Årsmøte. Nordslettveien velforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Nordslettveien velforening"

Transkript

1 Innkalling til ordinært Årsmøte i Nordslettveien velforening Tirsdag 21. april 2015 klokka Sted: Biblioteket på Risvollan (2. etasje i høyblokka)

2 TIL MEDLEMMER I NORDSLETTVEIEN VELFORENING I henhold til vedtektene innkalles medlemmene med dette til ordinært årsmøte tirsdag , klokka Sted: Biblioteket på Risvollan (2. etasje i høyblokka). Saksbehandling ifølge vedtektene etter følgende dagsorden: Sak 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Valg av sekretær c. Valg av minst et medlem til å signere protokollen sammen med møteleder. Sak 2. Årsberetning for 2014 Sak 3. Årsoppgjør for 2014 a. Revisjonsberetning b. Disponering av resultat c. Godtgjørelse til styret Sak 4. Avsetning til vedlikeholdsfond Sak 5. Innkomne saker a. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og implementere Brann- og Alarmvarsling samt Videoovervåkning i fellesgarasjer. b. Styret i Nordslettveien velforening tar på vegne av sine medlemmer større ansvar, med utgangspunkt i nabolovens 2 at ingen må ha innretninger, iverksette eller utføre noe, som urimelig eller unødvendig kan føre til skade eller ulempe på naboeiendommene. c. Bommer på internveiene Sak 6. Valg

3 Årsmøtet kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen, jfr. vedtektene. Alle medlemmer har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Medlemmenes ektefelle, samboer eller annet medlem av medlemmets husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Et medlem kan være representert ved fullmektig. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som sameier må det medbringes fullmakt. Medlemmer har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall. Trondheim, NORDSLETTVEIEN VELFORENING Styret

4 Årsberetning for 2014 Nordslettveien Velforening Nordslettveien Velforenings formål er å eie og drive fellesarealet som tilhører velforeningen og ivareta fellesinteresser i forbindelse med eierforholdet. Nordslettveien Velforening ligger i Trondheim Kommune. Styret Styret har bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Garasjeansvarlig: Styremedlem: Varamedlem: Revisor: Kristian Lier Selnæs Christer Dale Lars Danielsen John Olav Valsø Morten Solåt Kirsten Elin Westgård Per O. Aamo Styremøter Styret har i løpet av 2014 holdt 6 styremøter og 24 saker er behandlet. Økonomisk status Velforeningskontingenten har i 2014 hatt halvårlige faktureringsintervall. Innbetalingen inkluderer velforeningskontingent på 5200 kroner årlig og i tillegg kommer kostnader til kabel-tv, internett, garasje og eventuell ekstra garasjeplass. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- Overskudd overføres egenkapital og vedlikeholdsfond. Egenkapitalen i velforeningen utgjør per kr ,- Endring disponible midler i 2014 er kr ,- Totale disponible midler per er kr ,- Velforeningen har god økonomi, men det bør forventes økte kostnader til vedlikehold i fremtiden. Styret fortsetter arbeidet med å være i forkant av nødvendig vedlikeholdsarbeid og uforutsette utgifter. Vedlagt ligger regnskapet for Fortsatt drift Regnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Ytre miljø I Nordslettveien Velforening drives det ikke med virksomhet som forårsaker forurensning av det ytre miljø. Indre miljø Alle lekeplasser er kontrollert og godkjent i henhold til forskrifter om lekeplassutstyr. Arbeidsmiljø 0 årsverk er sysselsatt i Likestilling Styret har i perioden bestått av 5 menn og 1 kvinne.

5 Fellesområder Oppgradering av lekeplassene I 2014 fikk lekeplassen i A-feltet nytt lekeapparat. Asfaltering Veien fra Nordslettveien barnehage til Nordslettveien 155 ble asfaltert høsten 2014 av Veidekke. Trefelling Det er i 2014 kommet søknader om at velforeningen fjerner skog. På prinsipielt grunnlag ønsker ikke styret å si ja til slike forespørsler. Styret har et generelt prinsipp om at felling av trær bør skje på dugnad. Det er så mange områder med krattskog rundt velforeninga, at vi ikke kan si ja til å koste hogst. Vi viser til nettsiden vår om felling av trær og oppfordrer alle som ønsker å hogge ved om å kontakte styret for henvisning til områder hvor det kan hogges. Årets dugnad Årets vårdugnad ble avholdt 29. april. Styret gikk en runde med Gjervan for å avdekke nødvendige vedlikeholdstiltak. Med bakgrunn i denne runden utførte Gjervan en rekke mindre og større vedlikholdsoppgaver. Garasjer Dreneering Drenering i garasje D1 ble gjennomført av Gjervan. El-bilstrøm i garasjene På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt at det skal monteres fellesanlegg for strøm til elbil i garasjene etter behov. I 2014 ble det montert anlegg i garasjeanleggene B5 og E1. Styret har vedtatt at det ikke er tillatt å legge opp strømuttak fra egen bolig ned til garasjene for å lade elbil. Det gjennomført normalt vedlikehold på portene. Trondheim, 9 / I styret for Nordslettveien Velforening Kristian Lier Selnæs Lars Danielsen Christer Dale

6

7 528 Nordslettveien Velforening - Resultatregnskap 528 Nordslettveien Velforening - Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Felleskostnader Leieinntekter garasjer Tillegg kabel-tv/internett Andre tillegg Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Forretningsførerhonorar Eksterne honorar Vaktmestertjenester Drift og vedlikehold Periodisk vedlikehold Vedlikeholdsavsetning Kabel-TV/Internett Forsikring Eiendomsavgifter Energi, strøm Verktøy, driftsmateriell, inventar Kontorrekvisita, trykksaker Drift maskiner Andre driftsutgifter Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter og kostnader Ordinært resultat Årsresultat Som disponeres slik: Overført til egenkapital Overført fra egenkapital Overført til/fra vedlikeholdsfond

8

9 Noter 2014 for Nordslettveien Velforening org.nr: Noter 2014 for Nordslettveien Velforening org.nr: Note 0 REGNSKAPSPRINSIPP Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet. Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig. Anleggsmidler er vurdert til historisk kost med avskriving for ikke forbigående verdifall. Tomter, bygninger og anlegg (garasjeanlegg, parkeringsplasser og lignende) er avskrevet med 0 % utfra en vurdering av bokført verdi sammenliknet med virkelig verdi og utført vedlikehold. Jf vedlikeholdsnotene. Driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan i henhold til antatt levetid. BBL Finans AS forskutterer felleskostnader til velforeningen. Note 1 - UTESTÅENDE FORDRINGER Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning. Note 2 - ANNEN EGENKAPITAL IB Årets resultat UB Note 3 - ANDRE INNTEKTER Strømavgift Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Andre driftsinntekter gjelder tilkoplingsavgift el-bil. Note 4 - PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Feriepenger Andre lønnskostnader Sum personalkostnader Samlet antall årsverk: 0 Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Innbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk foretas gjennom TOBB Eiendomsforvaltning AS. Egen bankkonto for skattetrekksmidler som også inkluderer lagets forpliktelser er opprettet i TOBB Eiendomsforvaltning AS. Obligatorisk tjenestepensjon Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

10 Noter 2014 for Nordslettveien Velforening org.nr: Note 5 - STYREHONORAR Styrehonorar Note 6 - EKSTERNE HONORARER Fakturerte tjenester Andre konsulenttjenester Sum eksterne honorarer Note 7 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD Snekkerarbeid Skadedyrbekjempelse Rørleggerarbeid Malerarbeid Elektrikerarbeid Feiing areal/tømt sandfang Snøbrøyting, sandstrøing Asfaltering Gartnerarbeid, planter, jord m.m Garasjeanlegg Heisanlegg Avfallstømming/søppelsuganlegg Forbruksmateriell Nøkler, lås Leie stillas/maskiner Annet vedlikehold Sum vedlikehold Note 8 - PERIODISK VEDLIKEHOLD Asfaltering Prosjektvedlikehold Sum periodisk vedlikehold Note 9 - VEDLIKEHOLDSAVSETNING Vedlikeholdsavsetning

11 Note 10 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kostnader vedr. styrearbeid Generalforsamling/årsmøte Bankgebyrer Andre kostnader Sum andre driftsutgifter Note 11 - DISPONIBLE MIDLER Disponible midler Endring i disponible midler: Årets resultat Årets endring i disponible midler Disponible midler i periodens slutt

12 Sak 3 c: Godtgjørelse til styret Styret foreslår å sette av kr ,- i budsjettet for 2015 til honorarer for Verv Leder Kasserer Sekretær Garasjeansvarlig Styremedlem Revisor Vaktmester Flaggansvarlig Sum

13 ! Sak$4:$Avsetning$til$vedlikeholdsfond$ For!å!sikre!at!velforeningen!i!fremtiden!har!tilgjengelige!midler!til!økende!vedlikeholdsbehov! besluttet!styret!i!2013!å!opprette!et!vedlikeholdsfond.!i!2014!ble!100!000!kroner!av!overskuddet! overført!til!vedlikeholdsfondet.!! Styret!foreslår!å!sette!av!150!000!kroner!til!vedlikeholdsfondet!for!2015.!

14 Sak 5 a Jeg ønsker at følgende sak blir tatt opp på det kommende årsmøtet: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede og implementere Brann- og Alarmvarsling samt Videoovervåkning i fellesgarasjer. Bakgrunnen for saken har flere årsaker. Jeg forsøker her i korthet å beskrive de viktigste: Velforeningens positive initiativ til å etablere ladepunkter for elektrisk drevne biler i fellesgarasjene har en uheldig bakside knyttet til økt risiko for brann i garasjeanleggene. I motsetning til vanlige bensin og dieseldrevne biler som i prinsippet er "døde" når de står parkert, så benyttes parkeringstiden til aktiv lading av batterier på elbiler. Dette medfører at man på nattetid vil ha relativt store strømstyrker som går i det elektriske anlegget og som således utgjør en større risiko for brann både i bilen selv og også i distribusjonsanlegget. Spesielt det at ladingen foregår på nattestid når folk sover bør vektlegges risikomessig. En eventuell brann i en elbil er mye mer alvorlig enn en brann i en konvensjonell bil. Batteriene i en elbil er fulle av bundet oksygen noe som gjør at en brann både er mer ekspansiv og at en brann i batteripakken ikke kan slukkes, den er selvforsynende med oksygen. Brannen må således dø ut av seg selv og inne i et felles garasjeanlegg betyr dette store ødeleggelser. Dette tilsier at tidlig deteksjon av brann er viktig. Et aktivt brannvarslingsanlegg knyttet til et alarmselskap virkes således å kunne være godt forebyggende. Det har den senere tid vært gjenntatte innbrudd i E1garasjeanlegget. Undertegnede har sammen med flere blitt rammet av dette. Personlig er skiutstyr, sykkelutstyr og en cross barnemotorsykkel blitt stjålet, samt at min registrerte motorsykkel er blitt ramponert. Utstyr for ,- er tapt for meg alene. Ved siste innbrudd ble også en annen motorsykkel stjålet. Denne uka var det også innbrudd i fellesgarasje til terrasseleilighetene i Nordslettvegen 10/12 og der var det stjålet både dekk og trygghetsalarm. Tyveri har foregått på nattetid når ingen andre er "brukere" av anlegget. Etablering av alarmanlegg som registrerer unormal nattlig aktivitet over lengre tid og som er knyttet til alarmselskap som nevnt over bør således sterkt vurderes. For at eventuelle feilmeldinger skal kunne ekskluderes så bør det også etableres videoovervåkning inne i anleggene. Med videovervåkning vil vaktselskap altså både kunne ekskludere feilmeldinger på alarmsituasjoner og man vil også ha videodokumentasjon i tilfelle innbrudd. Det er denne type dokumentasjon som gjør at man får dømt eventuelle innbrytere. Merking av at garasjeanleggene har alarmanlegg og videoovervåkning vil virke preventivt og. Forebyggende, samt at det selvsagt er påkrevd. Velforeningen har full anledning til å montere videoovervåkning innendørs i felles garasjeanlegg og merke dette så lenge årsmøtet har gitt sin tilslutning. Mvh Jonny Nordheim Styrets vurdering Styret er positiv til å utrede brann- og alarmvarsling samt Videoovervåkning, og evt. implementere dette, dersom utredningen viser at det er hensiktsmessig. Styrets innstilling: Forslaget vedtas

15 Sak 5 b Forslag til årsmøtet 2015 Styret i Nordslettveien velforening tar på vegne av sine medlemmer større ansvar, med utgangspunkt i nabolovens 2 at ingen må ha innretninger, iverksette eller utføre noe, som urimelig eller unødvendig kan føre til skade eller ulempe på naboeiendommene. For at et tiltak eller en handling skal være ulovlig må skaden eller ulempen overstige en viss 'tålegrense'. Denne må fastsettes etter en konkret vurdering, som nødvendigvis må bli skjønnsmessigst. 'Skade eller ulempe' omfatter fysisk skade og fysisk ulempe. Ulempe kan for eksempel være støy, lukt, innsyn fra naboeiendom, og tap av lys eller utsikt ved bygging, eller på grunn av trær og hekker. I tillegg må Velforeningens designmanual bedre følges opp av styret. Med vennlig hilsen Toild og Bjørn Wikdahl Nordslettvegen 54 Styrets vurdering Styrets tolkning er at forslagstiller ønsker at velforeningen skal påse at medlemmene følger gjeldende lover og forskrifter. Styret mener at velforeningens rolle er å oppfordre og veilede beboerne til å følge gjeldende lover og forskrifter. Styret ønsker i utgangspunktet ikke å rettsforfølge enkeltmedlemmer, eller ta part i nabokonflikter. Styrets innstilling: Forslaget vedtas ikke

16 ! Sak 5 c Bommer på internveiene På grunnlag av flere henvendelser fra beboere om problemer med mye trafikk og høy fart i internveiene, fremmer styret forslag om å etablere 3 nye bommer som kan virke trafikkreduserende. Kartet viser intensjonen i hvor bommene ønskes plassert. Faktisk plassering kan, av praktiske hensyn, avvike noe fra skissen. Styret ønsker at årsmøtet skal ta stilling til hver enkelt bom individuelt. 1. Bom ved nr Bom ved nr Bom ved nr 131 Trondheim Styret, Nordslettveien Velforening

17 Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling vil bli utdelt under møtet.

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag

Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag 1 Klosterhagen Borettslag Til andelseierne i Klosterhagen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer