ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg Ottestad Tlf: Faks: Org. nr Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

2 PTØ Norge... 2 Virksomheten... 2 Visjon og verdier... 2 Styret... 3 Medlemmer... 3 Saker... 3 Markedsføring... 5 Foreldreseminar... 6 Likepersonsarbeid... 6 Utdanningsfondet... 6 Forskningsprosjekt... 7 Anbud... 7 Samarbeid og avtalemessige forhold... 7 Brukerundersøkelse... 8 Økonomi... 8 PTØ-Sentrene... 9 Organisasjonskart PTØ Norge... 9 Personal... 9 Rekruttering... 9 Videreutdanning/kompetanseheving, kompetanseplanlegging... 9 Personalpolitikk og HMS Sykefravær Opprusting/investering ved PTØ-Senteret Kursaktiviteter Hamar Stavanger Ski Trondheim Sluttord

3 PTØ Norge Pedagogisk Trening og Øving Norge Virksomheten PTØ-Sentrene tilbyr et habiliteringstilbud til barn og voksne med skader i sentralnervesystemet som påvirker motoriske ferdigheter. Organisasjonen bak PTØ-Sentrene er PTØ Norge, en organisasjon som er eid og styrt av brukerne, og som drives uten profitt. PTØ-Sentrene jobber med hverdagshabilitering, arbeidet er basert på Petö-metoden som ble utviklet på 1940-tallet av den ungarsk/østerrikske legen András Petö. Opptreningsaktivitetene på PTØ-Sentrene er tilknyttet spesialisthelsetjenesten og finansieres gjennom samarbeidsavtaler (ytelsesavtaler) med Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt RHF. PTØ Norge har i flere år deltatt i offentlig utlyste anbud av de regionale helseforetakene (RHF), gjennom dette har PTØ Norge i flere år hatt samarbeidsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. PTØ Norge har derfor i flere år vært godkjent som privat rehabiliteringsinstitusjon og vært en del av spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF og PTØ Norge signerte ny løpende samarbeidsavtale i november 2014, denne nye avtalen gjelder fra 1. januar 2015, med en gjensidig oppsigelsestid på 2 år. I tillegg inngikk Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF i 2014 tilsvarende samarbeidsavtaler med PTØ-Sentrene i Stavanger og Trondheim. Samhandlingsreformen og nasjonale retningslinjer innenfor rehabiliteringsområdet er førende for hvilke rehabiliteringstjenester som skal anskaffes til spesialisthelsetjenesten. PTØ Norge gir, gjennom driften av fire opptreningssentra, habiliteringstilbud til barn, unge og unge voksne med Cerebral Parese og tilsvarende lidelser. Organisasjonen driver også likemannsarbeid, informasjonsvirksomhet og andre tiltak som kan bidra til å bedre medlemmenes og målgruppenes livssituasjon. Visjon og verdier PTØ Norge og PTØ-Sentrene har følgende visjon og verdigrunnlag: «PTØ-Senteret ser muligheter i stedet for begrensninger» Uansett alder og diagnose, er målet at brukeren lærer strategier og måter å løse problemer på, som han/hun kan bruke i hverdagen for å leve et mer selvstendig liv med flere muligheter. Petö-metoden er basert på filosofien om at alle mennesker besitter mange ressurser som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring, slik at den enkelte har best mulig forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer. 2

4 Styret Årsmøtet 2014 ble holdt søndag 23. mars på Quality SPA & Resort i Son. Til styret for perioden 2014/2015 ble valgt: Styreleder: Tor Inge Martinsen (1 år) Nestleder: Solfrid Lillemo (2 år) Styremedlemmer: Janne Riise (ikke på valg) Kristin Sander Viken (ikke på valg) Arne Christian Folmer (2 år) Varamedlemmer: Inger Marie Brinchmann (1 år) Anne Cathrine Thoresen (1 år) Som representant for de ansatte til styret er valgt Marthe Gulbrandsen med Kari Hapnes som vara. Valgkomité: Ann-Christin Folmer (1 år), Einar Nielssen (1 år). Styret har i perioden hatt 7 møter og behandlet 63 saker. Medlemmer Giroer for innbetaling av medlemsavgift ble sendt i juni 2014 sammen med medlemsbladet, til alle medlemmer registrert i 2013, samt nye barn og foreldre som trener ved PTØ-Senteret. Pr var det kommet inn til sammen 126 innbetalinger. Dette er en reduksjon på 40 innbetalte medlemskap i forhold til Fordelingen mellom kategoriene er som følger: 229 familiemedlemskap, 30 enkeltmedlemskap og 19 støttemedlemskap. Totalt innbetalt medlemsavgift i 2014 er kr ,- (Se Figur 1 Medlemsoversikt PTØ Norge s. 15) PTØ Norge har mottatt driftstilskudd og likemannstilskudd fra Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir). Tildelingen i 2014 ble redusert i forhold til tidligere år fordi formålsparagrafen etter Bufdir sin vurdering ikke er i samsvar med direktoratets retningslinjer. Formålsparagrafen foreslås endret på årsmøtet 2015 for å bli mer i samsvar med det nye regelverket. Saker Styret, valgt av årsmøtet i PTØ Norge, har det overordnede ansvaret for den samlede virksomheten i organisasjonen. En gjennomgående og viktig oppgave for styret har vært oppfølging av drifts- og økonomirapporter fra våre fire treningssentra. En særlig utfordring har vært å sikre balanse i driften på Hamar der inntektssvikten var betydelig første kvartal

5 Avtaler regionale helseforetak Styret har i perioden prioritert arbeidet med å bedre rammevilkårene for virksomheten vår. Målet har vært å bedre forutsigbarheten i samarbeidet med de regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt RHF). Ved inngangen av 2014 hadde vi bare bindende samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Første kvartal kom det anbudsinnbydelser innenfor vårt virksomhetsområde - spesialiserte rehabiliteringstilbud i regi av private organisasjoner/institusjoner - fra Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Det er et meget krevende arbeid å få på plass anbud som er i samsvar med helseforetakenes krav til dokumentasjon og informasjon. Det ble i tillegg, i tilknytning til anbudsprosessen, gjennomført flere forhandlings- og drøftingsmøter mellom PTØ Norge og de to regionale helseforetakene. PTØ Norge fikk svært god uttelling for dette arbeidet. Ny avtale med Helse Sør-Øst RHF ble undertegnet i november. Denne gir en økning i rammene på ca. 40 % - dvs. 4. mill. kroner (fra 10 til 14 mill.). Avtalen med Helse Vest RHF ble signert i desember med virkning fra 01. januar Denne gir en liten økning i de økonomiske rammene. Gledelig er det at det for første gang åpnes for en finansiering av tilbud til pasienter med MS og PD. Etter flere forhandlingsmøter med Helse Midt RHF fikk vi i juli på plass en treårig avtale som gir oss et godt grunnlag for å utvikle en stabil drift i Trondheim. I juni 2013 innførte vi overnattingsbetaling som dekkes av Pasientreiser. Fra 1. januar vil ordningen både gjelde pasient og ledsager. Ordningen vil gi inntekter i størrelsesorden 1,5 2. mill kr. pr. år. Vi har gjennom året nådd det strategiske målet om å få på plass langsiktige samarbeidsavtaler med de tre regionale helseforetakene. Samtidig er inntektsrammene blitt styrket med inntil 6 mill. kr. Nytt senter mulighetsstudie Spørsmålet om bygging av nytt hovedsenter har lenge vært et tema i organisasjonen. Etter årsmøtet hadde det nye styret et strategiseminar i juni 2014 der de ulike fasene i et byggeprosjekt var ett av temaene. I august vedtok styret å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å gjennomføre en mulighetsstudie vedrørende etablering av et nytt hovedsenter. Fra PTØ Norge ble følgende oppnevnt: Arne Folmer, Tor Inge Martinsen (begge fra styret), Eli Bergli (daglig leder), Lille Hege Skjerpen (valgt av de ansatte ved PTØ-Senteret Hamar). Arbeidsgruppa hadde to eksterne representanter: Per Glorvigen (byggeprosjekter), Trond Bakke (eiendomsutvikling, økonomi). Kjetil Kjærnes fra Byggeråd AS ble engasjert som faglig rådgiver og sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa gjennomførte i 2014 fire møter samt en workshop. Arbeidet ble underveis rapportert til styret i PTØ Norge og styrets medlemmer deltok i workshopen. Endelige rapport fra arbeidsgruppa blir oversendt styret i mars 2015 og vil bli presentert på foreldreseminar og behandlet på årsmøtet Spørsmålet om nybygg er etter styrets vurdering den viktigste enkeltsaken i forhold til grunnlaget for videre utvikling av vår virksomhet. 4

6 Andre saker Gjennom 2014 har styret flere ganger diskutert organisering av våre aktiviteter i Ski og Trondheim. Målet har vært å sikre en stabil drift innenfor eksisterende økonomiske rammer og med tilgang til nødvendig fagkompetanse. I 2014 opplevde vi at det årlige tilskuddet fra BUFdir til drift av organisasjonen ble sterkt redusert fordi vårt formål ikke faller inn under deres regelverk. Vår anke på avgjørelsen ble avslått. Til årsmøtet 2015 legger styret frem forslag til vedtektsendringer som imøtekommer BUFdirs krav. Styret og administrasjonen har i samarbeid med vårt revisjonsselskap søkt å avklare momskompensasjon for deler av vår virksomhet og i sammenheng med dette finne hensiktsmessig organisering av overnattingsvirksomheten. Reglene på dette feltet er kompliserte og saken er ikke konkludert. I løpet av perioden vedtok styret å melde PTØ Norge inn i NHO Service. Gjennom dette får vi blant annet tilgang til veiledning innenfor arbeidsrettsrelaterte spørsmål og deltakelse i nettverk for rehabiliteringsinstitusjoner. Styret besluttet å tegne ansvarsforsikring med virkning fra 1. mai Markedsføring PTØ Norge er avhengig av å kunne markedsføre seg overfor ulike målgrupper og for å kunne dele informasjon om kurs, Petö-metoden, tilbud til ulike målgrupper og potensielle studenter. PTØ Norge har i 2014 benyttet seg av følgende markedsføringskanaler for å nå målgruppene våre (brukere, medlemmer, andre foreldre, myndigheter og allmennheten): Bruk av sosiale medier: o Hjemmesiden: Informasjon om kurs og andre relevante saker for våre medlemmer, fagpersoner og andre interesserte. o Facebook: https://www.facebook.com/ptø-norge. Vi har 915 som følger siden vår. Informasjon om kurs, møter og andre relevante saker for våre medlemmer og andre interesserte. o Instagram (ptonorge): Informasjon og øyeblikksbilder av aktiviteter som skjer ved sentrene. Medlemsblad: Kommer ut 4-5 ganger i året. Bladet distribueres til alle medlemmer, samarbeidspartnere og habiliteringstjenester i ett opplag på 250 stk. Telefon- og mailkontakt: Daglig leder, fagleder og fagansvarlig, samt kontormedarbeider, har den daglige kontakten med foreldre og fagpersoner pr telefon og mail. I begynnelse av hvert kurs ved PTØ-Senteret har daglig leder informasjonsmøte med foreldrene som er på PTØ-Senteret på Hamar. PTØ Norge har fått omtale i CP-bladet to ganger i PTØ-Sentrene har besøk av habiliteringstjenester, fysioterapeuter, assistenter og praksisstudenter. Habiliteringspedagogene eller fagansvarlig gir informasjon til alle besøkende som kommer på senteret. PTØ Norge sin informasjonsfilm deles fortløpende ut til senterets brukere og andre samarbeidspartnere. 5

7 Foredrag: PTØ-Sentrene på Hamar og i Stavanger har foredrag både for helsepersonell og for skoler i nærområdet. Brosjyrer: Det er utarbeidet ny brosjyre om tilbudet til PTØ-Senterne, denne deles ut til fagpersoner, RHFer, koordinerende enheter i regionene og andre samarbeidspartnere. Foreldreseminar Lørdag 22. mars 2014, dagen før årsmøtet, ble det gjennomført et foreldreseminar på Quality Spa & Resort i Son med 33 deltakere. Dette året var det fokus på idrett for funksjonshemmede med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Funkis IL. Viktige utstyrsleverandører hadde utstilling i tilknytning til seminaret. Likepersonsarbeid Det gjennomføres likepersonssamlinger på de fleste kurs som avholdes på Hamar. Samlingene gjennomføres av enten styremedlemmer som er på kurs, andre likepersoner som er på kurs, eller likepersonsansvarlig. Samlingene gjennomføres enten på dagtid eller kveldstid. Samlingene tilrettelegger for erfaringsutveksling for alle deltagere. For ungdommer arrangeres det egne pizzasamlinger på ettermiddagene. Vi ønsker å få en mer aktiv ungdomsgruppe i organisasjonen og det er derfor opprettet en egen ungdomsside på Facebook, denne utvikles mer i løpet av Foreldreseminaret i forbindelse med årsmøtet er også en viktig del av likemannsarbeidet. Erfaringen fra årsmøtet 2014 tilsier at faglig fokus i kombinasjon med sosialt program er viktig slik at folk prioriterer å bruke en helg på det. For framtiden er det likevel viktig å opprettholde både likemannsgruppa, telefontilbudet og kontaktinfo generelt i medlemsblad og på nettside. Utdanningsfondet Utdanningsfondet målsetning er å gi økonomisk støtte stipend til studenter som utdanner seg til habiliteringspedagoger. Det er opplagt et behov for flere norskspråklige habiliteringspedagoger. Dette er en forutsetning for utfasing av innleid kompetanse og videre utbygging av våre tilbud. En kritisk minstemasse av kompetanse er nødvendig for å kunne drive fagutvikling. Fondet er også en viktig kilde for å sikre kompetansebygging gjennom videreutdanning av habiliteringspedagogene. På bakgrunn av dette har utdanningsfondets styre prioritert følgende aktiviteter i 2014: Samarbeid med Birmingham City University om utdanning og videreutdanning av habiliteringspedagoger. Rekruttering og kvalitetssikring av nye studenter Videreutdanning av habiliteringspedagoger og andre fagpersoner 6

8 Etterutdanning og faglig utvikling av egne ansatte er et område med høyt fokus. Det er viktig for organisasjonen at fagansatte får muligheter for videre faglig utvikling. Det vil motivere den enkelte fagansatt, styrke samarbeid med andre tjenester i helsesektoren, og gi grunnlag for bredere tilbud til våre medlemmer. Vi viser for øvrig til egen årsmelding fra utdanningsfondet. Forskningsprosjekt Høsten 2010 ble det startet opp et forskningsprosjekt, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag. Det er doktorgradsstipendiat Hilde T. Myrhaug som undersøker effekten av trening etter Petö-metoden, sammenlignet med ordinært treningsopplegg ut i kommunene. Det ble inkludert i overkant av 20 nye barn i alderen 3-6 år til studien, og inklusjonen ble avsluttet i Under CP-konferansen i 2014 ble studiedesignet presentert og resultatene av studien vil publiseres i løpet av Anbud Vår rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten for perioden til ble undertegnet I hht avtalen skal det gjennomføres årlige samtaler mellom partene. Dette ble ikke gjort i 2014 fordi Helse Sør-Øst RHF ønsket å ha dette møtet i begynnelsen av I mars 2014 fikk PTØ Norge en økt ramme på ,- fra Helse Sør-Øst RHF. I mai 2014 ble det inngått en egen ytelsesavtale med Helse Midt-Norge RHF for senteret i Trondheim. Med Helse Vest RHF er det fremforhandlet en egen ytelsesavtale som har virkning fra 1. januar I oktober 2014 tildelte Helse Sør-Øst RHF PTØ Norge ny løpende ytelsesavtale med virkning Samarbeid og avtalemessige forhold PTØ Norge sine hovedsamarbeidspartnere i 2014 var: MOTIVATION 2003 Partnership, Budapest, Ungarn National Institute of Conductive Education (NICE), Birmingham, England Regionale helseforetak Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oppland MOTIVATION og PTØ Norge har gjennom 2014 hatt en samarbeidskontrakt om kjøp av tjenester i forbindelse med drift av PTØ-Senteret Ski. Avtalene hadde i 2014 en økonomisk ramme på omtrent kroner. Avtalen ble terminert i juni NICE og PTØ Norge har en intensjonsavtale om utdanning av norske habiliteringspedagoger gjennom et bachelor-studium ved Birmingham City University. Vi har god kontakt med staben ved institusjonen, både i faglige og strategiske spørsmål. 7

9 Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oppland har hatt samarbeidsavtale med PTØ-Senteret på Hamar. I hht avtalen skulle det gjennomføres et nytt samarbeidsmøte høsten Dette møtet ble utsatt til begynnelsen av 2015 på grunn av de nye ytelsesavtalene med Helse Sør- Øst RHF. Brukerundersøkelse Brukermedvirkning står sentralt i PTØ Norge, og organisasjonen har tett kontakt med brukere og ledsager. Vi gjennomførte i 2014 systematisk kartlegging av brukertilfredshet ved alle våre kurs i Hamar. Ved oppstart av hvert kurs ble det, frem til august 2014, levert ut ett sett med spørreundersøkelse på papir. Fra juni gikk PTØ Norge over til elektroniske brukertilfredshetsundersøkelser og da ble senteret i Stavanger inkludert. Undersøkelsen er basert på kunnskapssenterets maler, men er justert noe for å passe mer til PTØ Norge sin virksomhet. Siden vi kun har et halvt år med tilbakemeldinger for Stavanger senteret vil vi denne gang legge resultatene fra Hamar til grunn. Tilbakemeldingene for senteret på Hamar viser en forholdsvis stabilitet vs Tilbakemeldingene viser at brukerne ikke opplever å måtte vente lenge før de får tilbud. Jevnt over er brukerne fornøyd med tilbud og faglig nivå. Ett område hvor det i 2014 gir lavere scor enn i 2013 er veiledningen som brukeren får av fagpersonene. Dette inkluderer også forklaring av hvordan teknikkene og metodene de lærer kan implementeres i hverdagen. Når det gjelder utbyttet brukerne har hatt av tilbudet er det en liten reduksjon i scoret. Men brukerne er godt fornøyd med utbyttet av treningen, både med hensyn på fysisk helse, mestring av dagligdagse gjøremål og sosiale aktiviteter. Områder hvor senteret scorer bedre enn i 2013 var samarbeid mellom fagpersonene og at fagpersonene har tid til brukeren samt organisering av dagen og rutinene. I tillegg ser vi en forbedring i samarbeidet mellom senteret og de lokale tjenesteapparatet rundt brukeren. Et tilbakevendende tema er lokalene til senteret i Hamar. Som en konsekvens av tilbakemeldingene fra både brukere, ansatte og økte rammer får de regionale helseforetakene er det satt i gang et prosjekt om nytt senter på Hamar. PTØ-Senteret på Hamar skal våren 2015 bruke tilbakemeldingene og velge ut noen områder som vi skal arbeide spesielt med for å øke kvaliteten. Økonomi PTØ Norge med alle sine sentra hadde driftsinntekter i 2014 på kr ,-. Dette gav et årsresultat på kr ,-. 8

10 PTØ-Sentrene Pedagogisk Trening og Øving Norge Organisasjonskart PTØ Norge Styret PTØ Norge PTØ Norge Daglig leder Eli N. Bergli PTØ-Senteret Hamar 12,7 årsverk PTØ-Senteret Ski 0,7 årsverk PTØ-Senteret Stavanger 2,8 årsverk PTØ-Senteret Trondheim 0,2 årsverk Likepersonsansvarlig 0,2 årsverk Personal Daglig leder: Eli Norderhus Bergli. Region- /fagleder: Kari Hapnes. Fagansvarlig Hamar / Ski: Marthe Gulbrandsen Øvrig oversikt over stillinger i PTØ Norge finnes i Figur 2 Oversikt over stillinger i PTØ Norge, s. 15. Rekruttering PTØ Norge rekrutterer godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Organisasjonen vektlegger kontinuitet, språk, trygghet for brukerne og kulturforståelse, og ønsker derfor i hovedsak å ha fast ansatt personell på sentrene. I 2014 ble det ansatt en habiliteringspedagog i vikarstilling ved senteret i Stavanger og en habiliteringspedagog i vikarstilling ved senteret på Hamar. Videreutdanning/kompetanseheving, kompetanseplanlegging De ansatte i PTØ Norge har kontinuerlig fokus på etterutdanning. Derfor oppfordres våre ansatte til å delta på ulike nasjonale og internasjonale kurs, konferanser og møter i løpet av året. Faglig påfyll er en viktig del av hverdagen og sikrer at faget og metoden hele tiden er i utvikling. 9

11 PTØ Norge sine ansatte har deltatt på kurs/konferanser/møter både nasjonalt og internasjonalt i 2014: Deltakelse på CP-konferansen i Oslo Deltakelse på Rehabiliteringkonferansen i Lillestrøm Deltakelse på Mentortrening i regi av Birmingham City University i England Studietur til flere sentra i England som jobber i hht Petö-metoden Personalpolitikk og HMS Det var i 2014 i gjennomsnitt 16,6 årsverk og 27 ansatte i PTØ Norge (av disse var åtte vikarer og en i svangerskapspermisjon). Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. PTØ-Senteret på Hamar har i 2014 gjennomført vernerunde og fulgt opp merknader som har kommet inn. Det er felles verneombud for alle fire sentrene, Ingunn Østerkløft. PTØ-Senteret på Hamar hadde i 2014 månedlige personalmøter med informasjonsutveksling, arbeidsmiljøtemaer, oppdatering på styrets arbeid og diskusjoner rundt relevante og aktuelle temaer. I tillegg har senteret på Hamar gjennomført workshoper med fokus på arbeidsmiljø på bakgrunn av personalmessige utfordringer som er ved senteret. Dette arbeidet fortsetter også i Utover dette har daglig leder hatt regelmessige samtaler med ansatte på de 4 sentrene. I mai 2014 meldte PTØ Norge seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service. Fagforbundet krevde i august at PTØ Norge, gjennom NHO, inngikk tariffavtale på grunn av flere innmeldte arbeidstakere i fagforbundet. Det medførte at AFP og SLV ble inkludert som del av de ansattes fordeler. Av sosiale sammenkomster for de ansatte hadde vi sommerfest i juni. Sykefravær Sykefraværet i bedriften i 2014 var på 4,8 %. PTØ-Sentrene har relativt få ansatte og sykefraværsprosenten varierer sterkt. Det har i 2014 vært flere langtidssykemeldte noe som har påvirket sykefraværsprosenten i begynnelsen av året. I Tabell 1 Oversikt over legemeldt sykefravær i PTØ Norge 2014 s.15 er også oversikt fra 2012 og 2013 gjengitt. PTØ Norge arbeider målrettet med å følge opp medarbeidere som er borte på grunn av sykdom. PTØ Norge er IA-bedrift og jobber derfor aktivt sammen med NAV Arbeidslivssenter med tilrettelegging av arbeidet overfor medarbeidere som er langtidssykemeldte eller som står i fare for å bli langtidssykemeldte. Opprusting/investering ved PTØ-Senteret I 2014 ble det bygd nytt treningsrom i underetasjen og kjøkkenet i avdeling nord ble ferdigstilt. 10

12 I tillegg ble gulv i avdeling sør byttet i treningsrommet. Utover dette ble det ikke gjort noen store bygningsrelaterte investeringer ved de andre PTØ- Sentrene. Til PTØ-Senteret Hamar ble det kjøpt inn to stk heve-/senke-senger til avdeling sør, videre ble det kjøpt inn nye solide ribbevegger til senteret. 11

13 Kursaktiviteter Pedagogisk Trening og Øving Norge Hamar I 2014 ble det arrangert 17 kurs med til sammen 36 grupper på PTØ-Senteret. Kursene som ble gjennomført var barnegrupper (2 foreldre og barn og 13 barnehage/førskolegrupper), ung skolegruppe (4 kurs), skolegruppe (4 kurs), ungdomsgruppe (9 kurs), unge voksne (2 kurs) og miksgruppe (2 kurs). Aldersgruppen på brukerne på kursene var fra 1 23 år. Årsregnskapet viser en inntekt på kr ,-. PTØ-Senteret gir tilbud til barn fra tre regionale helseforetak: Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. Fordelingen av barn fra de forskjellige helseforetakene er vist i oversikten i 12

14 Tabell 2 oversikt over fordeling av brukere fra de ulike Regionale Helse Foretakene (RHF) s. 16. Før eventuelle kursopphold ved senteret må brukerne gjennom en vurdering for å avgjøre om trening etter Petö-metoden vil være nyttig. Det ble gjennomført 14 konsultasjoner i I Tabell 3 Konsultasjoner - Hamar s. 16 finnes en historisk oversikt over vurderinger. Stavanger PTØ-Senteret hadde kursaktivitet i 41 uker i Senteret har hatt 11 vurderinger av barn dette året, og 2 nye voksne brukere med PD. Det er gjennomført et nytt introduksjonskurs i regi av Parkinson foreningen i Rogaland, med fem deltakere. Parkinsonforeningen mottok en støtte på 10000kr som de valgte å bruke på dette kurset. Det er fortsatt fokus på nettverksbygging og samhandling senteret har hatt besøk av flere fagfolk, og har hatt noe utadrettet undervisning. I tillegg kommer brukere som har vært innom enkelte individuelle timer, og deler av året. Årsregnskapet 2014 viser en inntekt på kr ,-. Ski Aktiviteten i Ski har i 2014 vært som planlagt med gjennomføring av 9 3-ukers kurs i løpet av året. Kursene som ble arrangert i 2014 var ung skolegruppe (3 kurs), skolegrupper (3 kurs) og voksengruppe (3 kurs). Regnskapet viser en inntekt på kr ,- for PTØ-Senteret i Ski. På kursene i Ski ble det frem til juni 2014 benyttet innleide habiliteringspedagoger fra MOTIVATION 2003 Partnership fra Ungarn. Regionkontakter er Tove Nielssen. Ski har kun brukere fra Helse Sør-Øst-området. Trondheim 2014 var et utfordrende år i Trondheim, organisering og gjennomføring av kurs var en utfordring siden den faste habiliteringspedagogen gikk ut i svangerskapspermisjon ved begynnelsen av året. Det ble arrangert 7 intensive kursperioder i Trondheim i 2014 fordelt på 15 uker. Alle barn på kursene i Trondheim hører til Helse Midt-Norge RHF. 13

15 I Trondheim viser årsregnskapet en inntekt på kr ,-. 14

16 Sluttord Pedagogisk Trening og Øving Norge 2014 var et krevende år for styret i PTØ Norge. Vi har i tillegg til ordinære driftsoppgaver arbeidet med de avgjørende rammevilkårene for virksomheten vår. Dette gjelder anbudsavtaler med de regionale helseforetakene og utredning om bygging av nytt hovedsenter. Disse sakene har krevd mye oppmerksomhet både fra styret og administrasjonen. I tillegg har styret hatt utfordringer både knyttet til økonomi- og personalsituasjonen. At vi har kommet oss styrket gjennom året skyldes flere forhold: et godt og åpent samarbeid internt i styret, et tett og tillitsfullt forhold mellom styret og daglig leder Eli Bergli samt stor innsats fra alle våre ansatte. I årsmeldingen for 2013 skrev vi: 2014 blir et svært spennende år for PTØ Norge. Nye ytelsesavtaler med de regionale helseforetakene vil i stor grad definere våre muligheter til vekst de nærmeste årene. Vi kan konstatere at vi lykkes med å nå våre mål i dette arbeidet. For første gang har vi på plass langsiktige og forutsigbare avtaler med samtlige tre regionale helseforetak. Det ble også en betydelig vekst i de økonomiske rammene, særlig fra Helse Sør-Øst RHF vår viktigste samarbeidspartner. I 2014 har vi også startet opp det helt nødvendige arbeidet med å avklare grunnlaget for bygging av et nytt hovedsenter. Utfordringen for det nye styret vil være å sikre at de bedrede rammevilkårene utnyttes på best mulig måte. Videre må arbeidet med å avklare spørsmålet om nybygg gjennomføres med utgangspunkt i den mulighetsstudien som behandles på årsmøtet I arbeidet med alle de store og små oppgavene må vi aldri glemme organisasjonens hovedmål: å bidra til en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende. Dét må være både retningsgivende og forpliktende for all vår virksomhet. Tor Inge Martinsen /s/ Solfrid Lillemo /s/ Arne Christian Folmer /s/ Styreleder Nestleder Styremedlem Kristin Sander Viken /s/ Janne Riise /s/ Marthe Gulbrandsen /s/ Styremedlem Styremedlem Ansattrepresentant 15

17 Vedlegg Figur 1 Medlemsoversikt PTØ Norge Familiemedlemskap: Enkeltmedlemskap: Støttemedlemskap: Figur 2 Oversikt over stillinger i PTØ Norge Antall ansatte pr Ledelse 1 1 Kontor og administrasjon 4 1,59 Habiliteringspedagoger 14 9,7 Assistenter 6 2,49 Renhold/miljøarbeider 4 1,83 Totalt med ledelsen (fast ansatte og vikarer): 27 16,61 Antall årsverk pr Tabell 1 Oversikt over legemeldt sykefravær i PTØ Norge 2014 Legemeldt År sykefravær (%) ,2 % ,4 % ,8 % 16

18 Tabell 2 oversikt over fordeling av brukere fra de ulike Regionale Helse Foretakene (RHF) - Hamar Reg. Helseforetak Helse Sør-Øst 209 Helse Vest 25 Helse Midt-Norge 21 Totalt 255 Antall kursplasser Tabell 3 Konsultasjoner - Hamar År Vurderinger

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer