Sak 4 - til Årsmøtet Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 4 - til Årsmøtet 12.03.14 - Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger"

Transkript

1 Sak 4 - til Årsmøtet Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 1. Styret Styret ble valgt på årsmøtet Verv Navn Periode Leder Atle Busch Valgt for 1 år Nestleder Hege Myhre Ikke på valg Sekretær Ragnhild Forseth (tidligere Flatås) Valgt for 1 år Kasserer Bjørn Tore Røstad Ikke på valg Styremedlem Rune Leirset Valgt for 2 år Vara 1 Per Jarle Bolkan Valgt for 2 år Vara 2 Martin Imsland Ikke på valg Leder Tennis Lise Værvågen Konstituert av Tennis Leder Fotball Jan Inge Olsen Valgt av Fotball Leder Sykkel Inge Johnsen Valgt av Sykkel Leder Turn Wenche H Johannesen Valgt av Turn I april 2013 meddelte Tom Smebye, valgt leder av Tennis, at han av private årsaker ikke kunne fortsette i ledervervet. Hovedlagets styre tok dette til etterretning, og Tennis konstituerte selv Lise Værvågen til ny leder for gruppa. Per Jarle Bolkan har som varamedlemmene prioritert å delta på alle styremøtene i perioden. Dette har styrket styret betydelig. Årsmøtet 2013 gjennomførte ikke valg av ny valgkomite. Styret vedtok i sitt første møte at hver gruppe skulle peke ut et medlem til valgkomiteen, og at valgkomiteen skulle konstituere seg selv. Valgkomiteen ble oppnevnt i styremøte , har bestått av: Fotball Lars Tarjei Voll Sykkel Asgeir Persøy Tennis Wenche P. Dehli Turn Ingrid Øfsti Lars Tarjei Voll har vært leder av valgkomiteen. Styret har hatt sju styremøter i perioden, og gjennomførte Høstmøtet (møtet ble tidligere betegnet Halvårsmøtet). Side 1 av 5 sider

2 2. Satsingsområder Styret har arbeidet etter strateginotatet årsmøtet i 2013 vedtok, og har hatt et særlig fokus på videreutvikling og bygging av anlegg for de aktivitetene gruppene driver. Her er en kort redegjørelse for de viktigste områdene det er arbeidet med fra styret: a. Informasjonsarbeid Hjemmesiden IL Sverre fikk ny hjemmeside ved starten av Den har etter hvert blitt en god kanal mellom medlemmene og ledelse/administrasjon i styret og gruppene. Aktiviteten med nyhetsmeldinger og treff på siden tilsier at den er mye brukt. Leverandøren av hjemmesiden tok kontakt like før nyttår og fortalte at han heretter ville inngå som del av firmaet Smart Media AS, og anbefalte at vi førte vår hjemmesideløsning over til dette firmaet. En av fordelene var en bedre teknisk plattform med bedre redigeringsmuligheter. Styret valgte å godta den nye avtalen, og den er ikke dyrere for oss. Per medio februar var vi over på den nye løsningen etter at noen fra hovedstyret og fra hver gruppe ble gitt nødvendig opplæring. Stort sett har overgangen gått uten spesielle vanskeligheter, men det er alltid krevende å ta i bruk nye tekniske løsninger kanskje særlig innen frivillig arbeid. Informasjonsbrosjyre Det er nylig utarbeidet en brosjyre om IL Sverre som gir en helhetlig presentasjon av Il Sverres idrettsaktivitet, praktisk informasjon med mer. Vi synes det er viktig at klubben har en form for kortfattet informasjon om idrettslaget samlet, som kan deles ut i papirversjon, samt ligge på nettsida. b. Medlemsregister IL Sverre har gode erfaringer med bruken av Sparebank1s medlemsregisterløsning. Som vi redegjorde for i årsmeldingen til årsmøtet 2013 kom NIF med en ny medlemsregisterløsning i Etter å ha vurdert denne nye løsningen ser vi at den vil ha en rekke fordeler for oss også ut over at den blir tilbudt oss gratis. Løsningen i KlubbAdmin bruker data i fra SportsAdmin og Min Idrett. Den gir gode muligheter til betalingsløsninger for betaling av medlemskontingent og påmelding til arrangement. Betalingsløsningene vil også være rimeligere å bruke enn dagens bankløsning. Særforbundet Norges gymnastikk og turnforbund har bestemt at Turn snarest må gå over til å registrere sine aktive medlemmer i løsningen Mysoft. Denne registreringsløsningen skal kunne fungere sammen med den til NIF. Vi har begynt å legge over data fra dagens medlemsregister til NIFs nye løsning, og har så langt gode erfaringer med denne. Den vil kreve at hvert medlem selv er flink til å registrere seg og holde sine opplysninger ajour i Min Idrett. Styret ser for seg at IL Sverre går helt over til NIFs nye løsning i løpet av høsten 2014, og at Turn da er over på Mysoft-løsningen. Side 2 av 5 sider

3 Medlemsregisteret er svært sentralt når det gjelder søknad om og tildeling av midler. Den store ryddejobben vår kasserer i hovedlaget har gjort sammen med gruppenes kasserere er imponerende og viser nå resultater også på den økonomiske siden. Det er utfordrende å ta i bruk et nytt medlemsregister igjen, men den løsningen vi har i dag gjør overføringen til de nye løsningene betydelig lettere enn ved forrige overgang. Medlemstall Hovedlaget Kvinner Menn Fotball Kvinner Menn Turn Kvinner Menn Sykkel Kvinner Menn Tennis Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Merknader: Vi har ikke tallene for 2011 da medlemsregisteret vårt da var ufullstendig. Mange medlemmer med i flere grupper, slik at man kan ikke summere antall fra alle gruppene for å få totalen. c. Gruppene Fotball, Turn, Sykkel og Tennis lager egne årsmeldinger som legges fram på hovedlagets årsmøte etter å ha blitt behandlet på gruppes årsmøte. d. Utvikling av Levanger Fritidspark, Moan Det arbeides med en flerbrukshall på Moan. Hallen vil inneholde en 11-bane med kunstgress. IL Sverre har støttet Levanger Fritidsparks arbeid med denne løsningen. Levanger kommune, Levanger Fritidspark og LFK har utgjort prosjektgruppa som har utredet løsningen, men vi har vært fortløpende informert og vi har fått komme med innspill. En ser for seg at flerbrukshallen vil bli benyttet hovedsakelig av Levanger videregående skole på dagtid hverdagene. I tilknytning til hallen prosjekteres det med kontorer, møtelokaler, garderober, restitusjonsareal, kantine, lager med mer. IL Sverre ser for seg at dette blir gode klubblokaler også for oss. e. Tilhørighet til IL Sverre Hovedlagets styre har valg å satse på å bygge økt tilhørighet til IL Sverre. Mangelen på eget klubblokale har gjort det krevende, men vi mener det har vært riktig ikke å bruke det som unnskyldning for ikke å gjøre noe. I oktober startet vi med månedlig tilbud om gratis svømming med kveldsmat i Trønderhallen siste søndag i hver måned ut mars. Dette har vært svært godt mottatt av Side 3 av 5 sider

4 de som har møtt, og Trønderhallen har gitt oss en god pris og topp service under disse arrangementene. I desember leide vi Festiviteten med gratis kino for Sverremedlemmer. Barneforestillingen var en suksess med nesten full sal som så den nye Flåklypa-filmen, mens ungdomsfilmen Kill Buljo II ble godt mottatt av et litt mindre publikum. Hovedlaget mener det er riktig å fortsette med tiltak som gir økt tilhørighet til IL Sverre. f. Omdømmebygging Styret har lagt vekt på å tydeliggjøre IL Sverres satsingsområder som noe man er enige om i idrettslaget, og bevisst sørget for medieomtale som støtter opp under dette. Vi opplever i møter med kommunen, samarbeidende klubber og andre aktører at IL Sverre fremstår som enige utad. Dette bidrar til at vi som idrettslag får gehør i arbeidet vi driver med å få på plass nye anlegg og klubbhus. g. Sponsoravtaler og økonomisk støtte Sponsoravtalen med Adidas varer til , mens den med G-sport varer til Disse avtalene fungerer greit, og hovedstyret er i gang med arbeidet med en evaluering og evt videreføring. Hovedlaget er særlig opptatt at G-sport må være i stand til å tilby ønskede produkter aktive i alle våre fire grupper. Vi har i 2013 merket at medlemmene våre er blitt flinkere til å bruke sponsorkortet sitt når de handler på G-sport det gir god rabatt for medlemmet og payback til IL Sverre. Vi tror det er mulig å få enda bedre bevissthet blant medlemmene om bruk av ordningen. Gruppene har egne sponsoravtaler ut over avtalene med Adidas og G-sport. Hovedlaget vil skjerpe inn at alle slike avtaler skal godkjennes av hovedlagets styre heretter. Det er nødvendig iht Sverreloven, og det vil også gi bedre grunnlag for å lære av hverandre på dette området. Hovedlaget har vært i dialog med en sponsor. Denne sponsoren har valgt å gå inn som hovedsponsor i fotball gruppen. Forhandlinger om avtale med Fotball pågår. Hovedlagets styre er fortsatt interessert medlemmer som kan tenke seg å ta et krafttak for IL Sverre for å bli dyktigere i å hente ut økonomisk støtte gjennom sponsorer, annonser, gaver og etter søknad. Det vil sikre et grunnlag for god drift og utbygging av anleggene vi bruker og god aktivitet innen våre aktivitetsområder. Den nye hjemmesideløsning gjør det mulig å annonsere på hovedsiden og gruppenes side. h. Samarbeid med Levanger kommune IL Sverre har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med administrasjonen i Levanger kommune, og med daglig leder av Levanger Fritidspark, Moan og utbygging av anlegg for IL Sverres aktiviteter. Også politikere har vært kontaktet i ulike saker for å skape forståelse og få støtte til vårt arbeid. Vi er også i inngrep med kommunen om evt. overtakelse av vårt gamle klubbhus på Levanger stadion i forbindelse med arbeidet kommunen gjør for å lage en Side 4 av 5 sider

5 aktivitetspark her. På den måten vil klubbhuset kunne bli bevart og IL Sverres og byens historie kunne bli viderefortalt. i. Samarbeid med den organiserte idretten lokalt, regionalt og nasjonalt Hovedlagets styre har et godt samarbeid med Levanger Idrettsråd. Levanger Idrettsråd er av stor viktighet som bindeleddet mellom kommunens administrasjon og politiske ledelse inn mot idrettslagene, og som den som har det avgjørende ord fra idretten når idrettspolitisk plans anleggsplan årlig skal fastsettes. Levanger Idrettsråd har deltatt på et av hovedlagets styremøter, og IL Sverre var representert med tre fra hovedlagets styre på Levanger Idrettsråds årsmøte Nord-Trøndelag idrettskrets har deltatt på et av hovedlagets styremøter for å fortelle om arbeidet NIF og kretsen nå drar i gang for å hindre det store frafallet en opplever blant ungdom når de blir eldre. Her har også IL Sverre et arbeid å gjøre. j. Æresmedlemsnåler Gullsmed Pettersen har laget flotte æresmedlemsnåler. Æresmedlemsnålene er alt delt ut til: Annar Eriksen Sykkel Bjørn Johansen Sykkel Berit Kaspersen Haugen Turn Følgende gjenstår å dele ut til: Knut Knudsen Sykkel deles ut under Tour de Tomtavtnet hvis mulig Levanger Atle Busch Leder IL Sverre Side 5 av 5 sider

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130 Tilstede: Leder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Fravær Nestleder Sekretær Leder Tennis Vara 2 Atle Busch

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Leder Turn Vara 1 Vara 2 Fravær Nestleder Leder Tennis

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 02.05.13 kl 1900-2200 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Turn Vara 1 Atle Busch Hege Myhre Bjørn Tore Røstad

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning:

Hovedstyrets beretning 2003. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Hovedstyrets beretning 2003 Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2003 februar 2004 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Kjell Svanor, nestleder Runo Nygård, sekretær Rune

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem:

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011:

Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011: 1 Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011: STYRET Verv Navn Telefon E-post Leder Lars Hagen 913 82 115 nedrebu@online.no Sekretær Bente Krogsæter 415 52

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag

Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Stiftet 3. Mars 1920 Klubbhåndbok for Fana Idrettslag Mars 2014 Visjon Verdier Strategi Intern organisasjon Idrettens organisasjonsmodell Administrasjon Økonomi Sponsorer Sponsorer og forpliktelser Profilering

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag

Organisasjonsplan Klepp Idrettslag Organisasjonsplan Klepp Idrettslag - For de som vil Klepp Idrettslag Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Klepp IL Historie... 2 Idrettslagets formål... 2 Visjon/Ambisjon... 2 Verdigrunnlaget... 2 Klepp

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset

ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag. 5.mai 2015, Rådhuset ÅRSMØTE 2014 Oppdal Idrettslag 5.mai 2015, Rådhuset Saksliste: 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder og referent 3 Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4 Årsmelding

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer