Steen & Strøm-kjøpesentre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steen & Strøm-kjøpesentre"

Transkript

1 Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten på 90-tallet jobbet hardt med å få på plass en overordnet internkontroll som gjelder for alle sentrene. Og det har de lykkes med. Tekst og foto: Synnøve Haram Brann & Sikkerhet tok turen til senteret Farmandstredet i Tønsberg sentrum, og fikk høre litt om hvordan de jobber med å bli gode på brannsikkerhet i praksis i det daglige. Kjøpesenteret Farmandstredet i Tønsberg er eid av Steen & Strøm AS. Senteret har 900 ansatte og 126 butikker, fordelt på omkring 30 bygg i Tønsberg sentrum. - Bygningsmassen er på ca m 2, hvorav ca m2 er kjøpesenter med butikker, fellesareal og parkeringshus, sier Pål G. Egeland som er senterleder ved Farmandstredet. Ellers er det også bussterminal, røntgeninstitutt, postkontor og tannlegekontor i byggene. Også NAV har kontorer i bygningskomplekset. Senteret består av mange ulike bygg fra forskjellige tidsperioder. Det meste skriver seg fra 1971 og frem til 2006, men faktisk har en liten del av bygningsmassen historie helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Overordnede retningslinjer I og med at Farmandstredet er en del av konsernet Steen & Strøm AS, er senteret omfattet av rutinene for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet som Steen & Strøm sentralt har utarbeidet, og hvor teknisk og organisatorisk brannvern er integrert. Dokumentasjonen for internkontrollen i selskapet har både en overordnet styringsdel med felles rammekrav for alle kjøpesentrene i Steen & Strøm-selskapet. I tillegg finnes det en lokal del som er tilpasset det enkelte senter. Det er også utarbeidet egne håndbøker med branndokumentasjon, og de omfatter beskrivelse av teknisk og organisatorisk brannvern, kontroll- og vedlikeholdsrutiner og forebyggende arbeid og evakueringsrutiner helt ned til den enkelte leietaker i senteret. I tillegg er det laget sikkerhetshåndbøker for leietakerne, og disse tar også for seg forhold knyttet til samordning av internkontrollen mellom de ulike aktørene på sentrene. Det finnes også rømningsplaner som del av senterets beredskapsplan, både for felles- og leiearealer, og her finner man de enkelte leietakeres særoppgaver ved evakuering. I forkant av at branndokumentasjonen er utarbeidet, er Farmandstredet - i likhet med alle andre Steen & Strøm-sentre grundig kartlagt. - Denne kartleggingen utgjør grunnlaget for en rapport som tar for seg handlings- og investeringsplaner for senteret når det gjelder brannsikkerheten, sier Pål G. Egeland. Han legger vekt på at senteret både skal være et godt sted for de ansatte å jobbe og et trygt sted for kundene å handle. - Det er personer som er innom Farmandstredet hver dag, og derfor er det viktig at vi tar brannsikkerheten på alvor, sier han. Farmandstredet er det største kjøpesenteret i Vestfold. Opplæring Både de ansatte og faste underleverandører av tjenester til senteret som blant annet håndverkere og vektere blir kurset i brannvern hvert annet år. Også nyansatte og vikarer skal ha opplæring innen en viss tid etter at de ble ansatt. Opplæringen omfatter temaer innenfor lovverket knyttet til internkontroll, arbeidsmiljø, tilsyn med elektriske installasjoner, forurensning og brannvern. I tillegg til grunnopplæring gjennomføres det månedlig rutinekontroll av kompetanse og områdeansvar i hver enkelt butikk. Dette bidrar til at leietakere har kontinuerlig fokus på spesielt evakueringsrutiner. Steen & Strøm har rammeavtale med Brann- og Sikkerhetsteknikk AS (BST) som er lokalisert i Oslo og Porsgrunn. BST tar seg av det praktiske når det gjelder opplæring av personell og underleverandører. - Butikkledere og områdeledere deltar på et heldagskurs, mens de øvrige ansatte gjennomgår et halvdagskurs, sier Jarl Tonning som er daglig leder i BST. Siden 1995 har BST kurset ca ansatte på Steen & BRANN

2 Helse, miljø og sikkerhet Strøm sine 30 ulike kjøpesentrene, og han gir selskapet ros for å ta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alvor. Samordning av internkontroll Finn Gramer Pål G. Egeland. Siden 1995 har det vært jobbet aktivt med å få til en god samordning mellom leietakerne i Steen & Strøm AS når det gjelder internkontroll. I henhold til 6 i internkontrollforskriften skal ulike virksomheter som utøver arbeid på samme arbeidsplass koordineres i form av en skriftlig avtale om hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for felles aktiviteter eller områder. - Kort fortalt betyr dette at alle forhold som påvirker fellesskapet innen helse, miljø og sikkerhet skal samordnes for å opprettholde et aksepta- BRANN belt HMS nivå, sier Jarl Tonning. På et stort kjøpesenter er det mange aktørers virksomhet som må koordineres i forhold til internkontrollen, og bakgrunnen for bestemmelsen er å sikre at det er noen som tar ansvaret for og har oversikt over det totale helse-, miljø- og sikkerhetsbildet i og mellom virksomhetene. I kommentarene til internkontrollforskriften står det at avtalen mellom aktørene også skal inneholde en oversikt over hvilke områder og/eller aktiviteter som inngår i samordningsansvaret. På Farmandstredet er det driftsselskapet med senterleder som er samordningsansvarlig og har ansvaret for hvordan det står til på HMS-området, og myndigheten til å gjennomføre nødvendige tiltak. - Kursene vi kjører for de ansatte tar for seg oppbygging og drift av internkontroll med spesielt vekt på de områdene som krever samordning ved et kjøpesenter, sier Jarl Tonning. Steen & Strøm har utarbeidet en Sikkerhetshåndbok som inneholder alle forhold knyttet til samordning. De leietakere som ikke har en levende internkontroll for egne interne forhold får tildelt en mal for oppbygging av en egen internkontroll. - Om en leietaker ikke følger samordningskravene hjemlet i Sikkerhetshåndboken, er det per definisjon et brudd på leiekontrakten med Steen & Strøm, og man kan i ytterste konsekvens bli bedt om å forlate senteret, sier Pål G. Egeland. Internkontrollen på sentrene omfatter også rapporteringsrutiner, og samtlige feil og avvik skal rapporteres skriftlig på et eget skjema til driftsselskapet. Bedret arbeidsmiljøet Det er utfordringer knyttet til å innføre og vedlikeholde internkontroll på et stort kjøpesenter. Dette da senteret har mange leietakere som blir besøkt av flere tusen kunder daglig, og hvor enkelte leietakere selv har sitt eget opplegg når det gjelder sikkerhet innenfor sin kjede. Jarl Tonning sier at gjennom sitt arbeid med internkontroll, så har Steen & Strøm både styrket samarbeidet og det sosiale miljøet internt i driftsselskapene og mot leietakerne. - Arbeidsmiljøet har blitt bedre, sentrene ryddigere, mer miljøorienterte og sikrere både for arbeidstakerne og for kundene. I tillegg har jeg lyst å legge til at Steen & Strøm sin miljøprofil påvirker oss alle som er leverandører til kjeden. I oktober ble vi som første rådgivende ingeniørselskap i Norge Miljøfyrtårnsertifisert. Farmandstredet er sertifisert som Miljøfyrtårn som en del av Steen & Strøm sin overordnede handlingsplan innen miljø- og samfunnsansvar. I løpet av første kvartal 2010 vil alle 30 sentere i kjøpesenterkjeden være miljøsertifisert, og sammen med sentrene mer enn 300 andre virksomheter (leietakere og leverandører), sier Tonning. Ledelsen i sentrum På Farmandstredet er det brannforebyggende arbeidet godt linket opp mot ledelsen i og med at det er senterleder Pål Egeland som innehar

3 vervet som ansvarlig brannvernleder. Med seg som brannvernleder har han Finn Gramer som til daglig er driftssjef på senteret, og som holder i trådene når det gjelder det brannforebyggende arbeidet i praksis. Denne modellen med at senterleder er samordningsansvarlig og ansvarlig brannvernleder er valgt på alle Steen & Strøm-sentrene. - At det er ledelsen som har ansvaret for å holde overoppsyn med at alle følger rutinene er bra. Det gir autoritet til brannvernarbeidet, sier Jarl Tonning. Driftspersonalet inspiserer og bistår jevnlig butikkene på senteret, og gjennomgår beredskapsplan, forebyggende forhold og ansvar til den enkelte. BST bistår kjøpesenteret ved behov. - Særlig etter kl.1600 jobber mange skoleelever som ekstrahjelp i butikkene. Det er særdeles viktig å følge opp disse slik at de er klar over hvordan hva de skal gjøre i gitte situasjoner. Mange av de store kjedene har egne opplegg når det gjelder brannsikkerhet, men det er Steen & Strøm som har ansvaret for å samordne aktivitetene. Et viktig eksempel er ved ombygging av butikker eller fellesareal. Det er i disse periodene strenge krav til at brannsikkerheten blir ivaretatt også i ombyggingsperioden. Beredskapen skal endre seg i takt med at senteret endrer seg, sier Jarl Tonning. Jarl Tonning. Beskrivelse av Steen & Strøm sitt opplegg for Samordning av brannvern, beredskap og internkontroll finner man på Steen & Strøms nettside med følgende link: com/steen--strom-norge-as/toppmeny/firmainformasjon/hms/ Det er mange røkvarslere på markedet ikke alle er like effektive. PHR 1211 Verdens første typegodkjente optiske trådløse brannvarsler med pausefunksjon og varmesensor. Enkel å montere. Bestill i dag, i morgen kan det være for sent! VARSLER EN så varsler alle. Tel:

4 Slokkeøvelse BST med ny brannsimulator: Lettere å utføre teoretisk og p En ny brannsimulator med ny trådløs teknologi gjør det enklere å avholde teoretiske og praktiske øvelser der de ansatte arbeider. - Det viktigste er at man lærer seg å håndtere slokkemateriellet. Dette øker sannsynligheten for at utstyret faktisk vil bli brukt i en reell brannsituasjon, sier Peter Høyum i som er avdelingsleder for kurs og opplæring i BST - Brann- og Sikkerhetsteknikk AS. Tekst og foto: Synnøve Haram BST har agentur for Ifopse brannslokkesimulator i Norden, og har gått til innkjøp av to nye simulatorer. 500 ansatte på kjøpesenteret Farmandstredet som eies av Steen & Strøm AS, er noen av dem som nettopp har fått anledning til å prøve utstyret i praksis. Tidligere brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen, Karsten Tollefsen som nå er fagleder for Miljø og brann i Tønsberg kommunale Eiendom, har bestilt kursing av ansatte i Tønsberg kommune. I januar ble den første bolken gjennomført med 320 ansatte. Og i løpet av året planlegges kurset kjørt for flere ansatte i Tønsberg kommune. - Tilbakemeldingen fra de ansatte som gjennomførte kurset i januar er meget positiv. Kursdeltakerene trekker frem som positivt at kurset kan gjennomføres på arbeidsplassen og sammen med kollegaer, at det er tilpasset den konkrete arbeidssituasjonen, kombinasjonen av teori og praktisk øvelse og god gjennomføring, Effektivt og miljøvennlig - Simulatoren, som rigges opp på 30 minutter gjør det mulig å gjennomføre en effektiv og miljøvennlig innendørs opplæring hos kundene våre. Før kursene kan vi legge inn kundens branninstrukser og plantegninger i simulatorens PC. Vi kan da gjennomføre et sammenhengende kurs med teori om brannvern, beredskap og slokketeknikk, før vi avslutter med praktisk slokkeøvelse innendørs. BRANN En annen fordel med at vi gjennomfører kurset hos kunden er at vi da har kjennskap til arbeidsplassens beredskapsoppbygging og benytter denne i undervisningen. Kursenes lengde varierer avhengig av type objekt, men tilpasses i samråd med kundens ønsker. Selve det praktiske slokkekurset gjennomføres med grupper på personer på 1 time, slik at det i løpet av en dag kan kurses inntil 200 deltakere, sier Peter A. Høyum. BST har brukt brannsimulator i opplæringen sin i fire år, og ca ansatte på Steen & Strøm sine kjøpesentere har gjennomført slokkekurset ved hjelp av slokkesimulator. - Tidlige brukte vi en amerikansk simulator som ble koplet til nitrogen, men nå har vi fått agentur i Norden på den mest avanserte slokkesimulator som finnes. Simulatoren er utviklet av Ifopse som er et fransk selskap, og BST og Ifopse utvikler denne videre for å kunne benyttes med alle typer slokkemidler, Trådløs teknologi Brannsimulatorene fungerer som følgende: En videokanon sørger for å kjøre brannscenarioer på et lerret, og ved hjelp av trådløst slokkeutstyr kan kursdeltakerne øve seg på å slokke brannen. - Vi har pr. i dag 10 forskjellige brannscenarier som blant annet omfatter industribrann, brann i elektrisk utstyr, arkivbrann, brann i sengetøy på sykehus, gassbrann, kontor og frityrbrann. I løpet av året vil vi legge til en del flere scenarier slik at vi skal kunne kjøre brannscenarier som passer med den enkelte kundes aktuelle miljø, Håndslokkeutstyret omfatter slokkemidlene pulver, skum, vann, Wet Chemical for frityrgryter og CO 2. - I løpet av april får vi også implementert brannslange til simulatoren som da dekker de mest brukte håndslokkemidler som brukes på norske arbeidsplasser, sier han. Slokkeutstyret har trådløs forbindelse til brannscenariene som vises på lerretet, og kursdeltakerne får prøve seg på en realistisk måte å slokke en brann. Slokkestrålen fra det aktuelle slokkeutstyret blir gjengitt på skjermen med lyd og video når slokkeutstyret løses ut. Scenariene er realistiske i forhold til slokkemiddel som velges. For eksempel går det svært dårlig å slokke en frityrbrann med pulver og vann. Brannen flammer også opp igjen hvis kursdeltakerne ikke bruker tilstrekkelig mengde med slokkemiddel. Praktisk utstyr Det er ikke alle steder det er mulig å rigge til for en ordinær utendørs slokkeøvelse på grunn av forurensing og lignende, og det er i slike tilfeller den nye simulatoren er velegnet. Siden utstyret rigges opp inne hos kunden, sier Peter Høyum at deltagerprosenten på kurset ofte er høyere enn om kursingen foregår utendørs. - Det viktigste er å lære de ansatte å håndtere slokkemateriellet. Få dem til å bli kjent med hvordan de skal rive ut splinten og rette strålen mot brannen. Kastelengde på slokkemiddelet og slokketeknikk er noe av det viktigste deltageren skal være opplært i. Dette lærer de ved hjelp av simulatoren, og de kan også få prøve flere ganger slik at det etter hvert sitter i fingrene. Vi plomberer også apparatene for hver gang det er benyttet, slik at alle får benytte et nytt apparat. Dette er ikke vanlig hvis man skal gjennomføre ordinære slokkeøvelser med reelle apparater. Da blir splinten kun trukket ut en gang, og

5 Ansatte på Farmandstredet i full sving. aktisk brannvernopplæring man har gjerne også en begrenset mengde med slokkemiddel tilgjengelig. Om kursdeltakerne ikke kjenner godt nok til hvordan slike slokkeapparater virker, kan det hende at de er redde for å gjøre feil den dagen de står overfor en brann og dermed velger å ikke benytte apparatene, Og det kan jo få svært negative konsekvenser i forhold til brannutviklingen. - Målet med hele øvelsen er å gjennomføre branninstruksen i praksis ved å løse ut brannalarmen (trykke inn håndmelderen), redde, for så slokke brannen med riktig håndslokkeutstyr, Brannsimulatoren har nemlig et eget panel hvor det blant annet er tilkoblet en håndmelder som kursdeltakerne skal aktivere før de begynner å slokke. Dermed lærer de rutinen med å igangsette brannalarmen og varsle andre ansatte og kunder om at det brenner, før de prøver å slokke branntilløpet. På panelet til brannsimulatoren er det også muligheter for å stenge av gass og elektrisitet. Det er også telefon som kan benyttes til å varsle brann. Kun små branntilløp På kurset fikk butikkpersonalet på Farmandstredet også beskjed om at de kun skal prøve å slokke små branntilløp. - Ved større branner må de varsle brannvesenet, sørge for at folk kommer seg ut og prøve å begrense spredningen av røyk og flammer ved å lokke dører når de forlater området, I tillegg til slokkeøvelsene med brannsimulatoren, får de ansatte også 2 ½ time med brannteori annet hvert år. Satser på vann og skum Hovedslokkemiddelet på Farmandsenteret er veggmonterte vannslanger. Som supplement har man plassert ut håndslokkere. - Senteret er inne i en prosess nå hvor alle pulverapparatene gradvis vil bli byttet ut med skumapparater, sier Peter Høyum. De ansatte får også opplæring i hva som er forskjellen på pulver og skum, og hvordan de skal bruke de ulike midlene under en brann. De ansatte som har deltatt på slokkekurset tegner seg på en liste som bli lagt ved branndokumentasjonen for senteret. Dermed kan også tilsynsmyndighetene få oversikt over hvilken form for opplæring de enkelte ansatte har gjennomgått. Slokkesimulatoren godt mottatt - Slokkesimulatoren har vært svært positivt mottatt av deltakerne. Enkelte negative kommentarer har vi fått av bransjefolk, men dette har endret seg når de har fått prøvd utstyret og skjønner at det ikke er meningen at slokkesimulatoreren skal være for opplæring av brannfolk eller Peter Høyum i BST ved brannpanelet på simulatoren. folk i industrivernet. Simulatoren vil imidlertid gi alle arbeidsplasser og borettslag en mulighet til å lære å bruke håndslokkeutstyr på en svært kostnadseffektiv måte, og veldig mange flere vil kunne lære å slokke brann som ellers ikke ville ha hatt mulighet til å lære å kunne håndtere slokkemidler, sier Peter Høyum. Det er mange som er interessert i å gå på slokkekurs. - Jeg føler at det er i ferd med å ta virkelig av. I dag fikk vi bestilling på kursing av to borettslag i Porsgrunn, og det er bestilt kurs fra flere kjøpesentre og hoteller rundt i landet. Flere sykehus er også interessert i å bruke simulatoren for å kjøre internkurs for sine ansatte. Hvis dette fortsetter, ser jeg ikke bort fra at vi må ansette flere til å kjøre kurs samt gå til innkjøp av flere simulatorer i år, uttaler Peter Høyum. Mer informasjon finnes på Alarmen går, men kommer den fram? Alarmen gjør bare nytten om den når helt fram til alarmsentralen. En alarmforbindelse kan brytes lettere enn man tror. Dette oppdages sjelden verken av alarmsentralen eller deg som er eier av alarmen. Med ALTEL overvåket alarmoverføring kan du være sikker på at alarmen alltid fungerer. Se hvordan du sikrer din sikkerhet på

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre?

Detaljer

BRANN. Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere. Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra. Nr. 7-2010 - 85. årgang. Side 8.

BRANN. Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere. Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra. Nr. 7-2010 - 85. årgang. Side 8. Nr. 7-2010 - 85. årgang Mange har kjøpt for dårlige skumslokkere Side 8 Brannsikkerheten på Bybanen i Bergen er bra Side 18 www.brannvernforeningen.no 1 Leverandørguiden side 37-43 UTGIVER: Norsk brannvernforening

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013

HMS- HÅNDBOKEN. Nordås Borettslag. Utarbeidet 2013 + HMS- HÅNDBOKEN Nordås Borettslag + Utarbeidet 2013 En sammenfatning av innholdet i HMS- arbeidet i Nordås Borettslag som er utarbeidet etter hmsportalen.no (OBOS) som borettslaget bruker i sitt HMS-

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer