3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV)... 1"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2005/EØS/30/ /EØS/30/ /EØS/30/ /EØS/30/ /EØS/30/ /EØS/30/ /EØS/30/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3829 Mærsk/PONL) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3832 MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3849 IPR/Mitsui/Calpine UK) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble NC Numericable) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3776 Vodafone/Oskar Mobile) Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3788 Nordic Capital/Outokumpu Copper Products)

2 2005/EØS/30/08 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3800 BC Partners/Dometic) /EØS/30/09 Statsstøtte Sak nr. C 53/2003 Belgia /EØS/30/10 Statsstøtte Sak nr. C 1/2005 Frankrike /EØS/30/11 Statsstøtte Sak nr. C 13/2005 Det forente kongerike /EØS/30/12 Melding om kvalifikasjonsbevis for tannleger og spesialisttannleger /EØS/30/ /EØS/30/14 Melding om betegnelser på kvalifikasjoner innen medisinske spesialiteter og om kvalifikasjonsbevis Melding om betegnelser på eksamensbevis for allmennpraktiserende leger i samsvar med artikkel 41 i direktiv 93/16/EØF /EØS/30/15 Melding om yrkestitler for sykepleiere i alminnelig sykepleie Domstolen Fortsetter på siste side...

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV) 2005/EØS/30/01 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 6. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der de danske foretakene Carlsberg A/S ( Carlsberg ) og Dansk Landbrugs Grovvareselskap a.m.b.a. ( DGG ) ved kjøp av aktiva overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det danskbaserte foretaket Sejet Planteforaedling I/S ( Sejet ), i dag kontrollert av DLG. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Carlsberg: produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av øl og leskedrikker, DLG: fôrvarebedrift som hovedsakelig leverer fôrvarer, såkorn, gjødsel, og plantevernmidler til danske landbrukere, Sejet: kommersiell plantedyrking, forskning på og utvikling av ulike sorter hvete, havre, korn, raps og mais for landbruket. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 144 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3763 Carlsberg/DLG/Sejet JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

4 Nr. 30/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3829 Mærsk/PONL) 2005/EØS/30/02 1. Kommisjonen mottok 9. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det danske foretaket A.P. Møller Mærsk A/S ( Mærsk ) ved et offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Royal P&O Nedlloyd N.V. ( PONL ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Mærsk: containerskipsfart, containerhavntjenester, havnetransport, tankskipdrift, logistikk, olje- og gassutvinning, lufttransport, skipsbygging, drift av supermarkeder, PONL: containerskipsfart, containerhavntjenester, logistikk, lufttransport. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 147 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3829 Mærsk/PONL, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3832 MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest) 2005/EØS/30/03 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 6. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der investeringsfond kontrollert av MatlinPatterson L.P. ( MatlinPatterson, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av aktivaene til det franske foretaket Matussière & Forest ( Samlet kalt Matussière Assets, Frankrike). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: MatlinPatterson: investeringsgruppe som investerer i foretak i økonomiske vanskeligheter med henblikk på å skaffe seg kontroll over reorganiseringsprosessen, Matussière Assets: produksjon og salg av publikasjonspapir. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 144 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3832 MatlinPatterson L.P./Matussière & Forest, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

6 Nr. 30/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3849 IPR/Mitsui/Calpine UK) 2005/EØS/30/04 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket IPM Eagle LLP ( Eagle ), som kontrolleres av det britiske foretaket International Power plc ( IPR ) og det japanske foretaket Mitsui & Co., Ltd ( Mitsui ) i fellesskap, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Saltend Cogeneration Company Limited og Calpine UK Operations Limited ( Target Companies, Det forente kongerike) i sin helhet. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Eagle: generering av elektrisitet, Target Companies: generering av elektrisitet i Det forente kongerike. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 142 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.3849 IPR/Mitsui/Calpine UK, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/5 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble - NC Numericable) 2005/EØS/30/05 Kommisjonen vedtok 4. mars 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3609. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex). Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3776 Vodafone/Oskar Mobile) 2005/EØS/30/06 Kommisjonen vedtok 25. mai 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3776. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

8 Nr. 30/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3788 Nordic Capital/Outokumpu Copper Products) 2005/EØS/30/07 Kommisjonen vedtok 30. mai 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3788. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex). Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3800 BC Partners/Dometic) 2005/EØS/30/08 Kommisjonen vedtok 1. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3800. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/7 Statsstøtte Sak nr. C 53/2003 (tidl. NN 62/2003) Belgia 2005/EØS/30/09 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til omstruktureringsstøtte til foretaket ABX Logistics, se EUT C 142 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Energy and Transport Directorate A General Affairs and Resources Rue de la Loi 200 B-1049 Brussel Faks: +32 (0) Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at vedkommendes identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis. Statsstøtte Sak nr. C 1/2005 (tidl. N 426/2004) Frankrike 2005/EØS/30/10 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til omstruktureringsstøtte til foretaket Euromoteurs, se EUT C 137 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition State aid Registry B-1049 Brussel Faks: +32 (0) Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at vedkommendes identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

10 Nr. 30/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Sak nr. C 13/2005 (tidl. NN 86/2004) Det forente kongerike 2005/EØS/30/11 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til granskning av foretaket Shetland Leasing and Property Developments Ltd, se EUT C 141 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Fisheries DG FISH/D/3 Legal Issues B-1049 Brussel Faks: +32 (0) Merknadene vil bli oversendt til Det forente kongerike. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at vedkommendes identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/9 Melding om kvalifikasjonsbevis for tannleger og spesialisttannleger 2005/EØS/30/12 Rådsdirektiv 78/686/EØF av 25. juli 1978 om gjensidig godkjennelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for tannleger, herunder tiltak for å lette den faktiske utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, endret ved direktiv 2001/19/EF, og særlig direktivets artikkel 23a, fastsetter at medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis på det område direktivet omhandler, og at Kommisjonen skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i Den europeiske unions tidende med de betegnelser som medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle utdanningskrav, og eventuelt for den tilhørende yrkestittelen. Italia og Den tsjekkiske republikken har meddelt endringer i betegnelsene på utdanningskrav for tannleger, og Hellas og Italia har meddelt endringer i betegnelsene på utdanningskrav for spesialisttannleger. Listen i vedlegget til direktiv 78/686/EØF må derfor endres. I vedlegg A til direktiv 78/686/EØF, endret ved direktiv 2001/19/EF og nylig ved vedlegg II til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endringer: 1. betegnelsen på eksamensbeviset som ledsager kvalifikasjonen for Italia skal være: Diploma di abilitazione all esercizio della professione di odontoiatra, 2. betegnelsen på diplomet for Den tsjekkiske republikken skal være: Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, MDDr.). I vedlegg B til direktiv 78/686/EØF, endret ved direktiv 2001/19/EF og nylig ved vedlegg II til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endringer: 1. under 1. Ortodonti skal angivelsen for Italia være: Diploma di specialista in Ortognatodonzia, tildelt av Università, 2. under 2. Oralkirurgi skal angivelsen for Hellas være: Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (inntil 31. desember 2002), 3. under 2. Oralkirurgi skal angivelsen for Italia være: Diploma di specialista in Chirurgia Orale, tildelt av Università.

12 Nr. 30/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Melding om betegnelser på kvalifikasjoner innen medisinske spesialiteter og kvalifikasjonensbevis 2005/EØS/30/13 Rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, nylig endret ved direktiv 2001/19/EF, særlig direktivets artikkel 42a, fastsetter at medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis på det område direktivet omhandler. Kommisjonen skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i Den europeiske unions tidende med de betegnelser som medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle utdanningskrav, og eventuelt for den tilhørende yrkestittelen. Luxembourg, Spania, Tyskland, Slovakia og Kypros har meddelt endringer i betegnelser på listen over titler på utdanninger innen medisinske spesialiteter for disse medlemsstatene. Tyskland har meddelt en endring i kvalifikasjonsbeviset for leger. I vedlegg C til direktiv 93/16/EØF, endret ved direktiv 2001/19/EC og sist ved vedlegg II til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endringer: 1. under geriatri skal angivelsen for Luxembourg lyde: Gériatrie, 2. under immunologi og transfusjonsmedisin skal angivelsen for Luxembourg lyde: Immunologie, 3. under overførbare sykdommer skal angivelsen for Luxembourg lyde: Maladies contagieuses, 4. under fysikalsk medisin og rehabilitering skal angivelsen for Spania lyde: Medicina física y rehabilitación, 5. under ortopedisk kirurgi skal angivelsen for Spania lyde: Cirurgía ortopédica y traumatología, 6. under plastikkirurgi skal angivelsen for Spania lyde: Cirugía plástica, estética y reparadora, 7. under arbeidsmedisin skal angivelsen for Spania lyde: Medicina del trabajo, 8. under generell kirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: (Allgemeine) Chirurgie, 9. under barnesykdommer skal angivelsen for Tyskland lyde: Kinder- und Jugendmedizin, 10. under ortopedisk kirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: Orthopädie (und Unfallchirurgie), 11. under diagnostisk radiologi skal angivelsen for Tyskland lyde: (Diagnostische) Radiologie,

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/ under medisinsk mikrobiologi skal angivelsen for Tyskland lyde: Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie, 13. under klinisk kjemi skal angivelsen for Tyskland lyde: Laboratoriumsmedizin, 14. under plastikkirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: Plastische (und Ästhetische) Chriurgie, 15. under thoraxkirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: Thoraxchirurgie, 16. under karkirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: Gefäßchirurgie, 17. under hjertesykdommer skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie, 18. under fordøyelsessykdommer skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie, 19. under revmatologi skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie, 20. under blodsykdommer skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie, 21. under endokrinologi skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie, 22. under gastroenterologisk kirurgi skal angivelsen for Tyskland lyde: Visceralchirurgie, 23. under nyresykdommer skal angivelsen for Tyskland lyde: Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie, 24. under klinisk biologi skal angivelsen for Slovakia lyde: laboratórna medicína, 25. under gastroenterologisk kirurgi skal angivelsen for Slovakia lyde: gastroenterologická chirurgia, 26. under samfunnsmedisin skal angivelsen for Slovakia lyde: verejné zdravotníctvo, 27. under akuttmedisin skal angivelsen for Slovakia lyde: úrazová chirurgia/urgentná medicína, 28. under arbeidsmedisin skal angivelsen for Slovakia lyde: pracovné lekárstvo,

14 Nr. 30/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende under onkologi skal angivelsen for Kypros lyde: Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία. I vedlegg A til direktiv 93/16/EØF, endret ved direktiv 2001/19/EF og sist ved vedlegg II til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endringer: 1. under bevis som ledsager kvalifikasjonen oppheves angivelsen for Tyskland 1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum, 2.-.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/13 Melding om betegnelser på eksamensbevis for allmennpraktiserende leger i samsvar med artikkel 41 i direktiv 93/16/EØF 2005/EØS/30/14 Rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og særlig direktivets artikkel 41, fastsetter at medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak de har truffet i henhold til artikkel 30. Kommisjonen skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i Den europeiske unions tidende med de betegnelser som medlemsstaten har fastsatt for aktuelle diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis, og eventuelt for den tilhørende yrkestittelen. Luxembourg og Kypros har meddelt endringer på listen over betegnelser på diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende C 393/4 av 31. desember I listen over betegnelser på diplomer, eksamensbevis eller andre kvalifikasjonsbevis for allmennpraktiserende leger, offentliggjort i samsvar med artikkel 41 i rådsdirektiv 93/16/EØF, sist endret ved vedlegg II til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endringer: oppføringen for Luxembourg under 1. Betegnelser på diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis skal lyde: Diplôme de formation spécifique en médicine générale, oppføringen for Kypros under 1. Betegnelser på diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis skal lyde: Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

16 Nr. 30/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Melding om yrkestitler for sykepleiere i alminnelig sykepleie 2005/EØS/30/15 Rådsdirektiv 77/452/EØF av 27. juni 1977 om gjensidig godkjennelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis for sykepleiere i alminnelig sykepleie, herunder tiltak som skal lette den faktiske utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester, nylig endret ved direktiv 2001/19/EF, og særlig artikkel 18a i direktiv 77/452/EØF, fastsetter at medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis på det område direktivet omhandler. Kommisjonen skal offentliggjøre en hensiktsmessig melding i Den europeiske unions tidende med de betegnelser som medlemsstatene har fastsatt for de aktuelle utdanningskrav, og eventuelt for den tilhørende yrkestittelen. Tyskland har meddelt en endring av yrkestittelen for sykepleiere i alminnelig sykepleie for denne medlemsstaten. I artikkel 1 nr. 2 i direktiv 77/452/EØF, endret ved direktiv 2001/19/EF og sist ved til akten om tiltredelsesvilkårene for Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske unions grunnlag, gjøres følgende endring: oppføringen for Tyskland skal lyde: Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 18. årgang 9.6.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 18. årgang 9.6.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4749 PSB/Ovako) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4749 PSB/Ovako) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 14. årgang 16.8.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 13. årgang 6.7.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6

2014/EØS/30/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7249 CVC/Parexgroup)... 6 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 30 21. årgang 22.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 45 13. årgang 7.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 27 10. årgang 29.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 64 ISSN 1022-9310. 16. årgang 3.12.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 64 ISSN 1022-9310. 16. årgang 3.12.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 64 16. årgang 3.12.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 9. årgang

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 15. årgang 21.2.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 15. årgang 17.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 2 ISSN 1022-9310. 20. årgang 10.1.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 2 20. årgang 10.1.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.11.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 70 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.11.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 70 21. årgang 27.11.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 8. årgang 7.6.2001 4. Den rådgivende

Detaljer