Notater. Dag Roll-Hansen. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 99/40 Notater 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater. Dag Roll-Hansen. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 99/40 Notater 2000"

Transkript

1 99/40 Notater 2000 Dag Roll-Hansen Notater Samordnet levekårsundersøkelse tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

2 )RURUG 6DPRUGQHWOHYHNnUVXQGHUV NHOVHWYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQHUGHQWUHGMHnUJDQJHQPHG GDWDLQQVDPOLQJL6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnVQ\HRSSOHJJIRUOHYHNnUVUHODWHUWHXQGHUV NHOVHU 6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnVVHNVMRQIRUOHYHNnUVVWDWLVWLNNKDUY UWRSSGUDJVJLYHUIRUHQGHODY XQGHUV NHOVHQ+HOVHKDUY UWKRYHGWHPDLGHQQHGHOHQ,WLOOHJJKDUXQGHUV NHOVHQEHVWnWWDY VS UVPnORPXOLNHWHPDIUDHNVWHUQHRSSGUDJVJLYHUH'HQHNVWHUQHILQDQVLHULQJHQKDURJVn JMRUWGHWPXOLJnXWYLGHXWYDOJHWDYSHUVRQHUVRPXQGHUV NHOVHQEDVHUHUVHJSn 9HGVHNVMRQIRULQWHUYMXXQGHUV NHOVHUL6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnKDU%HULW6YDQ H+DIVWDGY UW DQVYDUOLJIRUGHQHOHNWURQLVNHEHKDQGOLQJHQDYGDWD.DUL*U KROWKDUKDWWDQVYDUHWIRU NRQWDNWHQPHGLQWHUYMXHUQHRJ$QQH.DWKULQH-HUQEHUJYDUDQVYDUOLJIRUOD\RXWSn VS UUHVNMHPDHWRPKHOVH6HNVMRQIRUGDWDUHJLVWUHULQJKDUY UWDQVYDUOLJIRUGHQRSWLVNH OHVLQJHQDYVNMHPDHQH'DJ5ROO+DQVHQKDUSODQODJWRJNRRUGLQHUWDUEHLGHWPHG LQQVDPOLQJHQDYGDWD$YVQLWWHWRPNRGLQJDYVRVLR NRQRPLVNVWDWXVHUVNUHYHWDY7URQG $ULOG<GHUVERQG

3 7DOOUHNNHQOHUDYRVVRJYLOIRUNODUHDOW 'HQKDUNMHYHUDYMHUQRJWHQQHUVRPGHWNOLUUHUL 9LVS URJYLVS URJWDOOHQHVYDUHU 0HQLNNHRPILROLQHQHHOOHURPO\NNHQPHOORPWRDUPHU 'DKRVWHUGHWSnVNMHUPHQXNODUWVS UVPnO 6S ULJMHQ 5ROI-DFREVHQ

4 ,QQKROG 6$025'1(7Ã/(9(.c5681'(56.(/6(Ã79(5561,77681'(56.(/6(1 879$/*Ã2*Ã'(/879$/*,116$0/,1*60(72'( )(/7$5%(,'(7,QWHUYMXXQGHUV NHOVHQ 'HWSRVWDOHWLOOHJJHW )5$)$//Ã,Ã,17(59-881'(56.(/6(1 879$/*66.-(9+(7 879$/*69$5,$16 ('%$66,67(57Ã,17(59-8,1*,116$0/,1*6)(,/Ã2*Ã%($5%(,',1*6)(,/ 20Ã.2',1*Ã$9Ã626,2.2120,6.Ã67$786 )LJXUHU ),*85Ã+29('879$/*'(/879$/*Ã2*Ã7,//(**6879$/*Ã,Ã/(9(.c5681'(56.(/6(1à ),*85Ã69$5,11*$1*Ã)25Ã+29('879$/*(7à ),*85ÃÃ69$5,11*$1*Ã)25Ã7,//(**6879$/*(7Ã/2.$/(Ã,17(59-8(5( ),*85Ã69$5,11*$1*Ã)25Ã7,//(**6879$/*(7Ã6(175$/7Ã,17(59-8( DEHOOHU 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã+(/(Ã879$/*(7 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã+29('879$/*(7 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã7,//(**6879$/*(7 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã)58.7%$5+(76879$/*(7 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã201,%86879$/*(7 7$%(//Ã1..(/7$//Ã)25Ã3267$/7Ã7,//(** 7$%(//Ã$1'(/Ã7(/()212*Ã%(6.6,17(59-8Ã)25Ã/(9(.c562*Ã201,%86879$/*(73526(17 9HGOHJJ œ,qirupdvmrqveuhywlouhvsrqghqwhqh œ,qvwuxnvrjwloohjjvlqvwuxnv œ.ruw œ 6S UUHVNMHPDWLOKRYHGXWYDOJXWVNULIWDYLQWHUYMXSURJUDPPHW œ 6S UUHVNMHPDWLOWLOOHJJVXWYDOJXWVNULIWDYLQWHUYMXSURJUDPPHW œ 3RVWDOWWLOOHJJ

5 6DPRUGQHWOHYHNnUVXQGHUV NHOVHWYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQ 6DPRUGQHWOHYHNnUVXQGHUV NHOVHWYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQKDUWRKRYHGGHOHU 8QGHUV NHOVHQEHVWnUDYHQLQWHUQWILQDQVLHUWGHOKYRUKRYHGWHPDKDUY UWKHOVH,WLOOHJJ EHVWnUGHQDYHQHNVWHUQWILQDQVLHUWGHOKYRUXOLNHRSSGUDJVJLYHUHGHOWDUPHGVS UVPnOVRPL KRYHGVDNNQ\WWHUVHJWLOnUHWVOHYHNnUVWHPD2SSGUDJVJLYHUQHVWnUEDNHQYHVHQWOLJGHODY VS UVPnOHQHVRPHUUHODWHUWWLODUEHLG +RYHGIRUPnOHWPHGWYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQHUDWGHQRYHUWLGVNDOGHNNHDOOHYLNWLJH OHYHNnUVRPUnGHU+RYHGWHPDHWLKYHUXQGHUV NHOVHYLOGHUIRUURWHUHIUDnUWLOnUHWWHUHQ EHVWHPWSODQ6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnV6HNVMRQIRUOHYHNnUVVWDWLVWLNNHUDQVYDUOLJIRU XWIRUPLQJHQDYVS UVPnOHQHVRPLQQJnULGHQLQWHUQWILQDQVLHUWHGHOHQDY WYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQ 6DPWLGLJHUXQGHUV NHOVHQODJWRSSVOLNDWHNVWHUQHRSSGUDJVJLYHUHNDQEHWDOHIRU WLOOHJJVVS UVPnO'HWWHEHW\ULSUDNVLVDWXQGHUV NHOVHQHUVDPNM UWPHG6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnV RPQLEXVXQGHUV NHOVHQU2SSGUDJVJLYHUHVRPGHOWDUInULWLOOHJJWLOGDWDILOHUPHGVLQHHJQH VS UVPnOWLOJDQJWLO6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnVVS UVPnO'HWJM UGHWVSHVLHOWLQWHUHVVDQWnGHOWD IRURSSGUDJVJLYHUHVRPDUEHLGHULQQHQIRUIHOWVRPIDOOHUVDPPHQPHGWHPDHQHVRP WYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHQVHWWHUIRNXVSnIUDnUWLOnU 'HQRSSGUDJVILQDQVLHUWHGHOHQDYnUHWVWYHUUVQLWWVXQGHUV NHOVHKDUKDWWI OJHQGH RSSGUDJVJLYHUHRJWHPD 2SSGUDJVJLYHU.RQWDNWSHUVRQ 7HPD 6RVLDORJKHOVHGHSDUWHPHQWHW /LVH$+DXJH 3RVWDOWWLOOHJJ6) )RUHE\JJLQJVRJXWYLNOLQJVDYGHOLQJHQ 6RVLDORJKHOVHGHSDUWHPHQWHW +HOVHDYGHOLQJHQ -DQ7YHGW,QWHUYMXDYWLOOHJJVXWYDOJ RPKHOVH 1RUJHVNRPPXQDORJVRVLDOK JVNROH $VEM UQ-RKDQQHVHQ 6RVLDOGHOWDNLQJDUEHLG RJPDUJLQDOLVHULQJ,QVWIRUVRVLRORJLRJVDPIXQQVJHRJUDIL.DULQ:LGHUEHUJ 2PWUHWWKHW 8QLYHUVLWHWHWL2VOR 6LQWHI8QLPHG6HNVMRQIRU )LQQ(JLO6NMHOGHVWDG 3UHYHQVMRQVEUXN HSLGHPLRORJLVNIRUVNQLQJ.RPPXQDORJ5HJLRQDOGHSDUWHPHQWHW.5'RJ :HQFKH,UHQH7KRPVHQ.5'RJ <UNHVKLVWRULHRJ DUEHLGVYLONnU,QVWLWXWWIRUVDPIXQQVIRUVNQLQJ,6) %HQWH$EUDKDPVHQ,6) 66%6HNVMRQIRUVDPIHUGVHOVRJ 7RP*UDQVHWK 5HLVHYDQHU UHLVHOLYVVWDWLVWLNN 6WDWHQVWREDNNVVNDGHUnG 5LWD/LOO/LQGEDN 5 \NHYDQHU,QVWLWXWWIRURUDONLUXUJL8QLYHUVLWHWHWL 7URQG%HUJH 7DQQLPSODQWDWHU %HUJHQ &HQWHUIRU+HOVHWMHQHVWHIRUVNQLQJRJ 6RFLODOSROLNN2GHQVH8QLYHUVLWHWHW,YDU6 QE.ULVWLDQVHQ %HWDOLQJVYLOOLJKHWIRU EHKDQGOLQJ

6 7DEHOO1 NNHOWDOOIRUKHOHXWYDOJHW 1 NNHOWDOO $QWDOO 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWIRULQWHUYMX $YJDQJG GHSHUVRQHUERVDWWLXWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJ 1HWWRXWYDOJSHUVRQHURSSQnGGLQWHUYMXPHG )UDIDOO 9LNWLJVWHnUVDNWLOIUDIDOO 1HNWLQJ,NNHWUXIIHW *UXSSHUVRPLIRUKROGWLONMHQQHPHUNHQHNM QQDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGHURYHUHOOHU XQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLOIRUGHOLQJHQL EUXWWRXWYDOJHW $OGHU nu nurjhoguh /DQGVGHO 2VORRJ$NHUVKXV 7DEHOO1 NNHOWDOOIRUKRYHGXWYDOJHW 1 NNHOWDOO $QWDOO 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWIRULQWHUYMX $YJDQJG GHSHUVRQHUERVDWWLXWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJ 1HWWRXWYDOJSHUVRQHURSSQnGGLQWHUYMXPHG )UDIDOO 9LNWLJVWHnUVDNWLOIUDIDOO 1HNWLQJ,NNHWUXIIHW *UXSSHUVRPLIRUKROGWLONMHQQHPHUNHQHNM QQDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGHURYHUHOOHU XQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLOIRUGHOLQJHQL EUXWWRXWYDOJHW $OGHU nu nurjhoguh /DQGVGHO 2VORRJ$NHUVKXV 7DEHOO1 NNHOWDOOIRUWLOOHJJVXWYDOJHW 1 NNHOWDOO $QWDOO 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWIRULQWHUYMX $YJDQJG GHSHUVRQHUERVDWWLXWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJ 1HWWRXWYDOJSHUVRQHURSSQnGGLQWHUYMXPHG )UDIDOO 9LNWLJVWHnUVDNWLOIUDIDOO 1HNWLQJ,NNHWUXIIHW *UXSSHUVRPLIRUKROGWLONMHQQHPHUNHQHNM QQDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGHURYHUHOOHU XQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLOIRUGHOLQJHQL EUXWWRXWYDOJHW $OGHU nurjhoguh /DQGVGHO 2VORRJ$NHUVKXV 6SUHGWE\JGWHWWE\JG HOOHUIOHUHLQQE\JJHUH

7 7DEHOO1 NNHOWDOOIRUIUXNWEDUKHWVXWYDOJHW 1 NNHOWDOO $QWDOO 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWIRULQWHUYMX $YJDQJG GHSHUVRQHUERVDWWLXWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJ 1HWWRXWYDOJSHUVRQHURSSQnGGLQWHUYMXPHG )UDIDOO *UXSSHUVRPLIRUKROGWLONMHQQHPHUNHQHDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGHURYHUHOOHU XQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLOIRUGHOLQJHQL EUXWWRXWYDOJHW /DQGVGHO 2VORRJ$NHUVKXV 9HVWODQGHW 6SUHGWE\JGWHWWE\JG HOOHUIOHUHLQQE\JJHUH 7DEHOO1 NNHOWDOOIRURPQLEXVXWYDOJHW 1 NNHOWDOO $QWDOO 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWIRULQWHUYMX $YJDQJG GHSHUVRQHUERVDWWLXWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJ 1HWWRXWYDOJSHUVRQHURSSQnGGLQWHUYMXPHG )UDIDOO *UXSSHUVRPLIRUKROGWLONMHQQHPHUNHQHNM QQDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGHURYHUHOOHU XQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLOIRUGHOLQJHQL EUXWWRXWYDOJHW /DQGVGHO 2VORRJ$NHUVKXV 7DEHOO1 NNHOWDOOIRUSRVWDOWWLOOHJJ 1 NNHOWDOO 3HUVRQHU 3URVHQW 3HUVRQHUWUXNNHWXWWLOXQGHUV NHOVHQ $YJDQJIUDXWYDOJHWHWWHULQWHUYMXG GHSHUVRQHUERVDWWL XWODQGHWHOOHUSnLQVWLWXVMRQ %UXWWRXWYDOJHWWHUOHYHNnUVLQWHUYMXHW,GHQWLILVHUWDYJDQJIUDXWYDOJWLOSRVWDOWWLOOHJJ (QGHOLJEUXWWRXWYDOJIRUSRVWDOWWLOOHJJ )UDIDOOSRVWDOWWLOOHJJ 1HWWRXWYDOJSRVWDOWWLOOHJJ %nghjmhqqrpi UWLQWHUYMXRJI\OWXWSRVWDOWVNMHPD 8WYDOJRJGHOXWYDOJ,DOWEOHGHWWUXNNHWXWSHUVRQHULDOGHUHQnURJRYHUSU WLOnGHOWDL XQGHUV NHOVHQ9LKDULNNHWUXNNHWSHUVRQHUVRPYDUUHJLVWUHUWVRPERVDWWSnLQVWLWXVMRQ 8WYDOJHWEHVWnUDYWRGHOHU'HQI UVWHGHOHQEHVWnUDYGHWRUGLQ UHXWYDOJHWWLOWYHUUVQLWWVGHOHQ DY66%VWHPDURWHUHQGHOHYHNnUVXQGHUV NHOVHU'HWWHXWYDOJHWEOLULGHWI OJHQGHRPWDOWVRP KRYHGXWYDOJHW8WYDOJHWDYSHUVRQHUEOHWUXNNHWLWRWULQQPHGXWJDQJVSXQNWL6WDWLVWLVN VHQWUDOE\UnVVWDQGDUGXWYDOJVSODQ,XWYDOJVSODQHQHUKHOHODQGHWLQQGHOWLHWVHWWDYXWYDOJVRPUnGHUVRPLJMHQHUJUXSSHUWL VWUDWD8WYDOJVRPUnGHQHHUNRPPXQHUHOOHUJUXSSHUDYNRPPXQHU.RPPXQHUPHGODYW $OGHUYLORJVnLGHWI OJHQGHUHJQHVSHU

8 LQQE\JJHUWDOOHUVOnWWVDPPHQPHGDQGUHNRPPXQHUVOLNDWDOOHXWYDOJVRPUnGHUKDUPLQVW SURVHQWDYVDPOHWLQQE\JJHUWDOOLGHWVWUDWXPHWRPUnGHWWLOK UHU,HQGHOWLOIHOOHUHUPLQGUH RPHJQVNRPPXQHUWLOIRONHULNHNRPPXQHUVOnWWVDPPHQPHGGHQVWRUHNRPPXQHQWLOHWW RPUnGH$OOHNRPPXQHUPHGPHUHQQLQQE\JJHUHRJHQGHONRPPXQHUPHGPHOORP RJLQQE\JJHUHHUWDWWXWVRPHJQHVWUDWD'HDQGUHXWYDOJVRPUnGHQHHU VWUDWLILVHUWLQQHQKYHUWI\ONHHWWHUQ ULQJVVWUXNWXUERVHWWLQJVWHWWKHWVHQWUDOLWHWSHQGOLQJVRJ KDQGHOVP QVWUHPHGLDGHNQLQJRJNRPPXQLNDVMRQHU,I UVWHWULQQWUHNNHVHWXWYDOJVRPUnGH IUDKYHUWVWUDWXP8WYDOJVRPUnGHUVRPXWJM UHJQHVWUDWDHUWUXNNHWXWPHGSURVHQW VDQQV\QOLJKHW'HUHVWHUHQGHHUWUXNNHWXWPHGHQVDQQV\QOLJKHWSURSRUVMRQDOPHG LQQE\JJHUWDOOHWLXWYDOJVRPUnGHW,DQGUHWULQQHUXWYDOJHWDYSHUVRQHUWUXNNHWWLOIHOGLJIUDGH XWYDOJVRPUnGHQH7UHNNLQJHQSnDQGUHWULQQIRUHJnUVOLNDWXWYDOJHWHUVHOYYHLHQGHQnU EHJJHWULQQVHVXQGHUHWW 'HWHURJVnWUXNNHWHWWLOOHJJVXWYDOJ'HWHUWUXNNHWIRULQWHUYMXLQJSnWHOHIRQRJYLKDUGHUIRU LNNHEUXNWXWYDOJVSODQHQ7LOWLOOHJJVXWYDOJHWWUDNNYLSHUVRQHUIUDKHOHODQGHW'HWEOH LNNHJMRUWWLOHQIRUXWVHWQLQJIRUnY UHWUHNNEDUDWHQKDGGHWHOHIRQ,QWHUYMXHWWLO WLOOHJJVXWYDOJHWEHVWRGDYHWXWYDOJDYVS UVPnOHQHIUDLQWHUYMXHWWLOKRYHGXWYDOJHWWLOSDVVHWWLO WHOHIRQLQWHUYMX $OOHVRPEOHWUXNNHWXWWLOHQWHQKRYHGXWYDOJHWHOOHUWLOOHJJVXWYDOJHWILNNWLOVHQGWHWSRVWDOW VS UUHVNMHPDRPKHOVH )LJXU+RYHGXWYDOJGHOXWYDOJRJWLOOHJJVXWYDOJL/HYHNnUVXQGHUV NHOVHQ +RYHGXWYDOJSHUVRQHUnURJHOGUH 7LOOHJJVXWYDOJSHUVRQHUnURJHOGUH 2PQLEXVXWYDOJ SHUVRQHU nu )UXNWEDUKHWVXWYDOJ $OOHNYLQQHUL DOGHUHQnU 9LGHUHEOHGHWIUDOHYHNnUVXWYDOJHWWUXNNHWHWXWYDOJSnSHUVRQHULDOGHUHQnU'HWWH EOHJMRUWIRUnNXQQHWLOE\RSSGUDJVJLYHUHHWXWYDOJVRPHUVDPPHQOLNQEDUWPHGGHRUGLQ UH RPQLEXVXQGHUV NHOVHQHQnUGHWJMHOGHUVW UUHOVHVDPPHQVHWQLQJRJSULV'HWWHXWYDOJHWEOLU YLGHUHRPWDOWRPRPQLEXVXWYDOJHW $OOHNYLQQHULDOGHUHQVRPEOHWUXNNHWXWHQWHQWLOKRYHGXWYDOJHWHOOHUWLO WLOOHJJVXWYDOJHWYDUGHODYHWIUXNWEDUKHWVXWYDOJ'HWXWJMRUGHWLOVDPPHQNYLQQHU,QQVDPOLQJVPHWRGH 8QGHUV NHOVHQEOHJMHQQRPI UWYHGNRPELQDVMRQDYEHV NVLQWHUYMXWHOHIRQLQWHUYMXRJEUXN DYSRVWDOHVS UUHVNMHPD(WIXOOVWHQGLJOHYHNnUVLQWHUYMXEOHJMHQQRPI UWPHGGHPVRPYDU WUXNNHWXWWLOKRYHGXWYDOJHW'HWVNXOOHSULP UWJMHQQRPI UHVYHGEHV N7HOHIRQLQWHUYMXEOH WLOODWWGHUVRPLQWHUYMXREMHNWHW,2QHNWHWnWDLPRWEHV NHOOHUKYLVUHLVHWLGHQYDUVY UWODQJ, GHVLVWHXNHQHDYIHOWSHULRGHQEOHEUXNDYWHOHIRQLQWHUYMXWLOODWWLVW UUHJUDGEnGHIRUnQn

9 IUDPWLOXWYDOJVRPUnGHUKYRUYLPDQJOHWLQWHUYMXHURJSnJUXQQDYRSSI OJLQJDYIUDIDOO 7DEHOOYLVHUIRUGHOLQJHQSnWHOHIRQRJEHV NVLQWHUYMXIRUXOLNHGHOHUDYXWYDOJHW 7DEHOO$QGHOWHOHIRQRJEHV NVLQWHUYMXIRUOHYHNnUVRJRPQLEXVXWYDOJHW3URVHQW 7HOHIRQLQWHUYMX %HV NVLQWHUYMX $QWDOOLQWHUYMXWRWDOW /HYHNnUVXWYDOJHW 2PQLEXVXWYDOJHW 7LOOHJJVXWYDOJHWEOHLQWHUYMXHWRYHUWHOHIRQ(WDYVS UVPnOHQHLWHOHIRQXQGHUV NHOVHQVYDUHU WLOHWVS UVPnOPHGNRUWLEHV NVXQGHUV NHOVHQ)RUnJM UHLQWHUYMXHUVLWXDVMRQHQPHVWPXOLJ OLNYHGEHV NVRJWHOHIRQLQWHUYMXVHQGWHYLNRUWHWLSRVWHQWLOWLOOHJJVXWYDOJHWVDPPHQPHG LQIRUPDVMRQVEUHYHWVRPYLVHQGHUXWWLOGHPVRPHUWUXNNHWXWWLOnGHOWDLXQGHUV NHOVHQHYnUH,QIRUPDVMRQVEUHYHWRJNRUWHWHUPHGVRPYHGOHJJ;;RJ;;3HUVRQHUXWHQWHOHIRQEOHVn YLGWPXOLJIRUV NWNRQWDNWHWYHGEHV N )UXNWEDUKHWVXWYDOJHWEOHVWLOWVS UVPnORPEUXNDYSUHYHQVMRQ9LDQWRNDWGLVVHVS UVPnOHQH NXQQHYLUNHQ UJnHQGHIRUQRHQ'HUIRUnSQHWYLIRUDWUHVSRQGHQWHQVHOYVNXOOHNXQQHWDVWH LQQVYDUHQHSnLQWHUYMXHUHQVE UEDUH3&HOOHUVYDUHSnHWSRVWDOWVNMHPD'HWYDUVHOYVDJWEDUH DNWXHOWIRUUHVSRQGHQWHQnWDVWHLQQVYDUHQHYHGEHV NVLQWHUYMX )HOWDUEHLGHW,QWHUYMXXQGHUV NHOVHQ,QWHUYMXHQHEOHLKRYHGVDNIRUHWDWWLSHULRGHQVHSWHPEHUWLOQRYHPEHU(QNHOWHEOH RJVnLQWHUYMXHWHWWHUGHQQHSHULRGHQ )LJXURJYLVHUKYRUGDQVYDUSURVHQWHQXWYLNOHWVHJLO SHWDYLQWHUYMXSHULRGHQIRU KRYHGXWYDOJHWRJWLOOHJJVXWYDOJHW )LJXUHQHYLVHURJVnHQJUDIRYHUVYDUSURVHQWHQLGHQGHOHQDYXWYDOJHWLQWHUYMXHQHHUIHUGLJH PHG)RUEHV NVXQGHUV NHOVHUOLJJHUGHQQHVYDUSURVHQWHQDOOWLGODYWLVWDUWHQGDIUDIDOOHWIRUGL HQNHOWHDYGHVRPHUWUXNNHWXWULQJHURJVLHUIUDDWGHLNNHNDQYLOY UHPHGHWWHUDWGHKDU InWWLQIRUPDVMRQVEUHYHWLSRVWHQ%HV NVLQWHUYMXIRUGUHURJVnDWLQWHUYMXHURJUHVSRQGHQW DYWDOHUHWP WH0 WHQHYLOQRUPDOWOLJJHQRHIUDPLWLGVOLNDWInLQWHUYMXHUNRPPHULQQGH I UVWHGDJHQHDYXQGHUV NHOVHQ'HWJnUIRUWHUHnNRPPHLJDQJPHGWHOHIRQXQGHUV NHOVHU 'HUIRUQnUVYDULQQJDQJHQIRUWLOOHJJVXWYDOJHWHWQRUPDOWOHLHHWWHUNRUWHUHWLG.XUYHQH VWDELOLVHUHUVHJHWWHUKYHUWSnLRYHUNDQWDYSURVHQW'HWWHHUYDQOLJYLVHQJRGLQGLNDWRUSn KYDGHQHQGHOLJHVYDUSURVHQWHQNDQYHQWHVnEOL)RUVOXWWHQDYLQQVDPOLQJVSHULRGHQHUJUDIHQ QRHPLVYLVHQGHGDPDQJHLQWHUYMXREMHNWNDQY UHVHQGWLQQVRPIUDIDOOWRJDQJHUHWWHU RSSI OJLQJ

10 )LJXU 6YDULQQJDQJIRUKRYHGXWYDOJHW ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ,QWHUYMXGDJ %UXWWRÃVYDUSURVHQW 6YDUSURVHQWÃDYÃLQQVHQGW )LJXU 6YDULQQJDQJIRUWLOOHJJVXWYDOJHWORNDOHLQWHUYMXHUH ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ,QWHUYMXGDJ %UXWWRÃVYDUSURVHQW 6YDUSURVHQWÃDYÃLQQVHQGW

11 )LJXU 6YDULQQJDQJIRUWLOOHJJVXWYDOJHWVHQWUDOWLQWHUYMXHUNRUSV ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ ÃÈ,QWHUYMXGDJ %UXWWRÃVYDUSURVHQW 6YDUSURVHQWÃDYÃLQQVHQGW 'HWSRVWDOHWLOOHJJHW (WWHUDWLQWHUYMXHQHKDGGHNRPPHWLQQVHQGWHYLXWHWSRVWDOWVNMHPDWLODOOHVRPKDGGHEOLWW LQWHUYMXHW,QWHUYMXHUQHKDGGHInWWLRSSJDYHnLQIRUPHUHUHVSRQGHQWHQHRPDWVNMHPDHWYLOOH NRPPHLSRVWHQ 'HWYDUWRJUXQQHUWLODWVNMHPDHWEOHVHQGWLSRVWHQRJLNNHJLNNLQQVRPHQGHODYLQWHUYMXHW )RUGHWI UVWHGUHLGHVS UVPnOHQHVHJRPSV\NLVNKHOVHRJDONRKROEUXNWRWHPDHUYLUHJQHU PHGDWUHVSRQGHQWHQHRIWHLNNHYLOJLVDQQIHUGLJHVYDUSnLHWLQWHUYMX)RUGHWDQGUHVNXOOH VS UVPnOHQHNXQQHVDPPHQOLJQHVPHGDQGUHXQGHUV NHOVHURPSV\NLVNKHOVHGHUGHVDPPH VS UVPnOHQHRPSV\NLVNKHOVHHUEOLWWVWLOW'HWHUDOOWLGHQIRUGHOnVDPOHLQQGDWDSnHQOLN PnWHQnUUHVXOWDWHUIUDXOLNHXQGHUV NHOVHUVNDOVDPPHQOLJQHV'HWJMHOGHUV UOLJQnUHQKDU JUXQQWLOnWURDWPnWHQHQVDPOHULQQGDWDSnYLOSnYLUNHUHVXOWDWHW %HVYDUWHVNMHPDEOHVMHNNHWLQQYHG6HNVMRQIRULQWHUYMXXQGHUV NHOVHUI UGHEOHVHQGWWLO 6HNVMRQIRUGDWDUHJLVWUHULQJIRURSWLVNOHVLQJ 'HWSRVWDOHWLOOHJJHWRPKHOVHKDGGHIRUKnQGVWU\NWHLGHQWLILNDVMRQVQXPPHUSnIRUVLGHQ'HWWH EOHJMRUWIRUnOHWWHGHQRSWLVNHOHVLQJHQRJIRUnVLNUHDWKYHUWVNMHPDYDUSnI UW LGHQWLILNDVMRQ 'HWSRVWDOHWLOOHJJHWEHVWRGLKRYHGVDNLVS UVPnOIUDHWLQWHUQDVMRQDOWLQVWUXPHQWNDOW6) 'HWKDUVRPPnOnDYGHNNHUHVSRQGHQWHQHVSV\NLVNHKHOVHWLOVWDQG6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnKDU HQNHOWHLQQYHQGLQJHUPRWXWIRUPLQJHQDYVS UVPnOHQHVRPLQQJnUL6)'HNDQ RSSVXPPHUHVLI OJHQGHSXQNWHU )OHUHDYVS UVPnOHQHLVNMHPDHWWDUXWJDQJVSXQNWLDWGHVRPVYDUHUKDUGnUOLJKHOVHRJ SDVVHUGHUIRULNNHIRUIULVNHPHQQHVNHU6HOYRPUHVSRQGHQWHQHKDUPXOLJKHWIRUnNU\VVHDY IRULNNHLGHWKHOHWDWWLQJHQHUVS UVPnOHQHOHGHQGHRJYLOI UHWLOHQRYHUUDSRUWHULQJDY GnUOLJKHOVH'HWWHJMHOGHUIUDVS UVPnORJXWRYHULVNMHPDHWRJHUV UOLJIUDPWUHGHQGHL VS UVPnO'HUVS UUHVGHWRPKYRUVWHUNHNURSSVOLJHVPHUWHUSHUVRQHQKDUKDWWXWHQnYLWH RPSHUVRQHQKDUKDWWVOLNHVPHUWHU(QVOLNPnWHnVS UUHSnYLOI UHWLORYHUUDSSRUWHULQJDY

12 SUREOHPHWGHWIRNXVHUHVSn'HWWHNXQQHKDY UWO VWYHGHQRPIRUPXOHULQJDYVS UVPnOHW HOOHUYHGnEUXNHHWILOWHUVS UVPnOIRUnXQQJnnVWLOOHVS UVPnOHWWLOSHUVRQHUXWHQVPHUWHU )OHUHDYVNDODHQHIRUVYDUDOWHUQDWLYHUHUXEDODQVHUWHRJYLOGHUPHG NHVDQQV\QOLJKHWHQIRU DWVYDUHQHJnULHQEHVWHPWUHWQLQJ'HWWHVHVRIWHVRPSUREOHPDWLVN,VS UVPnOHUGHWIHNV ILUHDOWHUQDWLYHUSnGHQSRVLWLYHVLGHQRJNXQHWWSnGHQQHJDWLYH'HWRI UVWHDOWHUQDWLYHQHHU GHVVXWHQYHOGLJOLNHKYHUDQGUH 3nVWDQGHQLVS UVPnOFHUSUREOHPDWLVNIRUGLGHWLNNHHUDQJLWWQRHUHIHUDQVHSHULRGH 0HQHUPDQKHULO SHWDYQRHQPnQHGHUnUHOOHUKHOHOLYHW"'HWHULNNHPXOLJnYLWHKYDIRON OHJJHUWLOJUXQQQnUGHVYDUHUSnGHWWHVS UVPnOHW 6S UUHVNMHPDHWHULNNHRYHUVDWWSnHQWLOIUHGVVWLOOHQGHPnWH'HIOHVWHVS UVPnOHQHKDU HQJHOVNRUGVWLOOLQJQRHVRPVYHNNHUNYDOLWHWHQSnVNMHPDHW,WLOOHJJHUHQNHOWHRUGLNNHJRGW QRNRYHUVDWW'HWHQJHOVNHEHJUHSHUIDLUHULVYDUDOWHUQDWLYHQHLVS UVPnORYHUVDWWPHG QRNVnJRG,GHQQHVDPPHQKHQJHQYLOOHQRNVnGnUOLJY UWHQEHGUHRYHUVHWWHOVH(W PLQGUHSUREOHPHUDW+RZPXFKLVS UVPnOHURYHUVDWWPHG+YRUVWHUNH6HOYRPGHQQH RYHUVHWWHOVHQLNNHHUNRUUHNWVNDSHUGHQEHGUHVDPVYDUPHOORPVS UVPnORJVYDUDOWHUQDWLYHU HQQGHWVRPILQQHVLGHQHQJHOVNHYHUVMRQHQ'HUVS UPDQRPPHQJGHRJEHURPHWVYDUL VW\UNH 7LOWURVVIRUGLVVHLQQYHQGLQJHQHEOH6)EUXNW'HWVN\OGHVLI UVWHUHNNHRSSGUDJVJLYHUV QVNHRPnNXQQHEHUHJQHLQGHNVHUVRPHULQWHUQDVMRQDOWVDPPHQOLJQEDUH9LKDULNNH YXUGHUWKHQVLNWVPHVVLJKHWHQDYnNRQVWUXHUHGLVVHLQGHNVHQHPHQYLOPDQHWLODWEUXNHUHDY GDWDVHUPHGHWNULWLVNEOLNNSnXWIRUPLQJHQDYVS UVPnOHQH'HWVLVWHJMHOGHURJVnIRUGH DQGUHGHOHQHDYXQGHUV NHOVHQ )UDIDOOLLQWHUYMXXQGHUV NHOVHQ $YGHSHUVRQHQHVRPWRWDOWEOHWUXNNHWXWWLOXQGHUV NHOVHQYDUG GHKDGGHIO\WWHW IDVWWLOXWODQGHWHOOHUYDUIDVWERVDWWSnLQVWLWXVMRQ'LVVHWLOK UHULNNHPnOSRSXODVMRQHQRJHU XWHODWW%UXWWRXWYDOJHWXWJM UGHUPHGSHUVRQHU$YGLVVHEOHGHWRSSQnGGLQWHUYMXPHG SHUVRQHUHOOHUSURVHQW)UDIDOOHWXWJM UGHUPHGSURVHQWQnUHQVHU KRYHGXWYDOJHWRJWLOOHJJVXWYDOJHWXQGHUHWW 'HWEOHWUXNNHWWLOKRYHGXWYDOJHWWLOGHQWHPDURWHUHQGHOHYHNnUVXQGHUV NHOVHQ WYHUUVQLWW'HWYDUDYGHPVRPEOHXWHODWWIRUGLGHLNNHWLOK UHUPnOSRSXODVMRQHQ %UXWWRXWYDOJHWEOLUGHUPHGSnSHUVRQHU9LRSSQnGGHnInLQWHUYMXPHGDY GHPPHQVJLNNWLOIUDIDOO 7LOOHJJVXWYDOJHWEHVWRGLXWJDQJVSXQNWHWDY$YGLVVHEOHXWHODWWIRUGLYLLGHQWLILVHUWH GHPVRPG GHIO\WWHWIDVWWLOXWODQGHWHOOHUIDVWERVDWWSnLQVWLWXVMRQ%UXWWRXWYDOJHWEOLU I OJHOLJSnSHUVRQHU$YGLVVHRSSQnGGHYLLQWHUYMXPHGSHUVRQHUHOOHU )UDIDOOHWYDUSnLWLOOHJJVXWYDOJHW

13 7DEHOO)UDIDOOHWWHUnUVDN+RYHGXWYDOJRJWLOOHJJVXWYDOJ $QWDOO 3URVHQWDY 3URVHQWDY SHUVRQHU IUDIDOO EUXWWRXWYDOJ )UDIDOOLDOW QVNHULNNHnGHOWD )RUKLQGUHWIUDnGHOWD,NNHRSSQnGGNRQWDNW $QGUHJUXQQHUWLOnLNNHGHOWD 7DEHOO)UDIDOOHWWHUnUVDN+RYHGXWYDOJ $QWDOO SHUVRQHU 3URVHQWDY IUDIDOO 3URVHQWDY EUXWWRXWYDOJ )UDIDOOLDOW QVNHULNNHnGHOWD )RUKLQGUHWIUDnGHOWD,NNHRSSQnGGNRQWDNW $QGUHJUXQQHUWLOLNNHnGHOWD 7DEHOO)UDIDOOHWWHUnUVDN7LOOHJJVXWYDOJ $QWDOO 3URVHQWDY 3URVHQWDY SHUVRQHU IUDIDOO EUXWWRXWYDOJ )UDIDOOLDOW QVNHULNNHnGHOWD )RUKLQGUHWIUDnGHOWD,NNHRSSQnGGNRQWDNW $QGUHJUXQQHUWLOnLNNHGHOWD 7DEHOO)UDIDOOHWWHUnUVDN)UXNWEDUKHWVXWYDOJ $QWDOO 3URVHQWDY 3URVHQWDY SHUVRQHU IUDIDOO EUXWWRXWYDOJ )UDIDOOLDOW QVNHULNNHnGHOWD )RUKLQGUHWIUDnGHOWD,NNHRSSQnGGNRQWDNW $QGUHJUXQQHUWLOnLNNHGHOWD 7DEHOO)UDIDOOHWWHUnUVDN2PQLEXVXWYDOJ $QWDOO 3URVHQWDY 3URVHQWDY SHUVRQHU IUDIDOO EUXWWRXWYDOJ )UDIDOOLDOW QVNHULNNHnGHOWD )RUKLQGUHWIUDnGHOWD,NNHRSSQnGGNRQWDNW $QGUHJUXQQHUWLOnLNNHGHOWD

14 7DEHOOHQHYLVHUDWQHNWLQJYDUGHQYLNWLJVWHnUVDNHQWLOIUDIDOOLXQGHUV NHOVHQ'HWWH RPIDWWHURYHUKDOYSDUWHQDYIUDIDOOHWHOOHUKYHUVMHWWHSHUVRQLEUXWWRXWYDOJHW9LGHUHVN\OGHV HQIMHUGHGHODYIUDIDOOHWDWGHSRWHQVLHOOHUHVSRQGHQWHQHLNNHEOHWUXIIHWLIHOWSHULRGHQ 8WYDOJVVNMHYKHW )UDIDOOI UHUWLOXWYDOJVVNMHYKHWQnUIRUGHOLQJHQDYHWEHVWHPWNMHQQHPHUNHHUDQQHUOHGHVEODQW GHPVRPVYDUWHQHWWRXWYDOJHWHQQEODQWGHVRPEOHIRUV NWLQWHUYMXHWEUXWWRXWYDOJHW 8WYDOJVVNMHYKHWLIRUKROGWLOHWWNMHQQHPHUNHPHGI UHULNNHQ GYHQGLJYLVDWQHWWRXWYDOJHWHU VNMHYWLIRUKROGWLODQGUHNMHQQHPHUNHU3nGHQDQQHQVLGHJLUJRGWVDPVYDUPHOORP IRUGHOLQJHQHLQHWWRRJEUXWWRXWYDOJHWIRUHWWHOOHUIOHUHNMHQQHPHUNHULQJHQJDUDQWLIRUDW XWYDOJHWLNNHHUVNMHYWSnDQGUHNMHQQHPHUNHU 9LNDQRJVnVQDNNHRPXWYDOJVVNMHYKHWQnUIRUGHOLQJHQDYHWEHVWHPWNMHQQHPHUNHHU DQQHUOHGHVLEUXWWRXWYDOJHWHQQLSRSXODVMRQHQVRPXQGHUV NHOVHQRPIDWWHU6OLN XWYDOJVVNMHYKHWNDQRSSVWnLXWYDOJVWUHNNLQJHQKYRUWLOIHOGLJKHWHUNDQI UHWLODWIRUGHOLQJHQ DYHQNHOWHNMHQQHPHUNHULXWYDOJHWLNNHHUKHOWOLNIRUGHOLQJHQLSRSXODVMRQHQXWYDOJVYDULDQV,YXUGHULQJHQDYXWYDOJVVNMHYKHWE UHQNQ\WWHVW UUHRSSPHUNVRPKHWWLODYYLNHQHPHOORP QHWWRXWYDOJHWRJEUXWWRXWYDOJHWHQQPHOORPEUXWWRXWYDOJHWRJSRSXODVMRQHQ$YYLNHQHPHOORP EUXWWRXWYDOJHWRJSRSXODVMRQHQVN\OGHVWLOIHOGLJXWYDOJVYDULDQVRJHQNDQIRUYHQWHDWGH SHUVRQHQHVRPWUHNNHVXWLKYHUEHIRONQLQJVJUXSSHLNNHVNLOOHUVHJV\VWHPDWLVNIUDGHVRP LNNHWUHNNHVXW'HUVRPHQ QVNHUnSUHVHQWHUHGDWDIRUHWWYHUUVQLWWDYGHWQRUVNHIRONYLO JUXSSHUVRPHUXQGHUUHSUHVHQWHUWLEUXWWRXWYDOJHWYHLHIRUOLWHLGHVDPOHGHUHVXOWDWHQH,QQHQIRUKYHUJUXSSHYLOSHUVRQHQHVRPHUWUXNNHWXWY UHUHSUHVHQWDWLYHIRUVLQJUXSSH6OLNH VNMHYKHWHUHUHUIDULQJVPHVVLJVPnRJYLYLOGHUIRULNNHJnQ UPHUHLQQSnGHWWH, VDPPHQOLNQLQJHUPHOORPQHWWRXWYDOJHWRJEUXWWRXWYDOJHWKDUPDQLWLOOHJJHQULVLNRIRUDWGH SHUVRQHQHLHQEHIRONQLQJVJUXSSHVRPIDNWLVNKDUGHOWDWWQHWWRXWYDOJHWVNLOOHUVHJ V\VWHPDWLVNIUDGHSHUVRQHQHVRPLNNHKDUGHOWDWWIUDIDOOHW 7DEHOOHQHWLOYLVHUDYYLNPHOORPEUXWWRRJQHWWRXWYDOJ'HUKDUYLWDWWIRURVV NMHQQHPHUNHQHNM QQDOGHURJODQGVGHORJVSUHGWE\JGWHWWE\JGRJIUDPKHYHWJUXSSHUVRPHU RYHUHOOHUXQGHUUHSUHVHQWHUWLQHWWRXWYDOJHWPHGPHUHQQSURVHQWSRHQJVHWWLIRUKROGWLO IRUGHOLQJHQLEUXWWRXWYDOJHW$YYLNHQHHUUHODWLYWVPnRJYLOLGHIOHVWHVDPPHQKHQJHULNNHKD EHW\GQLQJIRUUHVXOWDWHW+YLVWHPDHWHQVWXGHUHUGHQDYKHQJLJHYDULDEHOHQKDUHQV UOLJ VWHUNVDPPHQKHQJPHGNMHQQHWHJQVRPHUVNMHYWIRUGHOWLXWYDOJHWNDQHQYXUGHUHnYHNWH GDWDPDWHULDOHWIRUnPLQVNHHIIHNWHQDYVNMHYKHWHQH,GHIOHVWHWLOIHOOHUYLOVNMHYKHWHQHY UH IRUVPnWLODWGHWWHKDUQRHQKHQVLNW 8WYDOJVYDULDQV )RUGLUHVXOWDWHQHE\JJHUSnRSSO\VQLQJHURPHWXWYDOJDYGHQEHIRONQLQJHQVRP XQGHUV NHOVHQGHNNHUHUGHWNQ\WWHWHQYLVVXVLNNHUKHWWLOGHP'HQQHXVLNNHUKHWHQNDOOHV XWYDOJVYDULDQV,RJPHGDWXWYDOJHWHUWUXNNHWHWWHUUHJOHQHIRUWLOIHOGLJXWYDOJHUGHWPXOLJn EHUHJQHKYRUVWRUXWYDOJVYDULDQVHQNDQYHQWHVnEOL (WK\SSLJEUXNWPnOSnXVLNNHUKHWHQLUHVXOWDWHWIRUHWNMHQQHPHUNHHUVWDQGDUGDYYLNHWWLOGHQ REVHUYHUWHYHUGLHQDYGHWWHNMHQQHPHUNHW6W UUHOVHQSnGHWWHVWDQGDUGDYYLNHWDYKHQJHUDY WDOOHWSnREVHUYDVMRQHULXWYDOJHWPnWHQXWYDOJHWHUWUXNNHWSnRJDYIRUGHOLQJHQWLOGHW

15 DNWXHOOHNMHQQHPHUNHWLEHIRONQLQJHQ)RUGHOLQJHQLEHIRONQLQJHQNMHQQHUYLLNNHPHQGHWHU PXOLJnDQVOnVWDQGDUGDYYLNHWLXWYDOJVIRUGHOLQJHQYHGKMHOSDYREVHUYDVMRQHQHLXWYDOJHW 'HWHULNNHIRUHWDWWHJQHEHUHJQLQJHUDYVOLNHDQVODJIRUGHQQHXQGHUV NHOVHQ7DEHOOHQHRJ YLVHUOLNHYHOVW UUHOVHQSnVWDQGDUGDYYLNHWIRUREVHUYHUWHSURVHQWDQGHOHUYHGXOLNH XWYDOJVVW UUHOVHUIRUKHQKROGVYLVKRYHGXWYDOJHWRJWLOOHJJVXWYDOJHW8VLNNHUKHWHQHUVW UVWIRU KRYHGXWYDOJHWIRUGLGHWHUWUXNNHWWLOHQEHV NVXQGHUV NHOVHRJGHUIRUHUWUXNNHWWLOHWWHU66%V XWYDOJVSODQ7LOOHJJVXWYDOJHWEOHLQWHUYMXHWRYHUWHOHIRQRJEOHGHUIRUWUXNNHWIUDKHOHODQGHW XDYKHQJLJDYXWYDOJVRPUnGHU$YWDEHOOHQHJnUGHWIUDPDWXVLNNHUKHWHQ NHUQnUDQWDOO REVHUYDVMRQHUPLQNHURJQnUSURVHQWWDOOHWQ UPHUVHJ 7DEHOO)RUYHQWHWVWDQGDUGDYYLNIRUREVHUYHUWHSURVHQWDQGHOHUYHGXOLNHXWYDOJVVW UUHOVHU IRUKRYHGXWYDOJHW $QWDOO REVHUYDVMRQHU 7DEHOO)RUYHQWHWVWDQGDUGDYYLNIRUREVHUYHUWHSURVHQWDQGHOHUYHGXOLNHXWYDOJVVW UUHOVHU IRUWLOOHJJVXWYDOJHW $QWDOO REVHUYDVMRQHU

16 9HGKMHOSDYVWDQGDUGDYYLNHWHUGHWPXOLJnEHUHJQHHWLQWHUYDOOVRPPHGHQEHVWHPW VDQQV\QOLJKHWLQQHKROGHUGHQVDQQHYHUGLDYHQEHUHJQHWVW UUHOVHGHQYHUGLHQYLYLOOHKDInWW GHUVRPYLKDGGHIRUHWDWWHQWRWDOWHOOLQJLVWHGHWIRUHQXWYDOJVXQGHUV NHOVH6OLNHLQWHUYDOOHU NDOOHVNRQILGHQVLQWHUYDOOHUKYLVGHHUNRQVWUXHUWSnHQEHVWHPWPnWH/D0Y UHGHQ EHUHJQHGHVW UUHOVHQRJ6Y UHHWDQVODJIRUVWDQGDUGDYYLNHWWLO0.RQILGHQVLQWHUYDOOHWPHG JUHQVHQH06RJ06YLOPHGRPWUHQWSURVHQWVVDQQV\QOLJKHWLQQHKROGHGHQVDQQH YHUGLHQ ) OJHQGHHNVHPSHOLOOXVWUHUHUKYRUGDQHQNDQEUXNHWDEHOOIRUnILQQHNRQILGHQVLQWHUYDOOHU $QVODJHWSnVWDQGDUGDYYLNHWWLOHWREVHUYHUWSURVHQWWDOOSnHUQnUDQWDOOREVHUYDVMRQHUHU.RQILGHQVLQWHUYDOOHWIRUGHQVDQQHYHUGLInUJUHQVHQH ['HWYLOVLDWLQWHUYDOOHW VRPVWUHNNHUVHJIUDWLOSURVHQWPHGSURVHQWVDQQV\QOLJKHWLQQHKROGHUGHQ WDOOVW UUHOVHQHQYLOOHInWWRPKHOHEHIRONQLQJHQKDGGHY UWPHGLXQGHUV NHOVHQ.RQILGHQVLQWHUYDOONDQNRQVWUXHUHVIRUXOLNHVLNNHUKHWVQLYn(WNRQILGHQVLQWHUYDOOPHG JUHQVHQH06RJ06YLOPHGSURVHQWVDQQV\QOLJKHWLQQHKROGHSRSXODVMRQHQVVDQQH YHUGL(WNRQILGHQVLQWHUYDOOPHGJUHQVHQH06RJ06YLOPHGSURVHQW VDQQV\QOLJKHWLQQHKROGHSRSXODVMRQHQVVDQQHYHUGL 2IWHHUGHW QVNHOLJnVDPPHQOLNQHSURVHQWWDOOIRUIOHUHJUXSSHU1nUWRXVLNUHWDOO VDPPHQOLNQHVYLOXVLNNHUKHWHQSnIRUVNMHOOHQPHOORPGHPYDQOLJYLVEOLVW UUHHQQ XVLNNHUKHWHQNQ\WWHWWLOKYHUWHQNHOWWDOO6WDQGDUGDYYLNHWWLOIRUVNMHOOHUPHOORPWRSURVHQWWDOO HUOLNNYDGUDWURWHQDYVXPPHQDYNYDGUDWHQHDYVWDQGDUGDYYLNHQHWLOHQNHOWWDOOHQH1nUHQKDU DQVODJIRUVWDQGDUGDYYLNHWWLOVOLNHIRUVNMHOOHUNDQHQNRQVWUXHUHNRQILGHQVLQWHUYDOOIRUGHQ VDQQHYHUGLSnVDPPHPnWHVRPEHVNUHYHWRYHQIRU ('%DVVLVWHUWLQWHUYMXLQJLQQVDPOLQJVIHLORJEHDUEHLGLQJVIHLO,HQKYHUXQGHUV NHOVHEnGHLWRWDOWHOOLQJHURJXWYDOJVXQGHUV NHOVHUYLOGHWIRUHNRPPHVYDU VRPHUIHLO)HLOHQHNDQRSSVWnEnGHLIRUELQGHOVHPHGLQQVDPOLQJHQRJXQGHUEHDUEHLGLQJHQ )RUKRYHGXWYDOJHWIRUHJLNNVW UVWHSDUWHQDYGDWDLQQVDPOLQJHQLGHQQHXQGHUV NHOVHQIRUHJLNN YHGKMHOSDYE UEDUHSFHU&$,EDVHUWHXQGHUV NHOVHUFRPSXWHUDVVLVWHGLQWHUYLHZLQJ IRUHJnUSnGHQPnWHQDWLQWHUYMXHUQHKDUPHGVHJE UEDUHSFHUQnUGHGUDUSnEHV NOHVHURSS VS UVPnOHQHIUDGDWDVNMHUPHQRJUHJLVWUHUHUVYDUHQHGLUHNWH (QYLNWLJIRUGHOPHGGHQQHLQQVDPOLQJVPHWRGHQHUDWDOOHKRSSLVS UUHVNMHPDHW SURJUDPPHUHVSnIRUKnQGRJYLNDQGHUPHGUHGXVHUHIDUHQIRUDWLQWHUYMXHUQHVWLOOHUIHLO VS UVPnOWLOIHLOSHUVRQHUcUHWVOHYHNnUVXQGHUV NHOVHYDUIRUKROGVYLVVWRURJNRPSOLVHUWPHG KHQV\QWLOKRSSLVNMHPDHWRJWLOGHOLQJDYVS UVPnOWLOXOLNHXQGHUJUXSSHU8QGHUJUXSSHQHEOH IRUKnQGVGHILQHUWSnJUXQQODJDYNMHQQHWHJQVRPDOGHURJKYLONHWXWYDOJSHUVRQHQHWLOK UWH(Q VnNRPSOLVHUWRSSE\JGLQWHUYMXXQGHUV NHOVHKDGGHY UWYDQVNHOLJnJMHQQRPI UHPHGEUXNDY SDSLUVNMHPDGDPDQXHOODGPLQLVWUDVMRQDYXOLNHXQGHUJUXSSHURJVYDUUXWHULVNMHPDHWKDGGH VNDSWVWRUXVLNNHUKHWPHGKHQV\QWLOVYDUNYDOLWHWHQ 6DPWLGLJOLJJHUGHWIDUHULGHWDWKRSSHQHSURJUDPPHUHVSnIRUKnQG(YHQWXHOOHIHLOL SURJUDPPHULQJHQEOLUJMHQQRPJnHQGHRJNDQI UHWLODWVS UVPnOEOLUYHUGLO VH (QDQQHQIRUGHOPHG('%DVVLVWHUWLQWHUYMXLQJHUPXOLJKHWHQHIRUnWLOSDVVHRUGO\GHQL VS UVPnOHQHDYKHQJLJDYLQWHUYMXSHUVRQHQHVVLWXDVMRQHOOHUVYDUSnWLGOLJHUHVS UVPnO7\SLVN

17 EUXNDYVOLNHWLOSDVQLQJHUHUDWGHWULNWLJHRUGHWEOLUVWnHQGHLVS UVPnOVIRUPXOHULQJHQHLVWHGHW IRUDWVS UVPnOHQHLQQHKROGHUVNUnVWUHNHUKDQKXQGXGHUHHUYDUHNWHIHOOHVDPERHU'HWWH JLULQWHUYMXVLWXDVMRQHQHWPHUSHUVRQOLJSUHJ (QGHOLJJLU('%DVVLVWHUWLQWHUYMXLQJPXOLJKHWIRUGLUHNWHNRQWUROODYVYDUNRQVLVWHQVPHOORP XOLNHVS UVPnO)RUKYHUWVS UVPnOHUGHWODJWLQQJUHQVHUIRUJ\OGLJHYHUGLHU,WLOOHJJHUGHW E\JJHWLQQHWRPIDWWHQGHIHLOPHOGLQJVV\VWHPGHUVRPLQWHUYMXHUHQWDVWHULQQHWVYDUVRPHU LQNRQVLVWHQWLIRUKROGWLOWLGOLJHUHVYDU6OLNHVYDUNRQWUROOHUHUODJWLQQSnWRQLYn(QGHO IHLOPHOGLQJHUHUDEVROXWWHRJNDQLNNHRYHUVW\UHV'HWWHNDQEUXNHVIHNVYHGDOGHUVJUHQVHU $QGUHJDQJHUOHJJHVGHWLQQDGYDUVOHUVRPLQWHUYMXHUQHNDQYHOJHnVHERUWIUD $OOHGLVVHVLGHQHYHG('%DVVLVWHUWLQWHUYMXLQJI UHUWLO NWGDWDNYDOLWHW,QQVDPOLQJVIHLOVRP VN\OGHVLQWHUYMXHUHQVIHLOUHJLVWUHULQJHUEOLUODQJWPLQGUHHQQYHGEUXNDYSDSLUVNMHPD9L XQQJnUUHJLVWUHULQJDYXJ\OGLJHYHUGLHURJYLRSSQnUHWUHGXVHUWIUDIDOOSnHQNHOWVS UVPnOYHG DWPXOLJKHWHQHIRUKRSSIHLOUHGXVHUHV ('%DVVLVWHUWLQWHUYMXLQJKLQGUHUOLNHYHOLNNHDOOHIHLO5HGXVHUWGDWDNYDOLWHWNDQIRUHNVHPSHO Y UHHWUHVXOWDWDYGnUOLJIRUPXOHUWHVS UVPnOHOOHUDWGHWHUGnUOLJVDPVYDUPHOORPVS UVPnO RJVYDUDOWHUQDWLYHU,VS UVPnO+ILQQHUYLHWHNVHPSHOSnGHWVLVWH3nVS UVPnORPKYRU PDQJHJDQJHULXNDUHVSRQGHQWHQPRVMRQHUHUHOOHUWUHQHUYDUGHWLNNHQRHVYDUDOWHUQDWLYVRP GHNNHWHQJDQJLXND)HLOHQEOHIRUV NWNRUULJHUWYHGWLOOHJJVLQVWUXNVWLOLQWHUYMXHUQHRPn PDUNHUHIRUPHUHQQHQGDJLXNDRJGHUHWWHUSUHVLVHUHVYDUHWWLOHQGDJ,QQVDPOLQJVIHLONDQRJVnNRPPHDYDWLQWHUYMXSHUVRQHQDYJLUIHLOVYDU'HWNDQVN\OGHV YDQVNHUPHGnKXVNHIRUKROGWLOEDNHLWLGHQ'HWNDQRJVnVN\OGHVDWDYVS UVPnOEOLU PLVIRUVWnWW1nUGHWEOLUVSXUWRPIRUKROGVRPIRONHUIDULQJVPHVVLJILQQHUNRPSOLVHUWHPnHQ UHJQHPHGnInHQGHOIHLODNWLJHVYDU,QQVDPOLQJVIHLONDQRJVnRSSVWnIRUGLYLVVHVS UVPnODYHQNHOWHRSSIDWWHVVRP PWnOLJH,QWHUYMXSHUVRQHQHNDQLVOLNHWLOIHOOHUEHYLVVWJLIHLODNWLJHVYDU'HYXUGHULQJHUVRPOLJJHUWLO JUXQQIRUVYDUHWNDQRJVnEOLSnYLUNHWDYKYDLQWHUYMXSHUVRQHQRSSIDWWHUVRPVRVLDOW QVNHOLJ 6S UVPnORPKHOVHRSSIDWWHVRIWHVRP PWnOLJH6S UVPnORPDUEHLGRJVWHPPHJLYQLQJNDQ RJVnRSSIDWWHVVRPVHQVLWLYLQIRUPDVMRQ9LKDULPLGOHUWLGLNNHKDWWVSHVLHOOHWLOEDNHPHOGLQJHU RPSUREOHPHUSnGHWWHRPUnGHWLGHQQHXQGHUV NHOVHQ %HDUEHLGLQJVIHLOHUDYYLNPHOORPGHQYHUGLHQVRPUHJLVWUHUHVLQQRJGHQYHUGLHQVRPWLOVOXWW UDSSRUWHUHVXW6OLNHIHLONDQRSSVWnIRUHNVHPSHOXQGHUDYOHGQLQJHURPNRGLQJHU*MHQQRP XOLNHNRQWUROOHUKDUPDQV NWnILQQHIHLORJUHWWHGHPRSS 1nUHQKDUUHWWHWRSSIHLOVnODQJWGHWHUPXOLJHUHUIDULQJHQDWGHVWDWLVWLVNHUHVXOWDWHQHLGH IOHVWHWLOIHOOHUSnYLUNHVIRUKROGVYLVOLWHDYEnGHLQQVDPOLQJVIHLORJEHDUEHLGLQJVIHLO 9LUNQLQJHQDYIHLONDQOLNHYHOY UHDYEHW\GQLQJLQRHQWLOIHOOHURJGHWHUNODUWDWLNNHDOOHIHLO RSSGDJHV

18 2PNRGLQJDYVRVLR NRQRPLVNVWDWXV 5XWLQHQVRPEOHEUXNWIRUNRGLQJDYVRVLR NRQRPLVNVWDWXVHUHVVHQVLHOWGHQVDPPHVRPHU EUXNWWLGOLJHUHnUPHQPHGQRHQVPnMXVWHULQJHU.DWHJRUL³$QGUHLNNH\UNHVDNWLYH EUXNHVLNNH'HQQHHULNNHGHILQHUWLVWDQGDUGHQRJLQQKROGHWKDUY UWGnUOLJGHILQHUW'H SHUVRQHQHGHWJMHOGHUHUSODVVHUWLNDWHJRUL³8NODVVLILVHUWH 1RHQIOHUH\UNHVDNWLYHHQQWLGOLJHUHNDQRJVnKDEOLWWSODVVHUWLNDWHJRUL+HUSODVVHUHVQn DOOHSHUVRQHUVRPRSSO\VQLQJHURPDUEHLGVWLGPDQJOHUIRUHOOHU\UNHVRSSO\VQLQJHQHLNNHJLU JUXQQODJIRUVLNNHUSODVVHULQJDY.RGLQJVPnWHQVLNUHUPDNVLPDONRPSDWLELOLWHWPHGWLOVYDUHQGHNRGLQJLDQGUHSURVMHNWHUL 66%

19

20

21 2VORVHSWHPEHU 6DNVKDQGVDPDU'DJ5ROO+DQVHQWHOHIRQJU QWQXPPHU 6HNVMRQIRULQWHUYMXXQGHUV NLQJDU 8QGHUV NLQJRPKHOVH,O SHWDYGHQQ UDVWHWLGDYLOHLQLQWHUYMXDUIUn6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnULQJHLVDPEDQGPHGHL XQGHUV NLQJRPKHOVHLEHIRONQLQJD'HLIOHVWHVS UVPnODHUHQNOHIDNWDVS UVPnO,QWHUYMXHWYHUW JMHQQRPI UWSnWHOHIRQ,NRQYROXWWHQKDUYLODJWYHGHLOLVWHPHGXOLNHVMXNGRPDU'HWHUILQWRPGX NXQQHKDKRWLOJMHQJHOHJQnULQWHUYMXDUHQULQJDU 'XHUHLQDYVRPHUWUHNWXWIUn'HWVHQWUDOHIRONHUHJLVWUHWWLOnGHOWDLXQGHUV NLQJD'XVWnU IULWWWLOnYHOMHRPGXYLOYHUHPHGPHQIRUDWYLVNDOInJRGHUHVXOWDWHUGHWYLNWLJDWGHLVRPHU WUHNWHXWVYDUHUSnVS UVPnODYnUH9LNDQLNNMHHUVWDWWHGHJPHGHLQDQQDQ )RUnJMHUHLQWHUYMXHWNRUWDUHRJIRUnInEHVWPRJOHJXWE\WWHDYVYDUDYLInUYLOYLRJKHQWHLQQ RSSO\VQLQJDUIUnQRNUHRIIHQWOHJHUHJLVWHU'HLRIIHQWOHJHUHJLVWUDLQQHKHOGRSSO\VQLQJDURPLQQWHNW IRUPXHWU\JGVW QDGDUEHLGVWLOK YHRJXWGDQQLQJ9LKHQWDURJLQQHQNHOWHRSSO\VQLQJDUIUn IRONHUHJLVWUHWVRPI GVHOVQXPPHURJDGUHVVHRSSO\VQLQJDU6HLQDVWHLWnUHWWHUDWGDWDLQQVDPOLQJDHU DYVOXWWDYLOYLIMHUQHDOOHQDPQRJDGUHVVHUIUnGDWDPDWHULDOHW3HUVRQQXPPHUHWYLOEOLHUVWDWWDPHG HLWNRGHQXPPHUVRPJMHUGHWPRJOHJnVMnVYDUDLVDPDQKHQJPHGRSSO\VQLQJDUVRPILQDVWL UHJLVWUD'HLVRPKHQWDULQQLQIRUPDVMRQHQIUnUHJLVWUDYLOLNNMHYLWHNYHQRSSO\VQLQJDQHJMHOG 8QGHUV NLQJDHUJRGNMHQGDY'DWDWLOV\QHWRJRSSO\VQLQJDQHYLOEOLKDQGVDPDHWWHUORYIHVWDUHJODU,QWHUYMXDUDQHRJDOOHDQGUHVRPDUEHLGHUL6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnKDUWHLHSOLNW9LYLODOGUL RIIHQWOHJJMHUHHOOHUYLGDUHIRUPLGOHRSSO\VQLQJDURPNYDGHQHQNHOWHKDUVYDUW'HLVRPULQJDUNDQ IRUWHOMHGHJNRUOHLVGXInUVWDGIHVWDDWYHGNRPDQGHDUEHLGHUIRU6WDWLVWLVNVHQWUDOE\Un 'HWHUYLNWLJnInVYDUIUnDOOHXDQVHWWRPHLQHUQ JGHOOHUPLVQ JGPHGKHOVDVL5LQJGHWJU QH QXPPHUHW YVWSnVLGDRPGX QVNMHUPHLULQIRUPDVMRQ 9LYRQDUGXYLOVYDUHGnWHOGXPHG 0HGYHQOHJKHOVLQJ 6YHLQ/RQJYD DGPGLUHNW U - UQ/HLSDUW VHNVMRQVVMHI

22 2VORVHSWHPEHU 6DNVEHKDQGOHU'DJ5ROO+DQVHQWOIJU QWQXPPHU 6HNVMRQIRULQWHUYMXXQGHUV NHOVHU 8QGHUV NHOVHRPKHOVH,O SHWDYGHQQ UPHVWHWLGHQYLOHQLQWHUYMXHUIUD6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnULQJHGHJLIRUELQGHOVH PHGHQXQGHUV NHOVHRPKHOVHLGHQQRUVNHEHIRONQLQJHQ'HIOHVWHVS UVPnOHQHHUHQNOH IDNWDVS UVPnO,QWHUYMXHWEOLUJMHQQRPI UWSnWHOHIRQ,NRQYROXWWHQKDUYLODJWYHGHQOLVWH PHGXOLNHV\NGRPPHU'HWHUILQWRPGXNDQKDGHQWLOJMHQJHOLJQnULQWHUYMXHUHQULQJHU 'XHUHQDYVRPHUWUXNNHWXWIUD'HWVHQWUDOHIRONHUHJLVWHUHWWLOnGHOWDLXQGHUV NHOVHQ 'HWHUIULYLOOLJnGHOWDPHQIRUDWYLVNDOInJRGHUHVXOWDWHUHUGHWYLNWLJDWGHVRPHUWUXNNHWXW EOLUPHG9LNDQLNNHHUVWDWWHGHJPHGHQDQQHQ )RUnJM UHLQWHUYMXHWNRUWHUHRJIRUnInEHVWPXOLJXWE\WWHDYVYDUHQHYLInUYLOYLRJVnKHQWH LQQHQNHOWHRSSO\VQLQJHUIUDRIIHQWOLJHUHJLVWUH'HLQQHKROGHURSSO\VQLQJHURPLQQWHNW IRUPXHWU\JGHUVW QDGHUDUEHLGVIRUKROGRJXWGDQQLQJ9LKHQWHURJVnLQQHQNHOWH RSSO\VQLQJHUIUDIRONHUHJLVWHUHWVRPI GVHOVQXPUHRJDGUHVVHRSSO\VQLQJHU6HQHVWHWWnUHWWHU DWGDWDLQQVDPOLQJHQHUDYVOXWWHWYLOYLIMHUQHDOOHQDYQRJDGUHVVHUIUDGDWDPDWHULDOHW 3HUVRQQXPPHUHWYLOEOLHUVWDWWHWPHGHWNRGHQXPPHUVRPJM UGHWPXOLJnVHVYDUHQHL VDPPHQKHQJPHGRSSO\VQLQJHUVRPILQQHVLUHJLVWUH'HVRPKHQWHULQQLQIRUPDVMRQHQIUD UHJLVWUHQHYLOLNNHYLWHKYLONHSHUVRQHURSSO\VQLQJHQHJMHOGHU 8QGHUV NHOVHQHUJRGNMHQWDY'DWDWLOV\QHWRJSHUVRQRSSO\VQLQJHUYLOEOLEHKDQGOHWHWWHU ORYEHVWHPWHUHJOHU,QWHUYMXHUQHRJDOOHDQGUHVRPDUEHLGHUL6WDWLVWLVNVHQWUDOE\UnKDU WDXVKHWVSOLNW9LYLODOGULRIIHQWOLJJM UHHOOHUYLGHUHIRUPLGOHRSSO\VQLQJHURPKYDGHQ HQNHOWHKDUVYDUW,QWHUYMXHUQHYLVHUDOOWLGOHJLWLPDVMRQVNRUWYHGEHV N'HVRPULQJHUNDQ IRUWHOOHGHJKYRUGDQGXInUEHNUHIWHWDWYHGNRPPHQGHDUEHLGHUIRU6WDWLVWLVNVHQWUDOE\Un 'HWHUYLNWLJnInVYDUIUDDOOHXDQVHWWRPHQHUIRUQ \GHOOHUPLVIRUQ \GPHGKHOVHQVLQ5LQJ GHWJU QQHQXPPHUHW YHUVWSnVLGHQKYLVGX QVNHUPHULQIRUPDVMRQ 9LKnSHUGXYLOVYDUHGDWHOOHUGXPHG 0HGYHQQOLJKLOVHQ 6YHLQ/RQJYD DGPGLUHNW U - UQ/HLSDUW VHNVMRQVVMHI

Notater. Irene Øyangen. Lokalvalgsundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport. 2000/11 Notater 2000

Notater. Irene Øyangen. Lokalvalgsundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport. 2000/11 Notater 2000 2000/11 Notater 2000 Irene Øyangen Notater Lokalvalgsundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 )2525' 6WDWLVWLVN VHQWUDOE\Un

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001

Notater. Liva Vågane. Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport. 2001/49 Notater 2001 2001/49 Notater 2001 Liva Vågane Notater Undersøkelse om fysisk aktivitet blant personer i alderen 55-75 år Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk /Seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

æ ø å Ø Å å å ø å ø å æ å ø å æ Å å å å å å å å å å å Ø æ å å ø å å ø ø å å ø å æ å ø å æ å ø å ø

æ ø å Ø Å å å ø å ø å æ å ø å æ Å å å å å å å å å å å Ø æ å å ø å å ø ø å å ø å æ å ø å æ å ø å ø æøå ØÅ æ å Ø åå ø åø åæ åøå æ Å åå å å åå ååååå ååø ååå ø Ø æååøåå å ø å å øøå å åøåæå å øåæå øåø ø ååååøå åååå øæ åø å ø øååø åæå å ø å æ åå åøå øå æååøå åå ååå æ ååå å åø Å åå ø åæå å øøåø øå øø æåå

Detaljer

å ø å å ø å å å ø å å å å

å ø å å ø å å å ø å å å å æøå ØÅ æ å Ø å ø åø åø åøå åø ååå øå åø ååååå ååå å åø åå å å øå å ååå æøåæå Å ø øø ååå åå åå ø ØÅ æø ø å ø æø å å å å ø ø å å Å å é ååå æ æø æ å Å ø æø ø å ø æø ø ØÅ æø ø å ø æø å å ø å åå å åø å ØÅ é

Detaljer

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare %UXNHUKnQGERN Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare,qirupdvmrqhqlghwwhgrnxphqwhwndqhqguhvxwhqiruyduvhorjuhsuhvhqwhuhulnnhhqirusolnwhovhiud&uhdwlyh7h KQRORJ\/WGVLQVLGH,QJHQGHOHUDYGHQQH KnQGERNHQNDQUHSURGXVHUHVHOOHURYHUI

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Trygt og Trivelig Trøgstad. Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti

Trygt og Trivelig Trøgstad. Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti Trygt og Trivelig Trøgstad Program for valgperioden 2011 2015 for Trøgstad Arbeiderparti Arbeiderpartiet for deg som tenker litt lenger! Vi har det utrolig godt i Norge, og har lett for glemme at det ikke

Detaljer

å ø å å ø å å ø å å ø å ø ø å å å å å å ø å å å å å ø å Å å å å ø ø ø

å ø å å ø å å ø å å ø å ø ø å å å å å å ø å å å å å ø å Å å å å ø ø ø æøå ØÅ æ å Ø åå åø ååøååø æ å åø ååøåø å åæ ååø øååå ååööö æøå æå åå åøåååå åøå Åå åå øø ø ååø ø ØÅ æø ø å ø æø å å å å ø ø å å Å å é ååå ø ää æååæ Åå å ø ø æø ø å ø æø ø ØÅ æø ø å ø æø å å ø å åå å åø

Detaljer

Notater. Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo. En undersøkelse av frafallet i utvalgsundersøkelser i perioden /76 Notater 2000

Notater. Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo. En undersøkelse av frafallet i utvalgsundersøkelser i perioden /76 Notater 2000 2000/76 Notater 2000 Anne Gro Hustoft og Berit Vannebo Notater En undersøkelse av frafallet i utvalgsundersøkelser i perioden 1997-2000 Avdeling for samordning og utvikling/seksjon for statistiske metoder

Detaljer

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen

Bård Jordfald Kristine Nergaard. Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Bård Jordfald Kristine Nergaard Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og

Detaljer

ø å å ø å ø å æ å å å ø å ø æ å ø ø ø ø

ø å å ø å ø å æ å å å ø å ø æ å ø ø ø ø æøå ØÅ æ å Ø åæ ø åø ø å åå ø øæ øååøå øåæ å ø ååø åååøå å øåå øæå øøøø øååå å ø øå å øåååå åå å øø åæåå æååøååø ø å å å åååå åå åå ø ø ååæ øåø å øåø å åø å ææ ø åå ååååæ åå øå åå åå åå øååå åøå åå åå

Detaljer

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 0HQÃGHWÃHUÃYLNWLJÃIRUÃHWÃJRGWÃUHVXOWDWÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃI\OOHUÃXWÃ VNMHPDHWÃ

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 0HQÃGHWÃHUÃYLNWLJÃIRUÃHWÃJRGWÃUHVXOWDWÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃI\OOHUÃXWÃ VNMHPDHWÃ 8QGHUV NHOVHRPOHYHNnURJOLYVNYDOLWHW EODQWSHUVRQHUPHGKLYRJDLGVLRUJH )DIR Forskningsstiftelsen Fafo og Opinion AS gjennomfører nå en levekårsundersøkelse blant personer med hiv og aids i Norge. Undersøkelsen

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999 Dokumentasjonsrapport. 2000/1 Notater 2000

Notater. Elisabeth Rønning. Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999 Dokumentasjonsrapport. 2000/1 Notater 2000 2000/1 Notater 2000 Elisabeth Rønning Notater Utenlandske statsborgere og kommunestyrevalget 1999 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90

Detaljer

Tegnforklaring # 2 # 1 1 _ 7 3 H. Fv. 564. Illustrasjoner uten rettslig virkning. Linjesymboler

Tegnforklaring # 2 # 1 1 _ 7 3 H. Fv. 564. Illustrasjoner uten rettslig virkning. Linjesymboler # 2 # 1 H 370_2 # 1 1 _ 0 7 3 H Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2) mv for basiskart: 28012014 Justert linje DETALJREGULERING_ DUWPnOH VWRNN 1:1000 /A1 NR SIGN 060512 KJEKYN XQQJM ULQJ DYRSSVWDUW

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA:

Dette produktet dekkes av ett eller flere av følgende patenter i USA: Brukerhåndbok Creative Sound Blaster Live! Creative lydprogramvare Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel, og representerer ikke en forpliktelse fra Creative Technology Ltd. sin side.

Detaljer

EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om endring av

EØS-komiteens beslutning nr. 36/2000 av 31. mars 2000 om endring av NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/27/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 27 EØS-komiteens beslutning nr. 25/2000 av 31. mars 2000 om

Detaljer

Notater. Øyvin Kleven og Odd Frank Vaage. Medieundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport. 2001/27 Notater 2001

Notater. Øyvin Kleven og Odd Frank Vaage. Medieundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport. 2001/27 Notater 2001 2001/27 Notater 2001 Øyvin Kleven og Odd Frank Vaage Notater Medieundersøkelsen 1999 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 07.02 ,QQKROG 1. Innledning...2

Detaljer

Brukermanual boligalarm FS 150

Brukermanual boligalarm FS 150 Brukermanual boligalarm FS 150 ffj (QNHOEUXNDYV\VWHPHW Slå anlegget på: Tast koden. Lampen forlat nå lyser sammen med alle sonene som bli tilkoplet. Betjeningspanelet piper til utgangstiden er ferdig.

Detaljer

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det.

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det. Prøve i R1 04.1.15 Del 1 Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Husk å begrunne alle svar. Det skal gå klart frem av besvarelsen hvordan du har tenkt. Oppgave

Detaljer

R.1635 Overvik-Charlottenlund skole

R.1635 Overvik-Charlottenlund skole Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1635 Overvik-Charlottenlund skole 20.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Utbyggingsenheten vurderer flere skoletomter på Charlottenlund. I en alternativstudie

Detaljer

INF2080 Logikk og beregninger

INF2080 Logikk og beregninger INF2080 Logikk og beregninger Forelesning 4: Regulære uttrykk Sist oppdatert: 2012-01-24 12:05 4.1 Regulære uttrykk Beskrive aksepterte ord 4.1 Regulære uttrykk Beskrive aksepterte ord INF2080 Logikk og

Detaljer

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare

%UXNHUKnQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare %UXNHUKnQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative-lydprogramvare,QIRUPDVMRQHQLGHWWHGRNXPHQWHWNDQHQGUHVXWHQYDUVHORJHULNNHELQGHQGHIRU&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG8WHQVNULIWOLJWLOODWHOVHIUD&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG

Detaljer

+RK PRK 9HJHWDVMRQVRQH QRUGERUHDO $UHDO GDD 9HJHWDVMRQVHNVMRQ &6YDNW NRQWLQHQWDO

+RK PRK 9HJHWDVMRQVRQH QRUGERUHDO $UHDO GDD 9HJHWDVMRQVHNVMRQ &6YDNW NRQWLQHQWDO Osdal en sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (:HEOLQN KWWSERUFKELRQRQDULQ"QLG

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000

Notater. Elisabeth Rønning. Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport. 2000/44 Notater 2000 2000/44 Notater 2000 Elisabeth Rønning Notater Omnibusundersøkelse - mai/juni 2000 Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe: 00.90 )RURUG Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

s Den hydrauliske diameter er gitt ved d h = 4 hvor A er rørets tverrsnitt og O er den delen ) 2 d 2

s Den hydrauliske diameter er gitt ved d h = 4 hvor A er rørets tverrsnitt og O er den delen ) 2 d 2 Strøninglære. Reynol tall. I 88 oaget Reynol at et finne to tyer trøning, nelig lainær trøning og turbulent trøning. Oergangen ello ie to tyene kjee e en i kritik atiget. Reynol utiklet et ienjonløt tall,

Detaljer

Protokoll for prosjektet / VQLQJHULDUEHLGTidlig oppfølging for sykmeldte arbeidstakere med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser

Protokoll for prosjektet / VQLQJHULDUEHLGTidlig oppfølging for sykmeldte arbeidstakere med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser Protokoll for prosjektet / VQLQJHULDUEHLGTidlig oppfølging for sykmeldte arbeidstakere med psykiske problemer og/eller muskel- skjelettlidelser 26. september 2002 3nO1\VWXHQ.nUH%LUJHU+DJHQ6LPRQ,QQY U 2VOR)\ONHVWU\JGHNRQWRU6RVLDORJKHOVHGLUHNWRUDWHW

Detaljer

Felles kystsoneplan for Lyngen, K a fjord og Storfjord kommune

Felles kystsoneplan for Lyngen, K a fjord og Storfjord kommune Felles kystsoneplan for Lyngen, K a fjord og Storfjord kommune Merknadsbehandling 1. gang Dokumentet inneholder oversikt over innspill som er framkommet på bakgrunn av 1. gangs høring, vurdering og innstilling

Detaljer

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Detaljer

R Oppgave I - Vektorregning. Løsningsskisser

R Oppgave I - Vektorregning. Løsningsskisser R1-09.01.1 Oppgave I - Vektorregning a) Vektorene a og b er gitt ved at: a 3, b, a, b 45 Vi lager to nye vektorer u a b og v a b. i) Finn u v u v a b a b a a b a a b b b ii) Finn u og v a a 3a b b b 3

Detaljer

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v

:Q c h,h x j h F k t h b r n J s u s k o T f n t. o S n o vh F x b Qh X t k C Ur v n r j t o,ic M g h e k j,²b n v ²uv ±h v : ohrunzn vragv,rhnt hbpk,tz rnuk cuy 'Ubh r«us C J oh h Th n t v oh eh S M v k f k UK t oh r«un±z n v r G g v, rh n t C h n m g r e n h bh r v Ub C r k y r p cu 'v N v. rẗ C r J t oh J«us e 'r p g h b

Detaljer

OSLO KOMMUNE. Foto: Fjellanger Widerøe AS

OSLO KOMMUNE. Foto: Fjellanger Widerøe AS Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by Plan- og bygningsetatens planforslag SAKSFREMSTILLING Mai 1996 SMÅHUSOMRÅDER Foto: Fjellanger Widerøe AS OSLO KOMMUNE )256/$*7,/5(*8/(5,1*63/$1)2560c+86205c'(5,

Detaljer

Partielle differensiallikninger.

Partielle differensiallikninger. Partielle differesiallikiger. à. Iledig. Differesiallikiger kytter samme størrelse og edriger i størrelse. Matematisk kommer dette til uttrykk ved at likige i tillegg til de ukjete fuksjoe også ieholder

Detaljer

8. Sosial og politisk deltakelse

8. Sosial og politisk deltakelse Aleneboendes levekår Sosial og politisk deltakelse Øyvin Kleven, Elisabeth Rønning og Odd Frank Vaage 8. Sosial og politisk deltakelse Aleneboende deltar mindre i det sosiale liv Aleneboende går mindre

Detaljer

Notater. Grete Dahl. Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere. 2003/1 Notater 2003

Notater. Grete Dahl. Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere. 2003/1 Notater 2003 2003/1 Notater 2003 Grete Dahl Notater Arbeidsmarkedstiltak blant sosialhjelpsmottakere Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.04.30 Innhold Side 1 Bakgrunn og formål...4

Detaljer

1999/65 Notater 1999 Undersøkelse om kosthold blant 2-åringer

1999/65 Notater 1999 Undersøkelse om kosthold blant 2-åringer 1999/65 Notater 1999 Anne Sundvoll Notater Undersøkelse om kosthold blant 2-åringer Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser FORORD "Småbarnskost - Undersøkelse om kosthold blant

Detaljer

NY Eksamen i matematikk III, 5 studiepoeng. August 2007

NY Eksamen i matematikk III, 5 studiepoeng. August 2007 NY Eksamen i matematikk III, 5 studiepoeng. August 7 Oppgave a. Regn ut gradienten til funksjonen f(x, y) = x +y +xy. I hvilken retning øker f mest når x = og y =? b. Regn ut kurveintegralet f(x, y) ds

Detaljer

Detaljregulering for fv. 410 Neskil bru Plankart med bestemmelser

Detaljregulering for fv. 410 Neskil bru Plankart med bestemmelser Detaljregulering for fv. 410 Neskil bru Plankart med bestemmelser Arendal kommune / Planid 09062012-4 www.vegvesen.no/fylkesveg/fv410neskilbru Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering

Detaljer

SOLA FLYKLUBB - NAK 3)7$

SOLA FLYKLUBB - NAK 3)7$ SOLA FLYKLUBB - NAK 3(5,2',6.)/

Detaljer

240/LP. experience the value of projection. User s Guide

240/LP. experience the value of projection. User s Guide LP 240/LP experience the value of projection 250 User s Guide Produkterklæring 3URGXVHQW,Q)R XV&RUSRUDWLRQ6:3DUNZD\$YH:LOVRQYLOOH2UHJRQ86$.RQWRUL(XURSD2O\PSLD1/16+LOYHUVXP1HGHUODQG 9LHUNO UHUSnHJHWDQVYDUDWSURMHNWRUHQH/3HULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI

Detaljer

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet.

prøver i veke 39. Her vil ein kunne korleis elevane presterer i lesefart- og forståing, diktat av enkeltord og setningar og alfabetet. Vekeplan 10. klasse Namn:.. Veke 38-39 Norsk: Tverrfagleg prosjekt: Samliv Samarbeide godt i grupper. Lage veggavis. Presentere eit gruppearbeid. Gjere eit rollespel. Det vil vere to timar med kartleggings-

Detaljer

Hva er helse? Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri. Truls Eskelund. Levering: Lørdag 27.10. kl 09.00.

Hva er helse? Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri. Truls Eskelund. Levering: Lørdag 27.10. kl 09.00. Oppgave 3 Faglitterær skriving Formidling og forleggeri Truls Eskelund Hva er helse? Aldri har folk vært så opptatt av helse som nå. Flere alternative retninger vokser fram, samtidig som stadig flere bruker

Detaljer

Hovedformålet er med andre ord å samle og å oppsummere den utvalgsbaserte statistikken om helseforhold i én publikasjon.

Hovedformålet er med andre ord å samle og å oppsummere den utvalgsbaserte statistikken om helseforhold i én publikasjon. Helseundersøkelsene I Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå har samlet inn data om den norske befolkningens helse regelmessig siden 1968 - siste gang i 1998. Undersøkelsene er bredt anlagt, og gir

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden

Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden 2004/22 Notater 2004 Hanne Cecilie Hougen og Mary Anne Gløboden Samordnet levekårsundersøkelse 2002 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010

Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi. Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Finansieringsløsninger for offshore vind og miljøteknologi Florø, Måløy og Ålesund, 30. november og 1. desember 2010 Eksportfinans Markedet Løsninger 2 EKSPORTFINANS LÅNEPORTEFØLJE INKLUDERER LÅN I 50

Detaljer

Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår

Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår 1 Levekår blant innvandrere 2005/2006: Dette har vi nå fått vite om innvandrernes levekår Svein Blom, Statistisk sentralbyrå, sbl@ssb.no www.ssb.no/innvandring 1 Intervjuundersøkelser av innvandreres levekår

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Notater. Hanne Cecilie Hougen og Glenn-Erik Wangen. WHOs Vekststudie av sped- og småbarn Dokumentasjonsrapport. 2003/7 Notater 2003

Notater. Hanne Cecilie Hougen og Glenn-Erik Wangen. WHOs Vekststudie av sped- og småbarn Dokumentasjonsrapport. 2003/7 Notater 2003 2003/7 Notater 2003 Hanne Cecilie Hougen og Glenn-Erik Wangen Notater WHOs Vekststudie av sped- og småbarn Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-4 Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Dato: 20.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Magne Bråthen. Personer registrert som yrkeshemmet i SOFA-søkerregisteret. 2000/2 Notater 2000

Magne Bråthen. Personer registrert som yrkeshemmet i SOFA-søkerregisteret. 2000/2 Notater 2000 2000/2 Notater 2000 Magne Bråthen Personer registrert som yrkeshemmet i SOFA-søkerregisteret Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe: 06.01 ,QQKROG,11+2/' 7$%(//5(*,67(5,11/('1,1*

Detaljer

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999

Notater. Anne Sundvoll. Samordnet levekårsundersøkelse. panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 1999/66 Notater 1999 1999/66 Notater 1999 Anne Sundvoll Notater Samordnet levekårsundersøkelse 1999 - panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Statistisk

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Notater. Carina Nordseth og Toril Sandnes. FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 Omsorgspoeng, 1992-1998

Notater. Carina Nordseth og Toril Sandnes. FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 Omsorgspoeng, 1992-1998 2003/2 Notater 2003 Carina Nordseth og Toril Sandnes Notater FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 Omsorgspoeng, 1992-1998 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk

Detaljer

6\VWHPPRGHOOHUIRU GLVWULEXHUWHV\VWHP

6\VWHPPRGHOOHUIRU GLVWULEXHUWHV\VWHP 6\VWHPPRGHOOHUIRU GLVWULEXHUWHV\VWHP,12'3K VW IRUHOHVHU)UDQN(OLDVVHQ Frank Eliassen, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo 1 6\VWHPPRGHOOHU 0RWLYDVMRQ LOOXVWUHUHIHOOHVHJHQVNDSHURJGHVLJQYDOJIRUGLVWULEXHUWHV\VWHP

Detaljer

S S. Eksamen i SIF4022 Fysikk 2 7. desember 1999 LØYSINGAR. Oppgave 1. t Kraft opp: y x. Newtons 2. lov. gir. som er bølgjelikninga, av form

S S. Eksamen i SIF4022 Fysikk 2 7. desember 1999 LØYSINGAR. Oppgave 1. t Kraft opp: y x. Newtons 2. lov. gir. som er bølgjelikninga, av form Esamn i SIF4 Fsi 7. smb 999 LØYSINGAR Oppgav a S [ÃÃÃÃÃÃÃ[Ã [ S DVVHÃ ÃÂÃ [ÃÃ$NVHOHUDVMRQÃ t Kaft opp: S sinα -Ssinα S α S S Nwtons. lov gi som bølgjlininga, av fom S µ t µ S t v t m v bølgjfat som v v

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen SIF4005 Fysikk 11.desember 2002

Løsningsforslag Eksamen SIF4005 Fysikk 11.desember 2002 Løsningsfsag saen SF Fsi.esee Oppgave. esai a Gauss v: A inne f : Kua e eene g a e inne = f

Detaljer

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave,

Detaljer

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] odukterklæring 3URGXVHQW,Q)R XV&RUSRUDWLRQ%6:3DUNZD\$H:LOVRQLOOHUHJRQ 86$.RQWRUL(XURSDO\PSLD/6+LOHUVXPHGHUODQG 9LHUNO UHUSnHJHWDQVDUDW6

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid

Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid Teknisk- økonomiske løsninger for aggregatorrollen i et marked med Smart Grid Victoria Fearnley Landmark Victoria Lervik Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Asgeir

Detaljer

Heinco Flex mufferørdeler

Heinco Flex mufferørdeler Heico Fex muffeøee Fo PVC og uktie ø 13-01/01-2013 13 Sie 1 av 5 Buksomåe og spesiee egeskape Buksomåe: Va Avvikig: Maks 11,5o i ett pa vetikat ee hoisotat (eksempevis ska stoppekaste stå vetikat ve hoisota

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

eksamen-f0b-v2001.nb 1

eksamen-f0b-v2001.nb 1 eksamen-f0b-v200.nb Løsningsforslag Eksamen Fysikk for forkurs Våren 200 Alle forbehold om feil og uklarheter; dette er som navnet sier et forslag. OPPGAVE a) Regn ut bølgelengden til et foton med energi

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet 2 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn

Detaljer

Notater. Ann Kristin Johnsen og Øystein Hokstad. FoB2001 Kvalitativ testing av boligskjema - prøveundersøkelse 1999 Dokumentasjonsnotat

Notater. Ann Kristin Johnsen og Øystein Hokstad. FoB2001 Kvalitativ testing av boligskjema - prøveundersøkelse 1999 Dokumentasjonsnotat 2000/3 Notater 2000 Ann Kristin Johnsen og Øystein Hokstad Notater FoB2001 Kvalitativ testing av boligskjema - prøveundersøkelse 1999 Dokumentasjonsnotat Avdeling for personstatistikk/seksjon for folke-

Detaljer

NDLA NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA ÅRSMELDING FOR 2015

NDLA NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA ÅRSMELDING FOR 2015 15 NDLA NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA ÅRSMELDING FOR 2015 I N N H O L D FRA STYRELEDER... 3 FRA REDAKTØR... 5 1. STYRING OG LEDELSE I NDLA... 6 1.2 Fylkeskontakter... 8 1.3 Organisering av NDLA... 9 2

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

'HW PDQJIROGLJH EDUQHYHUQHW

'HW PDQJIROGLJH EDUQHYHUQHW 2PUnGHWIRUNXOWXURJVDPIXQQ 'HWPDQJIROGLJH EDUQHYHUQHW )RUPLGOLQJDYIRUVNQLQJRPEDUQHYHUQ Norges forskningsråd 'HWPDQJIROGLJHEDUQHYHUQHW )RUPLGOLQJDYIRUVNQLQJRPEDUQHYHUQ 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd

Detaljer

Kap 21 Elektrisk ladning / Elektrisk felt

Kap 21 Elektrisk ladning / Elektrisk felt Kp lektisk lning / lektisk felt. To like elektiske lninge e plsset i vstn.. Kften so hve v lningene vike på en ne e e.5. Beste støelsen på hve v lningene. b Se so i, en enne gng e en ene lningen obbelt

Detaljer

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Notater 16/2010 Marit Wilhelmsen Samordnet levekårsundersøkelse 2009 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Levekår blant innvandrere 1996

Levekår blant innvandrere 1996 97/7 Notater 997 Svein Blom og Agnes Aall Ritland Levekår blant innvandrere 996 Del Tabeller for nordmenn Avdeling for personstatistikk/seksjon for demografi og levekårsforskning Forord Denne tabellsamlingen

Detaljer

Prøveprosjekt med mammografiscreening

Prøveprosjekt med mammografiscreening StrålevernRapport 1998:4 Prøveprosjekt med mammografiscreening Pasientdosemålinger.ULVWL3HGHUVH SUMMARY,11/('1,1* 1.1 BAKGRUNN... 5 1.2 UTSTYR OG SCREENINGMETODE... 6 0c/,1*(52*%(5(*1,1*(5 2.1 REGISTRERING

Detaljer

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Bostøtteordningen i Husbanken Dokumentasjonsrapport. 1999/70 Notater 1999

Notater. Bengt Oscar Lagerstrøm. Bostøtteordningen i Husbanken Dokumentasjonsrapport. 1999/70 Notater 1999 1999/70 Notater 1999 Bengt Oscar Lagerstrøm Notater Bostøtteordningen i Husbanken Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Forord Undersøkelsen om bostøtteordningen

Detaljer

Suprabeam High end-lykter

Suprabeam High end-lykter SUPRABEAM 2014/2015 GROVEKNUTSEN.NO Suprabeam High end-lykter Nye og enda bedre modeller 12 Lyspunkter i 2014/2015 Suprabeam produserer proffe, superkompakte LED-lykter i aluminium. Lykter for deg som

Detaljer

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER FOU-PROSJEKT144006 DRØFTINGSGRUNNLAG HVILKE UTVIKLINGSTREKK VIL PREGE DE TEKNISKE TJENESTENE I FREMTIDEN? Flere sentrale utviklingstrekk vil gjøre seg gjeldende i kommunalteknisk sektor Vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Prisliste 2009 Startapparater Januar

Prisliste 2009 Startapparater Januar Prisliste 2009 Startapparater Januar Standardbetingelser 2 ABB AS, Automasjonsprodukter Innholdsfortegnelse Innhold: Side: Kontaktorer...4 Installasjonskontaktorer...4 AC mini-kontaktorer, 3-pol...5 AC

Detaljer

! Brukes for å beskrive funksjoner i digitale kretser. ! Tre grunnleggende funksjoner: AND, OR og NOT

! Brukes for å beskrive funksjoner i digitale kretser. ! Tre grunnleggende funksjoner: AND, OR og NOT Dgens temer Boolsk lger! Brukes for å eskrive funksjoner i igitle kretser! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture! Kort repetisjon fr forrige gng! Komintorisk logikk! Tre grunnleggene

Detaljer

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151 " ##$%&'$($$()$$'$)&' *

Side 1 av 78. Dok.dato: Saksbeh: Saksnr, (FWS): Arkivkode: 29.10.2007 Tom-Jarle Isaksen, Birger Hellan 07/00653-30 151  ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 1 av 78!! " ##$%&'$($$()$$'$)&' * Side 2 av 78 +, -...3...5...6!"...6 #!!#...7 $!!#$%%! &&...7 '!$!( &)!!**+...8, &%$!!...14 - &##%&#...15. # #(!$#/(0##$"!#...16 + 123)!$&#/1##"%"...18 4 $!$&#...18

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 04.05.2015-04.05.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 04.05.2015-04.05.2015 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE akspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: ide 1 Arkivsak/doknr. 13/857-3 akstittel Dok.dato 04.05.2015 trategiplan/forretningsplan - Hattfjelldal

Detaljer

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur

Eidsivakonsernet Fullmaktsstruktur. Eidsivakonsernet. Fullmaktsstruktur Eidsivakonsernet Gjeldende fra 6. desember 2011 1 Innhold Eidsivakonsernet Side i Eidsiva-konsernet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Felles konsernstruktur... 4 1.3 Områder som er regulert med fullmakter....

Detaljer

Listed in ascended order by Sanden Number

Listed in ascended order by Sanden Number 4486 03-0427 7H15HD WH SPC L Spc l Pad DIR LNG 119 PV8 12V 2FRD Spline 4487 03-3733 02-3482 7H15SHD GK HORIZ H-PAD EAR 133 PV8 24V 2CAT KEY 4488 03-0603 02-1604 03-6533A 7H15HD JDA VERT 3/4x7/8 EAR 132

Detaljer

BULYST I FLATDAL. skisseprosjekt 17.06.2010. Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen

BULYST I FLATDAL. skisseprosjekt 17.06.2010. Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen BULYST I FLATDAL skisseprosjekt 7.06.00 Siv.ark. Ingolf Olav Westbø og siv.ark. Sverre Aaker Sondresen Beliggenhet Sundbøhaugen ligger sentralt i Flatdal, nær sentrumsdannelsen med idrettstadion og butikker.

Detaljer

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002

Notater. Liva Vågane. Samordnet levekårsundersøkelse. tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport. 2002/56 Notater 2002 2002/56 Notater 2002 Liva Vågane Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2001 - tverrsnittsundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Emnegruppe:

Detaljer

CATALOG, variabler og tegn

CATALOG, variabler og tegn 2 CATALOG, variabler og tegn CATALOG... 42 CUSTOM-menyen... 43 Lagre data til variabler... 44 Klassifisere variabler som datatyper... 48 CHAR-menyen (Tegn)... 51 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 42

Detaljer

Magne Bråthen og Trond Pedersen

Magne Bråthen og Trond Pedersen 2001/16 Notater 2001 Magne Bråthen og Trond Pedersen Tilpasning på arbeidsmarkedet for personer som går ut av status som yrkeshemmet i SOFAsøker-registeret - 1998 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon

Detaljer

Områdestyret nedsatte så en ekstern gruppe for å forestå den videre planleggingen av programmet. Denne planleggingsgruppen har bestått av

Områdestyret nedsatte så en ekstern gruppe for å forestå den videre planleggingen av programmet. Denne planleggingsgruppen har bestått av (QHUJLIRUIUDPWLGHQSURJUDPSODQ )RURUG Forskningsrådet tok høsten 1998 initiativ til planleggingen av et nytt grunnforskningsprogram innen energi for fremtiden. En ekstern arbeidsgruppe utarbeidet programbeskrivelse,

Detaljer

Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler:

Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler: Matriser En matrise er en rektangulær oppstilling av tall og betegnes med en stor bokstav, f.eks. A, B, C,.. Eksempler: Tallene i en matrise kalles elementer. En matrise har rader (vannrett, horisontalt)

Detaljer

Sak 14/09: til instituttstyrets møte TEF STYRENOTAT. Arbeidspliktregnskapet: sanering og styring

Sak 14/09: til instituttstyrets møte TEF STYRENOTAT. Arbeidspliktregnskapet: sanering og styring Sak 14/09: til instituttstyrets møte 10.6.2009 TEF 04.06.09 STYRENOTAT Arbeidspliktregnskapet: sanering og styring Punkt 1 3 i dette notatet er hentet fra den foreløpige innstillingen fra den arbeidsgruppen

Detaljer