Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak:"

Transkript

1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV STUDIEPLANER MASTER I MUSIKKUTØVING I brev av se vedlegg 1 har Kunnskapsdepartementet fastsatt en frist for innføring av kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Fristen er utgangen av det dette konkret betyr er at alle studie- og emneplaner skal revideres og bringes i samsvar med de retningslinjer som departementet har fastsatt i brevet. Det pågår nå en revisjon av alle studieplaner som er vedtatt før innføringen av kvalifikasjonsrammeverket. Noen nyere planer må nok også revideres fordi man i løpet av de siste par årene har skaffet seg mer erfaring med hvordan de konkret skal utformes for å tilfredsstille rammeverket. I følge instruks for dekan godkjenner dekanen endringer i emner og studieprogrammer. Noen studie- og emneplanrevisjoner vil likevel bli lagt fram for fakultetsstyret fordi styret slik vil kunne gjøre seg kjent med hva innføringen av kvalitetsrammeverket dreier seg om og fordi det samtidig vil foretas enderinger som er av en viss betydning. Programstyret ved Musikkonservatoriet behandlet forslaget til revisjon av studieplan for Master i Musikkutøving i møte se vedlegg 2. Forslaget ble vedtatt og følger vedlagt sammen med forslag til emneplaner i Hovedinstrument 1, Hovedinstrument 2, Hovedinstrument 3, Estetikk og Masteroppgave mastergradskonsert se vedleggene 3-8. Dekan har ingen merknader til de framlagte planene og avgir følgende innstilling til vedtak: Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert studieplan i Master i Musikkutøving med tilhørende emneplaner. Kjell Magne Mælen Dekan Anne Aagaard Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert : Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 2. Sak PS MK Revisjon Musikkutøving - master 3. Studieplan Master i musikkutøving 4. Emneplan MUS-3101 Hovedinstrument 1 5. Emneplan MUS-3102 Hovedinstrument 2 6. Emneplan MUS-3103 Hovedinstrument 3 7. Emneplan MUS-3105 Estetikk 8. Emneplan MUS-3901 Masteroppgave - mastergradskonsert Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt 9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Var ref Dato /KEB Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for hoyere utdanning Vedlagt folger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for 'were utdanning. Kvalifikasjonsrammeverket er bearbeidet pa bakgrunn av horingsuttalelsene som kom inn etter at utkastet til rammeverk ble sendt pa horing i Det kom inn 62 horingsuttalelser. I all hovedsak var horingsinstansene positive til inilloringen av et kvalifikasjonsrammeverk. Det kom ogsa forslag til konkrete endringer i lwringsutbyttebeskrivelsene, og flere av disse er nâ innarbeidet i rammeverket. Blant annet er antallet beskrivelser redusert, og det er forsokt A heve nivaet pa kravene som blir stilt til kandidatene i hver syklus. Det har vwrt viktig for departementet a lage et rammeverk som tar hensyn til det mangfoldige studietilbudet i Norge, og det er lagt vekt pa at rammeverket skal ha begreper og beskrivelser som kan passe bade for profesjonsutdanningene, de mer teoretiske baserte akademiske utdanningene og de kunstfaglige utdanningene. Det fastsatte kvalifikasjonsrammeverket er sokt tilpasset bade det overordnede, europeiske kvalllikasjonsrammeverket for hoyere utdanning i Bolognaprosessen og EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang lwring (EQF). Det er na vedtatt at det ogsh skal utarbeides et kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanninger i tract med EQF. Det vil derfor pa sikt were nodvendig a se de to kvalifikasjonsrammeverkene i sammenheng. Som i rammeverket som ble sendt pa horing, bestar det fastsatte kvalifikasjons- Postadresse Kontoradresse Telefon * Universitets- og hoyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg. 44 ono Telefon Karin-Elin Berg 0032 Oslo Telefaks Org no

3 rammeverket av kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Det er videre delt inn i tre sykluser, der 1. syklus er bachelorniva, 2. syklus er masterniva og 3. syklus er ph.d.-niva. Departementet registrerte at det i horingen var delte oppfatninger om kategorien "generell kompetanse". Det var ogsa uenighet blant horingsinstansene om hvorvidt "holdninger" burde vwre en egen kategori. Departementet har derfor valgt ta utgangspunkt i de vurderingene som arbeidsgruppa som utarbeidet utkastet til rammeverk, gjorde i sin rapport pa dette punktet. Hvilke kvafifikasjoner er omfattet? Inntil videre er folgende kvalifikasjoner omfattet av rammeverket: For de resterende kvalifikasjonene som er hjemlet i universitets- og hoyskoleloven, er tlet sendt et oppdragsbrev til Universitets- og hogskoleradet (UHR), der de er bedt om vurdere hvorvidt det er behov for A utvikle egne lwringsutbyttebeskrivelser for toarig hogskolekandidat, firearig allmennlwrerutdanning og faglzererutdanning, samt de masterutdanningene som har en varighet pa 1-1,5 Ar. Dersom det blir fastsatt et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for hele utdanningssystemet, kan det bli aktuelt A utvikle flere beskrivelser og plassere inn andre kvalifikasjoner enn dem som er hjemlet i universitets- og hoyskoleloven. Dette kan for eksempel omfatte grader og yrkesutdanninger som ikke lenger kan tildeles (slik Irland har gjort), ulike spesialiseringer (som for medisinere og odontologer) og videreutdanninger som ikke forer fram til en grad. Om og eventuelt hvordan og nar kvalifikasjonsrammeverket kan utvides, vil avhenge av losningene som blir valgt for de Side 2

4 ovrige delene av utdanningssystemet. Det er na ikke mulig a ansla tidsperspektivet for slike vurderinger. Videre prosess Som en folge av universitetenes og hogskolenes onske om A kunne gjore sa mye som mulig av tilpasningen av fag- og studieplaner innenfor den vanlige syklusen for revidering, er det gitt hist frem til utgangen av 2012 med a ferdigstille dette arbeidet jf. framdriftsplanen i brev datert Denne fristen er ogsa i trad med den utsatte Ii isten for selvsertifisering av kvalifikasjonsrammeverket for hoyere utdanning som na er sat i Bolognaprosessen. Departementet har bedt om at UHRs vurdering og eventuelle forslag til nye Ixringsutbyttebeskrivelser for de resterende kvalifikasjonene ferdigstilles innen utgangen av juni. Forslaget vil bli sendt pa boring i sektoren hosten 2009, slik at eventuelt nye beskrivelser kan fastsettes ved Arsskiftet. Nâr ogsa eventuelle lwringsutbyttebeskrivelser for de resterende kvalifikasjonene er fastsatt, vil det samlede kvalifikasjonsrammeverket for hoyere utdanning bli forskriftsfestet. Med hilsen Toril Johansson (e ekspedisjonssjef o Beate Vige avdelingsdirektor Vedlegg: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Adressater: Universiteter og hoyskoler (statlige og private) Universitets- og hogskoleradet Nettverk for private hoyskoler Forsvarets skolesenter Politihogskolen NSU StL Kopi NOKUT HOD SIU Side 3

5 En kandidat med fullfort kvalifikasjon skal ha folgende totale Iaeringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: KUNNSKAP Bachelor 1. s klus Kandidaten... - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktoy og metoder innenfor fagomradet - kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagomradet - kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagomradet - har kunnskap am fagomradets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet FERDIGHETER Bachelor 1. s klus Kandidaten... - kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid pa praktiske og teoretiske problemstilhnger o treffe be runnede val - kan reflektere over egen faglig utovelse og 'ustere denne under veilednin Master 2. s klus Kandidaten... - har avansert kunnskap innenfor fagomradet og spesialisert innsikt i et avgrenset omrade - har inngaende kunnskap om fagomradets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder - kan anvende kunnskap pa nye oftwader innenfor fagomradet - kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagomradets historie, tradis'oner, e enart o lass i samfunnet. Master 2. s klus Kandidaten... - kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagomradet og arbeide selvstendig med raktisk o teoretisk roblemlosnin - kan bruke relevante metoder for forskning o fa li o /eller kunstnerisk utviklin s- Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - er i kunnskapsfronten innenfor sift fagomrade og behersker fagomradets vitenskapsteori og/eller kunstneriske roblemstillin er o metoder - kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige og/eher kunstneriske utviklin s ros'ekter - kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fa omradet Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomferre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklin sarbeid - kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklin sarbeid a her

6 - kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling - kan beherske relevante faglige verktoy, teknikker og uttrykksformer GENERELL KOMPETANSE Bachelor 1. s klus Kandidaten... - har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger - kan planlegge og gjennomfore varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tad med etiske krav o retnin slin'er - kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og losninger bade skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante ut kksformer - kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagomradet og gjennom dette bidra til utviklin av od raksis - kjenner til nytenkning og innovas'onsprosesser arbeid a en selvstendi mate - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til strukturere og formulere faglige resonnementer - kan gjennomfore et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tad med gjeldende forsknin setiske normer Master 2. s klus Kandidaten... - kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter pa nye omrader for a gjennomfore avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter - kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagomradets uttrykksformer - kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagomrâclet, bade med spesialister o til allmennheten - kan bidra til nytenking og i innovas'ons rosesser internas'onalt niva - kan handtere komplekse faglige sporsmal og utfordre etablert kunnskap og praksis pa fagomradet Ph.d. 3. s klus Kandidaten... - kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utove sin forskning med fa li inte ritet - kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter - kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler - kan delta i debatter innenfor fagomradet i internasjonale fora - kan vurdere behovet for, ta initiativet til o drive innovas'on

7 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET - MUSIKKONSERVATORIET SAK PS Til: Programstyret ved Musikkonservatoriet Møtedato: Arkivref.: 2012/638 REVISJON AV MUSIKKUTØVING - MASTER Studieplan for Master i musikkutøving ble godkjent av Avdelingsstyret ved HiTø og første kull ble tatt opp høsten Det er gjennomført evaluering etter avsluttet studium, og behov for en gjennomgående revisjon av studieplan og obligatoriske emner er nødvendig. Håkon Stødle har dette studieåret vært koordinator og faglig ansvar for arbeidet med en fullstendig revisjon. Det ble oppnevnt ei arbeidsgruppe bestående av 4 vitenskapelig tilsatte og én student som har gått gjennom og foreslått endringer. Forslag til plan ble sendt ut på høring til samtlige ansatte samt studentrådet, og er så etter dette i samarbeid med rådgiver (sekretær) nå endelig ferdigstilt. Dette gjelder følgende planer: - Studieplan for Musikkutøving master, 120 sp - Emneplan for MUS-3101 Hovedinstrument 1, 10 sp - Emneplan for MUS-3102 Hovedinstrument 2, 10 sp - Emneplan for MUS-3103 Hovedinstrument 3, 30 sp - Emneplan for MUS-3901 Masteroppgave masterkonsert, 30 sp - Emneplan for MUS-3105 Estetikk, 10 sp Forslag til nye emneplaner for valgemne se egen sak PS MK Endringer som er foretatt er mer i overensstemmelse med slik praksis har utvikla seg gjennom disse årene. Revisjon er gjennomført i tråd med kvalifikasjonsrammeverket og kvalitetssystemet ved UiT, ikke minst i forhold til utbyttebeskrivelser. Av andre endringer som er gjort kan nevnes noen endringer i eksamensordninger. - Masteroppgave - masterkonsert: I den opprinnelige planen skulle studenten i tillegg til egen konsert også ha en muntlig presentasjon etter avholdt konsert, noe som i praksis har vist seg å ha vært vanskelig å gjennomføre. Denne er da fjerna. - Videre har omfanget av de to første konsertene (Hovedinstrument 1 og 2) blitt redusert fra ca 60 minutter til ca 30 minutter, noe som også er mer i balanse med omfang på studiene. Saken må oversendes fakultetet til behandling og endelig godkjenning. Innstilling til vedtak: Programstyret anbefaler at studieplan med tilhørende obligatoriske emner for Musikkutøving master, 120 sp, godkjennes med endringer gjort i møtet. Tromsø, Jørgen Ytreberg 9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

8 instituttleder Tove Haugerudbråten rådgiver Vedlegg: Studieplan for Master i musikkutøving, vedtatt Studieplan for Musikkutøving master, 120 sp, revidert Emneplan for MUS-3101 Hovedinstrument 1, 10 sp, revidert Emneplan for MUS-3102 Hovedinstrument 2, 10 sp, revidert Emneplan for MUS-3103 Hovedinstrument 3, 30 sp, revidert Emneplan for MUS-3901 Masteroppgave masterkonsert, 30 sp, revidert Emneplan for MUS-3105 Estetikk, 10 sp, revidert Vedtak: Innstilling enstemmig vedtatt. 2

9 MUSIKKUTØVING - MASTER Musikkutøving - master Master in Music Performance Oppnådd grad Master i musikkutøving Omfang 120 studiepoeng Beskrivelse av studiet I Masterstudiet i musikkutøving skal studenten tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Studenten må selv velge hva som skal være sentralt i studiet og skal i løpet av studietida avholde 3 konserter forut for den avsluttende masteroppgaven som er en konsert der studenten har fullstendig ansvar og regi. Studenten må arbeide med nytt repertoar, og det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. Studiet skal styrke studentens faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping. Skriftlig og muntlig presentasjon av sitt masterprosjekt. Studiet har også et valgemne som kan styrke dybde eller bredde i arbeidet med hovedinstrumentet. Oppbygging Mastergradsstudiet er normalt et toårig fulltidsstudium, men det kan legges opp til at studiet tas på deltid etter avtale med universitetet og med en plan for studieprogresjonen. Obligatoriske deler av studiet: Hovedinstrument, 50 sp Masteroppgave - masterkonsert, 30 sp Estetikk, 10 sp Valgemne, 30 sp 1.år 1. semester 2. semester MUS-3101 Hovedinstrument 1 10 sp MUS-3102 Hovedinstrument 2 10 sp MUS-3105 Estetikk 10 sp Valgemne 30 sp 2.år 3.semester 4-semester MUS-3103 Hovedinstrument 3 MUS-3901 Masteroppgave 30 sp 30 sp Læringsutbytte Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte: 1

10 Kunnskaper: kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt dens kulturelle og samfunnsmessige funksjoner kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid Ferdigheter: ha utviklet evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde til et omfattende nivå eller i dybde ved spesialisering kan improvisere på et høyt nivå der spesialisering og sjanger krever improvisering kan beherske flere stilarter og/eller utvikle sin individuelle stemme i én stilart kan ta ledende roller i ensemble Kompetanse: kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjen kan beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Studiet bygger på ett av følgende fullførte utdanningsløp (se Forskrift om krav til mastergrad FOR ): bachelorgrad cand.mag.-grad annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang utdanning som i henhold til 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå: fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang, eller integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad. UiT krever i tillegg: Fordypning omfatter utøvende studier relatert til hovedinstrument Repertoarliste på 300 minutter Beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument 2

11 Institusjonen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor (realkompetanse). Studenten må ha et meget høyt utøvende nivå på sitt hovedinstrument med evne til refleksjon og fordypning gjennom selvstendig arbeid. Opptak og rangering skjer ved prøvespill og intervju: Innlevering av prøvespillrepertoar på 45 minutter. Jury velger ut ca. 20 minutter som skal framføres på prøven. Kandidaten får melding om valgt repertoar én uke før prøven finner sted. Repertoaret kan inkludere egenkomponerte verker. Søkeren skal gjennom prøvespillet dokumentere utøvende kvalifikasjoner som kreves for å gjennomføre masterstudiet. Utdypende intervju med søkeren med fokus på prosjektet Studiet er adgangsregulert. Målgruppe Studenter som ønsker å utvikle seg kunstnerisk og personlig for å bli i stand til å påta seg arbeidsoppgaver på høyt nivå i samfunnets musikkliv tilegne seg en kritisk, selvstendig og reflektert holdning til sitt arbeid som musiker Innhold og undervisning Mastergradsstudiet tilbys innenfor klassisk og rytmisk sjanger. Studentene skal arbeide med utøving på sitt hovedinstrument, estetikk og valgemne. Studiet vil i hovedsak bestå av individuell undervisning og veiledning, men også arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, individuelt og i ensembler. Studentene skal delta i planlegging og gjennomføring av konsertvirksomhet i konservatoriets regi. Masteroppgaven består av en egen offentlig konsert med repertoar som oppsummerer studentens arbeid gjennom masterstudiet. Repertoaret kan være bredt eller spesialisert. Det bør gjenspeile studentens valg av fokusområde som er beskrevet i framlegget til masterprosjekt. Studenten har fullt ansvar for alle sider med masterkonserten. Som valgemne kan studenten velge blant instituttets emner som er spesielt godkjente for masterstudiet. Eventuelle andre emner må forhåndsgodkjennes av instituttet. Litteratur kan foreligge både på engelsk og norsk. Det gis innføring i musikkestetikk og musikkfilosofi med vekt på nyere kunstfagsteori. Kurs i teori og metode knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid for å styrke studentens estetiske refleksjon. Oppøving i skriftlige ferdigheter. Krav til det selvstendige arbeidet Det selvstendige arbeidet består av en egen offentlig konsert med repertoar som oppsummerer det utøvende arbeidet gjennom de tre foregående semestrene. Arbeidet 3

12 med og planlegging av masterkonserten er studentens ansvar og omfatter alle sider av konsertproduksjonen med programkommentarer og skriftlig framstilling av fokusområdet i masterstudiet. Eksamen og vurdering Se emnebeskrivelsene. Vurderinger fra alle emner framkommer på vitnemålet. Masteroppgaven er en åpen konsert der studenten presenterer et repertoar som er utviklet i løpet av studiet. Studenten kan ha med andre utøvere. Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. I tillegg skal sensor utarbeide en skriftlig vurdering av konserten som skal legges ved vitnemålet. Det kan avholdes kontinuasjonseksamen med et helt nytt repertoar eller samme program som er bearbeidet. Alle emner i studieprogrammet må være bestått før avsluttende masterkonsert. Praksis Utøvende praksis gjennom deltagelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Undervisnings- og eksamensspråk er musikk, norsk og engelsk Internasjonalisering og utveksling Utveksling bør fortrinnsvis skje i 3. semester, men kan strekke seg over både 3. og 4. semester. Emnet hovedinstrument 3 (MUS-3103) kan etter avtale i sin helhet fullføres på utvekslingsinstitusjonen og må innpasses i studieprogrammet. Masterkonserten skal uten unntak avholdes i regi av UiT. UiT har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus, Nordpuls og Erasmus. Pensum Se emnebeskrivelsene Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 4

13 MUS-3101 Hovedinstrument 1 Navn Hovedinstrument 1 Hovudinstrument 1 Principal instrument Emnekode og emnenivå MUS-3101 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Utøvende nivå som i Musikkutøving - Bachelor (MUS 2103) eller tilsvarende. Faglig innhold Arbeid med repertoar fra instrumentets sentrale epoker og sjangere. Deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masterprosjektet. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i noen grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser i noen grad selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 1 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i noen grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde eller dybde kan i noen grad ta ansvar og ledelse i samspillgrupper kan i noen grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i noen grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i noen grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum 1

14 ha i noen grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper Undervisning og arbeidsform Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Obligatorisk deltakelse i samspill og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan i instituttets semesterplan. Slik plan skal være gjort kjent i løpet av første uke i semesteret. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert Varighet: minimum 30 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet Godkjent programkommentarer Godkjent utkast til beskrivelse og plan for masterprosjektet Praksis Utøvende praksis gjennom konserter og deltagelse i ensembler. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 30 minutter videreutviklet repertoar som fremføres til masterkonsert 1. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

15 MUS-3102 Hovedinstrument 2 Navn Hovedinstrument 2 Hovudinstrument 2 Principal instrument 2 Emnekode og emnenivå MUS-3102 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Bestått MUS-3101 Hovedinstrument 1 Faglig innhold Videreutvikle repertoar fra MUS-3101 Hovedinstrument 1. Deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masteroppgaven. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i større grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser større selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 2 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i større grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt Hins 1-repertoar i bredde eller dybde kan i større grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i større grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i større grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum ha i større grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper 1

16 Undervisning og arbeidsform Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Obligatorisk deltakelse i samspill og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan i instituttets semesterplan. Slik plan skal være gjort kjent i løpet av første uke i semesteret. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert Varighet: minimum 30 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent deltagelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet Godkjent programkommentarer Godkjent beskrivelse og plan for masterprosjektet Godkjent presentasjon av masterprosjektet Praksis Utøvende praksis gjennom konserter og deltagelse i ensembler. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 30 minutter videreutviklet repertoar som fremføres til masterkonsert 2. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 3

17 MUS-3103 Hovedinstrument 3 Navn Hovedinstrument 3 Hovudinstrument 3 Principal instrument 3 Emnekode og emnenivå MUS-3103 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 30 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Bestått MUS-3102 Hovedinstrument 2 Faglig innhold Videreutvikle repertoaret fra MUS-3102 Hovedinstrument 2. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper: kan i stor grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner viser stor selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 3 Ferdigheter: ha utviklet sin evne til i stor grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner ha videreutviklet sitt hovedinstrument 1- og 2-repertoar i bredde eller dybde kan i stor grad improvisere der sjanger krever det Kompetanse: kan i stor grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid kan i stor grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum ha i stor grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper Undervisning og arbeidsform 1

18 Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Emnet går over ett semester. Eksamen og vurdering Eksamensordning: Selvstendig offentlig konsert Varighet: ca. 60 minutter Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes i etterfølgende semester og kan inneholde nytt program eller bearbeiding av tidligere program. Arbeidskrav Godkjent programkommentarer Praksis Utøvende praksis gjennom deltagelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter. Undervisnings- og eksamensspråk Musikk, norsk og engelsk Pensum Minimum 60 minutter videreutviklet repertoar fra fokusområde rettet mot masterprosjekt. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

19 MUS-3105 Estetikk Navn Estetikk Estetikk Aesthetics Emnekode og emnenivå MUS-3105 Emnetype Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i musikkutøving. Omfang 10 sp Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Musikkutøving - Bachelor eller tilsvarende. Faglig innhold Innføring i musikkestetikk og musikkfilosofi med vekt på nyere kunstfagsteori. Kurs i teori og metode knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid for å styrke studentens estetiske refleksjon. Oppøving i skriftlige ferdigheter. Relevans i studieprogram Obligatorisk emne i Musikkutøving - master. Læringsutbytte Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte: Kunnskaper: ha grunnleggende kjennskap til musikkestetisk historie og teori se sammenhenger mellom egen utøvelse og musikkestetikk Ferdigheter: kan uttrykke seg muntlig og skriftlig om musikkestetikk kan reflektere over musikerrollen Kompetanse: kan forholde seg kritisk til eget arbeid i lys av kunstfagteori og egen estetisk erfaring kan se sammenhenger mellom samfunnet og kunstverdenen Undervisning og arbeidsform Går over to semester. Samlingsbasert 2-4 ganger per semester med klasseundervisning og individuell veiledning. 1

20 Eksamen og vurdering Eksamensordning: Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum og studentens planlagte masterprosjekt. Varighet: ca. 20 min Vurderingsuttrykk: Bestått/ Ikke bestått Kontinuasjonseksamen Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester Arbeidskrav Godkjent muntlig fremlegg av et teoriemne relatert til første semesters pensum. Godkjent skriftlige programkommentarer til Hovedinstrument 2-konserten Praksis Emnet har ikke praksis. Undervisnings- og eksamensspråk Norsk og engelsk. Pensum Ca. 400 sider (ca. 200 obl. + ca. 200 i tilknytning til eget prosjekt). Se den til enhver tid gjeldende semesterplan om hvilke bøker/artikler som er obligatoriske. Privatister Emnet er ikke åpent for privatister. Andre bestemmelser Studiet som helhet skal evalueres i samsvar med kvalitetssikringssystemet ved UiT og planene ved Det kunstfaglige fakultet. 2

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for hoyere utdanning. Vedlagt folger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for 'were utdanning.

Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for hoyere utdanning. Vedlagt folger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for 'were utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Var ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvafifikasjonsrammeverk for hoyere utdanning Vedlagt folger nasjonalt

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

UTØVENDE STUDIUM - BACHELOR (1.syklus) UTØVENDE STUDIUM - MASTER (2.syklus)

UTØVENDE STUDIUM - BACHELOR (1.syklus) UTØVENDE STUDIUM - MASTER (2.syklus) Vedlegg 2 Forslag til læringsmål på programnivå for utøvende musikkstudier bachelor og master UTØVENDE STUDIUM - BACHELOR (1.syklus) UTØVENDE STUDIUM - MASTER (2.syklus) kan realisere og formidle sine

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance

Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance Studieplanen er ikke revidert etter fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. HØGSKOLEN I TROMSØ Avdeling for kunstfag Master i musikkutøving Master in Music Performance 120 studiepoeng

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner

GENERELL KOMPETANSE Evne til å anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig måte i ulike situasjoner Utkast til forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisningen til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte - Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011. Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 1 MUSUT1 Performance studies in music 1 30 studiepoeng Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet - musikkonservatoriet 1. Mål Musikkutøving 1 er et studium for studenter

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring Vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 Matrise der læringsutbyttebeskrivelsene er gruppert tematisk ved siden av hverandre fra nivå 4

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 3 MUSUT 3 Performance studies in music 3 60 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 3 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på et meget høyt nivå.

Detaljer

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng

Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng Studieplan MUSIKKUTØVING 2 MUSUT2 Performance studies in music 2 30 studiepoeng 1. Mål Musikkutøving 2 er et studium for studenter som ønsker å videreutvikle sin utøvende kompetanse på høyt nivå. Gjennom

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng

Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng Studieplan INSTRUMENT 2 30 studiepoeng 1. Mål for studieprogrammet Studenten skal tilegne seg gode utøvende kunnskaper og ferdigheter på valgt instrument for å kunne spille i ulike sammenhenger, solo eller

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet

Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Studieplan Instrument 2 (Videreutdanning) Secondary Instrument 30 studiepoeng/30 credits MUS 2209 Godkjent av rektor 17.06.2003 på delegasjonsfullmakt fra Høgskolestyret 21.03.2002. Sist endret i Avdelingsstyret

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET KF - 12-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2010/516 Revisjon av opptaksreglementet for utdanningene ved Musikkonservatoriet

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET

DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING AV SENSORER VED MUSIKKONSERVATORIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 09-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 17.02.2012 Arkivref.: 2012/640 DELEGASJON TIL Å FASTSETTE SENSURORDNINGER, EVALUERINGSORDNINGER OG OPPNEVNING

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014

Læringsutbyttebeskrivelser. Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Læringsutbyttebeskrivelser Lanseringskonferanse for ny fagskoletilsynsforskrift 15. januar 2014 Tema Hva er et læringsutbytte? Om NKR og nivåene. Hva sier fagskoletilsynsforskriften om læringsutbyttebeskrivelser?

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

Sak KF Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

Sak KF Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET Sak KF - 23-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.06.2012 Arkivref.: 2012/1434 Revisjon av studieplan for Kunst- og kulturformidling Det vises til

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015

IS-IMD11/15. overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk. Møte 5. mai 2015 IS-IMD11/15 overgang til 4.årig Bachelor i utøvende musikk Møte 5. mai 2015 Felles læringsutbyttebeskrivelse/ kvalifikasjon Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper,

Detaljer

Gode læringsmål. Petter Nielsen

Gode læringsmål. Petter Nielsen 05.02.2015 Gode læringsmål Petter Nielsen Læringsmål er et sentralt verktøy i studiereformen Helhetstilnærming ved: Programmene til sammen utgjør en balansert portefølje Tydelige læringsmål for det enkelte

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt i Styret , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 180 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer