Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/3676-9563/2015 Vibeke Wold Sunde 39/1 05.03.2015"

Transkript

1 AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/ /2015 Vibeke Wold Sunde 39/ Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Dvalås syd, Plan ID Søgne kommune ved plan- og miljøutvalget vedtok i møte den å legge forslag til Detaljregulering for Dvalås syd (plan ID ) ut til offentlig ettersyn og høring. Planen legger til rette for bygging boliger med tilhørende anlegg. Det fullstendige planforslaget er lagt ut elektronisk på kommunens hjemmeside: Forslaget er også tilgjengelig for gjennomlesning i servicetorget på rådhuset i Søgne. Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne eller på e-post til Frist for å komme med merknader til planforslaget er 27. april Med hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Kopi til: Camilla Erland Aarnes, Eldrerådet Camilla Erland Aarnes, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Anette Skeime, Barn og unges representant Vegard Nilsen, Kommuneoverlege Paal Kristensen, Ingeniørvesenet Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Epost: PB 1051 Rådhusveien 1 Telefaks: Web: Søgne 4682 Søgne Direktenr: Org.nr: MVA

2

3 Søgne kommune Arkiv: 39/1 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID Utv.saksnr Utvalg Møtedato 24/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljregulering for Dvalås syd plan ID ut på offentlig ettersyn og høring. Bakgrunn for saken: Plankontoret Hallvard Homme AS fremmer på vegne Geir Tønnesen forslag til detaljregulering for Dvalås syd. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Saksutredning: Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med bestemmelser (vedlegg 1-2). I tillegg til plandokumentene ligger det vedlagt profiler av atkomstveien inn i planområdet (vedlegg 3-5), og vurderinger av naturverdiene i sjø og på land (vedlegg 6-7). Utnyttelse

4 I planforslaget er det regulert 16 romslige boligtomter. Tomt 1 og 2 i plankartet er bebygd. Den minste tomta er på 754 m 2, mens den største er på 1848 m 2. I bestemmelsene åpnes det opp for at det kan etableres eneboliger eller tomannsboliger. Maksimal tillatt utnyttingsgrad er satt til 40 % BYA, som er i tråd med føringene i kommuneplanen. I og med at tomtene er store, vil 40 % BYA gi rom for bygg med veldig stor grunnflate. Det bør vurderes om tillatt utnyttingsgrad skal reduseres. Byggenes plassering i terrenget er angitt med kotehøyde for topp laveste gulv i bestemmelsene. Mønehøyden er satt fra 5,5 til 7,5 meter. Fra boligbebyggelsen og ned til sjøen er det regulert en gangsti. Det er også satt av areal til gangpassasje for å komme til eksisterende sti opp til Vareheia vest i planområdet. Eksisterende bryggeanlegg er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. I bakkant av bryggeanlegget er det regulert inn et område for uthus/naust/badehus. I dette området er det åpnet opp for sjøboder med BYA på inntil 15 m 2. Bodene er plassert på en flate i terrenget, nær annen bebyggelse. Forhold til overordnet plan I kommuneplanen er det satt av et område til framtidig boligområde ved Dvalås og et mindre område til næring med avgrensning som vist i kartutsnittet under (plangrensen er vist med rød stiplet linje). Østre deler av planområdet er i hovedsak satt av til LNF-formål, og noen mindre arealer til eksisterende boligbebyggelse. Etter oppstarten av planarbeidet spurte regulanten om det var mulig å flytte utbyggingshjemmelen fra vest mot øst, til områder som terrengmessig er bedre egnet til boligbebyggelse. De vestre delene av planområdet, som er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanen, er bratt og vendt mot nord, og slik sett lite egnet til boligbebyggelse. Administrasjonen gav tilbakemelding om at det kunne åpnes for en slik justering, og at konsekvensene av endringen måtte framgå av planbeskrivelsen. Risiko og sårbarhet I vurderingen av risiko og sårbarhet framgår det at området ikke har brannvannforsyning og at dette er noe som må opparbeides. I planen er det foreslått at det etableres en traktorvei fra boligene ned til Dvalåsvannet som ligger nord for planområdet, for utlegging av vannslange i branntilfelle. Det er ikke vist i planen hvor denne traktorveien skal gå. Dvålåsvannet ligger 16 meter over havet, mens den øverste boligen vil bli liggende 60 meter over havet. Det bes i høringen om en tilbakemelding fra brannvesenet på om den skisserte løsningen er akseptabel.

5 Nordvest i planområdet er det et område hvor det kan være fare for snøskred i følge nve sitt aktsomhetskart for snøskred. I dette området er det ikke planlagt noen nye tiltak. Området er vist med en hensynsone, og gjennom bestemmelsene er det lagt restriksjoner på hogst, for å redusere faren for skred ut i eksisterende vei. Det går en høyspentlinje gjennom planområdet. Traséen er vist med hensynssone. Det er ikke åpnet opp for bebyggelse under linja. Vei, vann og avløp Det legges i planen opp til privat vann- og avløpsanlegg. Det er stilt krav i planen om utarbeiding av teknisk plan før det kan gis tillatelse til tiltak. Vann og avløp skal være etablert før det kan gis byggetillatelse til den enkelte boenhet. Det skal bores etter vann, mens avløp skal løses ved et felles renseanlegg innenfor BAV i plankartet. Dersom det i framtiden blir aktuelt med kommunalt avløp forbi området kan det bli stilt krav om å koble seg til dette. Atkomstveien inn i planområdet (SKV_4) blir på 550 meter når den er ferdig bygd. Veien er regulert i en bredde på 5 meter. Det er ca. 40 meter i høydeforskjell på strekningen, og veien vil få relativt bratt stigning i deler av traséen. På det bratteste viser lengdeprofilen av veien en stigning på 12 %, i en lengde på omtrent 25 meter. Høyere opp har veien en stigning på 10 %, i en lengde på ca. 150 meter. På dette strekket har veien også krappe svinger. Det er i planen forutsatt at renovasjonsbil skal kunne kjøre opp i det framtidige boligfeltet. Det bes i høringen spesielt om innspill knyttet til veiløsningen med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Universell utforming / tilgjengelige boenheter Det er satt krav om boliger med tilgjengelig boenheter på sju av tomtene i planen. Tomtene det gjelder framgår av tabell i bestemmelsene. Grønnstruktur og lekearealer Det er regulert inn to lekeplasser i planen. o_blk_1 og 2. o_blk_1 skal ha enkel opparbeiding til akebakke, mens o_blk_2 skal opparbeides til sandlekeplass med lekeapparater for ulike aldersgrupper. I tillegg er det en balløkke under opparbeidelse nord for planområdet. Det er satt krav om opparbeiding av o_blk_2 før det gis igangsettingstillatelse til mer enn seks boenheter i BFS_2. Selv om det betyr at det kan etableres flere boenheter uten å realisere lekeplassen, vurderer vi at barn og unges interesser er godt ivaretatt i planen. Tomtene er romslige med mye grøntarealer rundt, slik at det vil være gode og trygge arealer for barn i området, også før lekeplassene realiseres. Natur- og miljøforhold I og med at deler av området hvor det nå er planlagt boliger, ikke var konsekvensutredet i kommuneplanen, er det gjennomført en registrering av biologisk mangfold i området. Det framgår av rapporten at det ikke ble funnet noen truede eller sårbare arter innenfor planområdet (vedlegg 7). I sjøen er det et bløtbunnsområde ved bryggene. Lenger ut i Hunskilen er det en lokalt viktig forekomst av ålegrass. I vurderingen av området (vedlegg 6), framgår det at ålegrassamfunnet kan ha en viktig betydning for det biologiske mangfoldet i og rundt Hunskilen, og at det derfor bør forbli så uberørt som mulig. Planen berører ikke området med ålegrass og gir følgelig ikke noen negative virkninger for området. Kulturminner Det er registrert en heller innenfor planområdet. I følge registreringen gjort av fylkeskonservatoren er det en mindre heller med plass til en liten familie på fem. Planen legger

6 ikke til rette for noen tiltak i dette området. Helleren er vist med hensynssone - båndlegging etter lov om kulturminner. Konklusjon Administrasjonen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring. Det bes i høringen spesielt om innspill til foreslått løsning for brannvann og veiatkomst med tanke på framkommelighet for renovasjonsbil. Rådmannens merknader: Rådmannen har ingen merknader til planforslaget. Vedlegg 1 Revidert plankart 2 Revidert planbeskrivelse med bestemmelser 3 Veg - Horisontalplan 4 Veg - Lengdeprofil 5 Veg - Tverrprofil 6 Vurdering av bløtbunnsområde i Hunskilen 7 Kartlegging av biologisk mangfold - Dvalås syd

7 TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERINGSFORMÅL Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL NR.1) Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - BFS Avløpsanlegg - BAV Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - BBS Uthus/naust/badehus - BUN Lekeplass - o_blk Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL NR.2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - S Kjøreveg - SKV Annen veggrunn - tekniske anlegg - SVT Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL NR.3) Turveg - GT Friområde - GF Vegetasjonsskjerm - GV Reguleringsplan- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL NR.5) Skogbruk - LSK Reguleringsplan-Hensynsoner (PBL ) Faresone - Ras- og skredfare - H310_1 Faresone - Høyspenningsanlegg (ink høyspentkabler) - H370_1 Sikringsone - Frisikt - H140_1 Båndlegging etter lov om kulturminner - H730_1 Reguleringsplan-Juridiske linjer og punkt PBL2008 Sikringsonegrense Båndlegginggrense nåværende Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008 Planens begrensning Faresonegrense Formålsgrense Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert støttemur Strandlinje sjø N 0 REVISJON A Etter gjennomgang med planadministrasjonen REVISJON DETALJREGULERINGSPLAN Dvalås syd m IKL DATO SIGN Kartgrunnlag Ekvidistanse: N1 1m Kartmålestokk: Utskriftformat: Rutenett: Høringsutkast Søgne kommune 10 1:1000 A1 100x100m PlanID SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. Kunngjøring om igangsatt planarbeid DATO SIGN Behandlet første gang i planutvalget Behandlet andre gang i planutvalget Sluttbehandling i kommunestyret PLANEN UTARBEIDET AV: Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Prosjektnr. 20 Tlf: Tiltakshaver: Dato: SIGN IKL Geir Tønnessen

8 PlanID DVALAÅ S SYD DETALJ- REGULERINGSPLAN Høringsutkast Plankontoret Hallvard Homme AS 4747 Valle Tlf:

9 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Innhold 1 BAKGRUNN LOKALISERING 3 2 OVERORDNET PLANVERK KOMMUNEPLANENS AREALDEL SØGNE 4 3 PLANOMRÅDET I DAG LANDSKAPSBILDE NATURMANGFOLD LØSMASSEGEOLOGI 6 4 KONSEPT 7 5 PROSESS OPPSTARTSKONFERANSE INNSPILL TIL PLANARBEID FYLKESMANNEN I VEST-AGDER 8 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 9 STATENS VEGVESEN 10 NORSK MARITIMT MUSEUM 10 TORFINN GOVERTSEN ØYSTEIN ØSTERMANN FOR KARI ØSTERMANN 10 6 VURDERINGER KONSEKVENSER FOR BARN, UNGE OG FUNKSJONSHEMMEDE LANDSKAPSBILDE FRILUFTSLIV/FOLKEHELSE TEKNISK INFRRUKTUR - VEI, VANN OG AVLØP NATURMANGFOLD TILGJENGELIGE BOENHETER KULTURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET BAKGRUNN SJEKKLISTE METODE 15 Plankontoret Hallvard Homme AS

10 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS RISIKOMATRISE UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK MAGNETISKE FELT FRA EL-LINJER OPPSUMMERING 20 7 PLANOMTALE BEBYGGELSE OG ANLEGG SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR GRØNNSTRUKTUR LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER HENSYNSSONER BESTEMMELSER GENERELLE BESTEMMELSER REKKEFØLGEBESTEMMELSER BEBYGGELSE OG ANLEGG GENERELLE BESTEMMELSER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE (BFS_1-2) AVLØPSANLEGG (BAV) SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (BBS) UTHUS/NAUST/BADEHUS (BUN) LEKEPLASS (O_BLK_1) LEKEPLASS (O_BLK2) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRRUKTUR (AREALER) (S) KJØREVEG (O_SKV_1) KJØREVEG (SKV_2-5) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (O_SVT) ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG (SVT) 8.5 GRØNNSTRUKTUR TURVEG (GT) FRIOMRÅDE (GF) VEGETASJONSSKJERM (GV) 8.6 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SKOGBRUK (LSK) 8.7 HENSYNSSONER FARESONE RAS- OG SKREDFARE (H310_1) FARESONE HØYSPENNINGSANLEGG (INK HØYSPENTKABLER) (H370_1) SIKRINGSONE FRISIKT (H140_1) BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER (H730_1) 27 Plankontoret Hallvard Homme AS

11 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 1 Bakgrunn Grunneier Geir Tønnessen har satt i gang arbeid med privat regulering på Dvalås syd, gnr/bnr 39/1 i Søgne kommune. Planarbeidet er en ny regulering med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. Plankontoret Hallvard Homme AS har i den anledning blitt kontaktet for å gjennomført en planprosess i samsvar med PBL. 1.1 Lokalisering Detaljreguleringsarbeid skal settes i gang på deler av gnr/bnr 39/1, 6, 23, og 38/6. Fylkesvei 204 grenser i nord. 3 Øverst t.h.: Bilde av planområdet på Dvalås. Nederst t.h.: Lokalisering av planområdet i Søgne Plankontoret Hallvard Homme AS

12 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 2 Overordnet planverk 2.1 Kommuneplanens arealdel Søgne Kommuneplanens arealdel for Søgne ble vedtatt Planområdet er delvis satt av til boligbebyggelse, framtidig og nåværende, med et grøntareal mellom dette området og det eksisterende boligområdet i øst. Det er ønskelig å flytte grøntarealet i kommuneplanen lenger mot vest og innarbeide dette i en større sammenhengende grønnstruktur. Det foreslåtte grøntområdet i kommuneplanen er sterkt påvirket av tiltak som veier, kraftlinje og anleggsmessige tiltak. Det er også satt av et lite område til næringsbebyggelse. Planarbeidet vil hovedsakelig være i tråd med overordna plan. 4 Over: Utdrag av kommuneplanens arealdel for Søgne. Avviket mellom ønsket regulering og disponering i kommuneplanens arealdel ble tatt opp med planadministrasjonen. I en egen avklaring datert 21. august 2014 sier administrasjonen seg enig i å flytte boligfunksjonene fra uegnete områder i vest til mer egnete områder øst for teigen satt av til framtidig boligbebyggelse. Det kreves en vurdering av konsekvensene det nye formålet medfører. Plankontoret Hallvard Homme AS

13 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3 Planområdet i dag 3.1 Landskapsbilde 5 Planområdet ligger i et høydedrag mellom Dvalåsvannet og Hunskilen. Mot fylkesveg 204 er planområdet klart avgrense ved en bratt skrent, mens plangrensa i sør ligger på toppen av høydedraget og ikke følger landskapets linjer på veg østover. Lengst øst ligger plangrensa omtrent i en senke med et bekkeløp. Helningen mot øst (mot sjøen) er temmelig slak, mens den er bratt mor nord og stedvis mot sør (utenfor planområdet). Dette gjør at tiltak i nordre del av planområdet kan eksponere seg kraftig mot tilgrensende landskapsrom rundt Dvalåsvannet, mens tiltak i de slakere, østvendte delene av planområdet vil eksponere seg svakt mot sjøen. 3.2 Naturmangfold Naturmangfoldlovens 8 er vurdert ut fra informasjon henta fra Naturbase, Artskart og annen tilgjengelig kunnskap. Naturbase har ikke registrert naturtyper av lokal/regional/nasjonal verdi, det er heller ikke registrert trua- eller sårbare arter i området. Området består av barskog av lav og middels bonitet. Området er kartlagt og det er utarbeidet en biologisk mangfold rapport. Det ble ikke funnet noe av verneverdi innenfor planområdet. Ut i fra gjeldende registreringer i de offentlige basene ser det ikke ut til at det kan påvises effekter av tiltaket på trua, nær trua eller verdifull natur, jfr. 9. Planlegger legger derfor til grunn for at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippa i Naturmangfoldlovens Plankontoret Hallvard Homme AS

14 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 3.3 Løsmassegeologi Berggrunnen i området består av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis, stedvis migmatittisk. Løsmassene varierer noe fra humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn til usammenhengende morenemateriale og bart fjell. 6 Over: løsmasser i området. Plankontoret Hallvard Homme AS

15 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 4 Konsept Det planlegges 14 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur med mulighet for sekundærbolig. I tillegg planlegges det båtplasser og en sjøbod. Samlevegen for alle nye tomter legges inntil eksisterende avkjøring fra FV 204. Helningen i terrenget er stor, det må påregnes sprengning i fjell for å få plassert vegen med en akseptabel stigning opp til platået. I det vegen når platået, legges 3 spredte boligtomter med mye grøntareal rundt. Én av tomtene er bebygd fra før av (bygget er under oppføring). To nye boligtomter plasseres i omtrent samme høyde. Vegen må forsere et terrengsprang for å komme opp til neste platå, der det legges 6 tomter i en tett klynge. Adkomsten til én av tomtene organiseres i en stikkveg parallelt til høyspentlinje. Vegen må forsere enda et terrengsprang og når opp til øverste bebyggbart platå, med 6 tomter i en stigende rekke. 7 Tomter legges i terrenget på en måte som medfører lite terrengtiltak. Noe masseflytting må påregnes. Det etableres to lekeområder i planområdet, et øvre og et nedre areal. I tillegg settes det av rikelig med friluftsareal, som kan opparbeides til akebakker eller naturrekreasjonsområder. Mot sør gis flere adkomstmuligheter til naturområder, med blant annet traktorsti. Videre etableres en ny tursti (delvis i en eksisterende stitrasé) ned til eksisterende småbåthavn. Eksisterende småbåthavn reguleres i hht. rettsforlik i jordskifteretten. Eksisterende bryggeanlegg samt planlagte sjøboder reguleres inntil. Plankontoret Hallvard Homme AS

16 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 5 Prosess 5.1 Oppstartskonferanse Søgne kommune hadde oppstartkonferanse med Geir Tønnessen og Plankontoret Hallvard Homme A/S den 27. januar Flere temaer ble drøftet i møtet. Store deler av arealet er satt av til nåværende og framtidig boligbebyggelse. Kommuneplanens arealdel krever at minste uteoppholdsareal pr. boenhet skal være 80m 2 og 25 m 2 av dette skal være lekeareal. Det skal også etableres lekeplass på minimum 250 m2, maksimalt 100 meter i luftlinje fra bolig ved ny utbygging. Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr boenhet der minst 1 plass skal kunne være i garasje eller parkeringskjeller. I tillegg skal det være 0,25 plasser til gjesteparkering. Kommunen har en egen VVA-norm som er relevant ved utarbeidelse av teknisk plan. Det er byggeforbud i 100-meters beltet langs sjøen ifølge statlige planretningslinjer. Det må etableres et privat VA-anlegg, og det skal bores etter vann. Felles avkjøring med nødvendig frisikt må etableres. Eksisterende avkjørsel skal benyttes. Det må også vurderes om det er nødvendig med bussholdeplass langs fylkesveien. Veien må tilpasses for renovasjonsbil. Det må sikres trygge gangforhold innenfor planområdet. Det må legges til rette for ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, samt atkomst til Vareheia. Høyde vest i planområdet skal bevares. Administrasjonen er åpen for å forskyve byggeområdet mot øst i forhold til grensene i kommuneplanens arealdel for å begrense terrenginngrepene og tilpasse bebyggelsen til terrenget. Naturmangfoldet må vurderes etter indre deler av Hunskilen er registrert som et lokalt viktig bløtbunnsområde. Dette området må vurderes. Det er krav om ROS-analyse. Kommuneplanens arealdel krever at minst 50 % av boenhetene skal oppfylle kravene til «tilgjengelig boenhet». Undersøkelse av kulturminner må avklares med kulturmyndighetene. Administrasjonen har i samsvar med PBL og forskrift om KU vurdert om tiltaket kommer inn under forskriftens saklige virkeområde med bakgrunn i at planinitiativet er i strid med overordna plan. De kan ikke se at planen rammes av vurderingskriteriene. Spørsmålet må tas opp på nytt dersom berørte myndigheter har en annen oppfatning. Utarbeidelse av planprogram vil da måtte vurderes. Foreløpig konklusjon fra kommunen er at planarbeidet er i tråd med overordna plan Innspill til planarbeid Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 25. februar 2014, med svarfrist 10. april. I etterkant av varselmeldinga ble det registrert 6 innspill til planarbeid Fylkesmannen i Vest-Agder Det forutsettes av planarbeidet skjer i samsvar med kommuneplanen. 100-meters beltet langs sjøen må opprettholdes. Miljøvernavdelingen hadde i kommuneplanprosessen innsigelse til etablering av ytterligere sjøboder innerst i Hundskilen. Stortinget har gitt 100-meters beltet langs sjøen et spesielt vern. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Planarbeid i strid med dette kan gi grunnlag for innsigelse fra regional eller statlig myndighet. Plankontoret Hallvard Homme AS

17 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Det må tas hensyn til naturmangfoldet. Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming. Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften. Ved inngrep i vassdrag eller vassdragsbelte må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Vest-Agder. Det er for øvrig forbud mot fysiske tiltak i vassdrag. Utfylling eller mudring i sjø er i utgangspunktet forbudt. Fjerning/påføring av bunnstoff i en eventuell båthavn vil føre til forurensing av sjø og sjøbunn. Det kreves derfor oppsamling av rester fra båtbuss, tett dekke samt oppsamling og behandling av overvannet, ved eksempel rensing eller filtrering. Båttrafikk kan føre til økt spredning av miljøgifter dersom sjøbunnen er forurenset. Konsekvensen av båttrafikken bør utredes i forhold til eventuell spredning av miljøgifter. 9 Grenseverdier for støy må overholdes. Det er krav om ROS-analyse. Merknader: Sjøboder settes av innenfor teigen for eksisterende bebyggelse i KP arealdel. Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven er gjennomført. Planen legger ikke opp til muddring eller inngrep i vassdrag eller sjøen. Det er ingen båtopptrekk eller båtlagrinsplass i området. Båthavna er eksisterende. ROS-analyse i kapittel 6.9. Vest-Agder fylkeskommune Hvordan barn og unges interesser blir ivaretatt skal beskrives i planarbeidet. Det forutsettes at det settes av et areal til utfoldelsesområde. Rekkefølgebestemmelser bør sikre opparbeiding av slike areal. Tetthet og utnyttelsesgrad, utbyggingskultur, tilgang til friluftsområder og grøntstruktur er forhold som kan være relevante i forhold til bokvalitet. Det åpnes for etablering av nye sjøboder og det forutsettes at planen utarbeides i tråd med overordna plan. Det må foretas en arkeologisk registrering for å avklare om tiltak i planområdet vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner. Merknader: Vurderinger i forhold til barn og unge er gjennomført. Arkeologisk forhåndsundersøkelse er gjennomført. Plankontoret Hallvard Homme AS

18 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 Statens vegvesen Atkomst fra fv. 204 kan måtte utformes som kryss. Frisiktsonene mellom fylkesveien og sekundærveien må vises i plankart. Det bør etableres kantstopp med repos i begge retninger langs fylkesvegen, samt busskur mot aust. Byggegrense mot fylkesveien og trafikksikkerhet må vektlegges. Merknader: Frisiktsone vises i plankartet. Det er bare 3 daglige bussavganger i hver retning, pluss skolebussene. Dette rettferdiggjør ikke etablering av reposer eller busskur til på/avstigning til/fra buss. Nåværende bussholdeplass er et stykke unna avkjøring til planområdet. Minste byggegrense mot fylkesveg er på over 30 m. Trafikksikkerhet er vurdert i ROS-analyse. 10 Norsk maritimt museum Ingen merknader. Torfinn Govertsen Rettsforliket i jordskifteretten har kommet fram til bruksretter og bruksrettsgrenser som Gnr./Bnr. 39/1 har på Torfinn Govertstens eiendom Gnr./Bnr. 38/6. eiendomsgrense er som før. En del av Gnr./Bnr. 38/6 hvor Gnr./Bnr. 39/1 har rettigheten er med i reguleringsplanen. Planen vil derfor berøre Torfinn Govertsens eiendom. Orientering videre i planprosessen er ønskelig. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket Øystein Østermann for Kari Østermann Hjemmelshaver ønsker å bli orientert om planene for videreutvikling av eksisterende båtplasser til ny struktur. Merknader: Planforslaget regulerer båthavn i tråd med rettsforliket i jordskifteretten. Plankontoret Hallvard Homme AS

19 Detaljreguleringsplan for Dvalås syd Høringsutkast Detaljreguleringsplan for BFK4 6 Vurderinger 6.1 Konsekvenser for barn, unge og funksjonshemmede Eventuelle barn og unge som brukere av det nye boligområdet vil kunne bruke private hageareal til leik og utendørs opphold. Utover dette er planlegges det to lekeplasser med maks 100 meter i luftlinje fra planlagte boliger. Det er også bygd en ballbinge nord for området for skolebarn. Om vinteren skal denne ballbingen brukes som skøytebane. Planen inneholder bestemmelser som sikrer at fellesarealer, boliger, parkering og atkomst får universell utforming Landskapsbilde Bebyggelsen legges på naturlige avsatser i terrenget, med relativt lite terrengarbeid. Dermed blir bebyggelsen minst mulig eksponert og naturlige landskapselement spart for omdanning. Vegen oppover fra avkjøring legges mest mulig i terrenget, men vil kreve inngrep nærmest fylkesvegen. Dette vil ikke transformere landskapsuttrykket, men være synlig de første årene etter inngrepet. Skogkledd åstopp holdes urørt som landemerke. Mye av den eksisterende vegetasjonen opprettholdes, særlig i bratte områder. Sjøboder ligger skjult for innsyn både fra sjøen og fra omkringliggende landareal. Bodene vil ikke sjenere landskapet. Konklusjon: Landskapsbildet blir ikke vesentlig endret, inngrep begrenses og skjermingssoner hindrer eksponering. Tiltaket vil få en svak negativ konsekvens. 6.3 Friluftsliv/folkehelse Det legges til rette for en ferdselskorridor fra boligene og ned til sjøen, i tillegg legges det til rette for atkomst til Vareheia vest i planområdet. Dette gir muligheten for nærrekreasjon. Allmennhetens bruk av området blir ikke redusert og tilgjengeligheten forbedret. Konklusjon: Konsekvensen for folkehelse og friluftsliv vil være svak positiv. 6.4 Teknisk infrastruktur - vei, vann og avløp Det skal etableres privat vann- og avløpssystem og det skal bores etter vann. Det er skal etableres et IPEC-renseanlegg for håndtering av avløpet og planlagt løsning skal vises i en teknisk plan. Felles avkjøring med nødvendig frisikt til Åloveien skal etableres. Eksisterende avkjørsel benyttes. Veier innenfor planområdet utformes med hensyn til renovasjonsbil. Konklusjon: Teknisk infrastruktur tilfredsstiller kravene fra Søgne kommune. 6.5 Naturmangfold Naturmangfoldloven er vurdert etter Området har blitt kartlagt og en biologisk mangfold rapport er utarbeidet. Det ble ikke funnet noen trua- eller sårbare arter eller naturtyper innenfor planområdet. Konklusjon: Konsekvensen for naturmangfoldet vil være nøytral. Plankontoret Hallvard Homme AS

20 Detaljreguleringsplanfor Dvalåssyd Høringsutkast Detaljreguleringsplanfor BFK4 6.6 Tilgjengelige boenheter Det er kravi kommuneplanensarealdelom at minst 50 %av boenheteneskaloppfylle kravenetil «tilgjengeligboenhet»jf. tek Dette kravetvidereføresi planforslaget. Konklusjon:Tilgjengeligeboenheter etableresi tråd med overordnet plan. 6.7 Kulturmiljø Det er ikke blitt gjort funn av automatiskfredete kulturminner.det er ingenkulturminner fra nyere tid i nærområdet. Konklusjon:Konsekvensenfor kulturmiljøet vil værenøytral. 6.8 Konsekvensutredning I samsvarmed PBLog forskrift om KU har administrasjonenvudert om tiltaket kommer inn under forskriftenssakligevirkeområdemed bakgrunn i at planener i strid med overordnaplan. Dekanikke seat planenrammesav vurderingskriterienei kriterier for vurderingav vesentligevirkningerfor miljø og samfunn. 12 Konklusjon:Det er ikke nødvendigå utarbeide konsekvensutredning. 6.9 SAMFUNNSSIKKERHET - RISIKO OG SÅRBARHET Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplanfor Dvalås syd er det krav om utarbeidelse av Risiko- og sårbarhetsanalyse(ros- analyse)i henhold til plan- og bygningsloven 4.3. Hensiktenmed ROSanalyseer å avdekkeom reguleringsplanenkanforårsakeendringersomkanmedføreen uakseptabel risikofor menneske,miljø og materiellogøkonomiskeverdier,og somdet bør leggesspesieltvekt på å forebygge Sjekkliste For å avdekkeom det foreliggerfare for uønskedehendelserhar vi nedenforgjennomgåttsjekkliste til bruk for risiko og sårbarhetsundersøkelse.vurderingen av risikoforhold analyserer både forholdeneinnenfor planområdet,påvirkningerfra omliggendeareal,samt planforslagetsvirkninger på omliggendeareal.klimaendringer/klimatilpasningskalogsåværebelyst. Emne Forholdeller uønskethendelse Vurdering Nei Jaog merknad(tiltak listes i planbeskrivelsen/reg. best.) Naturgitte forhold Er områdetutsattfor snø- eller steinskred? Erdet fare for utglidning(er områdetgeoteknisk ustabilt)? Erområdetutsatt for springflo/flomi sjø/vann? X Aktsomhetskart viser potensiell skredfare i nordvest X Område over marin grense og på fjell, X Lavtliggende områder ved sjøen PlankontoretHallvardHommeAS

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401 Søgne kommune Arkiv: 39/1 Saksmappe: 2013/3676-3429/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Dvalås syd - plan ID 201401 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID

Melding om vedtak - mindre endring av reguleringsplan for Åros felt C - Plan ID AREALENHETEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: «REF» 2017/2218 - Anne Marit Tønnesland L12 31.08.2017 37201/2017 Melding om vedtak

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139.

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139. INNHOLD 1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER... 2 2. FELLES BESTEMMELSER... 2 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG... 3 3.1 BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, TOMT 5-21,23-33OGGNR.,BNR. 80(TOMT 35) 3 3.2 BOLIGBEBYGGELSE-

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id

Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id Side1 Bestemmelser til detaljregulering for Hilmarfeltet Sør, gnr. 43 bnr. 2 og 3 mfl., Trollvik i Lenvik kommune, plan-id 19310345 Dato: 17.01.2011 Dato for siste revisjon: 01.11.2016 Dato for kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 Detaljregulering - Bestemmelser

Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 Detaljregulering - Bestemmelser Plan ID 145 Reguleringsplan Nesgata 18 og 20 Detaljregulering - Bestemmelser Godkjent detaljregulering, 26.04.2016 PLANKONTORET HALLVARD HOMME AS Innhold Reguleringsplan, Detaljregulering Nesgata 18 og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på plankartet. Detaljregulering for Fore Boligtun Reguleringsbestemmelser PlanID : 1837 2016 001 Forslag : 03.03.2017 1 Generelt Disse bestemmelsene gjelder for det område som er vist innenfor planens avgrensning på

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Plannavn: DETALJREGULERINGSPLAN NORDHAMMAREN BOLIGOMRÅDE PlanID: 1620201507 Arkivsak nr: Dato: Utkast pr. 15.09.17 Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R V I K / H O E M H Y T T E O M R Å D E

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R V I K / H O E M H Y T T E O M R Å D E Planident: : 201323 Datert: : 24.03.14 Sist revidert: : Vedtatt i kommunestyret: : F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R - D E T A L J R E G U L E R I N G F O R S T O R

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Dato: 10.10.16. Revidert av Søgne kommune 09.11.16 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BRENNVIKA, BORØYA Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 10.05.2017 Bestemmelsenes dato: 10.05.2017 Sist revidert: 26.06.2017 1 GENERELT 1.01 Planområdet er regulert

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-32781/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.11.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Storfjord kommune Reguleringsplan for Oldersletta boligfelt Detaljplan REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsområdet Dato: 14. juli 2017 1 INNHOLD 1 Generelt 03 1.1 Gyldighetsområde 03 1.2 Hovedhensikt med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SUND FISKEVÆR PLAN NR. 18591501 Dato:... 29.04.16 Dato for siste revisjon:... 21.12.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Gamle Skolevei 20 Arkivsak: 2014/3725 Arkivkode: 09062014-11 Vedtatt i Arendal bystyre: 01.09.2016, PS 128/16 Plankartets dato: 08.01.2016, sist

Detaljer