ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB"

Transkript

1 ET Kasutusjuhend 2 Pliidiplaat NO Bruksanvisning 21 Platetopp SV Bruksanvisning 40 Inbyggnadshäll HK6542H0XB

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED TOOTE KIRJELDUS IGAPÄEVANE KASUTAMINE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING PAIGALDAMINE TEHNILISED ANDMED ENERGIATÕHUSUS PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada. Külastage meie veebisaiti: Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta: Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks: Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: /shop KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Andmed leiate andmesildilt. Hoiatus / oluline ohutusinfo Üldine informatsioon ja nõuanded Keskkonnateave Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad. Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda kasutada. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib. 1.2 Üldine ohutus EESTI 3 Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Ärge kütteelemente puudutage. Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil. Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke toitu järelvalveta see võib kaasa tuua tulekahju. Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

4 4 Ärge hoidke keeduväljadel esemeid. Metallesemeid nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja; ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile. Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt. 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS! Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid. Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest sobiva tihendi abil. Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest. Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad nõud ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda. Kui paigaldate seadme sahtlite kohale, siis jälgige, et seadme põhja ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt ruumi õhuringluse jaoks. Seadme põhi võib minna kuumaks. Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks paigaldage seadme alla kindlasti mittesüttivast materjalist eralduspaneel. Veenduge, et tööpinna ja selle all oleva kapi vahele jääks 2 mm ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu tekkinud kahjustusi. 2.2 Elektriühendus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud. Enne mis tahes toimingute läbiviimist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga. Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks. Kasutage õiget elektrijuhet. Vältige elektrijuhtmete sassiminekut. Veenduge, et paigaldatud on põrutuskaitse. Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis. Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse ühendate.

5 EESTI 5 Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. 2.3 Kasutamine HOIATUS! Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht! Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on olemas). Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati välja. Ärge usaldage üksnes nõudetektorit. Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust lahti ühendada. Elektrilöögioht! Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele. Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see hakata pritsima. HOIATUS! Plahvatuse või tulekahju oht! Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest. Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida. Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile. Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda. Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda. Pliidi pind võib puruneda. Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta. Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit. Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles. See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

6 6 2.4 Puhastus ja hooldus Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist maha jahtuda. Enne hooldustöid eemaldage seade elektrivõrgust. Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. 2.5 Jäätmekäitlus HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht! 3. TOOTE KIRJELDUS 3.1 Pliidipinna skeem Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest. Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära. 2.6 Hooldus Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi mm 180 mm 1 Induktsioonkeeduväli 2 Juhtpaneel 210 mm 145 mm Juhtpaneeli skeem Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad teada, millised funktsioonid on sees.

7 EESTI 7 Sensorväli Funktsioon Märkus 1 SISSE/VÄLJA Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks. 2 Lukk / Lapselukk Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks. 3 STOP+GO Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks. 4 - Soojusastme näit Soojusastme näitamiseks. 5 - Keeduväljade taimerindikaatorid Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud. 6 - Taimerinäidik Aja näitamiseks minutites. 7 Hob²Hood Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks. 8 - Keeduvälja valimiseks. 9 / - Aja pikendamiseks või lühendamiseks. 10 Võimsusfunktsioon Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks Juhtriba Soojusastme määramiseks. 3.3 Soojusastme näit Ekraan Kirjeldus Keeduväli on välja lülitatud. - Keeduväli on sisse lülitatud. STOP+GO-funktsioon töötab. Automaatne kiirsoojendus-funktsioon töötab. Võimsusfunktsioon on sees. + number / / Tegemist on rikkega. OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator) : toiduvalmistamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus. Lukk /Lapselukk-funktsioon töötab. Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud. Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.

8 8 3.4 OptiHeat Control (3- astmeline jääkkuumuse indikaator) HOIATUS! / / Jääkkuumusega kaasneb põletusoht! Indikaator näitab jääkkuumuse taset. 4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE Induktsioonkeeduväljad toodavad toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust keedunõude põhjas. Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse tõttu. HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 4.1 Sisse- ja väljalülitamine Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel. 4.2 Automaatne väljalülitus Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui: kõik keeduväljad on välja lülitatud, pärast pliidi käivitamist ei määrata soojusastet, kui juhtpaneelile on midagi maha läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli. pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott on kuivaks keenud). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keeduväljal maha jahtuda. kasutate sobimatut keedunõud. Sümbol süttib ja 2 minuti pärast lülitub keeduväli automaatselt välja. keeduvälja pole välja lülitatud või soojusastet muudetud. Mõne aja möödudes süttib ja pliit lülitub välja. Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja vaheline seos: Soojusaste, 1-3 Pliit lülitub välja pärast 6 tundi Soojusaste tundi tundi Pliit lülitub välja pärast ,5 tundi 4.3 Soojusaste Soojusastme määramiseks või muutmiseks: Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni jõuate õige kuumusastmeni. 4.4 Automaatne kiirsoojendus Selle funktsiooni sisselülitamisel saavutate vajaliku soojusastme kiiremini. Selle funktsiooni puhul rakendatakse mõnda aega kõrgeimat soojusastet; seejärel seda vähendatakse, kuni jõutakse õige soojusastmeni. Funktsiooni sisselülitamiseks peab keeduväli olema külm. Keeduvälja jaoks funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage ( süttib). Puudutage kohe sobivat soojusastet. 3 sekundi pärast süttib.

9 EESTI 9 Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke soojusastet. 4.5 Võimsusfunktsioon See funktsioon võimaldab induktsiooniga keeduväljadel rohkem võimsust kasutada. Funktsiooni saab induktsioonkeeduvälja jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks. Pärast seda lülitub induktsioonkeeduväli automaatselt tagasi kõrgeimale soojusastmele. Vt jaotist "Tehnilised andmed". Keeduvälja jaoks funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage. süttib. Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke soojusastet. 4.6 Taimer Pöördloenduse taimer Valige see funktsioon, et määrata, kui kaua keeduväli sellel kasutuskorral töötab. Esmalt valige keeduväli, seejärel funktsioon. Soojusastme saab valida enne või pärast funktsiooni valimist. Keeduvälja valimine: puudutage järjest, kuni süttib vajaliku keeduvälja indikaator. Funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage taimeri nuppu, et määrata aeg ( minutit). Kui keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt vilkuma, toimub aja pöördloendus. Järelejäänud aja kontrollimiseks: valige keeduväli, kasutades. Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg. Aja muutmiseks: valige keeduväli, kasutades. Puudutage või. Funktsiooni väljalülitamiseks: valige keeduväli abil ja puudutage. Järelejäänud aega loetakse maha kuni näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub. Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub. Keeduväli on välja lülitatud. Heli peatamine: puudutage. CountUp Timer (loendustaimer) Selle funktsiooni abil saate määrata, kui kaua keeduväli töötab. Keeduvälja valimine: puudutage järjest, kuni süttib vajaliku keeduvälja indikaator. Funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage taimeril. süttib. Kui keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil vaheldub (minutites). ja loendatud aeg Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab: valige keeduväli, kasutades. Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui kaua keeduväli töötab. Funktsiooni väljalülitamiseks: valige keeduväli abil ja puudutage või. Keeduvälja indikaator kustub. Minutilugeja Seda funktsiooni saate kasutada minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud ja keeduväljad ei tööta (soojusastme näidikul kuvatakse ). Funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage. Aja valimiseks vajutage taimeri nuppu või. Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub. Heli peatamine: puudutage. See funktsioon ei mõjuta keeduväljade tööd. 4.7 STOP+GO Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutatavad keeduväljad madalaimale soojusastmele. Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet muuta. Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.

10 10 Funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage. süttib. Funktsiooni väljalülitamiseks: puudutage soojusaste. 4.8 Lukk. Süttib kasutatav Keeduväljade kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära soojusastme kogemata muutmise. Valige kõigepealt soojusaste. Funktsiooni sisselülitamiseks: puudutage. süttib 4 sekundiks.taimer jääb sisselülitatuks. Funktsiooni väljalülitamiseks: puudutage soojusaste.. Süttib kasutatav Pliidi väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon. 4.9 Lapselukk See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi juhusliku sisselülitamise. Funktsiooni sisselülitamiseks: käivitage pliit soojusastet. Puudutage abil. Ärge valige süttib. Lülitage pliit välja Funktsiooni väljalülitamiseks: käivitage pliit soojusastet. Puudutage 4 sekundit. abil. Ärge valige süttib. Lülitage pliit välja abil. 4 sekundit. abil. Funktsiooni ignoreerimiseks ühe toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit sisse abil. süttib. Puudutage 4 sekundi vältel. Valige soojusaste 10 sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd kasutada. Kui lülitate pliidi välja on funktsioon jälle sees. abil, 4.10 OffSound Control (helide sisse- ja väljalülitamine) Lülitage pliit välja. Puudutage 3 sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub. Puudutage 3 sekundit. Süttib või. Puudutage taimeril, et valida üks järgnevatest: helid on väljas helid on sees Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit automaatselt välja lülitub. Kui funktsioon on seatud valikule, kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel: puudutades ; Minutilugeja jõuab lõpule Pöördloenduse taimer jõuab lõpule kui juhtpaneelile midagi asetatakse Toitehaldus-funktsioon Keeduväljad rühmitatakse vastavalt oma asukohale ja pliidi faaside arvule. Vaadake joonist. Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on 3700 W. Funktsioon jagab võimsuse samasse faasi ühendatud keeduväljade vahel. Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi ühendatud keeduväljade koguvõimsus ületab 3700 W. Funktsioon vähendab samasse faasi ühendatud keeduväljade võimsust. Vähendatud võimsusega keeduväljade soojusaste vaheldub kahe taseme vahel Hob²Hood See on uudne automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja spetsiaalse õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapunane signaalkommunikaator. Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.

11 EESTI 11 Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka käsitsi juhtida. Enamike õhupuhastite puhul on kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud. Lülitage see enne funktsiooni kasutamist sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti kasutusjuhendist. Funktsiooni automaatne kasutamine Funktsiooni automaatseks kasutamiseks valige automaatrežiim H1 H6. Algselt on pliit seadistatud valikule H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude temperatuuri automaatselt ja reguleerib selle järgi ventilaatori kiirust. Automaatrežiimid Režiim H0 Režiim H1 Automaatne tuli Keemine 1) Praadimine 2) Väljas Väljas Väljas Sees Väljas Väljas Režiim Sees Ventilaatori kiirus H2 3) 1 Režiim H3 Režiim H4 Režiim H5 Ventilaatori kiirus 1 Sees Väljas Ventilaatori kiirus 1 Sees Sees Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 2 Režiim H6 Automaatne tuli Sees Keemine 1) Ventilaatori kiirus 2 Praadimine 2) Ventilaatori kiirus 3 1) Seade tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel. 2) Seade tuvastab praadimise ja lülitab ventilaatori sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel. 3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega sõltu temperatuurist. Automaatrežiimi muutmine 1. Lülitage seade välja. 2. Puudutage 3 sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub. 3. Puudutage 3 sekundi vältel. 4. Puudutage mõned korrad, kuni süttib. 5. Puudutage taimeril, et valida automaatrežiim. Kui soovite õhupuhastit kasutada otse õhupuhasti paneeli kaudu, lülitage funktsiooni automaatrežiim välja. Kui lõpetate toiduvalmistamise ja pliidi välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab süsteem ventilaatori automaatselt välja ja tõkestab selle juhuslikku sisselülitamist järgmise 30 sekundi jooksul. Ventilaatori kiiruse käsitsi reguleerimine Funktsiooni saab kasutada ka käsitsi. Selleks puudutage, kui pliit on sisse lülitatud. Sellega lülitatakse funktsiooni automaatrežiim välja ja te saate ventilaatori kiirust käsitsi valida. Vajutades, suurendate ventilaatori kiirust ühe taseme võrra. Kui jõuate intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti, lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0, mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite

12 12 selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada, puudutage. Funktsiooni automaatrežiimi sisselülitamiseks lülitage pliit välja ja siis uuesti sisse. põlema. Selleks valige automaatrežiim H1 H6. Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast pliidi väljalülitamist. Tule sisselülitamine Pliidi saab seadistada selliselt, et tuli läheks pliidi sisselülitamisel kohe 5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 5.1 Nõud HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev elektromagnetväli nõusid kiiresti. Kasutage induktsioonkeeduväljale sobivaid nõusid. Nõude materjal õige: malm, teras, itud teras, roostevaba teras, mitmekihilise põhjaga (vastava tootjapoolse markeeringuga). vale: alumiinium, vask, messing, klaas, keraamika, portselan. Nõud võib induktsioonpliidil kasutada, kui: väike kogus vett hakkab keeduvälja kõrgeima soojusastme valimisel väga kiirelt keema. magnet tõmbab nõu enda külge kinni. Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja tasane. Keedunõude mõõtmed Induktsioonkeeduväli kohandub automaatselt nõu põhja suurusega kuni teatud piirini. Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja pakutud võimsust ainult osaliselt. Vt jaotist "Tehnilised andmed". 5.2 Kasutamisega kaasnevad helid Kui kuulete: pragisevat heli: nõud on tehtud erinevatest materjalidest (mitmekihiline põhi). vilinat: kasutatakse ühte või mitut keeduvälja suurel võimsusel ja nõud on tehtud erinevatest materjalidest (mitmekihiline põhi). surinat: kasutatakse suurt võimsust. klõpsumist: elektrilised ümberlülitused. sisinat, suminat: ventilaator töötab. Need helid on normaalsed ega ole märgiks pliidi rikkest. 5.3 Öko Timer (Ökotaimer) Energia säästmiseks lülitub keeduvälja soojendus välja enne pöördloenduse taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus sõltub valitud soojusastmest ja küpsetusaja pikkusest. 5.4 Näiteid pliidi kasutamisest Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava energia vahel otsest seost ei ole. Soojusastet suurendades ei suurenda te proportsionaalselt keeduvälja energiatarvet. See tähendab, et keskmise soojusastmega keeduväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

13 EESTI 13 Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid. Soojusaste Kasutamine: Aeg (min.) Näpunäited - 1 Valmistatud toidu soojashoidmiseks. vastavalt vajadusele Pange nõule kaas peale. 1-3 Hollandi kaste, sulatamine: või, šokolaad, želatiin. 1-3 Kalgendamine: kohevad omletid, küpsetatud munad. 3-5 Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soojendamine. 5-7 Köögivilja, kala, liha aurutamine Aeg-ajalt segage Valmistage kaane all Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb valmistamise ajal segada Lisage paar supilusikatäit vedelikku. 7-9 Kartulite aurutamine Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta. 7-9 Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmistamine Kuni 3 l vedelikku pluss komponendid Kergelt praadimine: eskalopid, vasikalihast cordon bleu, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud. vastavalt vajadusele Pöörake poole aja möödudes Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid Pöörake poole aja möödudes. 14 Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartulite valmistamine. Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud. 5.5 Näpunäiteid funktsiooni Hob²Hood kasutamiseks Kui kasutate pliiti funktsiooniga: Kaitske õhupuhastit otsese päikesevalguse eest. Ärge suunake õhupuhasti paneelile halogeenvalgust. Ärge katke pliidipaneeli kinni. Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti vahelist signaali (nt käega või nõu käepidemega). Vt pilti. Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.

14 14 Võib juhtuda, et mõni muu kaugjuhitav seade blokeerib signaali. Selle ärahoidmiseks ärge kasutage kaugjuhitavat seadet ja õhupuhastit samal ajal. Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga õhupuhasteid, siis külastage meie toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis kasutavad seda funktsiooni, on varustatud sümboliga. 6. PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 6.1 Üldine teave Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist. Kasutage alati puhta põhjaga nõusid. Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta pliidi tööd. Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat puhastusvahendit. Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat. jäägid. Vastasel korral võib mustus pliiti kahjustada. Pange spetsiaalne kaabits õige nurga all klaaspinnale ja liigutage tera pliidi pinnal. Eemaldage, kui pliit on piisavalt jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid, rasvaplekid, läikivad metalsed plekid. Puhastage pliiti niiske lapi ja vähese koguse pesuainega. Pärast puhastamist kuivatage pliit pehme lapiga. 6.2 Pliidi puhastamine Eemaldage kohe: sulav plast, plastkile ja suhkrut sisaldava toidu 7. VEAOTSING HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 7.1 Mida teha, kui... Probleem Võimalik põhjus Lahendus Pliiti ei saa käivitada või kasutada. Pliit ei ole elektrivõrku ühendatud või ei ole ühendus korralik. Kontrollige, kas pliit on õigesti elektrivõrku ühendatud. Vaadake ühendusjoonist.

15 EESTI 15 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kaitse on vallandunud. Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga. Käivitage pliit uuesti ja määrake vähemalt 10 sekundi jooksul soojusaste. Helisignaal kõlab ja pliit lülitub välja. Helisignaal kõlab, kui pliit välja lülitatakse. Pliit lülitub välja. Jääkkuumuse indikaator ei sütti. Funktsioon Hob²Hood ei tööta. Funktsioon Automaatne kiirsoojendus ei tööta. Soojusaste lülitub ühelt soojusastmelt teisele. Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja. STOP+GO-funktsioon töötab. Juhtpaneelil on vett või rasvapritsmeid. Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja. Olete asetanud midagi sensorväljale. Väli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega. Juhtpaneel on kinni kaetud. Väli on tuline. Valitud on kõige kõrgem soojusaste. Toitehaldus-funktsioon töötab. Puudutage ainult üht sensorvälja. Vt "Igapäevane kasutamine". Pühkige juhtpaneel puhtaks. Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad. Vaadake, et sensorväljad oleksid vabad. Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöörduge teeninduskeskusse. Eemaldage ese juhtpaneelilt. Laske väljal piisavalt jahtuda. Kõrgeimal soojusastmel on sama võimsus kui funktsioonil. Vt "Igapäevane kasutamine". Sensorväljad muutuvad kuumaks. Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lähedal. Asetage suuremad anumad tagumistele väljadele. Kui puudutate paneeli sensorvälju, puudub signaal. süttib. Signaalid on välja lülitatud. Automaatne väljalülitus on sees. Lülitage signaalid sisse. Vt "Igapäevane kasutamine". Lülitage pliit välja ja käivitage uuesti.

16 16 Probleem Võimalik põhjus Lahendus süttib. Lapselukk või Lukk funktsioon töötab. Vt "Igapäevane kasutamine". süttib. Keeduväljal pole nõud. Pange nõu keeduväljale. Kasutate vale nõud. Kasutage sobivat keedunõud. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". Nõu põhja läbimõõt on selle keeduvälja jaoks liiga väike. Kasutage sobivate mõõtmetega keedunõusid. Vt jaotist "Tehnilised andmed". Süttivad ja number. Seadmel ilmes tõrge. Ühendage pliit elektrivõrgust mõneks ajaks lahti. Lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja. Ühendage see uuesti sisse. Kui süttib uuesti, pöörduge teeninduskeskusse. süttib. Pliidil ilmnes tõrge, kuna keedunõu on tühjaks keenud. Automaatne väljalülitus ja ülekuumenemise kaitse on sees. Lülitage pliit välja. Eemaldage kuum keedunõu. Lülitage umbes 30 sekundi möödumisel keeduväli uuesti sisse. Kui probleemi põhjustas keedunõu, kaob veateade ekraanilt. Jääkkuumuse indikaator võib jääda põlema. Laske nõul piisavalt jahtuda. Kontrollige, kas kasutatav nõu sobib selle pliidiga. Vt jaotist "Vihjeid ja näpunäiteid". 7.2 Kui lahendust ei leidu... Kui te ei suuda probleemile ise lahendust leida, siis võtke ühendust edasimüüja või teeninduskeskusega. Andke teada andmesildil olevad andmed. Esitage ka kolmekohaline tähtedest koosnev klaaskeraamika kood (selle leiate klaasplaadi nurgast) ja kuvatud veateade. Mõelge, kas olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse teeninduse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiate garantiibrošüürist.

17 EESTI PAIGALDAMINE HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 8.1 Enne paigaldamist Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles alltoodud andmed, mis on ära toodud andmesildil. Andmesilt asub seadme korpuse põhjal. Seerianumber... sobivasse standardile vastavasse sisseehitatud mööblisse ja tööpinda. 8.3 Ühenduskaabel Selle seadme juurde kuulub ka ühenduskaabel. Kahjustatud toitekaabli asendamiseks kasutage järgmist (või kõrgemat) kaablitüüpi: H05BB-F Tmax 90 C. Pöörduge lähimasse teeninduskeskusse. 8.2 Integreeritud pliidid Integreeritud pliiti võib kasutada alles pärast seda, kui see on paigutatud 8.4 Paigaldamine min. 500mm min. 50mm min. 2mm min. 2 mm min. 2 mm A B A B < 20 mm > 20 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm min. 500 mm min 30 mm A 12 mm 28 mm 38 mm B 57 mm 41 mm 31 mm min. 500 mm

18 18 R 5mm min. 38 mm min. 2 mm min. 55mm mm mm min. 12 mm min. 2 mm 8.5 Kaitsekarp Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole eesmist 2 mm õhuvahet ega seadme all asuvat kaitsepinda vaja. Kõigis riikides ei pruugi kaitsekarbi-lisatarvik saadaval olla. Pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Kui paigutate pliidi ahju kohale, siis te kaitsekarpi kasutada ei saa.

19 EESTI TEHNILISED ANDMED 9.1 Andmesilt Mudel HK6542H0XB Tootenumber (PNC) Tüüp 58 GAD D5 AU V Hz Induktsioon 7.4 kw Valmistatud Saksamaal Seerianr kw AEG 9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad Keeduväli Nimivõimsus (maks. soojusaste) [W] Võimsusfunktsioon [W] Võimsusfunktsioon maksimumkestus [min] Nõu läbimõõt [mm] Vasakpoolne eesmine Vasakpoolne tagumine Parempoolne eesmine Parempoolne tagumine Keeduväljade võimsus võib vähesel määral erineda tabelis toodud andmetest. See oleneb kasutatavate keedunõude materjalist ja suurusest. 10. ENERGIATÕHUSUS 10.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014 Parimate tulemuste saamiseks kasutage nõusid, mille diameeter ei ole tabelis toodust suurem. Mudeli tunnus HK6542H0XB Pliidi tüüp Integreeritud pliit Keeduväljade arv 4 Kuumutustehnoloogia Induktsioon Ümmarguste keeduväljade läbimõõt (Ø) Vasakpoolne eesmine Vasakpoolne tagumine Parempoolne eesmine Parempoolne tagumine 21,0 cm 18,0 cm 14,5 cm 18,0 cm

20 20 Keeduväljade energiatarve (EC electric cooking) Pliidi energiatarve (EC electric hob) Vasakpoolne eesmine Vasakpoolne tagumine Parempoolne eesmine Parempoolne tagumine 167,2 Wh / kg 169,2 Wh / kg 178,1 Wh / kg 169,2 Wh / kg 170,9 Wh / kg EN Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed Osa 2: Pliidid - Meetodid jõudluse mõõtmiseks 10.2 Energiasääst Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida. Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega. 11. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale. Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu. Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale. Pange nõu otse keeduvälja keskele. Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust. sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

21 NORSK 21 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE DAGLIG BRUK RÅD OG TIPS STELL OG RENGJØRING FEILSØKING MONTERING TEKNISKE DATA ENERGIEFFEKTIV FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig ut av produktet. Gå inn på vårt nettsted for å finne: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: /shop KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler.spare parts. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

22 22 1. SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna produktet. 1.2 Generelt om sikkerhet Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Ikke berør varmeelementene. Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur. Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann. Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men du må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks med et lokk eller et brannteppe. Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.

23 Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli varme. Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet. Etter bruk slår du av komfyrtoppen med kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren. Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk støt. Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Installering ADVARSEL! Bare en kvalifisert person må installere dette produktet. Fjern all emballasjen Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Dekk overflatene med tetningsmiddel for å forhindre at fuktighet forårsaker svelling. Beskytt produktets bunn mot damp og fuktighet. Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu. Dette hindrer varme kokekar fra å falle ned fra produktet når døren eller vinduet er åpnet. Dersom produktet innstalleres over skuffene må du sørge for at rommet mellom bunnen av produktet og den øverste skuffen er nok for luftsirkulasjon. Produktets bunn kan bli varm. Vi anbefaler at du monterer et ikkebrennbart separasjonspanel under produktet, for å forhindre tilgang til bunnen. Sørg for at ventilasjonavstanden på 2 mm mellom arbeidsplaten og fronten på den nedre enheten er fri. Garantien dekker ikke skader forårsaket av mangel på tilstrekkelig ventilasjonsplass. 2.2 Elektrisk tilkopling ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt. NORSK 23 Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker. Produktet må være jordet. Før enhver operasjon sørge for at produktet er koblet fra strømforsyningen. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Sørg for at produktet er riktig montert. Løs og feil strømkabel eller støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen blir for varm. Bruk riktig strømkabel. Sørg for at strømkabelen ikke floker seg. Sørg for at støtbeskyttelse er montert. Bruk avlastingsklemmen på kabelen.

24 24 Sørg for at strømkabelen eller støpselet (hvis aktuelt) ikke berører det varme produktet eller varme kokekar, når du kobler produktet til stikkontaktene i nærheten Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og strømkabelen ikke blir påført skade. Kontakt det autoriserte servicesenteret vårt, eller en elektriker, for å få byttet en skadet strømkabel. Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. 2.3 Bruk ADVARSEL! Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt. Fjern om nødvendig all emballasje, merking og beskyttelsesfilm før første gangs bruk. Dette produktet er beregnet for bruk i en husholdning. Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk. Slå av kokesonene etter hver gang de har vært i bruk. Ikke stol på grytedetektoren. Ikke legg bestikk eller grytelokk på kokesonene. De kan bli varme. Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Hvis produktets overflate er knust må du koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart. Dette for å forhindre elektrisk støt. Personer som bruker en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk. Når du legger mat i varm olje, kan det sprute. ADVARSEL! Risiko for brann og eksplosjon Oppvarming av fett og olje kan frigjøre brennbare damper. Hold flammer eller varme gjenstander unna fett og oljer når du bruker dem til tilbereding av mat. Dampen fra svært varm olje, kan føre til selvantennelse. Brukt olje som kan inneholde matrester, kan forårsake brann ved en lavere temperatur enn olje som brukes for første gang. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. ADVARSEL! Fare for skade på produktet. Ikke plasser varme kokekar på betjeningspanelet. Ikke la kokekar koke tørre. Vær forsiktig slik at ingen gjenstander eller varme kokekar faller på produktet. Overflaten kan bli skadet. Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar. Ikke legg aluminiumsfolie på produktet. Kokekar av støpejern, støpt aluminium eller kokekar med ødelagt bunn kan lage riper i glasset/glasskeramikken.

25 NORSK 25 Løft alltid disse objektene opp når du må flytte dem på platetoppen Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet. 2.4 Hoito ja puhdistus Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten. Slå av produktet og la det avkjøle før du rengjør det. Koble produktet fra strømforsyningen før vedlikehold. Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke 3. PRODUKTBESKRIVELSE 3.1 Oversikt over platetoppen skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. 2.5 Avhending ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet på en riktig måte. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. 2.6 Service Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler mm 180 mm 1 Induksjonskokesone 2 Betjeningspanel 210 mm 145 mm Oversikt over betjeningspanelet Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller hvilke funksjoner som er i bruk.

26 26 Sensorfelt Funksjon Kommentar 1 PÅ/AV For å slå komfyrtoppen av og på. 2 Lås / Barnesikringen Låse/låse opp betjeningspanelet. 3 STOP+GO Aktiverer og deaktiverer funksjonen. 4 - Effekttrinn-display Viser effekttrinnet. 5 - Tidsindikatorer for kokesoner Viser hvilken sone tiden er innstilt for. 6 - Tidsurdisplay Viser tiden i minutter. 7 Hob²Hood Aktiverer og deaktiverer den manuelle modusen til funksjonen. 8 - For å velge kokesone. 9 / - Øker eller reduserer tiden. 10 Effektfunksjon Aktiverer og deaktiverer funksjonen Betjeningslinje Stille inn et effekttrinn. 3.3 Varmeinnstillingsdisplayer Visning Beskrivelse Kokesonen er slått av. - Kokesonen er i bruk. STOP+GO-funksjonen er i bruk. Automatisk oppvarming-funksjonen er i bruk. Effektfunksjon er aktivert. + tall / / Det har oppstått en feil. OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsetter matlaging/ varmholding/restvarme. Lås /Barnesikringen-funksjonen er på. Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen. Automatisk utkopling-funksjonen er i bruk.

27 NORSK OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator) ADVARSEL! 4. DAGLIG BRUK / / Forbrenningsfare som følge av restvarme. Indikator viser nivå på restvarme. ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 4.1 Slå på og av Berør i 1 sekund for å slå koketoppen på eller av. 4.2 Automatisk utkopling Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen automatisk hvis: alle kokesonene er deaktiverte, du stiller ikke inn effekttrinnet etter du har aktivert komfyrtoppen, du søler noe eller setter noe på betjeningspanelet i mer enn 10 sekunder (en panne, klut, o.l.). Et lydsignalet høres, deretter slås komfyrtoppen av. Fjern objektet elle vask betjeningspanelet. koketoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle tørrkokes). Før komfyrtoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde. du bruker feil kokeredskap. Symbolet tennes og kokesonen slås automatisk av etter 2 minutter. du deaktiverer ikke en kokesone eller endrer effekttrinnet. Etter en stund tennes, og komfyrtoppen slås av. Forholdet mellom effekttrinnet og tiden som komfyrtoppen deaktiveres etter: Effekttrinn, 1-3 Komfyrtoppen deaktiveres etter 6 timer Induksjonskokesonene gir den nødvendige varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokekaret. Glasskeramikken blir varmet opp av restvarmen fra kokekaret. Effekttrinn timer timer ,5 time 4.3 Effekttrinnet Velge eller endre effekttrinn: Komfyrtoppen deaktiveres etter Berør betjeningssøylen på riktig effekttrinn eller beveg fingeren langs betjeningssøylen til du kommer til riktig effekttrinn. 4.4 Automatisk oppvarming Hvis du aktiverer denne funksjonen, oppnår du det nødvendige effekttrinnet fortere. Funksjonen aktiverer det høyeste effekttrinnet en stund og senker deretter varmen til riktig effekttrinn. Kokesonen må være kald for å aktivere funksjonen. Aktivere funksjonen for en kokesone: berør ( tennes). Berør umiddelbart ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder tennes. Deaktivere funksjonen: endre effekttrinn.

28 Effektfunksjon Denne funksjonen gjør mer kraft tilgjengelig til induksjonskokesonene. Funksjonen kan aktiveres for induksjonskokesonen kun i en begrenset tidsperiode. Etter den tiden vil induksjonskokesonen automatisk gå tilbake til den høyeste effekttrinnet. Se etter i kapittelet "Teknisk informasjon". Aktivere funksjonen for en kokesone: berør. tennes. Deaktivere funksjonen: endre effekttrinnet. 4.6 Tidsbryter Tidsur med nedtelling Du kan bruke denne funksjonen til å stille inn hvor lenge kokesonen skal være på i en enkelt økt. Angi først kokesonen og velg deretter funksjonen. Du kan stille inn varmen før eller etter du aktiverer funksjonen. Velge kokesone: berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone vises. Aktivere funksjonen: berør på tidsuret for å stille inn tiden (00 99 minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet. For å vise gjenværende tid: velg kokesonen med. Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Displayet viser gjenværende tid. For å endre tid: velg kokesonen med. Berør eller. Deaktivere funksjonen: velg kokesonen med og berør. Gjenværende tid teller ned til 00. Indikatoren for kokesonen går av. Når tiden er omme, høres et lydsignal og 00 blinker. Kokesonen deaktiveres. Stoppe lydsignalet: berør. CountUp Timer (Tidsur med opptelling) Du kan bruke denne funksjonen til å kontrollere hvor lenge kokesonen er aktiv. Velge kokesone: berør flere ganger, til indikatoren for nødvendig kokesone vises. Aktivere funksjonen: berør på timeren. tennes. Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har opptellingen startet. Displayet veksler mellom og tiden som telles opp (minutter). Se hvor lenge kokesonen er på: velg kokesonen med. Indikatoren for kokesonen begynner å blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen er i bruk. Deaktivere funksjonen: velg kokesonen med og berør eller. Indikatoren for kokesonen går av. Stoppeklokke Du kan bruke denne funksjonen som en stoppeklokke når komfyrtoppen er på og når kokesonene ikke er i bruk (varmeinnstilling displayet viser ). Aktivere funksjonen: berør. Berør eller på tidsuret for å stille inn tiden. Når tiden er slutt, vil lyden høres og 00 blinker. Stoppe lydsignalet: berør. Funksjonen har ingen effekt på bruken av kokesonene. 4.7 STOP+GO Funksjonen stiller alle de aktive kokesonene på laveste effekttrinn. Når funksjonen er i bruk, kan du ikke endre effekttrinnene. Funksjonen deaktiverer ikke tidsurfunksjonen. Aktivere funksjonen: berør. tennes. Deaktivere funksjonen: berør. Forrige varmeinnstilling er på aktiveres.

29 NORSK Lås Du kan låse betjeningspanelet mens kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet. Still inn effekttrinnet først. Aktivere funksjonen: berør. tennes i 4 sekunder.tidsuret blir værende på. Deaktivere funksjonen: berør. Forrige varmeinnstilling er på aktiveres. Når du slår av komfyrtoppen, deaktiveres også denne funksjonen. 4.9 Barnesikringen Denne funksjonen hindrer at koketoppen blir slått på ved en feiltakelse. Aktivere funksjonen: slå på koketoppen med. Ikke still inn effekttrinnet. Berør i 4 sekunder. koketoppen med. tennes. Slå av Deaktivere funksjonen: slå på koketoppen med effekttrinnet. Berør. Ikke still inn i 4 sekunder. tennes. Slå av koketoppen med. Overstyre funksjonen for bare én tilberedningstid: slå på koketoppen med. tennes. Berør i 4 sekunder. Still inn effekttrinnet innen 10 sekunder. Du kan betjene koketoppen. Når du slår av koketoppen med, aktiveres funksjonen igjen OffSound Control (Deaktivering og aktivering av lydsignalene) Slå av koketoppen. Berør i 3 sekunder. Displayet tennes og slokkes. Berør i 3 sekunder. eller tennes. Berør til timeren for å velge en av følgende: - lyden er slått av - lyden er på Vent til koketoppen slås av automatisk for å bekrefte valget. Når funksjonen er satt til hører lyder bare når:, kan du du berører Stoppeklokke avkjøles Tidsur med nedtelling avkjøles du legger noe på betjeningspanelet Effektstyring-funksjon Kokesonene er gruppert i henhold til plasseringen og tallet til fasene i koketoppen. Se bildet. Hver fase har en maksimal elektrisk effekt på 3700 W. Funksjonen deler effekten mellom kokesonene som er koblet til samme fase. Funksjonen aktiveres når det totale elektriske effekten til kokesonene som er koblet til én enkelt fase overstiger 3700 W. Funksjonen reduserer effekten til de andre kokesonene som er koblet til samme fase. Displayet for de reduserte sonene skifter mellom to nivåer Hob²Hood Dette er en avansert automatisk funksjon som knytter ventilatoren opp mot en spesiell ventilator. Både koketoppen og ventilatoren har en infrarød signalkommunikator. Viftehastigheten defineres automatisk på grunnlag av modusen og temperaturen til de varmeste kokekarene på koketoppen. Du kan også betjene viften fra koketoppen manuelt.

30 30 For de fleste ventilatorer er fjernkontrollsystemet deaktivert som standard. Aktiver det før du bruker funksjonen. Se ventilatorhåndboken for mer informasjon. Bruke funksjonen manuelt For å bruke funksjonen, må du automatisk stille automatisk modus til H1 H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som standard. Ventilatoren reagerer hver gang du bruker koketoppen. Koketoppen gjenkjenner temperaturen på kokekaret automatisk og justerer hastigheten på viften. Automatisk moduser Modeus H0 Modus H1 Automatisk lys Koking 1) Steking 2) Av Av Av På Av Av Mode På Viftehastighet H2 3) 1 Modus H3 Modus H4 Modus H5 Modus H6 Viftehastighet 1 På Av Viftehastighet 1 På På På Viftehastighet 1 Viftehastighet 1 Viftehastighet 2 Viftehastighet 1 Viftehastighet 2 Viftehastighet 3 1) Koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk modus. 2) Koketoppen oppdager stekeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk modus. 3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og er ikke avhengig av temperaturen. Skifte automatisk modus 1. Slå av produktet. 2. Berør i 3 sekunder. Displayet slås på og så av 3. Berør i 3 sekunder. 4. Berør et par ganger til slås på. 5. Berør på tidsuret for å velge en automatisk modus. For å bruke ventilatoren direkte på ventilatorpanelet, deaktiver den automatiske modusen til funksjonen. Når du er ferdig med matlaging og deaktiverer kokeplaten, kan det hende at ventilatorviften går fremdeles går i en viss tid. Etter at den tiden er over, deaktiverer systemet viften automatisk og hindrer deg fra utilsiktet å aktiverer viften de neste 30 sekundene. Manuell betjening av viftehastigheten Du kan også betjene funksjonen manuelt. Dette gjøres ved å trykke mens koketoppen er aktiv. Dette deaktiverer automatisk drift av funksjon og lar deg endre viftehastigheten manuelt. Når du trykker øker du viftehastigheten med et hakk. Når du når et intensivt nivå og trykker på nytt, settes viftehastigheten 0. Dette deaktiverer ventilatorviften. For å starte vifte på nytt med viftehastigheten 1, trykk. For å aktivere automatisk drift av funksjonen, deaktiver koketoppen og deretter aktiver koketoppen. Aktivere lyset Du kan stille inn koketoppen slik at den aktiverer lyset automatisk hver gang du aktiverer koketoppen. For å gjøre dette, må du automatisk stille automatisk modus til H1 H6. Lyset på ventilatoren deaktiveres 2 minutter etter at koketoppen deaktiveres.

Bruksanvisning Platetopp HK6542H0FB

Bruksanvisning Platetopp HK6542H0FB NO Bruksanvisning Platetopp HK6542H0FB 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...12 6. STELL OG RENGJØRING...14

Detaljer

HHN600FHK. NO Platetopp Bruksanvisning

HHN600FHK. NO Platetopp Bruksanvisning HHN600FHK NO Platetopp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...12 6. STELL

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Platetopp HK764403FB

Bruksanvisning Platetopp HK764403FB NO Bruksanvisning Platetopp HK764403FB 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...13 6. STELL OG RENGJØRING...15

Detaljer

HHN600FHK. NO Platetopp Bruksanvisning

HHN600FHK. NO Platetopp Bruksanvisning HHN600FHK NO Platetopp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS...12 6. STELL

Detaljer

HOC620X. NO Platetopp Bruksanvisning

HOC620X. NO Platetopp Bruksanvisning HOC620X NO Platetopp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...8 6. STELL OG

Detaljer

Bruksanvisning. Platetopp ZEI6640XBA

Bruksanvisning. Platetopp ZEI6640XBA NO Bruksanvisning Platetopp ZEI6640XBA Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhetsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 5 Daglig bruk 7 Råd og tips 9 Stell og rengjøring 10 Feilsøking 11 Montering 12 Tekniske

Detaljer

Electrolux Cooking. Platetopp EHDP8740KK

Electrolux Cooking. Platetopp EHDP8740KK Electrolux Cooking Platetopp EHDP8740KK 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 8 5. RÅD OG TIPS... 11 6. STELL

Detaljer

HK654200FB. NO Bruksanvisning

HK654200FB. NO Bruksanvisning HK654200FB NO Bruksanvisning 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................. 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................

Detaljer

HK764403FB. NO Bruksanvisning

HK764403FB. NO Bruksanvisning HK764403FB NO Bruksanvisning 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................. 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EQH4512BOG

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EQH4512BOG Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EQH4512BOG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HK764403FB NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING

HK764403FB NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING HK764403FB NO INDUKSJONSKOKETOPP BRUKSANVISNING 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du har valgt et AEG-produkt. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT

HÅNDBOK. Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT HÅNDBOK Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp T624KT BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS Kjære kunde Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL. NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.bauknecht.eu DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 319252N.fm Page 67 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av din nye platetopp. Les bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer