MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006"

Transkript

1 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Hovard Sjursen for Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0023/06 06/00238 REFERATER SAKSLISTE 0024/06 06/00040 Unntatt offentlighet SØKNAD OM OMSORGSLØNN /06 06/00039 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV RÅDGIVNINGSTJENESTEN FOR GRAVIDE I FINNMARK, SØKNAD FRA AMATHEA 0026/06 06/00100 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 0027/06 06/00029 FORSLAG OM ENDRING AV AVGIFTSREGLEMENTET FOR RENOVASJON 0028/06 06/00086 SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER /06 06/00130 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL TANNHELSEPLAN /06 06/00215

2 BUDSJETTREGULERING TERTIALMELDING INNSTILLING FRA FORMANNSKAPET Sak 0028/06 og 0030/06 vil bli utlevert på møtet. Breivikbotn, 10. mars 2006 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00238 Sak 0023/06: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 06/ ADM/SAADM/SM /06 VEFIK REGNSKAP INTERKOMMUNALT OLJEVERNBEREDSKAP, FRA HAMMERFEST KOMMUNE 2) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Helse Nord INVITASJON TIL Å FORESLÅ FOLKEVALGTE SOM KANDIDATER TIL STYRET FOR HELSE FINNMARK HF 3) 05/ TEK/TEKADM/GJ M /06 Avdelingsingeniør Geir Johansen HASVIK KOMMUNES UTTALELSE I FORBINDELSE MED HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN GJENNOMFØRING AV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE 4) 06/ ADM/SAADM/SM N /06 Det Kongelige Samferrdselsdep SVAR PÅ BREV FRA ORDFØRER 5) 06/ ADM/SAADM/SM /06 Deanu gielda- Tana kommune SVAR- OPPROP TIL STØTTE FOR REDNINGSSELSKAPET 6) 06/ ADM/SAADM/SM 026

4 001042/06 Loppa Kommune SYKEHUSDEBATTEN I VEST FINNMARK 7) 06/ ADM/SAADM/GAI C /06 Hasvik Menighet HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD 8) 06/ ADM/SAADM/GAI S /06 Norges vassdrags- og energidirektorat HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERING AV VINDKRAFT BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karen Mauseth Arkiv: 223 F50 Arkivsaksnr.: 06/00040 Unntatt offentlighet 5A Sak 0024/06: SØKNAD OM OMSORGSLØNN 2006

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karen Mauseth Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 06/00039 Sak 0025/06: SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV RÅDGIVNINGSTJENESTEN FOR GRAVIDE I FINNMARK, SØKNAD FRA AMATHEA Faglig tilråding: På denne bakgrunn fremmes følgende faglig tilråding til formannskapet: Hasvik kommune innvilger et driftstilskudd på kr 2000,- til stiftelsen Amathea, rådgivningstjeneste for gravide i Finnmark. Driftstilskuddet belastes budsjett ansvarsområde: Helsestasjon. Saksutredning: SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV RÅDGIVNINGSTJENESTEN FOR GRAVIDE I FINNMARK, SØKNAD FRA AMATHEA Saksbehandler: Karen E Mauseth Dok: Søknad om driftstilskudd av rådgivningstjenesten for gravide i Finnmark datert Amathea årsregnskap for Saksopplysninger og vurdering: Lov om svangerskapsavbrudd. Jfr. strl Jfr. tidligere lov 11 nov 1960 nr Samfunnet skal så langt råd er sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Som et ledd i dette arbeidet skal samfunnet sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskaper om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, for derved å skape en ansvarsbevisst holdning til disse spørsmål slik at antallet svangerskapsavbrudd blir lavest mulig. Endret ved lov 16 juni 1978 nr Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg. Finner kvinnen, etter at hun har fått tilbud om informasjon m.v. som nevnt og veiledning etter 5 annet ledd første punktum, at hun likevel ikke kan gjennomføre svangerskapet, tar hun selv den endelige avgjørelse om svangerskapsavbrudd såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

7 Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når a) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom; b) svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon; c) det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet; d) hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven , eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven og 199; eller e) hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde. Etter utgangen av attende svangerskapsuke kan et svangerskap ikke avbrytes med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det. Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, kan tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis. Endret ved lover 16 juni 1978 nr. 66, 11 aug 2000 nr. 76. Organisasjon opplyser at de oppfyller abortlovens 1 og 2 som går ut på tilby profesjonell rådgivning til de som er blitt gravid uten å planlegge dette. Og rådgivningen går ut på å gi kvinnen/paret et bredest mulig beslutningsgrunnlag for det valget hun/de skal ta. I Hasvik kommune har en stor utfordring med å få besatt helsesøster stillingen. Hasvik kommunen har en samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, hvor Hasvik kommune mottar jordmortjeneste en gang per måned hele året (12 ganger per år). Omfang/innhold i jordmordtjenesten er: svangerskapskontroll, etterkontroll etter fødsel, fødselsforberedende kurs, hjemmebesøk etter fødsel. Amathea tjenester er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, de tilbyr tjenester til de som er blitt gravide uten å planlegge dette, her kan de motta profesjonell rådgivning. BREIVIKBOTN, Karen Mauseth Kst pleie og omsorgsleder

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Humstad Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 06/00100 Sak 0026/06: PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner Hasvik kommune sitt program for bruk av midler til den kulturelle skolesekken. Planen gjelder for skoleåret Saksutredning: Vedlegg: Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken 2005/2006 Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing på formidling av profesjonelle kultur- og kunstopplevelser til elever i grunnskolen i Norge. Styringsdokumentet for den kulturelle skolesekken er St.melding 38 ( ). Hasvik kommune mottar årlig et øremerket tilskudd fra Finnmark fylkeskommune knyttet opp mot den kulturelle skolesekken. Hasvik kommune har for skoleåret fått tilsagn om kroner i fylkeskommunal støtte. Fylkeskommunen forutsetter at midlene brukes på en måte som gir elever i grunnskolen lettere tilgang til, kjennskap til og et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Innholdet skal være mest mulig representativt med henhold til seks kunstuttrykk: 1) musikk, 2) scenekunst, 3) visuell kunst, 4) film, 5) litteratur og 6) kulturarv. Tilskuddet skal brukes til mer kunst og kultur til hver elev i grunnskolen. Tilskuddet skal ikke anvendes til administrasjon. Den lokale planen for bruk av tilskuddet til den kulturelle skolesekken må fastsettes politisk. Hasvik kommune sitt program for den kulturelle skolesekken for innevære skoleår, tilfredsstiller de forutsetninger som er lagt til grunn for anvendelse av tilskudd. Det planlagte programmet gir elevene i kommunen tilbud om kultur- og kunstopplevelser knyttet opp mot de nevnte kunstuttrykkene. Aktivitetene og innslagene i programmet er planlagt med utgangspunkt i skolenes ønsker og behov. BREIVIKBOTN, Anders Humstad Pedagogisk rådgiver

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 05/00027 Sak 0027/06: FORSLAG OM ENDRING AV AVGIFTSREGLEMENT FOR RENOVASJON Faglig tilråding: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommune vedtar med hjemmel i forskrift for innsamling av forbruksavfall 1 punkt. 2, 2 punkt. 3, 3 og 4 punkt. 5, at det innføres to typer tvungen renovasjonsavgift i kommunen. For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall. Ordinær renovasjon (for alle boenheter) og fritidsrenovasjon (alle fritidsboliger og hytter innenfor området som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall). Det vil ikke være grunnlag for å søke fritak for renovasjon innenfor dette området, med mindre boligen gjøres ubeboelig. Det vil si at strømtilførsel kuttes, vann og avløps tilførsel kuttes og pipe plomberes.. Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Fritidsrenovasjon kan kun gis til fritidsboliger og hytter. Det kan ikke gis fritidsrenovasjon til en fraflyttet helårsbolig med mindre boenheten er bruksendret til fritidsbolig etter plan og bygningsloven og registrert som fritidsbolig i GAB. Saksutredning: Innbyggere i Hasvik kommune har i dag muligheten til å søke fritak for renovasjonsavgift. Vurderingen av hvem som kvalifiserer til å få fritak fra denne skjer på utelukkende skjønsmessig basis. Problemet med denne praksisen er at det fører til forskjelsbehandling. Teknisk etat foreslår derfor at avgiftsreglementet for renovasjon endres slik. Man innfører to typer tvungen renovasjonsavgift for eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall. Ordinær renovasjon ( for alle boenheter ) og fritidsrenovasjon (for alle fritidsboliger og hytter innenfor området som omfattes av kommunal innsamling av forbruksavfall).

10 Det vil ikke være grunnlag for å søke fritak for renovasjon innenfor dette området med mindre boligen gjøres ubeboelig. Det vil si at strømmtilførsel kuttes, vann og avløps tilførsel kuttes og pipe plomberes. Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser som i dag: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger utgjør kr 1.200,- pr. år. Fritidsrenovasjon kan kun gis til fritidsboliger og hytter. Det kan ikke gis fritidsrenovasjon til en fraflyttet helårsbolig med mindre boenheten er bruksendret til fritidsbolig etter plan og bygningsloven og registrert som fritidsbolig i GAB. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: G40 Arkivsaksnr.: 06/00130 Sak 0029/06: HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL TANNHELSEPLAN Faglig tilråding: Hasvik kommune konstaterer at plangruppen ikke har prioritert tiltak i perioden for å møte problemet som vil oppstå dersom leieforholdet til privat innleid tannlege i Hasvik kommune opphører. Hasvik formannskap ber om at dette blir innarbeid i planen. Dokumenter i saken: Forslag til Tannhelseplan Saksutredning: Forslaget til tannhelseplan er utarbeidet av en plangruppe med utgangspunkt i mandatet gitt av fylkesutvalget i Finnmark i sak 5/2005. I saken om prosessbeskrivelsen ble det påpekt at det var viktig å være proaktiv i forhold til de ulike planprosesser som skjer med hensyn til innhold og organisering av tannhelsetjenesten i Norge. Det har videre vært aktuelt å se nærmere på spesielle utfordringer som er knyttet til begrepet folkehelse, hvor i ligger fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelsesjefen i Finnmark fylkeskommune har ledet planarbeidet. Plangruppen har betått av de tre overtannlegene og representanter fra tillitsvalgte. Planen gir en beskrivelse av dagens målgrupper og tjenestetilbud. Det er foretatt en vurderingav nåværende og fremtidig behov for tjenester og hovedutfordringer som tannhelsetjenesten i Finnmark står overfor. Planen foreslår en del tiltak som kan sikre videreføring av distrikts- inndelingen i planperioden. Klinikkstrukturen foreslås endret i forhold til dagens struktur ved sammenslåing av tannhelseklinikkene i Tana, Seida og Varangerbotn. Ny tannklinikk i Kirkenes planlegges etablert og opprustning evt flytting av tannklinikken i Vardø. Det er laget en prioritert rekkefølge på tiltakene i hht fylkeskommunens økonomiplan og en del av de store investeringene vil måtte skyves frem i tid. Det er ikke lagt opp til representasjon av brukergrupperne i plangruppen, men brukerinteressene er ivaretatt gjennom brukerundersøkelser. Høringsfrist for forslaget til ny tannhelseplan er satt til 20. mars Det endelige utkastet med innarbeidede høringsuttalelser blir lagt frem for fylkestinget i Finnmark for politisk behandling i juni Fylket er delt inn i tre tannhelsedistrikt, med til sammen 20 tannklinikker og en teknisk serviceavdeling. Hvert distrikt ledes av en overtannlege som er ansvarlig for gjennomføringen av det offentlige tannhelsearbeidet i distriktet. Faglige og administrative lederoppgaver er delegert overtannlegene. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for samtlige stillinger.

12 Det er i dag ansatt: 39 tannleger 3 overtannleger (arbeider som klinikere) 1 tannhelsesjef 64 tannhelsesekretærer(assisterer tannlegen, forestår klinikkregnskap, ekspedisjonsarbeid m.v.) 1 IT konsulent i 60 % stilling 1 dentalingeniør 1 spesialist i oralkirurgi Hammerfest 1 sepsialist i kjeveortopedi Kirkenes 5 tannlegestillinger var ubesatt høsten Dette gjelder ved tannklinikkene i Lakselv, Karasjok, Øksfjord, Vardø og Hasvik. I Hasvik har FFk siden 2004 leid tjenester fra en privat tannlege; en pensjonist som har arbeidet 38 år for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Tannhelseplanens kap. 6 foreslår til sammen 9 ulike tiltak for årene i prioritert rekkefølge, ingen av disse tiltakene omhandler tannhelsetjensten i Hasvik kommune. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0011/05 05/00058 ORIENTERING FRA FIRMA ALFRED BERG OM EVENTUELL SALG AV AKSJER I HAMMERFEST ENERGI AS Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Keth Olsen for Torunn Pettersen Hans P. Rasmussen for Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/27 Unntatt offentlig ofl 13 OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/05 05/00271 MØTE MED VINDKRAFT NORD AS Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT

KONSEKVENSUTREDNING GOLIAT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10. Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 31.05.2005 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 16.03.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 10/10 Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 27.04.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer