Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Notat om spesialmaster"

Transkript

1 Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

2 NOTAT OPPDRAG 420 kv kraftledning Lyse Stølaheia DOKUMENTKODE TVF NOT EMNE Vurdering av bruk av spesialmaster TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Statnett OPPDRAGSLEDER Leif Lillehammer KONTAKTPERSON Maria Kløverød Lyngstad SAKSBEH Annbjørg Backer Lied KOPI ANSVARLIG ENHET 1085 Oslo Naturressurser Vurdering av bruk av spesialmaster - fra «monstermaster» til mastekjemper? ABL LEBL Katrine Samdal Vurdering av spesialmaster Lyse-Stølheia ABL LEBL Katrine Samdal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV ABL KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Larsgårdsveien Ålesund Tlf NO MVA

3 SAMMENDRAG Bruk av spesialmaster kan være et aktuelt virkemiddel for å dempe de visuelle virkningene av en linjeoppføring. kan utformes slik at de harmonerer bedre med landskapet og går mest mulig i ett med omgivelsene (her kalt designmaster), eller slik at de utgjør et blikkfang og blir en ny attraksjon i landskapet (her kalt skulpturmaster). Med økt fokus på visuelle virkninger og landskapstilpasning har det de siste årene blitt utlyst flere designkonkurranser der det har kommet inn et stort mangfold av forslag til ny mastedesign. I designforslagene er de estetiske kvalitetene tillagt stor vekt, men det er også lagt til grunn tekniske og økonomiske vurderinger. Når det gjelder realiserte utbyggingsprosjekter, er det kun et fåtall prosjekter det er fremskaffet referanser for der ny mastedesign er benyttet. Det er ikke funnet referanser til realiserte utbyggingsprosjekter med bruk av skulpturmaster. Et kunstprosjekt som likevel kan være en relevant referanse er skulpturen «Exposure» av den skotske kunstneren Antony Gormley, som ble oppført i Nederland i Bruk av skulpturmaster er fullt mulig å realisere, men det må påregnes merkostnader og mertidsbruk for design, produksjon og testing av spesialkonstruksjoner. Utforming og plassering av mastene må sees i sammenheng, siden begge forhold er viktige for den totale visuelle virkningen. Det må også tas hensyn til hva som er teknisk gjennomførbart. Montering som krever bruk av mobilkran fordrer veibygging fram til mastepunktene, mens montering med helikopter fører til vektbegrensninger i montasjesituasjon. Generelt bør man velge en plassering som gir god synlighet og som det er lett tilgjengelige utsiktspunkter til TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 2 av 34

4 Innhold 1 Bakgrunn Bruk av spesialmaster for å skjule eller framheve? Designmaster Skulpturmaster Referanseprosjekter Designkonkurranse for Landsnet, Island Designkonkurranse for Statnett, 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord Designkonkurranse for RIBA, the Department of Energy and Climate Change og the National Grid, Storbritannia Grid Expo Annet Realiserte utbyggingsprosjekter - designmaster Designmast Design Pylon i linjeprosjekt mellom Bramslev og Haverslev på Jylland Designmast T-pylon planlagt for linjeprosjektet «Hinkley Point C Connnection», UK Designmast The Eagle Pylon i linjeprosjektet Kassø Tjele, Danmark Designmast Germogli Pylon i linjeprosjekt mellom Lombardia og Piemonte, Italia Realiserte utbyggingsprosjekter skulpturmaster Antony Gormley - Exposure Andre eksempler på monumentale metallskulpturer Kunstprosjekt - utsmykning av tradisjonell høyspentmast Vurderinger og anbefalinger for Lyse-Stølaheia Skulpturmaster en gjennomførbar idé? Tanker om utforming og lokalisering Teknisk og økonomisk vurdering Konklusjoner Referanseliste TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 3 av 34

5 1 Bakgrunn Lyse Sentralnett AS har søkt om konsesjon for ny 420 kv forbindelse på strekningen Lyse - Stølaheia. Som innspill til revidert utredningsprogram har Forsand kommune fremmet ønske om utredning av bruk av skulpturmaster på strekningen mellom Lysebotn og Songesand. I arbeidet med konsesjonssøknaden har Lyse Sentralnett AS sett på muligheten for bruk av spesialmaster (designmaster) på enkelte punkter langs traseen, men søknaden omfattet ikke bruk av slike master. En mulig type designmast designet av arkitektfirmaet Choi + Shine Architects har vært diskutert regionalt, og er vist til høyre i figuren ovenfor. NVE har i brev av om krav til tilleggsutredninger fremmet krav om at eventuelle lokaliteter for plassering av skulpturmaster skal vurderes, sammen med en teknisk og økonomisk vurdering. 2 Bruk av spesialmaster for å skjule eller framheve? Det er kapasitetsutfordringer med dagens linjenett, og store deler av sentralnettet skal oppgraderes de kommende årene. Nye høyspentmaster er i denne sammenhengen et nødvendig onde for å sikre god forsyningssikkerhet, og også som et ledd i den globale omstillingen til økt bruk av ny fornybar energi. Tradisjonelle høyspentmaster har i stor grad hatt den samme utformingen siden 1930-tallet. Det er mange meninger om utseendet til slike master i seg selv og hvordan de fremstår i landskapet. Høyspentmaster og kraftlinjer må kunne sies å være noen av de minst populære tekniske inngrepene, og er ofte et omstridt tema. For å bøte på de negative visuelle virkningene ved etablering av nye høyspentlinjer blir det bl.a. lagt vekt på god landskapstilpasning, der flere ulike trasealternativer blir vurdert. Bruk av spesialmaster kan tilsvarende være et virkemiddel for å dempe de visuelle virkningene av en linjeoppføring. kan utformes slik at de harmonerer bedre med landskapet eller kamufleres og går mest mulig i ett med omgivelsene, eller helt motsatt - de utformes slik at de utgjør et blikkfang og blir en ny attraksjon i landskapet. 2.1 Designmaster Med spesiell fokus på estetiske kvaliteter kan designmaster utformes slik at de tilpasses omgivelsene på en bedre måte enn ved bruk av tradisjonelle høyspentmaster. Mastene kan f.eks. gis en konstruksjon som er smekrere eller gjør at mastene ligger lavere i terrenget enn de tradisjonelle mastene, det kan benyttes farger som er tilpasset det aktuelle landskapet eller materialer som gjør mastene mindre fremtredende. 2.2 Skulpturmaster Med skulpturmaster er det her ment spesialmaster som er utformet skulpturelt slik at de utgjør et blikkfang og kan bli en ny attraksjon i området. Det vil være mest aktuelt å oppføre skulpturmaster på enkelte mastepunkter og ikke langs hele linjetraseen, siden slik utforming gjerne vil være tid- og kostnadskrevende. Lokaliteter som velges bør være steder som er godt synlige i landskapet, og gjerne tilknyttet tilrettelagte utsiktspunkter. Lyssetting av mastene kan også være aktuelt TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 4 av 34

6 3 Referanseprosjekter Som nevnt ovenfor har utformingen til de tradisjonelle høyspentmastene forblitt så å si uendret over tid, men dette er noe som er i ferd med å endre seg. Med økt fokus på visuelle virkninger og landskapstilpasning har det de siste årene blitt utlyst flere designkonkurranser der det har kommet inn et stort mangfold av forslag til ny mastedesign. I designforslagene er de estetiske kvalitetene tillagt stor vekt, men det er også lagt til grunn tekniske og økonomiske vurderinger. 3.1 Designkonkurranse for Landsnet, Island 2008 I 2008 arrangerte det islandske kraftselskapet Landsnet i samarbeid med the Association of Icelandic Architects en internasjonal konkurranse for ny design av høyspentmaster. Det kom inn 98 forslag til konkurransen. Vinner av konkurransen var Sebastian Krehn med forslaget «Walking giants» Tanken bak designet er en stilisert kjempe som holder linjene oppe med armene. Armene og beina er plassert i motsatt retning, slik at man får en følelse av skiftende form når man beveger seg fobi mastene, f. eks med bil. 2. plass gikk til Yong ho Shin med forslaget «Superstring» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 5 av 34

7 Designet er basert på prefabrikerte U-formede elementer som settes sammen til en loop med en «bom» i midten, som holder elementene sammen og gir feste for kraftlinjene. Som for vinnerforslaget «Walking giants» gir designet en opplevelse av skiftende form når man beveger seg rundt masten. 3. plass gikk til Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Y-pylon» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 6 av 34

8 Choi + Shine Architects - «The Land of Giants» Forslaget fra Choi + Shine nådde ikke helt opp i konkurransen, men fikk hederlig omtale, og i 2010 ble forslaget utnevnt til vinner av BSA Unbuilt Architecture Award. Med referanser til statuene på Påskeøya består designkonseptet av mannlige og kvinnelige kjemper - mastefigurer som i stille storhet «bærer» strømmen frem med armene. Hver figur produseres av de samme hovedelementene (overkropp, arm, bein, hånd etc.), men kan tilpasses ulike stillinger ut i fra plasseringen i landskapet, slik at de f. eks tilsynelatende klatrer eller bøyer seg. Dette gir mange muligheter for variasjon i uttrykk, samtidig som kostnadsnivået holdes relativt lavt på grunn av ensartet produksjon, montering og konstruksjon. Masteskulpturene er designet slik at de vil gi nødvendig feste for strømkabler, isolatorer, jordkabler og andre nødvendige komponenter. Mastene vil i hovedsak være selvbærende, plassert på støpte sokler og supplert med festeledninger TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 7 av 34

9 Forslaget fra arkitektfirmaet Arphenotype ved Dietman Koering nådde heller ikke helt opp i konkurransen, men har fått mye omtale i ettertid og er verdt å ta med her TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 8 av 34

10 3.2 Designkonkurranse for Statnett, 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord Statnett og Norske Arkitekters Landsforening utlyste i 2010 en konkurranse om å designe en skulpturmast som er foreslått oppført på Heia på grensen mellom Balsfjord og Målselv kommuner. Vurderingskriterier som ble lagt til grunn: Masten(e)s formgivning i forhold til innbyders uttrykte forventninger Materialbruk i forhold til miljøaskpekter og drift/vedlikehold Skulpturell effekt på nær og lang avstand, herunder lyssetting Arkitektonisk form og detaljering Konstruktiv realisme og byggbarhet Økonomi Områdeplanen Det kom inn 56 forslag fra norske og internasjonale arkitektkontor. Vinner av konkurransen var Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Speilveggen» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 9 av 34

11 Forslaget består av en høyglanspolert stålvegg på ca. 35 x 35 m med tre større hull der linjene skal gå gjennom. Stålveggen vil fungere som et speil og tanken bak er at himmelen og horisonten i størst mulig grad skal være speilet slik at konstruksjonens masse i stor grad oppveies av speilbildet. Forslaget ble av juryen trukket fram som nytt og annerledes, men samtidig i harmoni med miljøet og stedet. Statnett har i ettertid utredet skulpturmasten med tanke på vind- og snøforhold, reindrift og mulige konsekvenser for fugl. Skulpturmasten er foreløpig estimert til 19,3 mill NOK. 2. plass gikk til Lalaland AS Studio for landskap og arkitektur med forslaget «Verdens største reinsdyr» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 10 av 34

12 3. plass gikk til arkitekt Toomas Tammis med forslaget «Kollkoll». Andre bidrag som fikk hederlig omtale: Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Y-stolpen» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 11 av 34

13 Siv.ark Nicca Gade Christenesn m.fl med forslaget «Mot lyset». Siv.ark Ragnar Os med forslaget «Spenningsfelt» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 12 av 34

14 Kraft-værk Arkitekter med forslaget «Stella Polaris». 3.3 Designkonkurranse for RIBA, the Department of Energy and Climate Change og the National Grid, Storbritannia 2011 Vurderingskriterier: Designkvalitet o Utseende o Kreativitet o Kvalitet og presentasjon Forståelse for oppgaven o Konstruksjon o Teknisk gjennomførbarhet o Funksjonalitet Filosofisk tilnærming Det kom inn 250 forslag til konkurransen og av disse ble 6 finalister plukket ut. Vinner av konkurransen var Bystrup Arkitekter og Designere med forlaget T-Pylon. Konstruksjonen består av en enkelt mast og en tverrligger med hengende diamantformede oppheng som kraftledningene kobles til. Høyden på mastene er ca. 35 meter. Forslaget ble av juryen vurdert å ha en innovativ design som er enkel, klassisk og praktisk. Mastene er relativt korte og av beskjeden størrelse og vil dermed også ta liten plass i landskapet TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 13 av 34

15 National Grid har fått utviklet en prototype av T-pylon og er i gang med å planlegge det første utbyggingsprosjektet der T-pylon er foreslått benyttet. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4.2. Ian Ritchie Associates med bidraget Silhouette var ett av finalistbidragene og fikk hederlig omtale. New Town Studio med bidraget Totem var ett av finalistbidragene og fikk hederlig omtale TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 14 av 34

16 Gustafson Porter med bidraget Flower Tower var ett av finalistbidragene. AL_A & Arup med bidraget Plexus var ett av finalistbidragene TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 15 av 34

17 Knight Architects m.fl. med bidraget Y-Pylon var ett av finalistbidragene. 3.4 Grid Expo 2013 Grid Expo 2013 er en arena for presentasjon av ny mastedesign som en Berlinbasert tenketank med fokus på bærekraftig utvikling og grønn design står bak. Blant designprosjektene som er presentert TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 16 av 34

18 her inngår flere av konkurranseforslagene som er nevnt ovenfor. Nedenfor presenteres kort et utvalg av andre designforslag fra Grid Expo DDI Rudolf Brandstötter The Trolls Hans-Jochen Hilsberg Star-pylon Dirk Krolikowski & Falko Schmitt Arup-pylon TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 17 av 34

19 Rever & Drage Architects (Norge) Migrant Mast (som var et bidrag til Statnett sin konkurranse for linjetraseen Ofoten Balsfjord) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 18 av 34

20 3.5 Annet Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeider med tyske og islandske universiteter og forkninginstitusjoner om et designkonsept kalt Linudans, basert på en triangelform. DesignDepot ved Elena Paroucheva (Russland) har laget et skulpturelt masteforslag med hjortefigurer TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 19 av 34

21 4 Realiserte utbyggingsprosjekter - designmaster Som det fremgår av forrige kapittel foreligger det et stort mangfold av nye mastedesign på skrivebordsnivå. Når det gjelder realiserte utbyggingsprosjekter er det kun et fåtall prosjekter det er fremskaffet referanser for der ny mastedesign er benyttet. 4.1 Designmast Design Pylon i linjeprosjekt mellom Bramslev og Haverslev på Jylland. Bystrup Arkitekter og Designere vant en designkonkurranse for Eltra (nå Energinet) i Danmark, med en ny designmast kalt Design Pylon. Designmasten ble benyttet langs en 400 kv-linje mellom Bramslev og Hvarslev på Nord-Jylland, der det inngår 80 master. Prosjektet ble fullført i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 20 av 34

22 Det ble først utviklet en prototype som ble testet for 105 % av maksimum belastning. Mastefundamentet består av et stålrør på 1,5 m i diameter som slås 8-10 meter ned i bakken, avhengig av grunnforholdene. Masteseksjonene løftes på plass med en kran og mastehodet boltes fast til slutt. 4.2 Designmast T-pylon planlagt for linjeprosjektet «Hinkley Point C Connnection», UK. Som beskrevet i kapittel 3.3 har det britiske linjeselskapet National Grid tatt mastedesignet T-pylon (Bystrup Arkitekter og Designere) videre til realisering. Linjeprosjektet «Hinkley Point C Connection», som er en ny 400 kv-linje mellom Bridgwater og Avonmouth nær Bristol, sørvest i England er utredet både for tradisjonell mastekonstruksjon og den nye T-designede masten. Utbyggingsprosjektet er pr. juli 2014 til behandling, med planlagt byggestart i 2016 og ferdigstillelse i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 21 av 34

23 I samarbeid med Bystrup arkitekter og danske stålprodusenter har National Grid utviklet en prototype av T-pylon som ble oppført i Danmark i Det tok 11 måneder å utvikle prototypen, som det også er utført forskjellige tester på, ved å simulere ulike belastninger og miljøpåkjenninger. Masten består av et hult stålrør i to til tre deler som festes i bakken. Det tverrgående toppstykket boltes fast i øvre del av masten og to støpejernselementer i hver ende gir feste for de hengende diamantstrukturene som holder kraftledningene. Masten er ca. 35 meter høy TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 22 av 34

24 4.3 Designmast The Eagle Pylon i linjeprosjektet Kassø Tjele, Danmark. Bystrup Arkitekter og Designere står også bak mastedesignet the Eagle Pylon som er benyttet i linjeprosjektet Kassø-Tjele i Danmark. Prosjektet består av en 400 kv-linje som går over en strekning på 166 km, og som er en del av det danske hovednettet. Det er totalt 514 linjemaster på strekningen. Utbyggingen fullføres i løpet av Designmast Germogli Pylon i linjeprosjekt mellom Lombardia og Piemonte, Italia Hugh Dutton Associes vant designkonkurransen «Pylons of the future» utlyst av linjeselskapet Terna, Italia i En prototype ble utviklet og testet i 2012 og designmasten er benyttet i linjeprosjektet Trino-Lacchiarella mellom Lombardia og Piemonte i Nord-Italia. De to første mastene ble montert i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 23 av 34

25 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 24 av 34

26 5 Realiserte utbyggingsprosjekter skulpturmaster Ut i fra kilder som er undersøkt er det ikke funnet referanser til realiserte utbyggingsprosjekter med bruk av skulpturmaster. Et kunstprosjekt som likevel kan være en relevant referanse er skulpturen «Exposure» av den skotske kunstneren Antony Gormley, som ble oppført i Nederland i Antony Gormley - Exposure Skulpturen «Exposure» består av en fagverkskonstruksjon, dvs. samme materialer som en tradisjonell høyspentmast, og rager 25,6 m over bakken og er oppført i Lelystad i Nederland. I arbeidet med å designe skulpturen ble det laget en digital modell der algoritmer ble benyttet for å finne de riktige vinkelpunktene. Skulpturdelene er produsert av den skotske masteprodusenten Had-Fab, med bistand fra det nederlandske ingeniørfirmaet Royal Haskoning. Skulpturen veier 60 tonn og består av bolter og 5000 metallstenger. Skulpturen har vært tidkrevende og teknisk krevende å utarbeide, bl.a. ved at hvert metallelement har ulik lenge og derfor ble kuttet for hånd. Det tok fem år å planlegge og modellere skulpturen og 18 måneder å produsere og installere den TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 25 av 34

27 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 26 av 34

28 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 27 av 34

29 5.2 Andre eksempler på monumentale metallskulpturer Antony Gormley The Angel of the North (Gateshead, England 1998). Andy Scott - The Kelpies Verket består av 30 meter høye hestehoder i stål som er oppført ved the Forth and Clyde Canal i Helix, Skottland. Hver skulptur veier 300 tonn. Oppføringen som fant sted i 2013 tok kun 5 måneder, mens prosessen med å produsere stålelementene tok flere år TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 28 av 34

30 5.3 Kunstprosjekt - utsmykning av tradisjonell høyspentmast Kunststudentene Ail Hwang, Hae-Ryaan Jeon og Ghung Ki Park utførte et kunstprosjekt med utgangspunkt i en tradisjonell høyspentmast i Münster i Tyskland. Mellomrommene i fagverkskontruksjonen ble fylt ut med fargede akrylplastplater, slik at de til sammen utgjorde en mosaikk, der uttrykket kan minne om et glassmaleri TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 29 av 34

31 6 Vurderinger og anbefalinger for Lyse-Stølaheia 6.1 Skulpturmaster en gjennomførbar idé? Som beskrevet i foregående kapitler har det blitt utviklet flere nye designmaster som også har blitt benyttet i konkrete utbyggingsprosjekter. Dette gjelder ny design der hensikten er å gjøre mastene mindre framtredende i landskapet, og der den nye mastetypen benyttes langs hele linjetraséen. For kraftlinjeprosjektet Lyse-Stølaheia er bruk av spesialmaster aktuelt for enkelte punkter langs traseen, og med en skulpturell utforming der mastene er tenkt å kunne utgjøre en ny attraksjon i området. Det er ikke funnet referanser til konkrete utbyggingsprosjekter der skulpturmaster er benyttet, selv om det finnes mange forslag på skrivebordsstadiet. Dette gir en unik mulighet til å være først ute med denne typen mastedesign, som en innovativ tilnærming til landskapstilpasning, og som vil kunne gi stor internasjonal oppmerksomhet. Samtidig har man ikke erfaringer fra tidligere prosjekter å støtte seg til, og man må i stor grad gå opp løypa på egenhånd. Skulpturprosjektet Exposure som beskrevet i kapittel 5.1 gir en pekepinn på hva som er mulig å få til visuelt sett og konstruksjonsmessig ved modifisering av tradisjonelle fagverksstrukturer. Dette gir også en indikasjon på gjennomførbarheten av mastedesignforslaget The Land of Giants (Choi + Shine arkitekter) der fagverksstrukturer er tenkt modifisert til kjempefigurer. De realiserte designmastene som er beskrevet i kapittel 4 viser muligheten for bruk av alternative materialer og konstruksjoner i master, og synliggjør dermed også at det visuelle uttrykket ikke bare er begrenset til tradisjonelle fagverkskonstruksjoner. Også når det gjelder teknisk og praktisk gjennomføring kan det være erfaringer å hente fra disse prosjektene. 6.2 Tanker om utforming og lokalisering Tanken med bruk av skulpturmaster er at de skal utgjøre et blikkfang som man ønsker å vise frem, og ikke gjemme bort, som man gjerne vil med tradisjonelle linjemaster. Plasseringen bør derfor være på et sted som har god synlighet og som det er lett tilgjengelige utsiktspunkter til. Landskapet i influensområdet har et stort spenn, fra de steile kantene og markerte dalene i Forsand og Strand til et mer oppbrutt terreng rundt Høgsfjorden og Sandnes, der dalene er bredere og toppene lavere. Vest for Gandsfjorden dominerer lavlandet og en slakt, bølgende landoverflate. Den umiddelbart mest åpenbare plasseringen av en eller flere skulpturmaster vil være i endene av fjordspennet over Lysefjorden (mellom Bakkafjellet og Skórene), der mastene vil være svært synlige og spektakulære å beskue på kanten over fjorden. Det er mange som ferdes på Lysefjorden og ellers i regionen, og den skulpturelle utformingen vil kunne bidra til en positiv opplevelse i et svært verdifullt landskapsrom, der tradisjonelle linjemaster blir sett på som skjemmende innslag. I det store fjordrommet kan det på den annen side tenkes at skulpturmastene vil kunne «forsvinne», og at man ikke oppnår den tiltenkte storslagne effekten. Lyssetting og riktig fargebruk kan bidra til å framheve skulpturmastene, og det er den totale opplevelsen fra et gitt utsiktspunkt man bør ha i fokus ved planleggingen av et slikt prosjekt. Dersom eksisterende kraftlinjer i området skal videreføres, må det vurderes hvordan disse vil virke inn på det visuelle uttrykket, og hvordan disse ev. skal integreres i prosjektet. En utforming tilsvarende arkitektfirmaet Choi + Shine sitt forslag The Land of Giants, som består av fagverkskjemper som holder linjene oppe med armene, synes å være svært godt egnet for en plassering på kanten over Lysefjorden. Som et alternativ til krysningspunktet over Lysefjorden kan krysningspunktet over Høgsfjorden ved Uburen også være et egnet sted for en slik type skulpturmast TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 30 av 34

32 Til sammenligning med The Land of Giants vil forslaget Speilveggen (Bystrup Arkitekter og Designere) trolig ikke få den tiltenkte effekten på kanten over en fjord, siden poenget er å speile landskapet rundt. Dette er et designkonsept som vil passe bedre i et mer ensformig landskap og der man kommer tetter innpå. Dersom oppføring av skulpturmaster er aktuelt i den delen av traséen som går gjennom Stavangerområdet, vil en slik designmast eller også andre designkonsepter kunne fungere. Dersom man først velger lokalitet, må man vurdere hvilke designkonsepter som passe inn nettopp her, og motsatt - dersom man først velger designkonsept, må man finne ut hvilke typer landskap designet er egnet for. Det kan også tenkes en serie med skulpturmaster på rekke nedover en fjellside, der skulpturene endrer form ettersom de beveger seg nedover eller oppover fjellsiden, f. eks i enden av linjetraséen ned mot Lysebotn. Det presiseres at disse vurderinger om lokalisering og utforming kun er gjort på overordnet nivå og i en tidlig fase, og at dette er noe som må vurderes nærmere i en eventuell gjennomføringsfase. 6.3 Teknisk og økonomisk vurdering Fra skulpturprosjektet Exposure er det verdt å merke seg at dette var et svært tid- og ressurskrevende prosjekt, og med tanke på gjennomføring i henhold til framdriftsplanen for kraftlinjeprosjektet, vil det trolig være nødvendig å gå for en design som det er overkommelig å konstruere innenfor et rimelig tidsrom. Med en ny mastekonstruksjon vil det også være nødvendig å utføre nødvendige belastningstester, tilsvarende som ble gjort for de nye designmastene som er beskrevet i kapittel 4. Man må derfor regne med at bruk av skulpturmaster vil gi et betydelig mertidsforbruk i prosjektet. Alle typer skulpturmaster som er beskrevet ovenfor er krevende å montere uten at man kommer fram med mobilkran. Mobilkran fordrer at man får bygget vei fram til mastepunktene. Det må i tilfelle velges områder hvor veibygging blir akseptert. Å designe skulpturmaster som kan transporteres og monteres med helikopter fører til vektbegrensninger i montasjesituasjon. Hvert helikopterløft må planlegges slik at man får det til på en sikker måte for montørene. Alternative skulpturmaster med gitterstaver fordrer 1 til 1,5 årsverk for design og tegningsarbeid. For å benytte denne type master må det utvikles en bedre måte å designe, produsere og montere mastene på enn den som var nyttet for Exposure. Dette gjelder for eksempel for tilsvarende konstruksjoner som Choi + Shine Architects - «The Land of Giants». Konstruksjoner med rørstolper er langt mindre krevende å designe og tegne. Utfordringen her er vekt på seksjonene under montasje. 7 Konklusjoner En foreløpig konklusjon må være at bruk av skulpturmaster er fullt mulig å realisere, men at det må påregnes merkostnader og mertidsbruk for design, produksjon og testing av spesialkonstruksjoner. Ekstrakostnadene ved å benytte designmast kan ikke kvantifiseres før man velger en konkret løsning og plassering av masten. Designarbeidet må starte 3 til 4 år før masten er ferdig montert. En alternativ «light-versjon» som vil være lett gjennomførbar, er å oppføre tradisjonelle høyspentmaster og utfordre kunstmiljøer til å stå for utsmykning av en eller flere master, noe tilsvarende kunstprosjektet i Münster i Tyskland som beskrevet i kapittel 5.3. Man vil da forholde seg til den tradisjonelle masteformen og utformingen vil dermed neppe bli banebrytende, men den visuelle effekten kan likevel bli stor, og man får prøvd ut utsmykning som del av avbøtende tiltak innenfor rimelige rammer TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 31 av 34

33 8 Referanseliste NVE - Landskapstilpasset mastedesign Widenoja, E. o.fl Landskapstilpasset mastedesign. En metodisk tilnærming for landskapstilpassing av kv høyspentmaster. Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapport nr. 9/09. Grid Expo Landsnet design competition, Island 2008 Landsnet, Island - environmental impact of infrastructure projects structureprojects/environmentalimpactofinfrastructureprojects/ Pylon Design competition 2011, UK Pylon Design Competition, UK (National Grid m. fl.) BBC - Could pylons ever be pretty? BBC - Pylon design competition winner revealed Statnett konkurranse for skulpturmast på Heia i Balsfjord Statnett, norske arkitektkonkurranser - skulpturmast på Heia i Balsfjord %20Balsfjord/Ikke%20i%20dokumentoversiktslisten/Rapport,%20NALkonkurranse%20432%20skulpturmast%20(3).pdf Statnett - Speilveggen vant skulpturmastkonkurransen Teknisk ukeblad Her er Statnetts skulpturmast Bystrup Arkitekter og Designere, Danmark Bystrup Arkitekter og Designere, DK - hjemmeside Bystrup Arkitekter og Designere, DK - Power Pylons of the future Designmast T-pylon, England National grid Hinkley Point C Connection (t-pylon) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 32 av 34

34 National grid T-talk National grid T-pylon offered for electricity transmission connection in the UK for the first time National grid T-pylon FAQ Designmast Germogli, Italia Terna, Italia. Germogli electricity pylons Grid Expo Germogli: The new pylons of the future Terna competition - The pylons of the future (Germogli) La Stampa - I nuovi tralicci di Terna a «germoglio» De zeen magazine Pylons of the future dancing with nature by Hugh Dutton Associes Designmast Eagle pylon, Danmark Rambøll - Structural design of towers for overhead transmission line Kassø Tjele (Eagle Pylon) Energinet.dk New 400 kv line from Kassø to Tjele PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/default.aspx Energinet.dk Nye master PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/Nye-master.aspx Energinet.dk Masterne er i mål midt i juli PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/nyhedsbrev/Sider/Masterneer-i-maal-midt-i-juli.aspx Teknisk ukeblad - Danskenes stillfarende «monstre» Designmast The Land of Giants Designmast Linudans, Norge Teknisk ukeblad - Monstermaster er utdatert (HiST, Linudans) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 33 av 34

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

Vedlegg 4 Notat om spesialmaster Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 4 Notat om spesialmaster NOTAT OPPDRAG 420 kv kraftledning Lyse Stølaheia DOKUMENTKODE 126112 TVF NOT - 001 EMNE Vurdering av bruk av spesialmaster TILGJENGELIGHET

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Noen FOU-aktiviteter i Statnett

Noen FOU-aktiviteter i Statnett Noen FOU-aktiviteter i Statnett Ledningsprosjekter og FoU Prefabrikerte fjellfundament (uten betong). Prefabrikerte jordfundament (betong/stål) Nye mastetyper av kompositt Roterende betongtrommel. Prefabrikerte

Detaljer

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014 Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line www.statnett.no www.statnett.no Ofoten - Balsfjord 2014-2016 31 km Balsfjord Bardufoss Kvanndal 2014-2017(2018) 73 km

Detaljer

I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast.

I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast. StatNett Åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast I forbindelse med FoU programmet Miljøtilpasning av kraftledninger er det som et delprogram utlyst åpen arkitektkonkurranse om skulpturmast. Bakgrunn og

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal

Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal MET report no. 07/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning ved Helmikstølen, Hatleskog og Rettedal Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen

Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen METreport No. 22/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn - Tronsholen Harold Mc Innes, Helga Therese Tilley Tajet METreport Title Klimalaster for 132 kv kraftledning Lysebotn

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS

Design katalog. Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS Design katalog Designkonkurranse - Master Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS 1 Innledning Dagens ledning, som er bygget så tidlig som i 1952, fremstår som gjennomtenkt og godt tilpasset landskapet.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn Representantforslag. S (2009-2010) fra stortingsrepresentanten(e) Trine Skei Grande og Abid Q. Raja Dokument 8: S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Til

Detaljer

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012

KROKO & BRONTO. Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur. Lise Stang Lund 7. mars 2012 KROKO & BRONTO Solstad barnehage Kunstprosjekt uteskulptur Lise Stang Lund 7. mars 2012 Kunstplanen om Oppgaven: Kunstutvalget fant det mest ideelt å legge utsmykkingen på baksiden av barnehagen, i nærheten

Detaljer

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Sandnes Brannstasjon DOKUMENTKODE 217213 RIB NOT 01 EMNE Valg av bæresystemet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes Kommune OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Francesca Rodella KOPI

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult.

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Radøy sokn. Anskaffelsen vil bli administrert av Multiconsult. NOTAT OPPDRAG Stabilisering av Manger kirke DOKUMENTKODE 615793-RIB-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Radøy sokn OPPDRAGSLEDER Åse Lyslo Døssland KONTAKTPERSON Audun Sylta SAKSBEH KOPI ANSVARLIG

Detaljer

Ras og sikringsvurdering av fjellskjæringer ESR JK STIS REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Ras og sikringsvurdering av fjellskjæringer ESR JK STIS REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grønvoldvoldvegen DOKUMENTKODE 813780 RIGberg NOT 001 EMNE Ras og sikringsvurdering av vegskjæringer mellom gamle Fengruve og Lysnesodden TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Nome kommune OPPDRAGSLEDER

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Neste generasjon sentralnett Planer innen 2025 Offshore elektrifisering og ny næringsvirksomhet i Finnmark

Detaljer

Tilleggsutredninger konsesjonssøknad 132 kv Engviklia Bruvoll transformatorstasjon Kostnads og byggbarhetsvurdering for alternative 132 kv traseer

Tilleggsutredninger konsesjonssøknad 132 kv Engviklia Bruvoll transformatorstasjon Kostnads og byggbarhetsvurdering for alternative 132 kv traseer NOTAT OPPDRAG EMNE Tilleggsutredninger konsesjonssøknad 132 kv Engviklia Bruvoll Kostnads og byggbarhetsvurdering for alternative 132 kv traseer DOKUMENTKODE TILGJENGELIGHET 417958 RIEn NOT 03 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby

Tilleggsutredning til konsesjonssøknad. 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Tilleggsutredning til konsesjonssøknad 132 kv ledning Dyrløkke-Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett september 2009 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) legger med dette fram en tilleggsutredning som

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi

Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Forvaltningspraksis for vurderinger av sumvirkninger: Ny fornybar energi Presentasjon, Seminar om sumvirkninger av tekniske inngrep i utmark Oslo, 13.3.13 Ragnar Brevik Vestlandsforsking KU-forskriften,

Detaljer

Kraftledninger og kabler

Kraftledninger og kabler Kraftledninger og kabler Samordnet nettilknytning av vindkraftverk i Snillfjordområdet 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Trønder Energi Kraft, Zephyr. Nett: 132 kv, transformatorstasjoner Oppdraget: Prosjektledelse

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

norske arkitektkonkurranser 432

norske arkitektkonkurranser 432 norske arkitektkonkurranser 432 Utgiver: Norske arkitekters landsforbund - Bilag til: arkitektnytt nr 08/10 sep 2010 ÅPEN, internasjonal ARKITEKTKONKURRANSE SKULPTURMAST PÅ HEIA I BALSFJORD STATNETT VINNER:

Detaljer

VALDRESFLYA VANDRERHJEM

VALDRESFLYA VANDRERHJEM VALDRESFLYA VANDRERHJEM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE INNLEDNING I forbindelse med den videre behandlingen av reguleringsplan for Valdresflya Vandrerhjem, ønsker kommunen og Fylkesmannen en uavhengig landskapsmessig

Detaljer

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE

Sandnes brannstasjon RAPPORT. Sandnes kommune. Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved detaljregulering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Sandnes brannstasjon OPPDRAGSGIVER Sandnes kommune EMNE Overvannshåndtering, tilkopling spillvann og vann ved DATO / REVISJON: 27.august 2014 DOKUMENTKODE: 217213-RIVA-RAP- 001_Overvannshåndtering

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING

CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING Dato: Arkivref: 11.08.2010 2010/2154-17359/2010 / 614/A61/&44 Saksframlegg Saksbehandler: Per Norstrøm CAMPUS GRIMSTAD - UTSMYKKINGSGAVE - VALG AV ALTERNATIV UTSMYKKING 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Saksbeh./tlf.nr. John Alvsvåg / Deres ref./deres dato /Johannes Anonby Vår ref./ dok. id. 1716972 Vår dato 10.12.2012 Søknad fremføring av 420

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Oppdrag: Rapportnavn: Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Teknisk og økonomisk vurdering, nytt konsept for eksisterende transformatorstasjon i Matre, Masfjorden

Detaljer

Effektive riggemetoder og montering av taubaner med fast bærekabel.

Effektive riggemetoder og montering av taubaner med fast bærekabel. Effektive riggemetoder og montering av taubaner med fast bærekabel. Innledning For å feste enden av bærekabelen på Mounty 400 kabelkran brukes det en fordelingsblokk. Baner med fast bærekabel har 2-3 ganger

Detaljer

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger

Roan vindkraftverk. Roan kommune, Sør-Trøndelag. Tilleggsutredninger Roan vindkraftverk Roan kommune, Sør-Trøndelag Tilleggsutredninger August 2009 Forord Sarepta Energi AS legger med dette fram tilleggsutredninger for Roan vindkraftverk i hht krav fra NVE av 18.05.2009.

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo

Geoteknikk KONTAKTPERSON Tore Tveråmo NOTAT OPPDRAG Tjalghallen Brønnøysund DOKUMENTKODE 416683 RIG NOT 001 EMNE Geoteknisk grunnlag for totalentreprise TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tjalghallen AS ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016

Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn oktober 2016 Fornyingsprosjekt: 132 kv ledningen mellom Kvandal og Kanstadbotn 10.-11.oktober 2016 Statnetts rolle og oppgaver Systemansvarlig for kraftsystemet i Norge Utvikler det landsdekkende sentralnettet Ansvar

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett

Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Neste generasjon kraftsystem Auke Lont, CEO Statnett Sammentænkning, København, 12. september 2014 2 Statnett er ansvarlig for et sikkert og stabilt kraftsystem i Norge Statnett drifter omkring 11 000

Detaljer

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon?

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? Hollywood har lenge hatt sin Walk of Fame, som preges av stjerner nedfelt i bakken. Trondheim vil nå

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Geologi/utført sikring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Geologi/utført sikring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Hovedettersyn tunneler berg og bergsikring 2015 Region Nord DOKUMENTKODE 710689RIGbergNOT 001Sifjordskaret EMNE Fv 243 Sifjordskaret tunnel TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i

Dagens situasjon. Alternativ A og B. Arnvika. Arnvika. bakkekammen i bildet. Kraftledningene blir et mer diskret innslag i Arnvika Dagens situasjon Parallellføringen av 66 kv-ledning og 20 kv-ledning langsmed jordene og over vika gir et rotete trasébilde. Arnvika Alternativ A og B I foreslått ny trasé krysser 132 kv-ledningen

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen

Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen METreport No. 25/2015 ISSN 2387-4201 Climate Klimalaster for 22 kv kraftledning Norstølosen - Lysestølen Helga Therese Tilley Tajet Harold Mc Innes Svein Fikke (Meteorologisk konsulent) METreport Title

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Paal Bergs vei 12, kartlegging. Emne: Setninger ved balkongfundamenter. Dokumentkode: RIB

Rapport. Oppdragsnavn: Paal Bergs vei 12, kartlegging. Emne: Setninger ved balkongfundamenter. Dokumentkode: RIB Rapport Oppdragsnavn: 1300787 - Paal Bergs vei 12, kartlegging Emne: Setninger ved balkongfundamenter Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-003 EMNE Analyse av registrerte skredhendelser på eksisterende veg TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sunnmøre soningssenter-- Digernes DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417945-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Nordplan OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Heidi Hansen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE RIG-NOT-002

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE RIG-NOT-002 NOTAT OPPDRAG Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i DOKUMENTKODE 814835-RIG-NOT-002 Nedre og Øvre Eiker EMNE Erosjonsbefaring nye kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER NVE OPPDRAGSLEDER

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Med miljø på dagsorden - Statnetts miljøstrategi. EBLs HMS-konferanse 2008 Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 14. 15.

Med miljø på dagsorden - Statnetts miljøstrategi. EBLs HMS-konferanse 2008 Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 14. 15. Med miljø på dagsorden - Statnetts miljøstrategi EBLs HMS-konferanse 2008 Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 14. 15. mai 2008 1 Det store bildet viktige hensyn Forsyningssikkerhet Marked Energiloven

Detaljer

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Sylling Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Hvem er vi Kari Eika prosjektleder Håkon S Sundklakk - prosjekteringsleder Odd Lekva delprosjektleder Jon Furu Grunnerverver Marte Bakken

Detaljer

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden

interiør Fargetrender På møbelmesse i Køln: Trender Design Interiørtips næringseiendom Stavanger Aftenblad Synes i Stavanger Vitra går i høyden næringseiendom interiør Nr. 04-2008 kr 89,- design og inspirasjon for kontoret Trender Design Interiørtips På møbelmesse i Køln: Fargetrender Vitra går i høyden Dokks Restaurant Posthallen design-utmerkelse

Detaljer

Skagerrak 4. Ny likestrømsforbindelse mellom Danmark og Norge

Skagerrak 4. Ny likestrømsforbindelse mellom Danmark og Norge Skagerrak 4 Ny likestrømsforbindelse mellom Danmark og Norge 1 Hvem er Statnett? Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 10 000 km med høyspentlinjer og

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

Arne Jacobsen 1902-1971

Arne Jacobsen 1902-1971 ble ble født født 1902 i København. i I samme I by by utdannet han han seg seg ved ved Kunstakademiet og og gikk gikk arkitekturens vei. vei. Han Han var var også professor ved ved skolen i perioden i

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Multiconsult NOTAT. Innhold. Tegninger. Vedlegg SAMMENDRAG. l A V\/ Arne Vik GODKJENT AV. 1 Bakgrunn Skred fra kvikkleiresone Stubban...

Multiconsult NOTAT. Innhold. Tegninger. Vedlegg SAMMENDRAG. l A V\/ Arne Vik GODKJENT AV. 1 Bakgrunn Skred fra kvikkleiresone Stubban... Multiconsult NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS reguleringsplanarbeid DOKUMENTKODE 416521-RIG-NOT-002 EMNE Skredvurdering - svar på 3. partskontroll TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Pir Il AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer