Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:"

Transkript

1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av se vedlegg 1 har Kunnskapsdepartementet fastsatt en frist for innføring av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Fristen er utgangen av det dette konkret betyr er at alle studie- og emneplaner skal revideres og bringes i samsvar med de retningslinjer som departementet har fastsatt i brevet. Det pågår nå en revisjon av alle studieplaner som er vedtatt før innføringen av kvalifikasjonsrammeverket. Noen nyere planer må nok også revideres fordi man i løpet av de siste par årene har skaffet seg mer erfaring med hvordan de konkret skal utformes for å tilfredsstille rammeverket. I følge instruks for dekan godkjenner dekanen endringer i emner og studieprogrammer. Noen studie- og emneplanrevisjoner vil likevel bli lagt fram for fakultetsstyret fordi styret slik vil kunne gjøre seg kjent med hva innføringen av kvalitetsrammeverket dreier seg om og fordi det samtidig vil foretas enderinger som er av en viss betydning. Programstyret ved Musikkonservatoriet behandlet forslaget til revisjon av studieplan for Master i Musikkutøving i møte se vedlegg 2. Forslaget ble vedtatt og følger vedlagt sammen med forslag til emneplaner i Hovedinstrument 1, Hovedinstrument 2, Hovedinstrument 3, Estetikk og Masteroppgave mastergradskonsert se vedleggene 3-8. Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert studieplan i Master i Musikkutøving med tilhørende emneplaner. Kjell Magne Mælen Dekan Anne Aagaard Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert : Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 2. Sak PS MK Revisjon Musikkutøving - master 3. Studieplan Master i musikkutøving 4. Emneplan MUS-3101 Hovedinstrument 1 5. Emneplan MUS-3102 Hovedinstrument 2 6. Emneplan MUS-3103 Hovedinstrument 3 7. Emneplan MUS-3105 Estetikk 8. Emneplan MUS-3901 Masteroppgave - mastergradskonsert Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Var ref Dato /KEB Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for hoyere utdanning Vedlagt folger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for 'were utdanning. Kvalifikasjonsrammeverket er bearbeidet pa bakgrunn av horingsuttalelsene som kom inn etter at utkastet til rammeverk ble sendt pa horing i Det kom inn 62 horingsuttalelser. I all hovedsak var horingsinstansene positive til inilloringen av et kvalifikasjonsrammeverk. Det kom ogsa forslag til konkrete endringer i lwringsutbyttebeskrivelsene, og flere av disse er nâ innarbeidet i rammeverket. Blant annet er antallet beskrivelser redusert, og det er forsokt A heve nivaet pa kravene som blir stilt til kandidatene i hver syklus. Det har vwrt viktig for departementet a lage et rammeverk som tar hensyn til det mangfoldige studietilbudet i Norge, og det er lagt vekt pa at rammeverket skal ha begreper og beskrivelser som kan passe bade for profesjonsutdanningene, de mer teoretiske baserte akademiske utdanningene og de kunstfaglige utdanningene. Det fastsatte kvalifikasjonsrammeverket er sokt tilpasset bade det overordnede, europeiske kvalllikasjonsrammeverket for hoyere utdanning i Bolognaprosessen og EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang lwring (EQF). Det er na vedtatt at det ogsh skal utarbeides et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanninger i tract med EQF. Det vil derfor pa sikt were nodvendig a se de to kvalifikasjonsrammeverkene i sammenheng. Som i rammeverket som ble sendt pa horing, bestar det fastsatte kvalifikasjons- Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og hoyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 ono Telefon Karin-Elin Berg 0032 Oslo Telefaks Org no

3 rammeverket av kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det er videre delt inn i tre sykluser, der 1. syklus er bachelorniva, 2. syklus er masterniva og 3. syklus er ph.d.-niva. Departementet registrerte at det i horingen var delte oppfatninger om kategorien "generell kompetanse". Det var ogsa uenighet blant horingsinstansene om hvorvidt "holdninger" burde vwre en egen kategori. Departementet har derfor valgt ta utgangspunkt i de vurderingene som arbeidsgruppa som utarbeidet utkastet til rammeverk, gjorde i sin rapport pa dette punktet. Hvilke kvafifikasjoner er omfattet? Inntil videre er folgende kvalifikasjoner omfattet av rammeverket: For de resterende kvalifikasjonene som er hjemlet i universitets- og hoyskoleloven, er tlet sendt et oppdragsbrev til Universitets- og hogskoleradet (UHR), der de er bedt om vurdere hvorvidt det er behov for A utvikle egne lwringsutbyttebeskrivelser for toarig hogskolekandidat, firearig allmennlwrerutdanning og faglzererutdanning, samt de masterutdanningene som har en varighet pa 1-1,5 Ar. Dersom det blir fastsatt et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for hele utdanningssystemet, kan det bli aktuelt A utvikle flere beskrivelser og plassere inn andre kvalifikasjoner enn dem som er hjemlet i universitets- og hoyskoleloven. Dette kan for eksempel omfatte grader og yrkesutdanninger som ikke lenger kan tildeles (slik Irland har gjort), ulike spesialiseringer (som for medisinere og odontologer) og videreutdanninger som ikke forer fram til en grad. Om og eventuelt hvordan og nar kvalifikasjonsrammeverket kan utvides, vil avhenge av losningene som blir valgt for de Side 2

4 ovrige delene av utdanningssystemet. Det er na ikke mulig a ansla tidsperspektivet for slike vurderinger. Videre prosess Som en folge av universitetenes og hogskolenes onske om A kunne gjore sa mye som mulig av tilpasningen av fag- og studieplaner innenfor den vanlige syklusen for revidering, er det gitt hist frem til utgangen av 2012 med a ferdigstille dette arbeidet jf. framdriftsplanen i brev datert Denne fristen er ogsa i trad med den utsatte Ii isten for selvsertifisering av kvalifikasjonsrammeverket for hoyere utdanning som na er sat i Bolognaprosessen. Departementet har bedt om at UHRs vurdering og eventuelle forslag til nye Ixringsutbyttebeskrivelser for de resterende kvalifikasjonene ferdigstilles innen utgangen av juni. Forslaget vil bli sendt pa boring i sektoren hosten 2009, slik at eventuelt nye beskrivelser kan fastsettes ved Arsskiftet. Nâr ogsa eventuelle lwringsutbyttebeskrivelser for de resterende kvalifikasjonene er fastsatt, vil det samlede kvalifikasjonsrammeverket for hoyere utdanning bli forskriftsfestet. Med hilsen Toril Johansson (e ekspedisjonssjef o Beate Vige avdelingsdirektor Vedlegg: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Adressater: Universiteter og hoyskoler (statlige og private) Universitets- og hogskoleradet Nettverk for private hoyskoler Forsvarets skolesenter Politihogskolen NSU StL Kopi NOKUT HOD SIU Side 3

5 En kandidat med fullfort kvalifikasjon skal ha folgende totale Iaeringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP Bachelor 1. s klus Kandidaten... - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktoy og metoder innenfor fagomradet - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagomradet - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagomradet - har kunnskap am fagomradets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet FERDIGHETER Bachelor 1. s klus Kandidaten... - kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid pa praktiske og teoretiske problemstilhnger o treffe be runnede val - kan reflektere over egen faglig utovelse og 'ustere denne under veilednin Master 2. s klus Kandidaten... - har avansert kunnskap innenfor fagomradet og spesialisert innsikt i et avgrenset omrade - har inngaende kunnskap om fagomradets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder - kan anvende kunnskap pa nye oftwader innenfor fagomradet - kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagomradets historie, tradis'oner, e enart o lass i samfunnet. Master 2. s klus Kandidaten... - kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagomradet og arbeide selvstendig med raktisk o teoretisk roblemlosnin - kan bruke relevante metoder for forskning o fa li o /eller kunstnerisk utviklin s- Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - er i kunnskapsfronten innenfor sift fagomrade og behersker fagomradets vitenskapsteori og/eller kunstneriske roblemstillin er o metoder - kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige og/eher kunstneriske utviklin s ros'ekter - kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fa omradet Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomferre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklin sarbeid - kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklin sarbeid a her

6 - kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling - kan beherske relevante faglige verktoy, teknikker og uttrykksformer GENERELL KOMPETANSE Bachelor 1. s klus Kandidaten... - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger - kan planlegge og gjennomfore varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tad med etiske krav o retnin slin'er - kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og losninger bade skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante ut kksformer - kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagomradet og gjennom dette bidra til utviklin av od raksis - kjenner til nytenkning og innovas'onsprosesser arbeid a en selvstendi mate - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til strukturere og formulere faglige resonnementer - kan gjennomfore et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tad med gjeldende forsknin setiske normer Master 2. s klus Kandidaten... - kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter pa nye omrader for a gjennomfore avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter - kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagomradets uttrykksformer - kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagomrâclet, bade med spesialister o til allmennheten - kan bidra til nytenking og i innovas'ons rosesser internas'onalt niva - kan handtere komplekse faglige sporsmal og utfordre etablert kunnskap og praksis pa fagomradet Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utove sin forskning med fa li inte ritet - kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter - kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler - kan delta i debatter innenfor fagomradet i internasjonale fora - kan vurdere behovet for, ta initiativet til o drive innovas'on

7 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET - MUSIKKONSERVATORIET SAK PS Til: Programstyret ved Musikkonservatoriet Møtedato: Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV MUSIKKUTØVING - MASTER Studieplan for Master i musikkutøving ble godkjent av Avdelingsstyret ved HiTø og første kull ble tatt opp høsten Det er gjennomført evaluering etter avsluttet studium, og behov for en gjennomgående revisjon av studieplan og obligatoriske emner er nødvendig. Håkon Stødle har dette studieåret vært koordinator og faglig ansvar for arbeidet med en fullstendig revisjon. Det ble oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av 4 vitenskapelig tilsatte og én student som har gått gjennom og foreslått endringer. Forslag til plan ble sendt ut på høring til samtlige ansatte samt studentrådet, og er så etter dette i samarbeid med rådgiver (sekretær) nå endelig ferdigstilt. Dette gjelder følgende planer: - Studieplan for Musikkutøving master, 120 sp - Emneplan for MUS-3101 Hovedinstrument 1, 10 sp - Emneplan for MUS-3102 Hovedinstrument 2, 10 sp - Emneplan for MUS-3103 Hovedinstrument 3, 30 sp - Emneplan for MUS-3901 Masteroppgave masterkonsert, 30 sp - Emneplan for MUS-3105 Estetikk, 10 sp Forslag til nye emneplaner for valgemne se egen sak PS MK Endringer som er foretatt er mer i overensstemmelse med slik praksis har utvikla seg gjennom disse årene. Revisjon er gjennomført i tråd med kvalifikasjonsrammeverket og kvalitetssystemet ved UiT, ikke minst i forhold til utbyttebeskrivelser. Av andre endringer som er gjort kan nevnes noen endringer i eksamensordninger. - Masteroppgave - masterkonsert: I den opprinnelige planen skulle studenten i tillegg til egen konsert også ha en muntlig presentasjon etter avholdt konsert, noe som i praksis har vist seg å ha vært vanskelig å gjennomføre. Denne er da fjerna. - Videre har omfanget av de to første konsertene (Hovedinstrument 1 og 2) blitt redusert fra ca 60 minutter til ca 30 minutter, noe som også er mer i balanse med omfang på studiene. Saken må oversendes fakultetet til behandling og endelig godkjenning. Innstilling til vedtak: Programstyret anbefaler at studieplan med tilhørende obligatoriske emner for Musikkutøving master, 120 sp, godkjennes med endringer gjort i møtet. Tromsø, Jørgen Ytreberg 9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

8 instituttleder Tove Haugerudbråten rådgiver Vedlegg: Studieplan for Master i musikkutøving, vedtatt Studieplan for Musikkutøving master, 120 sp, revidert Emneplan for MUS-3101 Hovedinstrument 1, 10 sp, revidert Emneplan for MUS-3102 Hovedinstrument 2, 10 sp, revidert Emneplan for MUS-3103 Hovedinstrument 3, 30 sp, revidert Emneplan for MUS-3901 Masteroppgave masterkonsert, 30 sp, revidert Emneplan for MUS-3105 Estetikk, 10 sp, revidert Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. 2

9 MUSIKKUTØVING - MASTER Musikkutøving - master Master in Music Performance Oppnådd grad Master i musikkutøving Omfang 120 studiepoeng Beskrivelse av studiet I Masterstudiet i musikkutøving skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Studenten må selv velge hva som skal være sentralt i studiet og skal i løpet av studietida avholde 3 konserter forut for den avsluttende masteroppgaven som er en konsert der studenten har fullstendig ansvar og regi. Studenten må arbeide med nytt repertoar, og det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. Studiet skal styrke studentens faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping. Skriftlig og muntlig presentasjon av sitt masterprosjekt. Studiet har også et valgemne som kan styrke dybde eller bredde i arbeidet med hovedinstrumentet. Oppbygging Mastergradsstudiet er normalt et toårig fulltidsstudium, men det kan legges opp til at studiet tas på deltid etter avtale med universitetet og med en plan for studieprogresjonen. Obligatoriske deler av studiet: Hovedinstrument, 50 sp Masteroppgave - masterkonsert, 30 sp Estetikk, 10 sp Valgemne, 30 sp 1.år 1. semester 2. semester MUS-3101 Hovedinstrument 1 10 sp MUS-3102 Hovedinstrument 2 10 sp MUS-3105 Estetikk 10 sp Valgemne 30 sp 2.år 3.semester 4-semester MUS-3103 Hovedinstrument 3 MUS-3901 Masteroppgave 30 sp 30 sp Læringsutbytte Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte: 1

10 Kunnskaper: kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt dens kulturelle og samfunnsmessige funksjoner kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid Ferdigheter: ha utviklet evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde til et omfattende nivå eller i dybde ved spesialisering kan improvisere på et høyt nivå der spesialisering og sjanger krever improvisering kan beherske flere stilarter og/eller utvikle sin individuelle stemme i én stilart kan ta ledende roller i ensemble Kompetanse: kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjen kan beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Studiet bygger på ett av følgende fullførte utdanningsløp (se Forskrift om krav til mastergrad FOR ): bachelorgrad cand.mag.-grad annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang, eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad. UiT krever i tillegg: Fordypning omfatter utøvende studier relatert til hovedinstrument Repertoarliste på 300 minutter Beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument 2

11 Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor (realkompetanse). Studenten må ha et meget høyt utøvende nivå på sitt hovedinstrument med evne til refleksjon og fordypning gjennom selvstendig arbeid. Opptak og rangering skjer ved prøvespill og intervju: Innlevering av prøvespillrepertoar på 45 minutter. Jury velger ut ca. 20 minutter som skal framføres på prøven. Kandidaten får melding om valgt repertoar én uke før prøven finner sted. Repertoaret kan inkludere egenkomponerte verker. Søkeren skal gjennom prøvespillet dokumentere utøvende kvalifikasjoner som kreves for å gjennomføre masterstudiet. Utdypende intervju med søkeren med fokus på prosjektet Studiet er adgangsregulert. Målgruppe Studenter som ønsker å utvikle seg kunstnerisk og personlig for å bli i stand til å påta seg arbeidsoppgaver på høyt nivå i samfunnets musikkliv tilegne seg en kritisk, selvstendig og reflektert holdning til sitt arbeid som musiker Innhold og undervisning Mastergradsstudiet tilbys innenfor klassisk og rytmisk sjanger. Studentene skal arbeide med utøving på sitt hovedinstrument, estetikk og valgemne. Studiet vil i hovedsak bestå av individuell undervisning og veiledning, men også arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, individuelt og i ensembler. Studentene skal delta i planlegging og gjennomføring av konsertvirksomhet i konservatoriets regi. Masteroppgaven består av en egen offentlig konsert med repertoar som oppsummerer studentens arbeid gjennom masterstudiet. Repertoaret kan være bredt eller spesialisert. Det bør gjenspeile studentens valg av fokusområde som er beskrevet i framlegget til masterprosjekt. Studenten har fullt ansvar for alle sider med masterkonserten. Som valgemne kan studenten velge blant instituttets emner som er spesielt godkjente for masterstudiet. Eventuelle andre emner må forhåndsgodkjennes av instituttet. Litteratur kan foreligge både på engelsk og norsk. Det gis innføring i musikkestetikk og musikkfilosofi med vekt på nyere kunstfagsteori. Kurs i teori og metode knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid for å styrke studentens estetiske refleksjon. Oppøving i skriftlige ferdigheter. Krav til det selvstendige arbeidet Det selvstendige arbeidet består av en egen offentlig konsert med repertoar som oppsummerer det utøvende arbeidet gjennom de tre foregående semestrene. Arbeidet 3

12 med og planlegging av masterkonserten er studentens ansvar og omfatter alle sider av konsertproduksjonen med programkommentarer og skriftlig framstilling av fokusområdet i masterstudiet. Eksamen og vurdering Se emnebeskrivelsene. Vurderinger fra alle emner framkommer på vitnemålet. Masteroppgaven er en åpen konsert der studenten presenterer et repertoar som er utviklet i løpet av studiet. Studenten kan ha med andre utøvere. Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. I tillegg skal sensor utarbeide en skriftlig vurdering av konserten som skal legges ved vitnemålet. Det kan avholdes kontinuasjonseksamen med et helt nytt repertoar eller samme program som er bearbeidet. Alle emner i studieprogrammet må være bestått før avsluttende masterkonsert. Praksis Utøvende praksis gjennom deltagelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Undervisnings- og eksamensspråk er musikk, norsk og engelsk Internasjonalisering og utveksling Utveksling bør fortrinnsvis skje i 3. semester, men kan strekke seg over både 3. og 4. semester. Emnet hovedinstrument 3 (MUS-3103) kan etter avtale i sin helhet fullføres på utvekslingsinstitusjonen og må innpasses i studieprogrammet. Masterkonserten skal uten unntak avholdes i regi av UiT. UiT har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus, Nordpuls og Erasmus. Pensum Se emnebeskrivelsene Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 4

13 MUS-3101 Hovedinstrument 1 Navn Hovedinstrument 1 Hovudinstrument 1 Principal instrument Emnekode og emnenivå MUS-3101 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Utøvende nivå som i Musikkutøving - Bachelor (MUS 2103) eller tilsvarende. Faglig innhold Arbeid med repertoar fra instrumentets sentrale epoker og sjangere. Deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masterprosjektet. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i noen grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser i noen grad selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 1 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i noen grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde eller dybde kan i noen grad ta ansvar og ledelse i samspillgrupper kan i noen grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i noen grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i noen grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum 1

14 ha i noen grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper Undervisning og arbeidsform Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Obligatorisk deltakelse i samspill og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan i instituttets semesterplan. Slik plan skal være gjort kjent i løpet av første uke i semesteret. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert Varighet: minimum 30 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet Godkjent programkommentarer Godkjent utkast til beskrivelse og plan for masterprosjektet Praksis Utøvende praksis gjennom konserter og deltagelse i ensembler. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 30 minutter videreutviklet repertoar som fremføres til masterkonsert 1. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

15 MUS-3102 Hovedinstrument 2 Navn Hovedinstrument 2 Hovudinstrument 2 Principal instrument 2 Emnekode og emnenivå MUS-3102 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Bestått MUS-3101 Hovedinstrument 1 Faglig innhold Videreutvikle repertoar fra MUS-3101 Hovedinstrument 1. Deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masteroppgaven. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i større grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser større selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 2 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i større grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt Hins 1-repertoar i bredde eller dybde kan i større grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i større grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i større grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum ha i større grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper 1

16 Undervisning og arbeidsform Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Obligatorisk deltakelse i samspill og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan i instituttets semesterplan. Slik plan skal være gjort kjent i løpet av første uke i semesteret. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert Varighet: minimum 30 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet Godkjent programkommentarer Godkjent beskrivelse og plan for masterprosjektet Godkjent presentasjon av masterprosjektet Praksis Utøvende praksis gjennom konserter og deltagelse i ensembler. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 30 minutter videreutviklet repertoar som fremføres til masterkonsert 2. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 3

17 MUS-3103 Hovedinstrument 3 Navn Hovedinstrument 3 Hovudinstrument 3 Principal instrument 3 Emnekode og emnenivå MUS-3103 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 30 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Bestått MUS-3102 Hovedinstrument 2 Faglig innhold Videreutvikle repertoaret fra MUS-3102 Hovedinstrument 2. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i stor grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser stor selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 3 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i stor grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt hovedinstrument 1- og 2-repertoar i bredde eller dybde kan i stor grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i stor grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i stor grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum ha i stor grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper Undervisning og arbeidsform 1

18 Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert Varighet: ca. 60 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent programkommentarer Praksis Utøvende praksis gjennom deltagelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 60 minutter videreutviklet repertoar fra fokusområde rettet mot masterprosjekt. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

19 MUS-3105 Estetikk Navn Estetikk Estetikk Aesthetics Emnekode og emnenivå MUS-3105 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Musikkutøving - Bachelor eller tilsvarende. Faglig innhold Innføring i musikkestetikk og musikkfilosofi med vekt på nyere kunstfagsteori. Kurs i teori og metode knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid for å styrke studentens estetiske refleksjon. Oppøving i skriftlige ferdigheter. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper: ha grunnleggende kjennskap til musikkestetisk historie og teori se sammenhenger mellom egen utøvelse og musikkestetikk Ferdigheter: kan uttrykke seg muntlig og skriftlig om musikkestetikk kan reflektere over musikerrollen Kompetanse: kan forholde seg kritisk til eget arbeid i lys av kunstfagteori og egen estetisk erfaring kan se sammenhenger mellom samfunnet og kunstverdenen Undervisning og arbeidsform Går over to semester. Samlingsbasert 2-4 ganger per semester med klasseundervisning og individuell veiledning. 1

20 Eksamen og vurdering Eksamensordning: Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum og studentens planlagte masterprosjekt. Varighet: ca. 20 min Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester Arbeidskrav Godkjent muntlig fremlegg av et teoriemne relatert til første semesters pensum. Godkjent skriftlige programkommentarer til Hovedinstrument 2-konserten Praksis Emnet har ikke praksis. Undervisnings- og eksamensspråk Norsk og engelsk. Pensum Ca. 400 sider (ca. 200 obl. + ca. 200 i tilknytning til eget prosjekt). Se den til enhver tid gjeldende semesterplan om hvilke bøker/artikler som er obligatoriske. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. HØGSKOLEN I TROMSØ Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance 120 studiepoeng

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Sak KF Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

Sak KF Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Sak KF - 23-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.06.2012 Arkivref.: 2012/1434 Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling Det vises til

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Termer på Terminus. Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket Termer på Terminus Terminologi i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket UHR og NPHs konferanse om kvalifikasjonsrammeverket Bergen 25. 26. januar 2010 seniorrådgiver Eirik Lien Studieavdelingen NTNU Termer

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer