OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF"

Transkript

1 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke Utkast til oppdragsdokument 2011 fra HOD og utkast til krav fra Helse Sør-Øst RHF er tatt inn i dokumentet, men for begge gjelder at styringsbudskapene kan bli korrigert eller endret frem til utsendelse av andre versjon i uke 50/ Etter foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF den 25. januar 2011 vil den endelige versjonen av dokumentet bli utarbeidet.

2 INNHOLD 1. INNLEDNING INNSYN OG KONSERNREVISJON OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT SOM GJØRES GJELDENDE Overordnede styringsbudskap fra oppdragsdokument Overordnede styringsbudskap fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 25. januar OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP FOR HELSE SØR-ØST MÅL FOR HELSE SØR-ØST OPPDRAG OG BESTILLING 2011 RELATERT TIL INNSATSOMRÅDENE FOR HELSE SØR- ØST INNSATSOMRÅDE 1 - PASIENTBEHANDLING Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for INNSATSOMRÅDE 2 - FORSKNING Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for INNSATSOMRÅDE 3 - KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for INNSATSOMRÅDE 4 - ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTJENESTER Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for INNSATSOMRÅDE 5 - MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for INNSATSOMRÅDE 6 - BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra Helse Sør-Øst RHF for DRIFTSAVTALE AVTALT AKTIVITETSNIVÅ ØKONOMISK VEDERLAG OG ØVRIGE ØKONOMISKE BETINGELSER Økonomisk vederlag Drift og investering Forskning Nasjonale medisinske kompetansesentre Andre statlige tilskudd Likviditet mv ISF-refusjoner Finansiering av fellesprosjekter Risikodeling prehospitale tjenester VEDLEGG

3 1. INNLEDNING Virksomheten til Helse Sør-Øst er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere definert i vedtekter og avtaler. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til det regionale helseforetaket konkretiseres og utdypes i Nasjonal helseplan, oppdragsdokument og foretaksmøter. Dette dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs oppdrag og bestilling til helseforetaket for 2011 med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer slik de fremkommer i RHF-styresak nr Mål og budsjett Økonomisk langtidsplan Det kreves at vedtatte strategier og mål følges opp og gjenspeiles i helseforetakenes oppfølgingsplaner og rapporteres i måneds- og tertialrapporter, særskilt og til slutt samlet i foretakenes årlige melding. Videre oppfølging og forankring av alle vedtatte strategier, mål og eierkrav implementeres og beskrives nærmere i dette dokumentet. Formell forankring for helseforetakene skjer i foretaksmøte i februar 2011, og for de private ideelle sykehusene ved at dokumentet signeres. Det må påregnes at det i løpet av 2011 vil komme supplerende eller nye styringssignaler. Disse vil bli gitt helseforetakene i foretaksmøter eller i form av egne brev, men vil ikke medføre at dette dokumentet blir revidert. Det er likevel helseforetakets ansvar å påse at disse integreres i de relevante styrings- og rapporteringssystemene. Helseforetaket skal ta del i regionale fagråd og andre regionale nettverk og stille nødvendig kompetanse til disposisjon for regionale prosjekter og tiltak innenfor alle de seks målområdene som omfattes av dette dokumentet. 3

4 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON Helse Sør-Øst RHF kan ved behov, og i samarbeid med styreleder og direktør ved Vestre Viken HF, foreta en gjennomgang av alt grunnlagsmateriale som er levert i forbindelse med rapportering i forhold til helseforetakets virksomhet. Vestre Viken HF vil i tillegg bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er nødvendig i forhold til saker som skal fremmes for styret i Helse Sør-Øst RHF eller i forbindelse med internrevisjon i foretaksgruppen. Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Konsernrevisjonen skal også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av foretakenes interne styrings- og kontrollsystemer. Konsernrevisjonens ansvar, oppgaver, samhandling og kommunikasjon i forhold til helseforetakene, skal ivaretas som nedfelt i gjeldende instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, fastsatt av revisjonskomiteen for Helse Sør-Øst RHF. 4

5 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP Styret vedtok i 2008 et omstillingsprogram for Helse Sør-Øst. Omstillingsprogrammet består av 6 innsatsområder som er beskrevet i Plan for strategisk utvikling : Pasientbehandling Forskning Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Strategidokumentet skal være Helse Sør-Østs strategiske fundament for utvikling av gode og fremtidsrettede helsetjenester for befolkningen i tråd med sørge for -ansvaret frem mot Strategiene angir den langsiktige utviklingen av helseforetaksgruppen i Helse Sør-Øst iht. helseforetakslovens bestemmelser, lov om spesialisthelsetjenester, nasjonal helseplan mv. Perspektivet skal fange opp ønsket utvikling innenfor pasientbehandling, eiendomsutvikling, investering mv. slik at dette utgjør et målbilde frem mot 2020 og har også tatt hensyn til formål beskrevet i Samhandlingsreformen. Helse Sør-Østs visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Helse Sør-Øst har satt de overordnede målene i den nasjonale kvalitetsstrategien som overordnede mål for sitt omstillingsprogram for å sikre at omstillingsprogrammet også er regionens kvalitetsstrategi. Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i Helse Sør-Øst. Dette overordnede målet går på tvers av de seks innsatsområdene. Våre kvalitetsmål innebærer at tjenestene skal Være virkningsfulle (føre til helsegevinst) Være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) Involvere brukerne og gi dem innflytelse Være samordnet og preget av kontinuitet Utnytte ressursene på en god måte Være tilgjengelig og rettferdig fordelt Det er Faglige avveininger og beslutninger ved valg av kvalitetsnivå må bygge på relevant, pålitelig og oppdatert kunnskap og erfaring. Resultater må kunne dokumenteres. Sannsynlighet for feil og uheldige hendelser skal reduseres til et minimum gjennom risikostyring og avviksbehandling. Ved valg av kvalitetsnivå skal det tas hensyn til pasientens sikkerhet. Pasientens erfaringer og synspunkter er viktige faktorer for utvikling av kvalitetsnivået i helsetjenesten. Samtidig må pasienten ansvar for eget liv og helse må tydeliggjøres. På individnivå skal epikrise til pasienter og individuell plan vektlegges. På systemnivå skal brukerne og deres organisasjoner trekkes inn i planlegging og evaluering av helsetilbudene. Alle tiltak skal være samordnet og preget av kontinuitet. Arbeid med pasientforløp, tverrfaglighet og pasientansvar skal vektlegges. Rett tjeneste skal tilbys rett bruker på rett måte til rett tid. Brukerens behov, tilstandens alvorlighetsgrad, forventet helsegevinst og nytte av behandlingen samt kostnader (prioriteringskriteriene) skal hensyntas når kvalitetsnivå for behandlingstiltak settes. Brukere med like behov skal få et tilbud med samme innhold og kvalitet. Tilgjengelighet skal vektlegges. 5

6 Fremtidig utvikling og omstilling i Helse Sør-Øst handler først og fremst om å styrke tjenestenes kvalitet og sikre riktig prioriteringer. Kvalitet skal være et overbyggende prinsipp for hele strategiutviklingen i Helse Sør-Øst. Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Sør-Øst vil drive sin virksomhet verdibasert. De tre nasjonale verdiene kvalitet, trygghet og respekt er i Helse Sør-Øst omsatt til følgende normer for virksomheten: Åpenhet og involvering - i måten vi arbeider på og i våre prosesser Respekt og forutsigbarhet - i måten vi møter hverandre på Kvalitet og kunnskap - er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på Skal pasientenes behov dekkes både nå og inn mot 2020 må det skje en kontinuerlig kvalitetsforbedring både for å gi et kunnskapsbasert godt og et likeverdig faglig tilbud. Dette er nødvendig for å kunne utvikle helsetjenesten videre og sikre at de økonomiske rammene utnyttes til beste for pasientene. Overordnet mål er at daglig virksomhet i det enkelte helseforetak i sum oppnår den ønskede bærekraftige utvikling av Helse Sør-Øst og realiserer de mål som følger av omstillingsprogrammet. For å fokusere den målrettede innsatsen i helseforetaksgruppen, har styret vedtatt at fem mål prioriteres i Disse målene representerer en økt ambisjon innen tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet samtidig som de understreker betydning av arbeidsmiljø og god økonomistyring. 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT SOM GJØRES GJELDENDE Overordnede styringsbudskap fra oppdragsdokument 2011 Disse punktene er laget med utgangspunkt i en tidlig versjon av oppdragsdokumentet 2011 til Helse Sør-Øst RHF. Når endelig dokument foreligger, vil punktene bli omskrevet og "omadressert" for å synliggjøre helseforetakets/sykehusets del av ansvaret i forhold til punktet. Det er i Prop. 1 S ( ) identifisert noen særskilte satsingsområder i 2011 for de regionale helseforetakene. Disse områdene er ventetider og fristbrudd, kvalitet og pasientsikkerhet, samhandlingsreformen, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, kreftbehandling og innovasjon. Oppfølging gjennom plan- og meldingssystemet skal gi departementet informasjon om måloppnåelse av helsepolitiske mål. Rapportering på styringsparametre Det fremgår av vedlegg xx hvilke styringsparametre det skal rapporteres på i 2011 samt rapporteringsfrekvens- og tidspunkt. Samtlige styringsparametre skal rapporteres i henhold til rapporteringsmal som vil bli overlevert det regionale helseforetaket i foretaksmøtet i januar Departementet legger til grunn at de regionale helseforetakene bruker de datakilder som er angitt i vedlegg xx som grunnlag for rapporteringen. Helse- og omsorgsdepartementet kan be om ytterligere informasjon dersom det er uklarheter rundt enkelte styringsparametre Overordnede styringsbudskap fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 25. januar 2011 Dette tas inn etter foretaksmøtet 6

7 3.2 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP FOR HELSE SØR-ØST God virksomhetsstyring: Det vises til styresak xxx-2010 (desembermøtet) om prinsipper for god virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. Dokumentet beskriver prinsippene for helhetlig virksomhetsstyring, intern styring og kontroll (internkontroll og risikostyring) relatert til all virksomhet i Helse Sør-Øst, og dekker alle lovområder og mål, krav og føringer gitt av lovgiver og eier. Styret har vedtatt at prinsippdokumentet gjøres gjeldende for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Dette innebærer at de vedtatte prinsippene for virksomhetsstyring ligger til grunn for helseforetakets prosesser og aktivitetene som gjennomføres for å sette mål definere oppgaver for å nå målene måle resultater mot målene bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Kommunikasjon Vestre Viken HF skal legge felles kommunikasjonsmål 2011 for Helse Sør-Øst til grunn for sitt kommunikasjonsarbeid. Helseforetaket skal bidra med ressurser, kunnskap og erfaring på en slik måte at tiltak måles og evalueres. Dette for å kunne styrke eller sette inn korrigerende tiltak, for å sikre at målene for perioden nås. Vestre Viken HF skal bidra til utvikling av felles regional nettløsning, herunder bidra til utvikling av felles informasjon for spesialisthelsetjenesten, i tråd med rammeverket for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten. Det arbeides med å ferdigstille oppdatering av det nasjonale profilprogrammet. Det justerte profilprogrammet skal tas i bruk så snart det foreligger. Holdninger til avlønning: Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet "Retningslinjer for statlig eierskap - holdninger til lønn". Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak godkjent retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF, og bedt om at disse retningslinjene styrebehandles i helseforetakene. Det forutsettes at lønnsfastsettelse, avlønning og avtaler for ledende ansatte utarbeides i henhold til disse retningslinjene. 7

8 4. MÅL FOR HELSE SØR-ØST 2011 Følgende mål legges til grunn for foretaksgruppen i planperioden: 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det forventes at arbeidet med og fokus på å nå målene vil gi bedret tilgjengelighet, forutsigbarhet og pasientsikkerhet og at dette vil øke pasientenes tilfredshet med tjenestene. Ventetider vil reduseres gjennom arbeidet med bedret logistikk og kapasitetsutnyttelse. Økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet vil bli en direkte effekt av reduksjon i infeksjoner som i dag utgjør omtrent halvparten av alle uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Fokus på medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø vil bidra til økt pasientsikkerhet og vedlikehold av den viktigste ressursen i våre helseforetak de ansatte. Fortsatt fokus på god styring og et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å kunne utvikle tjenesten videre. I henhold til vedtak i styret for det regionale helseforetaket, sak Mål og budsjett økonomisk langtidsplan , skal helseforetakets styre forelegges egne planer som grunnlag for styrets oppfølging av målene gjennom året. Disse planene skal også inngå i årlig melding for 2010 og oversendes det regionale helseforetaket innen 1. mars 2011: Oppfølgingen av målene skal skje gjennom løpende rapportering, bli forelagt styret gjennom tertialrapport og årlig melding og inngå i løpende og rapportert risikovurdering i foretaksgruppen. Det vil legges stor vekt på at gjennomføring skjer i helseforetakene gjennom ledelseslinjen med god medvirkning fra brukere og ansatte. Det regionale helseforetaket vil legge til rette gjennom egnede virkemidler og bidra til erfaringsoverføring mellom helseforetakene. Vedtatte mål for 2011 skal inngå i risikovurderingene på alle nivå. Det forutsettes at ledere på alle nivåer aktivt slutter seg til og anvender mål og fokusområder, og at alle øvrige ansatte skal kjenne målene for 2011 og føle at det har betydning for deres daglige virksomhet. 8

9 5. OPPDRAG OG BESTILLING 2011 RELATERT TIL INNSATSOMRÅDENE FOR HELSE SØR-ØST 5.1 INNSATSOMRÅDE 1 - PASIENTBEHANDLING Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra oppdragsdokument 2011 Disse punktene er laget med utgangspunkt i en tidlig versjon av oppdragsdokumentet 2011 til Helse Sør-Øst RHF. Når endelig dokument foreligger, vil punktene bli omskrevet og "omadressert" for å synliggjøre helseforetakets/sykehusets del av ansvaret i forhold til punktet. Overordnede føringer Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. De regionale helseforetakene har et samlet ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale helseforetakene skal ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen. Det regionale helseforetaket har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus skal videreføres. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Lokalsykehusene skal spille en viktig rolle for å møte de store utfordringene vi står overfor med en større andel eldre innbyggere og flere pasienter med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Dette vil kunne kreve endringer i tjenestetilbudet i det enkelte sykehus. Selv om demografiske og geografiske forhold skaper ulikheter i hvilke oppgaver et lokalsykehus skal ha, må dette ikke føre til ulike krav til kvalitet i tjenestene. Det skal stilles samme kvalitetskrav til store som til små sykehus. Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan I 2011 må de regionale helseforetakene på ulike områder forberede seg på reformens gjennomføring i dialog med kommunene. Aktuelle områder for forberedelser kan være gjennomgang av pasientforløp for store pasientgrupper, inngå avtaler med kommunene, videre utvikling av samhandlingstiltak, samarbeidsprosjekter med kommunene om lokale tilbud, lokalmedisinske sentra (herunder også distriktsmedisinske sentra), og samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling. 9

10 Tildeling av midler Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd (Tilskudd til turnustjeneste i sykehus for leger og fysioterapeuter) Helse Sør-Øst RHF kan disponere 12,704 mill. kroner. Tilskuddet skal kompensere turnusstedet (helseforetak og private opptreningsinstitusjoner) for å ha turnuskandidater i klinisk tjeneste, veilederprogrammer og kurs for turnuskandidatene. Antallet turnuskandidater til fordeling i Helse Sør-Øst RHF fremgår av vedlegg 1. Det årlige tilskuddet per turnusplass er kroner. De regionale helseforetakene skal fordele tilskudd også til private opptreningsinstitusjoner som det er inngått avtale med. Det gjøres oppmerksom på at hoveddelen av kostnadene for kandidater i turnustjeneste i sykehus dekkes av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene. Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd (Pilotprosjekt screening for tykk- og endetarmskreft)- kun HSØ Helse Sør-Øst RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om planlegging og igangsetting av et pilotprogram for tykk- og endetarmskreft og bidra til at en pilot for screening av tykk- og endetarmskreft iverksettes i to helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. De nasjonale sekretariatsoppgavene skal tillegges Kreftregisteret. Helse Sør-Øst RHF får tilført 15,5 mill. kroner til investeringer og drift knyttet til første fase (pilot) i Kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd (Ny særreaksjonsordning) Høringsnotat om Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet er på høring til 1. februar Departementet vil komme tilbake til saken i Kap. 732, post 7x Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF Basisbevilgningen skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsetningene i spesialisthelsetjenesten. Midler til vedlikehold av og investeringer i bygg og utstyr inngår som en del av basisbevilgningen. Det vises til Prop. 1 S ( ) hvor det er signalisert stor usikkerhet knyttet til anslag for pensjonskostnader for 2011 og at regjeringen vil komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett Dette påvirker ikke øvrige styringskrav, herunder aktivitetskrav, i oppdragdokumentet. Helse Sør-Øst RHF skal i sum sette av minst 15 mill. kroner av den del av basisbevilgningen som brukes til forskning rettet mot samhandling med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, fordelt med hhv Helse Sør-Øst RHF minst 8 mill. kroner, Helse Vest RHF minst 3 mill. kroner, Helse Midt Norge RHF minst 2 mill. kroner og Helse Nord RHF minst 2 mill. kroner. Kap.. Tiltak for å øke aktiviteten innenfor poliklinisk radiologi Helse Sør-Øst RHF skal øke aktiviteten innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser, særlig innenfor CT og MR. Dette gjelder spesielt for pasienter hvor det er mistanke om svært alvorlig eller livstruende sykdom (jf. pasientrettighetsloven 2-2, 4. ledd) Basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF er i denne anledning styrket med 23,9 mill. kroner. Statsbudsjettets kap. 732 post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. og kap 2711 post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt er styrket for å ta høyde for aktivitetsøkningen. Kap. 732, post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning Kap. 732, post 77 er en overslagsbevilgning. Samlet utbetaling over posten skjer på grunnlag av registrert aktivitet. En aktivitet i tråd med Prop. 1 S ( ) og Innst. 11 S ( ) tilsier en utbetaling på kroner (tall i hele tusen kroner) til Helse Sør-Øst RHF. Beløpet er basert på en prognose fra regnskapstall fra juni 2010, og det er dette nivået som kan videreføres og økes i Samlet sett tar bevilgningen høyde for en vekst i poliklinisk aktivitet på om lag 4,5 pst. Bevilgningen legger til grunn en vekst på 5 pst. innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre tar bevilgningen høyde for økt aktivitet i forbindelse med tiltak for å øke aktiviteten innenfor poliklinisk radiologi. 10

11 Det skal innføres en ny finansieringsordning for poliklinisk radiologi fra 1. januar De regionale helseforetakene må påse at datasystemer mv. tilrettelegges innenfor gjeldende krav og tidsfrister. Helsedirektoratet vil koordinere dette på nasjonalt nivå. De regionale helseforetakene skal delta i det nasjonale koordineringsarbeidet i samsvar med de føringer og frister direktoratet setter. Kap 732, post 79 Raskere tilbake Helse Sør-Øst RHF kan disponere inntil 245,7 mill. kroner til tiltak under ordningen Raskere tilbake, av disse skal 7,6 mill. kroner benyttes til videreføring av utdanningskapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene. Den reelle aktiviteten innenfor ordningen vil avgjøre de endelige inntektene innenfor rammen. Utbetalingen vil skje a konto. Departementet vil vurdere a kontobeløpets størrelse i forhold til rapportert aktivitet innenfor ordningen. Dersom det er mindre behov for midler enn rammen for bevilgningen, vil departementet holde tilbake penger. I tillegg til rapportering i årlig melding, skal det rapporteres i ØBAK i henhold til avtalt mal på de ordinære midlene innen Raskere tilbake. For midlene til arbeidsmedisinske avdelinger skal Helse Sør-Øst RHF rapportere på bruken av midlene og effekten av tiltakene i årlig melding. Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet utvikle kompetanse og fagnettverk for å sikre at pasienter med Huntingtons sykdom får relevant tilbud i alle faser av sykdommen. Dette tilbudet må ses i sammenheng med tilbudet ved Senter for sjeldne diagnoser. Kap. 733, post 70 Behandlingsreiser til utlandet Det betales egenandel for voksne pasienter og barns ledsagere. Egenandelen er 102 kr per døgn. Egenandelen er omfattet av egenandelstak 2. Kap. 734, post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus Det skal avsettes 4,7 mill. kroner til videreføring av rusmestringsenhet ved følgende fengsler: Sarpsborg, Ullersmo, Bastøy, Trøgstad, Evjemoen, Halden, samt 0,9 mill. kroner til én ny rusmestringsenhet ved Skien fengsel. Det skal avsettes 1,9 mill. kroner til videreføring av forsøk med narkotikaprogram med domstolkontroll i Oslo. Det skal avsettes 0,96 mill. kroner til soningsenhet for de under 18 år. Det skal avsettes 8,5 mill. kroner til videreføring av Stifinnern. Kap. 781, post 79 Andre tilskudd (barn som pårørende) Det avsettes 5,5 mill. kroner til finansiering av nasjonalt kompetansenettverk ved Sørlandet sykehus HF for barn som pårørende. Det skal legges særlig vekt på formidling av kunnskap om tiltak for barn som pårørende som følges opp på en god måte i sykehus og kommuner. Helse Sør- Øst RHF er ansvarlig for at kompetansenettverket evalueres i Det avsettes 2,5 mill. kroner til videreføring av forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF og 1 mill kroner til videreføring av prosjekt om barn som pårørende ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Oslo universitetssykehus HF, Aker. Aktivitet Gjennom de aktivitetsbaserte finansieringssystemene gjøres deler av budsjettet avhengig av antall pasientbehandlinger og kompleksiteten i behandlingen. Prioriteringene som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som skal behandles og hva slags behandling den enkelte pasient skal gis, skal være uavhengige av de aktivitetsbaserte tilskuddene. Det er ikke ment at finansieringen gjennom de aktivitetsbaserte finansieringssystemene dekker hele kostnaden ved undersøkelse eller behandling. Derimot skal de aktivitetsbaserte tilskuddene sammen med basisbevilgningen legge grunnlag for gjennomføring av kravet til aktivitet. Det er avgjørende at regionale helseforetaket er seg dette bevisst for å kunne oppnå tilfredsstillende kostnadskontroll. Oppgave: 11

12 - Det øremerkede tilskuddet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte innen prosjektet Raskere tilbake skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Nasjonale strategier og handlingsplaner For 2011 gjelder følgende strategier for spesialisthelsetjenesten: Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre ( ) Nasjonal strategi for kreftområdet ( ) Nasjonal strategi for diabetesområdet ( ) Nasjonal strategi for KOLS-området ( ) Strategi for kvinners helse ( ) Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering ( ) Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer ( ) Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ) Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ) Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade ( ). Aksept og mestring nasjonal hivstrategi ( ) Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Det forutsettes at de regionale helseforetakene er kjent med innholdet i strategiene og at de legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet på de ulike områder. Særskilte satsingsområder 2011 Ventetider og fristbrudd Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp skal få fastsatt en individuell frist for når medisinsk forsvarlighet krever at en pasient senest skal få behandling eller utredning. Andelen fristbrudd i spesialisthelsetjenesten er for høy. Fristbrudd for rettighetspasienter kan ikke aksepteres. Kvalitet og pasientsikkerhet De regionale helseforetakene skal styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Det er et ledelsesansvar på alle nivå å ha oversikt over status på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten. Kvalitetsforbedring De regionale helseforetakene skal sikre en mest mulig likeverdig behandlingspraksis i tråd med nasjonale faglige retningslinjer. De regionale helseforetakene skal sikre at data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre gjøres tilgjengelige for bruk i tråd med formålet med registrene. Oppgave: - Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet med å tilrettelegge for bruk av mini-hta i helseforetakene (herunder utvikling av mini-hta skjema og nødvendige støttefunksjoner) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Helsedirektoratet. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning Det skal legges til rette for reell brukermedvirkning i lokalt utviklings- og omstillingsarbeid. Det bør sees hen til erfaringene fra Nasjonalt pilotsykehusprosjekt. Tjenestene må være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov. Det innebærer både fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet knyttet til kulturell og språklig forståelse. 12

13 Brukerundersøkelser gir verdifull informasjon om tjenestekvalitet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har ansvaret for nasjonale brukererfaringsundersøkelser. Pasientsikkerhet Det er et ledelsesansvar på alle nivå å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede hendelser. Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp ut fra et systemog læringsperspektiv. Antall uønskede hendelser skal reduseres. I januar 2011 starter den tre-årige nasjonale pasientsikkerhetskampanjen På vakt, jf (www.pavakt.no). Kampanjen skal legge grunnlaget for varige system og strukturer for og kompetanse innenfor pasientsikkerhet, og bidra til bedre pasientsikkerhetskultur. Oppgaver: - Helse Sør-Øst RHF skal sikre at alle virksomhetene deltar i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, På vakt, som starter i januar 2011, jf (www.pavakt.no). Første trinn i kampanjen vil være en basismåling av omfang av pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool. Det bes om en statusrapportering for helseforetakenes medvirkning i pasientsikkerhetskampanjen etter 1.tertial Helse Sør-Øst RHF skal ha en tertialvis gjennomgang av avviksrapporter fra underliggende helseforetak. Rapportene skal synliggjøre områder med forbedringsbehov, og presentere minst to områder hvor det er iverksatt tiltak til læring og forbedring. - Helse Sør-Øst RHF skal sikre at prøveordningen med pålegg om umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd er godt kjent i underliggende helseforetak, og helseinstitusjonene Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i regionen har avtaler med. - Oppfølging av tilsynsrapporter [ Dette vil sannsynligvis være mer konkretisert i seinere versjoner. ] Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tjenestene innen TSB skal være samordnet, tilpasset pasienter med sammensatte lidelser og sikre et sammenhengende behandlingsforløp, også ved øyeblikkelig hjelp og der behandling startes av ambulansetjenesten ved overdoser. Samordning med tjenestene innen psykisk helsevern er særskilt viktig. Tjenestene bør fortrinnsvis tilbys nær pasientenes bosted og i samarbeid med kommunale tjenester. Det skal etableres gode rutiner for samarbeid med kommunen under behandling, ved endt behandling og ved behandlingsavbrudd. Ved behandlingsavbrudd skal det etableres rutiner for hurtig reinntak i TSB dersom pasienten ønsker dette. Oppgaver: - Helse Sør-Øst RHF skal øke kapasiteten innen TSB. - Helse Sør-Øst RHF skal etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente av oppstart av behandling i samarbeid med kommunene. - Helse Sør-Øst RHF skal iverksette tiltak for å øke andelen pasienter som fullfører TSB - Helse Sør-Øst RHF skal sikre at helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenheter er tilknyttet DPS/ruspoliklinikk, og at innsatte ved rusmestringsenhetene i løpet av oppholdet blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig helsehjelp for rusmiddelavhengighet. Psykisk helsevern Pasienter/brukere skal få tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for mestring og et normalt liv. Tilbudet skal gis på kommune- eller DPS- nivå der dette er forsvarlig. Det er et mål at DPS skal ha nødvendige akuttfunksjoner slik at alle henvendelser kan rettes dit uavhengig av tid 13

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF Styringsdokument 2007 St. Olavs Hospital HF Stjørdal 19. februar 2007 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF

Oppdragsdokument 2015. Helse Nord RHF Oppdragsdokument 2015 Helse Nord RHF Oppdatert: 7.1.2015 1. Innledning Helse- og omsorgsdepartementet stiller i oppdragsdokumentet til disposisjon de midlene Stortinget har bevilget for 2015. Helse Nord

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer