KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3"

Transkript

1 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003

2 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft

3 I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft Svenskene vil ha Grön El og opplevelser Fremtiden er ikke det den en gang var Samfunnsregnskap Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Helse, miljø og sikkerhet Revisjonsberetning

4 HOVEDTALL 2003 Konsernselskaper Beløp i 1000 kroner Troms Kraft AS Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Konsern Nett AS Marked AS Produksjon AS Varme AS Resultat: Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skattkost Ordinært resultat Balanse 31.12: Anleggsmidler * Omløpsmidler * Egenkapital Gjeld Totalkapital Investeringer: Investeringer Nøkkeltall: Resultatgrad 1) 562,9 % 29,6 % 5,5 % 36,4 % 10,7 % 14,8 % 16,2 % Kapitalens omløpshastighet 2) 0,01 0,35 2,62 0,12 0, ,50 0,33 Totalrentabilitet 3) 5,9 % 10,5 % 14,4 % 4,3 % 4,1 % 73% 7,3 5,3 % Egenkapitalrentabilitet 4) 5,9 % 15,0 % 40,8 % 4,2 % -5,2 % 91% 9,1 5,4 % Egenkapitalandel 5) 63,8 % 50,9 % 34,2 % 86,4 % 12,7 % 58,2 % 58,2 % Likviditetsgrad 1, 6) 1,7 2,6 1,7 2,3 1,3 21 2,1 2,0 Antall ansatte: Gj.snittlig antall ansatte * Salten Kraftsamband AS er i 2003 omklassifisert fra anleggsmiddel til omløpsmiddel med 194 mill. kr Definisjoner: 1) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 2) driftsinntekter 3) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 driftsinntekter gj.snittlig totalkapital gj.snittlig totalkapital 4) ord.res.f.skatt x 100 5) egenkapital x 100 6) omløpsmidler gj.snittlig egenkapital totalkapital kortsiktig gjeld 4 TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003

5 MARKED I ENDRING MILJØ I FOKUS Endringene i kraftmarkedet har vært store siden liberaliseringen, og det er i dag reell konkurranse mellom aktørene i energibransjen. Forbrukerne har nytt godt av dette gjennom synkende kraftpris, leveringskvaliteten har økt betraktelig og man har fått frihet til å velge leverandør. Troms Kraft har møtt konkurransen med offensiv tenking. Vi har holdt vår tradisjonelt sterke posisjon, samtidig som vi er på full fart inn i framtiden gjennom realisering av stadig nye prosjekter. Vår solide forankring i Nord-Norge og etter hvert også internasjonalt, vår opparbeidede kompetanse og erfaring og vår framtidsrettede satsing på fornybar energi og ny teknologi, gjør at selskapet er godt rustet for framtiden. Dette vil også være med på å sikre samfunnet og våre eiere betydelige inntekter til viktige formål framover. Det er flere argumenter som understøtter vår kurstilpasning. Vi er langt framme når det gjelder nye virksomhetsområder som vind, bredbånd, entreprenør og ser store muligheter i konseptet Total Energikontroll - TENK. Vi har tatt det svenske markedet med storm og vi var tidlig på plass i Nordvest-Russland. Enda dette bare er starten på en ny virkelighet for Troms Kraft, begynner vi allerede nå å høste av våre satsinger. Vår kunnskap om teknologi og marked vil først og fremst bryte nytt land for vårt eget selskap, men vil også være en etterspurt vare i et fritt kraftmarked - spesielt i øst. Vårt mål er at Troms Kraft i framtiden skal være en betydelig aktør i det norske så vel som det nordiske og det europeiske markedet. Ønsket er ikke bare å generere større inntekter til våre eiere, men også å kunne være en motor og døråpner for en satsing mot internasjonale markeder også for andre typer næringsliv i Nord-Norge. Vår offensive satsing vil også bidra til å sikre arbeidsplassene i Troms Kraft - og sågar skape nye. Årsrapporten for 2003 er en del utvidet i forhold til tidligere rapporter. Gjennom noen oppslag ønsker Troms Kraft å gi leseren et lite innblikk i våre nye virksomhetsområder, hvor vi står i dag og hva framtiden kan bringe. God lesning! TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

6 GJENNOMS Troms Kraft er en av de ledende aktørene innen norsk kraftbransje. Omsatt energimengde i 2003 var 3,47 TWh, og vi betjener i dag et marked som består av nærmere privatkunder og rundt næringskunder. Vår strategi har vært den samme siden starten av konkurranseutsettingen i det norske energimarkedet; å være selektiv i henhold til hvilke kundesegmenter vi satser på. Dette har gjort oss til en konkurransedyktig og tung nasjonal aktør og bidratt til at vi leverer kraft og porteføljetjenester blant annet til det norske Forsvaret. Vi er også kraftleverandør til flyselskapet SAS-Braathen og alle Radisson-hotell i Norge og Sverige. På kundelisten står dessuten Skanska, Nores og de norske Rica-hotellene. Også i vårt naboland Sverige har denne strategien vært vellykket, og vi leverer i dag kraft til 75 prosent av alle svenske kommuner gjennom vårt datterselskap Kraft og Kultur Sverige AB. Fra å ha en omsetning på 600 millioner i 1994 har vårt selskap hatt en økning på over 200 prosent fram til Økningen representerer hovedsaklig nye kunder utenfor vårt eget konsesjonsområde. Omsetningen er nå på 1,9 milliarder og danner et solid fundament for forsvarlig drift, investeringer i leveranse og sikkerhet, samt pågående og framtidige prosjekter. Troms Kraft har som uttalt mål å være en motor i nordnorsk næringsliv generelt. Gjennom etablerte kontakter - spesielt i Norden og Nordvest- Russland - kan vi være en døråpner for aktører også innen andre næringer. Vi bidrar samtidig til det lokale næringslivs utvikling og eksistens gjennom langsiktige investeringer og risikokapital. Troms Kraft er lokalpatriot og positivt innstilt til lokal idrett, kunst og kultur. Vi bidrar aktivt til organisasjoner, lag og aktiviteter som øker trivselen lokalt, blant annet ved å dele ut refleksvester hver høst til førsteklassingene som skal ut i trafikken. Videre søker vi samarbeid på profesjonelt grunnlag med viktige merkebærere for nordnorsk konkurransekraft som for eksempel Nordlysfestivalen i Tromsø, Målselv Snøfestival og Tromsø Idrettslag. Vi ser det som både viktig og riktig å bidra til positive aktiviteter i lokalsamfunnene som har vært med på å danne grunnlaget for Troms Kraft. Vår gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt hadde ikke vært den samme uten livskraften i vårt eget område, og i tiden framover skal vi fortsatt spille en aktiv rolle i utviklingen av positiv virksomhet i landsdelen. Fra åpningen av Nordlysfestivalen TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

7 LAGSKRAFT FOTO: YNGVE OLSEN SÆBBE TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

8 KONKURRA MED INTERNASJONAL 8 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

9 NSEKRAFT Troms Kraft ser ikke bare på konsesjonsområdet og det norske markedet når framtiden planlegges. l Vi skal være med også internasjonalt. I Nordvest-Russland, på Nordkalotten og i Norden er vi allerede på plass, og med liberaliserte kraftmarkeder åpner det seg stadig nye muligheter for vår erfaring og kompetanse. ETABLERING I ØST Allerede i 1995 var Troms Kraft aktør i øst. Det hele startet med import av kraft, og midler inntjent på denne kraften ble kanalisert tilbake til prosjekter nordvest i Russland. Etterhvert er vi kommet med i flere prosjekter som har som mål å renovere turbinanleggene i kraftstasjonene, renovere linjenettet og å få til en mer miljøvennlig tapping av Enare sjø. Det blir også viktig å få bedre struktur på nettsiden og redusere tapet av kraft i det eksisterende nettet, slik at man kan få mer av kraften fram til forbrukerne. Her bidrar vi med vår kompetanse på prosjektering og teknologi, og sammen med russernes høyt kvalifiserte personell utgjør vi en slagkraftig enhet. Erfaringene og fotfestet vi har fått gjennom dette samarbeidet, gir oss muligheter for betydelige prosjekter i framtiden. TROMS KRAFT SOM DØRÅPNER Vår geografiske posisjon som Russlands nabo i nordvest, gir nordnorsk næringsliv gode muligheter for oppdrag og et økonomisk løft dersom vi er på riktig sted til riktig tid. Troms Kraft er allerede inne i det russiske markedet og har muligheten til å være en døråpner for andre næringsaktører - noe som er helt i tråd med vårt ønske om å være en motor i nordnorsk næringsliv. I Nordvest- Russland vil både vi og andre kunne finne framtidige oppdragsgivere og samarbeidspartnere av solide dimensjoner. Det har ikke alltid vært noen ubetinget suksess når nordnorsk næringsliv har gjort sine forsøk på posisjonering sørover, og vi er veldig fornøyde med allerede å se resultater av at vi tidlig valgte å kaste blikket mot øst. LIBERALISERT MARKED - NYE MULIGHETER Russerne er allerede på tur ut i Europa med kraften de produserer. Det russiske markedet er liberalisert, og nå må de forholde seg til kunder og markeder på en måte som vi har lang erfaring med. Vår kompetanse innen relasjonsbygging, markedspleie, markedshåndtering og digitale systemer for kundeinformasjon vil bli etterspurt. Med vår erfaring fra det norske og det skandinaviske el-markedet, kan vi drive med opplæring på den finansielle håndteringen av kraft. NORDKALOTTEN - ÉN KRAFTENHET? Fornybar energi er et svært viktig område også for russerne. Vannkraft, vindkraft og varmekraftanlegg skaper verdier for milliarder av kroner. Med lang fartstid i Nordvest-Russland står Troms Kraft solid plassert midt i utviklingen av disse nye kraftkildene, og med økt kraftproduksjon og import til Norge kreves det en nettutbygging på 2 til 4 milliarder kroner. Det er den svake kapasiteten på nettet fra Nordvest-Russland til Norge som gjør denne utbyggingen påkrevd, og ringvirkningene antas å ha betydelige dimensjoner. Mye av kraften må taes gjennom Finland, og vi samarbeider allerede tett med finske kraftselskaper. SAMARBEID I Nord-Sverige er det stor kompetanse på biomasse og fjernvarme. Den miljømessige fordelen er åpenbar, og kan russerne bruke svensk biomasse i stedet for olje i produksjonen av fjernvarme, er enda en brikke i nordkalott-samarbeidet på plass. Vi ser gjerne på Nordkalotten som ett stort geografisk område med et voldsomt potensial for framtidig kraftproduksjon, hvor behovet for vår kompetanse innen prosjektering, teknologi og markedsarbeid vil være stort. Også når det gjelder bredbånd og fiber, kan samarbeidet mellom Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland virkelig skyte fart. Vi kan både benytte eksisterende nett og bygge nye sammen. For eksempel må man ha en reservekanal - en redundans - for informasjonsflyten dersom det skulle oppstå brudd. Denne redundansen kan likegodt gå gjennom Sverige, Finland eller Russland, som gjennom vårt eget kuperte land. Informasjonen sendes uansett fram med lysets hastighet, slik at det ikke utgjør noen forskjell hvilken rute informasjonen tar. Her finnes det enorme muligheter i å utnytte allerede eksisterende teknologi og kompetanse i hvert av landene, og et samarbeid vil i mange tilfeller gi både bedre kvalitet og lavere pris på fremtidige tjenester. RINGVIRKNINGER I kjølvannet av vår satsning på Nordkalotten er det store muligheter for å utvikle næringssamarbeidet til stadig nye områder. Får vi flere aktører på banen som vil være med å skape et kraftfullt næringsliv, vil også ringvirkningene realiseres. Med økt samkvem kommer behovet for økt samferdsel, og kommunikasjoner mellom landene kan plutselig få rammer som gjør dem drivverdige. Troms Kraft har allerede oppnådd mye gjennom vårt engasjement østover, og vår posisjon og kunnskap gjør at vi kommer til å være en etterspurt aktør i et marked vi til nå bare har sett begynnelsen på. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

10 GRÖN EL O SVENSKENE VIL HA Kraft & Kulturs framgang i Sverige viser at den som vil inn på et nytt marked må ha et nytt produkt og en ny strategi. Hvis ikke blir man tvunget til å konkurrere på pris for å erobre markedsandeler, og da vinner man gjerne de mindre trofaste kundene. "GRÖN EL" - FOR MILJØ- OG KULTURINTERESSERTE Da Troms Kraft gjorde sitt inntog i det svenske markedet, visste vi at kraften måtte kombineres med andre produkter for å vinne riktig type kunder. Vi ville ha de som forsto å sette pris på hele konseptet - som ikke bare fokuserte på kraftprisen. Sverige er ett av landene i verden med mest miljøbevisste konsumenter, og produkter som er skadelige for miljøet har store problemer med å hevde seg. Menneskene som velger miljøvennlig kraft er de samme som tenker naturvern og er opptatt av hvordan de lever sitt liv. De er bevisste på hva de bruker tiden til, og de vil gjerne fylle livet med opplevelser som gir dem mer; slik som bøker, musikk, film, teaterbesøk og reiser. Vi ville at Kraft & Kultur skulle være et selskap som henvendte seg nettopp til de bevisste kundene som verdsatte grønne verdier og kultur, og satsingen har vært en ubetinget suksess. Omsetningen har gått fra null til 567 millioner kroner på tre år. KRAFT& KULTUR - EN SUKSESS I MARKEDET Når svenske kommuner i dag vil ha mennesker og næringsaktører til å etablere seg i deres område, sees miljø og kultur på som et konkurransefortrinn. Den kommunen som kan tilby vakker natur som taes vare på - og som har et godt kulturtilbud - klarer å få flere til å etablere seg lokalt. For disse kommunene blir ofte Kraft & Kultur et opplagt valg, og det har bidratt til at selskapet i dag leverer kraft til forvaltningen i 75 prosent av alle svenske kommuner. Miljøfokus er også viktig for svensk næringsliv, Kraft & Kultur har fått noen av Sveriges største hoteller og industribedrifter på kundelisten - som en direkte følge av selskapet styrker kundenes miljøprofil. Blant husholdninger har Kraft & Kultur hatt en rask tilvekst i 2003, og har dag mer en kunder. Bak framgangen ligger også det faktum at vi har opparbeidet et rykte som et selskap med gode administrative rutiner - noe som er et viktig fortrinn i et marked som fortsatt har "barnesykdommer" etter dereguleringen. I dag er tolv personer ansatt i Kraft og Kultur. Samtlige er rekruttert utenom kraftbransjen. Dette har vært et bevisst valg for å få medarbeidere som kunne se gamle ting med nye øyne, og som også var klare for å lære seg en ny bransje fra grunnen av. Her har Kraft & Kultur sitt samarbei-

11 G OPPLEVELSER de med de ulike avdelingene i Troms Kraft Marked spilt en viktig og givende rolle med hensyn til kunnskapsoverføring. GODE FRAMTIDSUTSIKTER Kraft & Kulturs framtidsutsikter er veldig gode. Konseptet taler direkte til hjertet hos målgruppen, og det spesielle er at det bygger på en eksklusiv kombinasjon av kunnskaper innen to veldig forskjellige bransjer. Konseptet er som hentet ut av en lærebok i merkevare, og er en organisk kombinasjon, som er vanskelig å kopiere for en konkurrent fordi det smelter sammen gammel unik kunnskap til noe helt nytt. Målet de nærmeste årene er ikke å ekspandere i volum, men å fordype og utvikle relasjonene til kundene vi allerede har i hele Sverige. Vår posisjon blant kundene skal styrkes. Et ledd i dette er videreutvikling av det gode samarbeidet med de beste bokforlagene, musikk- og filmdistributørene, teatrene og firmaer som arrangerer kulturreiser. De som vil berike livet med et godt innhold skal se Kraft & Kultur som en opplagt samarbeidspartner i framtiden. Flere og flere skal hente kraft fra kulturen. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

12 FRAMTIDEN ER

13 IKKE DET DEN EN GANG VAR Vi har vært flinke i tilpasningen til ny utvikling innen teknologi og marked, og høster allerede frukter av å ha vært tidlig ute på flere områder. Framtiden har kommet med stormskritt, og Troms Kraft er godt forberedt. Vi står allerede med begge beina trygt plassert i den nye tiden. NY UTVIKLING - NYE OMRÅDER Troms Kraft har tradisjonelt sett kun solgt kilowatt timer og nettleie. Marginene minker og nettdelen er regulert. Derfor satses det nå helhjertet både på de tradisjonelle og de nye virksomhetsområdene. Og alle i Troms Kraft er klare til å dra sammen om de nye ideene i organisasjonen. VERDIØKENDE TJENESTER Verdiøkende tjenester blir et stikkord. Vi har ledninger inn i husstander og skal nå til fulle benytte mulighetene dette gir oss. Vi skal også i større grad utnytte kompetansen og erfaringen Troms Kraft har innenfor både entreprenør- og markedsområdene. I 2001 vedtok vi at 20% av resultatet skulle komme fra ny virksomhet, og allerede i 2003 nådde vi målet. Nå er tiden inne for å sette nye mål for virksomheten og skaper faktisk allerede i dag større verdier, nye arbeidsplasser og ytterligere positive ringvirkninger for landsdelen gjennom nyutvikling. KOMPETANSEKRAFT Vi er i gang med å lage en kompetanseoversikt for hele Troms Kraft. Slik vil de nye forretningsområdene vite hvor de kan hente sine fagfolk. Når vi skal bygge opp selskapet er det viktig at vi fanger opp gode ideer og innspill, og nå skal ideer og solid kompetanse foredles til en framti- dens hjørnestein for Troms Kraft. Sett i lys av de mulighetene som ligger foran oss, vil Troms Kraft stadig være en av Nord-Norges mest spennende arbeidsplasser. KRAFTTAK FOR FREMTIDEN Troms Kraft er i en viktig brytningstid. Det er en betydelig milepæl at styret i Troms Kraft har iverksatt konkret satsing på andre områder enn de tradisjonelle for bransjen. Strategien om å skaffe 20% av resultatet fra andre områder enn kraft settes ut i livet. I første omgang velger konsernet å satse på forretningsområdene "vind", "bredbånd", "entreprenør" og "TENK". Ringvirkningene for eiere, omgivelser og ansatte kan bli enorme om vi lykkes å ta en bit av disse markedene. MED VIND I SEILENE Troms Kraft er i høyeste grad på banen og følger utviklingen nøye, og på flere områder stiller vi helt i fremste rekke. Vår opparbeidede kompetanse og erfaring gjør at vår nye utviklingsavdeling har mye å bygge videre på. Nye virksomhetsområder og nye organisasjonsidéer har med andre ord solide vekstvilkår i Troms Kraft. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

14 Bedre forutsetninger for BREDBÅND skal du lete lenge etter. Med et ledningsnett som strekker seg fra fjord til fjell - over mer enn kilometer - har Troms Kraft en unik mulighet til å levere bredbånd til alle. EKSISTERENDE REDSKAP - NYE MULIGHETER Vår tilknytning til over husstander gir oss en kjempefordel ovenfor våre konkurrenter. Og nede i jorda ligger det allerede et moderne fiberkabelnett som på sentrale områder kan konkurrere med Telenors infrastruktur. Troms Kraft er allerede medeier i fiberkablene som går fra Fauske og nordover, og hvis vi overtar Bane Tele i samarbeid med flere andre kraftselskaper, blir vi en landsdekkende bredbåndsoperatør. Bane Tele er et landsdekkende nett av fiberkabler som "Bredbåndsalliansen" - en sammenslutning av norske kraftselskap - står klare til å ta over. Nettet eies i dag av Samferdselsdepartementet, og etter planen skal Stortinget i høst avgjøre om nettet skal ut på lokale hender. EN NY VERDEN ADSL er ikke bredbånd godt nok. Ekte bredbånd må kunne levere DVD-kvalitet på TV, videonedlastinger og spill. Private husholdninger, skoler, offentlig forvaltning og næringsliv kommer med bredbåndstilknytning nærmere resten av verden - og verden kommer nærmere oss. Dette gir uante muligheter for menneskene, bedriftene og institusjonene som ønsker å dra nytte av den nye teknologien. Før trodde man at bedriftene skulle være pådriverne, men nå er det de private forbrukerne som drar markedet. De etterspør video-ondemand, spill og TV-signaler av en kvalitet som krever tilgang til ekte bredbånd. Og det skal vi levere. Vi har også en god dialog med "Bredbåndfylket Troms", som i løpet av 2006 skal sørge for hovedveinettet for bredbånd i Troms. Investeringene i utbyggingen vil bli på 140 millioner kroner. Dette er et eksempel på det store forretningsmessige potensialet i de nye virksomhetsområdene. Vi bestreber oss derfor på å være i forkant av utviklingen, og sammen med vår eksisterende teknologi, opparbeidede kompetanse og markedskunnskap vil dette gi oss tilgang til stadig nye områder. 14 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

15 Med ENTREPRENØR som fellesnevner. Ved hjelp av markedsorientering, smarte løsninger og dyktig prosjektstyring, skal vår virksomhet med arbeidstittel Entreprenør, utvikle forretningsområder innenfor nettbasert infrastruktur; kraft, tele, fiber og bredbånd. SMARTE LØSNINGER Entreprenør har ikke tenkt seg ut på det åpne markedet for å slåss på pris, men skal ha fokus på smarte løsninger. Når vi får oppdraget med å legge gatelys inn i et nytt boligområde, er det fordi vi tilbyr tidsstyring, vi drifter nettet og vi sørger for vedlikehold - og ikke fordi vi er billigst på å reise stolpene. Utfordringen for Entreprenør blir å avgrense seg til unike og lønnsomme nisjer hvor vi vet vi kan selge kompetansen vår til en fornuftig pris. Målet er at der vi først bestemmer oss for å satse, skal vi bli umulige å slå. STORE AMBISJONER Entreprenør har større ambisjoner enn bare det lokale markedet. Mulighetene er enorme. I første omgang er Norden et svært interessant nedslagsfelt. Det er planlagt og forventes utbygginger for flere milliarder kroner de nærmeste årene, og med vår høye kompetanse og erfaring fra både inn- og utland, skal Troms Kraft være en selvfølgelig anbyder i slike prosjekter.

16 Glem strømsalg! TENK handler om alt det andre du kan bruke energi på. Troms Kraft har gjennom flere år jobbet med en idé om salgbare tilleggstjenester ovenfor strømkunder. Nå er dette konkretisert gjennom konseptet Total Energikontroll - TENK. TILBYR TILLEGGSTJENESTER TENK skal tilby kundene tilleggstjenester ut over kilowatt og nettleie, hjelpe med å finne årsakene til unødvendig høyt energiforbruk, for deretter å tilpasse løsninger. TENK retter seg foreløpig mest mot bedriftskunder, men målet er at tilbudet også skal tilpasses privatkundenes behov. Innenfor TENK skal det utvikles nye forretningsmuligheter som ventes å gi mersalg til eksisterende kraftkunder. Det letes også hele tiden etter unike tjenester som kan bidra til å kapre nye kunder. De fleste fagområdene innenfor Troms Kraft kan være aktuelle i TENK, og det skal avklares om det er riktig å bygge opp en stor TENK- organisasjon, eller om det er mer fornuftig å knytte til seg kompetanse fra prosjekt til prosjekt. 16 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

17 Det BLÅSER på toppene. Heldigvis. Forutsatt at det finnes politisk vilje til fortsatt satsning på vindkraft, har Troms Kraft investeringsplaner for flere milliarder innenfor vindkraft i løpet av de neste to årene. KONKRETE PLANER Vi har som målsetting, og er allerede i gang med å jobbe frem konkrete prosjekter på en rekke utvalgte steder i Troms Fylke. Og forutsatt av at konsesjonene foreligger vil disse vindmølleparkene kunne levere en strømmengde tilsvarende forbruket til ca eneboliger. MILJØGEVINST OG ØKONOMISK GEVINST Kraftproduksjon som ikke forurenser blir stadig viktigere. EU har som målsetting å stimulere til økt produksjon av fornybar energi, blant annet ved å innføre ordningen med "Grønne sertifikater" for å gjøre en slik satsing lønnsom. I tillegg til miljøgevinsten gir dette for vår del også fremtidige muligheter for økonomisk lønnsomhet ved finansiell handel med slike sertifikater. KRAFT OG KOMPETANSE I Danmark produseres store mengder kraft ved hjelp av vindmøller, men danskenes ekspertise på produksjon og utvikling av vindkraftutstyr overstiger langt verdien av selve kraftproduksjonen. På samme måte er muligheten også tilstede for Troms Kraft. Vi befinner oss i en del av verden med naturgitte forutsetninger for vindkraft, og vi har solid kompetanse på drift av forsyningslinjer og tekniske anlegg. Når vi nå er tidlig i gang med å prøve ut teknologien også her nord, er det for å høste erfaringer som det kan bygges videre på, og som i neste omgang kan ende opp som salgbar kompetanse på blant annet drift av vindmølleparker nasjonalt og internasjonalt. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

18 SAMFUNNSREGNSKAP 2003 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primære marked. Skatt og avgift som fremkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat, etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning p Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Ekstraordinært tap/gevinst aksjer Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Årets verdiskapning har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Långivere (netto finans) Skatt og avgift (fra selskapet) Eiere (utbytte) Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) Sum fordelte verdier TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003

19 Skatter og avgifter beløp i 1000 kr Fordelt på kommuner, fylke og stat Kommune Balsfjord Bardu 699 Berg 856 Kåfjord Lenvik Lyngen 69 Målselv Storfjord Torsken 153 Tromsø Sum kommuner Troms fylkeskommune Staten Totalt beløp i 1000 kr Fordeling av innkjøp; varer og tjenester, inkl. investeringer Finnmark fylke Troms fylke Troms fylke filialer, fakturaadr. utenfor Nord Norge Nordland fylke Øvrige Norge Utland Totalt Troms fylke fordelt på kommuner Balsfjord Bardu 602 Berg 67 Dyrøy 952 Harstad Karlsøy Kvænangen 266 Kåfjord 77 Lavangen 4 Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa 235 Salangen 709 Skjervøy Storfjord Sørreisa 126 Torsken 33 Tranøy 81 Tromsø Totalt TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT

20 STYRETS BERETN I NG SELSKAPSSTRUKTUR OG EIERFORHOLD Generelt Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern som produserer, overfører og omsetter elektrisk kraft. Troms Kraft AS (TK) er morselskap i konsernet og er eneeier av de fem datterselskapene; Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS. Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø i tillegg til avdelings- og regionkontorer som betjener egne anlegg og kunder i nordre og midtre del av Troms fylke. Konsernet ledes av konsernsjef Torvall Lind. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Datterselskapene Troms Kraft Marked utøver kraftomsetning i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Samlet omsetning utgjør ca 4,68 TWh, hvorav 1,2 TWh selges gjennom det heleide datterselskapet Kraft & Kultur Sverige AB. Troms Kraft Nett har sitt hovedkontor i Tromsø, og områdekonsesjonen dekker 15 kommuner i Troms fylke. Utenfor Tromsø har selskapet bemanning på 2 regionkontorer og 7 montørstasjoner. Selskapet eier og drifter distribusjonsnett, regionalnett og deler av sentralnettet. Selskapet har nettkunder. Samlet energioverføring i eget nettområde utgjorde GWh i Troms Kraft Produksjon eier og drifter 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide kraftverk tilhørende Kvænangen Kraftverk AS. Samlet produksjon i hel- og deleide kraftverk utgjorde i GWh. Troms Kraft Varme eier og driver et fjernvarmanlegg i Tromsø. Selskapet leverer fjernvarme, varmt vann og damp gjennom sin varmesentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) og deler av Universitetet i Tromsø (UiTø). Det er etablert en energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet avgjør hvilken energibærer som benyttes. Troms Kraftforsyning og Energi AS har ingen aktivitet. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift. Selskapets inntjening vurderes som tilfredsstillende og egenkapitalandelen er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. Styret vurderer konsernet for å ha et godt økonomisk grunnlag for videre drift og utvikling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALFORHOLD Personale Ved utgangen av året var det 364 ansatte i konsernet inklusive 21 lærlinger. I morselskapet var det 46 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på totalt 300 dager i Dette utgjorde 6,0 % av total arbeidstid. Korttidsfraværet var på 1,5 %, mens langtidsfraværet var på 4,5 %. Arbeidsmiljø Det ble registrert 23 arbeidsulykker i konsernet, men ingen av ulykkene kan karakteriseres som alvorlige. Bedriften arbeider aktivt med helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og ledelsen/linjeledelsen. Det iverksettes løpende tiltak i tilknytning til forbedring av arbeidsrutiner, etablerte prosedyrer og sikkerhetsinstrukser gjennom det integrerte internkontrollsystemet. I tillegg til en stilling som HMS-koordinator er det etablert en egen stilling til å ivareta kvalitetssikringsfunksjonen på overordnet nivå. I 2003 er det inngått samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv. Troms Kraft er aktiv på lærings- og utviklingsområdet, og målet er at alle ansatte gjennom kontinuerlig læring, utvikling og vekst skal øke sin kapasitet og motivasjon. I regi av TK-skolen er det gjennomført et prosjekt med fokus på ledelse og en vil videreføre dette i 2004 og da med tilbud til ansatte som vil komme i lederposisjoner framover. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er vedtatt en overordnet målsetting som sier at "Vi skal sikre at reelt likeverd praktiseres uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og livssyn". Det er med basis i dette nå satt fokus på mangfold og likeverd i Troms Kraft. Konsernet har en kvinneandelen på 18 %. I styret er kvinneandelen 43 % - 3 av 7 styremedlemmer er kvinner. 2 av disse er eiervalgt og 1 representant er valgt fra de ansatte. I ledelsen - på direktør- og avdelingsledernivå - er det kun 1 kvinne. I konsernet er det 21 kvinnelige konsulenter og 25 mannlige konsulenter der gjennomsnittlønn for menn utgjør kr og for kvinner kr Ved rekruttering av lærlinger og i samarbeid med videregående skoler fokuseres det på likestilling. Det benyttes flere tiltak for å gjøre kvinner spesielt oppmerksomme på kraftbransjen generelt og Troms Kraft spesielt. Bedriften har påbegynt et arbeid for å fremme likestilling og iverksette tiltak for å gi kvinner og menn like muligheter i bedriften. Det er etablert et eget kvinnenettverk (Korona) i konsernsammenheng med sikte på å styrke kvinnenes stilling. Det er fortsatt behov for å ha fokus på likestilling. Det vil i 2004 bli igangsatt arbeid med å utvikle en handlingsplan for likestilling for perioden Handlingsplanen vil fokusere på tiltak og måltall i alle avdelinger i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet eier 12 kraftverk og har over 9000 km regional- og distribusjonsnett. Drift og vedlikehold av disse anlegg setter imidlertid spor etter seg i naturen på flere måter. Konsernet har på eget initiativ i flere år gjennomført kartlegging og undersøkelser og satt i verk tiltak for å avdekke og redusere miljøpåvirkningene. Ved kraftstasjonene foregår kontinuerlig renovering. Ved en av kraftstasjonene gjennomføres utbedring og bygging av nytt kontrollanlegg, tiltak for å bedre miljøet for de ansatte ved ferdigstillelse av nytt velferdsbygg og som et særskilt prøveprosjekt er bygd et oppsamlingssystem for spillvann for unngå utslipp gjennom det ordinære kloakksystem. Revegetering av områder som har fått miljøbelastning i forbindelse med transport til nye og etablerte anlegg, erosjon og flomskader er inne i fase II gjennom et eget prosjekt "Revegetering med stedegen vegetasjon". Dette prosjektet er særeget ved at det har fått økonomisk støtte fra SND/Innovasjon Norge, Statsskog og NVE i tillegg til at Holt Forskningsstasjon, Tromsø er prosjektveileder. 20 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. TROMS KRAFT KONSERN NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle beløp i resultatregnskap,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer