (GWh) Statistikk energibruk pr. brukergruppe (SSB) Statistikken nedenfor viser energibruk for de ulike brukergruppene: Tabell 2.6: Energibruk i primærnæringen i Rauma [GWh] Tabell 2.7: Energibruk i industri, bergverk.[gwh] Rauma Energi AS side 19 av 44

20 Tabell 2.8: Energibruk i tjenesteyting. [GWh] Tabell 2.9: Energibruk i husholdning [GWh] Totalt energibruk Tabell 2.10: Energibruk totalt [GWh] Rauma Energi AS side 20 av 44

Lokal energiutredning. Molde kommune

Lokal energiutredning. Molde kommune Lokal energiutredning Molde kommune 2013 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2012 var 375 GWh, hvor husholdningene stod for 182 GWh og tjenesteytende brukte 158 GWh. Molde kommune har satt et mål om å

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Lokal energiutredning 2013 Narvik kommune Narvik, desember 2013 1 Forord Dette dokumentet presenterer Lokal Energiutredning - 2013 for Narvik kommune. Narvik Energinett AS er områdekonsesjonær og dermed

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning 2012. Karmøy kommune

Energiutredning 2012. Karmøy kommune Energiutredning 2012 Karmøy kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902)

Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Lokal Energiutredning for Tromsø kommune (1902) Sist oppdatert mars 2014 Troms Kraft Nett AS Side 1 FORORD Lokal energiutredning Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer