KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAFT I BEVEGELSE Å R S R A P P O R T 2 0 0 3"

Transkript

1 KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003

2 - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft

3 I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft Svenskene vil ha Grön El og opplevelser Fremtiden er ikke det den en gang var Samfunnsregnskap Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Helse, miljø og sikkerhet Revisjonsberetning

4 HOVEDTALL 2003 Konsernselskaper Beløp i 1000 kroner Troms Kraft AS Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Konsern Nett AS Marked AS Produksjon AS Varme AS Resultat: Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skattkost Ordinært resultat Balanse 31.12: Anleggsmidler * Omløpsmidler * Egenkapital Gjeld Totalkapital Investeringer: Investeringer Nøkkeltall: Resultatgrad 1) 562,9 % 29,6 % 5,5 % 36,4 % 10,7 % 14,8 % 16,2 % Kapitalens omløpshastighet 2) 0,01 0,35 2,62 0,12 0, ,50 0,33 Totalrentabilitet 3) 5,9 % 10,5 % 14,4 % 4,3 % 4,1 % 73% 7,3 5,3 % Egenkapitalrentabilitet 4) 5,9 % 15,0 % 40,8 % 4,2 % -5,2 % 91% 9,1 5,4 % Egenkapitalandel 5) 63,8 % 50,9 % 34,2 % 86,4 % 12,7 % 58,2 % 58,2 % Likviditetsgrad 1, 6) 1,7 2,6 1,7 2,3 1,3 21 2,1 2,0 Antall ansatte: Gj.snittlig antall ansatte * Salten Kraftsamband AS er i 2003 omklassifisert fra anleggsmiddel til omløpsmiddel med 194 mill. kr Definisjoner: 1) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 2) driftsinntekter 3) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 driftsinntekter gj.snittlig totalkapital gj.snittlig totalkapital 4) ord.res.f.skatt x 100 5) egenkapital x 100 6) omløpsmidler gj.snittlig egenkapital totalkapital kortsiktig gjeld 4 TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003

5 MARKED I ENDRING MILJØ I FOKUS Endringene i kraftmarkedet har vært store siden liberaliseringen, og det er i dag reell konkurranse mellom aktørene i energibransjen. Forbrukerne har nytt godt av dette gjennom synkende kraftpris, leveringskvaliteten har økt betraktelig og man har fått frihet til å velge leverandør. Troms Kraft har møtt konkurransen med offensiv tenking. Vi har holdt vår tradisjonelt sterke posisjon, samtidig som vi er på full fart inn i framtiden gjennom realisering av stadig nye prosjekter. Vår solide forankring i Nord-Norge og etter hvert også internasjonalt, vår opparbeidede kompetanse og erfaring og vår framtidsrettede satsing på fornybar energi og ny teknologi, gjør at selskapet er godt rustet for framtiden. Dette vil også være med på å sikre samfunnet og våre eiere betydelige inntekter til viktige formål framover. Det er flere argumenter som understøtter vår kurstilpasning. Vi er langt framme når det gjelder nye virksomhetsområder som vind, bredbånd, entreprenør og ser store muligheter i konseptet Total Energikontroll - TENK. Vi har tatt det svenske markedet med storm og vi var tidlig på plass i Nordvest-Russland. Enda dette bare er starten på en ny virkelighet for Troms Kraft, begynner vi allerede nå å høste av våre satsinger. Vår kunnskap om teknologi og marked vil først og fremst bryte nytt land for vårt eget selskap, men vil også være en etterspurt vare i et fritt kraftmarked - spesielt i øst. Vårt mål er at Troms Kraft i framtiden skal være en betydelig aktør i det norske så vel som det nordiske og det europeiske markedet. Ønsket er ikke bare å generere større inntekter til våre eiere, men også å kunne være en motor og døråpner for en satsing mot internasjonale markeder også for andre typer næringsliv i Nord-Norge. Vår offensive satsing vil også bidra til å sikre arbeidsplassene i Troms Kraft - og sågar skape nye. Årsrapporten for 2003 er en del utvidet i forhold til tidligere rapporter. Gjennom noen oppslag ønsker Troms Kraft å gi leseren et lite innblikk i våre nye virksomhetsområder, hvor vi står i dag og hva framtiden kan bringe. God lesning! TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

6 GJENNOMS Troms Kraft er en av de ledende aktørene innen norsk kraftbransje. Omsatt energimengde i 2003 var 3,47 TWh, og vi betjener i dag et marked som består av nærmere privatkunder og rundt næringskunder. Vår strategi har vært den samme siden starten av konkurranseutsettingen i det norske energimarkedet; å være selektiv i henhold til hvilke kundesegmenter vi satser på. Dette har gjort oss til en konkurransedyktig og tung nasjonal aktør og bidratt til at vi leverer kraft og porteføljetjenester blant annet til det norske Forsvaret. Vi er også kraftleverandør til flyselskapet SAS-Braathen og alle Radisson-hotell i Norge og Sverige. På kundelisten står dessuten Skanska, Nores og de norske Rica-hotellene. Også i vårt naboland Sverige har denne strategien vært vellykket, og vi leverer i dag kraft til 75 prosent av alle svenske kommuner gjennom vårt datterselskap Kraft og Kultur Sverige AB. Fra å ha en omsetning på 600 millioner i 1994 har vårt selskap hatt en økning på over 200 prosent fram til Økningen representerer hovedsaklig nye kunder utenfor vårt eget konsesjonsområde. Omsetningen er nå på 1,9 milliarder og danner et solid fundament for forsvarlig drift, investeringer i leveranse og sikkerhet, samt pågående og framtidige prosjekter. Troms Kraft har som uttalt mål å være en motor i nordnorsk næringsliv generelt. Gjennom etablerte kontakter - spesielt i Norden og Nordvest- Russland - kan vi være en døråpner for aktører også innen andre næringer. Vi bidrar samtidig til det lokale næringslivs utvikling og eksistens gjennom langsiktige investeringer og risikokapital. Troms Kraft er lokalpatriot og positivt innstilt til lokal idrett, kunst og kultur. Vi bidrar aktivt til organisasjoner, lag og aktiviteter som øker trivselen lokalt, blant annet ved å dele ut refleksvester hver høst til førsteklassingene som skal ut i trafikken. Videre søker vi samarbeid på profesjonelt grunnlag med viktige merkebærere for nordnorsk konkurransekraft som for eksempel Nordlysfestivalen i Tromsø, Målselv Snøfestival og Tromsø Idrettslag. Vi ser det som både viktig og riktig å bidra til positive aktiviteter i lokalsamfunnene som har vært med på å danne grunnlaget for Troms Kraft. Vår gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt hadde ikke vært den samme uten livskraften i vårt eget område, og i tiden framover skal vi fortsatt spille en aktiv rolle i utviklingen av positiv virksomhet i landsdelen. Fra åpningen av Nordlysfestivalen TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

7 LAGSKRAFT FOTO: YNGVE OLSEN SÆBBE TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

8 KONKURRA MED INTERNASJONAL 8 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

9 NSEKRAFT Troms Kraft ser ikke bare på konsesjonsområdet og det norske markedet når framtiden planlegges. l Vi skal være med også internasjonalt. I Nordvest-Russland, på Nordkalotten og i Norden er vi allerede på plass, og med liberaliserte kraftmarkeder åpner det seg stadig nye muligheter for vår erfaring og kompetanse. ETABLERING I ØST Allerede i 1995 var Troms Kraft aktør i øst. Det hele startet med import av kraft, og midler inntjent på denne kraften ble kanalisert tilbake til prosjekter nordvest i Russland. Etterhvert er vi kommet med i flere prosjekter som har som mål å renovere turbinanleggene i kraftstasjonene, renovere linjenettet og å få til en mer miljøvennlig tapping av Enare sjø. Det blir også viktig å få bedre struktur på nettsiden og redusere tapet av kraft i det eksisterende nettet, slik at man kan få mer av kraften fram til forbrukerne. Her bidrar vi med vår kompetanse på prosjektering og teknologi, og sammen med russernes høyt kvalifiserte personell utgjør vi en slagkraftig enhet. Erfaringene og fotfestet vi har fått gjennom dette samarbeidet, gir oss muligheter for betydelige prosjekter i framtiden. TROMS KRAFT SOM DØRÅPNER Vår geografiske posisjon som Russlands nabo i nordvest, gir nordnorsk næringsliv gode muligheter for oppdrag og et økonomisk løft dersom vi er på riktig sted til riktig tid. Troms Kraft er allerede inne i det russiske markedet og har muligheten til å være en døråpner for andre næringsaktører - noe som er helt i tråd med vårt ønske om å være en motor i nordnorsk næringsliv. I Nordvest- Russland vil både vi og andre kunne finne framtidige oppdragsgivere og samarbeidspartnere av solide dimensjoner. Det har ikke alltid vært noen ubetinget suksess når nordnorsk næringsliv har gjort sine forsøk på posisjonering sørover, og vi er veldig fornøyde med allerede å se resultater av at vi tidlig valgte å kaste blikket mot øst. LIBERALISERT MARKED - NYE MULIGHETER Russerne er allerede på tur ut i Europa med kraften de produserer. Det russiske markedet er liberalisert, og nå må de forholde seg til kunder og markeder på en måte som vi har lang erfaring med. Vår kompetanse innen relasjonsbygging, markedspleie, markedshåndtering og digitale systemer for kundeinformasjon vil bli etterspurt. Med vår erfaring fra det norske og det skandinaviske el-markedet, kan vi drive med opplæring på den finansielle håndteringen av kraft. NORDKALOTTEN - ÉN KRAFTENHET? Fornybar energi er et svært viktig område også for russerne. Vannkraft, vindkraft og varmekraftanlegg skaper verdier for milliarder av kroner. Med lang fartstid i Nordvest-Russland står Troms Kraft solid plassert midt i utviklingen av disse nye kraftkildene, og med økt kraftproduksjon og import til Norge kreves det en nettutbygging på 2 til 4 milliarder kroner. Det er den svake kapasiteten på nettet fra Nordvest-Russland til Norge som gjør denne utbyggingen påkrevd, og ringvirkningene antas å ha betydelige dimensjoner. Mye av kraften må taes gjennom Finland, og vi samarbeider allerede tett med finske kraftselskaper. SAMARBEID I Nord-Sverige er det stor kompetanse på biomasse og fjernvarme. Den miljømessige fordelen er åpenbar, og kan russerne bruke svensk biomasse i stedet for olje i produksjonen av fjernvarme, er enda en brikke i nordkalott-samarbeidet på plass. Vi ser gjerne på Nordkalotten som ett stort geografisk område med et voldsomt potensial for framtidig kraftproduksjon, hvor behovet for vår kompetanse innen prosjektering, teknologi og markedsarbeid vil være stort. Også når det gjelder bredbånd og fiber, kan samarbeidet mellom Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland virkelig skyte fart. Vi kan både benytte eksisterende nett og bygge nye sammen. For eksempel må man ha en reservekanal - en redundans - for informasjonsflyten dersom det skulle oppstå brudd. Denne redundansen kan likegodt gå gjennom Sverige, Finland eller Russland, som gjennom vårt eget kuperte land. Informasjonen sendes uansett fram med lysets hastighet, slik at det ikke utgjør noen forskjell hvilken rute informasjonen tar. Her finnes det enorme muligheter i å utnytte allerede eksisterende teknologi og kompetanse i hvert av landene, og et samarbeid vil i mange tilfeller gi både bedre kvalitet og lavere pris på fremtidige tjenester. RINGVIRKNINGER I kjølvannet av vår satsning på Nordkalotten er det store muligheter for å utvikle næringssamarbeidet til stadig nye områder. Får vi flere aktører på banen som vil være med å skape et kraftfullt næringsliv, vil også ringvirkningene realiseres. Med økt samkvem kommer behovet for økt samferdsel, og kommunikasjoner mellom landene kan plutselig få rammer som gjør dem drivverdige. Troms Kraft har allerede oppnådd mye gjennom vårt engasjement østover, og vår posisjon og kunnskap gjør at vi kommer til å være en etterspurt aktør i et marked vi til nå bare har sett begynnelsen på. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

10 GRÖN EL O SVENSKENE VIL HA Kraft & Kulturs framgang i Sverige viser at den som vil inn på et nytt marked må ha et nytt produkt og en ny strategi. Hvis ikke blir man tvunget til å konkurrere på pris for å erobre markedsandeler, og da vinner man gjerne de mindre trofaste kundene. "GRÖN EL" - FOR MILJØ- OG KULTURINTERESSERTE Da Troms Kraft gjorde sitt inntog i det svenske markedet, visste vi at kraften måtte kombineres med andre produkter for å vinne riktig type kunder. Vi ville ha de som forsto å sette pris på hele konseptet - som ikke bare fokuserte på kraftprisen. Sverige er ett av landene i verden med mest miljøbevisste konsumenter, og produkter som er skadelige for miljøet har store problemer med å hevde seg. Menneskene som velger miljøvennlig kraft er de samme som tenker naturvern og er opptatt av hvordan de lever sitt liv. De er bevisste på hva de bruker tiden til, og de vil gjerne fylle livet med opplevelser som gir dem mer; slik som bøker, musikk, film, teaterbesøk og reiser. Vi ville at Kraft & Kultur skulle være et selskap som henvendte seg nettopp til de bevisste kundene som verdsatte grønne verdier og kultur, og satsingen har vært en ubetinget suksess. Omsetningen har gått fra null til 567 millioner kroner på tre år. KRAFT& KULTUR - EN SUKSESS I MARKEDET Når svenske kommuner i dag vil ha mennesker og næringsaktører til å etablere seg i deres område, sees miljø og kultur på som et konkurransefortrinn. Den kommunen som kan tilby vakker natur som taes vare på - og som har et godt kulturtilbud - klarer å få flere til å etablere seg lokalt. For disse kommunene blir ofte Kraft & Kultur et opplagt valg, og det har bidratt til at selskapet i dag leverer kraft til forvaltningen i 75 prosent av alle svenske kommuner. Miljøfokus er også viktig for svensk næringsliv, Kraft & Kultur har fått noen av Sveriges største hoteller og industribedrifter på kundelisten - som en direkte følge av selskapet styrker kundenes miljøprofil. Blant husholdninger har Kraft & Kultur hatt en rask tilvekst i 2003, og har dag mer en kunder. Bak framgangen ligger også det faktum at vi har opparbeidet et rykte som et selskap med gode administrative rutiner - noe som er et viktig fortrinn i et marked som fortsatt har "barnesykdommer" etter dereguleringen. I dag er tolv personer ansatt i Kraft og Kultur. Samtlige er rekruttert utenom kraftbransjen. Dette har vært et bevisst valg for å få medarbeidere som kunne se gamle ting med nye øyne, og som også var klare for å lære seg en ny bransje fra grunnen av. Her har Kraft & Kultur sitt samarbei-

11 G OPPLEVELSER de med de ulike avdelingene i Troms Kraft Marked spilt en viktig og givende rolle med hensyn til kunnskapsoverføring. GODE FRAMTIDSUTSIKTER Kraft & Kulturs framtidsutsikter er veldig gode. Konseptet taler direkte til hjertet hos målgruppen, og det spesielle er at det bygger på en eksklusiv kombinasjon av kunnskaper innen to veldig forskjellige bransjer. Konseptet er som hentet ut av en lærebok i merkevare, og er en organisk kombinasjon, som er vanskelig å kopiere for en konkurrent fordi det smelter sammen gammel unik kunnskap til noe helt nytt. Målet de nærmeste årene er ikke å ekspandere i volum, men å fordype og utvikle relasjonene til kundene vi allerede har i hele Sverige. Vår posisjon blant kundene skal styrkes. Et ledd i dette er videreutvikling av det gode samarbeidet med de beste bokforlagene, musikk- og filmdistributørene, teatrene og firmaer som arrangerer kulturreiser. De som vil berike livet med et godt innhold skal se Kraft & Kultur som en opplagt samarbeidspartner i framtiden. Flere og flere skal hente kraft fra kulturen. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

12 FRAMTIDEN ER

13 IKKE DET DEN EN GANG VAR Vi har vært flinke i tilpasningen til ny utvikling innen teknologi og marked, og høster allerede frukter av å ha vært tidlig ute på flere områder. Framtiden har kommet med stormskritt, og Troms Kraft er godt forberedt. Vi står allerede med begge beina trygt plassert i den nye tiden. NY UTVIKLING - NYE OMRÅDER Troms Kraft har tradisjonelt sett kun solgt kilowatt timer og nettleie. Marginene minker og nettdelen er regulert. Derfor satses det nå helhjertet både på de tradisjonelle og de nye virksomhetsområdene. Og alle i Troms Kraft er klare til å dra sammen om de nye ideene i organisasjonen. VERDIØKENDE TJENESTER Verdiøkende tjenester blir et stikkord. Vi har ledninger inn i husstander og skal nå til fulle benytte mulighetene dette gir oss. Vi skal også i større grad utnytte kompetansen og erfaringen Troms Kraft har innenfor både entreprenør- og markedsområdene. I 2001 vedtok vi at 20% av resultatet skulle komme fra ny virksomhet, og allerede i 2003 nådde vi målet. Nå er tiden inne for å sette nye mål for virksomheten og skaper faktisk allerede i dag større verdier, nye arbeidsplasser og ytterligere positive ringvirkninger for landsdelen gjennom nyutvikling. KOMPETANSEKRAFT Vi er i gang med å lage en kompetanseoversikt for hele Troms Kraft. Slik vil de nye forretningsområdene vite hvor de kan hente sine fagfolk. Når vi skal bygge opp selskapet er det viktig at vi fanger opp gode ideer og innspill, og nå skal ideer og solid kompetanse foredles til en framti- dens hjørnestein for Troms Kraft. Sett i lys av de mulighetene som ligger foran oss, vil Troms Kraft stadig være en av Nord-Norges mest spennende arbeidsplasser. KRAFTTAK FOR FREMTIDEN Troms Kraft er i en viktig brytningstid. Det er en betydelig milepæl at styret i Troms Kraft har iverksatt konkret satsing på andre områder enn de tradisjonelle for bransjen. Strategien om å skaffe 20% av resultatet fra andre områder enn kraft settes ut i livet. I første omgang velger konsernet å satse på forretningsområdene "vind", "bredbånd", "entreprenør" og "TENK". Ringvirkningene for eiere, omgivelser og ansatte kan bli enorme om vi lykkes å ta en bit av disse markedene. MED VIND I SEILENE Troms Kraft er i høyeste grad på banen og følger utviklingen nøye, og på flere områder stiller vi helt i fremste rekke. Vår opparbeidede kompetanse og erfaring gjør at vår nye utviklingsavdeling har mye å bygge videre på. Nye virksomhetsområder og nye organisasjonsidéer har med andre ord solide vekstvilkår i Troms Kraft. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

14 Bedre forutsetninger for BREDBÅND skal du lete lenge etter. Med et ledningsnett som strekker seg fra fjord til fjell - over mer enn kilometer - har Troms Kraft en unik mulighet til å levere bredbånd til alle. EKSISTERENDE REDSKAP - NYE MULIGHETER Vår tilknytning til over husstander gir oss en kjempefordel ovenfor våre konkurrenter. Og nede i jorda ligger det allerede et moderne fiberkabelnett som på sentrale områder kan konkurrere med Telenors infrastruktur. Troms Kraft er allerede medeier i fiberkablene som går fra Fauske og nordover, og hvis vi overtar Bane Tele i samarbeid med flere andre kraftselskaper, blir vi en landsdekkende bredbåndsoperatør. Bane Tele er et landsdekkende nett av fiberkabler som "Bredbåndsalliansen" - en sammenslutning av norske kraftselskap - står klare til å ta over. Nettet eies i dag av Samferdselsdepartementet, og etter planen skal Stortinget i høst avgjøre om nettet skal ut på lokale hender. EN NY VERDEN ADSL er ikke bredbånd godt nok. Ekte bredbånd må kunne levere DVD-kvalitet på TV, videonedlastinger og spill. Private husholdninger, skoler, offentlig forvaltning og næringsliv kommer med bredbåndstilknytning nærmere resten av verden - og verden kommer nærmere oss. Dette gir uante muligheter for menneskene, bedriftene og institusjonene som ønsker å dra nytte av den nye teknologien. Før trodde man at bedriftene skulle være pådriverne, men nå er det de private forbrukerne som drar markedet. De etterspør video-ondemand, spill og TV-signaler av en kvalitet som krever tilgang til ekte bredbånd. Og det skal vi levere. Vi har også en god dialog med "Bredbåndfylket Troms", som i løpet av 2006 skal sørge for hovedveinettet for bredbånd i Troms. Investeringene i utbyggingen vil bli på 140 millioner kroner. Dette er et eksempel på det store forretningsmessige potensialet i de nye virksomhetsområdene. Vi bestreber oss derfor på å være i forkant av utviklingen, og sammen med vår eksisterende teknologi, opparbeidede kompetanse og markedskunnskap vil dette gi oss tilgang til stadig nye områder. 14 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

15 Med ENTREPRENØR som fellesnevner. Ved hjelp av markedsorientering, smarte løsninger og dyktig prosjektstyring, skal vår virksomhet med arbeidstittel Entreprenør, utvikle forretningsområder innenfor nettbasert infrastruktur; kraft, tele, fiber og bredbånd. SMARTE LØSNINGER Entreprenør har ikke tenkt seg ut på det åpne markedet for å slåss på pris, men skal ha fokus på smarte løsninger. Når vi får oppdraget med å legge gatelys inn i et nytt boligområde, er det fordi vi tilbyr tidsstyring, vi drifter nettet og vi sørger for vedlikehold - og ikke fordi vi er billigst på å reise stolpene. Utfordringen for Entreprenør blir å avgrense seg til unike og lønnsomme nisjer hvor vi vet vi kan selge kompetansen vår til en fornuftig pris. Målet er at der vi først bestemmer oss for å satse, skal vi bli umulige å slå. STORE AMBISJONER Entreprenør har større ambisjoner enn bare det lokale markedet. Mulighetene er enorme. I første omgang er Norden et svært interessant nedslagsfelt. Det er planlagt og forventes utbygginger for flere milliarder kroner de nærmeste årene, og med vår høye kompetanse og erfaring fra både inn- og utland, skal Troms Kraft være en selvfølgelig anbyder i slike prosjekter.

16 Glem strømsalg! TENK handler om alt det andre du kan bruke energi på. Troms Kraft har gjennom flere år jobbet med en idé om salgbare tilleggstjenester ovenfor strømkunder. Nå er dette konkretisert gjennom konseptet Total Energikontroll - TENK. TILBYR TILLEGGSTJENESTER TENK skal tilby kundene tilleggstjenester ut over kilowatt og nettleie, hjelpe med å finne årsakene til unødvendig høyt energiforbruk, for deretter å tilpasse løsninger. TENK retter seg foreløpig mest mot bedriftskunder, men målet er at tilbudet også skal tilpasses privatkundenes behov. Innenfor TENK skal det utvikles nye forretningsmuligheter som ventes å gi mersalg til eksisterende kraftkunder. Det letes også hele tiden etter unike tjenester som kan bidra til å kapre nye kunder. De fleste fagområdene innenfor Troms Kraft kan være aktuelle i TENK, og det skal avklares om det er riktig å bygge opp en stor TENK- organisasjon, eller om det er mer fornuftig å knytte til seg kompetanse fra prosjekt til prosjekt. 16 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

17 Det BLÅSER på toppene. Heldigvis. Forutsatt at det finnes politisk vilje til fortsatt satsning på vindkraft, har Troms Kraft investeringsplaner for flere milliarder innenfor vindkraft i løpet av de neste to årene. KONKRETE PLANER Vi har som målsetting, og er allerede i gang med å jobbe frem konkrete prosjekter på en rekke utvalgte steder i Troms Fylke. Og forutsatt av at konsesjonene foreligger vil disse vindmølleparkene kunne levere en strømmengde tilsvarende forbruket til ca eneboliger. MILJØGEVINST OG ØKONOMISK GEVINST Kraftproduksjon som ikke forurenser blir stadig viktigere. EU har som målsetting å stimulere til økt produksjon av fornybar energi, blant annet ved å innføre ordningen med "Grønne sertifikater" for å gjøre en slik satsing lønnsom. I tillegg til miljøgevinsten gir dette for vår del også fremtidige muligheter for økonomisk lønnsomhet ved finansiell handel med slike sertifikater. KRAFT OG KOMPETANSE I Danmark produseres store mengder kraft ved hjelp av vindmøller, men danskenes ekspertise på produksjon og utvikling av vindkraftutstyr overstiger langt verdien av selve kraftproduksjonen. På samme måte er muligheten også tilstede for Troms Kraft. Vi befinner oss i en del av verden med naturgitte forutsetninger for vindkraft, og vi har solid kompetanse på drift av forsyningslinjer og tekniske anlegg. Når vi nå er tidlig i gang med å prøve ut teknologien også her nord, er det for å høste erfaringer som det kan bygges videre på, og som i neste omgang kan ende opp som salgbar kompetanse på blant annet drift av vindmølleparker nasjonalt og internasjonalt. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T

18 SAMFUNNSREGNSKAP 2003 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primære marked. Skatt og avgift som fremkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat, etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning p Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Ekstraordinært tap/gevinst aksjer Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Årets verdiskapning har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Långivere (netto finans) Skatt og avgift (fra selskapet) Eiere (utbytte) Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) Sum fordelte verdier TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003

19 Skatter og avgifter beløp i 1000 kr Fordelt på kommuner, fylke og stat Kommune Balsfjord Bardu 699 Berg 856 Kåfjord Lenvik Lyngen 69 Målselv Storfjord Torsken 153 Tromsø Sum kommuner Troms fylkeskommune Staten Totalt beløp i 1000 kr Fordeling av innkjøp; varer og tjenester, inkl. investeringer Finnmark fylke Troms fylke Troms fylke filialer, fakturaadr. utenfor Nord Norge Nordland fylke Øvrige Norge Utland Totalt Troms fylke fordelt på kommuner Balsfjord Bardu 602 Berg 67 Dyrøy 952 Harstad Karlsøy Kvænangen 266 Kåfjord 77 Lavangen 4 Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa 235 Salangen 709 Skjervøy Storfjord Sørreisa 126 Torsken 33 Tranøy 81 Tromsø Totalt TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT

20 STYRETS BERETN I NG SELSKAPSSTRUKTUR OG EIERFORHOLD Generelt Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern som produserer, overfører og omsetter elektrisk kraft. Troms Kraft AS (TK) er morselskap i konsernet og er eneeier av de fem datterselskapene; Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS. Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø i tillegg til avdelings- og regionkontorer som betjener egne anlegg og kunder i nordre og midtre del av Troms fylke. Konsernet ledes av konsernsjef Torvall Lind. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Datterselskapene Troms Kraft Marked utøver kraftomsetning i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Samlet omsetning utgjør ca 4,68 TWh, hvorav 1,2 TWh selges gjennom det heleide datterselskapet Kraft & Kultur Sverige AB. Troms Kraft Nett har sitt hovedkontor i Tromsø, og områdekonsesjonen dekker 15 kommuner i Troms fylke. Utenfor Tromsø har selskapet bemanning på 2 regionkontorer og 7 montørstasjoner. Selskapet eier og drifter distribusjonsnett, regionalnett og deler av sentralnettet. Selskapet har nettkunder. Samlet energioverføring i eget nettområde utgjorde GWh i Troms Kraft Produksjon eier og drifter 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide kraftverk tilhørende Kvænangen Kraftverk AS. Samlet produksjon i hel- og deleide kraftverk utgjorde i GWh. Troms Kraft Varme eier og driver et fjernvarmanlegg i Tromsø. Selskapet leverer fjernvarme, varmt vann og damp gjennom sin varmesentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) og deler av Universitetet i Tromsø (UiTø). Det er etablert en energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet avgjør hvilken energibærer som benyttes. Troms Kraftforsyning og Energi AS har ingen aktivitet. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift. Selskapets inntjening vurderes som tilfredsstillende og egenkapitalandelen er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. Styret vurderer konsernet for å ha et godt økonomisk grunnlag for videre drift og utvikling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALFORHOLD Personale Ved utgangen av året var det 364 ansatte i konsernet inklusive 21 lærlinger. I morselskapet var det 46 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på totalt 300 dager i Dette utgjorde 6,0 % av total arbeidstid. Korttidsfraværet var på 1,5 %, mens langtidsfraværet var på 4,5 %. Arbeidsmiljø Det ble registrert 23 arbeidsulykker i konsernet, men ingen av ulykkene kan karakteriseres som alvorlige. Bedriften arbeider aktivt med helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og ledelsen/linjeledelsen. Det iverksettes løpende tiltak i tilknytning til forbedring av arbeidsrutiner, etablerte prosedyrer og sikkerhetsinstrukser gjennom det integrerte internkontrollsystemet. I tillegg til en stilling som HMS-koordinator er det etablert en egen stilling til å ivareta kvalitetssikringsfunksjonen på overordnet nivå. I 2003 er det inngått samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv. Troms Kraft er aktiv på lærings- og utviklingsområdet, og målet er at alle ansatte gjennom kontinuerlig læring, utvikling og vekst skal øke sin kapasitet og motivasjon. I regi av TK-skolen er det gjennomført et prosjekt med fokus på ledelse og en vil videreføre dette i 2004 og da med tilbud til ansatte som vil komme i lederposisjoner framover. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er vedtatt en overordnet målsetting som sier at "Vi skal sikre at reelt likeverd praktiseres uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og livssyn". Det er med basis i dette nå satt fokus på mangfold og likeverd i Troms Kraft. Konsernet har en kvinneandelen på 18 %. I styret er kvinneandelen 43 % - 3 av 7 styremedlemmer er kvinner. 2 av disse er eiervalgt og 1 representant er valgt fra de ansatte. I ledelsen - på direktør- og avdelingsledernivå - er det kun 1 kvinne. I konsernet er det 21 kvinnelige konsulenter og 25 mannlige konsulenter der gjennomsnittlønn for menn utgjør kr og for kvinner kr Ved rekruttering av lærlinger og i samarbeid med videregående skoler fokuseres det på likestilling. Det benyttes flere tiltak for å gjøre kvinner spesielt oppmerksomme på kraftbransjen generelt og Troms Kraft spesielt. Bedriften har påbegynt et arbeid for å fremme likestilling og iverksette tiltak for å gi kvinner og menn like muligheter i bedriften. Det er etablert et eget kvinnenettverk (Korona) i konsernsammenheng med sikte på å styrke kvinnenes stilling. Det er fortsatt behov for å ha fokus på likestilling. Det vil i 2004 bli igangsatt arbeid med å utvikle en handlingsplan for likestilling for perioden Handlingsplanen vil fokusere på tiltak og måltall i alle avdelinger i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet eier 12 kraftverk og har over 9000 km regional- og distribusjonsnett. Drift og vedlikehold av disse anlegg setter imidlertid spor etter seg i naturen på flere måter. Konsernet har på eget initiativ i flere år gjennomført kartlegging og undersøkelser og satt i verk tiltak for å avdekke og redusere miljøpåvirkningene. Ved kraftstasjonene foregår kontinuerlig renovering. Ved en av kraftstasjonene gjennomføres utbedring og bygging av nytt kontrollanlegg, tiltak for å bedre miljøet for de ansatte ved ferdigstillelse av nytt velferdsbygg og som et særskilt prøveprosjekt er bygd et oppsamlingssystem for spillvann for unngå utslipp gjennom det ordinære kloakksystem. Revegetering av områder som har fått miljøbelastning i forbindelse med transport til nye og etablerte anlegg, erosjon og flomskader er inne i fase II gjennom et eget prosjekt "Revegetering med stedegen vegetasjon". Dette prosjektet er særeget ved at det har fått økonomisk støtte fra SND/Innovasjon Norge, Statsskog og NVE i tillegg til at Holt Forskningsstasjon, Tromsø er prosjektveileder. 20 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 VITEN&VILJE Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 4:5 KUN FORNYBAR ENERGI Vi garanterer at kundene kun mottar kraft fra fornybare energikilder, og håper å inspirere flest mulig til å ta et større ansvar for miljøet.

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14

INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 05 INNHOLD Kort om SKS - konsernet 4 Nøkkeltall konsern 5 Konsernstruktur 6 Konsernsjef 8 Styrets beretning 10 Konsern 11 Morselskapet 14 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 23 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen

HOVEDTALL INNHOLD NØKKELTALL. Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010. Fra balansen. Fra kontantstrømanalysen ÅRSRAPPORT INNHOLD HOVEDTALL OG NØKKELTALL 3 PERSONAL, HESE OG SIKKERHET 3 HOVEDTALL Fra resultatregnskapet (mill. kroner) 2014 2013 2012 2011 2010 Driftsinntekter 1 212 1 315 1 044 1 389 1 418 EBITDA

Detaljer

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder 02 Nøkkeltall 03 Hjerte i den grønne regionen 04 Organisasjon Årsberetning 2010 05 06 11 Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 12 Virksomhetsområder 17 Regnskap 21 Noter Dialecta Kommunikasjon,

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer