ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg Ottestad Tlf: Faks: Org. nr Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

2 PTØ Norge... 2 Virksomheten... 2 Visjon og verdier... 2 Styret... 3 Medlemmer... 3 Saker... 3 Markedsføring... 5 Foreldreseminar... 6 Likepersonsarbeid... 6 Utdanningsfondet... 6 Forskningsprosjekt... 7 Anbud... 7 Samarbeid og avtalemessige forhold... 7 Brukerundersøkelse... 8 Økonomi... 8 PTØ-Sentrene... 9 Organisasjonskart PTØ Norge... 9 Personal... 9 Rekruttering... 9 Videreutdanning/kompetanseheving, kompetanseplanlegging... 9 Personalpolitikk og HMS Sykefravær Opprusting/investering ved PTØ-Senteret Kursaktiviteter Hamar Stavanger Ski Trondheim Sluttord

3 PTØ Norge Pedagogisk Trening og Øving Norge Virksomheten PTØ-Sentrene tilbyr et habiliteringstilbud til barn og voksne med skader i sentralnervesystemet som påvirker motoriske ferdigheter. Organisasjonen bak PTØ-Sentrene er PTØ Norge, en organisasjon som er eid og styrt av brukerne, og som drives uten profitt. PTØ-Sentrene jobber med hverdagshabilitering, arbeidet er basert på Petö-metoden som ble utviklet på 1940-tallet av den ungarsk/østerrikske legen András Petö. Opptreningsaktivitetene på PTØ-Sentrene er tilknyttet spesialisthelsetjenesten og finansieres gjennom samarbeidsavtaler (ytelsesavtaler) med Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt RHF. PTØ Norge har i flere år deltatt i offentlig utlyste anbud av de regionale helseforetakene (RHF), gjennom dette har PTØ Norge i flere år hatt samarbeidsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. PTØ Norge har derfor i flere år vært godkjent som privat rehabiliteringsinstitusjon og vært en del av spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF og PTØ Norge signerte ny løpende samarbeidsavtale i november 2014, denne nye avtalen gjelder fra 1. januar 2015, med en gjensidig oppsigelsestid på 2 år. I tillegg inngikk Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF i 2014 tilsvarende samarbeidsavtaler med PTØ-Sentrene i Stavanger og Trondheim. Samhandlingsreformen og nasjonale retningslinjer innenfor rehabiliteringsområdet er førende for hvilke rehabiliteringstjenester som skal anskaffes til spesialisthelsetjenesten. PTØ Norge gir, gjennom driften av fire opptreningssentra, habiliteringstilbud til barn, unge og unge voksne med Cerebral Parese og tilsvarende lidelser. Organisasjonen driver også likemannsarbeid, informasjonsvirksomhet og andre tiltak som kan bidra til å bedre medlemmenes og målgruppenes livssituasjon. Visjon og verdier PTØ Norge og PTØ-Sentrene har følgende visjon og verdigrunnlag: «PTØ-Senteret ser muligheter i stedet for begrensninger» Uansett alder og diagnose, er målet at brukeren lærer strategier og måter å løse problemer på, som han/hun kan bruke i hverdagen for å leve et mer selvstendig liv med flere muligheter. Petö-metoden er basert på filosofien om at alle mennesker besitter mange ressurser som kan utvikles gjennom spesialisert og tilrettelagt opplæring, slik at den enkelte har best mulig forutsetninger for å klare seg selv i dagliglivets mange utfordringer. 2

4 Styret Årsmøtet 2014 ble holdt søndag 23. mars på Quality SPA & Resort i Son. Til styret for perioden 2014/2015 ble valgt: Styreleder: Tor Inge Martinsen (1 år) Nestleder: Solfrid Lillemo (2 år) Styremedlemmer: Janne Riise (ikke på valg) Kristin Sander Viken (ikke på valg) Arne Christian Folmer (2 år) Varamedlemmer: Inger Marie Brinchmann (1 år) Anne Cathrine Thoresen (1 år) Som representant for de ansatte til styret er valgt Marthe Gulbrandsen med Kari Hapnes som vara. Valgkomité: Ann-Christin Folmer (1 år), Einar Nielssen (1 år). Styret har i perioden hatt 7 møter og behandlet 63 saker. Medlemmer Giroer for innbetaling av medlemsavgift ble sendt i juni 2014 sammen med medlemsbladet, til alle medlemmer registrert i 2013, samt nye barn og foreldre som trener ved PTØ-Senteret. Pr var det kommet inn til sammen 126 innbetalinger. Dette er en reduksjon på 40 innbetalte medlemskap i forhold til Fordelingen mellom kategoriene er som følger: 229 familiemedlemskap, 30 enkeltmedlemskap og 19 støttemedlemskap. Totalt innbetalt medlemsavgift i 2014 er kr ,- (Se Figur 1 Medlemsoversikt PTØ Norge s. 15) PTØ Norge har mottatt driftstilskudd og likemannstilskudd fra Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir). Tildelingen i 2014 ble redusert i forhold til tidligere år fordi formålsparagrafen etter Bufdir sin vurdering ikke er i samsvar med direktoratets retningslinjer. Formålsparagrafen foreslås endret på årsmøtet 2015 for å bli mer i samsvar med det nye regelverket. Saker Styret, valgt av årsmøtet i PTØ Norge, har det overordnede ansvaret for den samlede virksomheten i organisasjonen. En gjennomgående og viktig oppgave for styret har vært oppfølging av drifts- og økonomirapporter fra våre fire treningssentra. En særlig utfordring har vært å sikre balanse i driften på Hamar der inntektssvikten var betydelig første kvartal

5 Avtaler regionale helseforetak Styret har i perioden prioritert arbeidet med å bedre rammevilkårene for virksomheten vår. Målet har vært å bedre forutsigbarheten i samarbeidet med de regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt RHF). Ved inngangen av 2014 hadde vi bare bindende samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Første kvartal kom det anbudsinnbydelser innenfor vårt virksomhetsområde - spesialiserte rehabiliteringstilbud i regi av private organisasjoner/institusjoner - fra Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Det er et meget krevende arbeid å få på plass anbud som er i samsvar med helseforetakenes krav til dokumentasjon og informasjon. Det ble i tillegg, i tilknytning til anbudsprosessen, gjennomført flere forhandlings- og drøftingsmøter mellom PTØ Norge og de to regionale helseforetakene. PTØ Norge fikk svært god uttelling for dette arbeidet. Ny avtale med Helse Sør-Øst RHF ble undertegnet i november. Denne gir en økning i rammene på ca. 40 % - dvs. 4. mill. kroner (fra 10 til 14 mill.). Avtalen med Helse Vest RHF ble signert i desember med virkning fra 01. januar Denne gir en liten økning i de økonomiske rammene. Gledelig er det at det for første gang åpnes for en finansiering av tilbud til pasienter med MS og PD. Etter flere forhandlingsmøter med Helse Midt RHF fikk vi i juli på plass en treårig avtale som gir oss et godt grunnlag for å utvikle en stabil drift i Trondheim. I juni 2013 innførte vi overnattingsbetaling som dekkes av Pasientreiser. Fra 1. januar vil ordningen både gjelde pasient og ledsager. Ordningen vil gi inntekter i størrelsesorden 1,5 2. mill kr. pr. år. Vi har gjennom året nådd det strategiske målet om å få på plass langsiktige samarbeidsavtaler med de tre regionale helseforetakene. Samtidig er inntektsrammene blitt styrket med inntil 6 mill. kr. Nytt senter mulighetsstudie Spørsmålet om bygging av nytt hovedsenter har lenge vært et tema i organisasjonen. Etter årsmøtet hadde det nye styret et strategiseminar i juni 2014 der de ulike fasene i et byggeprosjekt var ett av temaene. I august vedtok styret å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å gjennomføre en mulighetsstudie vedrørende etablering av et nytt hovedsenter. Fra PTØ Norge ble følgende oppnevnt: Arne Folmer, Tor Inge Martinsen (begge fra styret), Eli Bergli (daglig leder), Lille Hege Skjerpen (valgt av de ansatte ved PTØ-Senteret Hamar). Arbeidsgruppa hadde to eksterne representanter: Per Glorvigen (byggeprosjekter), Trond Bakke (eiendomsutvikling, økonomi). Kjetil Kjærnes fra Byggeråd AS ble engasjert som faglig rådgiver og sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa gjennomførte i 2014 fire møter samt en workshop. Arbeidet ble underveis rapportert til styret i PTØ Norge og styrets medlemmer deltok i workshopen. Endelige rapport fra arbeidsgruppa blir oversendt styret i mars 2015 og vil bli presentert på foreldreseminar og behandlet på årsmøtet Spørsmålet om nybygg er etter styrets vurdering den viktigste enkeltsaken i forhold til grunnlaget for videre utvikling av vår virksomhet. 4

6 Andre saker Gjennom 2014 har styret flere ganger diskutert organisering av våre aktiviteter i Ski og Trondheim. Målet har vært å sikre en stabil drift innenfor eksisterende økonomiske rammer og med tilgang til nødvendig fagkompetanse. I 2014 opplevde vi at det årlige tilskuddet fra BUFdir til drift av organisasjonen ble sterkt redusert fordi vårt formål ikke faller inn under deres regelverk. Vår anke på avgjørelsen ble avslått. Til årsmøtet 2015 legger styret frem forslag til vedtektsendringer som imøtekommer BUFdirs krav. Styret og administrasjonen har i samarbeid med vårt revisjonsselskap søkt å avklare momskompensasjon for deler av vår virksomhet og i sammenheng med dette finne hensiktsmessig organisering av overnattingsvirksomheten. Reglene på dette feltet er kompliserte og saken er ikke konkludert. I løpet av perioden vedtok styret å melde PTØ Norge inn i NHO Service. Gjennom dette får vi blant annet tilgang til veiledning innenfor arbeidsrettsrelaterte spørsmål og deltakelse i nettverk for rehabiliteringsinstitusjoner. Styret besluttet å tegne ansvarsforsikring med virkning fra 1. mai Markedsføring PTØ Norge er avhengig av å kunne markedsføre seg overfor ulike målgrupper og for å kunne dele informasjon om kurs, Petö-metoden, tilbud til ulike målgrupper og potensielle studenter. PTØ Norge har i 2014 benyttet seg av følgende markedsføringskanaler for å nå målgruppene våre (brukere, medlemmer, andre foreldre, myndigheter og allmennheten): Bruk av sosiale medier: o Hjemmesiden: Informasjon om kurs og andre relevante saker for våre medlemmer, fagpersoner og andre interesserte. o Facebook: https://www.facebook.com/ptø-norge. Vi har 915 som følger siden vår. Informasjon om kurs, møter og andre relevante saker for våre medlemmer og andre interesserte. o Instagram (ptonorge): Informasjon og øyeblikksbilder av aktiviteter som skjer ved sentrene. Medlemsblad: Kommer ut 4-5 ganger i året. Bladet distribueres til alle medlemmer, samarbeidspartnere og habiliteringstjenester i ett opplag på 250 stk. Telefon- og mailkontakt: Daglig leder, fagleder og fagansvarlig, samt kontormedarbeider, har den daglige kontakten med foreldre og fagpersoner pr telefon og mail. I begynnelse av hvert kurs ved PTØ-Senteret har daglig leder informasjonsmøte med foreldrene som er på PTØ-Senteret på Hamar. PTØ Norge har fått omtale i CP-bladet to ganger i PTØ-Sentrene har besøk av habiliteringstjenester, fysioterapeuter, assistenter og praksisstudenter. Habiliteringspedagogene eller fagansvarlig gir informasjon til alle besøkende som kommer på senteret. PTØ Norge sin informasjonsfilm deles fortløpende ut til senterets brukere og andre samarbeidspartnere. 5

7 Foredrag: PTØ-Sentrene på Hamar og i Stavanger har foredrag både for helsepersonell og for skoler i nærområdet. Brosjyrer: Det er utarbeidet ny brosjyre om tilbudet til PTØ-Senterne, denne deles ut til fagpersoner, RHFer, koordinerende enheter i regionene og andre samarbeidspartnere. Foreldreseminar Lørdag 22. mars 2014, dagen før årsmøtet, ble det gjennomført et foreldreseminar på Quality Spa & Resort i Son med 33 deltakere. Dette året var det fokus på idrett for funksjonshemmede med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Funkis IL. Viktige utstyrsleverandører hadde utstilling i tilknytning til seminaret. Likepersonsarbeid Det gjennomføres likepersonssamlinger på de fleste kurs som avholdes på Hamar. Samlingene gjennomføres av enten styremedlemmer som er på kurs, andre likepersoner som er på kurs, eller likepersonsansvarlig. Samlingene gjennomføres enten på dagtid eller kveldstid. Samlingene tilrettelegger for erfaringsutveksling for alle deltagere. For ungdommer arrangeres det egne pizzasamlinger på ettermiddagene. Vi ønsker å få en mer aktiv ungdomsgruppe i organisasjonen og det er derfor opprettet en egen ungdomsside på Facebook, denne utvikles mer i løpet av Foreldreseminaret i forbindelse med årsmøtet er også en viktig del av likemannsarbeidet. Erfaringen fra årsmøtet 2014 tilsier at faglig fokus i kombinasjon med sosialt program er viktig slik at folk prioriterer å bruke en helg på det. For framtiden er det likevel viktig å opprettholde både likemannsgruppa, telefontilbudet og kontaktinfo generelt i medlemsblad og på nettside. Utdanningsfondet Utdanningsfondet målsetning er å gi økonomisk støtte stipend til studenter som utdanner seg til habiliteringspedagoger. Det er opplagt et behov for flere norskspråklige habiliteringspedagoger. Dette er en forutsetning for utfasing av innleid kompetanse og videre utbygging av våre tilbud. En kritisk minstemasse av kompetanse er nødvendig for å kunne drive fagutvikling. Fondet er også en viktig kilde for å sikre kompetansebygging gjennom videreutdanning av habiliteringspedagogene. På bakgrunn av dette har utdanningsfondets styre prioritert følgende aktiviteter i 2014: Samarbeid med Birmingham City University om utdanning og videreutdanning av habiliteringspedagoger. Rekruttering og kvalitetssikring av nye studenter Videreutdanning av habiliteringspedagoger og andre fagpersoner 6

8 Etterutdanning og faglig utvikling av egne ansatte er et område med høyt fokus. Det er viktig for organisasjonen at fagansatte får muligheter for videre faglig utvikling. Det vil motivere den enkelte fagansatt, styrke samarbeid med andre tjenester i helsesektoren, og gi grunnlag for bredere tilbud til våre medlemmer. Vi viser for øvrig til egen årsmelding fra utdanningsfondet. Forskningsprosjekt Høsten 2010 ble det startet opp et forskningsprosjekt, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, avdeling helsefag. Det er doktorgradsstipendiat Hilde T. Myrhaug som undersøker effekten av trening etter Petö-metoden, sammenlignet med ordinært treningsopplegg ut i kommunene. Det ble inkludert i overkant av 20 nye barn i alderen 3-6 år til studien, og inklusjonen ble avsluttet i Under CP-konferansen i 2014 ble studiedesignet presentert og resultatene av studien vil publiseres i løpet av Anbud Vår rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten for perioden til ble undertegnet I hht avtalen skal det gjennomføres årlige samtaler mellom partene. Dette ble ikke gjort i 2014 fordi Helse Sør-Øst RHF ønsket å ha dette møtet i begynnelsen av I mars 2014 fikk PTØ Norge en økt ramme på ,- fra Helse Sør-Øst RHF. I mai 2014 ble det inngått en egen ytelsesavtale med Helse Midt-Norge RHF for senteret i Trondheim. Med Helse Vest RHF er det fremforhandlet en egen ytelsesavtale som har virkning fra 1. januar I oktober 2014 tildelte Helse Sør-Øst RHF PTØ Norge ny løpende ytelsesavtale med virkning Samarbeid og avtalemessige forhold PTØ Norge sine hovedsamarbeidspartnere i 2014 var: MOTIVATION 2003 Partnership, Budapest, Ungarn National Institute of Conductive Education (NICE), Birmingham, England Regionale helseforetak Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oppland MOTIVATION og PTØ Norge har gjennom 2014 hatt en samarbeidskontrakt om kjøp av tjenester i forbindelse med drift av PTØ-Senteret Ski. Avtalene hadde i 2014 en økonomisk ramme på omtrent kroner. Avtalen ble terminert i juni NICE og PTØ Norge har en intensjonsavtale om utdanning av norske habiliteringspedagoger gjennom et bachelor-studium ved Birmingham City University. Vi har god kontakt med staben ved institusjonen, både i faglige og strategiske spørsmål. 7

9 Habiliteringstjenesten i Hedmark og Oppland har hatt samarbeidsavtale med PTØ-Senteret på Hamar. I hht avtalen skulle det gjennomføres et nytt samarbeidsmøte høsten Dette møtet ble utsatt til begynnelsen av 2015 på grunn av de nye ytelsesavtalene med Helse Sør- Øst RHF. Brukerundersøkelse Brukermedvirkning står sentralt i PTØ Norge, og organisasjonen har tett kontakt med brukere og ledsager. Vi gjennomførte i 2014 systematisk kartlegging av brukertilfredshet ved alle våre kurs i Hamar. Ved oppstart av hvert kurs ble det, frem til august 2014, levert ut ett sett med spørreundersøkelse på papir. Fra juni gikk PTØ Norge over til elektroniske brukertilfredshetsundersøkelser og da ble senteret i Stavanger inkludert. Undersøkelsen er basert på kunnskapssenterets maler, men er justert noe for å passe mer til PTØ Norge sin virksomhet. Siden vi kun har et halvt år med tilbakemeldinger for Stavanger senteret vil vi denne gang legge resultatene fra Hamar til grunn. Tilbakemeldingene for senteret på Hamar viser en forholdsvis stabilitet vs Tilbakemeldingene viser at brukerne ikke opplever å måtte vente lenge før de får tilbud. Jevnt over er brukerne fornøyd med tilbud og faglig nivå. Ett område hvor det i 2014 gir lavere scor enn i 2013 er veiledningen som brukeren får av fagpersonene. Dette inkluderer også forklaring av hvordan teknikkene og metodene de lærer kan implementeres i hverdagen. Når det gjelder utbyttet brukerne har hatt av tilbudet er det en liten reduksjon i scoret. Men brukerne er godt fornøyd med utbyttet av treningen, både med hensyn på fysisk helse, mestring av dagligdagse gjøremål og sosiale aktiviteter. Områder hvor senteret scorer bedre enn i 2013 var samarbeid mellom fagpersonene og at fagpersonene har tid til brukeren samt organisering av dagen og rutinene. I tillegg ser vi en forbedring i samarbeidet mellom senteret og de lokale tjenesteapparatet rundt brukeren. Et tilbakevendende tema er lokalene til senteret i Hamar. Som en konsekvens av tilbakemeldingene fra både brukere, ansatte og økte rammer får de regionale helseforetakene er det satt i gang et prosjekt om nytt senter på Hamar. PTØ-Senteret på Hamar skal våren 2015 bruke tilbakemeldingene og velge ut noen områder som vi skal arbeide spesielt med for å øke kvaliteten. Økonomi PTØ Norge med alle sine sentra hadde driftsinntekter i 2014 på kr ,-. Dette gav et årsresultat på kr ,-. 8

10 PTØ-Sentrene Pedagogisk Trening og Øving Norge Organisasjonskart PTØ Norge Styret PTØ Norge PTØ Norge Daglig leder Eli N. Bergli PTØ-Senteret Hamar 12,7 årsverk PTØ-Senteret Ski 0,7 årsverk PTØ-Senteret Stavanger 2,8 årsverk PTØ-Senteret Trondheim 0,2 årsverk Likepersonsansvarlig 0,2 årsverk Personal Daglig leder: Eli Norderhus Bergli. Region- /fagleder: Kari Hapnes. Fagansvarlig Hamar / Ski: Marthe Gulbrandsen Øvrig oversikt over stillinger i PTØ Norge finnes i Figur 2 Oversikt over stillinger i PTØ Norge, s. 15. Rekruttering PTØ Norge rekrutterer godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Organisasjonen vektlegger kontinuitet, språk, trygghet for brukerne og kulturforståelse, og ønsker derfor i hovedsak å ha fast ansatt personell på sentrene. I 2014 ble det ansatt en habiliteringspedagog i vikarstilling ved senteret i Stavanger og en habiliteringspedagog i vikarstilling ved senteret på Hamar. Videreutdanning/kompetanseheving, kompetanseplanlegging De ansatte i PTØ Norge har kontinuerlig fokus på etterutdanning. Derfor oppfordres våre ansatte til å delta på ulike nasjonale og internasjonale kurs, konferanser og møter i løpet av året. Faglig påfyll er en viktig del av hverdagen og sikrer at faget og metoden hele tiden er i utvikling. 9

11 PTØ Norge sine ansatte har deltatt på kurs/konferanser/møter både nasjonalt og internasjonalt i 2014: Deltakelse på CP-konferansen i Oslo Deltakelse på Rehabiliteringkonferansen i Lillestrøm Deltakelse på Mentortrening i regi av Birmingham City University i England Studietur til flere sentra i England som jobber i hht Petö-metoden Personalpolitikk og HMS Det var i 2014 i gjennomsnitt 16,6 årsverk og 27 ansatte i PTØ Norge (av disse var åtte vikarer og en i svangerskapspermisjon). Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. PTØ-Senteret på Hamar har i 2014 gjennomført vernerunde og fulgt opp merknader som har kommet inn. Det er felles verneombud for alle fire sentrene, Ingunn Østerkløft. PTØ-Senteret på Hamar hadde i 2014 månedlige personalmøter med informasjonsutveksling, arbeidsmiljøtemaer, oppdatering på styrets arbeid og diskusjoner rundt relevante og aktuelle temaer. I tillegg har senteret på Hamar gjennomført workshoper med fokus på arbeidsmiljø på bakgrunn av personalmessige utfordringer som er ved senteret. Dette arbeidet fortsetter også i Utover dette har daglig leder hatt regelmessige samtaler med ansatte på de 4 sentrene. I mai 2014 meldte PTØ Norge seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service. Fagforbundet krevde i august at PTØ Norge, gjennom NHO, inngikk tariffavtale på grunn av flere innmeldte arbeidstakere i fagforbundet. Det medførte at AFP og SLV ble inkludert som del av de ansattes fordeler. Av sosiale sammenkomster for de ansatte hadde vi sommerfest i juni. Sykefravær Sykefraværet i bedriften i 2014 var på 4,8 %. PTØ-Sentrene har relativt få ansatte og sykefraværsprosenten varierer sterkt. Det har i 2014 vært flere langtidssykemeldte noe som har påvirket sykefraværsprosenten i begynnelsen av året. I Tabell 1 Oversikt over legemeldt sykefravær i PTØ Norge 2014 s.15 er også oversikt fra 2012 og 2013 gjengitt. PTØ Norge arbeider målrettet med å følge opp medarbeidere som er borte på grunn av sykdom. PTØ Norge er IA-bedrift og jobber derfor aktivt sammen med NAV Arbeidslivssenter med tilrettelegging av arbeidet overfor medarbeidere som er langtidssykemeldte eller som står i fare for å bli langtidssykemeldte. Opprusting/investering ved PTØ-Senteret I 2014 ble det bygd nytt treningsrom i underetasjen og kjøkkenet i avdeling nord ble ferdigstilt. 10

12 I tillegg ble gulv i avdeling sør byttet i treningsrommet. Utover dette ble det ikke gjort noen store bygningsrelaterte investeringer ved de andre PTØ- Sentrene. Til PTØ-Senteret Hamar ble det kjøpt inn to stk heve-/senke-senger til avdeling sør, videre ble det kjøpt inn nye solide ribbevegger til senteret. 11

13 Kursaktiviteter Pedagogisk Trening og Øving Norge Hamar I 2014 ble det arrangert 17 kurs med til sammen 36 grupper på PTØ-Senteret. Kursene som ble gjennomført var barnegrupper (2 foreldre og barn og 13 barnehage/førskolegrupper), ung skolegruppe (4 kurs), skolegruppe (4 kurs), ungdomsgruppe (9 kurs), unge voksne (2 kurs) og miksgruppe (2 kurs). Aldersgruppen på brukerne på kursene var fra 1 23 år. Årsregnskapet viser en inntekt på kr ,-. PTØ-Senteret gir tilbud til barn fra tre regionale helseforetak: Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. Fordelingen av barn fra de forskjellige helseforetakene er vist i oversikten i 12

14 Tabell 2 oversikt over fordeling av brukere fra de ulike Regionale Helse Foretakene (RHF) s. 16. Før eventuelle kursopphold ved senteret må brukerne gjennom en vurdering for å avgjøre om trening etter Petö-metoden vil være nyttig. Det ble gjennomført 14 konsultasjoner i I Tabell 3 Konsultasjoner - Hamar s. 16 finnes en historisk oversikt over vurderinger. Stavanger PTØ-Senteret hadde kursaktivitet i 41 uker i Senteret har hatt 11 vurderinger av barn dette året, og 2 nye voksne brukere med PD. Det er gjennomført et nytt introduksjonskurs i regi av Parkinson foreningen i Rogaland, med fem deltakere. Parkinsonforeningen mottok en støtte på 10000kr som de valgte å bruke på dette kurset. Det er fortsatt fokus på nettverksbygging og samhandling senteret har hatt besøk av flere fagfolk, og har hatt noe utadrettet undervisning. I tillegg kommer brukere som har vært innom enkelte individuelle timer, og deler av året. Årsregnskapet 2014 viser en inntekt på kr ,-. Ski Aktiviteten i Ski har i 2014 vært som planlagt med gjennomføring av 9 3-ukers kurs i løpet av året. Kursene som ble arrangert i 2014 var ung skolegruppe (3 kurs), skolegrupper (3 kurs) og voksengruppe (3 kurs). Regnskapet viser en inntekt på kr ,- for PTØ-Senteret i Ski. På kursene i Ski ble det frem til juni 2014 benyttet innleide habiliteringspedagoger fra MOTIVATION 2003 Partnership fra Ungarn. Regionkontakter er Tove Nielssen. Ski har kun brukere fra Helse Sør-Øst-området. Trondheim 2014 var et utfordrende år i Trondheim, organisering og gjennomføring av kurs var en utfordring siden den faste habiliteringspedagogen gikk ut i svangerskapspermisjon ved begynnelsen av året. Det ble arrangert 7 intensive kursperioder i Trondheim i 2014 fordelt på 15 uker. Alle barn på kursene i Trondheim hører til Helse Midt-Norge RHF. 13

15 I Trondheim viser årsregnskapet en inntekt på kr ,-. 14

16 Sluttord Pedagogisk Trening og Øving Norge 2014 var et krevende år for styret i PTØ Norge. Vi har i tillegg til ordinære driftsoppgaver arbeidet med de avgjørende rammevilkårene for virksomheten vår. Dette gjelder anbudsavtaler med de regionale helseforetakene og utredning om bygging av nytt hovedsenter. Disse sakene har krevd mye oppmerksomhet både fra styret og administrasjonen. I tillegg har styret hatt utfordringer både knyttet til økonomi- og personalsituasjonen. At vi har kommet oss styrket gjennom året skyldes flere forhold: et godt og åpent samarbeid internt i styret, et tett og tillitsfullt forhold mellom styret og daglig leder Eli Bergli samt stor innsats fra alle våre ansatte. I årsmeldingen for 2013 skrev vi: 2014 blir et svært spennende år for PTØ Norge. Nye ytelsesavtaler med de regionale helseforetakene vil i stor grad definere våre muligheter til vekst de nærmeste årene. Vi kan konstatere at vi lykkes med å nå våre mål i dette arbeidet. For første gang har vi på plass langsiktige og forutsigbare avtaler med samtlige tre regionale helseforetak. Det ble også en betydelig vekst i de økonomiske rammene, særlig fra Helse Sør-Øst RHF vår viktigste samarbeidspartner. I 2014 har vi også startet opp det helt nødvendige arbeidet med å avklare grunnlaget for bygging av et nytt hovedsenter. Utfordringen for det nye styret vil være å sikre at de bedrede rammevilkårene utnyttes på best mulig måte. Videre må arbeidet med å avklare spørsmålet om nybygg gjennomføres med utgangspunkt i den mulighetsstudien som behandles på årsmøtet I arbeidet med alle de store og små oppgavene må vi aldri glemme organisasjonens hovedmål: å bidra til en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende. Dét må være både retningsgivende og forpliktende for all vår virksomhet. Tor Inge Martinsen /s/ Solfrid Lillemo /s/ Arne Christian Folmer /s/ Styreleder Nestleder Styremedlem Kristin Sander Viken /s/ Janne Riise /s/ Marthe Gulbrandsen /s/ Styremedlem Styremedlem Ansattrepresentant 15

17 Vedlegg Figur 1 Medlemsoversikt PTØ Norge Familiemedlemskap: Enkeltmedlemskap: Støttemedlemskap: Figur 2 Oversikt over stillinger i PTØ Norge Antall ansatte pr Ledelse 1 1 Kontor og administrasjon 4 1,59 Habiliteringspedagoger 14 9,7 Assistenter 6 2,49 Renhold/miljøarbeider 4 1,83 Totalt med ledelsen (fast ansatte og vikarer): 27 16,61 Antall årsverk pr Tabell 1 Oversikt over legemeldt sykefravær i PTØ Norge 2014 Legemeldt År sykefravær (%) ,2 % ,4 % ,8 % 16

18 Tabell 2 oversikt over fordeling av brukere fra de ulike Regionale Helse Foretakene (RHF) - Hamar Reg. Helseforetak Helse Sør-Øst 209 Helse Vest 25 Helse Midt-Norge 21 Totalt 255 Antall kursplasser Tabell 3 Konsultasjoner - Hamar År Vurderinger

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 1 MARGEN -Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering (HR) for 2009-2010 Prosjekttittel: Etablere

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet

Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Møteplasser med utgangspunkt i regional koordinerende enhet Bakgrunn Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest (RKHR) ble opprettet i 2007 som ledd i Helse Vest sin langvarige

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge

Kvalitetsrapport 2015 Barn og Unge Kvalitetsrapport 0 Barn og Unge Innledning Dette er vår kvalitetsrapport for 0 for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord. Årsmelding 2016 Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsmelding 2016 1 Årsmelding 2016 Pasient- og pårørendeopplæring er med på å fremme helse og livskvalitet ved å bidra til økt

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Mal for virksomhetsplanen i NHF regionene. NHF Nord-Norge

Mal for virksomhetsplanen i NHF regionene. NHF Nord-Norge NHF Region: Virksomhetsplan NHF Nord-Norge År/periode: 2017-2019 Innledning: Virksomhetsplanen er først og fremst et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF NN. Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND. Formålet med rapporten er å belyse det vi fikk til med pengene vi fikk

DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND. Formålet med rapporten er å belyse det vi fikk til med pengene vi fikk DYSLEKSI HEDAMRK OG OPPLAND regnskapet.) deltagerne og bruk av egne midler (dette kommer frem av helga. Finansieringen var pengene fra Extrastiftelsen,egenandel fra Takk også til dere fra styret og ungdommene

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

HANDLINGSPLAN Perioden

HANDLINGSPLAN Perioden HANDLINGSPLAN Perioden 2016-2018 BURGs formålsparagraf BURG skal arbeide for barn og ungdom med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer, samt deres familier og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbunds

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Vedtekter program. for perioden Barnevernets utviklingssenter Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge & Vedtekter program perioden 2011 2014 Barnevernets utviklingssenter 1 FORSIDEILLUSTRASJON er hentet fra boka Veiter i Trondheim 2 VEDTEKTER Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners

Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners Privat i offentlig sektor Nasjonal gjennomgang av private rehabiliteringsinstitusjoners rolle og rammebetingelser NSH-konferanse 28.mai 2009 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, Avd rehabilitering og sjeldne

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs

BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Opphold og emnekurs BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten med avtaler med Helse

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide

Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering. Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Delavtale 2b Behandlingsforløp for habilitering Møteplassen 13. september 2012 v/ Kjersti Eide Arbeidsgruppe Kommunene: Christine Spence, rådgiver Oppvekst og Levekår, Stavanger kommune Anne Margrethe

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 < kreftforeningen.no Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 Kari Felicia Nestande, seksjonssjef frivillighet, Kreftforeningen Om Kreftforeningen en landsdekkende

Detaljer

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen

ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen ParaAlpint- mestring og skiglede Oslo Skikrets Prosjektleder Tove Andersen Hovedtrener Beate Haugen «Skape skiglede for alle-hvordan sammen forsere hinder?» Hva er Oslo skikrets? - mange glade gode skiløpere

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.:

Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: Sted: Hotell Augustin Tidspunkt: Lørdag 8.april kl. 18:00 Årsmøte 2017 for Mental helse Trondheim Org.nr.: 983 569 730 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN!

EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! EG LIGE IKKJE Å SKRØYDA, MEN EG JOBBE I KOMMUNEN! Virksomheten Dagsenter & avlastning Dagsenter og avlastning Marit Larsen Lode Virksomhetsleder Sekretær Fagleder Veiledningsteamet Fagleder Madla barneog

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer