HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN"

Transkript

1 HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan landskapsvernområde Melfjorden landskapsvernområde (foreslått) Semska-Stødi naturreservat Dypen naturreservat Storlia naturreservat Blakkådalen naturreservat Fisktjørna naturreservat Høringsfrist 1. november 2015

2 Forsidefoto: Harodalen, Saltdal kommune Foto Kjell Eivind Madsen

3 Hva er en høring Denne høringa er en del av prosessen med revidering og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og tilliggende verneområder. Meningen med høringa er å gi alle en mulighet til å si sin mening om og påvirke hvordan vernet utformes. Her er det muligheter til både å gi innspill til forskrift, dvs. hvilke bestemmelser som bør gjelde i nasjonalparken, landskapsvernområdet eller naturreservatet, og hvilke grenser disse skal ha. I tillegg er det mulighet til å gi innspill til skisse til forvaltningsplan. Forvaltningsplanen utdyper forskriftene og sier noe om forvaltningspraksis, altså hvordan bestemmelsene i forskriften er å forstå og hvordan disse vil vurderes ved søknader om unntak fra bestemmelsene. Det ble gitt en rekke innspill da vi startet opp prosessen og disse er vurdert og har påvirket forslaget slik det foreligger i dag. Ikke alle innspillene er imøtekommet fullt ut, men kan likevel ha påvirket både innholdet i forskriftene og forvaltningsplanen. Vi oppfordrer alle til å bruke muligheten til å gi innspill. Vi vil gjerne være kjent med deres meninger. Send innspillene til Fylkesmannen enten pr brev eller e-post innen fristen 1. oktober Hva er foreslått? Denne høringa består av tre deler: Dokument 1 Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner (Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland) Dokument 2 Revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder (Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland) Dokument 3 Skisse til forvaltningsplan for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med omkringliggende vern (Ansvarlig: Midtre Nordland Nasjonalparkstyre) Dokument 1 og 2 er de viktigste dokumentene i denne høringa da disse legger grunnlaget for vedtak om ny forskrift for verneområdene og ny avgrensning. Dokument 3 er en skisse som sendes samtidig med de to andre dokumentene for å klargjøre enkelte deler av forskriftene som foreslås. Forvaltningsplaner (dokument 3) gir retningslinjer for skjønnsutøvelse ved forvaltning av verneforskriften og redegjør for forvaltningspraksis. Dette er et dokument som skal revideres jevnlig (hvert tiende år) og som i det vesentlige ikke har samme juridiske tyngde som de to andre dokumentene som omhandler konkret avgrensning av verneområdene og hvilke forskrifter (bestemmelser) som skal gjelde der (altså fastsetter restriksjonsnivået). Utvidelse og revisjon (dokument 1 og 2) vil til slutt bli behandlet av Kongen i statsråd og nye grenser og forskrifter blir da endelig fastsatt. Forvaltningsplanen (dokument 3) vil deretter justeres og sluttføres i tråd med endelig vedtak. Det er Midtre Nordland

4 nasjonalparkstyre som vil ha hånd om sluttføringen av forvaltningsplanen. Det vil være behov for ny høring av forvaltningsplanen etter at forskriftene er endelig vedtatt. Dette høringsbrevet beskriver «de store linjene» i høringsforslaget. For detaljer henvises til dokument 1, 2 og 3. Disse er å finne på Fylkesmannens nettsider og kan også fås i papirform ved henvendelse til Fylkesmannen eller Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Papirkopier kan også sees hos de aktuelle kommuner eller på nasjonalparksenteret. Høringa annonseres også i media. Det vil bli holdt åpne høringsmøter i de berørte kommunene i løpet av høringsperioden. Tid og sted for dette vil bli annonsert i lokalavisene samt på Fylkesmannens nettside. Grensene for vernet forslag til endringer Grensene for et vernet område er viktige og absolutte. Med det menes at vernebestemmelsene kun gjelder innenfor grensene for verneområdet og at det er vanskelig å få endret grensene når de først er fastsatt. Utenfor grensene er det kommunen som er arealplanmyndighet med hjemmel i plan- og bygningsloven, og her gir vernebestemmelsene ingen lovmessig beskyttelse. Det foreslås både vern på nye arealer og endring av eksisterende grenser. I tillegg er det forslag om å endre verneform for både landskapsvernområdene og noen naturreservat. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet i Det er nå på høring forslag om å endre både avgrensning og bestemmelser. Det foreligger flere alternativer. Det er foreslått utvidelser på nye arealer, altså arealer som ikke er underlagt vern etter naturmangfoldloven i dag. Dette gjelder følgende områder: Melfjordens nordside mellom dagens nasjonalparkgrense og kraftlinja over Melfjordloftan, Rødøy kommune. De foreligger to ulike forslag til avgrensning. Glomdalen, Rana kommune. områder nord og vest for Austerdalsvatnet, Rana kommune. elvestrengene i Tespa og Bjøllåga, Rana kommune. Vi ønsker innspill til alle konkrete avgrensningsforslag hvor bør nasjonalparkgrensen gå? Se kartvedlegg for detaljer. Det er også foreslått at det opprettes et nytt verneområde, Melfjorden landskapsvernområde, vest for eksisterende kraftlinje over Melfjordloftan i Rødøy kommune. Det foreligger også her to ulike forslag til avgrensning. Videre er det utarbeidet et alternativ som innebærer å utvide nasjonalparken til også å omfatte de eksisterende verneområdene Gåsvatnan landskapsvernområde (inklusive utvidelse på areal som nå ikke er vernet Hávvamåhkke), Saltfjellet landskapsvernområde,

5 Storlia naturreservat og Semska-Stødi naturreservat. Mer om dette under omtale av det enkelte verneområdet. Samtidig er det foreslått å oppheve vern av noe areal. Dette er areal langs E6 og jernbanen over Saltfjellet. Dette både for å sikre at vern ikke er til hinder for vedlikehold og drift av vital infrastruktur og for å unngå tyngre tekniske inngrep i vernet område. Se mer om dette under omtale av Saltfjellet landskapsvernområde og Semska-Stødi naturreservat. I Tømmerdalen i Saltdal kommune foreligger det også et forslag om å endre avgrensning slik at vernet i et mindre område på privat grunn oppheves. Se mer om dette under omtale av Gåsvatnan landskapsvernområde. Gåsvatnan landskapsvernområde Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner Gåsvatnan landskapsvernområde ble opprettet i Landskapsvernområdet er foreslått utvidet med 1,3 km 2 i nordøst i Hávvamåhkke i Bodø og Saltdal kommuner. Dette for å sikre et særlig viktig våtmarksområde med store ornitologiske verdier. Det er utarbeidet ulike forslag for framtidig vern i Gåsvatnan landskapsvernområde. Det ene forslaget innebærer at landskapsvernområdet blir en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det andre forslaget innebærer at landskapsvernområdet opprettholdes, da eventuelt med bestemmelser om biotopvern i avgrensede deler av landskapsvernet (gjelder Kvitberget-Skjevlfjellet og Hávvamåhkke). Gåsvatnan landskapsvernområde er et naturskjønt landskap. Området har i tillegg stor verdi både for biologisk mangfold, reindrift og friluftsliv. I landskapsvernområde er det en rekke bygninger og anlegg, private hytter, foreningshytter (JFF og DNT), gjeterhytte, naust, høyskytte (kulturminne), noen mindre demninger i området rundt Skjevlfjell, målestasjon for NVE i Jarbrudalen og et gårdstun (Nordlund gård av Jarbrufjell). Det er også en traktorvei (enkel standard) inn til Nordlund gård. Videre er der lagt klopper og bygd noen bruer. Dette er konkrete inngrep i landskapet. Nasjonalparkbegrepet skal først og fremst benyttes på områder som er «urørte», med det forstås området uten store menneskelige inngrep i form av anlegg og bygninger. På tross av de inngrepene som finnes her mener Fylkesmannen at området tilfredsstiller kriteriene for nasjonalpark i naturmangfoldlovens 35 «større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep». Begrunnelsen for det er at området framstår som et naturlandskap, men med påvirkning fra tidligere tiders bruk. Bakgrunnen for forslag om å endre verneform til nasjonalpark er å sikre verdiene knyttet til biologisk mangfold bedre. Nasjonalparkvern vil beskytte vegetasjon og dyre- og fugleliv bedre enn landskapsvern, samtidig som vernet av landskapet opprettholdes. Forslaget vil

6 innebære en felles forskrift for hele nasjonalparken og således forenkle regelverket for både forvaltningen og brukerne. Landskapsvern er i utgangspunktet en mildere verneform enn nasjonalpark. Det er landskapets særpreg eller karakter som ikke skal endres vesentlig og det plante. Og dyre- og fuglelivet er bare beskyttet i den grad det er med å prege landskapets særpreg eller karakter. Dagens verneforskrift for Gåsvatnan landskapsvernområde er utarbeidet etter naturvernloven og er nok mer omfattende enn det som i utgangspunktet er ment med landskapsvern slik det er utformet i naturmangfoldloven (denne loven ble vedtatt i 2009 og erstattet naturvernloven). Hensikten med forslaget om å kombinere landskapsvernet med biotopvern er å beskytte konkrete verneverdier som ikke nødvendigvis har tilstrekkelig beskyttelse gjennom kun landskapsvern. Biotopvern vil derfor sikre at botanikk og zoologi er legitime hensyn å legge vekt på ved vurdering av inngrep i landskapsvernområdet. Det er viktig at høringspartene tar stilling til hvilken vernestatus dette området bør ha i framtida. Det foreligger også et forslag om å endre vernegrensen på privat grunn i Tømmerdalen i Saltdal. Bakgrunnen er innspill fra grunneier og Saltdal kommune med ønske om å frigi dette området fra vern for å kunne utnytte arealet til hyttebygging. Saltfjellet landskapsvernområde Rana og Saltdal kommuner Saltfjellet landskapsvernområde ble også opprettet i Området er i stort preget av å være et høyfjellsområde, men også med noe skogområder, i nord og sør, særlig i området rundt Dypen naturreservat. Eksisterende landskapsvernområde omfatter også jernbanen og E6. Det er utarbeidet forslag som gjør at det er en korridor langs E6 og jernbanen som ikke er vernet. Landskapsvernet blir da opphevet for disse arealene. Hensikten er å reindyrke hva som er verneområder og hva som er områder med store inngrep, samt å sikre at vital infrastruktur kan vedlikeholdes og driftes uten særlige vurderinger etter verneforskriften for verneområdene. Etter dette er inngrepene i landskapsvernområdet redusert til å gjelde noen hytter ved Viskis og Kjemåvatnet, forsvarets anlegg ved Sørelva, en mindre kraftlinje (22kV) samt noen bruer og merka stier. Det er utarbeidet alternative forslag også her. Det ene forslaget innebærer at landskapsvernområdet inngår i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Det andre innebærer videreføring av landskapsvern, men også her eventuelt med biotopvern. I dette tilfellet for bedre å beskytte fjellreven i området bedre. Det er viktig at høringspartene tar stilling til hvilken vernestatus dette området bør ha i framtida.

7 Semska-Stødi naturreservat Saltdal kommune Semska-Stødi naturreservat ble opprettet i 1976, og revidert i Verneverdiene i Semska- Stødi knytter seg i hovedsak til områdets verdi som våtmarksområde med tilhørende dyre og planteliv og et særegent landskap av glasiale løsmasseavsetninger. Jernbanene går kloss i reservatgrensen. I denne høringa foreslås det å oppheve vernet som naturreservat og innlemme arealet i omkringliggende vern. Dermed kan reservatet bli en del av Saltfjellet landskapsvernområde eller Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark avhengig av hvilke valg som tas i prosessen videre, jf. omtale under Saltfjellet landskapsvernområde. Det er i dag ferdselsforbud i naturreservatet i perioden 1. mai til 31. juli. Tilgjengeligheten til området er begrenset av elva og jernbanen, slik at ferdselen i området er svært liten. Kanskje særlig i den aktuelle perioden for ferdselsforbud da deler av perioden kan være preget av isgang og vårflom. Ferdsel er i hovedsak gjennomgangsferdsel inn til jakt- og fiskeområdene mot Sverige, samt reindriftas ferdsel. Det er derfor et åpent spørsmål om eksisterende ferdselsforbud i reservatet skal videreføres eller oppheves. Det bes spesielt om innspill på om reservatet bør bestå som eget verneområde og om ferdselsrestriksjonene bør opprettholdes eller ikke. Storlia naturreservat Rana kommune Storlia naturreservat ble etablert i Grensene for reservatet ble endret i I denne høringa foreslås det at naturreservatet oppheves og at arealet innlemmes som en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Samtidig tas også elvestrengene i Tespa og Bjøllåga med i nasjonalparken. Dette gjør avgrensingen mer helhetlig og sikrer viktige naturtyper langs vassdragenes nedre del. Restriksjonsnivået i Storlia naturreservat vil bli noe mildere som følge av endring fra naturreservat til nasjonalpark. Dypen naturreservat Saltdal kommune Det foreslås ikke endringer i avgrensing av Dypen naturreservat. Blakkådalen naturreservat Rana kommune Blakkådalen naturreservat ble opprettet i 1992 som et klassisk barskogsreservat. I denne høringa foreslås det at naturreservatet utvides nordover langs Blakkåga i det området som ikke omfattes av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dette for å sikre områdets verneverdier både med tanke på skog og landskap. Blakkåga med redusert vannføring og to demninger/inntakspunkt er ikke forenelig med verneformen nasjonalpark og det er derfor ikke aktuelt å utvide nasjonalparken i dette området. Fisktjørna naturreservat Rana kommune

8 Det foreslås ikke endringer i avgrensning av Fisktjørna naturreservat. Restriksjonsnivået i verneområdene Forskriftene for de enkelte verneområdene fastsetter restriksjonsnivået, altså hva som er forbudt, hva som er tillatt og hva som kun er tillatt etter tillatelse fra nasjonalparkstyret eller Fylkesmannen. Forskriftene er derfor viktige. Det er Fylkesmannen som har utarbeidet det faglige grunnlaget for nye forskrifter for de verna områdene. Utgangspunktet er gjeldende forskriftsmaler fra Miljødirektoratet samt eksisterende forskrifter for de verna områdene. Formålet har vært å oppdatere vernebestemmelsene i tråd med naturmangfoldloven uten å endre restriksjonsnivået vesentlig. Noen lempelser og innstramminger sammenliknet med eksisterende forskrift foreslås likevel. Dette både som følge av endringer i lovverk og forskriftsmaler og som følge av innspill til oppstartsmeldingen og vurderinger i arbeidsutvalget for denne prosessen. Arbeidsutvalg har bestått av representanter for Midtre Nordland nasjonalparkstyre, Rana kommune, Rødøy kommune, Statskog, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Hestmannen- Strandtindene reinbeitedistrikt og private grunneier og har bistått Fylkesmannen i utarbeidelsen av høringsforslaget. Det er som følge av dette utarbeidet flere alternativer på enkelte deler av forskrift og avgrensning. Etter høring kan ikke forskriftene vedtas strengere enn det som har vært på høring og det er viktig at det både gis innspill til forhold som høringspartene mener er for strenge/restriktive og eventuelt for milde/lite restriktive. Det er utarbeidet forslag til oppdaterte/nye forskrifter for alle de berørte verneområdene og de ulike forslagene til utvidelse og sammenslåing. Forslagene innebærer jevnt over et noe mildere restriksjonsnivå på områder som mulighet for utvidelse og ombygging av eksisterende bygninger, tidsperiode for motorferdsel på snødekt mark og hogst av ved på privat grunn. Av innstramminger er det forslag om å fjerne muligheten for å bygge hytter åpne for allmenheten (foreningshytter) og gi en noe større mulighet for å gå inn og regulere ferdsel som kan skade naturmiljøet. Når det gjelder bestemmelser om ferdsel er det noe endring. I eksisterende bestemmelser for nasjonalparken er det forbud mot bruk av hest annet enn på godkjente traséer. Nå foreslås det at det kun er «organisert bruk av hest» som skal være søknadspliktig, annen bruk av hest forholder seg da kun til friluftslovens bestemmelser. Samtidig strammes det inn på bruk av sykkel, slik at sykkel bare kan brukes på traséer godkjent for slik bruk i forvaltningsplanen. Det er foreslått traséer i skissa til forvaltningsplan. Det er også forslag om å tillate preparering av skiløyper. Her er det noe ulike bestemmelser på høring. Enten vil forskriften nevne gitte traséer spesielt og det er kun der det kan gis tillatelse til preparering av skiløyper, eller så gis det en generell åpning til preparering av skiløyper, men at traséer for slik preparering fastsettes i forvaltningsplanen. Det er forslag

9 om å tillate preparering langs følgende traséer Trollhaugan Godhøla i Saltdal kommune, Beiarfjellet Storgamvatnet i Beiarn kommune og traséen for Reinhornrennet i Beiarn kommune. Turistforeningen har også tatt opp spørsmålet om kvisting av løyper. Arbeidsutvalget har ikke hatt anledning til å diskutere et slikt forslag, men vi ber høringsinstansene om tilbakemelding på det også: Fylkesmannen er i utgangspunktet noe skeptisk til kvisting av løyper da det medfører en god del motorferdsel (kvisting, vedlikehold og fjerning), at vi er usikker på sikkerhetsgevinsten med slik kvisting samtidig som det påvirker opplevelsen av nasjonalparken som et naturområde. De ulike forlag til bestemmelser finner dere i kapittel 4 i dokument 2 (forslag til revisjon). Vi ber høringsinstansene sette seg inn i de ulike forslag og komme med konkrete innspill til de enkelte forslag til forskrifter. Av spesielle endringer som det særlig må tas stilling til er: - Skal det fortsatt være mulighet for å tillate nye hytter for allmenheten (turisteller jeger- og fiskerforeningshytter) eller er området bygd ut med tilstrekkelig slike hytter? - Skal nødvendig barmarkskjøring i reindrifta være regulert av verneforskriften, eller skal reindrifta ha samme rettigheter til bruk av motoriserte kjøretøyer innenfor som utenfor grensene av verneområdene? - I hvilken grad skal bruk av barmarkskjøretøy for utfrakt av felt storvilt begrenses til helikopter og lett beltekjøretøy (opp til ATV med belter) eller skal også kjøretøyer uten belter kunne benyttes? - Bør det kunne bygges master for å øke mobildekningen inne i nasjonalparken? - Bør ferdselsforbudet i Semska-Stødi naturreservat bestå? - Skal det åpnes for bruk av snøskuter for transport av varer og utstyr til hytter også utenom perioden 1. mars til 30. april? Skisse til forvaltningsplan Da det er mange ulike forslag til både avgrensning og forskrift er det vanskelig å ferdigstille en konkret forvaltningsplan før de endelige forskrifter er vedtatt. De områder der forslag til forskrifter setter krav om avklaring i forvaltningsplan eller der det er særlige behov for å klargjøre og presisere hva som menes med forskriftstekstene er det utarbeidet retningslinjer i skissa til forvaltningsplan. Dette for å øke forståelsen og lette tilbakemeldingen på høringa. Fullstendig forvaltningsplan vil bli utarbeidet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre etter at verneplanen er vedtatt av Kongen i statsråd. Endelig forvaltningsplan skal godkjennes av Miljødirektoratet. I stor grad inneholder skissa til forvaltningsplan en oppsummering av gjeldende forvaltningspraksis. Under gis en oppsummering av de delene av forvaltningsplanen hvor det foreslås ny forvaltningspraksis.

10 Bygninger Det er i skissa foreslått at totalt bebygd areal pr. tomt ikke skal overstige 80 m 2, inkludert uthus og utedo. Det gjøres her ikke forskjell på foreningshytter og private hytter. Det vil likevel kunne være tomter der så stor bebyggelse ikke tillates av hensyn til verneverdier. Et annet alternativ er at øvre tillatte areal per tomt avgjøres av kommunen gjennom kommuneplanens arealdel. Sykling: Terrengsykling foreslås tillatt langs gitte traséer (se kart med foreslåtte traséer) på vilkår av hensynsfull ferdsel. I eksisterende forskrifter er terrengsykling ikke regulert. Preparering av skiløyper I eksisterende forskrift er det ikke åpnet for slik preparering av skiløyper. Det er et åpent spørsmål om det bør kunne tillates slik preparering i nasjonalparken generelt, kun langs gitte traséer eller ikke i det hele tatt. Følgende skiløyper er foreslått som aktuelle for å prepareres med tråkkemaskin Trollhaugan Godhøla, Beiarfjellet Storgamvatnet og Reinhornrennet. Reindrift Reindrifta er viktigste næringsutøver i nasjonalparken ut fra hvor store arealer som benyttes av næringa. Reindriftas bruk av snøskuter er ikke regulert av forskriften for verneområdene. Dette er foreslått videreført. Bruk av luftfartøyer og barmarkskjøretøyer er imidlertid regulert og krever tillatelse fra nasjonalparkstyret. Her foreligger to ulike alternativer til forskrift, enten videreføre dagens søknadsplikt eller at reindriftas barmarkskjøring og bruk av luftfartøy er unntatt vernebestemmelsene. Videre er det forslag om å tillate bruk av motorbåt i reindrifta og at hogst i forbindelse med reindrift ikke skal være regulert av verneforskriftene. Skissa til forvaltningsplan foreslår retningslinjer og saksbehandlingsprosedyrer for tillatelser til barmarkskjøring i reindrift. Landbruk Landbruket er en annen næringsinteresse som bruker de verna områdene. Det er forslag om å lempe på muligheten til å gi tillatelse til bruk av motorkjøretøyer for landbruket. Friluftsliv Turistforeningene og jeger- og fiskerforeningene er også aktive i de verna områdene og har en rekke hytter og merka stier i området. Det er forslag om å fjerne muligheten til å bygge nye hytter, dvs. opprettelse av nye åpne hytter på nye tomter i de verna områdene. Ellers er det ikke foreslått endringer som medfører endringer av drift og vedlikehold. Det er i skissa til forvaltningsplan utarbeidet retnginslinjer for vedlikehold av stier, vedlikehold av bygninger og bruk av motoriserte kjøretøyer.

11

12

Uttalelse til høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen

Uttalelse til høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 1.november 2015 Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Uttalelse til høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato

Saksbehandler Gunnar Rofstad Vår ref. 2013/ Dato Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ Saksbehandler

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

Notater fra åpent møte Storjord i Beiarn 30. september revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Notater fra åpent møte Storjord i Beiarn 30. september revisjon og utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Sak: Revisjon av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet landskapsvernområde - Semska - Stødi naturreservat og Storlia naturreservat Til: Sveinung Bertnes Råheim

Detaljer

in /! lvl N O Saksb ' Trond Skoglund 5 T. Det underrettes om at det er fattet følgende vedtak i sak nr. 57/15.

in /! lvl N O Saksb ' Trond Skoglund 5 T. Det underrettes om at det er fattet følgende vedtak i sak nr. 57/15. MELØY kommune Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Dato: 05.10.2015 Vår ref.: 15/ 926 15/15557 Arkivkode: K12 Objektkode: Deres ref.: in /! lvl N O Saksb ' Trond Skoglund 5 T. ~- filfi Lfíllf Moloveien

Detaljer

Distriktsplaner og verneområder

Distriktsplaner og verneområder Distriktsplaner og verneområder Barmarkskjøring, gjeterhytter, faste installasjoner etc. Reindriftsseminar for Nordland 3.- 4. februar 2015 Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i Nordland Hva er et verneområde?

Detaljer

Notat fra åpent møte Storjord i Saltdal 5. oktober 2015 - Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark

Notat fra åpent møte Storjord i Saltdal 5. oktober 2015 - Saltfjellet- Svartisen nasjonalpark Sak: Revisjon av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark - Gåsvatnan landskapsvernområde - Saltfjellet landskapsvernområde - Semska - Stødi naturreservat og Storlia naturreservat Til: Sveinung Bertnes Råheim

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Nordland nasjonalparksenter, Storjord Møtedato: 27.januar 2012 Tid: 10:00 15:00 - Lunsj på Saltdal Turistsenter kl.12:00-13:00 Eventuelle

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan

Detaljer

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Prosjektplan. Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde Prosjektplan Utarbeidelse forvaltningsplan for av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1. Bakgrunn Regjeringen la 26. juni 1992 frem Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), Ny landsplan for

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde i Rana og Saltdal kommuner i Nordland fylke

Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde i Rana og Saltdal kommuner i Nordland fylke Forskrift om vern av Saltfjellet landskapsvernområde i Rana og Saltdal kommuner i Nordland fylke Ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (441,4) Stråsjøen Prestøyan naturreservat ( Sylan landskapsvernområde

Detaljer

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Saksliste 1. Velkommen og kort gjennomgang av sakslista 2. Gjennomgang av verneformer med grenser, vernealternativ 1 og vernealternativ 2 3. Gjennomgang av

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke

Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke Ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE

Statens Naturoppsyn Postboks FAUSKE Statens Naturoppsyn Postboks 378 8201 FAUSKE SAKSBEHANDLER: INGE SOLLUND INGVALDSEN ARKIVKODE: 2012/3194-432.3 DATO: 04.05.2015 Lahko, Rago, Junkerdal og Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i

Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Faglig tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommuner i Nordland fylke Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversender tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Kontaktutvalget for tidligere Hjerkinn skytefelt Møte fredag 28. oktober 2016, Lillehammer Forslag til dagsorden 1. Velkommen v/ fylkesmann Sigurd Tremoen 2. Orientering om verneplanen i forkant av høring

Detaljer

Skisse til forvaltningsplan for. De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Skisse til forvaltningsplan for. De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Skisse til forvaltningsplan for De verna områdene knytta til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Midtre Nordland nasjonalparkstyre 1 Forsidefoto: Øvre del av Blakkådalen Foto Kjell Eivind Madsen Innhold

Detaljer

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS

Melding om vedtak - Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til transport av varer og utstyr ved Nedre Naver - Vitar AS Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Vitar AS v/ Anne Marit Olsen Saksbehandler Ronny

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth

Naturmangfoldloven og verneforskrifter. Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Naturmangfoldloven og verneforskrifter Bodø 31. oktober 2012 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Naturmangfoldloven Kap I Kap II Kap III

Detaljer

Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde med biotopvern i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke

Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde med biotopvern i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde med biotopvern i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner i Nordland fylke Ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning

Detaljer

Forord. Stødi og Storlia naturreservater inkluderes i de omkringliggende verneområdene.

Forord. Stødi og Storlia naturreservater inkluderes i de omkringliggende verneområdene. Forord Saltfjellet Svartisen nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon 8. september 1989. Nasjonalparken dekker areal i kommunene Saltdal, Beiarn, Bodø, Meløy, Rødøy og Rana i Nordland. Verneområdene

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen

Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Velkommen inn Styringsverktøy for forvaltningen: Naturmangfoldloven Verneforskriftene Forvaltningsplanen Geografisk virkeområde for: Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring og luftfartøy - Saltfjellet reinbeitedistrikt

Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring og luftfartøy - Saltfjellet reinbeitedistrikt Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Thomas Kuhmunen Lønsdal 8255 RØKLAND SAKSBEHANDLER: RONNY SKANSEN ARKIVKODE: 2014/5507-432.3 DATO: 28.08.2015 Làhko nasjonalpark - Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE ETTERSENDTE SAKER MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget Rognan hotell Møtedato: 23.februar 2012 Tid: 10:00 12:00 Vararepresentantene møter på møtet, men har ikke stemmerett dersom representanten er til stede.

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1

Fylkesmannen i Nordland Naturmangfoldloven kap V - Områdevern. Kjell Eivind Madsen 1 Naturmangfoldloven kap V - Områdevern Sted, dato og Direktoratet for Naturforvaltning Kjell Eivind Madsen 1 Verneområder opprettet med hjemmel i NML: Opprettes ved kgl res. Geografisk avgrenset (lages

Detaljer

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen

Områdevern og markaloven. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet Gardermoen Områdevern og markaloven 1 Områdevern og markaloven Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Gardermoen 10.10.2012 Hva er vernet 16,8 % av Fastlands-Norge Nasjonalparker 9,6 % Landskapsvernområder 5,3 % Naturreservater

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Tilbakemelding på innspill til utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder

Tilbakemelding på innspill til utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Tilbakemelding på innspill til utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Fylkesmannens tilbakemelding til høringspartene etter høring Om dette dokumentet

Detaljer

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad

Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper. Arnt Hegstad Forvaltningsplaner retningslinjer og miljørettsprinsipper Arnt Hegstad Generelt om forvaltningsplaner og retningslinjer Forvaltningsplan: verktøy for forvaltningen og et dokument som gir forutsigbarhet

Detaljer

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Forskrift om vern av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for transport av elgslakt. Freddy Olsen

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Dispensasjon for transport av elgslakt. Freddy Olsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 53 15 65 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland.

Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. FOR 2003-08-29 nr 1099: Forskrift om vern av Møysalen landskapsvernområde, vedlegg 1, Lødingen, Hadsel og Sortland kommuner, Nordland. DATO: FOR-2003-08-29-1099 DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt) AVD/DIR:

Detaljer

Vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke

Vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke Vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Beiarn, Bodø, Meløy, Rana, Rødøy og Saltdal kommuner i Nordland fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1

Faglig rådgivende utvalg (FRU) for Stabbursdalen - innspill 1 1 Forvaltningsplanen 2.2 Dagens bruk av verneområdet Motorferdsel på barmark, side 17: Siste setning bør utgå («I landskapsvernområdet er det» osv.) Veier og parkering, side 17: Lodderođoveien (til slakteanlegg

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal. Saksbehandler Morten Liebe Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal. Saksbehandler Morten Liebe Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 01 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdene Utarbeidelse, innhold og bruk Rammer for forvaltninga av et verneområde: Bestemmelsene i verneforskriften og vernekartet Forvaltningsplanen Instrukser/retningslinjer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Jørstad NESTL SAMETINGET Møteprotokoll Utvalg: Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre Møtested:, Kvænangshagen Verdde - Sørstraumen Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 28.11.2017 Deres ref.: 2017/4404 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7211 Saksbehandler: Pål Foss Digre Miljødirektoratet endrer verneforskriften

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Oppstartsmelding økologisk kompensasjon Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Helgelandsmoen, 09.01.2018 Dagsorden for møtet Velkommen Gjennomgang melding om

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark. Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan

Fylkesmannen i Hedmark. Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan Åkersvika naturreservat grensejustering, forvaltningsplan Åkersvika naturreservat dagens situasjon Opprettet i 1974 Utvidet i 1984 og 1992. Areal ca. 4 km2. 2/3 er vannareal ved normal sommervannstand.

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mailmøte Dato: 06.10.2015 Tidspunkt: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Den 23.september fikk styret en søknad om bruk av ATV m/belter til uttransport av elgslakt fra Junkerdal

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Utvalgssak Møtedato Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2013/3711-0 Saksbehandler: Hanne Etnestad Dato: 26.10.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Nordland nasjonalparkstyre 19.12.2017 Junkerdal nasjonalpark - Søknad om dispensasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth

Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter. Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rammeverket, naturmangfoldloven og verneforskrifter Storjord 23. mai 2016 Marit Doseth Rettslige rammer for forvaltningen Naturmangfoldloven Verneforskrifter Forvaltningsloven Láhko, Corbelbrua Foto: Mia

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013

Verneplan for Lofotodden nasjonalpark. Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Folkemøte i forbindelse med melding om oppstart Sørvågen 2. mai 2013 Agenda for møtet Bakgrunn for oppstart av verneplan Prosess og medvirkning Tidsplan Utredningsområdet

Detaljer

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune

Planprogram for utarbeiding av. Kommunedelplan løyper. i Gausdal kommune Planprogram for utarbeiding av Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn Gjeldende løypeplan, som er en del av Lokal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland

Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Rettighetshavers interesser i de store verneområdene i Nordland Seminar Nordland Utmarkslag Fauske 8.februar 2013 Nasjonalparkforvalter Ole Petter Rundhaug Foto: Kristian Sivertsen Disposisjon - Rettighetshavere

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland

Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Arkivsaksnr.: 14/332-9 Arkivnr.: K11 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland Forslag til vern av viktige friluftsområder

Detaljer

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke

Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fylkesmannens tilrådning til Direktoratet for naturforvaltning desember 2010 Forskrift om vern av Láhku nasjonalpark i Gildeskål, Meløy og Beiarn kommune i Nordland fylke Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater

Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater 1 Forslag til forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater Naturreservatene: - Viglåa - Litlrien - Tjerråøyan - Djuptjønna - Finnfloen 2 Kart over

Detaljer

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Værne kloster landskapsvernområde Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Dagsorden Del 1 Orientering om Værne kloster landskapsvernområde og verneprosessen. Hva er en forvaltningsplan?

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Mette Maske Epost: mette.maske@loqal.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2015/347-432.2 DATO: 16.02.2015 Mette Maske - Søknad om tilbygg på hytte - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Detaljer

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring

Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ Deres ref.: å.i-ir4iweufmgvffd svar): Arkivkode: 423.1/422.1/18 Ygt.b.2012 Junkerdalen nasjonalpark i Fauske kommune - grenseendring Junkerdalen nasjonalpark

Detaljer

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/9982 ARE-NP-MD 13.12.2011 Arkivkode: 423.5/18 Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer