Halvårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 1-2010"

Transkript

1 PRE I Halvårsrapport PRE China Private Equity I AS

2 PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formal å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ). CNEI I har så langt investert i ti selskaper, og gjenstående investeringsramme er i overkant av USD 13 millioner. Forvalter er i forhandlinger med flere interessante investeringsmuligheter. Denne rapporten går nærmere inn på den finansielle situasjonen til hvert av selskapene i porteføljen. Forvalters rapport I 2. kvartal endte veksten i Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) på 10,3 %, ned fra 11,9 % i årets 1. kvartal, og indikerer en samlet vekst gjennom første halvår på 11,1 %. Nedgangen i investeringer i urbane anleggsaktiva, detaljomsetning og utstedte lån i 2010 kommer som et resultat av innskjerpede politiske tiltak, spesielt innen eiendomssektoren, for tidlig å motvirke inflasjonspress. Kinesiske myndigheter har sendt klare signaler om at de ønsker å prioritere vekstkvalitet fremfor veksthastighet. Den generelle nedgangen indikerer også at alle de tre vekstdriverne investering, forbruk og eksport vil bli påvirket negativt, noe som igjen vil kunne føre til videre fall i BNP mot slutten av året. Veksten i byer klassifisert som tredje- og fjerderangsregioner overgikk veksten i førsterangsbyene, hovedsakelig fordi investeringene som ble gjennomført i med fokus på innenlandsregioner har begynt å gi resultater i Denne trenden forventes å fortsette fremover. Kinesiske myndigheter vil i tiden som kommer videreføre eksisterende og iverksette nye tiltak rettet mot innenlandsregionene, i håp om å redusere avstanden mellom førsterangsbyer og resten av landet. Investeringer gjort før 2010 Aiyingshi ( AYS Detaljist av produkter til mor og spedbarn) 142,50 152,30 94 % 5,41 3, % 31 % 108 % 275,50 278,40 99 % 7,34 4, % 27 % 365 % AYS resultat for 2. kvartal viser en videre signifikant vekst fra foregående kvartal. Sammenlignet med resultatet fra 1. kvartal på RMB 1,93 millioner hadde selskapet i 2. kvartal et resultat på RMB 5,41 millioner, 37% høyere enn budsjetterte tall. Det sammenlagte resultatet fra årets to første kvartaler overstiger dermed resultatet for hele AYS forbedret marginene i 2. kvartal gjennom en mer målrettet bruk av selskapets call center, bedre in-store markedsføring av viktige høymarginsprodukter som klær og leker, i tillegg til forhandlinger med leverandører for å sikre bedre innkjøpspriser. Økte utsalgspriser på melkepulver fra leverandørene i 2. kvartal bidro også til høyere marginer. I løpet av 2. kvartal åpnet AYS fire nye butikker i Shanghai og Fuzhou. Jiangnan ( JN rensing av svovel i gassutslipp) 38,30 50,00 77 % 1,50 6,00 25 % 90 % 11 % 53,30 75,00 71 % -3,50 9,00-39 % -5 % -186 % I årsrapporten fra 2009 skrev vi at Jiangnan s nettoresultat endte på RMB 33 millioner. Tidligere i år kom Kina s verdipapirkommisjon (China Securities Regulatory Commision) med nye veiledninger til leverandører i kraftindustrien om å nedjustere nettoresultatene som følge av den vanskelige situasjonen i energisektoren i Jiangnan s revisor rettet seg etter forskriftene og tok en konservativ tilnærming som førte til økt grad av utgiftsføring tilknyttet forskning og utvikling ( F&U ). Dette resulterte i at det reviderte resultatet for 2009 endte på RMB 17,8 millioner. I utgangen av 2009 besluttet Jiangnan å fokusere på større prosjekter, noe som vil være en fordel for selskapets langsiktige utvikling. Dette vil imidlertid kunne forårsake tidsmessig forskyvning av inntekter og resultater sammenlignet med om selskapet fokuserer på mindre prosjekter. Som et resultat av en svak energisektor og en langsommere prosjektprosess enn hva som opprinnerlig var budsjettert, oppnådde selskapet en omsetning på RMB 53,3 millioner for 1. og 2. kvartal 2010, med et nettotap på RMB 3,5 millioner. Historisk sett kommer derimot størsteparten av Jiangnan s omsetning fra årets andre halvdel og 2 Halvårsrapport PRE China Private Equity I AS

3 forvalter forventer positiv resultatutvikling i 3. og 4. kvartal. Chery Corporation ( Chery - bilprodusent) Etter et rekordkvartal med solgte biler i 1. kvartal 2010 var salgstallet for 2. kvartal på biler, en vekst på 23,8% fra solgte biler i 2. kvartal Chery eksporterte biler i 2. kvartal, en vekst på 28.9% sammenlignet med eksporterte biler i 1. kvartal. Chery har per dags dato 12 monteringsbaser, hovedsakelig i utviklingsland. Chery har akkumulert en betydelig kontantbeholdning og behovet for en snarlig børsnotering er derfor redusert. Som en følge av dette, i tillegg til et svakt kinesisk børsmarket (Shanghai-indeksen er ned 20% sammenlignet med i fjor), har Chery besluttet å vente med en børsnotering til et senere tidspunkt. Qinbao Beef ( Qinbao produsent av høykvalitets kjøtt) 54,20 55,80 97 % 9,07 8, % 28 % 92 % 98,50 86, % 14,80 13, % 44 % 76 % Qinbao oppnådde et nettoresultat på RMB 9,07 millioner i 2. kvartal 2010 sammenlignet med RMB 5,73 millioner i 1. kvartal. Oppgangen økte 2. kvartals resultat med 92% sammenlignet med samme periode i Økningen skyldes blant annet salget av høykvalitets biff fra 100 hybridkveg i løpet av 2. kvartal. Qinbao startet salget av denne type biff i oktober i fjor, og slaktet totalt 500 kyr ut Produsenten estimerer at de i løpet av 2010 vil slakte og selge rundt kyr. Den nye høykvalitetsbiffen, med et dekningsbidrag på 40%, vil gradvis erstatte biff fra vanlig kveg (med mindre enn 20% dekningsbidrag) av selskapets totale salg. CNEI gjennomførte en oppfølgingsinvestering på RMB 12 millioner den 30. juni 2010, og Qinbao igangsetter forberedelsene til en børsnotering senere i år. CBS (elektronisk skatteberegnings- og innrapporteringssystem) 14,34 18,92 76 % 11,64 12,48 93 % -10 % -22 % 22,10 28,80 77 % 17,30 18,90 92% -7 % -19 % Omsetningen for første halvdel av 2010 falt med 7% i forhold til den samme perioden i fjor. Dette er hovedsakelig grunnet utsettelsen av den nasjonale promoteringskonferansen for selskapets nye skatteberegningssoftware fra november 2009 til 2. kvartal Samtlige regionale skatteetater ventet på promoteringskonferansen for å kunne ta i bruk produktet, og forsinkelsen hadde derfor en negativ påvirkning på utrullingen av programvaren. CBS lå marginalt under budsjettet i første halvdel av 2010 som et resultat av økte personalomkostninger ifm. rekruttering av seniorledere fra ett av Kina s største børsnoterte programvareselskaper. I tillegg hadde selskapet økte F&U omkostninger på flere nye produktinitiativer. I løpet av 2. kvartal iverksatte selskapet en test i Guanxi provinsen av et nytt softwareprodukt som gjør det mulig for skatteetaten å motta sanntidsinformasjon om fakturaer fra grossister. Ledelsen er overbevist om at CBS vil klare å møte helårsbudsjettet, da selskapet historisk sett opplever det høyeste salget i 4. kvartal. I tillegg vil den nye skatteberegningsprogramvaren være i rute nå som promoteringskonferansen er gjennomført, og dette vil også bidra positivt på omsetningen. Liyuan (produksjon av aluminiumsprofiler) 294,21 290, % 23,85 20, % 27 % 49 % 476,90 468, % 33,00 29, % 36 % 39 % Halvårsrapport PRE China Private Equity I AS 3

4 Liyuan fikk et 2. kvartals nettoresultat som lå 14% høyere enn budsjett. Overskuddet økte med 49% sammenlignet med 2. kvartal Ordrer for aluminiumsskallet til Apple s MacBook-maskiner og komponenter til bilindustrien var hovedårsakene til denne veksten. Liyuan har allerede vært igjennom to runder med undersøkelser fra Kina s verdipapirkommisjon, og forventer en endelig avgjørelse mot slutten av året i forhold til tidspunktet for en børsnotering av selskapet Yida (snacksprodusent) 31,20 34,50 90 % 3,00 4,37 69 % 5 % 12 % 62,20 64,50 96 % 6,1 8,17 75 % -3 % 2 % I 2. kvartal 2010 kunne Yida vise til en resultatøkning på 12% sammenlignet med 2. kvartal Resultatet var skuffende og under budsjett. Årsaken til den svake utviklingen er manglende kompetanse og kapasitet hva gjelder management. Selskapet og ledelsen (gründeren) har problemer med å tiltrekke og holde fast på kvalifiserte og profesjonelle ledere, noe som igjen forsterkes av selskapets avsidesliggende beliggenhet. CNEI arbeider for å bedre situasjonen. Blant annet er det engasjert et rådgivningsselskap med spesialisering innen landbruk, eid av Metro Group, for å jobbe med forbedringer innen produksjon og promotering. Feida (varmvalsing av stålplater) 199,84 674,74 30 % -1,00 30,47 * -33 % -94 % 338,34 802,06 42 % -1,00 12,95 * -14 % * Etter et positivt 1. kvartal er markedssituasjonen igjen forverret i 2. kvartal, og er på vei ned mot 2009-nivåer med ekstremt svak etterspørsel. Dette resulterer i et lite tap, men med en positiv kontantstrøm i 2. kvartal Selskapets resultat er derimot betydelig forbedret sammenlignet med første halvår Et elektrisk smelteovnsprosjekt i umiddelbar nærhet av Feida er under konstruksjon. Når prosjektet ferdigstilles neste år vil det kunne levere behandlingsklart metall, hovedsakelig til Feida, som vil bidra til å øke selskapets bruttomarginer pga. reduserte transportkostnader og fordelaktige priser på behandlingsklart metall. På grunn av den nevnte smelteovnen samt forventninger om en forbedret markedssituasjon, mener forvalter at Feida har potensiale til å produsere gode tall i de kommende kvartalene. Feida s hovedaksjonær har som tidligere berettet stilt en resultatgaranti ovenfor CNEI. Selskapets resultat i 2009 var betydelig svakere enn det som dannet grunnlag for investeringen. CNEI er derfor berettiget til å kreve en betydelig kompensasjon som vil føre til en 100% eierandel av Feida. For å holde gründeren motivert har CNEI signert en avtale som gjør det mulig for ledelsen i Feida å tjene tilbake en betydelig andel av selskapet. Avtalen er basert på definerte prestasjonsmål frem mot På en normalisert inntjeningsbasis er CNEI s inngangsverdi av Feida veldig attraktiv med et multipel på under 2 x netto resultat. IAT Auto ( IAT - bildesign) 106,50 144,30 74 % 9,14 16,85 54 % 319 % 226 % 182,30 242,90 75 % 9,97 17,95 56 % 214 % 185 % IAT hadde i løpet av første halvdel 2010 et nettoresultat på RMB 9,97 millioner, en økning på 185% over den samme perioden i fjor. Sammenlignet med første halvår 2009 har selskapet nytt godt av det sterke bilsalget som tiltok fra og med siste halvdel Selskapets resultat for første halvdel 2010 var derimot under budsjett fordi IAT pådro seg F&U omkostninger på bedriftens elbil-prosjekt, i tillegg til en engangsutgift for deltakelsen på Beijing International Auto Show. IAT var også i overkant optimistiske når det gjaldt det økte salgsvolumet av elbiler de første seks månedene i Halvårsresultatet, sett bort ifra elbil-salg, var derimot på linje med budsjetterte tall. Halvårsrapport PRE China Private Equity I AS 4

5 Investeringer gjort i 2010 Orchard Farmer ( OF brandede snacksprodukter) I løpet av 2. kvartal 2010 signerte CNEI en bindende avtale om å investere rundt USD 9 millioner i det Beijing-baserte Orchard Farmer mot en eierandel på 25% i selskapet. OF ble grunnlagt i 1993 og er et ledende merkenavn innen produksjon og markedsføring av nøtter og tørket frukt i Beijing. Selskapet dekker majoriteten av de større supermarkedene og de mindre butikkene i Beijing. I tillegg åpnet de 20 egne butikker i hovedstaden. OFs velkjente merkenavn og brede dekning av salgs-kanaler gjør det mulig for selskapet å utnytte seg av det store vekstpotensialet i det kinesiske snacksmarkedet. Verdiutvikling Verdijustert egenkapital (VEK) per er beregnet til NOK 13,96 per aksje. Dette tilsvarer en kalkulert aksjekurs* på NOK 14,92 per aksje. Per var VEK beregnet til NOK 12,82 per aksje. Kursoppgangen er hovedsakelig et resultat av at vekslingsforholdet mellom dollar og norske kroner har endret seg fra kurs 5,7767 ved årsskiftet til kurs 6,4970 per * Aksjekurs er en kalkulert verdi som hensyntar emisjonskostnader. Omsetningsverdien vil avhenge av markedsinteresse på aktuelt tidspunkt. CNEI s investeringsbetingelser inkluderer resultatgarantier for 2010 og 2011, hvor CNEI kompanseres med aksjer eller kontanter dersom resultatene ikke når opp til de fastsatte betingelsene. Øvrige investeringsaktiviteter CNEI s deal flow forholder seg sterk, og forvalter er inne i flere prosesser med stort potensiale for avtalesignering. Disse inkluderer logistikkselskaper innen transport av skadelig materiale samt mellomliggende kjemikalier. Ved spørsmål om investeringene, vennligst ta kontakt med Johannes Schoeter på engelsk Vennlig hilsen GENERAL INVESTOR OF THE FUND FOR AND ON BEHALF OF: NEW ENTERPRISE GI (MAURITIUS) LTD JOHANNES SCHOETER 5 Halvårsrapport PRE China Private Equity I AS

6 PRE Management Postboks 1224 Vika Kronprinsesse Märthas pl Oslo Design og produksjon:

Kvartalsrapport 4-2010

Kvartalsrapport 4-2010 PRE I Kvartalsrapport 4-2010 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

Kvartalsrapport 3-2012

Kvartalsrapport 3-2012 PRE I Kvartalsrapport 3-2012 PRE China Private Equity I AS PRE China Private Equity I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China New Enterprise Investment Company ( CNEI I ).

Detaljer

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS

PRE. Kvartalsrapport 4-2008. PRE China Private Equity I AS PRE I Kvartalsrapport 4-2008 PRE China Private Equity I AS Investeringer i aktiva Investeringer i anleggsmidler Investeringer i eiendom PRE China Private Equity I AS har som formål å investere alle sine

Detaljer

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537

Årsrapport 2007. Kvartalsrapport 3-2008 PRE I. PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 PRE I Årsrapport 2007 Kvartalsrapport 3-2008 PRE China Private Equity I AS Organisasjonsnummer 990 794 537 07 PRE Private Equity China I AS ( PRE China ) har som formål å investere alle sine midler i China

Detaljer

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL

Kvartalsrapport PRE II. SR EiendomsInvest Tyskland II AS KVARTAL 4. KVARTAL PRE II Kvartalsrapport har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland II AS ( PRE II ). Derfor omhandler denne rapporten PRE II. PRE EiendomsInvest Tyskland

Detaljer

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS

Kvartalsrapport 4-2013. EiendomsInvest Tyskland AS Kvartalsrapport 4-2013 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler derfor

Detaljer

Kvartalsrapport 2-2011

Kvartalsrapport 2-2011 PR E I Kvartalsrapport 2-2011 EiendomsInvest Tyskland AS EiendomsInvest Tyskland AS har som formål å investere alle sine midler i PRE EiendomsInvest Tyskland AS ( PRE ). Denne investorrapporten omhandler

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

Sammendrag andre kvartal 2012

Sammendrag andre kvartal 2012 Aker ASA delårsrapport 2012 Sammendrag andre kvartal 2012 Finansielle nøkkeltall (Aker ASA og holdingselskaper) Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) ble redusert med 10,7 prosent

Detaljer