RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: , sist rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03."

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: , sist rev

2 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn s Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet s Planstatus s Planforslaget s. 3 a. Generelt s. 3 b. Planavgrensning s. 4 c. Arealbruk s. 5 d. Bebyggelse- og anlegg s. 6 e. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur s. 7 f. Grønnstruktur og friluftsliv s. 9 g. Landskap s. 11 h. Universell utforming s. 11 i. Kulturminner s. 12 j. Barn- og unges interesser s. 12 k. Risiko- og sårbarhetsanalyse s Gjennomføring av plan økonomiske konsekvenser for kommunen s Planprosess og medvirkning s Forslagsstillers vurdering s Vedlegg s. 16

3 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 3 av 16 Bakgrunn Det er bestemt at tennisanlegget som ligger på Løvold skal flyttes til det nye idrettsanlegget på Myra, med ny innendørs tennishall og tennisbaner ute. For å kunne utnytte området der dagens tennisbaner ligger på Løvold, ble eiendommen inkludert tilgrensende områder, lagt inn som fremtidig byggeområde for boligbebyggelse i kommuneplanen, ved revisjonen i I vedtaket fremkommer det at friluftsinteresser, stisystemer og grønt korridor må ivaretas gjennom reguleringsplanarbeidet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som er i tråd med føringer i kommuneplan om arealøkonomisering, og samtidig få til et godt boligområde der en også ivaretar grønnstruktur og tilgjengelighet for allmennheten. Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Arendal Eiendom KF. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Området som tas i bruk til nytt boligområde er ubebygd, beliggende på Løvold, vest for blokkene på Solsiden. Området ligger i underkant av 2 km fra Arendal sentrum. Planområdet er terrengmessig todelt. I området der bebyggelsen planlegges er det en skråning som går fra Store Solåsen og ned til tennisbanene, mens terrenget naturlig nok er flatt der tennisbanene og parkeringsområdet ligger. I skråningen under Store Solåsen er klubbhus for tennisklubben oppført. Det går sti inn mot Ribbervann fra tennisbanene, og dette draget er vist som eksisterende grønnkorridor/viktig grøntdrag i kommunedelplanen for grønnstruktur. Eksisterende vegadkomst til planområdet er fra Store Solåsen inn Løvoldsvingen, og deretter inn Løvoldveien. Planstatus På kommuneplanens arealdel, vedtatt 16. juni 2011, er området avsatt til fremtidig byggeområde for boliger (boligområde nr. 13), eksisterende boligområder og grønnstruktur. Planområdet berører randsonen til reguleringsplan for Solåsen, vedtatt Hoveddelen av planområdet omfatter tidligere uregulerte områder. Planforslaget Generelt Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf plan- og bygningsloven (pbl) Arealformål og hensynssoner er angitt iht 12-5 og Bestemmelser er utarbeidet iht Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht pbl 4-2. Planforslaget er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Reguleringsplankartet er utarbeidet i Focus Arealplan 2011 og er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.2. Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredning.

4 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 4 av 16 Planavgrensning: Planavgrensning ved kunngjøring av oppstart av planarbeid. Planområdet omfatter tennisbanene på Løvold og arealet øst for tennisbanene, dvs. skråningen som strekker seg fra Solsiden og sydover. Mot øst går planområdet i senterlinje på Store Solåsen helt ut til Ingeborgdalen. Mot sydvest tar planområdet med et areal vest for Store Solåsen, for å kunne regulere inn ny adkomstvei til området, og tilrettelegge for fortau ut til Ingeborgdalen. Planområdet omfatter også deler av grøntdraget som strekker seg inn mot Ribbervann i nord. Avgrensning av planområdet er endret siden kunngjøringen. Før 1. gangsbehandling i kommuneplanutvalget ble planområdet utvidet frem til Ingeborgdalen for å få med planlagt ny adkomstvei og fortau ut til Ingeborgdalen. All utvidelse lå på Arendal kommune sin eiendom. Etter offentlig ettersyn ble planområdet igjen utvidet i krysset ved Store Solåsen-Ingeborgdalen, før planforslaget var på begrenset høring i januar Ved siste revisjon av planforslaget har en flyttet adkomstvei til eksisterende kryss fra Store Solåsen til Løvoldveien. I den forbindelse er igjen planavgrensningen noe justert innenfor grønnstrukturområdene vest for Store Solåsen. Justeringene er fortsatt innenfor Arendal kommune sin eiendom.

5 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 5 av 16 Arealbruk Forslag til reguleringsplankart datert , sist revidert Planområdet omfatter et areal på ca 28 daa. Under følger en arealoversikt av de ulike formålene: Arealformål Symbol Kvadratmeter (m 2 ) Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BF1 BF2 426,9 m 2 Boligbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse BK1 1243,6 m 2 Boligbebyggelse Blokkbebyggelse BB1 BB2 4486,7 m 2 Uteoppholdsareal f_u1 1250,0 m 2 Kjøreveg o_k1 o_k4, 4225,9 m 2 f_k5 f_k6 Fortau o_f1- o_f4 882,4 m 2 Annen veigrunn tekniske anlegg o-a1 2467,3 m 2 o_a5,o_a7, f_a6, f_a8, f_a9 Parkeringsplasser o_p1, f_p2 637,1 m 2 Parkeringshus f_ph1 1250,0 m 2 Grønnstruktur o_g1 o_g4 8136,8 m 2 Turveg o_t1-o_t3 391,2 m 2 Friområde o_fo1 2528,0 m 2 Sum m 2

6 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 6 av 16 Bebyggelse og anlegg Nåsituasjon i området Innenfor planområdet ligger det i dag anlegg for Arendal Tennisklubb med 5 tennisbaner og et klubbhus. I tillegg er det en boligeiendom innenfor planområdet som tidligere er regulert til boligformål, og som blir videreført som dette på gnr./bnr. 507/200. Nordøst for planområdet ligger de 5 blokkene på Solsiden. Sydøst for planområdet ligger blokkene på Brinken, og mot syd og vest ligger det flere eiendommer med eneboligbebyggelse. Sydvest for gnr./bnr. 507/200 ligger det en eksisterende trafo-stasjon. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget legger til rette for bygging av blokker i skråningen mellom Store Solåsen og Løvoldveien. Illustrasjonsplanen (vedlegg 1) viser at det vil være mulig å bygge inntil 4 blokker. Avhengig av hvordan bebyggelsen utformes og plasseres kan det legges opp til færre enn 4 blokker. Det vil også være mulig å bygge ut område etappevis, selv om den beste løsningen vil være å bygge ut all bebyggelse og anlegg samlet. Byggegrensen er satt som en ytre byggegrense i det området som er avsatt til byggeområdeblokkbebyggelse (BB1-BB2). Dette er gjort for å kunne ha en fleksibilitet i forhold til type blokkbebyggelse som kan oppføres i området, og endelig plassering av blokkene. Fra Store Solåsen er det regulert inn byggegrense på 6,5 meter fra vegkant til blokkbebyggelsen. %BYA er satt til 60 % for boligområdet BB1-BB2. %BYA er satt såpass høyt siden byggeområdet er relativt avgrenset, og det er hensiktsmessig å ha en høy utnyttelse i selve byggeområdet. Planområdet er delt i to på bakgrunn av forslag til ulik bygningshøyde innenfor byggeområdet. Bakgrunnen for dette er at den kommunale veien Store Solåsen stiger 10 meter i området på baksiden av bebyggelsen, og det vil derfor være mulig å tillate høyere blokker for bebyggelsen lengst mot nord. Det er derfor foreslått en maks bygningshøyde på kote 71 i område BB1 og kote 76 i område BB2. Dette tilsvarer blokker på inntil 6 eller 7 etg, dersom en beregner 3,5 m pr. etg. Eksisterende blokker på Solsiden, er også på 6 og 7 etg.. Det vedlegges profiler for forslag til blokker og p-huset (vedlegg 2). I tidligere planforslag har boligeiendom på gnr./bnr. 507/200 vært foreslått regulert inn som boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse BF3. Arendal Eiendom KF har nå kjøpt opp eiendommen, og det er vurdert at den på sikt kan utbygges med noe annet enn enebolig. En har derfor endret formål på denne tomten til konsentrert småhusbebyggelse, der det kan oppføres to-, tre- eller firemannsbolig. Det er satt en % BYA=50% for dette området. Eksisterende bebyggelse på eiendommen foreslås fjernet, men eksisterende bolighus kan benyttes som enebolig som i dag frem til en eventuelt velger å bygge ut området med en konsentert småhusbebyggelse. Det er regulert inn to avkjørselspiler til tomten, for å ivareta to avkjørsler til f.eks en to-mannsbolig. Randsone til to boligeiendommer som grenser inntil veiformål er også regulert inn som frittliggende småhusbebyggelse (BF1 og BF2). Formål for eksisterende trafo, o_tr1, er tatt ut i revidert planforslag, da Agder Energi har gitt tilbakemelding på at denne må flyttes/avvikles ved utbygging av ny vei og fortau. I bestemmelsene er det åpnet opp for at det kan etableres ny trafo innenfor planområdet, enten som frittstående nettstasjon, eller som rom i parkeringshus eller leilighetsbygg. Det er ikke avklart hvordan renovasjon skal løses, men det er mulig med ulike løsninger. Enten kan det etableres renovasjon i egne renovasjonsrom i kjeller til blokkene. Alternativt kan det legges til rette for renovasjon i, eller i forbindelse med parkeringshuset. Et annet alternativ er å legge opp til nedgravde beholdere. Endelig renovasjonsløsning må avklares i forbindelse med detaljprosjektering for utbygging i området. Dette er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene til planforslaget. Taket/dekket til parkeringshuset er regulert til uteoppholdsareal f_u1, og skal opparbeides til fellesareal for beboerne i blokkene. Her skal det anlegges minimum felles lekeplass og oppholdsareal med benker og bord. Det vil også være mulighet for å opparbeide og legge til rette for andre aktiviteter som boccia-bane, grillplass, sittegrupper m.m. Arealet har en størrelse på ca 1300 m 2, og skal ligge på samme kotehøyde som felles kjøreveg f_k5. Det åpnes også

7 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 7 av 16 opp for å bygge sportsboder på deler av utearealet. Maks 20 % av utearealet kan benyttes til boder. Vedlagte illustrasjonsplan (vedlegg 1) viser hvordan området kan bygges ut. Virkning av planforslaget Planforslaget legger til rette for en fortetting/utvidelse av byggeområdet på Solåsen, ved at det kan oppføres nye blokker i forlengelse av dagens blokker på Solsiden. Blokkene kan oppføres på inntil 6 eller 7 etasjer. Den høyeste blokken på Solsiden er på 7 etasjer inkl. kjeller. De nye blokkene vil dermed ligge som en naturlig forlengelse av blokkene på Solsiden. Det er lagt opp til en løsning der en har hatt fokus på å legge boligområdet så høyt i terrenget at det blir gode lys- og solforhold for alle etasjene i blokkene. I tillegg har en ledet all trafikk inn i et parkeringshus der adkomst til parkeringshuset ligger på et annet nivå enn adkomst til blokkene. Det vil dermed bli et tilnærmet bilfritt adkomstområde for blokkene. I tillegg skal taket/dekket av parkeringshuset benyttes til felles uteoppholdsareal for alle boenhetene. Her skal det legges til rette for lekeplass for de minste, sittegrupper og ellers andre aktivitetsområder om ønskelig. Taket skal ligge i plan med den felles adkomstveien forbi blokkene, og det vil dermed bli god tilgjengelighet til uteområdet, og via en blindvei som vil bli svært lite benyttet siden en ikke skal kjøre til noe parkering via denne veien. Planforslaget medfører naturlig nok en større endring for nærmiljøet ved at det skal inn ny blokkbebyggelse med tilhørende fasiliteter for boenheter. Det vil særlig være de tre eiendommene som ligger rundt krysset i Løvoldsvingen som vil bli sterkest berørt av planforslaget ved at ny adkomstvei vil gå rett forbi eiendommene med den trafikkøkning dette innebærer i forhold til dagens bruk av området. Også de andre eiendommene som har adkomst inn Løvoldveien vil bli berørt av reguleringen. Også de nærmeste blokkene på Solsiden vil få et endret nærområde både pga blokkene som skal oppføres, og gjennom opparbeiding og bruk av uteområdene i tilknytning til byggeområdet. Planforslaget legger opp til at klubbhuset til Arendal tennisklubb og alle tennisbanene blir fjernet. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Nåsituasjon i området Planområdet strekker seg fra Løvold, ut langs Store Solåsen og til Ingeborgdalen. Begge disse veiene er kommunale veier. Løvoldsvingen er kommunal adkomstvei inn til planområdet. Løvoldveien som går inn til tennisbanene og videre opp til klubbhuset til tennisklubben ligger på kommunal grunn. Løvoldveien er kun en gruset vei som går over i en sti til blokkene på Solsiden. Stien mellom blokkene på Solsiden Veien opp til Klubbhuset til tennisklubben Fra tennisbanene går det en gangvei som går i kulvert under Store Solåsen før den kommer ut til en gang- og sykkelveg ned til Ingeborgdalen.

8 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 8 av 16 Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei langs Løvoldsvingen eller langs Store Solåsen ut til Ingeborgdalen i dag. Det er kun fortau langs østsiden av Store Solåsen fra oversiden og frem til kulverten beskrevet i punktet over. Vest for tennisbanene er det i dag et gruset område som blir benyttet til parkering for tennisklubben, og for de som eventuelt parkerer og benytter stien inn til Ribbervann. I Løvoldveien ligger det avløpsledninger fra Solsiden som går ut i Store Solåsen og videre mot Ingeborgdalen. Fra Løvoldsvingen ligger det vann-ledninger som går ut til Store Solåsen, og videre til Ingeborgdalen, hvor det ligger større VA-ledninger. Det ble opplyst på oppstartsmøte at det pr. i dag ikke er slokkevannkapasitet på minst 50 l/s inn til Løvold. Beskrivelse av planforslaget Eksisterende veier i Ingeborgdalen og Store Solåsen er regulert til offentlig kjørevei o_k1 og o_k2. I tidligere planforslag har en lagt opp til at eksisterende avkjørsel skulle stenges, og adkomstvei og ny avkjørsel skulle etableres lenger syd på Store Solåsen. Sommeren 2013 startet tiltakshaver, Arendal Eiendom KF, opp arbeidet med tekniske planer for området før planforslaget var vedtatt. Stærk & Co as ble engasjert til denne jobben. I den forbindelse ble det gjort foreløpige grunnundersøkelser der ny adkomstvei fra Store Solåsen inn i planområdet var planlagt. Disse grunnundersøkelsene viste at det er svært mye masser som måtte graves vekk og nye masser som måtte fylles opp for å kunne etablere denne veien. De kommunale veimyndighetene har derfor vurdert adkomstvei til området på nytt, og vil nå kunne godta adkomst til Løvold ved å benytte en utbedret avkjørsel der dagens adkomst til området går inn Løvoldsvingen. Avkjørsel får en svingradius på 20,0 m, noe som er avklart med kommunal veimyndighet. Dette medfører at dimensjonerende kjøretøy ikke kan svinge til venstre i kryss mot Store Solåsen i en bevegelse. Denne veien er regulert inn som offentlig kjøreveg o_k3, med en regulert bredde på 5,25 m. Veien ender i en rundkjøring ved planlagt parkeringshus f_ph1. Rundkjøringen har en diameter på 26 m. Fra rundkjøringen er det regulert inn en felles kjøreveg f_k6 inn til parkeringshuset. Fra den offentlige kjøreveien o_k3 er det foreslått regulert inn privat felles adkomstvei f_k5 opp til fremtidig blokkbebyggelse i område BB1 og BB2. Denne veien, som i hovedsak vil bli benyttet som en gangvei etter avkjørsel til felles parkeringsplass f_p2, har en regulert kjørebredde på 3,5 m. I enden av den felles kjøreveien er det regulert inn en vendehammer som er dimensjonert for lastebiler, slik at renovasjonsbil og tilsvarende store kjøretøy kan snu oppe ved blokkbebyggelsen. Løvoldsvingen forbi gnr./bnr. 507/1913 og 1914 er regulert til offentlig vei o_k4. Dette er en eksisterende vei, og det legges ikke opp til noe endring på denne veien. Fra krysset i Ingeborgdalen er det regulert inn fortau o_f2 langs vestsiden av Store Solåsen og frem til Løvoldveien. Her må veien krysses før en går videre på fortau o_f3 frem til felles kjøreveg f_k5. Etter offentlig ettersyn har planforslaget blitt utvidet for å ta med hele krysset mellom Store Solåsen og Ingeborgdalen for å bedre siktforholdene og justere eksisterende busslomme. Planforslaget ble deretter sendt ut på et begrenset offentlig ettersyn til naboer i krysset og Statens vegvesen. Etter dette begrensede offentlige ettersynet er planforslaget igjen noe justert i krysset, busslommen og i formålsavgrensningene mot nabo i Nygårdsveien 34. Frisiktlinjer er regulert inn på plankartet. Det er regulert inn et parkeringshus, f_ph1, som skal dekke parkeringsplasser for blokkbebyggelsen i område BB1 og BB2, i tillegg til noe gjesteparkering. Det skal minimum etableres 1 p-plass pr. boenhet i parkeringshuset. Det planlegges at p-huset kan tilrettelegge for parkering i to nivå, og en kan da tilrettelegge for ca 76 p-plasser. I tillegg til parkeringshuset er det foreslått regulert inn en felles parkeringsplass f_p2 ved begynnelsen av felles kjørvei f_k5, som kan benyttes til gjesteparkering, og som midlertidig parkeringsplass ved første byggetrinn. Det er regulert inn en offentlig parkeringsplass o_p1 ved starten av turveien o_t1 som går inn mot Ribbervann. Parkeringsplassen er anlagt i det området som tennisklubben parkerer i dag. En må tilstrebe å få selvfall på vann- og avløp, og koble på eksisterende VA-ledninger som ligger i Store Solåsen.

9 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 9 av 16 Virkning av planforslaget Området vil få en sikrere adkomst ved at krysset fra Løvoldsvingen til Store Solåsen blir utbedret. Boligbebyggelse som grenser inntil planområdet, og særlig de tre eiendommene som ligger rundt krysset i Løvoldsvingen vil bli berørt av planforslaget ved at ny adkomstvei vil gå rett forbi eiendommene med den trafikkøkning dette innebærer i forhold til dagens bruk av området. Boligområdet er på den annen side lagt inn i kommuneplanens arealdel, og det eneste stedet adkomstvei kan gå er ved å benytte Løvoldsvingen og Løvoldveien. Ny adkomstvei med fortau og sideareal medfører at garasjer på gnr./bnr. 507/200 må fjernes. Arendal Eiendom KF har etter at tidligere planforslag har vært ute på offentlig ettersyn, kjøpt opp denne eiendommen, slik at riving av eksisterende garasje er avklart. Adkomstvei opp til fremtidig blokkbebyggelse vil bli tilnærmet bilfri, slik at det blir minimalt med trafikk rett foran blokkene og mellom blokkene og utearealet på taket av parkeringshuset. Myke trafikanter er godt ivaretatt ved at det blir nytt fortau langs den kommunale veien ut til Store Solåsen, og deretter videre langs Store Solåsen ut til Ingeborgdalen. Endringene etter offentlig ettersyn og begrenset offentlig ettersyn med forbedring av frisikt, og oppstramming av krysset har også bedret trafikksikkerheten i området. Forbindelse mot kulverten under Store Solåsen til gang- og sykkelveg gjennom selve Ingeborgdalen er opprettholdt i planforslaget. Parkering har fått en god løsning både for nye beboere og naboer ved at det er lagt opp til parkeringshus, der alle leiligheter i blokkene skal minimum ha 1 p-plass. Det vil dermed ikke bli store åpne parkeringsplasser, med unntak av gjesteparkeringsplassen f_p2 der det kan legges til rette for 17 p-plasser. Løsning på vann- og avløp og brannvannsdekning må endelig avklares ifbm de tekniske planene og byggesøknaden. Grønnstruktur og friluftsliv Nåsituasjon i området Kulverten under Store Solåsen Planforslaget omfatter starten på grøntdraget som går fra Løvold og inn mot Ribbervann. I dag starter stien som går inn mot Ribbervann der en runder hjørnet på den innerste tennisbanen. Området der de nye blokkene planlegges er en skogbevokst skråning. Vegetasjonen er i hovedsak løvtrær. Naturbasen og artskart er sjekket ut. Det er ikke registreringer i området i noen av databasene. På grunnkartet fremstår Løvoldveien som en privat vei ca 100 meter forbi klubblokalene til tennisklubben. I realiteten er Løvoldveien en gruset vei opp til tennisklubbens lokaler, og deretter en sti som går opp til blokkene på Solsiden. Fra tennisbanene går det en gangvei som går i kulvert under Store Solåsen før den kommer ut til en gang- og sykkelveg ned til Ingeborgdalen. Denne gangveien er asfaltert og med gatelys. Beskrivelse av planforslaget Områdene som grenser inntil byggeområdene, samferdselsanleggene og friområdene er foreslått regulert til offentlige områder for grønnstruktur, o_g1 o_g4. Disse områdene vil være en del av et større grønnstrukturdrag i området, og i hovedsak fungere som grønne randsoner som ikke skal opparbeides og tilrettelegges, med fremstå som naturområder med stedegen vegetasjon. Områdene skal være tilgjengelig for allmennheten. Det er Arendal kommune som er eier av områdene i dag.

10 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 10 av 16 Område o_g1 fungerer som et naturlig fordrøyningsbasseng i dag, og det er to utløp og et bekkeinntak i dette området. Det er avsatt en hensynssone, sikringssone fordrøyningsbasseng for å sikre at området skal fremstår og fungerer som et naturlig fordrøyningsbasseng. Det er også regulert inn et midlertidig anleggsområde i deler av område o_g1. I dette området kan det graves i anleggsperioden, og det kan etableres steinfylling for fortau. Det er ikke tillatt å benytte området til anleggsveier, riggplass eller mellomlagring av masser i anleggsperioden. Etter avsluttet anleggsperiode opphører det midlertidige reguleringsformålet og området skal istandsettes som et grønnstrukturområde, som også skal fungere som et naturlig fordrøyningsbasseng. Overvannsutslipp, bekkeinntak og områdets funksjon som naturlig fordrøyningsbasseng skal ikke hindres eller ødelegges i anleggsperioden eller senere. Planforslaget legger opp til at turveien inn til Ribbervann blir opprettholdt. Stien starter ved innregulert turvei o_t1 som ligger vest for innregulert friområde o_fo1. Den første del av denne turveien, blir også gangadkomst til friområde som skal opparbeides med balløkker m.m. Turveien er trukket ut fra fjellveggen i vest, slik at ferdselsåren ikke blir liggende inntil fjellveggen som er utsatt for ras- og steinsprang jf. rapport fra Multiconsult datert Det legges ikke opp til noe endring av eksisterende sti fra der den starter i dag, etter den innerste tennisbanen, og videre innover mot Ribbervann. Starten på stien inn mot Ribbervann. Gjerdet bak tilhengeren viser hjørnet på den innerste tennisbanen på Løvold. Videre stien inn mot Ribbervann. Fra offentlig kjøreveg o_k3 er det innregulert en offentlig turveg o_t2 frem til kulverten under Store Solåsen. Det er innregulert en offentlig turveg o_t3 fra vendehammer på felles kjøreveg f_k5 og frem til plangrensen. Denne turvegen skal opprettholde forbindelsen mot sti/turveg under blokkene på Solsiden. Friområde o_fo1 skal fungere som offentlig friområde og aktivitetsområde for beboerne av område BB1. Området ligger nær den nye bebyggelsen, men likevel noe for seg selv på et nivå under blokkene. Området har en god beliggenhet for bruk til aktivitetsområde for større barn. Det skal minimum opparbeides ball løkke innenfor område, men det åpnes opp for at det kan opparbeides andre baner eller tilrettelegges for andre aktiviteter innenfor område. Området vil være tilgjengelig for allmennheten. Planområdet er vurdert i henhold til naturmangfoldloven. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter, eller andre registreringer i Naturbasen eller Artskart innenfor planområdet. En vurderer dermed at planområdet er avklart i henhold til naturmangfoldloven. Virkning av planforslaget Den del av eksisterende grønnstruktur som forsvinner er der blokkbebyggelsen blir plassert, og det er dette området som har minst verdi både visuelt og som oppholdsområde. Planforslaget vil dermed få lite negative konsekvenser for grønnstrukturen.

11 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 11 av 16 Grøntdraget der turveien mot Ribbervann starter vil bli mer synlig og bredere enn i dag, ved at den vil ligge ved et åpent friområde, og ikke skjult bak tennisbanene som er gjerdet inne i dag. Korridoren inn mot Ribbervann blir dermed opprettholdt gjennom planforslaget. Snarveien gjennom kulverten under Store Solåsen er også opprettholdt, og adkomst til stien under blokkene på Solsiden gjennom turvegene som er regulert inn her. Området vil også bli mer attraktivt for allmennheten ved at friområdet blir opparbeidet med balløkker og eventuelt andre baner som er tilgjengelig for alle. Området vil også bli en fin innfallsport til løypesystemet og turområdene nord for byen. I revidert planforslag er det tatt inn et bestemmelsesområde midlertidig anleggsområde B1 i tilknytning til grønnstrukturområde o_g1. I anleggsperioden skal en kunne grave innenfor området for å etablere steinfylling til nytt fortau, men overvannsutslipp, bekkeinntak og områdets funksjon som naturlig fordrøyningsbasseng skal ikke hindres eller ødelegges i anleggsperioden. Landskap Nåsituasjon i området Planområdet ligger i et daldrag, der terrenget stiger svært bratt på vestsiden av daldraget, og med slakere stigning mot øst opp mot Store Solåsen. På vestsiden ligger det noen eneboligtomter, før en kommer til en nesten loddrett fjellvegg. «Dalbunnen» er i dag opparbeidet med tennisbaner i all hovedsak på samme nivå. Beskrivelse av planforslaget Bebyggelsen er plassert i skråningen vest for Store Solåsen. Blokkene vil bli liggende med 1. etg. gulv på ca kote +51, og tillates oppført med bygningshøyde på maks 76 meter på det høyeste. Store Solåsen stiger fra ca kote 56 til kote 66 i bakkant av blokkene. Parkeringshuset f_ph1 vil ligge med gulv på samme nivå som friområde o_fo1, og overkant tak på kote 50, dvs samme som felles kjøreveg som går forbi blokkene. Løvoldsvingen vil bli liggende på tilnærmet samme kote som i dag, dvs. kote 46. Løvoldveien opp mot blokkene er lagt noe lavere enn dagens veg for å få en slakere stigning på veien. Friområde med balløkke vil bli liggende på flaten der tennisbanene ligger i dag. Virkning av planforslaget Dagens terreng er utnyttet med å plassere grunnflaten til blokkene i terrenget under Store Solåsen, og lavere enn bebyggelsen mot Solsiden og Brinken. For å utnytte høydeforskjellen i planområdet på en god måte er parkeringshuset lagt i et nivå under blokkbebyggelsen, for å kunne utnytte taket til uteoppholdsareal. Område BB1 vil bli sprengt ut for å legge til rette for blokkbebyggelsen. Det vil medføre en skjæring i bakkant av blokkene mot Store Solåsen, og mot den nærmeste blokken mot Solsiden. Blokkene på Solsiden vil bli liggende et nivå over blokkene på Løvold. Området med tennisbanen er alt flatt og vil bli benyttet til balløkke og annen aktivitet. Bebyggelse, veier og andre tiltak er plassert med utgangspunkt i eksisterende terreng, der det er kun byggegrop for blokkbebyggelsen BB1 som trenger større terrengmessig bearbeiding. Veier, parkeringsplasser og balløkke er i stor grad lagt på eksisterende terreng, med unntak av felles adkomstveg f_k5 som er lagt noe lavere i terrenget enn eksisterende veg/sti. Tiltakene har fått en god landskapsmessig plassering, i forhold til nærliggende bebyggelse og hvordan terrenget stiger videre bak Løvold opp mot Solsiden og Brinken. Universell utforming Nåsituasjon i området Det er ingen spesiell tilrettelegging for universell utforming i området i dag, men adkomsten til tennisbanene er godt tilgjengelig for alle. Skråningen der den nye bebyggelsen planlegges er kupert, og med mye vegetasjon og er derfor ikke tilgjengelig med unntak av veien/stien som går opp til blokkene på Solsiden. Siste del av denne stien stiger svært bratt opp til Solsiden.

12 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 12 av 16 Beskrivelse av planforslaget Blokkbebyggelsen vil tilfredsstille kravene i TEK-10 i forhold til tilgjengelighet. Alle blokkene vil måtte bygges med heis. Fellesområder vil ligge på taket av p-huset, der det vil bli både uteoppholdsareal for alle beboerne, og lekeplass for de minste barna på ett plan. Adkomst til balløkke vil bli enten via felles adkomstvei og ned til fortau og gangvei inn til løkka, eller gjennom p-huset. Planforslaget legger opp til at adkomstveien inn til p-huset har universell utforming. Fra p-huset bør det være heis opp til taket der det er adkomst i nivå med inngang til blokkene. Virkning av planforslaget Planforslaget ivaretar universell utforming på en god måte, både via kjøreadkomst og gangadkomst til blokkene. Ikke minst legger planforslaget opp til at bebyggelse og fellesareal blir lett tilgjengelig og kan tilrettelegges for ulike grupper og ulike brukere med spesielle behov. Kulturminner Nåsituasjon i området Det er 1 SEFRAK-registrerte bygg innenfor planområdet, på gnr.507/bnr.200. Eiendommen er tidligere regulert til boligformål i reguleringsplan for Solåsen, og har vært i privat eie. Arendal Eiendom KF har nå kjøpt opp eiendommen. Det er ikke andre registrerte kulturminner innenfor planområdet, eller i nærområdet som planforslaget må forholde seg til. Det er ikke kommet krav fra kulturminnevern i Fylkeskommunen i Aust-Agder om at det må gjennomføres arkeologiske undersøkelser i området. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget regulerer ikke inn noen områder eller eiendommer til hensynssone bevaring. Bolighuset på gnr./bnr. 507/200 er sterkt ombygd og i dårlig forfatning, og vurderes derfor ikke til å måtte reguleres med hensynssone bevaringsverdig bebyggelse. I tidligere planforslag har en ikke foreslått noe endringer på huset, men det var lagt opp til at garasjer kunne rives. En foreslår nå at all bebyggelse på eiendommen kan rives, og at eiendommen kan bygges ut med to-, tre- eller firemannsbolig. Virkning av planforslaget Siden det ikke er kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet som spesielt bør ivaretas, får ikke planforslaget noen virkning for temaet kulturminner. Barn og unges interesser Nåsituasjon i området Barn- og unges bruk av området i dag er i hovedsak knyttet til bruk av tennisbanene og stien inn mot Ribbervann. I skråningen der ny boligbebyggelse planlegges er det ikke spor etter at området er benyttet til lek og opphold for barn- og unge.

13 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 13 av 16 Beskrivelse av planforslaget Det er avsatt ett større felles uteopppholdsareal f_u1 på taket av parkeringshuset som bl.a skal opparbeides til lekeplass for de minste barna. Dette er fellesområde som også kan benyttes som samlingsplass for beboerne, slik som en finner bl.a på Brinken jf. bilde. Uteoppholdsarealet f_u1 er på ca 1300 m 2. Uteoppholdsarealet vil være lett tilgjengelig for alle fra samme nivå som inngangspartiet til blokkene vil ligge, og over felles kjøreveg som vil bli tilnærmet bilfri. Uteoppholdsarealet vil ha god utsyn fra leilighetene i blokken, og fremstå som Fellesområde med lekeplass ved boligområdet på Brinken et trygt område for barn å leke. Bakgrunnen for at en ikke krever at lekeplass på tak skal etableres før ved 20. boenhet tas i bruk, er at en ser for seg at det kan bli en etappevis utbygging. Det vil derfor mulig å ta i bruk området uten at p-hus med fellesareal på taket står klart når første blokk tas i bruk. Det må etableres midlertidig lekeareal i mellomtiden. I området der tennisbanene er i dag er det regulert inn et offentlig friområde o_fo1. Det kan legges til rette for ulike type ballaktivitet på banene. Det skal minimum etableres fotballbane på 20x28m jf. kommuneplanens bestemmelser for lekeareal. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser om at ball løkken skal opparbeides før første boenhet tas i bruk i område BB1. Virkning av planforslaget Det blir attraktive lekeområder som blir opparbeidet i tilknytning til bebyggelsen, både med fellesområdet som ligger tilnærmet bilfritt til rett ved adkomst til bebyggelsen, og med friområdet som blir tilgjengelig for alle, beliggende der tennisbanene tidligere lå. Planområdet ligger med direkte adkomst til friluftsområder ved at stien inn mot Ribbervann starter ved tennisbanene. Det er derfor svært god mulighet for variert lek både på sommer- og vintertid i skogen og terrenget for øvrig inn mot Ribbervann. Tennisbanene blir erstattet med det nye tennisanlegget som skal etableres i Arendal idrettspark i Myra. Planområdet vil være attraktivt å etablere seg i for familier med barn i ulik alder, både i forhold til kvaliteter internt i planområdet og avstand til barnehage, skole, byen og turområder i umiddelbar nærhet. Barnehagekapasitet: Det er 2 private barnehager som ligger nærmest planområdet. De ligger ca 300 og 500 meter unna planområdet. Gangadkomst til den nærmeste er gjennom nærliggende mindre boligfelt. Til Stjerneglimt Steinerbarnehage må en gå langs Store Solåsen. Gullfaks barnehage, som er kommunal barnehage, ligger i Nordbødalen. Skolekapasitet Fra skolebruksplan for Arendal kommune for , datert mars 2009, står det følgende om skolekapasiteten i Birkenlund oppvekstområde:

14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 14 av 16 Rektor på Birkenlund skole ble kontaktet pr. telefon i mai 2011, og kunne bekrefte at med de siste tallene de har mht fremskrivning, så vil det fortsatt være god kapasitet på skolen for å ta imot flere elever. Konklusjonen er dermed at det kan legges opp til ny utbygging i oppvekstområdet i forhold til skolekapasitet. Skolevei: Planområdet hører til Birkenlund skolekrets. Det planlegges fortau langs deler av Store Solåsen ned til Ingeborgdalen, og langs adkomstveien inn i planområdet. Skoleveien vil gå langs Store Solåsen ned til Ingeborgdalen, der en må krysse over veien for å komme til fortau som ligger på sydvestsiden av Ingeborgdalen. Deretter må en krysse veien for å komme over til Gamle Songevei, der det er fortau på sydsiden. Deretter må en krysse veien v/icabutikken på Havstad der Nordbødalen kommer ut. Deretter videre inn gamle Songevei til Birkenlund skole. Risiko og sårbarhetsanalyse Utfylt sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse følger vedlagt, se vedlegg 4. Nedenfor følger noen kommentarer til sjekklisten. Ras/Skred/steinsprang Fjellskråningen vest for tennisbanene er registrert på aktsomhetskart for steinsprang på skrednett.no. Aktsomhetskart er grove oversiktskart som identifiserer en mulig fare for steinsprang. Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell som gjenkjenner mulige kildeområder for steinsprang ut i fra helning på fjellsiden og geologisk informasjon. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene.

15 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 15 av 16 Aktsomhetskart for steinsprang for Løvold fra skrednett.no. Kommunen har stilt krav om egen risikovurdering av rasfaren i området. Det er derfor utarbeidet en rapport med ROS-analyse for ras- og sikringsvurdering for Løvold. Konklusjonen i rapporten fra Multiconsult datert (vedlegg 3) er at hele det bratteste fjellpartiet vest for tennisbanene må sikres. Dette området er regulert inn med en hensynssone A. faresone, ras- og skredfare, H310_1. I tillegg er det knyttet en rekkefølgebestemmelse om at området må sikres før første boenhet i område BB1 kan tas i bruk. Brann- og brannvansdekning. Området er godt tilrettelagt mht brannbiladkomst, men det er bare en adkomstvei inn til planområdet, via Løvoldsvingen. I tillegg vil området være tilgjengelig fra Store Solåsen, da bebyggelsen vil ligge rett vest for den denne veien. Det ligger kommunal vannledning ut til Ingeborgdalen. For strekningen fra Løvoldveien og ut til Ingeborgdalen er det ikke tilstrekkelig kapasitet mht brannvannsdekning er det opplyst på oppstartsmøte med kommunen. Dette må derfor løses i forbindelse med de tekniske planene. Det må etableres brannkummer i tilknytning til planlagt bebyggelse internt i feltet. Der avstandsbestemmelser mellom bygninger fravikes, vil det bli stilt branntekniske krav til brannspredning mellom bygningene jf. TEK-10. Støy: Planområdet kan være noe utsatt for veitrafikkstøy fra Store Solåsen. Det er ikke avklart hvem som skal bygge ut område ennå, og hvordan bebyggelsen skal utformes. Planforslaget legger derfor opp til at støyforhold må avklares i forbindelse med byggesaken. Da kan bebyggelsen og uteareal planlegges og eventuelt skjermes i forhold til støy. Luftforurensning: Det er ikke kjente luft- eller luktforurensningskilder i området. Radon: Det er ikke gjennomført egne undersøkelser i forhold til radon. Forholdet til radon vil bli ivaretatt gjennom jf. TEK Grunnforhold: Det er kjent at det er myr og usikre grunnforhold i området rundt der de nordligste tennisbanene ligger. Parkeringshuset som planlegges må trolig pæles. I rekkefølgebestemmelsene er det

16 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 16 av 16 derfor tatt inn en bestemmelse om at det må foretas geotekniske undersøkelser i forbindelse med byggesøknad for tiltak i områdene der tennisbanene ligger. Gjennomføring av plan økonomiske konsekvenser for kommunen Planforslaget legger opp til ca 160 m med delvis ny offentlig vei (Løvoldsvingen og deler av Løvoldveien) med rundkjøring o_k3, og ca 300 m med offentlig fortau o_f2 og o_f3. Det er også regulert inn et offentlig friområde o_f1 som skal opparbeides med bl.a ball løkke. I tillegg er det regulert inn områder for grønnstruktur og o_g1-o_g4, og to offentlige turveier o_t1 og o_t2. Det er også regulert inn et område for offentlige parkeringsplasser o_p1 tiltenkt brukere av det offentlige friområdet og turveien inn mot Ribbervann. Planprosess og medvirkning Møtevirksomhet Oppstartsmøte ble avholdt hos Arendal kommune Kunngjøringen ble diskutert på regionalt planforum Det er avholdt flere underveis møter med oppdragsgiver, saksbehandler i kommunen og ulike fagpersoner i kommunen. Det ble holdt åpent informasjonsmøte ifbm offentlig ettersyn Kunngjøringer Varsel om igangsatt planarbeid ble sendt den med frist for tilbakemelding innen den Det kom totalt inn 5 merknader. Merknadene vedlegges i sin helhet, se vedlegg 5. Det er laget et sammendrag av innkomne merknader med kommentarer, vedlegg 6. Forslagsstillers vurdering Planforslaget er i tråd med overordnete planer for kommunen, og følger også opp prinsippene om bærekraftig boligutbygging. Området ligger sentralt til i Arendal, med gåavstand til Arendal sentrum. Skole, barnehage, butikk m.m er også i gå-/sykkelavstand. Det er også kort vei til bussholdeplasser. Løypenettet inn mot Ribbervann og lysløypa starter i planområdet, og det er dermed flotte turmuligheter rett ved planområdet. Det legges også opp til både mindre og større lekeområder i tilknytning til planlagt bebyggelse, der de større lekeplassene vil være offentlig friområder som blir tilgjengelige for alle, noe som vil være et positivt tilskudd til beboere på utsiden av planområdet. Totalt sett anser en at planforslaget legger til rette for et attraktivt boligområde for denne type bebyggelse relativt sentralt i Arendal. Vedlegg Forslag til reguleringsplankart datert , sist revidert Forslag til reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Vedlegg 1: Illustrasjonsplan med profiler, datert , sist revidert Vedlegg 2: Profiler 1-5 datert Vedlegg 3: Rapport ras- og sikringsvurdering ROS-analyse, Multiconsult, datert Vedlegg 4: Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsundersøkelse datert Vedlegg 5: Innkomne merknader ved varsel om oppstart av planarbeid Vedlegg 6: Sammendrag av innkomne merknader med kommentarer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Løvold/Solåsen

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Løvold/Solåsen ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Løvold/Solåsen Arkivsak: 2011/3283 Arkivkode: 2216r7 Detaljplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 28.08.2014, PS 14/115 Plankartets dato:12.04.2012,

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplanforslag for Skaveløkka

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplanforslag for Skaveløkka RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for Skaveløkka Dato: 24.02.2012 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Skaveløkka, Tromøy Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag s. 2 2.

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Nidelvåsen, byggetrinn 5

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Nidelvåsen, byggetrinn 5 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Nidelvåsen, byggetrinn 5 Arkivsak: 2012/7227 Arkivkode: 09062012-25 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.03.2014, PS 14/45

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl.

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl. ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Øygarden - gnr. 37, bnr. 5 m.fl. Arkivsak: 2011/1867 Arkivkode: 1818r5 Detaljplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.11.2014, PS 14/178 Plankartets dato:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1

ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1 ARENDAL KOMMUNE BESTEMMELSER FOR DYBDALSHEI 1 Arkivsak: 16/27615 Planident: 09062015-10 Vedtatt i Arendal bystyre: 02.02.2017, PS 21/17 Plankartets dato: 01.02.2016, sist endret 01.11.2016 1. GENERELT

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Marisberg - felt C1 Arkivsak: 2014/702 Arkivkode: 09062014-1 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.01.2016, PS 16/16 Plankartets dato: 21.05.2015, sist revidert 09.06.2015

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy Arkivsak: 2013/1104 Arkivkode: 09062013-13 Vedtatt i Arendal bystyre: 19.02.2015, PS 15/27 Plankartets dato: 27.03.2014, sist revidert

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Fagerli - Skarpnes Arkivsak: 2010/1289 Arkivkode: 1708r5 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 27.09.2012, PS 12/166 Plankartets

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HIS BRYGGE Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 08.06.2016 Bestemmelsenes dato: 08.06.2016 Rev dato: 30.01.2017 Rev dato: 30.01.2017 1 GENERELT 1.01 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune

Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Detaljregulering for Kjørestad, Farsund kommune Plan nr: 1003 Planbestemmelser Datert: 20.11.2015 Sist revidert: 17.3.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Fellesbestemmelser Situasjonsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERING TROLLTOPPEN

DETALJREGULERING TROLLTOPPEN Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Høringsinstanser, se vedlegg Grunneiere og naboer, se vedlegg (grunneier-/ naboliste) DETALJREGULERING TROLLTOPPEN PLANID 2015001 - ELVERUM KOMMUNE Gjeldende

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1

Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Bestemmelser tilhørende detaljert reguleringsplan for del av Flatstad Gård felt B3 gnr. 7 bnr. 1 Plannummer: 201104 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 08.11.11 Dato for planutvalgets vedtak: Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer