Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren"

Transkript

1 UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Vedtakssak Møtenr.: 4/2013 Møtedato: 17. juni2013 Notatdato: 4. juni 2013 Arkivsaksnr.: 2013/3294 Sàksbehandler: Jonny Roar Sundnes og Åshild E. Lunde, Studieavdelingen SAKSTITFEL: Universitetet i Oslos studieprogramportefølje for studieåret 20 14/2015 Hovedproblemstillinger i saken: Universitet~styret en far en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studieprogramportefølje for studieåret 2o14/2015..Uiliversitetsstyret behandler saken på grunnlag av UiOs strategidokumenter, forskrift om studièrog,éksamener ved UiO, og årshjul for programportefølje og opptaksrammer. Fakultetene har meldt inn forslag til etableringer og nedlegginger av studieprogram og til fordeling av nye studieplässer. Etablering av nye studieprogram innenfor rammen har budsjettmessige konsekvensèr på det enkelte fâkultet. For fordeling av nye studieplasser vises det til styresak Årspian med ambisjoner og tiltak 2o14-2d16%±.fOrdeling av antatt statsbevilgning Forslag til vedtak: a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen: Årsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet Årsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet b) Det etableres ingen nye studietilbud med tilførsel av nye studieplasser, jfr styresak Årsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning c) Følgende studietilbud nedlegges: Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det juridiske fakultet Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet d) Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tråd med fakultetets innstilling. e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2014/2015. g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

2 UiO unn-elin Aa. Bjørneboe universitetsdirektør Studiedirektør Vedilegg: i. Oversikt over studietilbudet. 2. Oversikt over fakultetenes innmelding ift. studieporteføljen for 2014/2015. ~. Oversud over tuaenng av rrisxe sturnepiassmiaier ae senere arene.

3 FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN FREMLEGGSNOTAT Møtesaksnr.: Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato.: 29. mai 2013 Arkivsaksnr: 2013/3294 Saksbehandler: jonnyrsu TIL UNIVERSITETS STYRET Universitetet i Oslos studieprogramportefølje for studieåret 20 14/2015 Studieporteføljen blir behandlet i tråd med årshjulet for portefølje og opptaks rammer. Med dette notatet får universitetsstyret en samlet sak om Universitetet i Oslos (UiO) studieprogramportefølje for studieåret 2014/ Saksframstillingen bygger på innspill fra fakultetene og på UiOs strategidokumenter. Som ledd i forberedelsen til styrevedtak har saken vært behandlet i studiekomiteen og på dekanmøtet. Formålet med behandlingen i studiekomiteen var å legge til rette for en strategisk vurdering av den samlede programporteføljen og av innretningen på forslagene til etablering og nedlegging av studietilbud. Dekanmøtet diskuterte fordelingen av friske studieplassmidler i sammenheng med budsjettet for Saken er delt inn i følgende kapitler: 1. Komplett oversikt over studietilbudet 2. Etableringer og nedlegginger av studieprogram 3. Fordeling av friske studieplassmidler 4. Forslag til vedtak 1. Komplett oversikt over studietilbudet Vedlegg 1 viser en oversikt over UiOs samlede studieprogramportefølje. I oversikten listes de studietilbudene som per i dag tilbys ved UiO, med unntak av etter- og videreutdanning. Varianter av samme type studietilbud er listet som ett, det vil si at ulike typer enkeltemner, deler av studier og utvekslingsprogram ikke er tatt med i listen. Studier som ikke lenger har opptak og som er under utfasing er også utelatt, selv om det fortsatt finnes studenter på programmet. 2. Etableringer og nedlegginger av studieprogram i studieåret 2013/2014 Fakultetenes faglige vurderinger og prioriteringer er hovedgrunnlaget for styring og utvikling av studieporteføljen. Universitetsstyrets beslutninger skal baseres på en helhetlig vurdering av porteføljen. Side i

4 Fakulteter som ønsker å etablere nye studietilbud har blitt bedt om kort å gjøre rede for studietilbudet i forhold til UiOs strategi og fagprofil, og i forhold til ressurser. Fakulteter som ønsker å legge ned studietilbud må kort begrunne forslaget og redegjøre for hvordan frigjorte ressurser vil bli disponert. Se vedlegg 2 for en komplett oversikt over fakultetenes imimeldinger. UiOs årsplan for (tiltak 1) slår fast at utvikling av programporteføljen skal skje i tråd med de faglige prioriteringene med vekt på kvalitet i forskningsbasert utdanning, relevans for samfunn og arbeidsliv og etterspørsel fra søkerne. Porteføljeutviklingen skal følge dimensjonene som er trukket opp i Strategi 2020 knyttet til livslang læring, internasjonal profil, tverrfaglighet, innovasjon og nasjonalt samarbeid og arbeidsdeling. Arspianen nevner spesielt at UiO skal etablere fellesgrader i tråd med vedtatte prinsipper og at tverrfaglige studietilbud knyttet til strategiske forskningssatsinger, som UiOs energiinitiativ og satsingen innen livsvitenskap og andre langsiktige forskningssatsinger, skal særskilt vurderes. Foreslåtte etableringer Nytt program Kommentar HF Årsenhet i Det er god søking til bachelorprogrammet, men stort frafall. italiensk Antatt stor etterspørsel blant søkere som nok i noen grad tar eller har tatt resten av sin utdannelse ved andre institusjoner. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelor. HF Årsenhet i Det er god søking til bachelorprogrammet, men stort frafall. portugisisk Antatt stor etterspørsel blant søkere som nok i noen grad tar eller har tatt resten av sin utdannelse ved andre institusjoner. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelor. TF (navn avklares Omlegging av bachelor i teologi og kristendom, som foreslås i fakultetsstyre- nedlagt. Det nye programmet er rettet mot kirkelig møte ) undervisning og utdanning av menighetspedagoger/ trosopplærere i Den norske kirke. Den store trosopplærings satsingen i kirken har gitt økt behov for kompetanse på området. Gjennom samarbeid med Høgskulen i Volda og Det praktisk-teologiske seminar vil programmet inneholde emne i filmdidaktikk, religionspedagogikk (med musikk) og et integrert praksisemne rettet inn mot trosopplæring. Programmet vil kunne rekruttere både til master i kristendomskunnskap og master i religion og samfunn. Finansiering: Studieplasser omfordeles fra bachelorprogrammet som legges ned. Side 2

5 liv Masterprogra Digitale medier og digital kompetanse omtales i en rekke m i Læring og stortingsmeldinger både som redskaper for å demokratisere mediedesign i tilgangen til kultur og kunnskap og som forutsetninger for kultursektoren kulturelt mangfold. Kulturinstitusjoner - museer, vitensentre og kulturarvsorganisasjoner - har et pålegg om at digitale ressurser skal være tilgjengelig for alle. Dette innebærer utvikling av nye formidlingsformer og pedagogiske tiltak for livslang læring og et variert publikum: barn, familier, ungdommer, elever og studenter, syns- og hørseishemmede, og eldre. Til sammen belyser meldingene og andre nasjonale rapporter behovet for økt kompetanse og høyere utdanning innen forsknings-, undervisnings-, og kompetansefeltet rundt læring og mediedesign i kultursektoren. I vedlegget fra UV er det redegjort for faglig og strategisk begrunnelse for forslaget, samt for ressurser. Vedlagt ligger også programplan for det nye studieprogrammet, samt støtteerklæringer fra NHM, KHM og Naturfagsenteret. Finansiering: UVs vurdering er at etableringen forutsetter friske studieplassmidler, jf. kapittel 3. Fakultetet har i tillegg etablert en ny studieretning innenfor masterprogrammet i pedagogikk, Kommunikasjon, design og læring. Denne er opprettet innenfor eksisterende opptaksrammer for masterprogrammet i pedagogikk, med oppstart høsten Foreslåtte nedlegginger Studieprogram Begrunnelse JF Master i Risk Programmet er eksternt finansiert og ble opprettet på Management initiativ av Cefor - The Nordic Association of Marine and Marine Insurers. På grunn av manglende oppslutning om Insurance programmet ble Instituttet og dets samarbeidspartnere enige om at programmet skulle legges ned i august Fakultetsstyret har sluttet seg til dette. JF arbeider parallellt med utvikling av et annet erfaringsbasert program som vurderes som er strategisk viktigere og innebærer et internasjonalt forskningssamarbeid innenfor energiretten, og ikke bare et undervisningssamarbeid. TF Bachelor i Programmet har uklar profil og har over flere år hatt lav Side 3

6 teologi og kristendom oppslutning. Ny bachelor vil erstattet dette studiet. HF Faget Fakultetsstyret ved HF fattet 12. april vedtak om å anbefale nederlandsk at studieretningene i nederlandsk på bachelor og master (dvs, studie- nedlegges som en konsekvens av at det ikke vil være retning i neder- førstestillinger i faget etter Det kan uavhengig avdette landsk på vedtaket fortsatt tilbys en 40-gruppe i nederlandsk. bachelor og Ettersom dette på sikt vil gi en avvikling av fagområdet master) nederlandsk, ønsker HF at saken behandles av universitetsstyret, jf. forskrift om studier og eksamener ved UiO 3.2 (3). Se nærmere begrunnelse for forslaget i det vedlagte notatet fra HF. 3. Fordeling av friske studieplassmidler Vi gir her en kortfattet oppsummering av ønskene om fordeling av friske studieplassmidler. Vedtak om fordeling fattes i styresak Arsplan med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning ønske om studieplasser til nye studietilbud: Nytt program Nye Kommentar plasser TF Bachelor i Kristendom, 10 Programmet etableres på grurmiag av at kultur og kommunikasjon 10 plasser omdisponeres fra bachelor i teologi og kristendom, som foreslås nedlagt. Fakultetet ber om 10 friske plasser i tillegg. Søkergrunnlaget til TFs bachelorstudier kan indikere at rammen ikke bør økes. liv Master i Læring og 30 Fakultetet vil kunne starte programmet mediedesign i også med 20 nye studieplasser. kultursektoren Fakultetet har ikke vurdert det som aktuelt å etablere programmet ved omdisponering av plasser fra master studiet i pedagogikk. Masterstudiet har en ramme på 147 plasser, men har de siste årene kun fyllt 50-60% av denne rammen. Det er dermed et klart potensiale for å iverksette tiltak for å fylle ledige plasser. Side 4

7 ønske om studieplassmidler til eksisterende studietilbud Studieprogram Nye Kommentar plasser HF Master i Asiatiske og afri- 2 HF viser til at den økte tildelingen som kanske studier, studie- ble gitt til bachelorstudiet i 2013 vil gi økt retning Chinese society rekrutteringsgrunnlag til master. and politics I-IF IVIaster i Europeiske og 4 amerikanske litteratur studier, studieretning engelsk litteratur HF viser til at omstillingsmidler bl.a. til HF Master i Historie 5 forskuttering av stillinger gir økte undervismngsressurser. HF Master i Medievitenskap 4 HF Master i Nordiske studier 5 SV Master i Organisasjon, 5 SV viser til stor etterspørsel. økning på ledelse og arbeid master vil gi et bedret forholdstall mellom bachelor og master på SV. SV Master i Psykologi 5 SV viser til stor etterspørsel. økning på master vil gi et bedret forholdstall mellom bachelor og master på SV. Det er en uttrykt forutsetning fra Kunnskapsdepartementets side at fordeling av nye studieplasser skal gi en reell økning i antallet studenter som blir tatt opp. Dersom nye studieplasser tildeles et nytt studietilbud, bør det derfor være innenfor et fagområde med tilstrekkelig god etterspørsel til at plassene blir fylt opp. Tilsvarende bør nye studieplasser tildeles eksisterende studietilbud med tilstrekkelig god søkning til at det gir en reell økning i antallet opptatte studenter som tilsvarer økningen i opptaksramme. UiO har 20 friske studieplasser i finansieringskategori D (masternivå) til fordeling høsten Rektoratet har behandlet saken ultimo april, og foreslår at de tilgjengelige studieplassene deles mellom HF og SV med ti plasser til hvert fakultet. HF har fått betydelig færre friske studieplasser enn de andre fakultetene de senere år, jf. vedlegg 3. Videre er det ved SV stor etterspørsel etter programmene hvor fakultetet har foreslått en styrking av rammen, og det er god grunn til å tro at tilførsel av studieplasser vil gi en tilsvarende økning i studenttallet. Side 5

8 UV har ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjort hvorfor programmet ikke kan opprettes gjennom intern omdisponering av ressurser og lærekrefter ved instituttet, når en betydelig andel av studieplassene ved masterprogrammet i pedagogikk ikke er fyllt opp. Saken om studieprogramproteføljen ble behandlet i Studiekomiteen 16. mai. Komiteen anbefaler at et forslag om etablering av Master i læring og mediedesign i kultursektoren også må forankres tydeligere i ledelsen på UV og HF, med tanke på mulig konkurranse med eksisterende tilbud. 4. Forslag til vedtak a) Følgende studietilbud etableres på grunn~lag av omdisponering innenfor rammen: Årsenhet i Italiensk ved Det humanistiske fakultet Årsenhet i Portugisisk ved Det humanistiske fakultet Bachelorprogram ved Det teologiske fakultet b) Det etableres ingen nye studietilbud med tilførsel av nye studieplasser, jfr styresak Arspian med ambisjoner og tiltak fordeling av antatt statsbevilgning c) Følgende studietilbud nedlegges: Master i Risk Management and Marine Insurance ved Det juridiske fakultet Bachelor i teologi og kristendom ved Det teologiske fakultet d) Faget nederlandsk ved Det humanistiske fakultet nedlegges i tråd med fakultetets innstilling. e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2014/2015. g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader. Med hilsen Gunn-Elin Aa. Bjørneboe universitetsdirektør Monica Bakken studiedirektør Side 6

9 Vedlegg: 1. Oversikt over studietilbudet. 2. Oversikt over fakultetenes iririmelding ift. studieporteføljen for 2014/ Oversikt over tildeling av friske studieplassmidler de senere årene. Side 7

10

11 Studietilbud ved UiO studieåret Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans Det teologiske fakultet Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern Bachelor Teologi og kristendom TFB-TEOKRI Intern Master Intercontextual Theology TFM2-ICONT Intern Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern Det juridike fakultet Bachelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FIN F Intern Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern Master (erf.) Risk Management and Marine Insurance JFME-RMMI Ekstern Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern Master (kort) PubIic International Law JFML-PIL Intern Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern V V V V Det medisinske fakultet - Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL lnte~n Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern Master European Master in Health Economics and Managemént MFM2-EMHEM Intern Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern Master International Community Health MFM2-INTHE Intern Master Sykepleievitenskap MFM2 SYKV Intern Master Sykepleievitenska p, deltid M FM2-SYKVD Intern Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern Master (erf.) Helseadministrasjon MFM E-H ELAD Intern Master (erf.) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer MFME-PSA Ekstern Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern Profesjon Forskerlinjen i medisinstudiet MEDFORSK Intern Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern Det humanist~ke fakultet - Årsenhet Allmenn litteraturvitenskap HF1-LIT Intern Årsenhet Arkivkunnskap HF1-ARKIV Intern Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur i NORINTFAG Intern

12 Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet Årsenhet Historie HF1-HIS Intern Årsenhet Kunsthistorie HF1-KU N Intern Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern Årsenhet Nordisk, særlig norsk språk og litteratur HF1-NOR Intern Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern Bachelor Arkeologi og konservering HFB-ARKO Intern Bache!or Asiatiske og afrikanske studier HFB AAS Intern Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern Bachelor Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område HFB-EURAM Intern Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern Bachelor Historie HFB~HlS Intern Bachelor Ku nsthistorie HFB-KUN Intern Bachelor Lingvistikk HFB-LI NG Intern Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern Master Asiatiske og afrikanske studier HFM2-AAS Intern Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern Master Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFM2-EST Intern Master Europeiske og amerikanske områdestudier HFM2-EAS Intern Master Europeiske språk HFM2-SPR Intern Master Filosofi HFM2-FIL Intern Master GenderStudies HFM2-GENS Intern Master Historie HFM2-HIS Intern Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern Master Idéhistorie HFM2-IDE Intern Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern Master Kulturhistorie og museologi HFM2-KUMU Intern Master Kunsthistorie HFM2-KU N Intern Master Lingvistikk HFM2-LING Intern Master Europeiske og amerikanske litteraturstudier HFM2-LIT Intern Master Medievitenskap HFM2-MVIT Intern Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern Master Musikkvitenskap HFM2-M US Intern Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern Master Religionshistorie HFM2-REL Intern Master Viking and medieval norse studies HFM2-VMNS Intern Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern Øvrig Norskforinternasjonalestudenter NORINT Intern

13 Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet Årsenhet Realfag MN1-REAL Intern Bachelor Biologi MNB-BIO Intern Bachelor Elektronikk og datateknologi MNB-ELD Intern Bachelor Fysikk, astronomi og meteorologi MNB-FAM Intern Bachelor Geofag: geologi, geofysikk og geografi MNB-GEO Intern Bachelor Informatikk: design, bruk, interaksjon MNB-INFD Intern Bachelor Informatikk: nanoelektronikk og robotikk MNB-INFN Intern Bachelor Informatikk: programmering og nettverk MNB-INFP Intern Bachelor Informatikk: språk og kommunikasjon MNB-INFS Intern Bachelor Kjemi MNB-KJEMI Intern Bachelor Matematikk og økonomi MNB-MAEC Intern LJa~II~I~JI I. I, ivia~~i iiolii(i\, II II~JI I IIOLII(F~ ~J5 LVI\I IIJflJ5I I~lIMD I~,Ir IVII IL)IVII I I IflL~I II Bachelor Materialer, energi og nanoteknologi MNB-MENA Intern Bachelor Molekylærbiologi og biologisk kjemi MNB-MBK Intern Master Anvendt matematikk og mekanikk MNM2-ANMAT Intern Master Astronomi MNM2-AST Intern Master Biologi MNM2-BIO Intern Master Biodiversitet og systematikk Intern Master Elektronikk og datateknologi MNM2-ELD Intern Master Fysikk MNM2-FYS Intern Master Geofag MNM2-GEO Intern Master Geologiske prosessers fysikk MNM2-PGP Intern Master Informatikk: design, bruk, interaksjon MNM2-INFD Intern Master Informatikk: nanoelektronikk og robotikk M NM 2-INFN Intern Master Informatikk: programmering og nettverk MNM2-INFP Intern Master Informatikk: språk og kommunikasjon MNM2-INFS Intern Master Innovasjon og entreprenørskap MNM2-ENT Intern Master Kjemi MNM2-KJEMI Intern Master Matematikk MNM2-MAT Intern Master Materialer, energi og nanoteknologi MNM2-MENA Intern Master Modellering og dataanalyse MNM2-MOD Intern Master Molekylær biovitenskap M N M2-M BV Intern Master Nettverks- og systemadministrasjon MNM2-NSA Intern Master (erf.) IT og ledelse MNME-ITLED Ekstern Master(erf.) Kliniskfarmasi MNME-KLIFA Ekstern Master (femårig) Farmasi, femårig studium MNM5-FARM Intern Øvrig Gründerskolen MNGRUNDER Intern Øvrig Sosialt entreprenørskap MNSOSENT Intern Dét odontol9giskefäkultet Bachelor Tannpleie ODB-TP Intern Master (femårig) Odontologi ODM5-ODONT Intern Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, treårig studium ODV-SPES3 Ekstern Øvrig Spesialistutdanning i odontologi, femårig studium ODV-SPES5 Ekstern Det sarnfunnsvitènskapjjge fakulte! -. Årsenhet Psykologi SV1-PSY Intern Årsenhet Statsvitenskap SV1-STV Intern Årsenhet Sosiologi SV1-SOS Intern Bachelor Europastudier(EU) SVB-EURO Intern

14 Bachelor Internasjonale studier SVB-l NTER Intern Bachelor Kultur og kommunikasjon SVB-KULKOM Intern Bachelor Offentlig administrasjon og ledelse SVB-OADM Intern Bachelor Psykologi SVB-PSY Intern Bachelor Samfunnsgeografi SVB-SGO Intern Bachelor Samfunnsøkonomi SVB-ECON Intern Bachelor Sosialantropologi SVB-SANT Intern Bachelor Sosiologi SVB-SOS Intern Bachelor Statsvitenskap SVB-STV Intern Bachelor Utviklingsstudier SVB-UTV Intern Master Development Geography SVM2-DEVG Intern Master Organisasjon, ledelse og arbeid SVM 2-OLA Intern Master Peace and Conflict Studies SVM2-PECOS!ntern Master Psykologi SVM2-PSY Intern M aster Sa mfu n nsgeografi SVM 2-SGO Intern Master Samfunnsøkonomi SVM2-ECON Intern Master Sosialantropologi SVM2-SANT Intern Master Sosiologi SVM2-SOS Intern Master Statsvitenska p SVM 2-5W Intern Master Teknologi, innovasjon og kunnskap SVM2-TIK Intern Master (femårig) Samfunnsøkonomisk analyse SVM5-ECON Intern Master (kort) Society, Science and Technology in Europ SVMA-ESST Intern Profesjon Psykologi, seksårig studium SVC-PSY Intern Øvrig NOMA-studenter, Det samfunnsvitenskapelige fakultet SVNOMA Ekstern Det utdanningsvitenska~hge fakul~et Årsen het Lærevansker og særskilte behov i et system- og individ persp. UV1-SPED3 Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning PPU Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway PPUTFN Intern Årsenhet Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid PPUDELT Intern Bachelor Pedagogikk UVB-PED Intern Bachelor Spesialpedagogikk UVB-SPED Intern Master Comparative and International Education UVM2-CIE Intern Master European Youth Studies UVM2-EYS Intern Master Higher Education UVM2-HED Intern Master Higher Education, fellesgrad UVM2-HEEM Intern Master Lesing og skriving i skolen UVM2-LSS Intern Master Pedagogikk UVM2-PED Intern Master Special Needs Education UVM2-SNED Intern Master Spesialpedagogikk UVM2-SPED Intern Master Spesialpedagogikk, deltid UVM2-SPEDD Intern Master Spesialpedagogikk, deltidsstudium i Sandane UVM2-SPEDS Intern Master (erf.) Special and lnclusive Education UVME-SIE Ekstern Master (erf.) Utdanningsledelse UVM E-UTLED Intern Master (femårig) Lektorprogrammet, femårig studium UVM5-LEKT Intern VH Veiledning for lærere, høyere nivå UVVEILHN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det utdanningsvitenskape fakultet UVNOMA Ekstern PLnnet Øvrig Den internasjonale som merskolen 155 Intern Øvrig Scandinavian Urban Studies Term HECUASUST Ekstern

15 \tet LE~6 2_ Fordeling av nye studleplasser på fakultet/program i. Nye Nye Nye Nye Gjenstående Total økning uv PU (1-årig) i rig Lærerutd årig Muster logopedi 20 ing master lærerutd muv ~ V g Psykologi profesjon funnspkonoml, bachelor itenskap, bachelor antropologi, bachelor ologi, bachelor ~ master organisering, læring og arbeid 30 SV ~ Klin.ernæring ingsbasert master geniatrisk sykepleie 15 sin 10 sgrad European master in Keålth econornicu 15 SumMED MN 5-ing master I farmasi 2 3 T,årlg master ELD, Medisinsk teknologi 5 sikk, astronomi og meteorologi, bachelor 10 ~-eologi, geofysikk og geografi, bachelor Elektronikk og datateknologi, bachelor 5 nformatlkk, programmering og nettverk, bachelor 8 rformatlkk, bachelor 20 2 Egitale medier, bachelor 10 1 Klemi, bachelor 5 Materialer, energi og nanoteknologi 3 Toårig master i Informatikk 25 2 Bachelorprogrammer 16 i ummn ) ing jus umif -., ~JO_ Tf Kristendom, bachelor ~irig master i Religion og samfunn 10 umtp 510., 15 i i i pnåk, bachelor TK- Master i tverrfaglige kjønnsstudier 10 aster Asiatiske og afrikanske studier 8 aster Medlevitenskap aster Europeiske og amerikanske områdestudier aster leuropeiske og amerikanske litteraturstudier 2 sterieuropeiskespråk 2 lesgnad master i Appi ed linguistics 5 ellesgrad master i Viking and Medieval norse stud en 15 achelor i nordiske studier 15 achelor i Asiatiske og afrikanske studier 10 achelor i lingvistikk 5 umuf ~.. - is 10~ umulo 0 I 0 =6 Si 755

16

17 UiO Universitetet i Oslo Notat 9~L&~ 3 Til: UV Det utdanningsvitenskapelige fakultet HF Det humanistiske fakultet MED Det medisinske fakultet TF Det teologiske fakultet JU Det juridiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ~ ~T r ~+ 4,~,,~,.,, 1, ~ Ç ~~~ Åa~u.JL~I. 1,,,li-,. OD Det odontologiske fakultet Dato: Saksnr..: 2013/3294 AASHIL Innmelding av studietilbud og studieplassønsker for studieåret 2014/15 Studiéävd~iingen (STA) minner om frist i. april 2013 for å levere forslag om etableringer og nedleggingerav studietilbud studieåret , inkludert ev. ønsker om nye studieplasser. Som restfrå tildeling i revidert nasjonalbudsjett i 2012, gjenstår kun 20 toårige studieplasser i kategori D til fordeling for studieåret Informasjon om hvordan endringer i studietilbudet skal meldes inn ligger på nettsiden for etablering, endring og nedlegging av studier: ansatte/arbeidsstotte/sta/emner og program/etablering endring nedlegging/aarshjul/index.ht ml Komplett oversikt over det planlagte studietilbudet Vedlagt følger en oppdatert oversikt over UiOs totale studietilbud, med utgangspunkt i fjorårets styresak om UiOs stuclieprogramportefølje. Fakultetene bes gå gjennom sine studier i listen og melde eventuelle behov for korrigeringer til STA. Med hilsen Monica Bakken studiedirektør Kristin Fossum Stene seksjonssjef Universitetsdirektøren Telefon: Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Telefaks: Problemveien 7,9. et., 0313 Oslo

18 UiO Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandlere: Åshild Elsebutangen Lunde, , a.e.lunde(äadmin.uio.no Jonny Roar Sundnes, , j.r.sundnes~admin.uio.no

19 V Studietilbud ved UiO Nivå Studieprogramnavn FS-kode Finans Det teologiske fakultet Årsenhet Kristendom TF1-TEOKRI Intern Bachelor Religion og samfunn TFB-RESA Intern Bachelor Teologi og kristendom TFB-TEOKRI Intern Master lntercontextual Theology TFM2-ICONT Intern Master Kristendomsstudier TFM2-KRIST Intern Master Profesjonsetikk og diakoni TFM2-PRODI Intern Master Religion og samfunn TFM2-RESA Intern Master Religious Roots of Europe TFM2-RRE Intern Master (erf.) Praktisk teologi TFME-PRAKT Intern Profesjon Det praktisk-teologiske seminar PRATESEM Ekstern Profesjon Teologi, seksårig studium CANDTHEOL6 Intern De~juridi~ke fakultet Baàhelor Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet JFB-DRI Intern Bachelor Kriminologi JFB-KRIM Intern Master Forvaltningsinformatikk JFM2-FINF Intern Master Kriminologi JFM2-KRIM Intern Master Rettssosiologi JFM2-RSOS Intern Master The Theory and Practice of Human Rights JFM2-HUMR Intern Master (erf.) Risk Management and Marine Insurance JFME-RMMI Ekstern Master (femårig) Rettsvitenskap, femårig studium JFM5-RV Intern Master (kort) Information and Communication Technology Law JFML-ICTL Intern Master (kort) Maritime Law JFML-MARL Intern Master (kort) Public International Law JFML-PIL Intern Øvrig Språkkurs for juridiske studenter JURSPR Intern V Det medisinske fakultet Bachelor Helseledelse og helseøkonomi MFB-HELSEL Intern Master Ernæring MFM2-ERN Intern Master Health Economics, Policy and Management MFM2-HEPAM Intern Master European Master in Health Economics and Management MFM2-EMHEM Intern Master Helsefagvitenskap MFM2-HELV Intern Master International Community Health MFM2-INTHE Intern Master Sykepleievitenskap MFM2-SYKV Intern Master Sykepleievitenskap, deltid MFM2-SYKVD Intern Master (erf.) Avansert geriatrisk sykepleie MFME-GERSY Intern Master (erf.) Helseadministrasjon MFME-HELAD Intern Master (erf.) Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer MFME-PSA Ekstern Master (femårig) Klinisk ernæring MFM5-KLERN Intern Profesjon Forskerlinjen i med isinstudiet MEDFORSK Intern Profesjon Medisin, seksårig studium MEDISIN Intern Øvrig NOMA-studenter, Det medisinske fakultet MFNOMA Ekstern ~èt humanisti~kef~kultet Årsenhet Allmenn litteraturvitenska p HF1-LIT Intern Årsenhet Arkivkunnskap HF1-ARKIV Intern Årsenhet Engelsk HF1-ENG Intern

20 Årsenhet Fagstudium i norsk språk og litteratur i NORINTFAG Intern Årsenhet Fransk HF1-FRA Intern Årsenhet Fransk årskurs for lærere, avlagt i Caen CAENFRAG Blandet Årsenhet Historie HF1-HIS Intern Årsen het Ku nsthistorie HF1-KU N Intern Årsenhet Medievitenskap HF1-MVIT Intern Årsenhet Norsk som andrespråk HF1-NOAS Intern Årsenhet Norsk språk og litteratur i et fremmedspråkperspektiv HF1-NOR Intern Årsenhet Spansk HF1-SPA Intern Årsenhet Tverrfaglige kjønnsstudier HF1-KFL Intern Årsenhet Tysk HF1-TYSK Intern Bachelor Antikk kultur og klassiske språk HFB-ANT Intern Bacheior Arkeologi og konservering HFB-ARKO intern Bachelor Asiatiske og afrikanske studier HFB-AAS Intern Bachelor Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap HFB-EST Intern Bachelor Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område HFB-EURAM Intern Bachelor Filosofi og idéhistorie HFB-FIDE Intern Bachelor Historie HFB-HIS Intern Bachelor Kunsthistorie HFB-KU N Intern Bachelor Lingvistikk HFB-LING Intern Bachelor Medievitenskap HFB-MVIT Intern Bachelor Musikkvitenskap HFB-MUS Intern Bachelor Nordiske studier HFB-NORD Intern Bachelor Religionshistorie og kulturhistorie HFB-REKU Intern Bachelor Tverrfaglige kjønnsstudier HFB-KFL Intern Master Antikk kultur og klassiske språk HFM2-ANT Intern Master Arkeologi og konservering HFM2-ARKO Intern Master Asiatiske og afrikanske studier HFM2-AAS Intern Master Culture, Environment and Sustainability HFM2-CES Intern Master Estetiske studier HFM2-EST Intern Master Europeiske og amerikanske områdestudier HFM2-EAS Intern Master Europeiske språk HFM2-SPR Intern Master Filosofi HFM2-FIL Intern Master GenderStudies HFM2-GENS Intern Master Historie HFM2-HIS Intern Master Ibsen Studies HFM2-IBS Intern Master ldéhistorie HFM2-IDE Intern Master Journalistikk HFM2-JOUR Intern Master Kulturhistorie og museologi HFM2-KUMU Intern Master Kunsthistorie H FM2-KUN Intern Master Lingvistikk HFM2-LING Intern Master Litteraturstudier H FM2-LIT Intern Master Medievitenskap H FM2-MVIT Intern Master Middelalderstudier HFM2-MAS Intern Master Musikkvitenskap HFM2-MUS Intern Master Nordiske studier HFM2-NORD Intern Master Religionshistorie HFM2-REL Intern Master Viking and medieval norse studies HFM2-VMNS Intern Master (erf.) Journalistikk HFME-JOUR Intern Øvrig Antikkstudier i utlandet ANTUTL Intern

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer