Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har."

Transkript

1 Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012.

2 Innhold 0. Samandrag Innleiing Problemstilling Revisjonskriterium Metode Avgrensing Problemstilling 1: Kva utfordringar står Møre og Romsdal fylke overfor med omsyn til å rekruttere og behalde lærarar i den vidaregåande skolen? Behaldninga av lærarar i den vidaregåande skolen Rekruttrutteringa av lærarar Gjennomtrekk og avgang Oppsummering Problemstilling 2: Kva verkemiddel er sett i verk for å møte utfordringane med å rekruttere og behalde lærarane, og i kva grad har ein lukkast med desse verkemidla? Rekruttering: Kompetanseutvikling: Etter- og vidareutdanning og fagnettverka i dei vidaregåande skolene Kort om øvrige kompetanseutviklingstiltak: Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Karrierevegar og løn Livsfase og seniorar Vurdering Høyringsprosess Førebels konklusjon og anbefaling Litteratur: Revisjonskriterier

3 0. Samandrag Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er at fylkeskommunen etter kvart har fått ein aldrande lærarstab, og at ein har merka auka rekrutteringsutfordringar. Føremålet med prosjektet er å få avdekka på kva måte utfordringane er møtt, og i kva grad ein har lukkast med verkemidla. Prosjektet har fått desse problemstillingane: Kva utfordringar står Møre og Romsdal fylkeskommune overfor med omsyn til å rekruttere og behalde lærarar i den vidaregåande skolen?, og Kva verkemiddel er sett i verk for å møte utfordringane med å rekruttere og behalde lærarane, og i kva grad har ein lukkast med desse virkemidla? I prosjektet har vi funnet at Møre og Romsdal fylkeskommune er av dei fylka som har hatt størst auke i andelen eldre lærarar, samstundes som fylket er av dei som har hatt størst nedgang i andelen yngre lærarar. Vi har og funne at dei eldste lærarane, dei over 65 år, har nær dobla sin andel, slik at fylkeskommunen står overfor ei stor generasjonsveksling samstundes som det for fleire lærargrupper er vanskeleg å rekruttere medarbeidarar. ¾ av rektorane har vanskar med å rekruttere lærarar, og det er spesielt innan yrkesfaga skolane slit med rekrutteringa, då m.a. TIP, elektrofag, byggfag og maritime fag. Vi finn og at det er utfordringar, både no, og spesielt framover, m.o.t. realfagslærarar, som t.d. har naudsynt kompetanse i fysikk og matematikk. Rekrutteringsvanskane har resultert i fleire vakansar, bruk av overtid, driftspersonale som underviser, auka bruk av lærarar utan godkjend utdanning og at skoletilbud har vorte lagt ned. Rekrutteringsvanskane medfører og at godt utdanna lærarar med hovudfag vert erstatta av lærarar med lågare utdanning. Fylkeskommunen har etablert fleire verkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringane, m.a. eit nytt system og verktøy som grunnlag for rekruttering, introduksjonsprogram for nytilsette, trainee- og hospiteringsordning. Vidare har fylkeskommunen fleire kompetanseutviklingstiltak som t.d. 50/25/25-ordninga, fagnettverka, anna etterutdanning, interne kurs, leiarutviklingsprogram, mentorprogram og rettleiing for nytilsette. Eit av dei tilboda som retter seg mot flest lærarar, er fagnettverka. I kor stor grad ein lukkast med dette tiltaket avheng av kor ein organiserer dette slik at størst mogleg andel av lærarane tek del i dette tilbodet. Rettleiingsordning for nytilsette er viktig tilbod, både m.o.t. å rekruttere og behalde nytilsette lærarar, då m.o.t. at dette er ei gruppe med høgare turnover-potensiale enn eldre lærarar. Ein er ikkje kome i mål med ordninga, slik det er forutsett. Løn som verkemiddel for å rekruttere nyttast med forsiktighet, og det kan sjå ut til at bruken av løn knytes opp mot graden av rekrutteringsvanskar. Ein god livsfasepolitikk avheng av at det vert tilrettelagt individuelle ordningar.av svara revisjonen har fått frå rektorane i dette prosjektet, er det tilfelle der slike behov som vert melde ikkje kan imøtekomast. Revisjonen har ikkje data om kva behov som er meldt, men i verste høve kan dette føre nokre lærarar sluttar før dei har planlagt. Det kan og sjå ut for at rektorane opplever vanskar med å gje individuelle godar/tiltak til einskilde seniorar og ikkje til andre. Ein får då konfliktar i arbeidsmiljøet, slik at verknadsfulle tiltak kanskje ikkje vert sett i verk. Om det er mogleg å sjå dette i samanheng med dei behova rektorane svarar at dei ikkje kan imøtekome, kan resultatet vere at ein ikkje nyttar verkemiddelpakka for seniorar i ein slik grad som ein har mogleik for. Om dette er tilfelle, lukkast ein ikkje med livsfasepolitikken i den grad ein har mogleik for. På bakgrunn av konklusjonane som følgjer av denne rapporten, har revisjonen kome med anbefalingar til fylkeskommunen. 2

4 1. Innleiing I samband med val av prosjekt innan forvaltningsrevisjon i 2011, vart prosjektet Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har etter vedtak i sak T-68/10, den , ført inn på liste over prioriterte prosjekt. Den konkrete bestillinga av prosjektet vart vedteke i kontrollutvalet i sak KO-35/11, den Bakgrunnen for prosjektet er at dei vidaregåande skolene i fylket etter kvart har fått ein aldrande lærarstab, samstundes som fylkeskommunen merkar ein aukande grad av konkurranse om å få rekruttert medarbeidarar til ledige kompetansearbeidsplassar. Denne utfordringa har krevd særskilte tiltak for å sikre at fylkeskommunen har fått den arbeidskrafta den har hatt trong om. Dette arbeidet har vore koordinert gjennom arbeidet med å utvikle ein heilskapleg arbeidsgivarpolitikk der m.a. rekrutterings- og livsfaseproblematikk har vore sentralt. Iverksettinga av den nye arbeidsgivarpolitikken er enno i ein tidleg fase, og revisjonen har derfor i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, teke omsyn til at element i arbeidsgivarpolitikken enno ikkje er sett i verk eller blitt utvikla i tilstrekkeleg grad til at ei evaluering allereie no blir meiningsfull. Føremålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å få avdekka på kva måte desse utfordringane er møtt, og i kva grad ein har lukkast med dei verkemidla som er sett i verk for å møte utfordringane. Det ligg og i mandatet frå kontrollutvalet at ein om mogleg skal sjå på erfaringar frå andre fylkeskommunar, kva tiltak dei har sett i verk, og kva dei ev. har lukkast med Problemstilling På bakgrunn av bestilling frå kontrollutvalet i sak Ko-35/11, den , har revisjonen fastsett desse problemstillingane for prosjektet: 1) Kva utfordringar står Møre og Romsdal fylkeskommune overfor med omsyn til å rekruttere og behalde lærarar i den vidaregåande skolen? 2) Kva verkemiddel er sett i verk for å møte utfordringane med å rekruttere og behalde lærarane, og i kva grad har ein lukkast med desse virkemidla? 1.2. Revisjonskriterium Med revisjonskriterium meiner ein krav eller standardar som resultata i prosjektet er vurderte opp i mot. Som eit utgangspunkt for revisjonskriterier har revisjonen i dette prosjektet nytta Arbeidsgivarpolitikk for framtida, som er vedteke den i fylkestinget, sak T-7/09 (U-43/09) A Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør Arbeidsgivarpolitikk for framtida. Dette dokumentet gir ei retning for kva verkemiddel fylkeskommunen nytter i arbeidet med å rekruttere og behalde lærarar i den vidaregåande skolen Metode Dette prosjektet er så langt som råd gjennomført i tråd med RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som er ein nasjonal standard for gjennomføringa av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 3

5 For å gje svara på problemstillingane til dette prosjektet har fylkesrevisjonen henta inn data frå fleire ulike kjelder. Revisjonen har gjennomført intervju med assisterande utdanningssjef og kontorleiar ved utdanningsavdelinga, fleire rådgjevarar ved personalseksjonen, og tre representantar frå utdanningsforbundet. Det er og gjennomført intervju med rektorane ved Fagskolen i Ålesund, og Kristiansund-, Gjermundnes-, Rauma-, Romsdal-, Haram-, Atlanten-, og Fræna vidaregåande skole. Ved nokre av desse skolane var og assisterande rektor, avdelingsleiarar og/eller andre tilstade under intervjua. Alle intervjua er verifisert. Revisjonen har og sendt elektronisk spørjeskjema til alle rektorane ved dei vidaregåande skolane i fylket, då det er rektorane som er engasjert, og tek avgjersler med omsyn til arbeidet med å behalde og rekruttere lærarar på dei enkelte skolane. Svarprosent vart 87 %, noko revisjonen er nøgd med, m.o.t. representativiteten i undersøkinga. Revisjonen har og nytta data frå fylkeskommunens løns- og personalsystem. Grunnlaget er lønnskjøringane for oktober kvart år, for åra Det kan difor vere avvik mellom desse tala og anna statistikk, avhengig av m.a. stillingskodar ein legg i grunnlaget og kva tidspunkt ein har lagt til grunn. I tillegg til eigne data, har vi og nytta KOSTRA-tal. Dette for å gjere samanlikningar med andre fylker. Desse tala må tolkast med varsemd, men KOSTRArapporteringa har vore gjennomført over fleire år, så ein må kunne anta at kvaliteten på data har vorte betre over tid. I tillegg til dette har revisjonen gått gjennom ei stor mengd med dokumentasjon som er relevant for å belyse problemstillingane i dette prosjektet Avgrensing I dette prosjektet er det tale om å vurdere ein prosess som skal gå over fleire år, og som ikkje er avslutta. Det er eit stort dokumenttilfang, og det er mange partar involverte. Det er i ein slik gjennomgang uråd å få med seg alle deler og nyansar av arbeidsgivarpolitikken i fylkeskommunen, og samstundes få dette rimeleg kortfatta og oversikteleg. For å avgrense dette prosjektet har vi i denne rapporten m.a. ikkje kome nærare inn på arbeidet som fylkeskommunen har gjort innafor områda identitet og omdøme og arbeidsmiljø HMS. Det er område som revisjonen har utelatt i denne rapporten, men det er ikkje det same som at dette er område som vi har rekna som lite viktige. Vi har fokusert på at dei områda vi har vurdert har vore av betyding for å gje svar på våre problemstillingar. 4

6 2. Problemstilling 1: Kva utfordringar står Møre og Romsdal fylke overfor med omsyn til å rekruttere og behalde lærarar i den vidaregåande skolen? For å gje svara på denne problemstillinga har revisjonen m.a. sett nærare på behaldninga av lærarar; snittalder, aldersfordeling og utdanningsnivå. Vidare har revisjonen sett på tilgangen av lærarar; rekruttering til ledige stillingar og kort om avgangen av lærarar Behaldninga av lærarar i den vidaregåande skolen Gjennomsnittsalder for tilsette i den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal fylke har over tid auka. Tal viser at ein i 2007 hadde ein snittalder for lærarane på 49,7 år, og at dette talet i 2011 var kome opp i 50,4. Om ein ser på snittalderen fordelt på dei ulike skolene i fylket, jf. figuren nedanfor, ser vi at denne varierer, til dels betydeleg. Figur 1.1: Gjennomsnittsalder på dei tilsette på dei vidaregåande skolene i fylket i : 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 46,3 47,0 48,6 49,3 49,7 50,2 50,8 51,2 51,7 52,3 52,6 53,2 54,8 44,0 42,0 Tingvoll vgs Volda vgs Ulstein vgs Surnadal vgs Atlanten vgs Gjermundnes vgs Haram vgs UPA Sunndal vgs Fannefjord vgs Romsdal vgs Ålesund vgs Borgund vgs Fagerlia vgs Herøy vgs Rauma vgs Kristiansund vgs Ørsta vgs Fræna vgs Molde vgs Fagskolen i Kristiansund Spjelkavik vgs Stranda vgs Sykkylven vgs Ørskog vgs Fagskolen i Ålesund Figur 1.1. viser eit stor spenn med omsyn til snittalder på dei tilsette ved skolene. Tingvoll, og Volda har ein snittalder på 46,3 år, medan vi i den andre enden finn skoler med ein snittalder på 53,2 for Sykkylven og 54,8 for Fagskolen i Ålesund. Snittalderen har i perioden auka ved alle skolene i fylkeskommunen, med unnatak for svak nedgang i skolane Gjermundnes, Rauma, Romsdal, Spjelkavik, Surnadal og Ulstein. Ein nøkkeltallsrapport frå KS i 2011 viser til at 48 % av lærarane i dei vidaregåande skolane i Noreg i 2010 var over 50 år. Denne rapporten seier samstundes at andelen lærarar over 50 år har gått ned i perioden , dette i motsetnad til kva som ofte kjem fram av den offentlege debatten. I Møre og Romsdal har imidlertid andelen lærarar over 50 år i den vidaregåande skolen auka, om enn noko svakt. I 2007 hadde 8 fylker like høg eller høgare del av sine lærarar over 50 år, medan i 2010 hadde Møre og Romsdal den høgaste andelen lærarar over 50 år. 1 Stillingskodane: 7952,7954,7960,7961,7962,7963,7965,7966,9951,9952,

7 Revisjonen har vidare sett nærare på KOSTRA-tal som kan seie oss noko om andelen lærarar i aldersgruppa 40 år og yngre, og dei i den eldste aldersgruppa; 60 år og eldre, jf. figur 1.2. nedanfor. Figur 1.2: Endring aldersgruppa 40 år og yngre, og aldersgruppa 60 år og eldre. Endring i prosentpoeng 40 år og yngre Endring i prosentpoeng 60 år og eldre 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 1,5 1,7 1,0 0,4 3,8 0,2 1,6 0,0 3,8 2,0 1,5 1,9 3,5 0,5 0,1 0,2 2,7 2,1 2,7 1,6 0,9 0,4 1,8 1,2 3,3 1,1 2,4 2,4 0,2 1,8 2,7 1,8 1,0 1,0 1,6 1,9 2,7 2,3 Østf Aker Oslo Hedm Oppl Busk Vest Tele AuAg VeAg Roga Hord Sogn Møre SørT Ntrø Nordl Trom Finn I 2007 hadde 9 fylker like liten eller mindre andel lærarar som var 40 år og yngre, medan det i 2010 berre var 2 fylker som hadde mindre andel lærarar i denne yngste aldersgruppa. I same periode har og andelen lærarar i den eldste gruppa, 60 år og eldre, auka i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal. Dei fleste fylka har i 2010 like stor eller større andel lærarar over 60 år, men som vi ser av figuren over, så er Møre og Romsdal eit av dei fylka som i perioden har hatt størst auke i den eldste lærargruppa. Dette har skjedd samstundes som vårt fylke har vore eit av dei fylka med størst nedgang i andelen av den yngste lærargruppa. Ser vi på tala revisjonen har henta ut frå fylkeskommunen sitt personal- og lønssystem, ser vi at det i intervallet år har vore ein samla reduksjon i andelen på 1,9 prosentpoeng, noko som tilseier ein reduksjon på 8,9 %. Det har vore ei svak styrking innafor dette intervallet på gruppa år, medan gruppene år, år og år har hatt ei svak nedgang. Når det gjeld aldersintervallet år, har denne gruppa i perioden hatt ei auke på 1,8 prosentpoeng. Når det gjeld aldersintervallet 50 år og eldre, jf. det som er nemnt tidlegare, så har denne gruppa m.a.o. auka svakt. Gruppa 50 år og eldre utgjer i 2011 over 54 % av dei tilsette. Om vi imidlertid ser nærare på gruppa år og år har andelen gått ned i perioden, medan gruppa år og 65 år + har hatt ei auke. Nedgangen samla for gruppa år er på 5,1 prosentpoeng. Det er gruppa 60 år og eldre som har hatt auke i denne perioden, frå ein andel på 17 % til over 22 %, noko som er ei auke på ca. 30 %. Det ein kan merke seg, er at dei aller eldste, dei over 65 år har nær dobla sin andel i perioden Dei utgjer no over 5 % av dei tilsette i den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 6

8 Denne utviklinga i alderssamansetninga i den vidaregåande skolen, gjer at vi har fått ein aldersfordeling på dei tilsette slik som i figur nedanfor. Figur 1.3: Talet på tilsette etter alder for åra 2007 og Av figur 1.3 ser vi at fordelinga av talet på tilsette etter alder er venstreskjeiv, både i 2007 og Fylket har mange lærarar i dei eldste kategoriane, og dette har forsterka seg dei siste åra fram mot Fylkeskommunen står no ovanfor ei generasjonsveksling i skolen ved at gruppa over 60 år utgjer over ein femtedel av dei tilsette og at fleire av desse kan gå av med AFP kva tid som helst. Dette gjer at ein vil få eit stort behov for nye lærarar i ein marknad der det allereie er vanskeleg å rekruttere Rekruttrutteringa av lærarar Ei generasjonsveksling skaper behov for fleire lærarar. Tilgangen til lærarar avhenger m.a. av rekrutteringa til lærarutdanningane, rekrutteringa til ledige lærarstillingar og ikkje minst avgangen frå yrket (Falch og strøm 2009). Når det gjeld rekrutteringa til lærarutdanninga, deltek fylkeskommunen i et partnarskap, kalla GNIST, saman med m.a. fylkesmannen, utdanningsforbundet og Høgskolen i Volda. I 2011 har denne partnarskapen hovudfokus på rekruttering av lærarar til 1.-7.trinn, dette gjeld og nasjonalt. Revisjonen vil ikkje gå nærare inn på rekrutteringa til lærarutdanninga i denne rapporten. Vi skal vidare i dette kapitlet sjå på rekrutteringa til ledige stillingar og kort om avgangen frå skolane. For å få fast tilsetting som lærar stilles krav om bestemte typar formell kompetanse. Formålet med dette er å sikre seg at utøvarane av yrket tilfredsstillar visse faglege og pedagogiske minstekrav. I Noreg er det i hovudsak seks godkjende inngangsportar til læraryrket (Hagen og Nyen 2009): Allmennlærarutdanning(fireårig generell høgskoleutdanning) Faglærarutdanning(tre- og fireårige fagutdanningar på høgskolenivå) Universitetsgrad på lågare og høgare nivå med eittårig pedagogisk påbygging) Førskolelærarutdanning med eittårig påbygging i skolepedagogikk Yrkesfaglærarutdanning(treårig høgskoleutdanning) Fagbrev eller svennebrev og to års yrkesteoretisk utdanning, minst fire års praksis og praktisk pedagogisk utdannning) Desse utdanningane kvalifiserer for arbeid som lærar i grunnskolen og/eller den vidaregåande skolen, nokon av utdanningane berre for visse klassetrinn, som t.d. førskolelærarutdanninga. 7

9 Når det gjeld rekrutteringa til ledige lærarstillingar har revisjonen gjennom spørjeundersøkinga funne at 21,1 % av rektorane meiner det er svært vanskeleg å rekruttere lærarar innafor eit eller fleire tilbod som deira skole har, medan 52,6 % meiner det er nokså vanskeleg; ¾ har ei eller anna form for vanskar med å rekruttere lærarar. Dette gjeld både skolene i byane og i distrikta. Tilbakemeldinga frå utdanningsforbundet er at problema med rekruttering er størst i distrikta, både ifht yrkesfaga og studiespesialisering. Det kan synast som at det spesielt er yrkesfaga skolene slit med å rekruttere kvalifiserte lærarar til. Av spørjeskjema kjem det fram at det er spesielt desse utdanningsprogramma/faga skolene, og fagskolane, har utfordringar med: Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Byggfag Maritime fag Også innan naturbruk, kjemiprosess og olje- og gass-relaterte fag har skolane vanskar med å rekruttere kvalifiserte lærarar. Ei skole opplyser og at dei har vanskar med å rekruttere til TAF(Tekniske allmenne fag). Fleire av rektorane opplyser i intervjua at det har vore utfordringar med å rekruttere lærarar, det er få søkjarar, og at denne utfordringa har vart over fleire år. Rektorane opplyser at arbeidsmarknaden er god for tida, og at skolane merkar konjunkturane godt. Lønnsforskjellen mellom industrien og den vidaregåande skolen er ei utfordring for skolane. Eit døme er ei skole som hadde to søkjarar til ei stilling innafor elektrofag. Lønnsgapet var for stort, og skolen fekk ikkje tilsett i stillinga. Ei anna skole opplyser at dei innafor elektrofag har lyst ut same stilling 5 gonger og ikkje fått søkjarar, eller kvalifiserte søkjarar. Rektor opplyser at kvar utlysing har kosta kr Det er imidlertid ikkje berre innan yrkesfaga skolene slit med rekrutteringa. Av spørjeskjema ser vi at det og kan vere utfordringar med rekrutteringa til: Språkfaga på studiespesialiserande, nokon har spesifisert dette til engelsk og spansk Realfag, spesielt fysikk og matematikk Norskfaget Når det gjeld norskfaget opplyser til dømes ein av rektorane til revisjonen at ein ved siste utlysing hadde berre tre søkjarar, og at alle var ukvalifiserte. Fleire opplyser at dei innan realfaga har utfordringar med å rekruttere kvalifiserte lærarar, dette mellom anna i faga fysikk og matematikk. Det er og eit par rektorar som seier at dei for tida har godt kvalifiserte lærarar innan desse faga, men at dei vil få ei utfordring framover med å skaffe denne kompetansen. Dette skuldast m.a. avgang av lærarar på grunn av oppnådd pensjonsalder. Dette er og lærarar med hovudfag og PPU; det høgaste kompetanse-nivået lektorar med opprykk. Rektorane seier at fysikk og matematikk vert vanskeleg framover. Det kjem og fram av intervjua med rektorane at fleire har utfordringar m.o.t. rekrutteringa av lærarar med lektorkompetanse; hovudfag eller mastergrad. Ein av rektorane seier at det er 8

10 mange lektorar på studiespesialisering som går av med pensjon framover, og at denne kompetansen vert vanskeleg å erstatte framover. Lektorane vert erstatta av faglærarar og adjunktar, både på studiespesialiserande og fellesfaga. Dette inntrykket vert stadfesta av fleire rektorar, som seier at hovudfag vert erstatta av lærarar på bachelornivå. Ein av rektorane seier dette gjeld spesielt for realfaga. Ein av rektorane vi intervjua hadde imidlertid ikkje opplevd vanskar med å erstatte hovudfag med master. Vanskane med å rekruttere kvalifiserte lærarar, har fått fleire følgjer for skolane, m.a.: Fleire rektorar melder at dei på grunn av mangel på kvalifiserte lærarar, har vakante stillingar. Ein rektor nemner til dømes at ei stilling har stått vakant i tre år. Vakante stillingar vert løyst gjennom bruk av overtid. Nokre rektorar seier bruken av overtid er stor. Dette gjev auka press på attværande lærarar. Ein rektor seier konsekvensen av mangel på kvalifiserte lærarar og vakansar fører til at utviklinga av dei aktuelle fagområda stoppar opp. Av spørjeskjema kjem det fram at 11 % av skolane har vore nøydd å leggje ned eit eller fleire tilbod grunna vanskar med å rekruttere kvalifisert personell. Av 20 rektorar som har delteke i spørjeundersøkinga, er det 18 som har svart på dette spørsmålet. Det er i alt 23 skolar i fylkeskommunen, slik at det reelle talet kan vere høgare. Konsekvensen av mangelen på lærarar er mellom anna: VG2 Brønnteknikk ved Kristiansund VGS vart lagt ned i skoleåret 2011/2012 grunna mangel på kvalifiserte lærarar. Revisjonen får opplyst at klassen vert starta opp igjen til hausten VG2 Kjemiprosess ved Ålesund VGS vart lagt ned i skoleåret 2011/2012 grunna mangel på kvalifiserte lærarar. Ein klasse i VG2 Industriteknologi vart lagt ned i skoleåret 2011/2012 grunna mangel på kvalifiserte lærarar. Grunna mange søkjarar, prøvde fylkeskommunen å opprette ein ekstra klasse i elektro ved Ørsta VGS, men dette lukkas ikkje grunna mangel på kvalifiserte lærarar. Revisjonen har og spurt rektorane om skolane står i fare for å måtte leggje ned eit eller fleire tilbod som følgje av rekrutteringsvanskane, og 26,3 % av dei som har svart opplever at utfordringane m.o.t. rekrutteringa av lærarar er så kritisk at dei står i fare for å leggje ned tilbod. Det er 10,5 % som seier at dei ikkje har vanskar med å rekruttere lærarar, slik at dei attståande 63,2 % kan ein tolke slik at dei har vanskar, men ikkje så store at de trur dei må leggje ned tilbod. Vanskane med rekrutteringa av lærarar får konsekvensar for skolane, rektorane gjev i intervjua m.a. uttrykk for følgjande: Innan dei maritime faga, nautikk, har ein skole tilsett lærarar med lågare sertifikat, med den konsekvens at desse berre kan undervise 1 året på fagskolen; styrmannsskolen. For å undervise ved skipsførarskolen må ein ha høgaste sertifikat. Ein skole må bruke lærarar med anna fagkompetanse, med det resultat at desse lærarane må dekke fagområder dei ikkje er heilt komfortable med. Ein skole brukar driftspersonale i undervisninga. 9

11 Fleire skoler må tilsette lærarar utan godkjent utdanning. Ein av rektorane opplyser at fleire av lærarane ved yrkesfaga berre har vidaregåande skole. Tilbakemeldinga frå utdanningsforbundet er og at ein i fylkeskommunen tilsett fleire utan naudsynt kompetanse grunna mangel på kvalifiserte lærarar. Søkjarane manglar ofte PPU, naudsynt yrkespraksis og/ eller teoribakgrunn. Fleire skolar tilsetter lærarar utan godkjend utdanning, nokon fleire enn tidlegare. Opplæringslova inneber at slike lærarar utan godkjend utdanning berre kan tilsetjast når ingen lærarar med godkjent utdanning er interessert i stillinga. I tillegg kan slike lærarar berre tilsetjast fram til slutten av skoleåret og for maksimalt eit skoleår. Ein høg andel lærarar utan godkjend utdanning, kan tyde på at det er utdanna for få lærarar relativt til talet på elevar, at mange lærarar vel å slutte i skoleverket, eller at få med lærarutdanning vel å returnere til læraryrket. Det kan og vere ein kombinasjon av desse faktorane (Falch og Strøm 2009). I høve til dette prosjektet, kan andelen lærarar utan godkjent utdanning vere eit mål på interessa for lærarstillingar og/eller kva vanskar skolene har m.o.t. å rekruttere kvalifiserte lærarar. Skal ein samanlikne Møre og Romsdal fylkeskommune med andre fylker med omsyn til andelen lærarar utan godkjent utdanning, og få ein peikepinn på kor situasjonen er i fylket, kan eit utgangspunkt vere å sjå på KOSTRA-tal for utdanningsnivået blant lærarane i skolane. KOSTRA-tala skiller mellom fem utdanningsnivåer, kor lærarar med universitets-/høgskoleutdanning høgare nivå, samt pedagogisk utdanning er det høgaste utdanningsnivået, medan lærarar med vidaregåande utdanning eller lågare er det lågaste utdanningsnivået. I 2008 hadde Møre og Romsdal fylkeskommune den høgaste andelen lærarar med universitets-/høgskoleutdanning lågare nivå, utan pedagogisk utdanning (nest lågaste utdanningsnivå), og berre Hedmark-, Buskerud-, og Finnmark fylkeskommune hadde like høg eller høgare andel lærarar med vidaregåande utdanning eller lågare ; det lågaste utdanningsnivået. KOSTRA-tala for 2010 viser at dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal i 2010 har den høgaste andelen lærarar i begge dei lågaste utdanningsnivåa. KOSTRA-tala for 2011 er ikkje reviderte, slik at revisjonen har ikkje teke desse med. Tala frå 2008 og 2010 kan tyde på at fylkeskommunen har ein høg andel lærarar utan godkjent utdanning samanlikna med andre fylkeskommunar. Ei årsak til dette kunne til dømes vere ein større andel yrkesfag i den vidaregåande skolen i Møre og Romsdal fylkeskommune enn andre fylkeskommunar. KS-rapporten frå 2011, viser imidlertid at 7 fylker har høgare andel elevar som i 2010 går i yrkesfaglege utdanningsprogrammar, enn Møre og Romsdal fylkeskommune Gjennomtrekk og avgang I tillegg til rekrutteringa til ledige lærarstillingar, er og gjennomtrekk og avgangen frå læraryrket viktig, jf. det som er nemnd tidlegare. Gjennomtrekk er ikkje det same som at det er noko galt med organisasjonen. Gjennomtrekk og avgang er naturleg, og kor grensa går mellom naturleg gjennomtrekk og flukt frå organisasjonen er ofte ikkje mogleg å svare på. Det som imidlertid er klart er at gode organisasjonar held lengre på og får meir ut av sine tilsette enn dårlege organisasjonar (Rødvei 2000:49). 10

12 Revisjonen har ikkje funne statistikk som seier noko om gjennomtrekk (turnover) blant lærarane, heller ikkje utdanningsavdelinga har slik statistikk. Gjennomgåande er inntrykket revisjonen får frå rektorane at gjennomtrekket blant lærarane er lågt; lærarane er stabile. Nokre av rektorane vi har intervjua seier at sluttorsaken oftast er oppnådd pensjonsalder. Av spørjeundersøkinga er sluttorsakene rangert slik, med dei viktigaste først: pensjon(uføre-, alderpensjon og AFP), anna, jobb i anna skole, løn, manglande mogleik for kompetanseheving, og manglande mogleik for karriereutvikling. Når det gjeld kategorien anna er det jobbtilbod i næringslivet og flytting til anna region/familieforhold som oppgis oftast. At lærarane vert skolebyråkratar oppgis og som sluttårsak. Jobbtilbod i næringslivet kan vere lønsmotivert/ karrieremotivert. Spørjeundersøkinga ser ut til å stemme med det inntrykket vi har fått gjennom intervjua med rektorane; gjennomtrekket er lågt og sluttårsaken er oftast oppnådd pensjonsalder/afp. Vi har imidlertid ikkje anna data på sluttårsak i fylkeskommunen, slik at dette må tolkast med varsemd. At gjennom-trekket er lågt kan nok og sjåast i samanheng med aldersfordelinga på dei tilsette i skolen i fylkeskommunen. Ein rapport av Turmo og Aamodt i 2007 seier at når lærarane har passert 40 år, regnar dei aller fleste med å forbli i yrket, og at dei dermed utgjer ei nokså stabil gruppe. Det er dei nytilsette som har høgast turnover-potensiale (Rødvei 2000). Tal frå Statens pensjonskasse viser at gjennomsnittlig avgangsalder for dei tilsette i skolane som har tatt ut AFP er 62,66 år. Av dei som har tatt ut AFP, har ca. 65 % heil AFP, og ca. 35 % har delvis AFP(tal frå Statens pensjonskasse pr ). Det vert ikkje gjennomført nokon overordna systematisk kartlegging av avgangsalder for dei tilsette i skolane, slik at revisjonen har ikkje noko grunnlag for å samanlikne eller seie noko om utviklinga i skolane m.o.t. avgangsalder, og/eller sluttårsakar Oppsummering I dette kapitlet har vi sett at snittalderen for dei tilsette i den vidaregåande skolen over tid har auka, med nokre få skoler som unnatak. Det er og betydelege variasjonar mellom skolane m.o.t. snittalderen. Møre og Romsdal fylkeskommune har den største andelen lærarar over 50 år i landet, og er av dei fylka som har hatt størst auke i andelen eldre lærarar, samstundes som ein er av dei som har hatt størst nedgang i andelen yngre lærarar. Gruppa over 60 år utgjer no over ein femtedel av dei tilsette, og dei aller eldste, dei over 65 år, har nær dobla sin andel dei siste fem åra, slik at fylkes-kommunen no står overfor ei stor generasjonsveksling, det i ein marknad kor det allereie er vanskeleg å rekruttere medarbeidarar. I dette prosjektet har revisjonen funne at heile ¾ har ei eller anna form for rekrutteringsvanskar, dette gjeld både for byskolane og distriktsskolane. Det er innan yrkesfaga skolane slit mest med rekrutteringa, då spesielt innafor TIP, elektrofag, byggfag og maritime fag. Olje- og gass-faga har og utfordringar. Vi har og funne at det innafor studiespesialisering er utfordringar, då m.a. innafor språkfag og realfag. Innafor realfaga er det spesielt matematikk og fysikk som vert beskreve som utfordrande, spesielt i åra framover. Tilbakemeldingane til revisjonen er og at det er vanskeleg å rekruttere lærarar med det høgaste kompetansenivået; lektor med opprykk. Fleire rektorar opplyser at hovudfag vert erstatta av utdanning på lågare nivå. Eit anna uttrykk for vanskane m.o.t. rekrutteringa kan 11

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer