Revisjon av Lektorprogrammets programspesialiseringer (masternivå)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av Lektorprogrammets programspesialiseringer (masternivå)"

Transkript

1 Revisjon av Lektorprogrammets programspesialiseringer (masternivå) Sluttrapport fra arbeidsgruppen oppnevnt av programrådet i møte 27. november 2009 Gruppens medlemmer: Jon Magne Vestøl (UV, leder) Ane Krogsæter Aarre (studentrepresentant) 1 Per Kristen Mydske (SV) Torill Steinfeld (HF) 2 Sekretær: Helen Bråten (LP-administrasjonen) 1 Mandat og premisser Arbeidsgruppens mandat er gitt i brev av : Videre oppfølging og konkretisering av forslagene til forbedring av programmets masternivå formulert i revisjonsrapporten fra V09. Et hovedmål med arbeidet er en størst mulig forenkling og standardisering av mastertilbudene i Lektorprogrammet under den felles overskriften "skolerettet master". Arbeidet gjennomføres i to etapper. Til programrådets møte framlegges forslag til faglige og organisatoriske tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Til programrådets møte framlegges forslag til faglige og organisatoriske tiltak som kan gjennomføres på lengre sikt. Gruppen bes især i annen etappe av sitt arbeid om å hente inspirasjon fra andre sammenlignbare studieprogram både nasjonalt og internasjonalt. Programrådet har, i møte , også bedt om at arbeidsgruppen skal utrede hvordan masterdelen av denne type studieprogram er organisert andre steder og således få ideer til revisjonen. Videre ser programrådet behov for å forbedre overgangen fra PPU til masternivå. Programrådet ber om forslag til strakstiltak og om mer langsiktige forslag til løsninger. Det sentrale dokument for gruppens arbeid har vært Forslag til strukturelle og organisatoriske endringer av Lektorprogrammet ved UiO. Innstilling fra Revisjonskomiteen for Lektor- og adjunktprogrammet (mars 2009), men også fakultetenes høringsuttalelser til rapporten må tillegges vekt. Arbeidsgruppen har bl.a. merket seg følgende formuleringer i rapporten: 1 Studentenes representant understreker at LPU Lektorprogrammets programutvalg primært ønsker et integrert og profesjonsrettet Lektorprogram. Slik representanten ser det, har arbeidsgruppen ikke i tilstrekkelig grad klart å enes om tiltak som fører programmet tydelig nok i retning av dette. Representanten har like fullt bidratt i gruppens arbeid og signerer rapporten med et ønske om å bidra til et mest mulig samlende utgangspunkt for videre utvikling av Lektorprogrammet. 2 Torill Steinfeld har bidratt i hovedtyngden av arbeidsgruppens arbeid, men har vært forhindret fra å delta i sluttfasen, og har derfor ikke kunnet ta stilling til den endelige utforming av sluttrapporten. Hun har følgelig heller ikke kunnet signere rapporten. 1

2 Komiteen ser det som ønskelig at masternivået som hovedmodell kan ha en felles struktur, og at også dette nivået i større grad yrkesrettes. Som hovedmodell ønsker komiteen å foreslå en masterstruktur med 60 studiepoeng. Dette for å styrke det forskningsmessige elementet i utdanningen, og for å gi tilbud om et alternativ til det som en kan forvente vil bli utviklet ved høgskolene. Komiteen ser det som hensiktsmessig at det nedsettes en gruppe som utreder muligheten for i noen grad å yrkesrette masternivået, enten ved at det legges et fagdidaktisk innhold i en av de modulene som masteroppgaven bygger på, eller at masteroppgaven i seg selv kan mer konkret bli rettet mot det yrket som studenten utdanner seg til (s. 19). Videre har en merket seg at MN i sine høringsuttalelser til rapporten ønsker å bevare 30stp masteroppgave, mens HF UV og SV ber om videre utredning av spørsmålet om oppgavens omfang; HF anfører her tilsvarende argumenter som MN mot at 60stp skal være eneste modell. Mht fagdidaktikk aviser HF obligatorisk fagdidaktisk vinkling i masteroppgaven, og ber om at Erfaringer med organisering av den fagdidaktiske komponenten innhenter fra andre norske (for eksempel UiB) og skandinaviske universiteter. Ved tolkning av mandatet må føringene i Strategi2020 medtenkes: UiO har som ambisjon å tilby landets beste lærerutdanning (s. 5) Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå. I samarbeid med skoleverket skal en forskningsbasert utdanning gi oss høyt kvalifiserte lærere (s. 6). Jf. også Strategisk plan, UV: Lektorutdanningen skal heves til internasjonalt nivå, og være en godt integrert, forskningsbasert og profesjonsrelevant utdanning. I tråd med de føringer som ligger i mandat, rapport og høringsuttalelser vil arbeidsgruppen ordne sine forslag under fire hovedfokus: Informasjon og tilhørighet: mulige tiltak for å styrke studenter og ansattes tilgang på informasjon og deres tilhørighet til studiet, herunder tiltak for å lette overgang fra PPU til master (rapportens del 3) Struktur: tiltak til forenkling og standardisering (rapportens del 4) Profesjonsretting: tiltak for å styrke og profilere studiet som profesjonsutdanning (rapportens del 5) Forskningstilknytning: tiltak for å styrke programmet forskningsforankring (rapportens del 6) Gruppen har innhentet informasjon om lektorutdanninger ved de andre tre store universitetene i Norge og om tilsvarende utdanninger i våre naboland. Noe av denne informasjonen vil bli vist til i rapporten. Arbeidsgruppen leverer sine forslag i den sluttrapporten som her foreligger. I tråd med mandatet forholder en seg til masternivået i utdanningen, særlig programspesialiseringen og overgangen fra PPU til programspesialisering. 2

3 2 Formål og særpreg UiOs lektorutdanning skal utdanne lærere for skolens ungdomstrinn og videregående trinn. Utdanningen skal gi studentene en sterk faglig, fagdidaktisk, pedagogisk og praksisforankret kompetanse. I dette inngår at studentene skal kunne tilegne seg vitenskapsteoretisk og metodologisk innsikt som grunnlag for egen profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling og for forskerutdanning. Det er internasjonal konsensus om at en god lærerutdanning for høyere klassetrinn må være akademisk sterk, at samvirket mellom fagstudium, fagdidaktisk- og pedagogisk studium og praksisopplæring er et kvalitetskriterium, at lærere og studenter må føle tilhørighet til og ansvar for programmet, og at et godt lærerutdanningsprogram forutsetter en viss konsensus om læring og læringsmål og bør ha en verdiplattform. Det er videre en utbredt erfaring at samarbeid mellom ulike aktører og forpliktende målsetninger er en utfordring for lærerutdanningsprogrammer, og modellene varierer mht grad av integrasjon. På den ene siden har man det som kan kalles en blokkmodell eller påbygningsmodell, som i sin mest renskårne form består av en lavere grads eksamen, en disiplinær fagmaster og praktisk-pedagogisk utdanning, med klare skiller mellom faglig og praktiskpedagogisk del. Revisjonsrapporten av mars 2009 slår fast at dette fortsatt skal være den ene av to modeller for lærerutdanning ved UiO. På den annen side har man integrerte modeller preget av forenkling og standardisering, av profesjonsretting og av organisatorisk, logistisk og faglig integrering, i tillegg til forskningstilknytningen. Lektorprogrammet ved UiO har elementer av en slik integrert modell, men bærer også i seg trekk fra blokkmodellen. I arbeidsgruppen er det enighet om at Lektorprogrammet ved UiO må tilstrebe en større grad av integrasjon og samarbeid enn det som i dag er tilfelle, men vurderingen av hva som skal være bærebjelken i en slik integrasjonsprosess, hvordan en endringsprosess kan forankres, og i hvilket tempo den kan foregå, varierer. Gruppen vil imidlertid understreke at det her foreligger et behov, og peke på at det ikke minst fra studenthold, men også i revisjonsrapporten etterlyses en sterkere profesjonalisering av studiet, med mer plass for praksis, fagdidaktikk, skoleforskning og begynnende forskeropplæring for studentene. 3. Informasjon og tilhørighet på programspesialiseringen og overgangen fra PPU Mulige tiltak for å styrke studenters tilgang på informasjon og deres tilhørighet til programspesialiseringene, herunder tiltak for å lette overgang fra PPU til programspesialisering. 3

4 Generelt Med omlegging til et femårig integrert løp legges det sterkere føringer for at studentene fullfører med en programspesialisering innenfor rammen av Lektorprogrammet. Mulighetene for frafall eksisterer imidlertid fortsatt, for eksempelvis ved at studentene avbryter programmet etter endt PPU, selv om disse ikke lenger er sikret en fullført grad. Det er derfor vesentlig at studentene er sikret god informasjon om de mulighetene de har for programspesialisering. Særlig er det viktig at studentene sikres informasjon og tilhørighet i overgangsfasen mellom PPU og programspesialisering. Det finnes dessverre lite informasjon om studentene som velger å gå videre til programspesialiseringen, frafall og eventuelle årsaker til dette. For eksempel vet vi lite om hvor mye av frafallet som skyldes at studenter velger å melde overgang til en 120 studiepoengs fagmaster utenom Lektorprogrammet. Fakultetsadministrasjonen ved HF har imidlertid sett nærmere på tall fra historiestudentene. Et estimat sier at mens 41 studenter i perioden har sagt ja til opptak på Lektorprogrammets programspesialisering i historie, har 18 studenter meldt overgang til en 120 studiepoengs fagmaster utenom programmet. Studenter som har vært i kontakt med Lektorprogrammets administrasjon, begrunner sin overgang med at en 60 studiepoengs oppgave gir rom for få studieemner. Overgangen fra PPU til programspesialisering For mange av studentene framstår utdanningen som usammenhengende. Det er særlig to utfordringer knyttet til overgangen fra PPU til programspesialisering: Generell mangel på informasjon om hva som venter studentene på programspesialiseringen Mangel på faglige elementer som binder de to delene sammen Mangel på informasjon Studentene opplever at en rekke vesentlige sider ved programspesialiseringen blir for lite tydelig formidlet, for eksempel formålet med å ta en mastergrad; hva det vil si å skrive en masteroppgave; muligheter for valg av faglig retning og område; praktiske forhold knyttet til det å skaffe seg veileder; hvilke emner som inngår i spesialiseringen; og annet. Studentene signaliserer også en opplevelse av at mange av instituttene som bidrar inn i Lektorprogrammet ikke tydelig nok formidler at de ønsker å ha lektorprogramstudenter som masterstudenter. Mangel på faglige elementer som binder PPU og programspesialiseringen sammen Som nevnt opplever mange studenter utdanningen sin som usammenhengende. LPU Lektorprogrammets programutvalg mener at det er et betydelig potensial for å skape bedre faglig integrering mellom PPU og programspesialiseringen gjennom å benytte skolerelevant forskning og metode som bærende elementer i hele Lektorprogrammet, samt fordeling av praksis og praktisk-pedagogiske elementer i hele utdanningen, også i programspesialiseringen. Dette vil bli utdypet i del 6. 4

5 Det er mulig å tenke seg alternativer til dagens plassering av Lektorprogrammets PPUdel, for eksempel ved at PPU legges i etterkant av eller parallelt med masterspesialiseringen. Forslagene til tiltak nedenfor er gitt med utgangspunkt i dagens ordning. Tilhørighet på programspesialiseringen Det er spesielle utfordringer knyttet til å gi Lektorprogramstudentene tilhørighet på programspesialiseringen ettersom de er spredt utover svært mange og ulike fagmiljøer. Dette kan delvis veies opp for ved å i større grad legge til rette for faglige og sosiale møteplasser. Forslag til tiltak Det bør treffes tiltak som gjør at studenter og ansatte sikres bedre tilgang på informasjon. Dette innebærer tydeligere kontaktpunkter og informasjonskanaler hvor nødvendig informasjon er tilgjengelig. Tiltakene må rette seg mot både potensielle søkere, studenter underveis i studiet og studenter på selve programspesialiseringen. Opprettelse av studieretningsansvarlig Det bør opprettes studieretningsansvarlige for Lektorprogrammet. Disse bør ha et spesielt ansvar for at studentene får god faglig veiledning og for å skape sosiale og faglige møteplasser, og kan på den måten både lette overgangen fra PPU og styrke tilhørigheten til programspesialiseringen. Videre bør de være ansvarlige for å holde kontakten mellom Lektorprogrammet og faginstituttene. Informasjonstiltak av generell karakter Det bør tydeliggjøres hvem i Lektorprogrammet som er informasjonsansvarlig i forhold til studenter på programspesialiseringen. Videre bør det utvikles bedre prosedyrer for informasjonsutveksling mellom ansatte og mellom ansatte og studenter. For å sikre studenter og ansatte lett tilgjengelig og oppdatert informasjon, bør det opprettes en nettside under ansvar av Lektorprogrammets ledelse/administrasjon. Siden bør inneholde oversikt over alle programspesialiseringene (og linker videre til studieinformasjon om disse) og navn på alle faglige og administrative kontaktpersoner (med linker til kontaktinformasjon om disse). Tiltak for å lette overgangen fra PPU til programspesialiseringen - informasjon 5

6 Orientering i 1. semester fra tidligere studenter. En bør videreføre ordningen fra Ex.paed høsten 2009 der tidligere studenter ble invitert for å fortelle studentene hvordan det har vært å gå ut i læreryrket. Denne samlingen kan utvides til også å ta for seg hvordan det var å gjennomføre masteren og hva det har betydd i jobbsammenheng. Målet bør her være å gi studentene opplevelse av at de går på et femårig studium. Informasjonsmøte om masteroppgaven på BA-nivå. Man kan vurdere tiltak på BA-nivå som forbereder til masternivå, for eksempel informasjonsmøter om hva en masteroppgave er og om relevant forskning det kan være aktuelt å knytte seg til allerede tidlig i studiet. Informasjon på en fellesforelesning 6. semester (første halvår PPU). Det bør informeres bedre om programspesialiseringer allerede i første halvår av PPU. Dette kan gjøres som et innslag på en av fellesforelesningene. Mulige innholdskomponenter i en slik informasjonsøkt kan være hvordan et masterstudium kan styrke lærerkompetansen, eksempler på oppgavetema, henvisning til DUO og tidligere oppgaver og informasjon om hvilken forskning som drives på ulike institutt. Informasjonsøkten kan munne ut i en oppfordring til studentene om å være på jakt etter interessante problemstillinger. Informasjon i fagdidaktikk-grupper 6. semester (første halvår PPU). Informasjonen på en fellesforelesning bør suppleres med innslag i fagdidaktikkgrupper på PPU. Det er ønskelig at en eller flere masterstudenter legger fram resultater fra sine masterprosjekt og formidle erfaringer fra arbeidet. Masterdag 7. semester (andre halvår PPU). Det bør arrangeres en utvidet utgave av mastertorget som tilbys i dag. Dette kan bestå av en informasjonsdel i plenum som omfatter generell informasjon av praktisk karakter (tilbud, søknad, kontaktpersoner), informasjon om formålet med å ta en master, og innslag fra tidligere og nåværende masterstudenter som deler sine erfaringer. Informasjonsdelen kan etterfølges av et fagtorg med presentasjon av de ulike spesialiseringene, hvor vitenskapelig ansatte og masterstudenter er til stede og kan informere om tidligere masteroppgaver, pågående forskningsprosjekter og svare på spørsmål om relevante oppgave- og forskningsområder. Kontakt mellom PPU og fagmiljø. Det trengs tiltak for å bedre kontakten mellom PPU og fagmiljøene. Dette er viktig for å kunne utnytte de muligheter som finnes for en bedre integrasjon mellom fag og fagdidaktikk. Tiltak for å styrke tilhørigheten på programspesialiseringen Administrativ oversikt over studenter og kontaktlister for studenter. Det bør settes i verk tiltak som sikrer at de berørte fagmiljøer vet hvilke studenter de har ansvar for og at Lektorprogrammet sentralt har tilstrekkelig oversikt. 6

7 Det bør utvikles ordninger som gjør at studentene lett kan komme i kontakt med hverandre. Velkomstsamling i 8. semester. Det bør ved starten av semesteret arrangeres en samling for nye masterstudenter på de ulike fakultetene. Samlingene kan inneholde faglig og praktisk informasjon om studieløpet og samtidig inneholde sosiale element. Det kan være også være rom for at nåværende og tidligere masterstudenter deler erfaringer og tips. ILS har arrangert slike samlinger de to siste årene med godt utbytte. Faglige møtepunkter. Det bør tilbys faglige programarrangementer for alle Lektorprogramstudenter på ettermiddag/kveld to til tre ganger i semesteret. Det bør videre arrangeres faglige samlinger for studieretninger som kvalifiserer for samme eller nært beslektede fag. Et eksempel kan være postersamlinger hvor studenter i tiende semester viser fram sine arbeider til inspirasjon for medstudenter. Studenter bør også få invitasjon til faglige arrangementer i regi av fagmiljøene de er tilknyttet. Lesesalsmiljø. Masterstudenter bør sikres tilgang til lesesalsplasser ved de aktuelle fagmiljøene. Det bør være klare ordninger for hvor studenter skal ha studieplass. Man bør vurdere muligheten for å plassere lektorprogramstudenter sammen på fakultetslesesalene. 4 Struktur Mulige tiltak til forenkling og standardisering av programspesialiseringene. Generelt I arbeidsgruppens mandat er det framhevet som et hovedmål med arbeidet i forlengelse av revisjonsrapporten å få til en størst mulig forenkling og standardisering av mastertilbudene i Lektorprogrammet. Revisjonsrapporten av mars 2009 signaliserer ønske om å komme fram til bedre måter å organisere et godt samvirke mellom fagdidaktisk og faglig kompetanse relatert til Lektorprogrammets behov. Det antydes en mulig standardisering av størrelsen på masteroppgaven og en mulig reduksjon i antall studiespesialiseringer gjennom en sterkere samordning av fagdidaktiske og faglige studiespesialiseringer knyttet til et felles element av yrkesretting. Tabell 1 synliggjør det mangfoldet av programspesialiseringer som per i dag finnes innenfor Lektorprogrammet ved UiO, med særlig vekt på forholdet mellom tilbudene ved faginstituttene og tilbudene ved ILS. Tabellen viser også variasjonene i omfang av masteroppgaven. 7

8 Studieretninger Fremmedspråk Engelsk (60/30) Fransk (60) Tysk (60/30) Spansk (60) Kultur- og samfunnsfag Nordisk Programspesialiseringer ved faginstituttene Historie (60) Nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap (60/30) Realfag Matematikk (30) Biologi (30) Fysikk (30) Kjemi (30) Geografi (30) Molekylær biovitenskap (30) Informatikk (30) Mekanikk (30) Programspesialiseringer ved ILS (fagdidaktiske) Engelskdidaktikk (60) Religion og etikkdidaktikk (30) Samfunnsfagdidaktikk (30) Nordiskdidaktikk (60/30) Realfagsdidaktikk (med fordypninger naturfagdidaktikk og matematikkdidaktikk) (30) Tabell 1: Studieretninger og programspesialiseringer i Lektorprogrammet ved UiO, med nåværende oppgavestørrelse i parentes (antall studiepoeng). Et særtrekk ved Lektorprogrammet ved UiO er de masterspesialiseringer med fagdidaktisk fordypning som tilbys ved UV/ILS parallelt med masterspesialiseringene ved MatNat og HF innenfor fagområdene nordisk, engelsk, matematikk og naturfag. Et krav om en standardisert profesjonsrettet master vil stille de enkelte studiespesialiseringene overfor ganske ulike utfordringer. Spesialiseringene innenfor samfunnsfagdidaktikk og religion & etikk vil i all hovedsak allerede innfri et slikt krav. Spesialiseringer i historie, andre fremmedspråk og i en del realfag vil måtte tilføres et tydeligere profesjonselement. De parallelle løpene vil måtte samordne sine tilbud og om nødvendig organiseres under en felles ledelse. Når det gjelder standardisering av masteroppgaven, antyder revisjonsrapporten av mars 2009 en hovedmodell med 60 studiepoengs masteroppgave. I dagens Lektorprogram er det tre ulike modeller: 30 stp, 60 stp eller valgfrihet mellom 30 og 60 stp (jfr Tabell 1). Dersom man legger antall studiespesialiseringer til grunn, framstår 30 stp som en de facto hovedmodell (11 av 19 spesialiseringer). Dersom man legger studenttilgangen til grunn, vil dette bildet nok kunne nyanseres noe. Sideblikk til andre studieprogram I lektorutdanninger ved norske universitet varierer antall studieprogram/studieretninger fra 1 til 5 og antall programspesialiseringer fra 1 til 20 (Tabell 2). Dersom grunnskolemasterne ved UiT regnes inn, vil maksimumstallet på spesialiseringer bli høyere. 8

9 Studieretninger (Ved UiB og UiT program ) UiO UiB NTNU UiT UiS UiA 4 Fremmedspråk Kultur- og samfunnsfag Nordisk Realfag 19* F:5* KS:3 N:2* R:9* 3 Naturfag eller matematikk Fremmedspråk Nordisk 11 NM:7 F:3 N:1 5* Realfag Språk Samfunnsfag Geografi Historie 13 R:5 Sp:4 Sa:2 G:1 H:1 2 Realfag Språk og samfunnsfag (Pluss to grunnskolelektorprogram) 20 R:(4) SS:16 2 Realfag med teknologi Humanistiske fag 4 R:1 H: 3 Tabell 2: Antall program/retninger og spesialiseringer i norske lektorprogram Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo befinner seg blant de program som har høyest antall studieretninger og spesialiseringer, men har færre studieretninger enn NTNU og færre spesialiseringer enn UiT. Dette kan forstås slik at omfanget og kompleksitet i lektorutdanninger ved større universitet nødvendiggjør et visst antall studieretninger og spesialiseringer. Lektorprogrammet ved UiO er likevel det eneste i Norge som har utviklet parallelle faglige og fagdidaktiske tilbud innenfor sitt lektorprogram. Ved NTNU er det under utvikling særskilte fagdidaktiske mastertilbud, men da som program utenfor det integrerte lektorprogrammet. Så langt arbeidsgruppen kjenner til, er det heller ikke eksempler ellers i Norden på at et lektorprogram har parallelle faglige og fagdidaktiske tilbud. Når det gjelder omfang på masteroppgaven i Lektorutdanninger ved norske universitet, viser Tabell 3 et noe uensartet bilde. 1 Matematikkdidaktikk Spesialiseringer Masteroppgave Merknad UiO UiB NTNU UiT UiS UiA 30 stp og 60 stp** ** 60 stp eller 60/30 stp i språk og historie 30 stp og 60 stp* * 60 stp i fremmedspråk og nordisk 30 stp 30 stp og 40 stp** ** 40 stp i språk og samfunnsfag (inkl 10 stp PPU) Tabell 3: Masteroppgavens omfang i norske lektorutdanninger 1 30 stp 30 stp Blant de fire store tilbyderne av lektorutdanning, er det tre som per i dag har en delt modell når det gjelder oppgavestørrelse. Bare NTNU skiller seg ut med 30 poengs oppgave på alle spesialiseringer. Realfagsmiljøene har gjennomgående preferanse for 30 stp oppgave, mens det innenfor språkfag er preferanser for oppgave av større eller mer varierende omfang. Arbeidsgruppens vurderinger Arbeidsgruppen står samlet i å framheve behovet for samarbeid og koordinering av tilbud mellom parallelle studiespesialiseringer innenfor samme fagområde. Når det gjelder 9

10 graden av organisatorisk samordning, er meningene mer delte i arbeidsgruppen. Studentenes representant mener at profesjonsprofilen til programmet kan sikres gjennom å integrere faglige og fagdidaktiske programspesialiseringer til én, slik at alle studenter møter både fag og fagdidaktikk også på masternivå. Dette er som nevnt en modell som i hovedtrekk allerede er realisert innenfor masterspesialiseringene i samfunnsfag og religion & etikk. Både SV, TF og miljøer ved HF (IKOS og IFIKK) og ILS har dermed erfaringer med slike tilbud. Så langt har begge disse spesialiseringene vært lokalisert ved ILS, men det vurderes å overføre ansvaret for spesialiseringen i religion & etikk til et av fagmiljøene. Ved HF ønsker man å videreføre og videreutvikle samarbeidet mellom faglige og fagdidaktiske miljøer ved HF og ILS, men man støtter ikke en organisatorisk sammenslåing av fagdidaktiske og faglige programspesialiseringer. Ved UV/ILS har de ulike fagdidaktiske spesialiseringene ganske ulik historikk, og graden av kontakt og samarbeid med faginstituttene varierer betydelig. Arbeidsgruppen ser det derfor som viktig og nødvendig at Lektorprogrammets ledelse tar initiativ til en evaluering av de samarbeidsmodellene som har vært utviklet og utprøvd så langt, ikke minst erfaringer fra masterspesialiseringene i samfunnsfag og religion & etikk og fra de mer uformelle samarbeidsrelasjonene innenfor nordisk og realfag. Med utgangspunkt i dette bør man se på hvordan samarbeid og koordinering kan utvikles videre innenfor hele bredden av fagområder. Arbeidsgruppen har også vurdert spørsmålet om masteroppgavens omfang. Som allerede nevnt er det et klart flertall av studiespesialiseringene som har masteroppgave på 30 studiepoeng. Vi legger derfor til grunn at dette må være Lektorprogrammets hovedmodell. I tillegg finner vi to alternative modeller med valgfrihet mellom 30 og 60 studiepoeng, eller kun 60 studiepoeng. Det er spesialiseringer i enkelte fremmedspråk og i historie som praktiserer disse modellene. De alternative modellene er begrunnet i faglige hensyn. Studentenes representant etterlyser imidlertid at disse faglige begrunnelsene blir gjort tydeligere rede for, ettersom LPU ser større muligheter for profesjonsretting av programspesialiseringene viss størrelsen på masteroppgaven ikke overstiger 40 studiepoeng. Arbeidsgruppen oppfordrer alle spesialiseringer til å vurdere en åpning for 30 studiepoengs oppgave, siden dette gir rom for et bredere spekter av faglige og profesjonsrettede studieemner i spesialiseringen. Det kan være formålstjenlig om erfaringer med ulike oppgavemodeller i større grad deles mellom de fagmiljøene som deltar i Lektorprogrammet. Forslag til tiltak Erfaringsoppsummering. Det bør tas initiativ til en gjennomgang og oppsummering av de erfaringer som er gjort gjennom ulike former for samarbeid mellom fagdidaktiske og faglige miljøer innenfor masterspesialiseringene. Resultatene fra slike oppsummeringer bør tas med i arbeidet med videre utvikling 10

11 av masterspesialiseringene. Kvalitetskriterier. Det bør initieres et arbeid med å tydeliggjøre overordnede kvalitetskriterier for Lektorutdanningen ved UiO. Slike kriterier vil tydeliggjøre hvilken kompetanse utdanningen skal gi studentene og kunne være retningsgivende for en videre utvikling av studiets programspesialiseringer. Fagfora. Det bør etableres samarbeidsfora mellom fagdidaktiske og faglige miljøer innenfor de aktuelle fagområder. Det enkelte forum bør ha som oppdrag å se på muligheter for videre utvikling og integrasjon innenfor sitt fagområde. Standard for masteroppgave. Det bør fastslås at Lektorprogrammet har som hovedmodell en oppgave på 30 studiepoeng. Alternative modeller er valg mellom 30 og 60 studiepoeng, eller bare 60 studiepoeng. Alle fagmiljø bør oppfordres til å tilby studentene muligheten til å ta en 30 studiepoengs oppgave, og gjøre en vurdering av hvilket forhold mellom oppgavestørrelse og tilfang av studieemner som i størst mulig grad gir studentene rom for å utvikle ønsket kompetanse. 5 Profesjonsretting Mulige tiltak for å styrke og profilere programspesialiseringene som profesjonsutdanning Generelt En sterkere profesjonsretting av programspesialiseringene i UiOs integrerte lektorutdanning kan innebære en rekke ulike aspekter som: å spisse emneporteføljen i lys av fagplaner og overordnete målsetninger i skole og lærerutdanning å styrke vekten på formidlingsperspektiver i emneundervisningen å styrke fagdidaktikk i studiet, for eksempel ved å styrke tilbudet av fagdidaktiske emner og ved å styrke studenters mulighet til å skrive fagdidaktiske masteroppgaver på alle programspesialiseringer å styrke studiets forskningsforankring, særlig i forhold til skolerettet forskning å tilrettelegge for tettere samvirke mellom fag-, pedagogikk- og fagdidaktikkstudium og praksis å innføre praksis innenfor masterspesialiseringen å legge til rette for forskerutdanning Sideblikk til andre studieprogram Arbeidsgruppen har i noen grad orientert seg om andre studieprogram i og utenfor Norden. Fagemner med didaktiske perspektiv og fagdidaktiske emner på masternivå eller utenfor den praktiske-pedagogiske delen av studiet er særlig kjent fra tyske og svenske universiteter. I Norge må UiO regnes som en pionerinstitusjon når det gjelder utvikling 11

12 av fagdidaktiske emner på masternivå innenfor enkelte fagområder/fag. Men hovedtyngden av emner på Lektorprogrammet deles med studenter på andre program, og emnene er sjeldent spisset med skolens behov for øyet. Her skiller UiO seg for eksempel fra Universitetet i Bergen, hvor en har kodet enkelte emner som tilrettelagt for lærerutdanningen, bl.a. pga fagdidaktiske innslag. Som eksempel på hvordan dette kan gjøres ved svenske universitet, vil gruppen vise til emnet Matematik för lärare 3b, Göteborg universitet, hvor målsetningen er formulert slik: Studenterna skall bredda och fördjupa sina kunskaper i matematik till en nivå där de kan planera och genomföra kurser på alla nivåer inom gymnasieskolan. Kursen skall ge dem trygghet i och lust till matematiken så att de kan överföra denna lust till sina elever. De skall också öka sin medvetenhet om matematikens historiska utveckling och dess grundläggande roll i vårt moderna samhälle samt få upp ögonen för matematiken som en levande dynamisk verksamhet med stort utrymme för exploration. Efter avslutad kurs skall studenten behärska elementär flervariabelanalys i den omfattning som anges under 4. Innehåll. Detta innebär även krav på kunskaper i Envariabelanalys och Linjär algebra från tidigare kurser. kunna genomföra och skriftligt och muntligt redovisa ett matematiskt projekt visa god förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera matematik. Fagdidaktiske masteroppgaver forekommer både som vanlige oppgaver innenfor masterdelen av et studium og som oppgaver som er kodet med fagdidaktikktermen. Ulik praksis reflekterer her ulike begrepsbruk og praksis mellom land og institusjoner, til dels også forskjeller mellom fag. Eksempelvis vil en masteroppgave om lesing i skolen i Norge både kunne regnes som nordiskfaglig, norskdidaktisk eller pedagogisk, avhengig av hvor den er levert. Innenfor høgskolesektoren benyttes fagdidaktikkbegrepet i økende grad i Norge fordi flere høgskoler og universiteter har eller er i ferd med å opprette fagdidaktiske masterstudier, for eksempel i norskdidaktikk eller matematikkdidaktikk. I Universitetet i Tromsøs planlagte grunnskolelærerutdanning, trinn 5 10 (Pilot i Nord) skal masteroppgaven være fagdidaktisk. Et eksempel på et lærerutdanningsprogram som vektlegger integrasjon mellom praksis og arbeid på campus med faglige/fagdidaktiske og pedagogiske temaer er Stanfords masterprogram, Teacher Education Program (STEP). Premisset for studiet er at lærerutdanning i Califonia ikke kan foregå på bachelornivå, og maksimalt kan ta et år. 3 Secondary nivå (6 12) nivå tilbyr fordypinger i engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag. Studentene er i praksis om formiddagen 4 dager i uken og på campus om ettermiddagen, og praksiserfaringen dokumenteres ved hjelp av videoopptak og nyttegjøres i seminarer og forelesninger på campus. Inspirasjon fra programmet kan anvendes på PPU-delen av Lektorprogrammet, men blokkleggingen av PPU begrenser 3 Linda Darling-Hammond: Powerful Teacher Education. Lessons from Exemplary Programs, 2006,

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

SKRIFTSERIE 10/2005. Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt. Eksperter i team. En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 SKRIFTSERIE 10/2005 Elisabeth Hovdhaugen Per Olaf Aamodt Eksperter i team En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv.

Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv. Lærernes utdanningsbakgrunn og deres perspektiver på og undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv Paper til CSDsam15, Karlstad 16.-18.mars 2015 Tove Grete Lie Høgskolen i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer