Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4 Notat om spesialmaster"

Transkript

1 Tilleggssøknad Lyse-Stølaheia Oktober 2014 Vedlegg 4 Notat om spesialmaster

2 NOTAT OPPDRAG 420 kv kraftledning Lyse Stølaheia DOKUMENTKODE TVF NOT EMNE Vurdering av bruk av spesialmaster TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Statnett OPPDRAGSLEDER Leif Lillehammer KONTAKTPERSON Maria Kløverød Lyngstad SAKSBEH Annbjørg Backer Lied KOPI ANSVARLIG ENHET 1085 Oslo Naturressurser Vurdering av bruk av spesialmaster - fra «monstermaster» til mastekjemper? ABL LEBL Katrine Samdal Vurdering av spesialmaster Lyse-Stølheia ABL LEBL Katrine Samdal REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV ABL KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Larsgårdsveien Ålesund Tlf NO MVA

3 SAMMENDRAG Bruk av spesialmaster kan være et aktuelt virkemiddel for å dempe de visuelle virkningene av en linjeoppføring. kan utformes slik at de harmonerer bedre med landskapet og går mest mulig i ett med omgivelsene (her kalt designmaster), eller slik at de utgjør et blikkfang og blir en ny attraksjon i landskapet (her kalt skulpturmaster). Med økt fokus på visuelle virkninger og landskapstilpasning har det de siste årene blitt utlyst flere designkonkurranser der det har kommet inn et stort mangfold av forslag til ny mastedesign. I designforslagene er de estetiske kvalitetene tillagt stor vekt, men det er også lagt til grunn tekniske og økonomiske vurderinger. Når det gjelder realiserte utbyggingsprosjekter, er det kun et fåtall prosjekter det er fremskaffet referanser for der ny mastedesign er benyttet. Det er ikke funnet referanser til realiserte utbyggingsprosjekter med bruk av skulpturmaster. Et kunstprosjekt som likevel kan være en relevant referanse er skulpturen «Exposure» av den skotske kunstneren Antony Gormley, som ble oppført i Nederland i Bruk av skulpturmaster er fullt mulig å realisere, men det må påregnes merkostnader og mertidsbruk for design, produksjon og testing av spesialkonstruksjoner. Utforming og plassering av mastene må sees i sammenheng, siden begge forhold er viktige for den totale visuelle virkningen. Det må også tas hensyn til hva som er teknisk gjennomførbart. Montering som krever bruk av mobilkran fordrer veibygging fram til mastepunktene, mens montering med helikopter fører til vektbegrensninger i montasjesituasjon. Generelt bør man velge en plassering som gir god synlighet og som det er lett tilgjengelige utsiktspunkter til TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 2 av 34

4 Innhold 1 Bakgrunn Bruk av spesialmaster for å skjule eller framheve? Designmaster Skulpturmaster Referanseprosjekter Designkonkurranse for Landsnet, Island Designkonkurranse for Statnett, 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord Designkonkurranse for RIBA, the Department of Energy and Climate Change og the National Grid, Storbritannia Grid Expo Annet Realiserte utbyggingsprosjekter - designmaster Designmast Design Pylon i linjeprosjekt mellom Bramslev og Haverslev på Jylland Designmast T-pylon planlagt for linjeprosjektet «Hinkley Point C Connnection», UK Designmast The Eagle Pylon i linjeprosjektet Kassø Tjele, Danmark Designmast Germogli Pylon i linjeprosjekt mellom Lombardia og Piemonte, Italia Realiserte utbyggingsprosjekter skulpturmaster Antony Gormley - Exposure Andre eksempler på monumentale metallskulpturer Kunstprosjekt - utsmykning av tradisjonell høyspentmast Vurderinger og anbefalinger for Lyse-Stølaheia Skulpturmaster en gjennomførbar idé? Tanker om utforming og lokalisering Teknisk og økonomisk vurdering Konklusjoner Referanseliste TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 3 av 34

5 1 Bakgrunn Lyse Sentralnett AS har søkt om konsesjon for ny 420 kv forbindelse på strekningen Lyse - Stølaheia. Som innspill til revidert utredningsprogram har Forsand kommune fremmet ønske om utredning av bruk av skulpturmaster på strekningen mellom Lysebotn og Songesand. I arbeidet med konsesjonssøknaden har Lyse Sentralnett AS sett på muligheten for bruk av spesialmaster (designmaster) på enkelte punkter langs traseen, men søknaden omfattet ikke bruk av slike master. En mulig type designmast designet av arkitektfirmaet Choi + Shine Architects har vært diskutert regionalt, og er vist til høyre i figuren ovenfor. NVE har i brev av om krav til tilleggsutredninger fremmet krav om at eventuelle lokaliteter for plassering av skulpturmaster skal vurderes, sammen med en teknisk og økonomisk vurdering. 2 Bruk av spesialmaster for å skjule eller framheve? Det er kapasitetsutfordringer med dagens linjenett, og store deler av sentralnettet skal oppgraderes de kommende årene. Nye høyspentmaster er i denne sammenhengen et nødvendig onde for å sikre god forsyningssikkerhet, og også som et ledd i den globale omstillingen til økt bruk av ny fornybar energi. Tradisjonelle høyspentmaster har i stor grad hatt den samme utformingen siden 1930-tallet. Det er mange meninger om utseendet til slike master i seg selv og hvordan de fremstår i landskapet. Høyspentmaster og kraftlinjer må kunne sies å være noen av de minst populære tekniske inngrepene, og er ofte et omstridt tema. For å bøte på de negative visuelle virkningene ved etablering av nye høyspentlinjer blir det bl.a. lagt vekt på god landskapstilpasning, der flere ulike trasealternativer blir vurdert. Bruk av spesialmaster kan tilsvarende være et virkemiddel for å dempe de visuelle virkningene av en linjeoppføring. kan utformes slik at de harmonerer bedre med landskapet eller kamufleres og går mest mulig i ett med omgivelsene, eller helt motsatt - de utformes slik at de utgjør et blikkfang og blir en ny attraksjon i landskapet. 2.1 Designmaster Med spesiell fokus på estetiske kvaliteter kan designmaster utformes slik at de tilpasses omgivelsene på en bedre måte enn ved bruk av tradisjonelle høyspentmaster. Mastene kan f.eks. gis en konstruksjon som er smekrere eller gjør at mastene ligger lavere i terrenget enn de tradisjonelle mastene, det kan benyttes farger som er tilpasset det aktuelle landskapet eller materialer som gjør mastene mindre fremtredende. 2.2 Skulpturmaster Med skulpturmaster er det her ment spesialmaster som er utformet skulpturelt slik at de utgjør et blikkfang og kan bli en ny attraksjon i området. Det vil være mest aktuelt å oppføre skulpturmaster på enkelte mastepunkter og ikke langs hele linjetraseen, siden slik utforming gjerne vil være tid- og kostnadskrevende. Lokaliteter som velges bør være steder som er godt synlige i landskapet, og gjerne tilknyttet tilrettelagte utsiktspunkter. Lyssetting av mastene kan også være aktuelt TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 4 av 34

6 3 Referanseprosjekter Som nevnt ovenfor har utformingen til de tradisjonelle høyspentmastene forblitt så å si uendret over tid, men dette er noe som er i ferd med å endre seg. Med økt fokus på visuelle virkninger og landskapstilpasning har det de siste årene blitt utlyst flere designkonkurranser der det har kommet inn et stort mangfold av forslag til ny mastedesign. I designforslagene er de estetiske kvalitetene tillagt stor vekt, men det er også lagt til grunn tekniske og økonomiske vurderinger. 3.1 Designkonkurranse for Landsnet, Island 2008 I 2008 arrangerte det islandske kraftselskapet Landsnet i samarbeid med the Association of Icelandic Architects en internasjonal konkurranse for ny design av høyspentmaster. Det kom inn 98 forslag til konkurransen. Vinner av konkurransen var Sebastian Krehn med forslaget «Walking giants» Tanken bak designet er en stilisert kjempe som holder linjene oppe med armene. Armene og beina er plassert i motsatt retning, slik at man får en følelse av skiftende form når man beveger seg fobi mastene, f. eks med bil. 2. plass gikk til Yong ho Shin med forslaget «Superstring» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 5 av 34

7 Designet er basert på prefabrikerte U-formede elementer som settes sammen til en loop med en «bom» i midten, som holder elementene sammen og gir feste for kraftlinjene. Som for vinnerforslaget «Walking giants» gir designet en opplevelse av skiftende form når man beveger seg rundt masten. 3. plass gikk til Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Y-pylon» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 6 av 34

8 Choi + Shine Architects - «The Land of Giants» Forslaget fra Choi + Shine nådde ikke helt opp i konkurransen, men fikk hederlig omtale, og i 2010 ble forslaget utnevnt til vinner av BSA Unbuilt Architecture Award. Med referanser til statuene på Påskeøya består designkonseptet av mannlige og kvinnelige kjemper - mastefigurer som i stille storhet «bærer» strømmen frem med armene. Hver figur produseres av de samme hovedelementene (overkropp, arm, bein, hånd etc.), men kan tilpasses ulike stillinger ut i fra plasseringen i landskapet, slik at de f. eks tilsynelatende klatrer eller bøyer seg. Dette gir mange muligheter for variasjon i uttrykk, samtidig som kostnadsnivået holdes relativt lavt på grunn av ensartet produksjon, montering og konstruksjon. Masteskulpturene er designet slik at de vil gi nødvendig feste for strømkabler, isolatorer, jordkabler og andre nødvendige komponenter. Mastene vil i hovedsak være selvbærende, plassert på støpte sokler og supplert med festeledninger TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 7 av 34

9 Forslaget fra arkitektfirmaet Arphenotype ved Dietman Koering nådde heller ikke helt opp i konkurransen, men har fått mye omtale i ettertid og er verdt å ta med her TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 8 av 34

10 3.2 Designkonkurranse for Statnett, 420 kv-ledning mellom Ofoten og Balsfjord Statnett og Norske Arkitekters Landsforening utlyste i 2010 en konkurranse om å designe en skulpturmast som er foreslått oppført på Heia på grensen mellom Balsfjord og Målselv kommuner. Vurderingskriterier som ble lagt til grunn: Masten(e)s formgivning i forhold til innbyders uttrykte forventninger Materialbruk i forhold til miljøaskpekter og drift/vedlikehold Skulpturell effekt på nær og lang avstand, herunder lyssetting Arkitektonisk form og detaljering Konstruktiv realisme og byggbarhet Økonomi Områdeplanen Det kom inn 56 forslag fra norske og internasjonale arkitektkontor. Vinner av konkurransen var Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Speilveggen» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 9 av 34

11 Forslaget består av en høyglanspolert stålvegg på ca. 35 x 35 m med tre større hull der linjene skal gå gjennom. Stålveggen vil fungere som et speil og tanken bak er at himmelen og horisonten i størst mulig grad skal være speilet slik at konstruksjonens masse i stor grad oppveies av speilbildet. Forslaget ble av juryen trukket fram som nytt og annerledes, men samtidig i harmoni med miljøet og stedet. Statnett har i ettertid utredet skulpturmasten med tanke på vind- og snøforhold, reindrift og mulige konsekvenser for fugl. Skulpturmasten er foreløpig estimert til 19,3 mill NOK. 2. plass gikk til Lalaland AS Studio for landskap og arkitektur med forslaget «Verdens største reinsdyr» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 10 av 34

12 3. plass gikk til arkitekt Toomas Tammis med forslaget «Kollkoll». Andre bidrag som fikk hederlig omtale: Bystrup Arkitekter og Designere med forslaget «Y-stolpen» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 11 av 34

13 Siv.ark Nicca Gade Christenesn m.fl med forslaget «Mot lyset». Siv.ark Ragnar Os med forslaget «Spenningsfelt» TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 12 av 34

14 Kraft-værk Arkitekter med forslaget «Stella Polaris». 3.3 Designkonkurranse for RIBA, the Department of Energy and Climate Change og the National Grid, Storbritannia 2011 Vurderingskriterier: Designkvalitet o Utseende o Kreativitet o Kvalitet og presentasjon Forståelse for oppgaven o Konstruksjon o Teknisk gjennomførbarhet o Funksjonalitet Filosofisk tilnærming Det kom inn 250 forslag til konkurransen og av disse ble 6 finalister plukket ut. Vinner av konkurransen var Bystrup Arkitekter og Designere med forlaget T-Pylon. Konstruksjonen består av en enkelt mast og en tverrligger med hengende diamantformede oppheng som kraftledningene kobles til. Høyden på mastene er ca. 35 meter. Forslaget ble av juryen vurdert å ha en innovativ design som er enkel, klassisk og praktisk. Mastene er relativt korte og av beskjeden størrelse og vil dermed også ta liten plass i landskapet TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 13 av 34

15 National Grid har fått utviklet en prototype av T-pylon og er i gang med å planlegge det første utbyggingsprosjektet der T-pylon er foreslått benyttet. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4.2. Ian Ritchie Associates med bidraget Silhouette var ett av finalistbidragene og fikk hederlig omtale. New Town Studio med bidraget Totem var ett av finalistbidragene og fikk hederlig omtale TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 14 av 34

16 Gustafson Porter med bidraget Flower Tower var ett av finalistbidragene. AL_A & Arup med bidraget Plexus var ett av finalistbidragene TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 15 av 34

17 Knight Architects m.fl. med bidraget Y-Pylon var ett av finalistbidragene. 3.4 Grid Expo 2013 Grid Expo 2013 er en arena for presentasjon av ny mastedesign som en Berlinbasert tenketank med fokus på bærekraftig utvikling og grønn design står bak. Blant designprosjektene som er presentert TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 16 av 34

18 her inngår flere av konkurranseforslagene som er nevnt ovenfor. Nedenfor presenteres kort et utvalg av andre designforslag fra Grid Expo DDI Rudolf Brandstötter The Trolls Hans-Jochen Hilsberg Star-pylon Dirk Krolikowski & Falko Schmitt Arup-pylon TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 17 av 34

19 Rever & Drage Architects (Norge) Migrant Mast (som var et bidrag til Statnett sin konkurranse for linjetraseen Ofoten Balsfjord) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 18 av 34

20 3.5 Annet Høgskolen i Sør-Trøndelag samarbeider med tyske og islandske universiteter og forkninginstitusjoner om et designkonsept kalt Linudans, basert på en triangelform. DesignDepot ved Elena Paroucheva (Russland) har laget et skulpturelt masteforslag med hjortefigurer TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 19 av 34

21 4 Realiserte utbyggingsprosjekter - designmaster Som det fremgår av forrige kapittel foreligger det et stort mangfold av nye mastedesign på skrivebordsnivå. Når det gjelder realiserte utbyggingsprosjekter er det kun et fåtall prosjekter det er fremskaffet referanser for der ny mastedesign er benyttet. 4.1 Designmast Design Pylon i linjeprosjekt mellom Bramslev og Haverslev på Jylland. Bystrup Arkitekter og Designere vant en designkonkurranse for Eltra (nå Energinet) i Danmark, med en ny designmast kalt Design Pylon. Designmasten ble benyttet langs en 400 kv-linje mellom Bramslev og Hvarslev på Nord-Jylland, der det inngår 80 master. Prosjektet ble fullført i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 20 av 34

22 Det ble først utviklet en prototype som ble testet for 105 % av maksimum belastning. Mastefundamentet består av et stålrør på 1,5 m i diameter som slås 8-10 meter ned i bakken, avhengig av grunnforholdene. Masteseksjonene løftes på plass med en kran og mastehodet boltes fast til slutt. 4.2 Designmast T-pylon planlagt for linjeprosjektet «Hinkley Point C Connnection», UK. Som beskrevet i kapittel 3.3 har det britiske linjeselskapet National Grid tatt mastedesignet T-pylon (Bystrup Arkitekter og Designere) videre til realisering. Linjeprosjektet «Hinkley Point C Connection», som er en ny 400 kv-linje mellom Bridgwater og Avonmouth nær Bristol, sørvest i England er utredet både for tradisjonell mastekonstruksjon og den nye T-designede masten. Utbyggingsprosjektet er pr. juli 2014 til behandling, med planlagt byggestart i 2016 og ferdigstillelse i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 21 av 34

23 I samarbeid med Bystrup arkitekter og danske stålprodusenter har National Grid utviklet en prototype av T-pylon som ble oppført i Danmark i Det tok 11 måneder å utvikle prototypen, som det også er utført forskjellige tester på, ved å simulere ulike belastninger og miljøpåkjenninger. Masten består av et hult stålrør i to til tre deler som festes i bakken. Det tverrgående toppstykket boltes fast i øvre del av masten og to støpejernselementer i hver ende gir feste for de hengende diamantstrukturene som holder kraftledningene. Masten er ca. 35 meter høy TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 22 av 34

24 4.3 Designmast The Eagle Pylon i linjeprosjektet Kassø Tjele, Danmark. Bystrup Arkitekter og Designere står også bak mastedesignet the Eagle Pylon som er benyttet i linjeprosjektet Kassø-Tjele i Danmark. Prosjektet består av en 400 kv-linje som går over en strekning på 166 km, og som er en del av det danske hovednettet. Det er totalt 514 linjemaster på strekningen. Utbyggingen fullføres i løpet av Designmast Germogli Pylon i linjeprosjekt mellom Lombardia og Piemonte, Italia Hugh Dutton Associes vant designkonkurransen «Pylons of the future» utlyst av linjeselskapet Terna, Italia i En prototype ble utviklet og testet i 2012 og designmasten er benyttet i linjeprosjektet Trino-Lacchiarella mellom Lombardia og Piemonte i Nord-Italia. De to første mastene ble montert i TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 23 av 34

25 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 24 av 34

26 5 Realiserte utbyggingsprosjekter skulpturmaster Ut i fra kilder som er undersøkt er det ikke funnet referanser til realiserte utbyggingsprosjekter med bruk av skulpturmaster. Et kunstprosjekt som likevel kan være en relevant referanse er skulpturen «Exposure» av den skotske kunstneren Antony Gormley, som ble oppført i Nederland i Antony Gormley - Exposure Skulpturen «Exposure» består av en fagverkskonstruksjon, dvs. samme materialer som en tradisjonell høyspentmast, og rager 25,6 m over bakken og er oppført i Lelystad i Nederland. I arbeidet med å designe skulpturen ble det laget en digital modell der algoritmer ble benyttet for å finne de riktige vinkelpunktene. Skulpturdelene er produsert av den skotske masteprodusenten Had-Fab, med bistand fra det nederlandske ingeniørfirmaet Royal Haskoning. Skulpturen veier 60 tonn og består av bolter og 5000 metallstenger. Skulpturen har vært tidkrevende og teknisk krevende å utarbeide, bl.a. ved at hvert metallelement har ulik lenge og derfor ble kuttet for hånd. Det tok fem år å planlegge og modellere skulpturen og 18 måneder å produsere og installere den TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 25 av 34

27 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 26 av 34

28 TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 27 av 34

29 5.2 Andre eksempler på monumentale metallskulpturer Antony Gormley The Angel of the North (Gateshead, England 1998). Andy Scott - The Kelpies Verket består av 30 meter høye hestehoder i stål som er oppført ved the Forth and Clyde Canal i Helix, Skottland. Hver skulptur veier 300 tonn. Oppføringen som fant sted i 2013 tok kun 5 måneder, mens prosessen med å produsere stålelementene tok flere år TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 28 av 34

30 5.3 Kunstprosjekt - utsmykning av tradisjonell høyspentmast Kunststudentene Ail Hwang, Hae-Ryaan Jeon og Ghung Ki Park utførte et kunstprosjekt med utgangspunkt i en tradisjonell høyspentmast i Münster i Tyskland. Mellomrommene i fagverkskontruksjonen ble fylt ut med fargede akrylplastplater, slik at de til sammen utgjorde en mosaikk, der uttrykket kan minne om et glassmaleri TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 29 av 34

31 6 Vurderinger og anbefalinger for Lyse-Stølaheia 6.1 Skulpturmaster en gjennomførbar idé? Som beskrevet i foregående kapitler har det blitt utviklet flere nye designmaster som også har blitt benyttet i konkrete utbyggingsprosjekter. Dette gjelder ny design der hensikten er å gjøre mastene mindre framtredende i landskapet, og der den nye mastetypen benyttes langs hele linjetraséen. For kraftlinjeprosjektet Lyse-Stølaheia er bruk av spesialmaster aktuelt for enkelte punkter langs traseen, og med en skulpturell utforming der mastene er tenkt å kunne utgjøre en ny attraksjon i området. Det er ikke funnet referanser til konkrete utbyggingsprosjekter der skulpturmaster er benyttet, selv om det finnes mange forslag på skrivebordsstadiet. Dette gir en unik mulighet til å være først ute med denne typen mastedesign, som en innovativ tilnærming til landskapstilpasning, og som vil kunne gi stor internasjonal oppmerksomhet. Samtidig har man ikke erfaringer fra tidligere prosjekter å støtte seg til, og man må i stor grad gå opp løypa på egenhånd. Skulpturprosjektet Exposure som beskrevet i kapittel 5.1 gir en pekepinn på hva som er mulig å få til visuelt sett og konstruksjonsmessig ved modifisering av tradisjonelle fagverksstrukturer. Dette gir også en indikasjon på gjennomførbarheten av mastedesignforslaget The Land of Giants (Choi + Shine arkitekter) der fagverksstrukturer er tenkt modifisert til kjempefigurer. De realiserte designmastene som er beskrevet i kapittel 4 viser muligheten for bruk av alternative materialer og konstruksjoner i master, og synliggjør dermed også at det visuelle uttrykket ikke bare er begrenset til tradisjonelle fagverkskonstruksjoner. Også når det gjelder teknisk og praktisk gjennomføring kan det være erfaringer å hente fra disse prosjektene. 6.2 Tanker om utforming og lokalisering Tanken med bruk av skulpturmaster er at de skal utgjøre et blikkfang som man ønsker å vise frem, og ikke gjemme bort, som man gjerne vil med tradisjonelle linjemaster. Plasseringen bør derfor være på et sted som har god synlighet og som det er lett tilgjengelige utsiktspunkter til. Landskapet i influensområdet har et stort spenn, fra de steile kantene og markerte dalene i Forsand og Strand til et mer oppbrutt terreng rundt Høgsfjorden og Sandnes, der dalene er bredere og toppene lavere. Vest for Gandsfjorden dominerer lavlandet og en slakt, bølgende landoverflate. Den umiddelbart mest åpenbare plasseringen av en eller flere skulpturmaster vil være i endene av fjordspennet over Lysefjorden (mellom Bakkafjellet og Skórene), der mastene vil være svært synlige og spektakulære å beskue på kanten over fjorden. Det er mange som ferdes på Lysefjorden og ellers i regionen, og den skulpturelle utformingen vil kunne bidra til en positiv opplevelse i et svært verdifullt landskapsrom, der tradisjonelle linjemaster blir sett på som skjemmende innslag. I det store fjordrommet kan det på den annen side tenkes at skulpturmastene vil kunne «forsvinne», og at man ikke oppnår den tiltenkte storslagne effekten. Lyssetting og riktig fargebruk kan bidra til å framheve skulpturmastene, og det er den totale opplevelsen fra et gitt utsiktspunkt man bør ha i fokus ved planleggingen av et slikt prosjekt. Dersom eksisterende kraftlinjer i området skal videreføres, må det vurderes hvordan disse vil virke inn på det visuelle uttrykket, og hvordan disse ev. skal integreres i prosjektet. En utforming tilsvarende arkitektfirmaet Choi + Shine sitt forslag The Land of Giants, som består av fagverkskjemper som holder linjene oppe med armene, synes å være svært godt egnet for en plassering på kanten over Lysefjorden. Som et alternativ til krysningspunktet over Lysefjorden kan krysningspunktet over Høgsfjorden ved Uburen også være et egnet sted for en slik type skulpturmast TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 30 av 34

32 Til sammenligning med The Land of Giants vil forslaget Speilveggen (Bystrup Arkitekter og Designere) trolig ikke få den tiltenkte effekten på kanten over en fjord, siden poenget er å speile landskapet rundt. Dette er et designkonsept som vil passe bedre i et mer ensformig landskap og der man kommer tetter innpå. Dersom oppføring av skulpturmaster er aktuelt i den delen av traséen som går gjennom Stavangerområdet, vil en slik designmast eller også andre designkonsepter kunne fungere. Dersom man først velger lokalitet, må man vurdere hvilke designkonsepter som passe inn nettopp her, og motsatt - dersom man først velger designkonsept, må man finne ut hvilke typer landskap designet er egnet for. Det kan også tenkes en serie med skulpturmaster på rekke nedover en fjellside, der skulpturene endrer form ettersom de beveger seg nedover eller oppover fjellsiden, f. eks i enden av linjetraséen ned mot Lysebotn. Det presiseres at disse vurderinger om lokalisering og utforming kun er gjort på overordnet nivå og i en tidlig fase, og at dette er noe som må vurderes nærmere i en eventuell gjennomføringsfase. 6.3 Teknisk og økonomisk vurdering Fra skulpturprosjektet Exposure er det verdt å merke seg at dette var et svært tid- og ressurskrevende prosjekt, og med tanke på gjennomføring i henhold til framdriftsplanen for kraftlinjeprosjektet, vil det trolig være nødvendig å gå for en design som det er overkommelig å konstruere innenfor et rimelig tidsrom. Med en ny mastekonstruksjon vil det også være nødvendig å utføre nødvendige belastningstester, tilsvarende som ble gjort for de nye designmastene som er beskrevet i kapittel 4. Man må derfor regne med at bruk av skulpturmaster vil gi et betydelig mertidsforbruk i prosjektet. Alle typer skulpturmaster som er beskrevet ovenfor er krevende å montere uten at man kommer fram med mobilkran. Mobilkran fordrer at man får bygget vei fram til mastepunktene. Det må i tilfelle velges områder hvor veibygging blir akseptert. Å designe skulpturmaster som kan transporteres og monteres med helikopter fører til vektbegrensninger i montasjesituasjon. Hvert helikopterløft må planlegges slik at man får det til på en sikker måte for montørene. Alternative skulpturmaster med gitterstaver fordrer 1 til 1,5 årsverk for design og tegningsarbeid. For å benytte denne type master må det utvikles en bedre måte å designe, produsere og montere mastene på enn den som var nyttet for Exposure. Dette gjelder for eksempel for tilsvarende konstruksjoner som Choi + Shine Architects - «The Land of Giants». Konstruksjoner med rørstolper er langt mindre krevende å designe og tegne. Utfordringen her er vekt på seksjonene under montasje. 7 Konklusjoner En foreløpig konklusjon må være at bruk av skulpturmaster er fullt mulig å realisere, men at det må påregnes merkostnader og mertidsbruk for design, produksjon og testing av spesialkonstruksjoner. Ekstrakostnadene ved å benytte designmast kan ikke kvantifiseres før man velger en konkret løsning og plassering av masten. Designarbeidet må starte 3 til 4 år før masten er ferdig montert. En alternativ «light-versjon» som vil være lett gjennomførbar, er å oppføre tradisjonelle høyspentmaster og utfordre kunstmiljøer til å stå for utsmykning av en eller flere master, noe tilsvarende kunstprosjektet i Münster i Tyskland som beskrevet i kapittel 5.3. Man vil da forholde seg til den tradisjonelle masteformen og utformingen vil dermed neppe bli banebrytende, men den visuelle effekten kan likevel bli stor, og man får prøvd ut utsmykning som del av avbøtende tiltak innenfor rimelige rammer TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 31 av 34

33 8 Referanseliste NVE - Landskapstilpasset mastedesign Widenoja, E. o.fl Landskapstilpasset mastedesign. En metodisk tilnærming for landskapstilpassing av kv høyspentmaster. Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapport nr. 9/09. Grid Expo Landsnet design competition, Island 2008 Landsnet, Island - environmental impact of infrastructure projects structureprojects/environmentalimpactofinfrastructureprojects/ Pylon Design competition 2011, UK Pylon Design Competition, UK (National Grid m. fl.) BBC - Could pylons ever be pretty? BBC - Pylon design competition winner revealed Statnett konkurranse for skulpturmast på Heia i Balsfjord Statnett, norske arkitektkonkurranser - skulpturmast på Heia i Balsfjord %20Balsfjord/Ikke%20i%20dokumentoversiktslisten/Rapport,%20NALkonkurranse%20432%20skulpturmast%20(3).pdf Statnett - Speilveggen vant skulpturmastkonkurransen Teknisk ukeblad Her er Statnetts skulpturmast Bystrup Arkitekter og Designere, Danmark Bystrup Arkitekter og Designere, DK - hjemmeside Bystrup Arkitekter og Designere, DK - Power Pylons of the future Designmast T-pylon, England National grid Hinkley Point C Connection (t-pylon) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 32 av 34

34 National grid T-talk National grid T-pylon offered for electricity transmission connection in the UK for the first time National grid T-pylon FAQ Designmast Germogli, Italia Terna, Italia. Germogli electricity pylons Grid Expo Germogli: The new pylons of the future Terna competition - The pylons of the future (Germogli) La Stampa - I nuovi tralicci di Terna a «germoglio» De zeen magazine Pylons of the future dancing with nature by Hugh Dutton Associes Designmast Eagle pylon, Danmark Rambøll - Structural design of towers for overhead transmission line Kassø Tjele (Eagle Pylon) Energinet.dk New 400 kv line from Kassø to Tjele PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/default.aspx Energinet.dk Nye master PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/Sider/Nye-master.aspx Energinet.dk Masterne er i mål midt i juli PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Ny-400-kilovolt-ledning-Kassoe-Tjele/nyhedsbrev/Sider/Masterneer-i-maal-midt-i-juli.aspx Teknisk ukeblad - Danskenes stillfarende «monstre» Designmast The Land of Giants Designmast Linudans, Norge Teknisk ukeblad - Monstermaster er utdatert (HiST, Linudans) TVF NOT juli 2014 / Revisjon 2.0 Side 33 av 34

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign

Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Industridesigner Eva Widenoja Må ha tidlig strategi for mastedesign Når kraftselskapene planlegger å bygge nye luftledninger, bør de ha en klar designstrategi på et tidlig tidspunkt i prosessen. Spesielt

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Konsesjonssøknad Kraftforsyning og tilknytning av ny vannkraft i Salten-området Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Januar 2012 Januar 2012 Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Detaljregulering Bodøsjøveien 50

Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Bodøsjøveien Eiendom AS Detaljregulering Bodøsjøveien 50 Konsekvensutredning Tema Landskapsbilde 2014-06-23 A 2014-06-23 Endringer etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver MALUT ASBJ GAN 2014-05-19 Konsekvensutredning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Mangler designstrategi for mastevalg

Mangler designstrategi for mastevalg www.voltmag.no februar 2011 nr. 1 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Mangler designstrategi for mastevalg Les også: Start på Vasstøl kraftverk, Etablerer nordisk

Detaljer

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene

Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene Notat Til: Fra: Ansvarlig: Dato: 19.2.2008 Saksnr.: Referansegruppen for videreutvikling av normkostnadsmodellene Stig Olav Wiull Thor Erik Grammeltvedt NVE Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper

Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer Tore Langset, Roar Amundsveen, Ole Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile, Silje

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer