Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren"

Transkript

1 UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Vedtakssak Møtenr.: 4/2013 Møtedato: 17. juni2013 Notatdato: 4. juni 2013 Arkivsaksnr.: 2013/3294 Sàksbehandler: Jonny Roar Sundnes og Åshild E. Lunde, Studieavdelingen SAKSTITFEL: Universitetet i Oslos studieprogramportefølje for studieåret 20 14/2015 Hovedproblemstillinger i saken: Universitet~styret en far en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studieprogramportefølje for studieåret 2o14/2015..Uiliversitetsstyret behandler saken på grunnlag av UiOs strategidokumenter, forskrift om studièrog,éksamener ved UiO, og årshjul for programportefølje og opptaksrammer. Fakultetene har meldt inn forslag til etableringer og nedlegginger av studieprogram og til fordeling av nye studieplässer. Etablering av nye studieprogram innenfor rammen har budsjettmessige konsekvensèr på det enkelte fâkultet. For fordeling av nye studieplasser vises det til styresak Årspian med ambisjoner og tiltak 2o14-2d16%±.fOrdeling av antatt statsbevilgning Forslag til vedtak: a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen: Årsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet Årsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet b) Det etableres ingen nye studietilbud med tilførsel av nye studieplasser, jfr styresak Årsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning c) Følgende studietilbud nedlegges: Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det juridiske fakultet Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet d) Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tråd med fakultetets innstilling. e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2014/2015. g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

2 UiO unn-elin Aa. Bjørneboe universitetsdirektør Studiedirektør Vedilegg: i. Oversikt over studietilbudet. 2. Oversikt over fakultetenes innmelding ift. studieporteføljen for 2014/2015. ~. Oversud over tuaenng av rrisxe sturnepiassmiaier ae senere arene.

3 FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN FREMLEGGSNOTAT Møtesaksnr.: Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato.: 29. mai 2013 Arkivsaksnr: 2013/3294 Saksbehandler: jonnyrsu TIL UNIVERSITETS STYRET Universitetet i Oslos studieprogramportefølje for studieåret 20 14/2015 Studieporteføljen blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaks rammer. Med dette notatet får universitetsstyret en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studieprogramportefølje for studieåret 2014/ Saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene og på UiOs strategidokumenter. Som ledd i forberedelsen til styrevedtak har saken vært behandlet i studiekomiteen og på dekanmøtet. Formålet med behandlingen i studiekomiteen var å legge til rette for en strategisk vurdering av den samlede programporteføljen og av innretningen på forslagene til etablering og nedlegging av studietilbud. Dekanmøtet diskuterte fordelingen av friske studieplassmidler i sammenheng med budsjettet for Saken er delt inn i følgende kapitler: 1. Komplett oversikt over studietilbudet 2. Etableringer og nedlegginger av studieprogram 3. Fordeling av friske studieplassmidler 4. Forslag til vedtak 1. Komplett oversikt over studietilbudet Vedlegg 1 viser en oversikt over UiOs samlede studieprogramportefølje. I oversikten listes de studietilbudene som per i dag tilbys ved UiO, med unntak av etter- og videreutdanning. Varianter av samme type studietilbud er listet som ett, det vil si at ulike typer enkeltemner, deler av studier og utvekslingsprogram ikke er tatt med i listen. Studier som ikke lenger har opptak og som er under utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt finnes studenter på programmet. 2. Etableringer og nedlegginger av studieprogram i studieåret 2013/2014 Fakultetenes faglige vurderinger og prioriteringer er hovedgrunnlaget for styring og utvikling av studieporteføljen. Universitetsstyrets beslutninger skal baseres på en helhetlig vurdering av porteføljen. Side i

4 Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud har blitt bedt om kort å gjøre rede for studietilbudet i forhold til UiOs strategi og fagprofil, og i forhold til ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned studietilbud må kort begrunne forslaget og redegjøre for hvordan frigjorte ressurser vil bli disponert. Se vedlegg 2 for en komplett oversikt over fakultetenes imimeldinger. UiOs årsplan for (tiltak 1) slår fast at utvikling av programporteføljen skal skje i tråd med de faglige prioriteringene med vekt på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra søkerne. Porteføljeutviklingen skal følge dimensjonene som er trukket opp i Strategi 2020 knyttet til livslang læring, internasjonal profil, tverrfaglighet, innovasjon og nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling. Arspianen nevner spesielt at UiO skal etablere fellesgrader i tråd med vedtatte prinsipper og at tverrfaglige studietilbud knyttet til strategiske forskningssatsinger, som UiOs energiinitiativ og satsingen innen livsvitenskap og andre langsiktige forskningssatsinger, skal særskilt vurderes. Foreslåtte etableringer Nytt program Kommentar HF Årsenhet i Det er god søking til bachelorprogrammet, men stort frafall. italiensk Antatt stor etterspørsel blant søkere som nok i noen grad tar eller har tatt resten av sin utdannelse ved andre institusjoner. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelor. HF Årsenhet i Det er god søking til bachelorprogrammet, men stort frafall. portugisisk Antatt stor etterspørsel blant søkere som nok i noen grad tar eller har tatt resten av sin utdannelse ved andre institusjoner. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelor. TF (navn avklares Omlegging av bachelor i teologi og kristendom, som foreslås i fakultetsstyre- nedlagt. Det nye programmet er rettet mot kirkelig møte ) undervisning og utdanning av menighetspedagoger/ trosopplærere i Den norske kirke. Den store trosopplærings satsingen i kirken har gitt økt behov for kompetanse på området. Gjennom samarbeid med Høgskulen i Volda og Det praktisk-teologiske seminar vil programmet inneholde emne i filmdidaktikk, religionspedagogikk (med musikk) og et integrert praksisemne rettet inn mot trosopplæring. Programmet vil kunne rekruttere både til master i kristendomskunnskap og master i religion og samfunn. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelorprogrammet som legges ned. Side 2

5 liv Masterprogra Digitale medier og digital kompetanse omtales i en rekke m i Læring og stortingsmeldinger både som redskaper for å demokratisere mediedesign i tilgangen til kultur og kunnskap og som forutsetninger for kultursektoren kulturelt mangfold. Kulturinstitusjoner - museer, vitensentre og kulturarvsorganisasjoner - har et pålegg om at digitale ressurser skal være tilgjengelig for alle. Dette innebærer utvikling av nye formidlingsformer og pedagogiske tiltak for livslang læring og et variert publikum: barn, familier, ungdommer, elever og studenter, syns- og hørseishemmede, og eldre. Til sammen belyser meldingene og andre nasjonale rapporter behovet for økt kompetanse og høyere utdanning innen forsknings-, undervisnings-, og kompetansefeltet rundt læring og mediedesign i kultursektoren. I vedlegget fra UV er det redegjort for faglig og strategisk begrunnelse for forslaget, samt for ressurser. Vedlagt ligger også programplan for det nye studieprogrammet, samt støtteerklæringer fra NHM, KHM og Naturfagsenteret. Finansiering: UVs vurdering er at etableringen forutsetter friske studieplassmidler, jf. kapittel 3. Fakultetet har i tillegg etablert en ny studieretning innenfor masterprogrammet i pedagogikk, Kommunikasjon, design og læring. Denne er opprettet innenfor eksisterende opptaksrammer for masterprogrammet i pedagogikk, med oppstart høsten Foreslåtte nedlegginger Studieprogram Begrunnelse JF Master i Risk Programmet er eksternt finansiert og ble opprettet på Management initiativ av Cefor - The Nordic Association of Marine and Marine Insurers. På grunn av manglende oppslutning om Insurance programmet ble Instituttet og dets samarbeidspartnere enige om at programmet skulle legges ned i august Fakultetsstyret har sluttet seg til dette. JF arbeider parallellt med utvikling av et annet erfaringsbasert program som vurderes som er strategisk viktigere og innebærer et internasjonalt forskningssamarbeid innenfor energiretten, og ikke bare et undervisningssamarbeid. TF Bachelor i Programmet har uklar profil og har over flere år hatt lav Side 3

6 teologi og kristendom oppslutning. Ny bachelor vil erstattet dette studiet. HF Faget Fakultetsstyret ved HF fattet 12. april vedtak om å anbefale nederlandsk at studieretningene i nederlandsk på bachelor og master (dvs, studie- nedlegges som en konsekvens av at det ikke vil være retning i neder- førstestillinger i faget etter Det kan uavhengig avdette landsk på vedtaket fortsatt tilbys en 40-gruppe i nederlandsk. bachelor og Ettersom dette på sikt vil gi en avvikling av fagområdet master) nederlandsk, ønsker HF at saken behandles av universitetsstyret, jf. forskrift om studier og eksamener ved UiO 3.2 (3). Se nærmere begrunnelse for forslaget i det vedlagte notatet fra HF. 3. Fordeling av friske studieplassmidler Vi gir her en kortfattet oppsummering av ønskene om fordeling av friske studieplassmidler. Vedtak om fordeling fattes i styresak Arsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning ønske om studieplasser til nye studietilbud: Nytt program Nye Kommentar plasser TF Bachelor i Kristendom, 10 Programmet etableres på grurmiag av at kultur og kommunikasjon 10 plasser omdisponeres fra bachelor i teologi og kristendom, som foreslås nedlagt. Fakultetet ber om 10 friske plasser i tillegg. Søkergrunnlaget til TFs bachelorstudier kan indikere at rammen ikke bør økes. liv Master i Læring og 30 Fakultetet vil kunne starte programmet mediedesign i også med 20 nye studieplasser. kultursektoren Fakultetet har ikke vurdert det som aktuelt å etablere programmet ved omdisponering av plasser fra master studiet i pedagogikk. Masterstudiet har en ramme på 147 plasser, men har de siste årene kun fyllt 50-60% av denne rammen. Det er dermed et klart potensiale for å iverksette tiltak for å fylle ledige plasser. Side 4

7 ønske om studieplassmidler til eksisterende studietilbud Studieprogram Nye Kommentar plasser HF Master i Asiatiske og afri- 2 HF viser til at den økte tildelingen som kanske studier, studie- ble gitt til bachelorstudiet i 2013 vil gi økt retning Chinese society rekrutteringsgrunnlag til master. and politics I-IF IVIaster i Europeiske og 4 amerikanske litteratur studier, studieretning engelsk litteratur HF viser til at omstillingsmidler bl.a. til HF Master i Historie 5 forskuttering av stillinger gir økte undervismngsressurser. HF Master i Medievitenskap 4 HF Master i Nordiske studier 5 SV Master i Organisasjon, 5 SV viser til stor etterspørsel. økning på ledelse og arbeid master vil gi et bedret forholdstall mellom bachelor og master på SV. SV Master i Psykologi 5 SV viser til stor etterspørsel. økning på master vil gi et bedret forholdstall mellom bachelor og master på SV. Det er en uttrykt forutsetning fra Kunnskapsdepartementets side at fordeling av nye studieplasser skal gi en reell økning i antallet studenter som blir tatt opp. Dersom nye studieplasser tildeles et nytt studietilbud, bør det derfor være innenfor et fagområde med tilstrekkelig god etterspørsel til at plassene blir fylt opp. Tilsvarende bør nye studieplasser tildeles eksisterende studietilbud med tilstrekkelig god søkning til at det gir en reell økning i antallet opptatte studenter som tilsvarer økningen i opptaksramme. UiO har 20 friske studieplasser i finansieringskategori D (masternivå) til fordeling høsten Rektoratet har behandlet saken ultimo april, og foreslår at de tilgjengelige studieplassene deles mellom HF og SV med ti plasser til hvert fakultet. HF har fått betydelig færre friske studieplasser enn de andre fakultetene de senere år, jf. vedlegg 3. Videre er det ved SV stor etterspørsel etter programmene hvor fakultetet har foreslått en styrking av rammen, og det er god grunn til å tro at tilførsel av studieplasser vil gi en tilsvarende økning i studenttallet. Side 5

8 UV har ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjort hvorfor programmet ikke kan opprettes gjennom intern omdisponering av ressurser og lærekrefter ved instituttet, når en betydelig andel av studieplassene ved masterprogrammet i pedagogikk ikke er fyllt opp. Saken om studieprogramproteføljen ble behandlet i Studiekomiteen 16. mai. Komiteen anbefaler at et forslag om etablering av Master i læring og mediedesign i kultursektoren også må forankres tydeligere i ledelsen på UV og HF, med tanke på mulig konkurranse med eksisterende tilbud. 4. Forslag til vedtak a) Følgende studietilbud etableres på grunn~lag av omdisponering innenfor rammen: Årsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet Årsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet b) Det etableres ingen nye studietilbud med tilførsel av nye studieplasser, jfr styresak Arspian med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning c) Følgende studietilbud nedlegges: Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det juridiske fakultet Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet d) Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tråd med fakultetets innstilling. e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2014/2015. g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. Med hilsen Gunn-Elin Aa. Bjørneboe universitetsdirektør Monica Bakken studiedirektør Side 6

9 Vedlegg: 1. Oversikt over studietilbudet. 2. Oversikt over fakultetenes iririmelding ift. studieporteføljen for 2014/ Oversikt over tildeling av friske studieplassmidler de senere årene. Side 7

10

11 Studietilbud ved UiO studieåret Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans Det teologiske fakultet Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern Bachelor Teologi og kristendom TFB-TEOKRI Intern Master Intercontextual Theology TFM2-ICONT Intern Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern Det juridike fakultet Bachelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FIN F Intern Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern Master (erf.) Risk Management and Marine Insurance JFME-RMMI Ekstern Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern Master (kort) PubIic International Law JFML-PIL Intern Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern V V V V Det medisinske fakultet - Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL lnte~n Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern Master European Master in Health Economics and Managemént MFM2-EMHEM Intern Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern Master International Community Health MFM2-INTHE Intern Master Sykepleievitenskap MFM2 SYKV Intern Master Sykepleievitenska p, deltid M FM2-SYKVD Intern Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern Master (erf.) Helseadministrasjon MFM E-H ELAD Intern Master (erf.) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer MFME-PSA Ekstern Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern Det humanist~ke fakultet - Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern Årsenhet Arkivkunnskap HF1-ARKIV Intern Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur i NORINTFAG Intern

12 Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet Årsenhet Historie HF1-HIS Intern Årsenhet Kunsthistorie HF1-KU N Intern Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern Årsenhet Nordisk, særlig norsk språk og litteratur HF1-NOR Intern Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern Bachelor Arkeologi og konservering HFB-ARKO Intern Bache!or Asiatiske og afrikanske studier HFB AAS Intern Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern Bachelor Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område HFB-EURAM Intern Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern Bachelor Historie HFB~HlS Intern Bachelor Ku nsthistorie HFB-KUN Intern Bachelor Lingvistikk HFB-LI NG Intern Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern Master Asiatiske og afrikanske studier HFM2-AAS Intern Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern Master Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFM2-EST Intern Master Europeiske og amerikanske områdestudier HFM2-EAS Intern Master Europeiske språk HFM2-SPR Intern Master Filosofi HFM2-FIL Intern Master GenderStudies HFM2-GENS Intern Master Historie HFM2-HIS Intern Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern Master Idéhistorie HFM2-IDE Intern Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern Master Kulturhistorie og museologi HFM2-KUMU Intern Master Kunsthistorie HFM2-KU N Intern Master Lingvistikk HFM2-LING Intern Master Europeiske og amerikanske litteraturstudier HFM2-LIT Intern Master Medievitenskap HFM2-MVIT Intern Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern Master Musikkvitenskap HFM2-M US Intern Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern Master Religionshistorie HFM2-REL Intern Master Viking and medieval norse studies HFM2-VMNS Intern Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern Øvrig Norskforinternasjonalestudenter NORINT Intern

13 Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern Bachelor Biologi MNB-BIO Intern Bachelor Elektronikk og datateknologi MNB-ELD Intern Bachelor Fysikk, astronomi og meteorologi MNB-FAM Intern Bachelor Geofag: geologi, geofysikk og geografi MNB-GEO Intern Bachelor Informatikk: design, bruk, interaksjon MNB-INFD Intern Bachelor Informatikk: nanoelektronikk og robotikk MNB-INFN Intern Bachelor Informatikk: programmering og nettverk MNB-INFP Intern Bachelor Informatikk: språk og kommunikasjon MNB-INFS Intern Bachelor Kjemi MNB-KJEMI Intern Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern LJa~II~I~JI I. I, ivia~~i iiolii(i\, II II~JI I IIOLII(F~ ~J5 LVI\I IIJflJ5I I~lIMD I~,Ir IVII IL)IVII I I IflL~I II Bachelor Materialer, energi og nanoteknologi MNB-MENA Intern Bachelor Molekylærbiologi og biologisk kjemi MNB-MBK Intern Master Anvendt matematikk og mekanikk MNM2-ANMAT Intern Master Astronomi MNM2-AST Intern Master Biologi MNM2-BIO Intern Master Biodiversitet og systematikk Intern Master Elektronikk og datateknologi MNM2-ELD Intern Master Fysikk MNM2-FYS Intern Master Geofag MNM2-GEO Intern Master Geologiske prosessers fysikk MNM2-PGP Intern Master Informatikk: design, bruk, interaksjon MNM2-INFD Intern Master Informatikk: nanoelektronikk og robotikk M NM 2-INFN Intern Master Informatikk: programmering og nettverk MNM2-INFP Intern Master Informatikk: språk og kommunikasjon MNM2-INFS Intern Master Innovasjon og entreprenørskap MNM2-ENT Intern Master Kjemi MNM2-KJEMI Intern Master Matematikk MNM2-MAT Intern Master Materialer, energi og nanoteknologi MNM2-MENA Intern Master Modellering og dataanalyse MNM2-MOD Intern Master Molekylær biovitenskap M N M2-M BV Intern Master Nettverks- og systemadministrasjon MNM2-NSA Intern Master (erf.) IT og ledelse MNME-ITLED Ekstern Master(erf.) Kliniskfarmasi MNME-KLIFA Ekstern Master (femårig) Farmasi, femårig studium MNM5-FARM Intern Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern Dét odontol9giskefäkultet Bachelor Tannpleie ODB-TP Intern Master (femårig) Odontologi ODM5-ODONT Intern Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium ODV-SPES3 Ekstern Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium ODV-SPES5 Ekstern Det sarnfunnsvitènskapjjge fakulte! -. Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern Årsenhet Sosiologi SV1-SOS Intern Bachelor Europastudier(EU) SVB-EURO Intern

14 Bachelor Internasjonale studier SVB-l NTER Intern Bachelor Kultur og kommunikasjon SVB-KULKOM Intern Bachelor Offentlig administrasjon og ledelse SVB-OADM Intern Bachelor Psykologi SVB-PSY Intern Bachelor Samfunnsgeografi SVB-SGO Intern Bachelor Samfunnsøkonomi SVB-ECON Intern Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern Master Development Geography SVM2-DEVG Intern Master Organisasjon, ledelse og arbeid SVM 2-OLA Intern Master Peace and Conflict Studies SVM2-PECOS!ntern Master Psykologi SVM2-PSY Intern M aster Sa mfu n nsgeografi SVM 2-SGO Intern Master Samfunnsøkonomi SVM2-ECON Intern Master Sosialantropologi SVM2-SANT Intern Master Sosiologi SVM2-SOS Intern Master Statsvitenska p SVM 2-5W Intern Master Teknologi, innovasjon og kunnskap SVM2-TIK Intern Master (femårig) Samfunnsøkonomisk analyse SVM5-ECON Intern Master (kort) Society, Science and Technology in Europ SVMA-ESST Intern Profesjon Psykologi, seksårig studium SVC-PSY Intern Øvrig NOMA-studenter, Det samfunnsvitenskapelige fakultet SVNOMA Ekstern Det utdanningsvitenska~hge fakul~et Årsen het Lærevansker og særskilte behov i et system- og individ persp. UV1-SPED3 Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway PPUTFN Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid PPUDELT Intern Bachelor Pedagogikk UVB-PED Intern Bachelor Spesialpedagogikk UVB-SPED Intern Master Comparative and International Education UVM2-CIE Intern Master European Youth Studies UVM2-EYS Intern Master Higher Education UVM2-HED Intern Master Higher Education, fellesgrad UVM2-HEEM Intern Master Lesing og skriving i skolen UVM2-LSS Intern Master Pedagogikk UVM2-PED Intern Master Special Needs Education UVM2-SNED Intern Master Spesialpedagogikk UVM2-SPED Intern Master Spesialpedagogikk, deltid UVM2-SPEDD Intern Master Spesialpedagogikk, deltidsstudium i Sandane UVM2-SPEDS Intern Master (erf.) Special and lnclusive Education UVME-SIE Ekstern Master (erf.) Utdanningsledelse UVM E-UTLED Intern Master (femårig) Lektorprogrammet, femårig studium UVM5-LEKT Intern VH Veiledning for lærere, høyere nivå UVVEILHN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det utdanningsvitenskape fakultet UVNOMA Ekstern PLnnet Øvrig Den internasjonale som merskolen 155 Intern Øvrig Scandinavian Urban Studies Term HECUASUST Ekstern

15 \tet LE~6 2_ Fordeling av nye studleplasser på fakultet/program i. Nye Nye Nye Nye Gjenstående Total økning uv PU (1-årig) i rig Lærerutd årig Muster logopedi 20 ing master lærerutd muv ~ V g Psykologi profesjon funnspkonoml, bachelor itenskap, bachelor antropologi, bachelor ologi, bachelor ~ master organisering, læring og arbeid 30 SV ~ Klin.ernæring ingsbasert master geniatrisk sykepleie 15 sin 10 sgrad European master in Keålth econornicu 15 SumMED MN 5-ing master I farmasi 2 3 T,årlg master ELD, Medisinsk teknologi 5 sikk, astronomi og meteorologi, bachelor 10 ~-eologi, geofysikk og geografi, bachelor Elektronikk og datateknologi, bachelor 5 nformatlkk, programmering og nettverk, bachelor 8 rformatlkk, bachelor 20 2 Egitale medier, bachelor 10 1 Klemi, bachelor 5 Materialer, energi og nanoteknologi 3 Toårig master i Informatikk 25 2 Bachelorprogrammer 16 i ummn ) ing jus umif -., ~JO_ Tf Kristendom, bachelor ~irig master i Religion og samfunn 10 umtp 510., 15 i i i pnåk, bachelor TK- Master i tverrfaglige kjønnsstudier 10 aster Asiatiske og afrikanske studier 8 aster Medlevitenskap aster Europeiske og amerikanske områdestudier aster leuropeiske og amerikanske litteraturstudier 2 sterieuropeiskespråk 2 lesgnad master i Appi ed linguistics 5 ellesgrad master i Viking and Medieval norse stud en 15 achelor i nordiske studier 15 achelor i Asiatiske og afrikanske studier 10 achelor i lingvistikk 5 umuf ~.. - is 10~ umulo 0 I 0 =6 Si 755

16

17 UiO Universitetet i Oslo Notat 9~L&~ 3 Til: UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet HF Det humanistiske fakultet MED Det medisinske fakultet TF Det teologiske fakultet JU Det juridiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ~ ~T r ~+ 4,~,,~,.,, 1, ~ Ç ~~~ Åa~u.JL~I. 1,,,li-,. OD Det odontologiske fakultet Dato: Saksnr..: 2013/3294 AASHIL Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2014/15 Studiéävd~iingen (STA) minner om frist i. april 2013 for å levere forslag om etableringer og nedleggingerav studietilbud studieåret , inkludert ev. ønsker om nye studieplasser. Som restfrå tildeling i revidert nasjonalbudsjett i 2012, gjenstår kun 20 toårige studieplasser i kategori D til fordeling for studieåret Informasjon om hvordan endringer i studietilbudet skal meldes inn ligger på nettsiden for etablering, endring og nedlegging av studier: ansatte/arbeidsstotte/sta/emner og program/etablering endring nedlegging/aarshjul/index.ht ml Komplett oversikt over det planlagte studietilbudet Vedlagt følger en oppdatert oversikt over UiOs totale studietilbud, med utgangspunkt i fjorårets styresak om UiOs stuclieprogramportefølje. Fakultetene bes gå gjennom sine studier i listen og melde eventuelle behov for korrigeringer til STA. Med hilsen Monica Bakken studiedirektør Kristin Fossum Stene seksjonssjef Universitetsdirektøren Telefon: Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Telefaks: Problemveien 7,9. et., 0313 Oslo

18 UiO Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandlere: Åshild Elsebutangen Lunde, , a.e.lunde(äadmin.uio.no Jonny Roar Sundnes, , j.r.sundnes~admin.uio.no

19 V Studietilbud ved UiO Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans Det teologiske fakultet Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern Bachelor Teologi og kristendom TFB-TEOKRI Intern Master lntercontextual Theology TFM2-ICONT Intern Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern De~juridi~ke fakultet Baàhelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern Master (erf.) Risk Management and Marine Insurance JFME-RMMI Ekstern Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern V Det medisinske fakultet Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern Master Ernæring MFM2-ERN Intern Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern Master European Master in Health Economics and Management MFM2-EMHEM Intern Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern Master International Community Health MFM2-INTHE Intern Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern Master Sykepleievitenskap, deltid MFM2-SYKVD Intern Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern Master (erf.) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer MFME-PSA Ekstern Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern Profesjon Forskerlinjen i med isinstudiet MEDFORSK Intern Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern ~èt humanisti~kef~kultet Årsenhet Allmenn litteraturvitenska p HF1-LIT Intern Årsenhet Arkivkunnskap HF1-ARKIV Intern Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern

20 Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur i NORINTFAG Intern Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet Årsenhet Historie HF1-HIS Intern Årsen het Ku nsthistorie HF1-KU N Intern Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern Årsenhet Norsk språk og litteratur i et fremmedspråkperspektiv HF1-NOR Intern Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern Bacheior Arkeologi og konservering HFB-ARKO intern Bachelor Asiatiske og afrikanske studier HFB-AAS Intern Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern Bachelor Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område HFB-EURAM Intern Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern Bachelor Historie HFB-HIS Intern Bachelor Kunsthistorie HFB-KU N Intern Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern Master Asiatiske og afrikanske studier HFM2-AAS Intern Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern Master Estetiske studier HFM2-EST Intern Master Europeiske og amerikanske områdestudier HFM2-EAS Intern Master Europeiske språk HFM2-SPR Intern Master Filosofi HFM2-FIL Intern Master GenderStudies HFM2-GENS Intern Master Historie HFM2-HIS Intern Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern Master ldéhistorie HFM2-IDE Intern Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern Master Kulturhistorie og museologi HFM2-KUMU Intern Master Kunsthistorie H FM2-KUN Intern Master Lingvistikk HFM2-LING Intern Master Litteraturstudier H FM2-LIT Intern Master Medievitenskap H FM2-MVIT Intern Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern Master Religionshistorie HFM2-REL Intern Master Viking and medieval norse studies HFM2-VMNS Intern Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern Øvrig Antikkstudier i utlandet ANTUTL Intern

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Studietilbud ved UiO studieåret 2014-15 Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans Det teologiske fakultet Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern Bachelor Kristendom,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 123/15 26.11.2015 Dato: 10.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12273 Opptaksrammer 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter UU-sak 61/15: uu-sak

Detaljer

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul

SAKSTITTEL: Videreutvikling av studieprogramporteføljen: rutiner og årshjul Sakstype: Møtesaksnr.: Sak 3 Møtenr. 3/11 Vedtakssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Seksjonssjef Kristin Fossum Stene Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Jonny Roar Sundnes, Avdeling for fagstøtte. Endring av studie- og eksamensforskriften - gradstitler

Jonny Roar Sundnes, Avdeling for fagstøtte. Endring av studie- og eksamensforskriften - gradstitler UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sak4 1/2015

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25.

ORIENTERINGSSAK. Opptakstallene høsten 2012 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING. Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING ORIENTERINGSSAK Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Fra: Avdeling for utdanning Arkivref.: 2012/2637 JJO010/508 Opptakstallene høsten 2012 Universitetsstyret

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24. september 2015 Notatdato: 10. september 2015

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16 Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16 Dekanen foreslår med virkning fra studieåret 2015-16 1. at følgende studieprogram

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger). Fakultetenes forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen 2014/2015 Runde 1 V-2013: Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sakS 7/2014

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder

Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av notat fra undervisningsleder Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: instituttstyret Dato: 4.9.2015 Sak 53/2015 Ressursbehov i lærerutdanningene - vurderinger på grunnlag av

Detaljer

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU

Søknad om nye studieplasser i PPU fra våren 2016, fra NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 1/03228-3 Deres ref. 1/4196 Dato 09..201 Søknad om nye

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret

Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Det femårige masterstudiet i klinisk ernæring flytting av studiestart fra vårsemesteret til høstsemesteret Til: Det medisinske fakultet ved studiedekan Kristin Heggen Fra: Avdeling for ernæringsvitenskap

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 124/15 26.11.2015 Dato: 16.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/12488 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall oppfølging av etatsstyringsmøtet

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen Arkivkode: ) Styresak: 82/13 Sak nr.: ; / Møte: 11.12.13 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer Bakgrunn Universitetsstyret vedtar årlig endringer

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Studiumnavn 2012 2013 2014

Studiumnavn 2012 2013 2014 SAMORDNET OPPTAK (omfatter opptak til 3-årige bachelorprogrammer, årsenheter, femårige integrerte masterprogrammer og seksårige profesjonsstu OPPTAKSPOENG ("1-KARAKTERPOENG") NTNU Høgskolen i Gjøvik Arkitektur

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren

Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren Programrevisjonen(e) - status og framdrift fram mot sommeren p.t. 1. mai Ferdigstillelse av Program (læringsutbytte)beskrivelsene i henhold til FELLES MAL 4. mai 2015 Innsending av Reviderte Programbeskrivelser

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007 Saksnummer 05/18619 1 Data med kommentarer Kilder: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Opptak til masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Opptak til masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) Til Universitetets studiekomitè Fra Studiedirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr: Sak 3 Møtenr. 2/11 Møtedato: 17.03.2011 Notatdato: 28.02.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Birgitte Eikeset Opptak

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Universitetet i Oslo Studieavdelingen

Universitetet i Oslo Studieavdelingen Universitetet i Oslo Studieavdelingen Minoritetsstudenter ved Universitetet i Oslo 2011 Innledning Universitetet i Oslo (UiO) innhenter årlig opplysninger om studentenes familietilhørighet for å få kjennskap

Detaljer

Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Elisabeth Hovdhaugen Rapport 47/2014 Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo Elisabeth Hovdhaugen

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Sakstittel: Professor II stilling i medisinsk fysikk ved Fysisk institutt. Forlenget

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer