Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015"

Transkript

1 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/ Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Dvalås syd, Plan ID Søgne kommune ved plan- og miljøutvalget vedtok i møte den å legge forslag til Detaljregulering for Dvalås syd (plan ID ) ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for bygging boliger med tilhørende anlegg. Det fullstendige planforslaget er lagt ut elektronisk på kommunens hjemmeside: Forslaget er også tilgjengelig for gjennomlesning i servicetorget på rådhuset i Søgne. Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne eller på e-post til Frist for å komme med merknader til planforslaget er 27. april Med hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Kopi til: Camilla Erland Aarnes, Eldrerådet Camilla Erland Aarnes, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Anette Skeime, Barn og unges representant Vegard Nilsen, Kommuneoverlege Paal Kristensen, Ingeniørvesenet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

2

3 Søgne kommune Arkiv: 39/1 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Bakgrunn for saken: Plankontoret Hallvard Homme AS fremmer på vegne Geir Tønnesen forslag til detaljregulering for Dvalås syd. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Saksutredning: Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser (vedlegg 1-2). I tillegg til plandokumentene ligger det vedlagt profiler av atkomstveien inn i planområdet (vedlegg 3-5), og vurderinger av naturverdiene i sjø og på land (vedlegg 6-7). Utnyttelse

4 I planforslaget er det regulert 16 romslige boligtomter. Tomt 1 og 2 i plankartet er bebygd. Den minste tomta er på 754 m 2, mens den største er på 1848 m 2. I bestemmelsene åpnes det opp for at det kan etableres eneboliger eller tomannsboliger. Maksimal tillatt utnyttingsgrad er satt til 40 % BYA, som er i tråd med føringene i kommuneplanen. I og med at tomtene er store, vil 40 % BYA gi rom for bygg med veldig stor grunnflate. Det bør vurderes om tillatt utnyttingsgrad skal reduseres. Byggenes plassering i terrenget er angitt med kotehøyde for topp laveste gulv i bestemmelsene. Mønehøyden er satt fra 5,5 til 7,5 meter. Fra boligbebyggelsen og ned til sjøen er det regulert en gangsti. Det er også satt av areal til gangpassasje for å komme til eksisterende sti opp til Vareheia vest i planområdet. Eksisterende bryggeanlegg er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. I bakkant av bryggeanlegget er det regulert inn et område for uthus/naust/badehus. I dette området er det åpnet opp for sjøboder med BYA på inntil 15 m 2. Bodene er plassert på en flate i terrenget, nær annen bebyggelse. Forhold til overordnet plan I kommuneplanen er det satt av et område til framtidig boligområde ved Dvalås og et mindre område til næring med avgrensning som vist i kartutsnittet under (plangrensen er vist med rød stiplet linje). Østre deler av planområdet er i hovedsak satt av til LNF-formål, og noen mindre arealer til eksisterende boligbebyggelse. Etter oppstarten av planarbeidet spurte regulanten om det var mulig å flytte utbyggingshjemmelen fra vest mot øst, til områder som terrengmessig er bedre egnet til boligbebyggelse. De vestre delene av planområdet, som er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanen, er bratt og vendt mot nord, og slik sett lite egnet til boligbebyggelse. Administrasjonen gav tilbakemelding om at det kunne åpnes for en slik justering, og at konsekvensene av endringen måtte framgå av planbeskrivelsen. Risiko og sårbarhet I vurderingen av risiko og sårbarhet framgår det at området ikke har brannvannforsyning og at dette er noe som må opparbeides. I planen er det foreslått at det etableres en traktorvei fra boligene ned til Dvalåsvannet som ligger nord for planområdet, for utlegging av vannslange i branntilfelle. Det er ikke vist i planen hvor denne traktorveien skal gå. Dvålåsvannet ligger 16 meter over havet, mens den øverste boligen vil bli liggende 60 meter over havet. Det bes i høringen om en tilbakemelding fra brannvesenet på om den skisserte løsningen er akseptabel.

5 Nordvest i planområdet er det et område hvor det kan være fare for snøskred i følge nve sitt aktsomhetskart for snøskred. I dette området er det ikke planlagt noen nye tiltak. Området er vist med en hensynsone, og gjennom bestemmelsene er det lagt restriksjoner på hogst, for å redusere faren for skred ut i eksisterende vei. Det går en høyspentlinje gjennom planområdet. Traséen er vist med hensynssone. Det er ikke åpnet opp for bebyggelse under linja. Vei, vann og avløp Det legges i planen opp til privat vann- og avløpsanlegg. Det er stilt krav i planen om utarbeiding av teknisk plan før det kan gis tillatelse til tiltak. Vann og avløp skal være etablert før det kan gis byggetillatelse til den enkelte boenhet. Det skal bores etter vann, mens avløp skal løses ved et felles renseanlegg innenfor BAV i plankartet. Dersom det i framtiden blir aktuelt med kommunalt avløp forbi området kan det bli stilt krav om å koble seg til dette. Atkomstveien inn i planområdet (SKV_4) blir på 550 meter når den er ferdig bygd. Veien er regulert i en bredde på 5 meter. Det er ca. 40 meter i høydeforskjell på strekningen, og veien vil få relativt bratt stigning i deler av traséen. På det bratteste viser lengdeprofilen av veien en stigning på 12 %, i en lengde på omtrent 25 meter. Høyere opp har veien en stigning på 10 %, i en lengde på ca. 150 meter. På dette strekket har veien også krappe svinger. Det er i planen forutsatt at renovasjonsbil skal kunne kjøre opp i det framtidige boligfeltet. Det bes i høringen spesielt om innspill knyttet til veiløsningen med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Universell utforming / tilgjengelige boenheter Det er satt krav om boliger med tilgjengelig boenheter på sju av tomtene i planen. Tomtene det gjelder framgår av tabell i bestemmelsene. Grønnstruktur og lekearealer Det er regulert inn to lekeplasser i planen. o_blk_1 og 2. o_blk_1 skal ha enkel opparbeiding til akebakke, mens o_blk_2 skal opparbeides til sandlekeplass med lekeapparater for ulike aldersgrupper. I tillegg er det en balløkke under opparbeidelse nord for planområdet. Det er satt krav om opparbeiding av o_blk_2 før det gis igangsettingstillatelse til mer enn seks boenheter i BFS_2. Selv om det betyr at det kan etableres flere boenheter uten å realisere lekeplassen, vurderer vi at barn og unges interesser er godt ivaretatt i planen. Tomtene er romslige med mye grøntarealer rundt, slik at det vil være gode og trygge arealer for barn i området, også før lekeplassene realiseres. Natur- og miljøforhold I og med at deler av området hvor det nå er planlagt boliger, ikke var konsekvensutredet i kommuneplanen, er det gjennomført en registrering av biologisk mangfold i området. Det framgår av rapporten at det ikke ble funnet noen truede eller sårbare arter innenfor planområdet (vedlegg 7). I sjøen er det et bløtbunnsområde ved bryggene. Lenger ut i Hunskilen er det en lokalt viktig forekomst av ålegrass. I vurderingen av området (vedlegg 6), framgår det at ålegrassamfunnet kan ha en viktig betydning for det biologiske mangfoldet i og rundt Hunskilen, og at det derfor bør forbli så uberørt som mulig. Planen berører ikke området med ålegrass og gir følgelig ikke noen negative virkninger for området. Kulturminner Det er registrert en heller innenfor planområdet. I følge registreringen gjort av fylkeskonservatoren er det en mindre heller med plass til en liten familie på fem. Planen legger

6 ikke til rette for noen tiltak i dette området. Helleren er vist med hensynssone - båndlegging etter lov om kulturminner. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det bes i høringen spesielt om innspill til foreslått løsning for brannvann og veiatkomst med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen merknader til planforslaget. Vedlegg 1 Revidert plankart 2 Revidert planbeskrivelse med bestemmelser 3 Veg - Horisontalplan 4 Veg - Lengdeprofil 5 Veg - Tverrprofil 6 Vurdering av bløtbunnsområde i Hunskilen 7 Kartlegging av biologisk mangfold - Dvalås syd

7 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - BFS Avløpsanlegg - BAV Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - BBS Uthus/naust/badehus - BUN Lekeplass - o_blk Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - S Kjøreveg - SKV Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL NR.3) Turveg - GT Friområde - GF Vegetasjonsskjerm - GV Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL NR.5) Skogbruk - LSK Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL ) Faresone - Ras- og skredfare - H310_1 Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) - H370_1 Sikringsone - Frisikt - H140_1 Båndlegging etter lov om kulturminner - H730_1 Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008 Sikringsonegrense Båndlegginggrense nåværende Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Faresonegrense Formålsgrense Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert støttemur Strandlinje sjø N 0 REVISJON A Etter gjennomgang med planadministrasjonen REVISJON DETALJREGULERINGSPLAN Dvalås syd m IKL DATO SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: Rutenett: Høringsutkast Søgne kommune 10 1:1000 A1 100x100m PlanID SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. Kunngjøring om igangsatt planarbeid DATO SIGN Behandlet første gang i planutvalget Behandlet andre gang i planutvalget Sluttbehandling i kommunestyret PLANEN UTARBEIDET AV: Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Prosjektnr. 20 Tlf: Tiltakshaver: Dato: SIGN IKL Geir Tønnessen

8 PlanID DVALAÅ S SYD DETALJ- REGULERINGSPLAN Høringsutkast Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Tlf:

9 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 3 2 OVERORDNET PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL SØGNE 4 3 PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD LØSMASSEGEOLOGI 6 4 KONSEPT 7 5 PROSESS OPPSTARTSKONFERANSE INNSPILL TIL PLANARBEID FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 8 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 9 STATENS VEGVESEN 10 NORSK MARITIMT MUSEUM 10 TORFINN GOVERTSEN ØYSTEIN ØSTERMANN FOR KARI ØSTERMANN 10 6 VURDERINGER KONSEKVENSER FOR BARN, UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE LANDSKAPSBILDE FRILUFTSLIV/FOLKEHELSE TEKNISK INFRRUKTUR - VEI, VANN OG AVLØP NATURMANGFOLD TILGJENGELIGE BOENHETER KULTURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET BAKGRUNN SJEKKLISTE METODE 15 Plankontoret Hallvard Homme AS

10 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS RISIKOMATRISE UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK MAGNETISKE FELT FRA EL-LINJER OPPSUMMERING 20 7 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR GRØNNSTRUKTUR LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER HENSYNSSONER BESTEMMELSER GENERELLE BESTEMMELSER REKKEFØLGEBESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG GENERELLE BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE (BFS_1-2) AVLØPSANLEGG (BAV) SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (BBS) UTHUS/NAUST/BADEHUS (BUN) LEKEPLASS (O_BLK_1) LEKEPLASS (O_BLK2) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR (AREALER) (S) KJØREVEG (O_SKV_1) KJØREVEG (SKV_2-5) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (O_SVT) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (SVT) 8.5 GRØNNSTRUKTUR TURVEG (GT) FRIOMRÅDE (GF) VEGETASJONSSKJERM (GV) 8.6 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SKOGBRUK (LSK) 8.7 HENSYNSSONER FARESONE RAS- OG SKREDFARE (H310_1) FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (INK HØYSPENTKABLER) (H370_1) SIKRINGSONE FRISIKT (H140_1) BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER (H730_1) 27 Plankontoret Hallvard Homme AS

11 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Geir Tønnessen har satt i gang arbeid med privat regulering på Dvalås syd, gnr/bnr 39/1 i Søgne kommune. Planarbeidet er en ny regulering med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontaktet for å gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Detaljreguleringsarbeid skal settes i gang på deler av gnr/bnr 39/1, 6, 23, og 38/6. Fylkesvei 204 grenser i nord. 3 Øverst t.h.: Bilde av planområdet på Dvalås. Nederst t.h.: Lokalisering av planområdet i Søgne Plankontoret Hallvard Homme AS

12 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordnet planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Søgne Kommuneplanens arealdel for Søgne ble vedtatt Planområdet er delvis satt av til boligbebyggelse, framtidig og nåværende, med et grøntareal mellom dette området og det eksisterende boligområdet i øst. Det er ønskelig å flytte grøntarealet i kommuneplanen lenger mot vest og innarbeide dette i en større sammenhengende grønnstruktur. Det foreslåtte grøntområdet i kommuneplanen er sterkt påvirket av tiltak som veier, kraftlinje og anleggsmessige tiltak. Det er også satt av et lite område til næringsbebyggelse. Planarbeidet vil hovedsakelig være i tråd med overordna plan. 4 Over: Utdrag av kommuneplanens arealdel for Søgne. Avviket mellom ønsket regulering og disponering i kommuneplanens arealdel ble tatt opp med planadministrasjonen. I en egen avklaring datert 21. august 2014 sier administrasjonen seg enig i å flytte boligfunksjonene fra uegnete områder i vest til mer egnete områder øst for teigen satt av til framtidig boligbebyggelse. Det kreves en vurdering av konsekvensene det nye formålet medfører. Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 5 Planområdet ligger i et høydedrag mellom Dvalåsvannet og Hunskilen. Mot fylkesveg 204 er planområdet klart avgrense ved en bratt skrent, mens plangrensa i sør ligger på toppen av høydedraget og ikke følger landskapets linjer på veg østover. Lengst øst ligger plangrensa omtrent i en senke med et bekkeløp. Helningen mot øst (mot sjøen) er temmelig slak, mens den er bratt mor nord og stedvis mot sør (utenfor planområdet). Dette gjør at tiltak i nordre del av planområdet kan eksponere seg kraftig mot tilgrensende landskapsrom rundt Dvalåsvannet, mens tiltak i de slakere, østvendte delene av planområdet vil eksponere seg svakt mot sjøen. 3.2 Naturmangfold Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og annen tilgjengelig kunnskap. Naturbase har ikke registrert naturtyper av lokal/regional/nasjonal verdi, det er heller ikke registrert trua- eller sårbare arter i området. Området består av barskog av lav og middels bonitet. Området er kartlagt og det er utarbeidet en biologisk mangfold rapport. Det ble ikke funnet noe av verneverdi innenfor planområdet. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippa i Naturmangfoldlovens Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3.3 Løsmassegeologi Berggrunnen i området består av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis, stedvis migmatittisk. Løsmassene varierer noe fra humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn til usammenhengende morenemateriale og bart fjell. 6 Over: løsmasser i området. Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det planlegges 14 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur med mulighet for sekundærbolig. I tillegg planlegges det båtplasser og en sjøbod. Samlevegen for alle nye tomter legges inntil eksisterende avkjøring fra FV 204. Helningen i terrenget er stor, det må påregnes sprengning i fjell for å få plassert vegen med en akseptabel stigning opp til platået. I det vegen når platået, legges 3 spredte boligtomter med mye grøntareal rundt. Én av tomtene er bebygd fra før av (bygget er under oppføring). To nye boligtomter plasseres i omtrent samme høyde. Vegen må forsere et terrengsprang for å komme opp til neste platå, der det legges 6 tomter i en tett klynge. Adkomsten til én av tomtene organiseres i en stikkveg parallelt til høyspentlinje. Vegen må forsere enda et terrengsprang og når opp til øverste bebyggbart platå, med 6 tomter i en stigende rekke. 7 Tomter legges i terrenget på en måte som medfører lite terrengtiltak. Noe masseflytting må påregnes. Det etableres to lekeområder i planområdet, et øvre og et nedre areal. I tillegg settes det av rikelig med friluftsareal, som kan opparbeides til akebakker eller naturrekreasjonsområder. Mot sør gis flere adkomstmuligheter til naturområder, med blant annet traktorsti. Videre etableres en ny tursti (delvis i en eksisterende stitrasé) ned til eksisterende småbåthavn. Eksisterende småbåthavn reguleres i hht. rettsforlik i jordskifteretten. Eksisterende bryggeanlegg samt planlagte sjøboder reguleres inntil. Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Prosess 5.1 Oppstartskonferanse Søgne kommune hadde oppstartkonferanse med Geir Tønnessen og Plankontoret Hallvard Homme A/S den 27. januar Flere temaer ble drøftet i møtet. Store deler av arealet er satt av til nåværende og framtidig boligbebyggelse. Kommuneplanens arealdel krever at minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være 80m 2 og 25 m 2 av dette skal være lekeareal. Det skal også etableres lekeplass på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved ny utbygging. Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr boenhet der minst 1 plass skal kunne være i garasje eller parkeringskjeller. I tillegg skal det være 0,25 plasser til gjesteparkering. Kommunen har en egen VVA-norm som er relevant ved utarbeidelse av teknisk plan. Det er byggeforbud i 100-meters beltet langs sjøen ifølge statlige planretningslinjer. Det må etableres et privat VA-anlegg, og det skal bores etter vann. Felles avkjøring med nødvendig frisikt må etableres. Eksisterende avkjørsel skal benyttes. Det må også vurderes om det er nødvendig med bussholdeplass langs fylkesveien. Veien må tilpasses for renovasjonsbil. Det må sikres trygge gangforhold innenfor planområdet. Det må legges til rette for ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, samt atkomst til Vareheia. Høyde vest i planområdet skal bevares. Administrasjonen er åpen for å forskyve byggeområdet mot øst i forhold til grensene i kommuneplanens arealdel for å begrense terrenginngrepene og tilpasse bebyggelsen til terrenget. Naturmangfoldet må vurderes etter indre deler av Hunskilen er registrert som et lokalt viktig bløtbunnsområde. Dette området må vurderes. Det er krav om ROS-analyse. Kommuneplanens arealdel krever at minst 50 % av boenhetene skal oppfylle kravene til «tilgjengelig boenhet». Undersøkelse av kulturminner må avklares med kulturmyndighetene. Administrasjonen har i samsvar med PBL og forskrift om KU vurdert om tiltaket kommer inn under forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planinitiativet er i strid med overordna plan. De kan ikke se at planen rammes av vurderingskriteriene. Spørsmålet må tas opp på nytt dersom berørte myndigheter har en annen oppfatning. Utarbeidelse av planprogram vil da måtte vurderes. Foreløpig konklusjon fra kommunen er at planarbeidet er i tråd med overordna plan Innspill til planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 25. februar 2014, med svarfrist 10. april. I etterkant av varselmeldinga ble det registrert 6 innspill til planarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder Det forutsettes av planarbeidet skjer i samsvar med kommuneplanen. 100-meters beltet langs sjøen må opprettholdes. Miljøvernavdelingen hadde i kommuneplanprosessen innsigelse til etablering av ytterligere sjøboder innerst i Hundskilen. Stortinget har gitt 100-meters beltet langs sjøen et spesielt vern. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Planarbeid i strid med dette kan gi grunnlag for innsigelse fra regional eller statlig myndighet. Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Det må tas hensyn til naturmangfoldet. Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming. Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Ved inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Vest-Agder. Det er for øvrig forbud mot fysiske tiltak i vassdrag. Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt. Fjerning/påføring av bunnstoff i en eventuell båthavn vil føre til forurensing av sjø og sjøbunn. Det kreves derfor oppsamling av rester fra båtbuss, tett dekke samt oppsamling og behandling av overvannet, ved eksempel rensing eller filtrering. Båttrafikk kan føre til økt spredning av miljøgifter dersom sjøbunnen er forurenset. Konsekvensen av båttrafikken bør utredes i forhold til eventuell spredning av miljøgifter. 9 Grenseverdier for støy må overholdes. Det er krav om ROS-analyse. Merknader: Sjøboder settes av innenfor teigen for eksisterende bebyggelse i KP arealdel. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven er gjennomført. Planen legger ikke opp til muddring eller inngrep i vassdrag eller sjøen. Det er ingen båtopptrekk eller båtlagrinsplass i området. Båthavna er eksisterende. ROS-analyse i kapittel 6.9. Vest-Agder fylkeskommune Hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt skal beskrives i planarbeidet. Det forutsettes at det settes av et areal til utfoldelsesområde. Rekkefølgebestemmelser bør sikre opparbeiding av slike areal. Tetthet og utnyttelsesgrad, utbyggingskultur, tilgang til friluftsområder og grøntstruktur er forhold som kan være relevante i forhold til bokvalitet. Det åpnes for etablering av nye sjøboder og det forutsettes at planen utarbeides i tråd med overordna plan. Det må foretas en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner. Merknader: Vurderinger i forhold til barn og unge er gjennomført. Arkeologisk forhåndsundersøkelse er gjennomført. Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Statens vegvesen Atkomst fra fv. 204 kan måtte utformes som kryss. Frisiktsonene mellom fylkesveien og sekundærveien må vises i plankart. Det bør etableres kantstopp med repos i begge retninger langs fylkesvegen, samt busskur mot aust. Byggegrense mot fylkesveien og trafikksikkerhet må vektlegges. Merknader: Frisiktsone vises i plankartet. Det er bare 3 daglige bussavganger i hver retning, pluss skolebussene. Dette rettferdiggjør ikke etablering av reposer eller busskur til på/avstigning til/fra buss. Nåværende bussholdeplass er et stykke unna avkjøring til planområdet. Minste byggegrense mot fylkesveg er på over 30 m. Trafikksikkerhet er vurdert i ROS-analyse. 10 Norsk maritimt museum Ingen merknader. Torfinn Govertsen Rettsforliket i jordskifteretten har kommet fram til bruksretter og bruksrettsgrenser som Gnr./Bnr. 39/1 har på Torfinn Govertstens eiendom Gnr./Bnr. 38/6. eiendomsgrense er som før. En del av Gnr./Bnr. 38/6 hvor Gnr./Bnr. 39/1 har rettigheten er med i reguleringsplanen. Planen vil derfor berøre Torfinn Govertsens eiendom. Orientering videre i planprosessen er ønskelig. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket Øystein Østermann for Kari Østermann Hjemmelshaver ønsker å bli orientert om planene for videreutvikling av eksisterende båtplasser til ny struktur. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket i jordskifteretten. Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Vurderinger 6.1 Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede Eventuelle barn og unge som brukere av det nye boligområdet vil kunne bruke private hageareal til leik og utendørs opphold. Utover dette er planlegges det to lekeplasser med maks 100 meter i luftlinje fra planlagte boliger. Det er også bygd en ballbinge nord for området for skolebarn. Om vinteren skal denne ballbingen brukes som skøytebane. Planen inneholder bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming Landskapsbilde Bebyggelsen legges på naturlige avsatser i terrenget, med relativt lite terrengarbeid. Dermed blir bebyggelsen minst mulig eksponert og naturlige landskapselement spart for omdanning. Vegen oppover fra avkjøring legges mest mulig i terrenget, men vil kreve inngrep nærmest fylkesvegen. Dette vil ikke transformere landskapsuttrykket, men være synlig de første årene etter inngrepet. Skogkledd åstopp holdes urørt som landemerke. Mye av den eksisterende vegetasjonen opprettholdes, særlig i bratte områder. Sjøboder ligger skjult for innsyn både fra sjøen og fra omkringliggende landareal. Bodene vil ikke sjenere landskapet. Konklusjon: Landskapsbildet blir ikke vesentlig endret, inngrep begrenses og skjermingssoner hindrer eksponering. Tiltaket vil få en svak negativ konsekvens. 6.3 Friluftsliv/folkehelse Det legges til rette for en ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, i tillegg legges det til rette for atkomst til Vareheia vest i planområdet. Dette gir muligheten for nærrekreasjon. Allmennhetens bruk av området blir ikke redusert og tilgjengeligheten forbedret. Konklusjon: Konsekvensen for folkehelse og friluftsliv vil være svak positiv. 6.4 Teknisk infrastruktur - vei, vann og avløp Det skal etableres privat vann- og avløpssystem og det skal bores etter vann. Det er skal etableres et IPEC-renseanlegg for håndtering av avløpet og planlagt løsning skal vises i en teknisk plan. Felles avkjøring med nødvendig frisikt til Åloveien skal etableres. Eksisterende avkjørsel benyttes. Veier innenfor planområdet utformes med hensyn til renovasjonsbil. Konklusjon: Teknisk infrastruktur tilfredsstiller kravene fra Søgne kommune. 6.5 Naturmangfold Naturmangfoldloven er vurdert etter Området har blitt kartlagt og en biologisk mangfold rapport er utarbeidet. Det ble ikke funnet noen trua- eller sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet. Konklusjon: Konsekvensen for naturmangfoldet vil være nøytral. Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplanfor Dvalåssyd Høringsutkast Detaljreguleringsplanfor BFK4 6.6 Tilgjengelige boenheter Det er kravi kommuneplanensarealdelom at minst 50 %av boenheteneskaloppfylle kravenetil «tilgjengeligboenhet»jf. tek Dette kravetvidereføresi planforslaget. Konklusjon:Tilgjengeligeboenheter etableresi tråd med overordnet plan. 6.7 Kulturmiljø Det er ikke blitt gjort funn av automatiskfredete kulturminner.det er ingenkulturminner fra nyere tid i nærområdet. Konklusjon:Konsekvensenfor kulturmiljøet vil værenøytral. 6.8 Konsekvensutredning I samsvarmed PBLog forskrift om KU har administrasjonenvudert om tiltaket kommer inn under forskriftenssakligevirkeområdemed bakgrunn i at planener i strid med overordnaplan. Dekanikke seat planenrammesav vurderingskriterienei kriterier for vurderingav vesentligevirkningerfor miljø og samfunn. 12 Konklusjon:Det er ikke nødvendigå utarbeide konsekvensutredning. 6.9 SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplanfor Dvalås syd er det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse(ros- analyse)i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensiktenmed ROSanalyseer å avdekkeom reguleringsplanenkanforårsakeendringersomkanmedføreen uakseptabel risikofor menneske,miljø og materiellogøkonomiskeverdier,og somdet bør leggesspesieltvekt på å forebygge Sjekkliste For å avdekkeom det foreliggerfare for uønskedehendelserhar vi nedenforgjennomgåttsjekkliste til bruk for risiko og sårbarhetsundersøkelse.vurderingen av risikoforhold analyserer både forholdeneinnenfor planområdet,påvirkningerfra omliggendeareal,samt planforslagetsvirkninger på omliggendeareal.klimaendringer/klimatilpasningskalogsåværebelyst. Emne Forholdeller uønskethendelse Vurdering Nei Jaog merknad(tiltak listes i planbeskrivelsen/reg. best.) Naturgitte forhold Er områdetutsattfor snø- eller steinskred? Erdet fare for utglidning(er områdetgeoteknisk ustabilt)? Erområdetutsatt for springflo/flomi sjø/vann? X Aktsomhetskart viser potensiell skredfare i nordvest X Område over marin grense og på fjell, X Lavtliggende områder ved sjøen PlankontoretHallvardHommeAS

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 SAKSKART Vedlegg til saker til behandling 120/12 11/03786-17 121/12 12/02714-8

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

22.05.2014. Utarbeidet for:

22.05.2014. Utarbeidet for: PlanID: 1312 22.05.2014 Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer