Møtebok for Formannskapet i Radøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik V Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Roy Bø FRP Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, rådgjevar plan Kjersti Flatråker i sak 04 og 05, møtesekretær Arthur Kleiveland Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

2 Sakliste Saknr Tittel 001/2015 Dialog om Arbeidsgjevarpolitiske utfordringar og mellomopppgjeret Debattgrunnlag - svar - handsaming 002/2015 Endring politisk reglement for Radøy kommune 003/2015 Mobildekning - kvite flekkar /2015 Trafikksikringsplan for Radøy kommune framlegg til godkjenning 005/2015 Plansak Bø områdeplan - møte i styringsgruppa /2015 Kommunereform - drøftingssak om vidare framdrift 007/2015 Nordhordlandspakken - høyring etter fylkeskommunal handsaming 008/2015 Målstyring Radøy kommune 009/2015 Meldingar og referatsaker 010/2015 Endring av skatteøyre for /2015 Ny vassleidning Lifjell - Manger

3 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 001/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjetil Morken 15/16 15/59 Dialog om Arbeidsgjevarpolitiske utfordringar og mellomopppgjeret Debattgrunnlag - svar - handsaming Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Formannskapet tek rådmannen sitt svar på Debattgrunnlag frå dialog om Arbeidsgjevarpolitiske utfordringar og Mellomoppgjeret 2015 til orientering Saksopplysingar: Bakgrunn Det er sendt ut ei debattgrunnlag frå KS som førebuing til strategikonferansar som gjev innspel til KS sine prioriteringar kring arbeidsgjevarpolitikk og tariffoppgjer i Vurdering Tariffoppgjeret i 2015 er eit mellomoppgjør der dei sentrale partane i utgangspunktet skal forhandle om lønnsreguleringar. På grunn av føringar frå tariffoppgjeret i 2014 er det svært lite pengar igjen å forhandle om. Rådmannen har førebudd korte svar på dei spørsmåla som debattheftet stiller i eit eige notat. Formannskapet i Radøy - 001/2015 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om KS sitt debattgrunnlag som førebuing til strategikonferansar, som skal gje innspel til KS sine prioriteringar kring arbeidsgjevarpolitikk og tariffoppgjer i Rådmannen har gjeve svar på KS sine spørsmål knytt til debattgrunnlaget. Tariffoppgjeret i år er eit mellomoppgjer der dei sentrale partane i utgangspunktet skal forhandla om lønsreguleringar. Rådmannen er oppteken av mellomoppgjeret skal ha fokus på lokal lønsutvikling. Samtidig ser han ei utfordring i at det krev relativt store ressursar for å gjennomføra forhandlingar om ein relativt liten pott, og at det gjerne vert bygt opp forventningar som ikkje står i forhold til potten det skal forhandlast om. Rådmannen er opptatt av at kostnadane knytt til pensjonsforpliktingane ikkje må bli større. Formannskapet ønskjer å ha fokus på ein god lokal dialog og lokale prosessar i lønsforhandlingane. Det vart sett fram følgjande felles framlegg:

4 Formannskapet støttar rådmannen sitt svar på Debattgrunnlag for dialog om Arbeidsgjevarpolitiske utfordringar og Mellomoppgjeret Felles framlegg sett fram i møtet vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Formannskapet støttar rådmannen sitt svar på Debattgrunnlag for dialog om Arbeidsgjevarpolitiske utfordringar og Mellomoppgjeret Vedlegg: Debatthefte 2015 Svar på diaolog om Arbeidsgjevarpolitske utfordringar og mellomopppgjeret 2015 Debattgrunnlag (L)(31582)

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 002/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 15/12 15/39 Endring politisk reglement for Radøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 endrast ved at all tekst i 9 om teieplikt slettast. Saksopplysingar: Bakgrunn Stavanger Aftenblad har sjekka politisk reglement hjå norske kommunar og har funne at dei fleste kommunane som blei sjekka har reglar om teieplikt for politikarar i lukka møte som er i strid med lova. Etter kommunelova kan ein ikkje påleggje politikarane teieplikt i lukka møte ut over det som følgjer av kva lovgjevinga pålegg om teieplikt. Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 har i 9 følgjande reglar for teieplikt for politikarar i lukka møter: 9 TEIEPLIKT Dei som er til stades i lukka møte, pliktar å teia med det som kjem fram i forhandlingane eller vert vedteke, om ikkje forsamlinga vedtek noko anna eller grunnlaget for teieplikt felle bort. Vurdering Praktisering av 9 i Politisk reglement for Radøy kommune vil kunne føre til at politikarane vert pålagt vidare teieplikt enn det som følgjer av lov. Rådmannen vurderer derfor at reglementet straks bør endrast på dette punkt. Dette kan lettast gjerast ved at heile paragrafen vert stroken. I samband med ny kommunestyreperiode vil heile det politiske reglement verte gjennomgått for endring og vedtak. Ny tekst i reglementet bør derfor bli vurdert i samband med dette. Konklusjon Politisk reglement for Radøy kommune bør endrast ved å stryke alt innhald i 9.

6 Formannskapet i Radøy - 002/2015 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om bakgrunnen for framlegg til endring i politisk reglement i Radøy kommune, knytt til teieplikta. Han ser at det kan oppfattast at teieplikta i det politiske reglementet er meir omfattande ved lukka møte enn det lova tilseier. Ved å fjerna alle tekst om teieplikt i paragraf 9, vil rådmannen unngå moglege mistydingar, samtidig som teieplikta er regulert i andre bestemmelsar. Han legg opp til revisjon av heile det politiske reglementet i ny kommunestyreperiode. Frode Hervik (V) gav rådmannen ros for å reagera raskt då det vart avdekka behov for å gjera endringar i det politiske reglementet. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 endrast ved at all tekst i 9 om teieplikt slettast.

7 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 003/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Harald Stanghelle 14/701 15/100 Mobildekning - kvite flekkar 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune takkar nei til samarbeidsprosjektet med Telenor for utbygging av mobildekning med to store master og freistar å få aktørar i mobilmarknaden til å betra dekninga med bruk av fiberinfrastruktur og mindre lokale utbyggingar. Kommunen vil søkja å nytta dei tildelte midlane til mobildekning i fiberutbygging. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune har fått tilskot frå Hordaland fylkeskommune med kr til utbygging av mobildekning. I samband med dette har kommunen bede om tilbod på utbygging. Det kom ingen tilbod på førespurnaden i Doffin. Etter dette har det vore møte med Netcom og Telenor for å få til ei løysing. Ingen av dei to vil byggje ut på eiga hand. Telenor ASA kan gjera dette om Radøy kommune står for ein del av arbeidet. I ein intensjonsavtale som skildrar dette er det peika ut to mogelege område for utbygging, med masteplassering på Vågenes og i Nordanger-området. Frå intensjonsavtaleteksten går dette fram: Prosjektet har en samarbeidsform hvor Samarbeidspartner tilrettelegger infrastruktur som mast, hytte, strøm eller kostnadsfri innplasseringer av Utbygger sitt basestasjonsutstyr i eksisterende infrastruktur. I områder hvor Samarbeidspartner forespør dekning kan Utbygger kreve et engangsbeløp i form av et anleggsbidrag fra kommune/fylkeskommune/stat dersom prosjektene beregnes til å ha en negativ nåverdi for Utbygger. Samarbeidspartners ansvar Samarbeidspartner skal sørge for følgende: Håland (området Hella Marøy) Nødvendige godkjenninger fra grunneiere og kommune. Fremleie av hytte og mast vederlagsfritt til Utbygger. Oppsett av hytte iht. Utbygger sine tekniske krav for basestasjonsutstyr. Oppsett av 30 meter mast for å gi dekning i området.

8 Fremføring av kraft til hytte, 220 V, 40 A. Etablere sikringstavle i hytte. Jordingsanlegg til hytte og mast. Adkomst til hytte og mast. Åshøyen (området Sletta Straume) Nødvendige godkjenninger fra grunneiere og kommune. Fremleie av hytte og mast vederlagsfritt til Utbygger. Oppsett av hytte iht. Utbygger sine tekniske krav for basestasjonsutstyr. Oppsett av 36 meter mast for å gi dekning i området. Fremføring av kraft til hytte, 220 V, 40 A. Etablere sikringstavle i hytte. Jordingsanlegg til hytte og mast. Adkomst til hytte og mast. Utbyggers ansvar Prosjektet planlegges med 3G og klargjøres for fremtidig 4G teknologi. Utbygger skal sørge for følgende: Håland og Åshøyen Etablere nødvendig radioutstyr, antenner, kabler og kabelbroer. Etablere varmeovn, aircondition i hytte. Idriftsetting og drifting av basestasjonsutstyr. Utendørs mobildekning i områdene som vist i vedlagte teoretiske dekningsberegning. Radøy kommune har frå Telenor/TKS as ved Arild Teigen fått hjelp til nærare utgreiing av plassering og eit overslag på kostnaden av kommunen sin del, omlag pr mast. Dette kan variera etter framføring av veg, straum osb. Innhaldet i e-brevet frå Arild Teigen: Oversender som avtalt ca priser for bygging av hus, mast og hele prosjektet Bygging Hus + mast (avh. av grunnforh. sand, jord, berg og geografisk beliggenhet) ca ,- Pris Mast 30m (Leverandørpris Telenor) ca ,- Pris Hytte ca (2,2x3,1)m2 inkl aircondidtion (Leverandørpris Telenor) ca ,- I tillegg tilkommer kostnader for fremføring kraft, transport hytte + mast, Ev. bruk av helikopter og rydding av skog med mer. Ca ,- Dvs samlet anslagsvis kan bli kostnader på til sammen ca til 1 mill. Understreker dette er ca priser Vidare har TKS gjeve eit tilbod på å gjennomføra prosessen: Site Acquisition Fremforhandle grunnrettsavtale mellom kommune og grunneier etter kommunens retningslinjer komplett pr stk Anbudsgrunnlag Utarbeidelse og kvalitetssikring av anbudsgrunnlag; oppfølging av tilbydere 915,- pr time Byggesak Komplett byggesak med nabovarsling, søknad om dispensasjon, byggesøknad, igangsettingssøknad, ferdigbefaring og ferdigattest pr site Prosjektering Fundamentering, grunnarbeider, jordingsnett, detaljplassering, koordinere fiber- og strømtrasé, elektroarbeider på og rundt site (tavle, varme og kjøling), sikring og adkomst, daglig oppfølging av entreprenør i byggefasen 915,- pr time

9 Sluttdokumentasjon Bygg- og energiteknisk sluttdokumentasjon ihht Telenors krav til basestasjon 915,- pr time I tillegg til kjem kostnader til avtale med grunneigarar og årlege driftskostnader på mast og hytte. Det er vanskeleg å gje overslag på desse kostnadane no. Vurdering Radøy kommune sitt tilskot frå Hordaland fylkeskommune er NOK , ein sum som kan vera nok til å dekka utbygging av eit av områda. Det er stort slingringsmonn i kostnadsoverslaget og det tilkjem ein del utgifter som ikkje er definerte, slik at kostnadane raskt kan visa seg å overstiga tilskotsbeløpet. I tillegg kjem driftsutgifter på anlegget. Dersom avtalen skal gjennomførast er det naudsynt å velja ein av stadane. Vidare er det naudsynt å ta stilling til korleis eit slik prosjekt skal handterast og med kva organisering. Som eigar av ein slik installasjon må langtidsverknad vurderast og det er vanskeleg når dette er eit område kommunen ikkje har erfaringar med. God mobildekning er viktig for innbyggarane og næringsliv i Radøy kommune. Det er likevel ikkje slik at utbygging av mobilnettet er ei kommunal oppgåve. Det må derfor vurderast nøye om kommunen skal gå inn i føreliggande avtale som medfører forpliktingar for kommunen både i investering og framtidig drift. Ei alternativ ordning ein kan sjå føre seg er å nytta fiberutbygginga som infrastruktur for utbygging av basestasjonar for mobildekning. Dette er ei meir sikker løysing for kommunen både når det gjeld investering og driftsutgifter. Kommunen har fått signal frå Hordaland fylkeskommune om at midlane berre kan nyttast til mobildekning. Eit nei til kommunal utbygging av mobilmaster vil kunna vera eit nytt moment for fylkeskommunen si vurdering, og kommunen vil i tilfelle ta kontakt for ny dialog om bruk av tilskotet. Formannskapet i Radøy - 003/2015 FS - handsaming: Rådmannen peika på at kommunen må dekka kostnaden med både mast, mastehytte, veg og grunnkjøp ved å byggja master for utbygging av mobildekninga. Kommunen må også stå for framtidig vedlikehald av dette. Rådmannen konstaterer at ein million kroner i fylkeskommunalt tilskot i alle fall ikkje vil halda til utbygging av to mobilmaster, og at det kan sjå ut som det vil koma på godt over millionen å få opp ei mast. Ordføraren informerte om at Telenor viser til at det minimum må opp to master på Radøy (Vågenes og Nordanger), men at dette langt frå løyser problema. Formannskapet er oppteken av å få bygt ut mobilnettet i område som idag har svært dårleg mobildekning, og drøfta mogleg løysing med å nytta fiberutbygginga som infrastruktur for utbygging av basestasjonar for mobildekning. Kenneth Murberg (H) ba om å få utgreidd i kva omfang ei fiberutbygging kan få for område med svakast mobildekning, og han kom med utsetjingsframlegg. Ordføraren viste til at det er interessant å få drøfta med fylkeskommunen om dei midlane kommunen vart tildelt i 2010 kan nyttast til fiberutbygging. Frode Hervik (V) ville også få avklart vilkår for ei slik omdisponering, og kor stor del kommunen kan få behalda.

10 Formannskapet vedtok samrøystes utsetjingsframlegget. FS - vedtak: Saka vert utsett for nærare utgreiing.

11 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 077/2014 Formannskapet i Radøy PS /2015 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/291 14/11671 Trafikksikringsplan for Radøy kommune framlegg til godkjenning Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Trafikksikringsplan for Radøy kommune vert godkjent. Grunngjeving av vedtaket er at planen er i tråd med overordna føringar. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova Saksopplysingar: Trafikksikringsplan for Radøy kommune vert fyrst lagt fram i formannskapet som er styringsgruppe for arbeidet, med innstilling til kommunestyret som skal endeleg vedta planen. Vurdering Framlegg til trafikksikringsplan har vore ute på høyring og dei aller fleste merknadane som kom inn er tekne med i Trafikksikrinsplan for Radøy kommune Alle merknadane er vurderte og vart lagt fram for styringsggruppa i møte. Konklusjon Trafikksikringsplan for Radøy kommune vert lagt fram for politisk handsaming og endeleg vedtak i tråd med overordna føringar for planarbeidet. Formannskapet i Radøy - 077/2014 FS - handsaming: Formannskapet ønskjer betre tid til handsaming av sak om Trafikksikringsplan for Radøy kommune, og utset saka. FS - vedtak:

12 Saka om Trafikksikringsplan for Radøy kommune vert utsett. Formannskapet i Radøy - 004/2015 FS - handsaming: Rådgjevar plan, Kjersti Flatråker, orienterte om Trafikksikringsplan , og ho svara på spørsmål. Under drøftinga i formannskapet kom det ei rekkje innspel til endringar. Frode Hervik (H) kom med følgjande endringsframlegg til Trafikksikringsplanen: Fylkesvegar - endra tiltak: Gang og sykkelveg Manger Bø (må sjåast i samanheng med utbetring av bilvegen). Nye tiltak - fylkesvegar Toskavegen leggja til rette for mjuke trafikantar med grus på vegskulder, og forlenga 50-sona til etter badeplassen. Fortau Hesthaugen Manger kyrkje Opphøga gangfelt Langhøyane. Kommunale vegar: Ny løysing for parkering/av- og påstigning, Manger skule Ny trafikkløysing/veg og parkering Hordabø barnehage. Frode Hervik (V) kom også med følgjande protokollmerknad: Det vert vist til ei nedsett gruppe som skal vurdere skuleskyssordninga, og at det er lagt inn ei styrking av budsjettet på dette punktet. Vurdering og vedtak om ytterlegare endringar i skuleskyssordninga vert såleis teken i eiga sak. Ordførar Jon Askeland kom med framlegg om å ta med rekkverk på Kvamme og Storheim under «små tiltak fylkesvegar» i planen. Finn Frantzen (KrF) stilte spørsmål ved behov for 50-sone over Kartveit. Silje Namtvedt (SP) meiner kommunen må leggja trykk på sentrale styresmakter for å få ned grensa for fri skuleskyss. Frå og med 2. klasse må gangavstanden heim-skule vera 4 km, og Namtvedt meiner det er for langt. Ho ber administrasjonen utarbeida politisk sak om dette, noko formannskapet slutta seg til. Etter drøftinga i formannskapet oppsummerte rådgjevar plan framlegg til endringar i plandokumentet: - Sjekka at alle innspel som skulle med er komme med (t.d. gangveg Toskavegen, fortau Hesthaugen Manger kyrkje, vurdering av trafikktilhøva rundt Sæbø skule og barnehage, Dale grendahus (barnehage). - Presisera at ei nemnd er sett ned for å sjå problemstillingar knytt til farlege skulevegar/skuleskyss - Vurdera å få inn haldningsskapande arbeid mot rus og bilkøyring (t.d. i punkt 6) Større tiltak fylkesvegar: Punkt 3: Endra «Manger Ishuset til «Manger Bø» Små tiltak fylkesvegar: - Punkt 1 - endra Urhaug til Langhøyane - Ta ut punkt om istandsetjing av Hallandsbrua då dette er utført - Sett inn Helland i punkt 3 - Ta inn rekkverk Storheim og Kvamme

13 Større tiltak kommunevegar: - Ta inn budsjettvedtak om ny innkjøring og parkeringsløysing for Bø barnehage og tiltak ved Manger skule som 1. og 2. prioritet Formannskapet som styringsgruppe for kommunale plansaker ber administrasjonen leggja inn endringar i plandokumentet - sett fram i møtet - før Trafikksikringsplanen kjem til ny handsaming i formannskapet. Det vart sett fram eit felles framlegg om å utsetja saka. Felles framlegg vart samrøystes vedteke. FS - vedtak: Saka vert utsett. Vedlegg: Trafikksikringsplan_revisjon 2014_til godkjenning_med endringar Trafikksikringsplan_revisjon 2014_til godkjenning_retta

14 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 005/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/332 14/14101 Plansak Bø områdeplan - møte i styringsgruppa Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til plankart for områdeplan for Bø er i tråd med overordna plan for området og områdeplanen (plankart, planskildring og føresegner) kan no ferdigstillast i tråd med dei intensjoane som ligg i plankartet. Styringsgruppa sluttar seg til det arbeidet som er gjort og ber rådmannen halde fram med plandokumenta til områdeplan for Bø etter dei avklaringar som vart gjort i møtet. Saksopplysingar: Bakgrunn Formannskapet er styringsgruppe for arbeid med områdeplan for Bø. Planarbeidet er no i ein fase der politikarane må ta nokre val og saka vert difor lagt fram for diskusjon. Oppdatert plankart over heile planområdet vert lagt fram i møtet. I saksutgreiinga ligg utsnitt av kart for å vise enkeltmoment der rådmannen ber politikarane ta stilling til konkrete ting. Vurdering Som grunnlag for planarbeidet ligg den overordna arealbruken i kommuneplanen. Revidert kommuneplan vart vedteke 29. september 2014 og arealdelen vert detaljert i reguleringsplanen. Grøne areal Grøne areal er lagt inn slik det vart diskutert på eit tidlegare møte. I tillegg syner plankartet at ein har lagt grøn farge på høgder i terrenget for å unngå bygg på dei mest eksponerte plassane. Fleire av desse legg og fint til med utsikt. Rådmannen har hatt fokus på å sikre grøne areal særleg nær skule og barnehage samt i bustadområda. Langs sjø og vatn er det forsøkt å bevare område som ikkje skal byggjast i. Desse er tenkt for ålmen bruk og det er viktig i plan å sørgje for tilkomst til friområda. Stiar og eventuelt andre tiltak i grøntområda vert spesifisert i føresegnene. Kyrkja Ved oppstart av planarbeidet kom kyrkja med ynskje om at det vert sett på parkeringstilhøve ved

15 kyrkja på Bø. I planframlegget er det lagt inn litt større areal for parkering inne i mellom eksisterande tiltak. Det vert nokre fleire parkeringsplassar ved å gå litt inn i haugen mot nord, ved å ta busstoppet inn i p-plassen og ved å planere ein plass søraust for kyrkjebygget. Rådmannen gjer framlegg om at vegen opp til bustaden sør for kyrkja vert behalde som i dag då denne kan nyttast som gang- og sykkelveg i traseen for den gamle vegen til Bø. Fylkesvegen Fylkesvegen går gjennom heile planområdet og er lagt inn med dobbel køyrebreidde og fortau på ei side. Statens vegvesen anbefaler at det vert lagt inn løysing for mjuke trafikantar på begge sider av vegen, men rådmannen vurderer det slik at me kan få ei god løysing slik det no er lagt fram. Det er viktig å ha fokus på gode overgangsløysingar. Ny innkjøring til ny parkering for Hordabø barnehage For å skape ein lettare tilkomst til og parkering for barnehagen gjer rådmannen framlegg om at det gamle huset ved vegen vert rive og at ein har innkjøring her til ein ny parkeringsplass. Det vert lagt inn rundkjøring for å lette inn- og utkjøring.

16 Fylkesvegen forbi skulen er i planframlegget flytta mot det grøne arealet i søraust for å få plass til fortau. Det er i tillegg lagt inn forbindelsar internt i området for gåande og syklande. Vist som rosa vegar i kartet. Parkering I kartutsnittet over er det lagt inn auka parkeringsareal til barnehagen i tilknytning til eksisterande parkering. I tillegg har rådmannen vurdert det slik at ein treng parkeringsareal til bruken av den gamle Hordabøheimen. Då det er usikkert kva den eigedomen vil verte nytta til i framtida må ein ta høgde for at dei treng uteareal og kanskje ikkje kan løyse parkeringsutfordringane på eigen tomt. Kombinerte arealføremål Hordabøheimen har i planframlegget fått arealføremål tenesteytande næring då dagens bruk kan sortere under den nemninga. Rådmannen vil vurdere om det her burde vere kombinert med heilårsbustad. Vidare framdrift Områdeplan for Bø er ein reguleringsplan etter plan- og bygningslova med krav om plankart, planskildring og føresegner.

17 Plankartet skal ferdigstillast med nemningar på alle arealføremål og delområde. Føresegner skal skrivast til alle arealføremål. I tillegg er det krav i plan- og bygningslova 4.2 at «Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.» Planen vil med alle dokument bli lagt fram for styringsgruppa som gjer vedtak om å leggje planen ut til fyrste gongs høyring. Konklusjon Framlegg til plankart for områdeplan for Bø er i tråd med overordna plan for området og områdeplanen (plankart, planskildring og føresegner) kan no ferdigstillast i tråd med dei intensjonane som ligg i plankartet. Formannskapet i Radøy - 005/2015 FS - handsaming: Rådgjevar plan, Kjersti Flatråker, orienterte om planarbeidet og svara på spørsmål. Det kom fleire innspel under drøftinga i styringsgruppa for plansaker (formannskapet). Styringsgruppa ber administrasjonen gjera følgjande endringar/tiltak i plankartet: Endre parkeringsareal nord for «Hordabøheimen» til arealføremål for konsentrert heilårsbusetnad Ta ut rundkjøring ved ny avkjørsle til parkering for barnehagen. Vurdera plassering av p-plassen nærare barnehagen på opparbeidd uteareal langsetter vegen. I dialog med grunneigar vurdera arealføremål på tomta for gamle «Hordabøheimen» Styringsgruppa slutta seg til rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Framlegg til plankart for områdeplan for Bø er i tråd med overordna plan for området og områdeplanen (plankart, planskildring og føresegner) kan no ferdigstillast i tråd med dei intensjoane som ligg i plankartet. Styringsgruppa sluttar seg til det arbeidet som er gjort og ber rådmannen halde fram med plandokumenta til områdeplan for Bø etter dei avklaringar som vart gjort i møtet.

18 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 006/2015 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/250 15/132 Kommunereform - drøftingssak om vidare framdrift Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen legg fram sak om vidare arbeid med «kommunereform ny kommunestruktur» til drøfting. Saksopplysingar: Kommunestyret i Radøy gjorde 11. desember i fjor vedtak om at Radøy kommune skal innleia drøftingar om kommunesamanslåing med andre interesserte kommunar i regionen. Fleire nabokommunar har gjort tilsvarande vedtak. Rådmennene i dei kommunane som vel å gå i drøftingar har fått i oppdrag å utarbeide nærare prosjektplan og mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. Rådmannen legg fram sak om «kommunereform ny kommunestruktur» til vidare drøfting. Formannskapet i Radøy - 006/2015 FS - handsaming: Radøy kommunestyre har gjort vedtak om å gå i forhandlingar om samanslåing. Ordførar Jon Askeland peika på utfordringa som ligg i at tre kommunar har sagt ja til forhandlingar, medan andre kommunar har signalisert at dei vil gjera vedtak for å vera med i denne prosessen. Med frist til å gje endeleg svar om kommunesamanslåing i mai 2016, meiner ordføraren det er viktig å koma i gang med prosessen raskast mogleg. Han meiner det er viktig å leggja opp til «stopp-punkt» undervegs i forhandlingane, for å unngå å koma i den situasjonen at det då berre nokre av kommunane som er klar til å gjera endeleg vedtak. Ordføraren har forventningar til at prosessen blir teke eit steg vidare etter at rådmannsutvalet har drøfta saka. Formannskapet slutta opp om ordføraren sitt syn, og gav rådmannen eit klart mandat - i møte med dei andre rådmennene, om å jobba for å koma i gang med forhandlingar utan å venta for lenge på dei som ikkje har bestemt seg. FS - vedtak: Formannskapet drøfta vidare arbeid med kommunereform og ny kommunestruktur.

19 Vedlegg: Kommunereforma - ny kommunestruktur (L)(31551) Kommunereform_Lindås_kommune_KS_vedtak Kommunereform_Meland_kommune_KS_vedtak

20 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 007/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /130 Nordhordlandspakken - høyring etter fylkeskommunal handsaming Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sluttar seg til Fylkestinget sitt vedtak frå om bompengesøknad for Nordhordlandspakken. Saksopplysingar: Bakgrunn Bompengesøknaden for Nordhordlandspakken var oppe til politisk handsaming i alle kommunar i Nordhordland hausten Saka kjem no til ny handsaming i kommunestyret etter fylkeskommunal handsaming. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrådde fylkestinget i møte søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert , med dei justeringane som går fram av høyringsbrevet til kommunane frå Statens vegvesen Region vest ( ), og med merknader og endringar som går fram av fylkestingsvedtaket. I saksutgreiinga frå fylkesrådmannen blir det presisert at det er nødvendig å få på plass større lokal tilslutnad til opplegget i Nordhordlandspakken. Fylkestinget sitt vedtak er derfor sendt tilbake til kommunane i Nordhordland for høyring og tilslutnad. Fylkeskommunal handsaming: Fylkestinget handsama bompengesøknad for Nordhordlandspakken og gjorde følgjande vedtak: 1. Fylkestinget ser at det er naudsynt å gjennomføre Nordhordlandspakken i fleire trinn, for å sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik- Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken så snart det ligg føre avklarte planar og finansieringsløysing for desse prosjekta. 2. Fylkestinget ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Fylkestinget føreset at det vert lagt opp til ei god og framtidsretta løysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmønster i Bergensområdet og framkomst for kollektivtrafikken.

21 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørgje for naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv57 Knarvik- Isdal snarast kan vurderast innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken; a. vurdere om det er mogleg å byggje og ta i bruk eit av tunnelløpa, før det andre vert bygt. b. avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular. 4. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrår fylkestinget søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert , samt med dei justeringane som går fram av høyringsbrevet til kommunane frå Statens vegvesen Region vest, av , med følgjande merknader og endringar: a. Fylkestinget er samd med Lindås kommune i at 90 mill. kr i bompengar kan omdisponerast frå Mundalsbergtunnelen, til bruk i bompengar kan omdisponerast frå Mundalsbergtunnelen, til bruk i Knarvik sentrum (70 mill. kr) og til planlegging av tunnel mellom Knarvik og Isdalstø (20 mill. kr) på Fv57. b. Fylkestinget går inn for at det vert etablert ein ny bomstasjon i Isdalstø. Dette vil i større grad ivareta nytte- og likskapsprinsipp i det samla bompengeopplegget og bidra til nødvendig styrking av finansieringsopplegget i pakken. c. Fylkestinget går inn for at den ufordelte ramma på 100 mill. kr i pakken hovudsakleg vert nytta til tiltak på vegnettet i Meland kommune (fylkesveg 564 Fløksand-Vikebø), i tillegg til at den kan fungere som ein buffer mot eventuell kostnadsauke og inntektssvikt i pakken. d. Fylkestinget går inn for at det vert lagt opp til to-vegs innkrevjing i bompengesnitta. Fylkestinget legg til grunn et takstnivå i området kr. 5. Fylkestinget vedtek ei fylkeskommunal økonomisk ramme for Nordhordlandspakken på 230 mill. kr, og vil i dei årlege budsjetta kome attende til konkrete løyvingar på aktuelle prosjekt. Dei fylkeskommunale løyvingane må i første rekke nyttast til å sikre gjennomføring av kollektivtiltaka i pakken. 6. Fylkestinget går inn for at det vert etablert eit kontaktutval med representantar frå Regionrådet Nordhordland, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for styring og koordinering av gjennomføring av Nordhordlandspakken. Vurdering: Fylkestinget har tatt med mange av momenta som kom inn i den politiske handsaminga i kommunane. Endringane som fylkestinget har gjort, omhandlar ikkje prosjekt i Radøy kommune. Rådmannen meiner det er svært viktig at kommunane følgjer opp fylkestinget sitt vedtak for å kunne realisera mange viktige samferdselsprosjekt i regionen. Formannskapet i Radøy - 007/2015 FS - handsaming: Kenneth Murberg (H) meiner det er i strid med nytteprinsippet å plassera bomstasjon i Isdalstø frå dag 1, så lenge tunnelprosjektet mellom Isdal og Knarvik i første omgang ikkje er med i Nordhordlandspakken. Det er lagt opp til at dette prosjektet først kan koma med i samband med revisjon av pakken. Murberg meiner dette er ei endring av spelereglane som heile tida har vore lagt

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 22:15 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00-21:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Kommunestyret i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 043/2014 Formannskapet i Radøy PS 05.06.2014 026/2014 Kommunestyret i Radøy PS 12.06.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtested: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 29.01.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 001/2015 Meldingar og referatsaker 002/2015 Nordhordlandspakken

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.01.2015 Møtestad: Einekavane / Matre Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Frode Langhelle

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Fusa kommune Møtestad: Loftet, Kommunehuset i Fusa Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 -

MØTEPROTOKOLL. Kvinnherad kommune. Formannskapet Møtedato Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Kvinnherad kommune MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet Møtedato 06.04.2017 Møtestad Formannskapsalen, Rådhuset Møtetid 17:30 - Følgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Repr Peder Sjo Slettebø Ordførar H

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 15.15 Det vart halde generalforsamling i Einekavane AS frå kl. 10.00 til 10.30. Frode Langhelle

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09:00-1100 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE Helge Andre Njåstad SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/13 KOMMUNESTYRE 18.06.2013 Helge Andre Njåstad Arkivsaknr. 13/498 Arkiv: FE-140 Kommuneplanen for Austevoll 18.06.2013 KOMMUNESTYRE Handsaming i møtet:

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet /17 Bystyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet /17 Bystyret Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 17/20589 Sakshandsamar: Seger, Arve Dato: 07.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 063/17 Planutvalet 16.11.2017 067/17 Bystyret 23.11.2017 Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-14:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 23.09.2014 Møtetid: 15:00-18.00 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-12:30 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer