Årsberetning for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Morselskapets org. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Morselskapets org. nr"

Transkript

1 Sak nr Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 9. april 2008 Årsberetning 2007 for Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper Morselskapets org. nr Administrasjonens forslag til vedtak: Styret godkjenner Årsberetningen og regnskapet for 2007 for Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. 1

2 Årsberetning for 2007 Forskningsstiftelsen Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og omdannet til stiftelse i 1993 med bidrag fra Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Kommuneforbund, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, NKL, Sparebank 1 Gruppen ASA, og Telenor AS. Forskningsstiftelsen har i 2007 avsluttet markeringen av sitt 25- årsjubileum med en større jubileumskonferanse og utgivelse av boken Hamskifte den norske modellen i endring på Gyldendal Akademisk. Fafos hovedkontor ligger i Oslo. Konsernet består av Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskapene Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as, opprettet i mars 2002, og Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as, opprettet i mars Styret for Forskningsstiftelsen Fafo består av styreleder Roar Flåthen, Tor Arne Solbakken, Gerd Kristiansen, Jens P. Heyerdahl d.y., Gunn Ovesen, Liv Undheim og Morten Øye, samt Inger Marie Hagen, Bård Jordfald og Guri Tyldum. Styret for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as er det samme som for Forskningsstiftelsen Fafo. I henhold til stiftelsens vedtekter utnevnes det et råd som velger Fafos styre og følger arbeidet i stiftelsen. Rådet har følgende sammensetning for perioden 2007 til 2009: Roar Flåthen (LO) leder, Arve Bakke (Fellesforbundet), Tone Sønsterud (LO Stat), Mette Nord (Fagforbundet), Gerd Eva Volden (Fagforbundet), Dag J. Opedal (Orkla), Ole Enger (Orkla), Eldar Mathisen (Sparebank 1), Ole-Wilhelm Meyer (Sparebank 1), Erlend Grimstad (Umoe), Jarle Roth (Umoe), Hans Christian Hauglie (Telenor ), Ole Kristian Solberg (Telenor), Nils Arild Steigedal (Coop) og Vuokko Hassel (Coop). Virksomheten Forskningsstiftelsen Fafo har som vedtektsfestet formål å drive, eller eie aksjer i selskaper som driver anvendt forsknings- og utredningsarbeid som belyser viktige trekk i utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Forskningsstiftelsen kan drive, eller eie aksjer i selskaper som driver arbeid relatert til forskning, dokumentasjon og informasjon. Stiftelsen har ikke erverv til formål. Målet med Forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskaping. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser. Stiftelsens forsknings- og utredningsaktivitet er konsentrert om organisert arbeidsliv og velferdspolitikk nasjonalt og internasjonalt. Fafos institutter jobber innenfor en empirisk forskningstradisjon og har utviklet særlig kompetanse på innsamling og analyse av kvantitative data. 2

3 Fafo jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere, og samarbeider med et omfattende faglig nettverk. Det legges stor vekt på å skape møteplasser og formidle kunnskap fra prosjektene. Fafo har som mål å være en åpen og utadvendt forskningsstiftelse basert på oppdrag fra partene i arbeidslivet, bedrifter, offentlig administrasjon, frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og fond samt Norges forskningsråd, EU og andre internasjonale forskningsprogrammer. Forskningsstiftelsen Fafo mottok grunnbevilgning fra Norges forskningsråd på 7,865 mill. kr, dvs. 8,6 % av total omsetning, mot 7,7 % året før. Fafo har hatt en viss økning i grunnbevilgning de senere årene. Økende aktivitet har likevel gjort at denne i prosent av omsetningen ikke har steget. Fafo har en relativt lav grunnbevilgning sammenlignet med andre forskningsinstitutter. I tillegg til grunnbevilgningen har Fafo tre strategiske instituttprogrammer (SIP). Summen av grunnbevilgning og SIP utgjør stiftelsens basisfinansiering. Denne utgjorde 11,9 % i 2007 og er relativt lav sammenlignet med en rekke andre institutter, som mottar % i basisfinansiering. Fafos to institutter driver omfattende kompetanseutvikling i form av doktorgradsutdanning og andre kompetansetiltak. I 2007 arbeidet 10 ansatte med doktorgrad ved instituttene. I 2007 disputerte 1 medarbeider. Andelen ansatte med doktorgrad i de to instituttene økte dermed til 29 %. Denne forventes å stige ytterligere i Begge instituttene har hatt god prosjektinngang i Det har vært en betydelig økning i aktivitet i begge instituttene, og 2007 representerer det høyeste nivået på den faglige aktiviteten noen gang. Dette gjelder antall gjennomførte prosjekter, publiserte rapporter, vitenskapelig publisering i tidsskrifter og fagbøker. Det har også vært en ytterligere vekst i ekstern formidling i form av seminaraktiviteter, foredrag, medieoppslag mv. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier har oppnådd et positivt driftsresultat som følge av høy aktivitet. Instituttet har dermed hatt en god utvikling, etter et negativt økonomisk resultat i 2005 og I Fafos største institutt, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, har 2007 vært et godt år med et positivt økonomisk resultat og en forsterket faglig utvikling. Instituttet følger dermed opp den positive utviklingen fra 2004 til Instituttets strategiske posisjon er klart styrket i løpet av året. Den økonomiske situasjonen for Forskningsstiftelsen Fafo er sammensatt. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har et akseptabelt egenkapitalnivå. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier har derimot et svært lavt egenkapitalnivå. Morselskapet går i økonomisk balanse, men må betjene en relativt høy gjeld og har, selv om betydelige investeringer og oppgraderinger er gjort de senere årene, fortsatt et ytterligere investeringsbehov knyttet til oppgradering av bygningsmassen i Borggata 2b. Samlet sett mener styret at Forskningsstiftelsen Fafo er godt posisjonert for en positiv økonomisk og strategisk utvikling. Oppdragsgivere og publisering I 2007 ble det i de to instituttene jobbet på i overkant av 250 eksterne prosjekter. I tillegg kommer kompetanse- og utviklingsprosjekter finansiert over grunnbevilgningen. Det er i de to instituttene en sammensatt oppdragsgiverportefølje. De viktigste oppdragsgiverne er departementer, direktorater, kommuner eller internasjonale offentlige organisasjoner som EU og Nordisk Ministerråd. Videre er 3

4 arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, andre organisasjoner og bedrifter betydelige og viktige oppdragsgivere. Fafo har en god spredning i sin portefølje. Det er fortsatt et mål å øke andelen prosjekter finansiert fra forskningsrådet. Dette gjelder særlig i Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier. I de to instituttene ble det publisert 87 Fafo-rapporter, Fafo-notater eller rapporter i ekstern serie i Dette er på nivå med året før, og en klar økning fra 2005/4. I tillegg var ansatte ved instituttet forfattere eller medforfattere av 42 vitenskapelige artikler eller kapitler i vitenskapelige antologier. Det er det høyeste nivået i Fafos 25- årige historie. Det ble også utarbeidet 10 kapitler eller artikler i lærebøker, fagbøker, konferanserapporter og fagtidsskrifter. Det er likevel fortsatt et mål å øke den internasjonale publiseringen. Vitenskapelig publisering vil bli den viktigste indikatoren for tildeling av basisfinansiering fra Det ble holdt 414 foredrag, skrevet 55 papers og 89 kronikker med mer. Samlet har det vært en økning i denne typen forskningsformidling. Instituttet er godt fornøyd med formidlings- og informasjonsaktiviteten i jubileumsåret Organisering 2007 har vært preget av stabilitet i så vel organisasjons- som ledelsesstruktur. Det er ikke gjennomført endringer i de to heleide as-ene i forskningsstiftelsen. Også den organisatoriske strukturen internt i instituttene er opprettholdt. I 2007 har det vært lagt vekt på å styrke kompetansen i staben, på den eksterne profileringen av instituttene og på en styrking av instituttenes posisjon i de respektive oppdragsmarkedene. Daglig leder i stiftelsen er Jon M. Hippe. Tone Fløtten er assisterende daglig leder og Mona Sandbæk er økonomisjef. De to siste har sitt formelle ansettelsesforhold til Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, hvor de er henholdsvis forskningssjef og økonomisjef. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as (Fafo AVF) Instituttet har spesialisert seg på arbeidslivsorganisering og virkemidler i velferdspolitikken. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning gjennomfører undersøkelser om partsrelasjoner, integrasjon og eksklusjon i arbeidsmarkedet, bedriftsutvikling, fordelingspolitikk og velferdstjenester, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet har i 2007 videreført sine fire forskningsområder: Arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked Sosialpolitikk og velferdsproduksjon Bedrifts- og virksomhetsstudier Arbeid, inkludering og kompetanse Instituttet har hatt god prosjektinngang og høy aktivitet i Prosjektporteføljen har samsvart godt med instituttets faglige kjerneområder. Antall forskere har vært stabilt i løpet av året. Det har imidlertid vært en økning i turnover i forhold til tidligere år. Ved utgangen av året har 30 % av forskerstaben doktorgrad. 4

5 I 2007 er den positive utviklingen fra året før med økning i gjennomførte prosjekter og publiserte rapporter, samt en betydelig økning i seminaraktiviteter og foredrag, videreført. Samlet har 2007 bidratt til å styrke instituttets strategiske posisjon gjennom utvikling av medarbeidere, nyrekruttering og utvikling av prosjektporteføljen. Det er ingen endringer i instituttets ledelse. Det har vært en omfattende faglig aktivitet. Særlig positivt har det vært at instituttet på flere områder har styrket grupper av prosjekter og fagfelt, slik at disse representerer en tyngre satsing. Tre eksempler på denne utviklingen er: 1. Levekårsforskning rettet mot utsatte grupper Gjennom flere år har Fafo hatt som satsingsområde å gjennomføre levekårsstudier i befolkningen generelt, og i utsatte grupper spesielt. Fafo har for eksempel studert levekårene til bostedsløse, fattige og kreftrammede. I 2007 har Fafo bygget opp en prosjektportefølje, og et nettverk, rundt forskning på levekår blant hiv-positive. I samarbeid med HIV-Norge gjennomføres det et prosjekt om hiv-positives levekår i Norge. Det er også etablert et samarbeid med en gruppe forskere ved NIBR og Folkehelseinstituttet som har fått midler fra forskningsrådet for å undersøke folkehelse og hiv/aids i Russland. I tillegg samarbeider Fafo med University of Cape Town om et prosjekt om sosialpolitiske aspekter ved hiv-epidemien i Sør-Afrika. Flere forskere ved Fafo er involvert i de tre prosjektene som muliggjør et komparativt perspektiv på sosialpolitiske utfordringer knyttet til epidemien. Summen av disse prosjektene bidrar til å markere Fafo internasjonalt når det gjelder forskning om levekår blant hivpositive og andre utsatte grupper. 2. Arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen EU-utvidelsen har skapt nye rammebetingelser, konkurranseforhold og muligheter for arbeidstakere og virksomheter, og satt sterke spor i den arbeidslivspolitiske debatten i Norge de senere årene. Fafo har etablert seg som en ledende kunnskapsleverandør på temaer knyttet til EU-utvidelsen. I løpet av 2007 har Fafo ytterligere forsterket og konsolidert denne forskningen. NFRs Arbeidslivsprogram bevilget i 2007 nesten 6 millioner kroner til videreføring av Fafos forskningsprogram om arbeids- og bedriftsvandringer. Instituttet deltar i to prosjekter om arbeids- og tjenestemobilitet knyttet til NFRs Europaprogram og IMER-programmet, og har for tiden to doktorgradsstipendiater på feltet. I 2007 er dette området styrket vesentlig, og Fafo Østforum er besluttet videreført til Det er også utført studier om arbeids- og bedriftsvandringer på oppdrag av Nordisk Ministerråd, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, IMDi, Byggenæringens Landsforening og LO. Resultatene er formidlet gjennom en rekke foredrag, artikler, seminarer, kronikker og medieoppslag. Gjennom året har Fafos internasjonale nettverk på feltet blitt styrket både gjennom prosjektsamarbeid med utenlandske miljøer, deltakelse på konferanser og internasjonal publisering. Dette har blant annet ledet til en søknad til EUs 7. rammeprogram i samarbeid med syv europeiske forskningsmiljøer. 3. Etableringen av Lean Construction Norge Fafo har etablert seg som ledende innen den Lean-forskningen i Norge som er orientert mot prosjektbasert ( one-of -a-kind ) industri. Fafos engasjement innen Lean-feltet er tredelt. For det første dreier det seg om utviklings- og forskningsprosjekter innen bygg og anlegg (Construction), bl.a finansiert av entreprenørselskap og Fellesforbundet. Dernest er det utviklet et nytt område: Lean Shipbuilding. Dette finansieres av 5

6 forskningsrådets MAROFF-program og verft fra Møreklynga. For det tredje er nettverket Lean Construction Norge (LC-NO) etablert. Nettverket består av bedrifter fra bygg og anlegg og verftsindustrien, arbeidslivsorganisasjoner, forskere, konsulenter og studenter. Gjennom medlemsmøter, workshops, bedriftsbesøk og en netteside er det dannet en arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Fafo innehar nettverkets sekretariatsfunksjon. Internasjonalt er nettverket knyttet til International Group of Lean Construction (USA) og European Group of Lean Construction (EGLC). Lean construction (LC) er en samlebetegnelse for teorier og praktiske planleggingsverktøy knyttet til prosjektbasert industri, opprinnelig inspirert av toyotistiske produksjonsprinsipper. Men i stedet for å hevde at nøkkelen til produktivitetsforbedringer ligger i effektiviseringen av de ulike enkeltoperasjoner, er LCs utgangspunkt at effektivitetsforbedringer best nås gjennom oppmerksomhet mot styringen av samspillet (flyten) mellom aktivitetene. Med basis i praktiske utviklingsprosjekter og erfaringer med bred medvirkning, jobber Fafo teoretisk med å utvikle et nytt Lean-begrep som også omfatter sosial logistikk (infrastruktur, samarbeid og kommunikasjon) og økonomisk flyt. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as (Fafo AIS) Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier har til formål å drive forskning, utredning og andre faglig relevante tjenester om levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling. Fafo AIS har 31ansatte, hvorav 29 er forskere. Instituttet har hatt en omfattende formidlingsaktivitet i Instituttets kjernekompetanse består av tematisk kompetanse om ulike dimensjoner ved levekår og innen konfliktstudier. Videre består den av metodisk kompetanse i å utforme og gjennomføre kartlegginger av husholdningers levekår, ofte under krevende forhold, som gir nyttige data for utforming av lokal politikk og lokale institusjoner, og til planlegging og koordinering av internasjonal bistand. Slike prosjekter gjennomføres i samarbeid med lokale partnere og bidrar til institusjonsbygging. Instituttet har bred erfaring med metoder for å stimulere læring gjennom komplekse og/eller løst integrerte organisasjoner og nettverk. Instituttet har regional kompetanse og landkompetanse i de områdene hvor vi arbeider og hvor vi gjerne har langsiktig samarbeid i felt. Organisering Instituttet er organisert med en daglig leder (Jon Pedersen), en fagsjef og assisterende daglig leder (Mark Taylor) og tre gruppeledere. Kompetanse For tiden har instituttet tematisk kompetanse innenfor følgende felt: Fordeling av levekår; oppbygging av lands egen evne til å redusere fattigdom, skape jevnere fordeling, og evaluere resultater av egen innsats. Strategier for næringsutvikling i Sør, arbeidsmarkeder, institusjoner, globalisering, og særlige politikkområder som barnearbeid, menneskehandel. Konfliktøkonomi og regionale krigssoner: samspillet mellom økonomiske interesser, konflikt og levekår i regioner preget av krig, og hvordan det 6

7 internasjonale samfunn kan håndtere dette samspillet for å redusere konfliktene og bedre befolkningens levekår. Et spesielt område for instituttet er empiriske undersøkelser av både kvantitativ og kvalitativ karakter. Fafo AVF og Fafo AIS utviklet i 2007 et samarbeid rundt sårbar migrasjon fra søkerlandene til EU og har hatt betydelig prosjektinngang på dette feltet. Følgende områder eksempler på instituttets arbeid for å styrke den faglige profilen: Menneskehandel og sårbar migrasjon er et viktig tema for Fafo AIS. Instituttet har arbeidet med flere prosjekter, blant annet med illegal migrasjon til Norge, kartlegging av prostitusjon i Norge og polsk arbeidsvandring.. Instituttets forskere har skapt en forskningsprofil som vektlegger variasjonen og nyansene i situasjonen til ofrene for menneskehandel, samtidig som den gjennom en solid empirisk forankring utfordrer hvordan politikk kan utformes på området. Fafo AIS har i løpet av de senere årene utviklet en forskningsportefølje knyttet til statistisk representative studier av små og vanskelig tilgjengelige undergrupper i en befolkning Dette kan for eksempel dreie seg om barnesoldater, gatebarn eller kvinner i prostitusjon. Denne forskningen er også nær knyttet til migrasjonsfeltet. I 2007 gjennomførte AIS på oppdrag fra regjeringen i Jordan en studie av irakere som har kommet til Jordan som følge av Irak-krigen. Fafo AIS er hovedsakelig aktiv i Midtøsten, Kina og Afrika. Fafos forskning i Midtøsten ble styrket gjennom et prosjektknippe fra UD høsten 2006 som ble videreført med et nytt program i Sammen med eksisterende prosjekter skaper dette et solid fundament for det videre engasjementet, spesielt i Syria, Jordan, Libanon og Gaza/Vestbredden. Forskningen i Afrika har blitt betydelig styrket gjennom de senere årene, og den konsentrerer seg om Vest-Afrika og i noen grad Afrikas Horn. Kinaforskningen er for øyeblikket i en overgangsfase, men Fafo har et utstrakt samarbeid med kinesiske forskningsinstitutter og universiteter. Fafos hovedsamarbeidspartner, Chinese Academy for Science and Technology for Development, ble reorganisert og styrket i Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningene om fortsatt drift til grunn for fastsettelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet, resultat og disponeringer Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper hadde i 2007 en omsetning på 90,9 mill. kr, mot 84,8 mill. kr i Driftsresultatet i konsernet ble på 3,0 mill. kr, mot -0,8 mill.kr i Årsoverskuddet for konsernet ble 1,4 mill. kr. 7

8 Forskningsstiftelsen Fafo mottok gjennom Norges forskningsråd en grunnbevilgning på 7,9 mill.kr. Faglig kvalitet og faglig uavhengighet er viktige grunnverdier for et forskningsinstitutt som er avhengig av oppdragsinntekter i et konkurranseutsatt forsknings- og utredningsmarked. Styret har derfor videreført arbeidet med en systematisk kompetanseutvikling i Fafo, og grunnbevilgningen har vært anvendt til ulike kompetansefremmende tiltak, særlig doktorgradsarbeider. I tillegg mottok Fafo AVF tre strategiske instituttprogrammer på samlet 3,7 mill. kr i Til sammen utgjør grunnbevilgning og SIPer stiftelsens basisfinansiering. I prosent av omsetningen var basisfinansieringen 11,9 % i De samlede inntektene for morselskapet var i 2007 på 7,3 mill. kr, som hovedsakelig skriver seg fra leieinntekter og salg av tjenester. Det har i 2007, som i de siste tre årene, vært utført rehabiliteringsarbeider på Fafos hovedbygg, hvilket har medført investeringer på 0,7 mill. kr. Bygget er også i 2007 fullt belagt med leietakere. Bygget representerer en betydelig verdi og sikkerhet for Fafos virksomhet. Årets resultat etter finansposter i morselskapet ble på 0,2 mill. kr. Totalkapitalen i konsernet var per på 122,8 mill. kr. Egenkapitalandelen var på 47,0 % i morselskapet og 21,2 % i konsernet. Årets overskudd i morselskapet på 0,2 mill. kr foreslås overført til egenkapitalen. Fafo er i et krevende marked for oppdragsforskning. Instituttene har imidlertid et bredt spekter av oppdragsgivere og en del prosjekter med relativt lang løpetid. Dette gjør at markedsrisikoen anses å være håndterbar på kort og mellomlang sikt. Likviditetssituasjonen for konsernet samlet er tilfredsstillende. For konsernet ses heller ingen kredittrisiko av betydning. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as hadde i 2007 en omsetning på 62,5 mill. kr, hvorav 59,8 mill. kr var prosjektinntekter. Årets resultat ble på 0,8 mill. kr, som ble foreslått avsatt til annen egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 6,2 mill. kr, hvorav 0,5 mill. kr er aksjekapital. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as hadde i 2007 en omsetning på 29,0 mill. kr. Av disse inntektene utgjorde prosjektinntekter hele omsetningen. Årets resultat ble på 0,3 mill. kr som ble foreslått avsatt til egenkapitalen. Egenkapitalen utgjør etter dette 0,9 mill. kr, hvorav 0,5 mill. kr er aksjekapital. Arbeidet med å styrke den finansielle situasjonen i instituttet vil fortsette. Arbeidsmiljøet og det ytre miljø Fafo-stiftelsen med datterselskaper hadde 87 ansatte ved utgangen av Selskapets kontorlokaler holder god standard, og arbeidsmiljøet er godt. Selskapet samarbeider med de tillitsvalgte i Forskningsstiftelsen Fafo og bedriftshelsetjenesten i å vurdere og utvikle arbeidsmiljøet. Selskapet inngikk avtale om Inkluderende arbeidsliv i Sykefraværet for de heleide selskapene i stiftelsen hele året har vært 4,1 % av total arbeidstid, mot 4,9 % i 2006, 5,7 % i 2005 og 5 % i Av dette er 2,9 prosentpoeng langtidsfravær. Sykefraværstallet har i tidligere årsrapporter (før 2005) ligget noe høyere fordi det har inkludert permisjonsfravær (sykt barn m.v.). Det er heller ingen ansatte som har blitt tidlig- eller uførepensjonert. 8

9 Omkring 15 % av de ansatte har ikke norsk etnisk bakgrunn. Virksomheten er av en slik art at den ikke forurenser det ytre miljø. Likestilling I de to heleide instituttene av Forskningsstiftelsen er det tilnærmet lik fordeling på kvinner og menn. I forskerstaben er det 38 kvinner og 36 menn. I Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as er instituttleder mann, en av to forskningssjefer kvinne og tre av fire avdelingsledere kvinner. I Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier as er to lederfunksjoner besatt av menn, mens to av tre avdelingsledere er kvinner. Økonomisjefen i konsernet er kvinne og informasjons- og publikasjonssjefen er mann. Samlet er det dermed syv kvinner og syv menn i Fafos ledelse. I selskapets styre satt det i 2007 fem menn og fem kvinner. Gjennom avtaleverk, samarbeidsfora og ledelsesoppfølging er det sikret at det ikke forekommer ulovlig forskjellsbehandling innenfor selskapene i Fafo-gruppen. Dette arbeidet vil videreføres. Utsikter Styret forventer en positiv drift i de to datterselskapene og et driftsresultat i balanse for morselskapet i Det arbeides videre med forbedret økonomistyring og administrative rutiner i stiftelsen med datterselskaper. Oslo, den 31. desember april 2008 Roar Flåthen Tor Arne Solbakken Gerd Kristiansen Leder Liv Undheim Morten Øye Jens P. Heyerdahl d.y. Gunn Ovesen Inger Marie Hagen Guri Tyldum Valgt av de ansatte Valgt av de ansatte Bård Jordfald Valgt av de ansatte Jon Mathias Hippe Daglig leder 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 REVISJONSBERETNING Til styret i Forskningsstiftelsen Fafo RSM Hasner AS. Statsautoriserte Revisorer Vollsveien 13 c, 1366 Lysaker Deres ref. Yourref. FOR 2007 Our ref. overskudd på kr for selve stiftelsen og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning uttalelse. konsernets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge forskrifter. v, tiftelsens formål og vedtektene for øvrig. ril 2008 r revisor Hasner AS er et frittstående medlem av av Medlemmer av Den Norske Revisorforening. Tlf: (+47) , Fax: (+47) ,

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2005. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2005 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2005 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2007 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2007 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

Årsberetning 2007. For. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2007. For. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Sak nr 04.08 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 9. april 2008 Årsberetning 2007 For Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Årsberetning 2013. for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014

Årsberetning 2013. for. Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper. Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014 Sak nr. 05.14 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 13. mars 2014 Årsberetning 2013 for Forskningsstiftelsen Fafo med datterselskaper Morselskapets org. nr. 969 990 695 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Årsberetning 2013. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444. Styremøte 11.03.2014 Sak nr.

Årsberetning 2013. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444. Styremøte 11.03.2014 Sak nr. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier Styremøte 11.03.2014 Sak nr. 18/14 Årsberetning 2013 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for

Detaljer

Årsberetning 2011. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2011. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2011 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2011 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

Norsk Arbeidslivsforum

Norsk Arbeidslivsforum 1 Norsk Arbeidslivsforum Forskningsstiftelsen Fafo: 85 ansatte + studenter, stipendiater mv. To institutter: - Institutt for anvendte internasjonale studier: 25 forskere - Institutt for arbeidsliv og velferdsforskning:

Detaljer

Årsberetning for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr

Årsberetning for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr Årsberetning 2004 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2004 Virksomhetens art Fafo Institutt for Arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Årsberetning 2012. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2012. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2012 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2012 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsberetning For. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr

Årsberetning For. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr Sak nr 15.09 Styremøte i FS Fafo og Fafo AVF 24. juni 2009 Årsberetning 2008 For Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 1 FORMÅL

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten

ÅRSBERETNING 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Forskningsvirksomheten 08.04.08 ÅRSBERETNING 2007 Arbeidsforskningsinstituttet AS er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser og innkalle til generalforsamling

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2004. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2004 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2004 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Årsberetning 2012. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113

Årsberetning 2012. for. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as. Selskapets org. nr. 986 343 113 Årsberetning 2012 for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as Selskapets org. nr. 986 343 113 1 Årsberetning for 2012 Virksomheten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning as

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER iwys-r, 4.: ") 20 Cf) RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 2008 Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fastsatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning

Styrets beretning Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Styrets beretning 2002 o Ase Gruda Skards fond til barne- og utviklings psykologisk forskning Åse Gruda Skards fond til barne- og utviklingspsykologisk forskning frå Åse Gruda Skard til støtte for forskningsprosjekt

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3545-31.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/1862-8 Dato 11. januar 2018 1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger med dette fram tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Detaljer

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond

Styrets beretning Wedel Jarlsbergs fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo

Styrets beretning Olav Paus Grunts legat ved Universitetet i Oslo Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet ved testament av 2. juni 1958 av Lisken Paus Grunt til minne om hennes sønn, lektor Olav Paus Grunt. Den disponible del av avkastningen skal anvendes til innkjøp

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Styrets beretning Professor Morgenstiernes

Styrets beretning Professor Morgenstiernes , Styrets beretning 2002 Professor Morgenstiernes fond "Professor Morgenstiernes vikarfond til støtte for professorers videnskabelige studier" ble opprettet av professor Bredo Morgenstierne og hustru Bertha,

Detaljer

Arbeidsforskningsinstituttet AS

Arbeidsforskningsinstituttet AS Arbeidsforskningsinstituttet AS ÅRSBERETNING 2010 Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) er et heleid statlig aksjeselskap. Kunnskapsdepartementet har delegert fullmakt til å forvalte statens eierinteresser

Detaljer

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildeling til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/4199-04.02.2016 Statsbudsjettet 2016 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand Velkommen til Fafofesten Faglig forspill Bedriftsdemokratiets tilstand Forskningsstiftelsen Fafo består av to institutter Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette

Satsing på voksnes læring. Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Satsing på voksnes læring Programstyreleder i UTDANNING2020, Kirsti Klette Om UTDANNING2020 Tiårig programsatsing om utdanning - fra barnehage til voksnes læring i skole, samfunns- og arbeidsliv Samlet

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Russland og nordområdene (NORRUSS) Birgit Jacobsen, seniorrådgiver og koordinator

Russland og nordområdene (NORRUSS) Birgit Jacobsen, seniorrådgiver og koordinator Russland og nordområdene (NORRUSS) 2012-2016 Birgit Jacobsen, seniorrådgiver og koordinator NORRUSS et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram Budsjett 2013: 20 mill. kroner. Hovedfinansør UD Mål: Et samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/

--- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Royal Ministry of Finance. Deres ref Vår ref Dato 17/ --- DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Royal Ministry of Finance Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref

Detaljer

Styrets beretning Hans Siewers' legat

Styrets beretning Hans Siewers' legat Styrets beretning 2002 Hans Siewers' legat Legatet er opprettet av cand philol Hans Siewers Hvert 3 år skal den disponible del av avkastningen de siste tre årene tildeles som stipend til vitenskapelig

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer)

Coralee Schmandt og Marianne Tvedt (fra lærerkollegiet) Arne Enge og Camilla Smit (eksterne medlemmer) Den norske Eurytmihøyskole Styret f Styre/eder Søren Bruun Camilla Colletsgate 33 1517 MOSS Oslo, 3.juni 2010 ARSBERETNING FOR 2009 Den norske Eurytmihøyskoles art og lokalisering Den norske Eurytmihøyskole

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond

Styrets beretning Johs. I. Svanho1msfond 00 Styrets beretning 2002 Johs. I. Svanho1msfond Johs. I. Svanholms fond til bekjempelse av kreft og tuberkulose i Norge ble gitt Universitetet i Oslo av grosserer Johs. I. Svanholm ved hans testament

Detaljer

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat

Styrets beretning Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat ' Styrets beretning 2002 Professor Rathke, Professor R. Collett og Professor N. Willes legat Legatet er en sammenslåing av Professor Rathkes legat, Professor R. Colletts legat til undersøkelser og bearbeidelse

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( )

Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller ( ) Årsrapport 2008 Program for stamcelleforskning/stamceller (2008 20012) Året 2008 Programplanen ble godkjent av divisjonsstyret for Vitenskap i juni 2008. Programmet har gitt en bevilgning til Nasjonalt

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

Styrets beretning Georges Sautreaus legat

Styrets beretning Georges Sautreaus legat ',Il Styrets beretning 2002 Georges Sautreaus legat Legatet er opprettet av Dagny Bjørnson Sautreau ved gavebrev av 23. mai 1973. Den disponible del av avkastningen anvendes hvert år som bidrag til et

Detaljer

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2002 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26 november

Detaljer

Årsberetning Comicopia AS

Årsberetning Comicopia AS Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, blant annet gjennom tegneseriekurs, drift av tegneserierelaterte

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning

Styrets beretning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Styrets beretning 2002 Dr. Fiirst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk forskning Dr. Ftirst Medisinske Laboratoriums fond til klinisk kjemisk og klinisk fysiologisk

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør

Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør Hvordan jobber NAV med kunnskapsutvikling? Yngvar Åsholt kunnskapsdirektør Hva er det store bildet? Arbeids- og velferdspolitikken har over år kun vært moderat suksessfull. Alt for mange går på passive

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer