HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN"

Transkript

1 HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan landskapsvernområde Melfjorden landskapsvernområde (foreslått) Semska-Stødi naturreservat Dypen naturreservat Storlia naturreservat Blakkådalen naturreservat Fisktjørna naturreservat Høringsfrist 1. november 2015

2 Forsidefoto: Harodalen, Saltdal kommune Foto Kjell Eivind Madsen

3 Hva er en høring Denne høringa er en del av prosessen med revidering og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og tilliggende verneområder. Meningen med høringa er å gi alle en mulighet til å si sin mening om og påvirke hvordan vernet utformes. Her er det muligheter til både å gi innspill til forskrift, dvs. hvilke bestemmelser som bør gjelde i nasjonalparken, landskapsvernområdet eller naturreservatet, og hvilke grenser disse skal ha. I tillegg er det mulighet til å gi innspill til skisse til forvaltningsplan. Forvaltningsplanen utdyper forskriftene og sier noe om forvaltningspraksis, altså hvordan bestemmelsene i forskriften er å forstå og hvordan disse vil vurderes ved søknader om unntak fra bestemmelsene. Det ble gitt en rekke innspill da vi startet opp prosessen og disse er vurdert og har påvirket forslaget slik det foreligger i dag. Ikke alle innspillene er imøtekommet fullt ut, men kan likevel ha påvirket både innholdet i forskriftene og forvaltningsplanen. Vi oppfordrer alle til å bruke muligheten til å gi innspill. Vi vil gjerne være kjent med deres meninger. Send innspillene til Fylkesmannen enten pr brev eller e-post innen fristen 1. oktober Hva er foreslått? Denne høringa består av tre deler: Dokument 1 Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner (Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland) Dokument 2 Revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder (Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland) Dokument 3 Skisse til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med omkringliggende vern (Ansvarlig: Midtre Nordland Nasjonalparkstyre) Dokument 1 og 2 er de viktigste dokumentene i denne høringa da disse legger grunnlaget for vedtak om ny forskrift for verneområdene og ny avgrensning. Dokument 3 er en skisse som sendes samtidig med de to andre dokumentene for å klargjøre enkelte deler av forskriftene som foreslås. Forvaltningsplaner (dokument 3) gir retningslinjer for skjønnsutøvelse ved forvaltning av verneforskriften og redegjør for forvaltningspraksis. Dette er et dokument som skal revideres jevnlig (hvert tiende år) og som i det vesentlige ikke har samme juridiske tyngde som de to andre dokumentene som omhandler konkret avgrensning av verneområdene og hvilke forskrifter (bestemmelser) som skal gjelde der (altså fastsetter restriksjonsnivået). Utvidelse og revisjon (dokument 1 og 2) vil til slutt bli behandlet av Kongen i statsråd og nye grenser og forskrifter blir da endelig fastsatt. Forvaltningsplanen (dokument 3) vil deretter justeres og sluttføres i tråd med endelig vedtak. Det er Midtre Nordland

4 nasjonalparkstyre som vil ha hånd om sluttføringen av forvaltningsplanen. Det vil være behov for ny høring av forvaltningsplanen etter at forskriftene er endelig vedtatt. Dette høringsbrevet beskriver «de store linjene» i høringsforslaget. For detaljer henvises til dokument 1, 2 og 3. Disse er å finne på Fylkesmannens nettsider og kan også fås i papirform ved henvendelse til Fylkesmannen eller Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Papirkopier kan også sees hos de aktuelle kommuner eller på nasjonalparksenteret. Høringa annonseres også i media. Det vil bli holdt åpne høringsmøter i de berørte kommunene i løpet av høringsperioden. Tid og sted for dette vil bli annonsert i lokalavisene samt på Fylkesmannens nettside. Grensene for vernet forslag til endringer Grensene for et vernet område er viktige og absolutte. Med det menes at vernebestemmelsene kun gjelder innenfor grensene for verneområdet og at det er vanskelig å få endret grensene når de først er fastsatt. Utenfor grensene er det kommunen som er arealplanmyndighet med hjemmel i plan- og bygningsloven, og her gir vernebestemmelsene ingen lovmessig beskyttelse. Det foreslås både vern på nye arealer og endring av eksisterende grenser. I tillegg er det forslag om å endre verneform for både landskapsvernområdene og noen naturreservat. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet i Det er nå på høring forslag om å endre både avgrensning og bestemmelser. Det foreligger flere alternativer. Det er foreslått utvidelser på nye arealer, altså arealer som ikke er underlagt vern etter naturmangfoldloven i dag. Dette gjelder følgende områder: Melfjordens nordside mellom dagens nasjonalparkgrense og kraftlinja over Melfjordloftan, Rødøy kommune. De foreligger to ulike forslag til avgrensning. Glomdalen, Rana kommune. områder nord og vest for Austerdalsvatnet, Rana kommune. elvestrengene i Tespa og Bjøllåga, Rana kommune. Vi ønsker innspill til alle konkrete avgrensningsforslag hvor bør nasjonalparkgrensen gå? Se kartvedlegg for detaljer. Det er også foreslått at det opprettes et nytt verneområde, Melfjorden landskapsvernområde, vest for eksisterende kraftlinje over Melfjordloftan i Rødøy kommune. Det foreligger også her to ulike forslag til avgrensning. Videre er det utarbeidet et alternativ som innebærer å utvide nasjonalparken til også å omfatte de eksisterende verneområdene Gåsvatnan landskapsvernområde (inklusive utvidelse på areal som nå ikke er vernet Hávvamåhkke), Saltfjellet landskapsvernområde,

5 Storlia naturreservat og Semska-Stødi naturreservat. Mer om dette under omtale av det enkelte verneområdet. Samtidig er det foreslått å oppheve vern av noe areal. Dette er areal langs E6 og jernbanen over Saltfjellet. Dette både for å sikre at vern ikke er til hinder for vedlikehold og drift av vital infrastruktur og for å unngå tyngre tekniske inngrep i vernet område. Se mer om dette under omtale av Saltfjellet landskapsvernområde og Semska-Stødi naturreservat. I Tømmerdalen i Saltdal kommune foreligger det også et forslag om å endre avgrensning slik at vernet i et mindre område på privat grunn oppheves. Se mer om dette under omtale av Gåsvatnan landskapsvernområde. Gåsvatnan landskapsvernområde Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner Gåsvatnan landskapsvernområde ble opprettet i Landskapsvernområdet er foreslått utvidet med 1,3 km 2 i nordøst i Hávvamåhkke i Bodø og Saltdal kommuner. Dette for å sikre et særlig viktig våtmarksområde med store ornitologiske verdier. Det er utarbeidet ulike forslag for framtidig vern i Gåsvatnan landskapsvernområde. Det ene forslaget innebærer at landskapsvernområdet blir en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det andre forslaget innebærer at landskapsvernområdet opprettholdes, da eventuelt med bestemmelser om biotopvern i avgrensede deler av landskapsvernet (gjelder Kvitberget-Skjevlfjellet og Hávvamåhkke). Gåsvatnan landskapsvernområde er et naturskjønt landskap. Området har i tillegg stor verdi både for biologisk mangfold, reindrift og friluftsliv. I landskapsvernområde er det en rekke bygninger og anlegg, private hytter, foreningshytter (JFF og DNT), gjeterhytte, naust, høyskytte (kulturminne), noen mindre demninger i området rundt Skjevlfjell, målestasjon for NVE i Jarbrudalen og et gårdstun (Nordlund gård av Jarbrufjell). Det er også en traktorvei (enkel standard) inn til Nordlund gård. Videre er der lagt klopper og bygd noen bruer. Dette er konkrete inngrep i landskapet. Nasjonalparkbegrepet skal først og fremst benyttes på områder som er «urørte», med det forstås området uten store menneskelige inngrep i form av anlegg og bygninger. På tross av de inngrepene som finnes her mener Fylkesmannen at området tilfredsstiller kriteriene for nasjonalpark i naturmangfoldlovens 35 «større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep». Begrunnelsen for det er at området framstår som et naturlandskap, men med påvirkning fra tidligere tiders bruk. Bakgrunnen for forslag om å endre verneform til nasjonalpark er å sikre verdiene knyttet til biologisk mangfold bedre. Nasjonalparkvern vil beskytte vegetasjon og dyre- og fugleliv bedre enn landskapsvern, samtidig som vernet av landskapet opprettholdes. Forslaget vil

6 innebære en felles forskrift for hele nasjonalparken og således forenkle regelverket for både forvaltningen og brukerne. Landskapsvern er i utgangspunktet en mildere verneform enn nasjonalpark. Det er landskapets særpreg eller karakter som ikke skal endres vesentlig og det plante. Og dyre- og fuglelivet er bare beskyttet i den grad det er med å prege landskapets særpreg eller karakter. Dagens verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde er utarbeidet etter naturvernloven og er nok mer omfattende enn det som i utgangspunktet er ment med landskapsvern slik det er utformet i naturmangfoldloven (denne loven ble vedtatt i 2009 og erstattet naturvernloven). Hensikten med forslaget om å kombinere landskapsvernet med biotopvern er å beskytte konkrete verneverdier som ikke nødvendigvis har tilstrekkelig beskyttelse gjennom kun landskapsvern. Biotopvern vil derfor sikre at botanikk og zoologi er legitime hensyn å legge vekt på ved vurdering av inngrep i landskapsvernområdet. Det er viktig at høringspartene tar stilling til hvilken vernestatus dette området bør ha i framtida. Det foreligger også et forslag om å endre vernegrensen på privat grunn i Tømmerdalen i Saltdal. Bakgrunnen er innspill fra grunneier og Saltdal kommune med ønske om å frigi dette området fra vern for å kunne utnytte arealet til hyttebygging. Saltfjellet landskapsvernområde Rana og Saltdal kommuner Saltfjellet landskapsvernområde ble også opprettet i Området er i stort preget av å være et høyfjellsområde, men også med noe skogområder, i nord og sør, særlig i området rundt Dypen naturreservat. Eksisterende landskapsvernområde omfatter også jernbanen og E6. Det er utarbeidet forslag som gjør at det er en korridor langs E6 og jernbanen som ikke er vernet. Landskapsvernet blir da opphevet for disse arealene. Hensikten er å reindyrke hva som er verneområder og hva som er områder med store inngrep, samt å sikre at vital infrastruktur kan vedlikeholdes og driftes uten særlige vurderinger etter verneforskriften for verneområdene. Etter dette er inngrepene i landskapsvernområdet redusert til å gjelde noen hytter ved Viskis og Kjemåvatnet, forsvarets anlegg ved Sørelva, en mindre kraftlinje (22kV) samt noen bruer og merka stier. Det er utarbeidet alternative forslag også her. Det ene forslaget innebærer at landskapsvernområdet inngår i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det andre innebærer videreføring av landskapsvern, men også her eventuelt med biotopvern. I dette tilfellet for bedre å beskytte fjellreven i området bedre. Det er viktig at høringspartene tar stilling til hvilken vernestatus dette området bør ha i framtida.

7 Semska-Stødi naturreservat Saltdal kommune Semska-Stødi naturreservat ble opprettet i 1976, og revidert i Verneverdiene i Semska- Stødi knytter seg i hovedsak til områdets verdi som våtmarksområde med tilhørende dyre og planteliv og et særegent landskap av glasiale løsmasseavsetninger. Jernbanene går kloss i reservatgrensen. I denne høringa foreslås det å oppheve vernet som naturreservat og innlemme arealet i omkringliggende vern. Dermed kan reservatet bli en del av Saltfjellet landskapsvernområde eller Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark avhengig av hvilke valg som tas i prosessen videre, jf. omtale under Saltfjellet landskapsvernområde. Det er i dag ferdselsforbud i naturreservatet i perioden 1. mai til 31. juli. Tilgjengeligheten til området er begrenset av elva og jernbanen, slik at ferdselen i området er svært liten. Kanskje særlig i den aktuelle perioden for ferdselsforbud da deler av perioden kan være preget av isgang og vårflom. Ferdsel er i hovedsak gjennomgangsferdsel inn til jakt- og fiskeområdene mot Sverige, samt reindriftas ferdsel. Det er derfor et åpent spørsmål om eksisterende ferdselsforbud i reservatet skal videreføres eller oppheves. Det bes spesielt om innspill på om reservatet bør bestå som eget verneområde og om ferdselsrestriksjonene bør opprettholdes eller ikke. Storlia naturreservat Rana kommune Storlia naturreservat ble etablert i Grensene for reservatet ble endret i I denne høringa foreslås det at naturreservatet oppheves og at arealet innlemmes som en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Samtidig tas også elvestrengene i Tespa og Bjøllåga med i nasjonalparken. Dette gjør avgrensingen mer helhetlig og sikrer viktige naturtyper langs vassdragenes nedre del. Restriksjonsnivået i Storlia naturreservat vil bli noe mildere som følge av endring fra naturreservat til nasjonalpark. Dypen naturreservat Saltdal kommune Det foreslås ikke endringer i avgrensing av Dypen naturreservat. Blakkådalen naturreservat Rana kommune Blakkådalen naturreservat ble opprettet i 1992 som et klassisk barskogsreservat. I denne høringa foreslås det at naturreservatet utvides nordover langs Blakkåga i det området som ikke omfattes av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dette for å sikre områdets verneverdier både med tanke på skog og landskap. Blakkåga med redusert vannføring og to demninger/inntakspunkt er ikke forenelig med verneformen nasjonalpark og det er derfor ikke aktuelt å utvide nasjonalparken i dette området. Fisktjørna naturreservat Rana kommune

8 Det foreslås ikke endringer i avgrensning av Fisktjørna naturreservat. Restriksjonsnivået i verneområdene Forskriftene for de enkelte verneområdene fastsetter restriksjonsnivået, altså hva som er forbudt, hva som er tillatt og hva som kun er tillatt etter tillatelse fra nasjonalparkstyret eller Fylkesmannen. Forskriftene er derfor viktige. Det er Fylkesmannen som har utarbeidet det faglige grunnlaget for nye forskrifter for de verna områdene. Utgangspunktet er gjeldende forskriftsmaler fra Miljødirektoratet samt eksisterende forskrifter for de verna områdene. Formålet har vært å oppdatere vernebestemmelsene i tråd med naturmangfoldloven uten å endre restriksjonsnivået vesentlig. Noen lempelser og innstramminger sammenliknet med eksisterende forskrift foreslås likevel. Dette både som følge av endringer i lovverk og forskriftsmaler og som følge av innspill til oppstartsmeldingen og vurderinger i arbeidsutvalget for denne prosessen. Arbeidsutvalg har bestått av representanter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Rana kommune, Rødøy kommune, Statskog, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Hestmannen- Strandtindene reinbeitedistrikt og private grunneier og har bistått Fylkesmannen i utarbeidelsen av høringsforslaget. Det er som følge av dette utarbeidet flere alternativer på enkelte deler av forskrift og avgrensning. Etter høring kan ikke forskriftene vedtas strengere enn det som har vært på høring og det er viktig at det både gis innspill til forhold som høringspartene mener er for strenge/restriktive og eventuelt for milde/lite restriktive. Det er utarbeidet forslag til oppdaterte/nye forskrifter for alle de berørte verneområdene og de ulike forslagene til utvidelse og sammenslåing. Forslagene innebærer jevnt over et noe mildere restriksjonsnivå på områder som mulighet for utvidelse og ombygging av eksisterende bygninger, tidsperiode for motorferdsel på snødekt mark og hogst av ved på privat grunn. Av innstramminger er det forslag om å fjerne muligheten for å bygge hytter åpne for allmenheten (foreningshytter) og gi en noe større mulighet for å gå inn og regulere ferdsel som kan skade naturmiljøet. Når det gjelder bestemmelser om ferdsel er det noe endring. I eksisterende bestemmelser for nasjonalparken er det forbud mot bruk av hest annet enn på godkjente traséer. Nå foreslås det at det kun er «organisert bruk av hest» som skal være søknadspliktig, annen bruk av hest forholder seg da kun til friluftslovens bestemmelser. Samtidig strammes det inn på bruk av sykkel, slik at sykkel bare kan brukes på traséer godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen. Det er foreslått traséer i skissa til forvaltningsplan. Det er også forslag om å tillate preparering av skiløyper. Her er det noe ulike bestemmelser på høring. Enten vil forskriften nevne gitte traséer spesielt og det er kun der det kan gis tillatelse til preparering av skiløyper, eller så gis det en generell åpning til preparering av skiløyper, men at traséer for slik preparering fastsettes i forvaltningsplanen. Det er forslag

9 om å tillate preparering langs følgende traséer Trollhaugan Godhøla i Saltdal kommune, Beiarfjellet Storgamvatnet i Beiarn kommune og traséen for Reinhornrennet i Beiarn kommune. Turistforeningen har også tatt opp spørsmålet om kvisting av løyper. Arbeidsutvalget har ikke hatt anledning til å diskutere et slikt forslag, men vi ber høringsinstansene om tilbakemelding på det også: Fylkesmannen er i utgangspunktet noe skeptisk til kvisting av løyper da det medfører en god del motorferdsel (kvisting, vedlikehold og fjerning), at vi er usikker på sikkerhetsgevinsten med slik kvisting samtidig som det påvirker opplevelsen av nasjonalparken som et naturområde. De ulike forlag til bestemmelser finner dere i kapittel 4 i dokument 2 (forslag til revisjon). Vi ber høringsinstansene sette seg inn i de ulike forslag og komme med konkrete innspill til de enkelte forslag til forskrifter. Av spesielle endringer som det særlig må tas stilling til er: - Skal det fortsatt være mulighet for å tillate nye hytter for allmenheten (turisteller jeger- og fiskerforeningshytter) eller er området bygd ut med tilstrekkelig slike hytter? - Skal nødvendig barmarkskjøring i reindrifta være regulert av verneforskriften, eller skal reindrifta ha samme rettigheter til bruk av motoriserte kjøretøyer innenfor som utenfor grensene av verneområdene? - I hvilken grad skal bruk av barmarkskjøretøy for utfrakt av felt storvilt begrenses til helikopter og lett beltekjøretøy (opp til ATV med belter) eller skal også kjøretøyer uten belter kunne benyttes? - Bør det kunne bygges master for å øke mobildekningen inne i nasjonalparken? - Bør ferdselsforbudet i Semska-Stødi naturreservat bestå? - Skal det åpnes for bruk av snøskuter for transport av varer og utstyr til hytter også utenom perioden 1. mars til 30. april? Skisse til forvaltningsplan Da det er mange ulike forslag til både avgrensning og forskrift er det vanskelig å ferdigstille en konkret forvaltningsplan før de endelige forskrifter er vedtatt. De områder der forslag til forskrifter setter krav om avklaring i forvaltningsplan eller der det er særlige behov for å klargjøre og presisere hva som menes med forskriftstekstene er det utarbeidet retningslinjer i skissa til forvaltningsplan. Dette for å øke forståelsen og lette tilbakemeldingen på høringa. Fullstendig forvaltningsplan vil bli utarbeidet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter at verneplanen er vedtatt av Kongen i statsråd. Endelig forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet. I stor grad inneholder skissa til forvaltningsplan en oppsummering av gjeldende forvaltningspraksis. Under gis en oppsummering av de delene av forvaltningsplanen hvor det foreslås ny forvaltningspraksis.

10 Bygninger Det er i skissa foreslått at totalt bebygd areal pr. tomt ikke skal overstige 80 m 2, inkludert uthus og utedo. Det gjøres her ikke forskjell på foreningshytter og private hytter. Det vil likevel kunne være tomter der så stor bebyggelse ikke tillates av hensyn til verneverdier. Et annet alternativ er at øvre tillatte areal per tomt avgjøres av kommunen gjennom kommuneplanens arealdel. Sykling: Terrengsykling foreslås tillatt langs gitte traséer (se kart med foreslåtte traséer) på vilkår av hensynsfull ferdsel. I eksisterende forskrifter er terrengsykling ikke regulert. Preparering av skiløyper I eksisterende forskrift er det ikke åpnet for slik preparering av skiløyper. Det er et åpent spørsmål om det bør kunne tillates slik preparering i nasjonalparken generelt, kun langs gitte traséer eller ikke i det hele tatt. Følgende skiløyper er foreslått som aktuelle for å prepareres med tråkkemaskin Trollhaugan Godhøla, Beiarfjellet Storgamvatnet og Reinhornrennet. Reindrift Reindrifta er viktigste næringsutøver i nasjonalparken ut fra hvor store arealer som benyttes av næringa. Reindriftas bruk av snøskuter er ikke regulert av forskriften for verneområdene. Dette er foreslått videreført. Bruk av luftfartøyer og barmarkskjøretøyer er imidlertid regulert og krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Her foreligger to ulike alternativer til forskrift, enten videreføre dagens søknadsplikt eller at reindriftas barmarkskjøring og bruk av luftfartøy er unntatt vernebestemmelsene. Videre er det forslag om å tillate bruk av motorbåt i reindrifta og at hogst i forbindelse med reindrift ikke skal være regulert av verneforskriftene. Skissa til forvaltningsplan foreslår retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer for tillatelser til barmarkskjøring i reindrift. Landbruk Landbruket er en annen næringsinteresse som bruker de verna områdene. Det er forslag om å lempe på muligheten til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøyer for landbruket. Friluftsliv Turistforeningene og jeger- og fiskerforeningene er også aktive i de verna områdene og har en rekke hytter og merka stier i området. Det er forslag om å fjerne muligheten til å bygge nye hytter, dvs. opprettelse av nye åpne hytter på nye tomter i de verna områdene. Ellers er det ikke foreslått endringer som medfører endringer av drift og vedlikehold. Det er i skissa til forvaltningsplan utarbeidet retnginslinjer for vedlikehold av stier, vedlikehold av bygninger og bruk av motoriserte kjøretøyer.

11

12

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

Notat fra åpent møte Storjord i Saltdal 5. oktober 2015 - Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark

Notat fra åpent møte Storjord i Saltdal 5. oktober 2015 - Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark Sak: Revisjon av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet landskapsvernområde - Semska - Stødi naturreservat og Storlia naturreservat Til: Sveinung Bertnes Råheim

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget Rognan hotell Møtedato: 23.februar 2012 Tid: 10:00 12:00 Vararepresentantene møter på møtet, men har ikke stemmerett dersom representanten er til stede.

Detaljer

Forord. Stødi og Storlia naturreservater inkluderes i de omkringliggende verneområdene.

Forord. Stødi og Storlia naturreservater inkluderes i de omkringliggende verneområdene. Forord Saltfjellet Svartisen nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 8. september 1989. Nasjonalparken dekker areal i kommunene Saltdal, Beiarn, Bodø, Meløy, Rødøy og Rana i Nordland. Verneområdene

Detaljer

Skisse til forvaltningsplan for. De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Skisse til forvaltningsplan for. De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Skisse til forvaltningsplan for De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1 Forsidefoto: Øvre del av Blakkådalen Foto Kjell Eivind Madsen Innhold

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1 1 Forvaltningsplanen 2.2 Dagens bruk av verneområdet Motorferdsel på barmark, side 17: Siste setning bør utgå («I landskapsvernområdet er det» osv.) Veier og parkering, side 17: Lodderođoveien (til slakteanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater 1 Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater Naturreservatene: - Viglåa - Litlrien - Tjerråøyan - Djuptjønna - Finnfloen 2 Kart over

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 03/4664 ARE-NP-PJSA 05.05.2008 Arkivkode: 722/422.0/18 Tilråding om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/9982 ARE-NP-MD 13.12.2011 Arkivkode: 423.5/18 Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fylkesmannens tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning desember 2010 Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95254183. Vararepresentanter møter

Detaljer

Verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Høringsdokument - 2015. Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/15

Verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Høringsdokument - 2015. Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/15 Verneplan utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Høringsdokument - 2015 Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/15 Forsidebilde: Tverråga på grensen mellom Rødøy og Rana. Foto: Kjell Eivind Madsen/Fylkesmannen

Detaljer

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat Årsrapport 2014 Fra Statskog Fjelltjenesten Til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3.

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Arne B. Vaag Funksjon Leder

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.09.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre AU har konkludert med at 4 styresaker som gjelder dispensasjoner i tilknytning

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: K12 &13 Arkivsaksnr.: 12/1380 HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune opplever at forslag

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/2815 NAT-NP-MD 22.04.2013 Arkivkode: 423.5 Dispensasjon fra verneforskrift for etablering av gang-

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat

Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Melding om oppstart Forvaltningsplaner for Kjerkvatnet naturreservat Nautå naturreservat Evenes kommune Foto: 1. Bilder fra Kjerkvatnet og Nautå naturreservater. Foto: Fylkesmannen i Nordland Kjerkvatnet

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret TRILLEMARKAROLLAGSFJELL NATURRESERVAT PROTOKOLL Utvalg: for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat Møtested: Kommunehuset, Rollag Dato: Mandag 27 mai 2013 Tidspunkt: Kl 12001400 Rollag, 29052013 Hege Jaren

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes til Line Andersen snarest på tlf. 61 26 60 71 / e-post:

Detaljer

Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat

Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat Fylkesmannen i Nordland 8002 Bodø Trondheim, 12.11.2013 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/924 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Endring av verneforskrift for Holmvassdalen naturreservat

Detaljer

Generelle kommentarer til høringsforslaget

Generelle kommentarer til høringsforslaget Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb 8111 Dep, 0032 Oslo fmoapostmottak@fylkesmannen.no Oslo, 13.06.2014 Deres ref: 2014/6854-20 M-NA HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL VERN AV ÅTTE OMRÅDER SOM NATURRESERVAT

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 09.00-15.00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arild Nohr Arne B.

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Fulufjellet nasjonalpark 21/2015 10.06.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epost Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke

Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Vedlegg 2 Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus Dronningberget naturreservat i Oslo kommune, Oslo fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i lov 19. juni 2009

Detaljer

Stier og løyper i Marka forslag til retningslinjer

Stier og løyper i Marka forslag til retningslinjer Stier og løyper i Marka forslag til retningslinjer Stier og løyper er viktige for å tilrettelegge for bruk av Marka og økt fysisk aktivitet Foto: Olav Haaverstad Retningslinjer - saksbehandling av stier

Detaljer

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyre.

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyre. Referat fra møte med Faglig rådgivende utvalg i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde Møtested: Stabbursnes naturhus og museum Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 19.00 22.45 Deltakere fra Faglig rådgivende

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200503422 Arkivnr.: 740 Saksbehandler: Eli-Nann Stubberud Saksgang Fylkestinget 15.10.2007 99/07 Sakstittel: Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12.

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 03.02.12. Vår dato: 08.02.2012 Vår referanse: 2012/354 Arkivnr.: 432.3 Deres referanse: Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Arbeidsutvalget for Hallingskarvet nasjonalparkstyre Innvalgstelefon: Protokoll fra møte

Detaljer

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter:

Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Nasjonale meningsma linger gjennomført 2009-2015, med fokus pa snøskuter: Det er gjort mange meningsmålinger med tema motorferdsel og snøskuterkjøring spesielt. Norsk Friluftsliv har utarbeidet en oversikt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epostmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Tilrådning til Miljødirektoratet - forslag til vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat Miljøvernavdelingen Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT

MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Arkivsaksnr.: 11/1673-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset MOTORFERDSEL PÅ VASSDRAG I LUNNER - VURDERING AV MULIGHETER FOR Å UTARBEIDE FORSKRIFT Hjemmel: Lov om motorferdsel

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 06.12.2013 Tidspunkt: 09:00-15:30 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Arild

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke

Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre tilhørende landskapsvernområder og seks naturreservater i Oppland fylke Miljøverndepartementet Postboks 0813 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: Arkivkode: 2010/8185 ARE-NP-EN 14.07.2010 Tilrådning om etablering av Langsua nasjonalpark med tre

Detaljer

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne B. Vaag Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Områdevern - regler og praksis

Områdevern - regler og praksis Morten Johannessen Høstkonferansen 5. november 2009 Områdevern - regler og praksis Morten Johannessen, Seljord 20.09.2010 Fylkesmannen i Telemark - Telemark: 210 verneområder, 12,7 prosent av arealet -

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Oslo, 24. november 2004

Oslo, 24. november 2004 Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset Oslo, 24. november 2004 6404 MOLDE HØRING VERNEPLAN FOR REINHEIMEN Naturvernforbundet i Oppland, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Norges Naturvernforbund viser

Detaljer

Styremedlem Styremedlem Styremedlem. Styremedlem. Nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune

Styremedlem Styremedlem Styremedlem. Styremedlem. Nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune REFERAT MØTE: Styringsgruppa for Lofotodden nasjonalpark Tid: 13.01- og 14.01-2014 Sted: Ramberg gjestegård Møteleder: Lillian Rasmussen Referent: Ragnhild Redse Mjaaseth/Ingvild Gabrielsen Følgende medlemmer

Detaljer

HØRINGSNOTAT. 1 Innledning. Høringsfrist er 4. mars 2016. Vedlegg 1

HØRINGSNOTAT. 1 Innledning. Høringsfrist er 4. mars 2016. Vedlegg 1 HØRINGSNOTAT Bruk av el-sykler i utmark: Høring av forslag til endringer i markaloven, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og friluftsloven 1 Innledning

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Vedlegg 1 FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 25.2.2011 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer