Kollektivstrategi Delprosjekt: Salg og markedsføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kollektivstrategi 2014-30. Delprosjekt: Salg og markedsføring"

Transkript

1 Kollektivstrategi Delprosjekt: Salg og markedsføring

2 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt 2. Føringer fra Regional Transportplan (RTP) Prioriterte markeder og målgrupper 4. Mål for markeds- og salgsarbeidet 5. Langsiktige fokusområder Oversikt fokusområder for markeds- og salgsarbeid Oversikt tidsprioritering Merkevarebygging og markedsføring Salg, billett og prising Kunde- og trafikantinformasjon 6. Forutsetninger for å lykkes 7. Markedsorientering og -innsikt 8. Vedlegg: Markedstrender og eksempler i eget dokument 2

3 Kollektivstrategi Kollektivstrategiens overordnede formål: Legge til rette for at kollektivtransporten får en tydelig rolle i den langsiktige transportplanleggingen og utviklingen av fylket. Kollektivstrategien skal: bidra til å etablere et samlet og helhetlig kollektivtrafikksystem i fylket fungere som en faglig ramme for prioriteringer være grunnlag for å møte forventet vekst og følge opp vedtatte mål konkretisere de overordnede målene, og peke på hva som må gjøres for å nå disse Delprosjektets leveranser: Innspill til nedbrytning av kollektivstrategiens vekstmål og definering delmål for salg og markedsarbeid Langsiktig fokus, overordnede prioriteringer og føringer for markeds- og salgsarbeid (presentasjon og dokumentasjon) Eierskap og felles forståelse om markedsmessige utviklingstrekk og prioriterte satsingsområder blant involverte i Skyss sitt markeds- og salgsarbeid 3

4 Arbeidsmetodikk for markeds- og salgsstrategi Samle mål og føringer samt utvikle utkast valgmuligheter Fremgangsmåte: RTP Interne møter Trendkartlegging (Trend Watching, TØI, etc.) Intervjuer med utvalgte eksterne nøkkelpersoner Definere, beskrive og prioritere mål og valg Fremgangsmåte: Samling med Marked, IKT, Kundesenter og Kommunikasjon MarkUp fasiliterer og bidrar Beslutte mål og føringer Beskrive valg med begrunnelser og hovedkonsekvenser Fremgangsmåte: Sammenstilling fra samling Avsjekk med tilgjengelig innsikt (internt og eksternt) Koordinering med øvrige delprosjekter Intern høring og forankring Med ledergruppe Med markedsavdeling 4

5 Markeds- og salgsstrategi setter fokus på overordnede langsiktige mål og prioriteringer Merkevarestrategi Perspektiv 2030 Markeds- og salgsstrategi (del av kollektivstrategi)* 2-årige Skyss utviklingsplaner Årlig Kontinuerlig Markedsplan Følge med på endringer i kundebehov og teknologisk utvikling og tilpasse salgs- og markedsarbeidet etter dette * Markeds- og salgsstrategien bør regelmessig oppdateres/revideres. For eksempel hvert fjerde år

6 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt 2. Føringer fra Regional Transportplan (RTP) Prioriterte markeder og målgrupper 4. Mål for markeds- og salgsarbeidet 5. Langsiktige fokusområder Oversikt fokusområder for markeds- og salgsarbeid Oversikt tidsprioritering Merkevarebygging og markedsføring Salg, billett og prising Kunde- og trafikantinformasjon 6. Forutsetninger for å lykkes 7. Markedsorientering og -innsikt 8. Vedlegg: Markedstrender og eksempler i eget dokument 6

7 Mål og føringer for salg- og markedsstrategi: Bergensområdet (oppsummering) RTP mål: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Betyr å øke kollektivtransport i Bergen med 50% , tilsvarende 3,5% årlig vekst RTP føringer: Hovedmålsetning: En reduksjon i delen av reiser med privatbil. Mye av veksten kommer utenfor bykjernen og med større behov for pendling inn, gjennom og rundt Bergen. Det forventes store forskjeller i vekt mellom ulike kommuner nær Bergen. Bybanen planlegges utbygget til alle bydeler Vedtatte mål knyttet til full framkommelighet for kollektivtrafikken på hovedinnfartsårene inn til Bergen skal videreføres Dyrere å bruke bil inn og ut av bomringen (fra 2013) Skal utvikle gode innfartsparkeringer, med kapasitet og fasiliteter tilpassa lokale og regionale forhold. 7

8 Mål og føringer for salg- og markedsstrategi: Bergensområdet (utdypning) Kilde: Regional transportplan

9 Mål og føringer for salgs- og markedsstrategi: Bergensområdet (utdypning) Forventet vekst i Bergen fra til mennesker (37%) i perioden Årlig vekst på ca. 1,1% Bo- og arbeidsmarkedet vil dekke et større areal, noe som igjen fører til større behov for pendling % i omkringliggende kommuner pendler i 2013 Store regionale forskjeller i veksten mellom ulike kommuner nær Bergen noen kommuner med opp mot 40-50% forventet vekst mot

10 Mål og føringer for salg- og markedsstrategi: Utenfor Bergensområdet (oppsummering) RTP mål: Kollektivtilbudet i distriktet skal dekke mobilitetsbehovet for innbyggerne Overordnet rutenett mellom regionsentre og Bergen og viktige ruter på tvers mellom regionsentre. Rutetilbudet skal være markedsorientert og kundevennlig, med god og brukervennlig informasjon. Det kommersielle og det offentlige tilbudet skal samordnes med best mulige overgangsmuligheter, rutetilbud, markedsføring og takst- og billetteringssystem RTP føringer: Nye veisamband åpner for nye reise- og samhandlingsmønstre og nye kollektivruter. Hardangerbroen, Jondalstunnelen (2013) Fergefri E39? 10

11 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt 2. Føringer fra Regional Transportplan (RTP) Prioriterte markeder og målgrupper 4. Mål for markeds- og salgsarbeidet 5. Langsiktige fokusområder Oversikt fokusområder for markeds- og salgsarbeid Oversikt tidsprioritering Merkevarebygging og markedsføring Salg, billett og prising Kunde- og trafikantinformasjon 6. Forutsetninger for å lykkes 7. Markedsorientering og -innsikt 8. Vedlegg: Markedstrender og eksempler i eget dokument 11

12 Særlig fokus i Bergensområdet For å nå forventet vekst, vil Skyss prioritere Bergen og omegn i salgs- og markedsarbeidet Det er ventet store regionale forskjeller i befolkningsvekst i Bergensområdet noen kommuner kan forvente en vekst opp mot % frem mot 2030 Skyss vil fokusere salgs- og markeds-arbeidet mot arbeidsreisende i områder hvor det er godt utarbeidede kollektiv-tilbud og områder med forventet vekst i bosteder og arbeidsplasser. Et godt utviklet kollektivtilbud er derfor en forutsetning for å nå de målene som er definert for markeds- og salgsarbeidet Med arbeidsreisende mener vi daglig reisende til/fra arbeid, skole og studiested (over 18 år) 12

13 Størst potensial i å få nye høyfrekvente kollektivbrukere. I tillegg et potensial i å øke bruk blant lavfrekvente brukere* Nedbrytning: Reiseformål** Reisevane: Arbeidsreisende** 100% 90% 17% 16% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 34% 10% 39% 14% 17% 53% Private daglige ærend Fritidsaktiviteter Til/fra skole/studie Til/fra arbeid 63% 9% 28% Ikke-brukere Reiser mindre enn én gang i mnd Lavfrekvente brukere Hver 14. dag 1 gang i mnd Høyfrekvente brukere Minimum 4 dager i uken 0% Andel av reisende Andel av reiser Skyss må etablere kontinuerlig målinger av arbeidsreisendes reisevaner og ha kontroll med målgruppens utvikling ift antall nye, reisefrekvens og frafall * Tallene gjelder arbeidsreisende i Bergensområdet ** Merkevaremåling, september

14 Utviklingen i kollektivandel blant arbeidsreisende er positiv i byområder Kilde: RVU

15 Høy kollektivandel blant arbeidsreisende til Bergen sentrum. Potensial for utvikling andre steder i Bergensområdet Transportmiddel alle reiser og arbeidreiser totalt og inn gjennom bomringen, % 60 % 50 % 40 % 30 % Reiser i hele Bergensområdet Reiser over over bompengeringen bomringen 38 % Gang/sykkel Privatbil Kollektivt 47 % 20 % 22 % 10 % 0 % 12 % Alle reiser i Bergensområdet Alle arbeidsreiser i Bergensområdet Alle reiser til sentrum Alle reiser Alle arbeidsreiser Alle reiser til sentrum Alle arbeidsreiser til sentrum Alle arb.reiser til sentrum Kilde: RVU

16 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt 2. Føringer fra Regional Transportplan (RTP) Prioriterte markeder og målgrupper 4. Mål for markeds- og salgsarbeidet 5. Langsiktige fokusområder* Oversikt fokusområder for markeds- og salgsarbeid Oversikt tidsprioritering Merkevarebygging og markedsføring Salg, billett og prising Kunde- og trafikantinformasjon 6. Forutsetninger for å lykkes 7. Markedsorientering og -innsikt 8. Vedlegg: Markedstrender og eksempler i eget dokument * For hvert fokusområde beskrives viktigste målgrupper, kundefordeler, mulige hovedtrekk i løsning og begrunnelse for at dette er prioritert mulighet (basert på tilgjengelig markedsinnsikt og intern kunnskap fra samling mm) 16

17 Mål for marked og salg Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (merkevarestrategi Skyss) Hovedfokus < 2 år etablerte løsninger Hovedfokus 3-5 år forenklede løsninger Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av nye kollektivløsninger Delmål Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet 17

18 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt 2. Føringer fra Regional Transportplan (RTP) Prioriterte markeder og målgrupper 4. Mål for markeds- og salgsarbeidet 5. Langsiktige fokusområder* Oversikt fokusområder for markeds- og salgsarbeid Oversikt tidsprioritering Merkevarebygging og markedsføring Salg, billett og prising Kunde- og trafikantinformasjon 6. Forutsetninger for å lykkes 7. Markedsorientering og -innsikt 8. Vedlegg: Markedstrender og eksempler i eget dokument * For hvert fokusområde beskrives viktigste målgrupper, kundefordeler, mulige hovedtrekk i løsning og begrunnelse for at dette er prioritert mulighet (basert på tilgjengelig markedsinnsikt og intern kunnskap fra samling mm) 18

19 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep og tiltak Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år etablerte løsninger Hovedfokus 3-5 år forenklede løsninger Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og kommunikasjonsutrykk Markedsføre og forbedre digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Forenkle billettportefølje og prismodell Forenkle betalingsløsninger Markedsføring og salg av forbedret kollektivtilbud Utvikling og markedsføring av kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser

20 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep: Oppdatere merkevarestrategi og kommunikasjonsutrykk Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Primært arbeidsreisende i Bergensområdet som kjører bil I tillegg: Andre reisende og internt Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler Enkel og smart reisemåte ift. bil Generation G (se vedlegg) Stolthet og lik forståelse av kunden internt Andre aktører er opptatt av å gjøre produktet attraktivt for at kollektiv skal være et aktivt valg Hovedelementer Tydeliggjøring viktigste merkeinnhold Primært: Enkelt for kunden mht både markedsføring og utviklingsarbeid Begynne å spisse smart for kunden og merkepersonlighet (stil og tone) Mer innsikt (driveranalyse + eventuelt annen merkevareinnsikt) Fokus arbeidsreisende Differensiere merkevaren ift. bil Synliggjøre fordeler ift. bil (for eksempel pris) Oppdatere kommunikasjonsplattform/ brief iht besluttet merkeinnhold Gjenkjennende hovedbudskap Bevis for hovedbudskap Form, stil og tone Føringer for bruk i ulike kanaler (print, digitalt, om bord, etc) Måle og forbedre Tidshorisont utvikling og implementering Kan og bør gjøres på kort sikt, da det har føringer for videre markedsarbeid 20

21 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep: Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Hovedelementer Prioritere lokalmarkeder hvor kollektivtilbud er best, og hvor det er potensial for mer vekst i kollektivbruk Tidshorisont utvikling og implementering Er realiserbart neste to år for noen prioriterte lokalmarkeder Vil kreve mer ressurser for flere lokalmarkeder Målgrupper Arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler Høy frekvens Korte reisetider Forutsigbarhet /robusthet /god info Få overganger Eksempel: Skåne, pendlereksperiment (vedlegg) Langsiktig markedsføringsprogram for å bygge kunnskap om reelt forbedret rutetilbud i lokalmarkeder Kampanjer for prøving av kollektivtilbud blant potensielt nye arbeidsreisende Basert på erfaringer fra Skåne Ett lokalmarked om gangen - analysere, lære og forbedre Lokalmarked med bra frekvens og effektive reisetider 21

22 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep: Markedsføre og forbedre digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder prismodell Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Viktig for alle målgrupper, men bør prioritere arbeidsreisende først hvis nødvendig Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler Enkleste reisemåten Forutsigbarhet / robusthet Økende behov og interesse for umiddelbar informasjon og løsninger med nye teknologier (NOWISM), se vedlegg Økende forventning om åpenhet og dialog med selskaper Reise uten kontanter Hovedelementer Markedsføre nye og forbedrede digitale løsninger: Hovedvekt markedsføring av mobile løsninger for salg (særlig periodebillett) og sanntidsinformasjon Utvide bruk av digital trafikkinformasjon og sanntidsskilt på terminaler og knutepunkt Innføre digital trafikkinformasjon og sanntidsskilt på utvalgte arbeidsplasser Bedre avviksinformasjonen Etablere en avvikskoordinator Tettere samarbeid vedr. avvik med nyhetsleverandører som NRK Hordaland, BT, aktuelle radiokanaler etc. Tidshorisont utvikling og implementering Markedsføring av eksisterende løsninger kan skje umiddelbart Krever kontinuerlig arbeid Prosessene krever ofte at mange ulike aktører ekstern og internt enes om løsningene 22

23 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Tiltak: Videreutvikle satsning på digitale kanaler Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Både eksisterende potensielt nye kunder fokus på arbeidsreisende Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler Kunden ønsker informasjon «rett i lommen» der han vil når han vil Økende behov og interesse for umiddelbar informasjon og løsninger med nye teknologier Økt bruk av sosiale medier Hovedelementer Lage plan for hvordan vi skal drive markedsføring og trafikantinformasjon gjennom alle digitale kanaler (inkl. skyss.no, andre websider og sosiale medier) Kartlegge hvilke kundebehov og kontaktpunkter som skal dekkes av de ulike kanalene Avklare hvilke behov og kontaktpunkter som er godt dekket eller er planlagt dekket av mobile løsninger og evt andre kanaler (DS, om bord, rutehefter,print, annonsering, etc.) Innholdsstrategi for skyss.no, sosiale medier (facebook, twitter, etc.) og samarbeidende Annonsering digitale kanaler Stegvis plan for utvikling av webkanaler Digital strategi skal være: Arbeidsverktøy for Skyss Førende for eksterne parter Tidshorisont utvikling og implementering Er realiserbart neste 2 år Vil kreve kontinuerlig arbeid 23

24 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Tiltak: Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Bred målgruppetilnærming Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler En enkel reisemåte som ikke krever for mye kunnskap å benytte. Kunden søker trygghet for at de har tatt det riktige valget for dem. Hovedelementer Implementerbare tiltak på kort sikt: Forenkle terminologi Prioritere hvilke billetter som kommuniseres (Bedre evne til å kommunisere både med kunder og beslutningstakere) Starte utviklingsarbeid knyttet til: Forenkling av sonestruktur (færre soner) Forenkle prismodell Rydde i rabattstruktur Forenkle billettportefølje Tidshorisont utvikling og implementering Utvikling første del av perioden, implementering andre del av perioden 24

25 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Tiltak: Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder prismodell Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Eksisterende reisende (høy- og lavfrekvente brukere) Potensielle reisende Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler Enkleste reisemåten Økende behov og interesse for umiddelbar informasjon og løsninger med nye teknologier (NOWISM), se vedlegg Økende forventning om åpenhet og dialog med selskaper (TRANSPARENCY TRIUMPH) Hovedelementer Tiltak iverksettes på kort sikt og krever kontinuerlig arbeid: Orienteringsdesign: Skilte til holdeplasser og terminaler Gjøre kollektivtilbudet mer synlig (eks. skilting, lys, sentrale informasjonspunkt m.m) Oppussing av sentrale holdeplasser og terminaler for å gjøre dem mer tiltalende Mer helhetlig profil: Innføre konsistente kommunikasjonsprinsipper på holdeplasser og terminaler Heve standarden på informasjon og forenkle formidlingen av denne Utvide bruk av skjermer med trafikkinformasjon og sanntid på viktige knutepunkt og holdeplasser Vurdere å etablere gratis WiFi for kundene på terminaler Arbeidet følger faste prinsipper for prioritering Tidshorisont utvikling og implementering Prosess pågår, krever kontinuerlig arbeid Også gjeldende for tidshorisont 3-5 år samt 5 år + 25

26 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep: Forenkle billettportefølje og prismodell Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og Markedsføring og salg av forbedret Forenkle billettportefølje og prismodell kommunikasjonsutrykk kollektivtilbud Markedsføre og forbedre digitale løsninger for Utvikling og markedsføring av Forenkle betalingsløsninger salg og trafikantinformasjon kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Økt reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Bred målgruppetilnærming Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler En enkel reisemåten som ikke krever mye kunnskap for å benytte Hovedelementer På kort sikt, utviklingsarbeid knyttet til: Forenkling av sonestruktur (færre soner) Forenkle prismodell Rydde i rabattstruktur Forenkle billettportefølje Implementerbare tiltak på kort sikt: Forenkle terminologi Prioritere hvilke billetter som kommuniseres (vil bedre evnen til å kommunisere både med kunder og beslutningstakere) Tidshorisont utvikling og implementering Bygger videre på utviklingsarbeid gjennomført på kort sikt 26

27 Andre tiltak Hovedgrep Delmål Hovedgrep: Forenkle betalingsløsninger Fra Regional transportplan: Delen av reiser med kollektivtransport skal øke fra 12 til 16 % av alle turer innen 2024 Økning kollektivtransport i Bergen med 50% , (3,5% årlig vekst) Opprettholde bruk utenfor Bergen Kundeløfte: En enklere og smartere reisemåte i hverdagen (ref. merkevarestrategi) Hovedfokus < 2 år Hovedfokus 3-5 år Hovedfokus 5 år+ Markedsføring og salg av etablerte løsninger forenklede løsninger nye kollektivløsninger Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Øke reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Opprettholde kollektivandel utenfor Bergensområdet Oppdatere merkevarestrategi og kommunikasjonsutrykk Markedsføre og forbedre digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Forenkle billettportefølje og prismodell Forenkle betalingsløsninger Markedsføring og salg av forbedret kollektivtilbud Utvikling og markedsføring av kombinasjonsreiser Videreutvikle og integrere digitale løsninger for salg og trafikantinformasjon Øke kunnskap og prøving i lokalmarkeder med best tilbud Videreutvikle satsning på digitale kanaler Forenkle kommunikasjon av billettportefølje og prismodell Utvikle kundekonsept med tilleggstjenester for arbeidsreisende Utgående salg til arbeidsreisende i prioriterte lokalmarkeder Forbedre standard og trafikantinformasjon ved knutepunkter og viktige holdeplasser Delmål Nye arbeidsreisende i Bergensområdet Økt reisefrekvens og lojalitet blant eksisterende arbeidsreisende Enklere å planlegge, kjøpe og reise (særlig for arbeidsreisende i Bergensområdet) Målgrupper Bred målgruppetilnærming (prioritere arbeidsreisende hvis nødvendig) Relevante kundebehov, atferd, utviklingstrender og eksempler En enkel reisemåten som ikke krever mye kunnskap for å benytte Benytte ny teknologi som for eksempel NFC slik at kunder kan gå om bord uten å måtte validere eller «sjekke inn». Turen blir registrert og belastet automatisk (eks. Autopass) Hovedelementer Utvikle billettløsninger som er: Mest mulig barrierefrie* Modulbaserte** Fleksible Videreutvikle Skyss billett app til også å gjelde utenfor Sone Bergen. Jobbe mot å få én app for kjøp og trafikkinformasjon *Billettløsninger som medfører at verken kundene eller Skyss skal måtte ofre billettkjøp særlig oppmerksomhet til daglig ** Bygge applikasjon med flere moduler Modul for informasjon om rutetider og linjer Modul for kjøp av billett Modul for sanntidsinformasjon Andre (nye) kundebehov Tidshorisont utvikling og implementering Realiserbart fra 3-5 år Deler av dette arbeidet vil trolig kreve mer tid. 27

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon 0.9 22.4.2010 H 2015. Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon 0.9 22.4.2010 H 2015. Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ruterrapport 2010:8 2014:7 Versjon 0.9 22.4.2010 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ruter Nøkkeltall Sentrale nøkkeltall fra virksomheten i 2013 er gjengitt nedenfor. For utfyllende informasjon

Detaljer

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud

Notat. Informasjon og markedsføring. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 17 / 2009. Alberte Ruud Notat Alberte Ruud 17 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Informasjon og markedsføring Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse

Ruterrapport 2014:1. Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS. Januar 2014. Trendanalyse Ruterrapport 2014:1 Ruterrapport utarbeidet av KPMG og Implement Consulting Group på vegne av Ruter AS Januar 2014 Trendanalyse Bakgrunn og innledning Ruters gjeldende strategiplan, K2012, er et premissdokument

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer