Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015"

Transkript

1 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/ Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Dvalås syd, Plan ID Søgne kommune ved plan- og miljøutvalget vedtok i møte den å legge forslag til Detaljregulering for Dvalås syd (plan ID ) ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for bygging boliger med tilhørende anlegg. Det fullstendige planforslaget er lagt ut elektronisk på kommunens hjemmeside: Forslaget er også tilgjengelig for gjennomlesning i servicetorget på rådhuset i Søgne. Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne eller på e-post til Frist for å komme med merknader til planforslaget er 27. april Med hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Kopi til: Camilla Erland Aarnes, Eldrerådet Camilla Erland Aarnes, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Anette Skeime, Barn og unges representant Vegard Nilsen, Kommuneoverlege Paal Kristensen, Ingeniørvesenet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

2

3 Søgne kommune Arkiv: 39/1 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Bakgrunn for saken: Plankontoret Hallvard Homme AS fremmer på vegne Geir Tønnesen forslag til detaljregulering for Dvalås syd. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Saksutredning: Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser (vedlegg 1-2). I tillegg til plandokumentene ligger det vedlagt profiler av atkomstveien inn i planområdet (vedlegg 3-5), og vurderinger av naturverdiene i sjø og på land (vedlegg 6-7). Utnyttelse

4 I planforslaget er det regulert 16 romslige boligtomter. Tomt 1 og 2 i plankartet er bebygd. Den minste tomta er på 754 m 2, mens den største er på 1848 m 2. I bestemmelsene åpnes det opp for at det kan etableres eneboliger eller tomannsboliger. Maksimal tillatt utnyttingsgrad er satt til 40 % BYA, som er i tråd med føringene i kommuneplanen. I og med at tomtene er store, vil 40 % BYA gi rom for bygg med veldig stor grunnflate. Det bør vurderes om tillatt utnyttingsgrad skal reduseres. Byggenes plassering i terrenget er angitt med kotehøyde for topp laveste gulv i bestemmelsene. Mønehøyden er satt fra 5,5 til 7,5 meter. Fra boligbebyggelsen og ned til sjøen er det regulert en gangsti. Det er også satt av areal til gangpassasje for å komme til eksisterende sti opp til Vareheia vest i planområdet. Eksisterende bryggeanlegg er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. I bakkant av bryggeanlegget er det regulert inn et område for uthus/naust/badehus. I dette området er det åpnet opp for sjøboder med BYA på inntil 15 m 2. Bodene er plassert på en flate i terrenget, nær annen bebyggelse. Forhold til overordnet plan I kommuneplanen er det satt av et område til framtidig boligområde ved Dvalås og et mindre område til næring med avgrensning som vist i kartutsnittet under (plangrensen er vist med rød stiplet linje). Østre deler av planområdet er i hovedsak satt av til LNF-formål, og noen mindre arealer til eksisterende boligbebyggelse. Etter oppstarten av planarbeidet spurte regulanten om det var mulig å flytte utbyggingshjemmelen fra vest mot øst, til områder som terrengmessig er bedre egnet til boligbebyggelse. De vestre delene av planområdet, som er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanen, er bratt og vendt mot nord, og slik sett lite egnet til boligbebyggelse. Administrasjonen gav tilbakemelding om at det kunne åpnes for en slik justering, og at konsekvensene av endringen måtte framgå av planbeskrivelsen. Risiko og sårbarhet I vurderingen av risiko og sårbarhet framgår det at området ikke har brannvannforsyning og at dette er noe som må opparbeides. I planen er det foreslått at det etableres en traktorvei fra boligene ned til Dvalåsvannet som ligger nord for planområdet, for utlegging av vannslange i branntilfelle. Det er ikke vist i planen hvor denne traktorveien skal gå. Dvålåsvannet ligger 16 meter over havet, mens den øverste boligen vil bli liggende 60 meter over havet. Det bes i høringen om en tilbakemelding fra brannvesenet på om den skisserte løsningen er akseptabel.

5 Nordvest i planområdet er det et område hvor det kan være fare for snøskred i følge nve sitt aktsomhetskart for snøskred. I dette området er det ikke planlagt noen nye tiltak. Området er vist med en hensynsone, og gjennom bestemmelsene er det lagt restriksjoner på hogst, for å redusere faren for skred ut i eksisterende vei. Det går en høyspentlinje gjennom planområdet. Traséen er vist med hensynssone. Det er ikke åpnet opp for bebyggelse under linja. Vei, vann og avløp Det legges i planen opp til privat vann- og avløpsanlegg. Det er stilt krav i planen om utarbeiding av teknisk plan før det kan gis tillatelse til tiltak. Vann og avløp skal være etablert før det kan gis byggetillatelse til den enkelte boenhet. Det skal bores etter vann, mens avløp skal løses ved et felles renseanlegg innenfor BAV i plankartet. Dersom det i framtiden blir aktuelt med kommunalt avløp forbi området kan det bli stilt krav om å koble seg til dette. Atkomstveien inn i planområdet (SKV_4) blir på 550 meter når den er ferdig bygd. Veien er regulert i en bredde på 5 meter. Det er ca. 40 meter i høydeforskjell på strekningen, og veien vil få relativt bratt stigning i deler av traséen. På det bratteste viser lengdeprofilen av veien en stigning på 12 %, i en lengde på omtrent 25 meter. Høyere opp har veien en stigning på 10 %, i en lengde på ca. 150 meter. På dette strekket har veien også krappe svinger. Det er i planen forutsatt at renovasjonsbil skal kunne kjøre opp i det framtidige boligfeltet. Det bes i høringen spesielt om innspill knyttet til veiløsningen med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Universell utforming / tilgjengelige boenheter Det er satt krav om boliger med tilgjengelig boenheter på sju av tomtene i planen. Tomtene det gjelder framgår av tabell i bestemmelsene. Grønnstruktur og lekearealer Det er regulert inn to lekeplasser i planen. o_blk_1 og 2. o_blk_1 skal ha enkel opparbeiding til akebakke, mens o_blk_2 skal opparbeides til sandlekeplass med lekeapparater for ulike aldersgrupper. I tillegg er det en balløkke under opparbeidelse nord for planområdet. Det er satt krav om opparbeiding av o_blk_2 før det gis igangsettingstillatelse til mer enn seks boenheter i BFS_2. Selv om det betyr at det kan etableres flere boenheter uten å realisere lekeplassen, vurderer vi at barn og unges interesser er godt ivaretatt i planen. Tomtene er romslige med mye grøntarealer rundt, slik at det vil være gode og trygge arealer for barn i området, også før lekeplassene realiseres. Natur- og miljøforhold I og med at deler av området hvor det nå er planlagt boliger, ikke var konsekvensutredet i kommuneplanen, er det gjennomført en registrering av biologisk mangfold i området. Det framgår av rapporten at det ikke ble funnet noen truede eller sårbare arter innenfor planområdet (vedlegg 7). I sjøen er det et bløtbunnsområde ved bryggene. Lenger ut i Hunskilen er det en lokalt viktig forekomst av ålegrass. I vurderingen av området (vedlegg 6), framgår det at ålegrassamfunnet kan ha en viktig betydning for det biologiske mangfoldet i og rundt Hunskilen, og at det derfor bør forbli så uberørt som mulig. Planen berører ikke området med ålegrass og gir følgelig ikke noen negative virkninger for området. Kulturminner Det er registrert en heller innenfor planområdet. I følge registreringen gjort av fylkeskonservatoren er det en mindre heller med plass til en liten familie på fem. Planen legger

6 ikke til rette for noen tiltak i dette området. Helleren er vist med hensynssone - båndlegging etter lov om kulturminner. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det bes i høringen spesielt om innspill til foreslått løsning for brannvann og veiatkomst med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen merknader til planforslaget. Vedlegg 1 Revidert plankart 2 Revidert planbeskrivelse med bestemmelser 3 Veg - Horisontalplan 4 Veg - Lengdeprofil 5 Veg - Tverrprofil 6 Vurdering av bløtbunnsområde i Hunskilen 7 Kartlegging av biologisk mangfold - Dvalås syd

7 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - BFS Avløpsanlegg - BAV Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - BBS Uthus/naust/badehus - BUN Lekeplass - o_blk Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - S Kjøreveg - SKV Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL NR.3) Turveg - GT Friområde - GF Vegetasjonsskjerm - GV Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL NR.5) Skogbruk - LSK Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL ) Faresone - Ras- og skredfare - H310_1 Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) - H370_1 Sikringsone - Frisikt - H140_1 Båndlegging etter lov om kulturminner - H730_1 Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008 Sikringsonegrense Båndlegginggrense nåværende Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Faresonegrense Formålsgrense Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert støttemur Strandlinje sjø N 0 REVISJON A Etter gjennomgang med planadministrasjonen REVISJON DETALJREGULERINGSPLAN Dvalås syd m IKL DATO SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: Rutenett: Høringsutkast Søgne kommune 10 1:1000 A1 100x100m PlanID SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. Kunngjøring om igangsatt planarbeid DATO SIGN Behandlet første gang i planutvalget Behandlet andre gang i planutvalget Sluttbehandling i kommunestyret PLANEN UTARBEIDET AV: Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Prosjektnr. 20 Tlf: Tiltakshaver: Dato: SIGN IKL Geir Tønnessen

8 PlanID DVALAÅ S SYD DETALJ- REGULERINGSPLAN Høringsutkast Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Tlf:

9 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 3 2 OVERORDNET PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL SØGNE 4 3 PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD LØSMASSEGEOLOGI 6 4 KONSEPT 7 5 PROSESS OPPSTARTSKONFERANSE INNSPILL TIL PLANARBEID FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 8 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 9 STATENS VEGVESEN 10 NORSK MARITIMT MUSEUM 10 TORFINN GOVERTSEN ØYSTEIN ØSTERMANN FOR KARI ØSTERMANN 10 6 VURDERINGER KONSEKVENSER FOR BARN, UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE LANDSKAPSBILDE FRILUFTSLIV/FOLKEHELSE TEKNISK INFRRUKTUR - VEI, VANN OG AVLØP NATURMANGFOLD TILGJENGELIGE BOENHETER KULTURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET BAKGRUNN SJEKKLISTE METODE 15 Plankontoret Hallvard Homme AS

10 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS RISIKOMATRISE UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK MAGNETISKE FELT FRA EL-LINJER OPPSUMMERING 20 7 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR GRØNNSTRUKTUR LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER HENSYNSSONER BESTEMMELSER GENERELLE BESTEMMELSER REKKEFØLGEBESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG GENERELLE BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE (BFS_1-2) AVLØPSANLEGG (BAV) SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (BBS) UTHUS/NAUST/BADEHUS (BUN) LEKEPLASS (O_BLK_1) LEKEPLASS (O_BLK2) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR (AREALER) (S) KJØREVEG (O_SKV_1) KJØREVEG (SKV_2-5) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (O_SVT) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (SVT) 8.5 GRØNNSTRUKTUR TURVEG (GT) FRIOMRÅDE (GF) VEGETASJONSSKJERM (GV) 8.6 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SKOGBRUK (LSK) 8.7 HENSYNSSONER FARESONE RAS- OG SKREDFARE (H310_1) FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (INK HØYSPENTKABLER) (H370_1) SIKRINGSONE FRISIKT (H140_1) BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER (H730_1) 27 Plankontoret Hallvard Homme AS

11 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Geir Tønnessen har satt i gang arbeid med privat regulering på Dvalås syd, gnr/bnr 39/1 i Søgne kommune. Planarbeidet er en ny regulering med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontaktet for å gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Detaljreguleringsarbeid skal settes i gang på deler av gnr/bnr 39/1, 6, 23, og 38/6. Fylkesvei 204 grenser i nord. 3 Øverst t.h.: Bilde av planområdet på Dvalås. Nederst t.h.: Lokalisering av planområdet i Søgne Plankontoret Hallvard Homme AS

12 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordnet planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Søgne Kommuneplanens arealdel for Søgne ble vedtatt Planområdet er delvis satt av til boligbebyggelse, framtidig og nåværende, med et grøntareal mellom dette området og det eksisterende boligområdet i øst. Det er ønskelig å flytte grøntarealet i kommuneplanen lenger mot vest og innarbeide dette i en større sammenhengende grønnstruktur. Det foreslåtte grøntområdet i kommuneplanen er sterkt påvirket av tiltak som veier, kraftlinje og anleggsmessige tiltak. Det er også satt av et lite område til næringsbebyggelse. Planarbeidet vil hovedsakelig være i tråd med overordna plan. 4 Over: Utdrag av kommuneplanens arealdel for Søgne. Avviket mellom ønsket regulering og disponering i kommuneplanens arealdel ble tatt opp med planadministrasjonen. I en egen avklaring datert 21. august 2014 sier administrasjonen seg enig i å flytte boligfunksjonene fra uegnete områder i vest til mer egnete områder øst for teigen satt av til framtidig boligbebyggelse. Det kreves en vurdering av konsekvensene det nye formålet medfører. Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 5 Planområdet ligger i et høydedrag mellom Dvalåsvannet og Hunskilen. Mot fylkesveg 204 er planområdet klart avgrense ved en bratt skrent, mens plangrensa i sør ligger på toppen av høydedraget og ikke følger landskapets linjer på veg østover. Lengst øst ligger plangrensa omtrent i en senke med et bekkeløp. Helningen mot øst (mot sjøen) er temmelig slak, mens den er bratt mor nord og stedvis mot sør (utenfor planområdet). Dette gjør at tiltak i nordre del av planområdet kan eksponere seg kraftig mot tilgrensende landskapsrom rundt Dvalåsvannet, mens tiltak i de slakere, østvendte delene av planområdet vil eksponere seg svakt mot sjøen. 3.2 Naturmangfold Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og annen tilgjengelig kunnskap. Naturbase har ikke registrert naturtyper av lokal/regional/nasjonal verdi, det er heller ikke registrert trua- eller sårbare arter i området. Området består av barskog av lav og middels bonitet. Området er kartlagt og det er utarbeidet en biologisk mangfold rapport. Det ble ikke funnet noe av verneverdi innenfor planområdet. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippa i Naturmangfoldlovens Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3.3 Løsmassegeologi Berggrunnen i området består av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis, stedvis migmatittisk. Løsmassene varierer noe fra humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn til usammenhengende morenemateriale og bart fjell. 6 Over: løsmasser i området. Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det planlegges 14 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur med mulighet for sekundærbolig. I tillegg planlegges det båtplasser og en sjøbod. Samlevegen for alle nye tomter legges inntil eksisterende avkjøring fra FV 204. Helningen i terrenget er stor, det må påregnes sprengning i fjell for å få plassert vegen med en akseptabel stigning opp til platået. I det vegen når platået, legges 3 spredte boligtomter med mye grøntareal rundt. Én av tomtene er bebygd fra før av (bygget er under oppføring). To nye boligtomter plasseres i omtrent samme høyde. Vegen må forsere et terrengsprang for å komme opp til neste platå, der det legges 6 tomter i en tett klynge. Adkomsten til én av tomtene organiseres i en stikkveg parallelt til høyspentlinje. Vegen må forsere enda et terrengsprang og når opp til øverste bebyggbart platå, med 6 tomter i en stigende rekke. 7 Tomter legges i terrenget på en måte som medfører lite terrengtiltak. Noe masseflytting må påregnes. Det etableres to lekeområder i planområdet, et øvre og et nedre areal. I tillegg settes det av rikelig med friluftsareal, som kan opparbeides til akebakker eller naturrekreasjonsområder. Mot sør gis flere adkomstmuligheter til naturområder, med blant annet traktorsti. Videre etableres en ny tursti (delvis i en eksisterende stitrasé) ned til eksisterende småbåthavn. Eksisterende småbåthavn reguleres i hht. rettsforlik i jordskifteretten. Eksisterende bryggeanlegg samt planlagte sjøboder reguleres inntil. Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Prosess 5.1 Oppstartskonferanse Søgne kommune hadde oppstartkonferanse med Geir Tønnessen og Plankontoret Hallvard Homme A/S den 27. januar Flere temaer ble drøftet i møtet. Store deler av arealet er satt av til nåværende og framtidig boligbebyggelse. Kommuneplanens arealdel krever at minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være 80m 2 og 25 m 2 av dette skal være lekeareal. Det skal også etableres lekeplass på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved ny utbygging. Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr boenhet der minst 1 plass skal kunne være i garasje eller parkeringskjeller. I tillegg skal det være 0,25 plasser til gjesteparkering. Kommunen har en egen VVA-norm som er relevant ved utarbeidelse av teknisk plan. Det er byggeforbud i 100-meters beltet langs sjøen ifølge statlige planretningslinjer. Det må etableres et privat VA-anlegg, og det skal bores etter vann. Felles avkjøring med nødvendig frisikt må etableres. Eksisterende avkjørsel skal benyttes. Det må også vurderes om det er nødvendig med bussholdeplass langs fylkesveien. Veien må tilpasses for renovasjonsbil. Det må sikres trygge gangforhold innenfor planområdet. Det må legges til rette for ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, samt atkomst til Vareheia. Høyde vest i planområdet skal bevares. Administrasjonen er åpen for å forskyve byggeområdet mot øst i forhold til grensene i kommuneplanens arealdel for å begrense terrenginngrepene og tilpasse bebyggelsen til terrenget. Naturmangfoldet må vurderes etter indre deler av Hunskilen er registrert som et lokalt viktig bløtbunnsområde. Dette området må vurderes. Det er krav om ROS-analyse. Kommuneplanens arealdel krever at minst 50 % av boenhetene skal oppfylle kravene til «tilgjengelig boenhet». Undersøkelse av kulturminner må avklares med kulturmyndighetene. Administrasjonen har i samsvar med PBL og forskrift om KU vurdert om tiltaket kommer inn under forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planinitiativet er i strid med overordna plan. De kan ikke se at planen rammes av vurderingskriteriene. Spørsmålet må tas opp på nytt dersom berørte myndigheter har en annen oppfatning. Utarbeidelse av planprogram vil da måtte vurderes. Foreløpig konklusjon fra kommunen er at planarbeidet er i tråd med overordna plan Innspill til planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 25. februar 2014, med svarfrist 10. april. I etterkant av varselmeldinga ble det registrert 6 innspill til planarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder Det forutsettes av planarbeidet skjer i samsvar med kommuneplanen. 100-meters beltet langs sjøen må opprettholdes. Miljøvernavdelingen hadde i kommuneplanprosessen innsigelse til etablering av ytterligere sjøboder innerst i Hundskilen. Stortinget har gitt 100-meters beltet langs sjøen et spesielt vern. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Planarbeid i strid med dette kan gi grunnlag for innsigelse fra regional eller statlig myndighet. Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Det må tas hensyn til naturmangfoldet. Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming. Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Ved inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Vest-Agder. Det er for øvrig forbud mot fysiske tiltak i vassdrag. Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt. Fjerning/påføring av bunnstoff i en eventuell båthavn vil føre til forurensing av sjø og sjøbunn. Det kreves derfor oppsamling av rester fra båtbuss, tett dekke samt oppsamling og behandling av overvannet, ved eksempel rensing eller filtrering. Båttrafikk kan føre til økt spredning av miljøgifter dersom sjøbunnen er forurenset. Konsekvensen av båttrafikken bør utredes i forhold til eventuell spredning av miljøgifter. 9 Grenseverdier for støy må overholdes. Det er krav om ROS-analyse. Merknader: Sjøboder settes av innenfor teigen for eksisterende bebyggelse i KP arealdel. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven er gjennomført. Planen legger ikke opp til muddring eller inngrep i vassdrag eller sjøen. Det er ingen båtopptrekk eller båtlagrinsplass i området. Båthavna er eksisterende. ROS-analyse i kapittel 6.9. Vest-Agder fylkeskommune Hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt skal beskrives i planarbeidet. Det forutsettes at det settes av et areal til utfoldelsesområde. Rekkefølgebestemmelser bør sikre opparbeiding av slike areal. Tetthet og utnyttelsesgrad, utbyggingskultur, tilgang til friluftsområder og grøntstruktur er forhold som kan være relevante i forhold til bokvalitet. Det åpnes for etablering av nye sjøboder og det forutsettes at planen utarbeides i tråd med overordna plan. Det må foretas en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner. Merknader: Vurderinger i forhold til barn og unge er gjennomført. Arkeologisk forhåndsundersøkelse er gjennomført. Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Statens vegvesen Atkomst fra fv. 204 kan måtte utformes som kryss. Frisiktsonene mellom fylkesveien og sekundærveien må vises i plankart. Det bør etableres kantstopp med repos i begge retninger langs fylkesvegen, samt busskur mot aust. Byggegrense mot fylkesveien og trafikksikkerhet må vektlegges. Merknader: Frisiktsone vises i plankartet. Det er bare 3 daglige bussavganger i hver retning, pluss skolebussene. Dette rettferdiggjør ikke etablering av reposer eller busskur til på/avstigning til/fra buss. Nåværende bussholdeplass er et stykke unna avkjøring til planområdet. Minste byggegrense mot fylkesveg er på over 30 m. Trafikksikkerhet er vurdert i ROS-analyse. 10 Norsk maritimt museum Ingen merknader. Torfinn Govertsen Rettsforliket i jordskifteretten har kommet fram til bruksretter og bruksrettsgrenser som Gnr./Bnr. 39/1 har på Torfinn Govertstens eiendom Gnr./Bnr. 38/6. eiendomsgrense er som før. En del av Gnr./Bnr. 38/6 hvor Gnr./Bnr. 39/1 har rettigheten er med i reguleringsplanen. Planen vil derfor berøre Torfinn Govertsens eiendom. Orientering videre i planprosessen er ønskelig. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket Øystein Østermann for Kari Østermann Hjemmelshaver ønsker å bli orientert om planene for videreutvikling av eksisterende båtplasser til ny struktur. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket i jordskifteretten. Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Vurderinger 6.1 Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede Eventuelle barn og unge som brukere av det nye boligområdet vil kunne bruke private hageareal til leik og utendørs opphold. Utover dette er planlegges det to lekeplasser med maks 100 meter i luftlinje fra planlagte boliger. Det er også bygd en ballbinge nord for området for skolebarn. Om vinteren skal denne ballbingen brukes som skøytebane. Planen inneholder bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming Landskapsbilde Bebyggelsen legges på naturlige avsatser i terrenget, med relativt lite terrengarbeid. Dermed blir bebyggelsen minst mulig eksponert og naturlige landskapselement spart for omdanning. Vegen oppover fra avkjøring legges mest mulig i terrenget, men vil kreve inngrep nærmest fylkesvegen. Dette vil ikke transformere landskapsuttrykket, men være synlig de første årene etter inngrepet. Skogkledd åstopp holdes urørt som landemerke. Mye av den eksisterende vegetasjonen opprettholdes, særlig i bratte områder. Sjøboder ligger skjult for innsyn både fra sjøen og fra omkringliggende landareal. Bodene vil ikke sjenere landskapet. Konklusjon: Landskapsbildet blir ikke vesentlig endret, inngrep begrenses og skjermingssoner hindrer eksponering. Tiltaket vil få en svak negativ konsekvens. 6.3 Friluftsliv/folkehelse Det legges til rette for en ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, i tillegg legges det til rette for atkomst til Vareheia vest i planområdet. Dette gir muligheten for nærrekreasjon. Allmennhetens bruk av området blir ikke redusert og tilgjengeligheten forbedret. Konklusjon: Konsekvensen for folkehelse og friluftsliv vil være svak positiv. 6.4 Teknisk infrastruktur - vei, vann og avløp Det skal etableres privat vann- og avløpssystem og det skal bores etter vann. Det er skal etableres et IPEC-renseanlegg for håndtering av avløpet og planlagt løsning skal vises i en teknisk plan. Felles avkjøring med nødvendig frisikt til Åloveien skal etableres. Eksisterende avkjørsel benyttes. Veier innenfor planområdet utformes med hensyn til renovasjonsbil. Konklusjon: Teknisk infrastruktur tilfredsstiller kravene fra Søgne kommune. 6.5 Naturmangfold Naturmangfoldloven er vurdert etter Området har blitt kartlagt og en biologisk mangfold rapport er utarbeidet. Det ble ikke funnet noen trua- eller sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet. Konklusjon: Konsekvensen for naturmangfoldet vil være nøytral. Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplanfor Dvalåssyd Høringsutkast Detaljreguleringsplanfor BFK4 6.6 Tilgjengelige boenheter Det er kravi kommuneplanensarealdelom at minst 50 %av boenheteneskaloppfylle kravenetil «tilgjengeligboenhet»jf. tek Dette kravetvidereføresi planforslaget. Konklusjon:Tilgjengeligeboenheter etableresi tråd med overordnet plan. 6.7 Kulturmiljø Det er ikke blitt gjort funn av automatiskfredete kulturminner.det er ingenkulturminner fra nyere tid i nærområdet. Konklusjon:Konsekvensenfor kulturmiljøet vil værenøytral. 6.8 Konsekvensutredning I samsvarmed PBLog forskrift om KU har administrasjonenvudert om tiltaket kommer inn under forskriftenssakligevirkeområdemed bakgrunn i at planener i strid med overordnaplan. Dekanikke seat planenrammesav vurderingskriterienei kriterier for vurderingav vesentligevirkningerfor miljø og samfunn. 12 Konklusjon:Det er ikke nødvendigå utarbeide konsekvensutredning. 6.9 SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplanfor Dvalås syd er det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse(ros- analyse)i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensiktenmed ROSanalyseer å avdekkeom reguleringsplanenkanforårsakeendringersomkanmedføreen uakseptabel risikofor menneske,miljø og materiellogøkonomiskeverdier,og somdet bør leggesspesieltvekt på å forebygge Sjekkliste For å avdekkeom det foreliggerfare for uønskedehendelserhar vi nedenforgjennomgåttsjekkliste til bruk for risiko og sårbarhetsundersøkelse.vurderingen av risikoforhold analyserer både forholdeneinnenfor planområdet,påvirkningerfra omliggendeareal,samt planforslagetsvirkninger på omliggendeareal.klimaendringer/klimatilpasningskalogsåværebelyst. Emne Forholdeller uønskethendelse Vurdering Nei Jaog merknad(tiltak listes i planbeskrivelsen/reg. best.) Naturgitte forhold Er områdetutsattfor snø- eller steinskred? Erdet fare for utglidning(er områdetgeoteknisk ustabilt)? Erområdetutsatt for springflo/flomi sjø/vann? X Aktsomhetskart viser potensiell skredfare i nordvest X Område over marin grense og på fjell, X Lavtliggende områder ved sjøen PlankontoretHallvardHommeAS

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401 Søgne kommune Arkiv: 39/1 Saksmappe: 2013/3676-3429/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN Sist rev. i planutvalgets møte den 5.11.2015 Vedtatt i kommunestyret som sak 099/15 den 19.11.2015 1. REGULERINGSFORMÅL Bebyggelse og anlegg, jfr. PBL 12-5, 1. ledd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN VEFSN KOMMUNE - et steg foran REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR DØLHAUGAN Planident 20151234 Planbeskrivelse, dato 30.1.2015 Bestemmelser, dato 30.1.2015 Plankart, dato 30.1.2015 Arkivsaknr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan xxx Arnebekktunet Forslag til bestemmelser er sist revidert 19.05.15. 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Hyttefelt Kolvikodden del av 150/6-16-27 m.fl Selbu kommune Planident 2014-000-4 Reguleringsbestemmelser Planforslag 30.12.2014 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer