Årsrapport for Utviklingsstaben 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Utviklingsstaben 2012"

Transkript

1 Årsrapport for Utviklingsstaben 2012 Ansatte: Ragnhild Holmberg Aunsmo, kommuneoverlege Anne Kari Haugdal, samhandlingskoordinator Dina Von Heimburg, folkehelsekoordinator Sølvi Melvold, vikar for Anne Grete Wold, rådgiver i permisjon Øystein Lunnan, rådgiver Berit Hakkebo, rådgiver Ingunn Riseth, kommuneadvokat (ny) Oppgaver: Oppgaveoversikten er ikke fullstendig, men viser de viktigste oppgavene som Utviklingsstabens ansatte har jobbet med i 2012, sortert på hovedtema. Utviklingsstabens ansatte har medvirket «på kryss og tvers» i oppgaveløsningen, ut fra det som til enhver tid har vært gjeldende behov for kompetanse. Kommuneadvokatens selvstendige oppgaver inngår ikke i oversikten. Samhandlingsreformen Levanger og Verdal Avtalearbeid Arbeid med saksutredning og politisk behandling Forankringsarbeid og opplæring i organisasjonene Samspill med eksterne aktører. Evaluering av avtalearbeidet i region Midt-Norge Forberedende arbeid vedr. tjenesteavtale 2 og 10 Forhandlingsmøter med Rusbehandling Midt-Norge. Orienteringsmøter med tillitsvalgte om avtalene. Prosesser knyttet til avtalearbeidet HNT/RMN Oppfølging av avtalene etter vedtak i kommunene. Deltagelse i arbeidsgruppa tjenesteavtale 6 oppnevnt av ASU. Skolering vedr. rolleforståelse, for kommunalt ansatte som deltar i avtalearbeidet. Ressursbrukere for opplæring i avtalene i alle tre kommunene. Deltakelse i Administrativt samarbeidsutvalg(asu). Bistand til medlemmer i Politisk samarbeidsutvalg (PSU). Evaluering av avtalene inngått (1,3,5,11). Avvikshåndtering kvalitetsarbeid. Utredningsarbeid Lokalmedisinsk senter/øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Prosessbistand KS planlegging av konferanser. Medisinskfaglig arbeid Levanger og Verdal Tilpassing til endret lovgiving. Frisklivsarbeidet Integrering og samkjøring av helsetjenestene innad kommunene. Særlig vekt på pleie- og omsorgstjenestene, utvikling av samarbeidet med fastlegene og andre kommunale tjenester 1

2 Plan for legetjenestene. Plassering av nye legehjemler i Levanger, revisjon av sykehjemslegefunksjonen i Levanger, prosjekt i tilknytning til helsestasjon Levanger helsestasjonslege vs fastlege. Dette blir Beredskapsarbeid lokalt og regionalt i regi av ASU Driftsoppgaver innen miljørettet helsevern, smittevern og psykisk helsevern. Medisinskfaglig rådgiving inn mot helsetjenestene og oppvekstsektoren. Folkehelse Levanger og Verdal Oppfølging av Folkehelseloven og Kommuneloven Dialogseminar tema Folkehelse Utvikling av folkehelseprogram Oppstart av arbeidet med en Folkehelsestrategi Gjennomføring av felles idedugnad for kommunene Høring vedtekter Sunne Kommuner Friskliv FOU Kommunikasjon og oppfølging Marmot - prosjektet Organisasjonsutvikling Levanger, Verdal og ISK Prosessledelse OU 2012 Levanger. Prosjektledelse delprosjekt 3. Prosessbistand - Ressurssentrene i Verdal. Organisasjonsenheten prosessbistand til Administrasjonssjefen. Prosessbistand boligsosialt arbeid i Verdal. Planarbeid Plan- og styringssystem felles for Levanger, Verdal og ISK Revidering av dokument/system fra 2008 Forberedelser med kommunalsjefer Saksutredning for politisk behandling i samkommunestyret/kommunestyrene Planmaler felles for Levanger, Verdal og ISK Videreutvikling struktur kommunedelplaner/kommuneplanens handlingsdeler Info til prosessledere og i plangrupper vedr. bruk av mal for temaplaner Årshjulet på nett Levanger, Verdal og ISK Utvikling av Årshjulet mtp. nettløsning og kommunikasjon med Å. Brygfjeld/O. Haugerud vedr. utlegging Oppgradering av Årshjulet og korrigering av div. feil Planprosesser Deltakelse i prosess/rådgivning/møter vedr. kommunedelplan/handlingsdel Kultur Levanger og Verdal 2

3 Kommunal planstrategi (ny i 2012) felles for Levanger, Verdal og ISK Prosessansvar Prosesser administrativt og politisk i Levanger, Verdal og ISK i tilknytning til utvikling av planstrategien - Enhets-/virksomhetsledermøter SLG Pol. ledelse - Dialogseminar ISK Forberedelser og gjennomføring av møte med nabokommuner, fylkeskommune og KS med vår løsning for planstrategi, interkommunale og regionale fellesinteresser som tema Utvikling av dokumentet oppbygging og innhold Høringsprosess Saksutredning og politisk behandling høringsvedtak og vedtak Økonomiplanens tiltaksdel Levanger, Verdal og ISK Prosessansvar med utarbeidelse av økonomiplanens tiltaksdel/tiltaksplaner for sektorene. Korrigering av tiltaksdelene i forhold til prosessen med økonomiplan/budsjett, og og koordinering/kommunikasjon med deltakerne i disse prosessene - kommunalsjefer og enhets-/ virksomhetsledere. Utvikling av økonomiplan ISK etter samme modell som morkommunene ny tiltaksdel. Arbeidsmøter med og oppfølging av ISK-ledere mtp. innhold - på vegne av/etter avtale med administrasjonssjef. Videreutvikling av tiltaksdelen mtp. økt omstillingsbehov i kommunene Deltakelse i møter m. enhets-/virksomhetsledere, kommunalsjefer og rådmenn Sammenskriving av økonomiplandokumentene Prosessansvar planer Levanger og Verdal Revisjon Smittevernplan Revisjon Helsemessig og sosial beredskapsplan Plan for kvalitetsarbeid vs fastlegene Plan for legetjenestene Tiltaksplan for overvektige barn i Verdal Deltakelse i planprosesser Levanger, Verdal og ISK Temaplan Helse Verdal Temaplan pleie- og omsorg Verdal Landbruksplan Rapportering Årsrapport 2012 utvikling og måloppnåelse (ny rapport 2013) Levanger, Verdal og ISK Prosessansvar Forberedende arbeid med kommunalsjefer Samfunnsutvikling Avklaringer med Økonomienheten vedr. årsberetning Utvikling av mal/dokument Avklaringer med SLG Utarbeidelse av framdriftsplan Utarbeidelse av felles bestilling fra kommunalsjefer til enhets-/ virksomhetsledere 3

4 Grunnlagsdokumentet - datainnsamling dataleveranser felles for Levanger, Verdal og ISK Videreutvikling av oppbyggingen på Grunnlagsdokumentet Utvelgelse og innlegging av nye data Oppdatering eksisterende data Folkehelse - fremskaffe data til Grunnlagsdokumentet Ungdata rådgivning ved datainnsamlingen Div. leveranser av statistikk og faktadata i hht bestillinger fra administrativt og politisk nivå Analysearbeid Levanger, Verdal og ISK I tilknytning til beredskap, rådgivning til Pol/Adm. Analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene Lederutvikling Levanger, Verdal og ISK Lederutviklingsprogram i Verdal planlegging og iverksetting Deltakelse i prosesser - Levanger, Verdal og ISK Boligaktørsamlinga i Verdal prosessdriver KE i Verdal og Levanger Utviklingsprosesser barnehager/skoler HOT Breidablikk Senter for kultur og helse prosjektdeltaker Fag og samarbeidsråd utviklingssenteret i Verdal Lindrende behandling, styringsgruppa På egne ben Veileder På rett vei Arken rådgiver Lindrende behandling rådgiver Råd- og veiledningsoppgaver Levanger, Verdal og ISK Medisinskfaglig vurdering av hva som bør gjøres forsvarlighet, nødvendighet, hensiktsmessighet. SLT Verdal og Levanger - Forebyggende tiltak barn og unge gjennomgang Rustjenesten L/V Rehabilitering L/V Kols-prosjektet Ordførerne i L/V Samarbeid med andre instanser - formelle og uformelle kontakter Tilskuddsmidler Fordeling av folkehelsemidler til frivilligheten og Marmot 4

5 Verktøy/program Levanger, Verdal og ISK GSI følge opp Kostra følge opp/ kartlegge feilkilder QuestBack følge opp/bruke - Lederutviklingsprogrammet IT/ journalsystemutvikling - Hva skjer i feltet? Utvikling i de fagsystemene vi har. E- meldinger mellom fastleger og tjenestene i kommunen. E-meldinger mellom kommune og sykehus. Midt Norge pekt ut som pilot, en journal per innbygger videreutvikling av kjernejournal. Kvalitetslosen Levanger, Verdal og ISK Rutinegjennomgang for store deler av helsetjenstestene Avvikshåndtering lokalt Hoved-administrator Opplæring av ledere Opplæring av lokale administratorer og dokumentforfattere Samhandling i og mellom kommunene Levanger, Verdal og ISK Sekretærfunksjon SLG Brobygging og rolleforståelse - mellom Utviklingsstab og SLG og mellom morkommunene og ISK. Informere om hva andre gjør/kan gjøre Forelesninger Ulike tema, ved HiNT, Helse Nord-Trøndelag, i kommunene og i hht nasjonale oppdrag Kompetanseheving Kartleggingsverktøy - QuestBack opplæring og innkjøring Lean-kurs Master of Public Administration gjennomført mastergrad Master i kunnskapsledelse under utdanning Spesialisering i Samfunnsmedisin under utdanning Deltakelse i politiske fora Levanger, Verdal og ISK Div. møter og saker i komiteer og kommunestyrer i alle 3 kommunene Nettverk - deltakelse Deltakelse i Sunne kommuner styremøte og generalforsamling Marmot partnerskap Kompetansenettverket helsefremmende og forbyggende arbeid HNT Sykkelbynettverket Midt-Nordisk nettverk Folkehelsekoordinatorforum Personalnettverket HNT Midt-Nordisk folkehelsenettverk Ny offentlig ledelse Lean-forum Midt-Norge Midtre-Namdal samkommune, tur til Namsos 5

6 HMS: Utarbeide og vedlikeholde overordnet HMS-system Følge opp lederne og enhetene i HMS-arbeidet Samarbeid med hovedverneombud Gjennomføre 40-timerskurs for ledere og verneombud (2 kurs i 2012 ca. 40 deltakere) Inngå og følge opp kommunale treningsavtaler med Sprek, 3T og Care Saksbehandling av HMS-saker til AMU og andre utvalg Arbeidsmiljøutvalg: Utvalgssekretær, forberede saksliste og administrere møtene, skrive protokoll Deltakelse i høringsprosesser Det er gitt innspill og høringsuttalelser til en rekke forskriftsendringer og andre høringsprosesser, bl.a. ny fastlegeforskrift, folkehelseforskrift, ny turnusordning for leger. Regional planstrategi Felles høringsuttalelse fra Levanger og Verdal - møter med kommunalsjefer, kobling mot kommunal planstrategi 6

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport 24.2.2012 Prosjektleder Eva Fiskum 1. Styringsstruktur Ut fra vedtak fattet i samkommunestyret 05.02.10 er Midtre Namdal samkommune tildelt ansvar

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal

Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Halvårsrapport Eva Fiskum 11 1. Status for aktiviteter og fremdrift 1.1 Aktiviteter vår 2011 I søknad om samhandlingsmidler til HOD for 2011 ble prosjektsøknad

Detaljer

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17

FORORD. Interkommunalt samarbeid SIDE 4. Kristiansandsregionen SIDE 10. Knutepunkt Sørlandet SIDE 16. Politisk styring SIDE 17 B i r k e n e s I v e l a n d K r i s t i a n s a n d L i l l e s a n d S o n g d a l e n S ø g n e V e n n e s l a innhold FORORD Interkommunalt samarbeid SIDE 4 Kristiansandsregionen SIDE 10 Knutepunkt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 Vedlegg driftsenhetenes mål 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Adm- og informasjonsavdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: HR-avdelingen...

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer