Slag og slagsider i klimaforskningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slag og slagsider i klimaforskningen"

Transkript

1 1 Slag og slagsider i klimaforskningen Lars Risan Seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning Dagens klimadiskurs domineres av det vi kan kalle et næringsvennlig løsningsregime. Dette regimet er styrende også for forskningspolitikken, og har noen ubehagelige effekter på muligheten for å drive systemkritisk forskning innen klimafeltet. Klimaforskningen er delt i tre policy-områder, som svarer til de tre hovedrapportene til FNs klimapanel: En naturvitenskapelig forskning som produserer grunnleggende forståelse av «klimasystemet» i fortid og framtid, en tverrvitenskapelig teknisk og teknokratisk forskning som fokuserer på «tilpasninger» til endringer som antas å komme, og ytterligere en tverrvitenskapelig teknisk og teknokratisk forskning som skal finne ut hvordan store klimaendringer kan unngås. De siste to kategoriene åpner også opp for humanistisk og samfunnsfaglig forskning, gitt at denne klarer å være løsningsorientert. Det finnes ikke noe forskningsprogram eller organisert satsing på forskning som bare har som mål å forstå de samfunnsmessige årsakene til at vi produserer klimaendringer i økende tempo. All klimaforskning, bortsett fra den rent naturvitenskapelige systemforskningen, skal være løsningsorientert. Et grunnleggende slag Et eksempel på denne løsningsorienteringen finner vi i den skog- og klimadebatten som i følge Aftenposten forrige uke nå gjør det vanskelig for regjeringen å skrive ferdig sin klimamelding. Klimaaktivister og -politikere har i det store og hele antatt at bioenergi er klimanøytralt, fordi utslippet fra den planten man nettopp har brent opp suges opp igjen av den maisplanten eller det grantreet man planter igjen. Med denne begrunnelsen har staten støttet byggingen av Hafslunds BioWood, en storskala pelletsfabrikk på Averøya som sto ferdig Pelletsen er laget av granskog og skal i første omgang erstatte fossilt kull i kullkraftverk. Politikere og miljøbevegelse hyller fabrikken når den åpnes, og forskere ved UMB har skrevet en vitenskapelig rapport som dokumenterer klimavennligheten («Greenhouse gas implications by production of wood pellets at the Biowood Norway plant at Averøy, Norway», Sjølie og Solberg). Samtidig med at anlegget på Averøya åpner, viser imidlertid SSB-forskeren Bjart Holtsmark at det å brenne granskog vil øke CO 2 -innholdet i atmosfæren mer enn det å brenne kull og olje, gjennom hele det 21. århundre og godt ut i neste. Først en gang ut i det 21. århundre vil biobrensel fra norsk skog bli klimanøytral, hevder Holtsmark. Det skyldes, kort fortalt, det faktum at granskog vokser veldig sakte.

2 2 Holtsmark kritiserer blant annet BioWood-rapportens resultater, og en lang debatt på Forskning.no blir han møtt av kraftig kritikk fra UMB-forskerne, som forsvarer sin BioWood-rapport. Rapporten er interessant lesning. I begynnelsen av den skriver forskerne at internasjonal forskning viser at det er problematisk å hevde at bioenergi fra granskog er «klimanøytralt». En snau side senere konkluderer de imidlertid med at man kan «betrakte skogen som klimanøytral» fordi skogen BioWood skal bruke legger på seg mye mer enn det man tar ut. Deretter bruker forskerne 20 sider på å regne ut hvor mye de marginale utslippene fra transport og prosessering av tremassen vil medføre. Høsten 2010, etter at Holtsmark har diskutert med UMB-forskerne hele sommeren, skriver han en engelskspråklig artikkel hvor han går igjennom den internasjonale litteraturen som BioWood rapporten antyder at finnes, men unngår å referere. Og Holtsmarks viser nettopp det at det er problematisk svært problematisk å hevde at bioenergi fra granskog er klimanøytralt. Hvorfor unngår BioWood rapporten den problematiserende forskningen, for å fokusere på de marginale klimautslippene ved transporten av biomassen? Det kan man bare spekulere i, men resultatet blir uansett godt, innenfor en spesiell logikk. Det klimapolitiske godhetsregime Godhetsdiskurser kjennetegnes av å være sinnelagsetiske og autoritetstro, og til sammen gjør de rasjonell og empirisk basert argumentasjon overflødig eller vanskelig. Sinnelagsetikken er garantist for godheten, og autoriteten sikrer sannheten. Aslak Sira Myhre er en av flere som har hevdet at klimadiskursen er preget av et sterkt sinnelagsetisk godhetsregime. Det tror jeg stemmer, men sinnelagsetikken har en spesiell form innenfor klimafeltet: Det som kommuniseres er en løsningsorientering, altså noe som tilsynelatende er konsekvensetisk. Det viktigste er imidlertid ikke at løsningene måles i sin konsekvens, men at de kommuniseres som en orientering man tilslutter seg, altså at de uttrykker et sinnelag. I en skogdebatten på Forskning.no ser vi hvordan dette godhetsregimet spilles ut. UMB-forskerne Sjølie og Solberg argumenter først for at skogens opptak og utslipp av CO 2 er klimanøytralt ved henvisning til byråkratisk autoritet: «Dette er karbonsirkelen, og bakgrunnen for at trevirke anses som CO 2 -nøytralt av blant annet IPCC, IEA og de fleste større miljøorganisasjoner.» I sitt neste innlegg på Forskning.no kan de så, på rent autoritativt grunnlag, avskrive Holtsmark: «At Holtsmark velger å kimse av FNs klimapanel og Det internasjonale energibyråets kunnskap på området, for stå for hans egen regning». I et annet innlegg stiller UMB-forskern Rørstad spørsmål ved Holtsmarks manglende løsningsorientering: Holtsmarks hovedkonklusjon er at bioenergi er et dårlig klimatiltak. Det må

3 3 bety at han mener det er bedre å bruke fossil energi uten at dette diskuteres i artikkelen i Økonomiske analyser. [...] Hvordan han mener vi bør løse klima- og energiutfordringen, får vi ikke vite. Holtsmark bemerker til dette: «Beklager, Rørstad, men jeg har dessverre ikke komplette løsninger verken på verdens klimaproblem eller energiutfordringen». SSB-økonomen Bjart Holtsmark skriver altså om skog fra utsiden av det etablerte skogforskningsmiljøet i Norge, og er ikke spesielt lojal, hverken til miljøets autoriteter eller dets løsningsorientering. Denne løsningsorienteringen er imidlertid ikke noe de er alene om. De skriver seg inn i en bred, samtidig godhetsdiskurs. En grunnleggende slagside Fra miljøbevegelsens barndom på 60-tallet til en gang tidlig på 90-tallet var klimapolitikk i stor grad et radikalt prosjekt. Venstreradikaleren Hartvig Sætra la i 1990 vekt på at de nødvendige endringene ville kreve «økonomiske og forbruksmessige offer», mens stifteren av Framtiden i våre hender (FIVH), Erik Dammann, i 1989 argumenterte for at klimaproblemene konfronterte oss med valget «Pengene eller livet!». 20 år senere ser det ikke ut som Sætra og Dammann proklamerte begynnelsen på en revolusjon, men heller at de representerte siste rop fra en revolusjon som aldri kom. Nå er det stiftelsene Bellona og Zero snarere enn folkebevegelsen FIVH som setter mye av dagsordenen. Klimadebatten dreier seg i stor grad om høyteknologiske prosjekter som CO 2 - fangst, vindmøller, og høyhastighetstog. Ingen av disse tiltakene truer sentrale norske verdier som økonomisk vekst, teknologisk innovasjon eller global handel. Miljøorganisasjonen Zero presenterer seg på følgende måte: ZERO er ikke en moraliserende organisasjon. Vi jobber med teknologibaserte løsninger uten å be folk endre livsstil eller velferdsnivå. ZERO jobber for eksempel fram løsninger som gjør at folk kan kjøre bil uten å forurense. Det som formidles her er for det første at vi ikke bør vente oss store «forbruksmessige offer». «Jamvektssamfunnet» blir et innovativt konsumsamfunn hvor vi kan vente oss skattemessige fordeler hvis vi bytter ut bilen vår med en elektrisk bil. Zero ser ut som en vellykket bedrift, og ligner derved på de nye statlige foretakene Enova og Transnova. Enova skal implementere klimavennlige føringer på energipolitikken. Transnova støtter omlegging til klimavennlig transport. Begge institusjonene presenterer sine politiske prosjekter som om de er firmaer, og som om publikum er kunder og forbrukere. I Transnovas bilag til Aftenposten lener en ung, pent kledd mann seg til en el-bildør og ser rett inn i kameraet, og vi kan lese: «Lad opp til livskvalitet. Bilen er kommet for å bli. I fremtidsbilen kan man nyte stillheten.» Fra en lederartikkel i Enovas blad Sfære smiler statsforetakets direktør selvsikkert til oss, og han skriver:

4 4 Vi i Enova har nettopp flyttet inn i ett av Norges mest energieffektive kontorbygg. Her på kontoret mitt, merker jeg knapt noen forskjell, selv om bygget jeg sitter i bruker omkring en tredjedel så mye strøm som min gamle arbeidsplass. Jeg tror dette illustrerer et viktig poeng: Å redusere energiforbruket skal ikke gå på bekostning av livskvalitet og komfort. Den siste setningen her er blitt et av samtidens slagord, og i Opels omtale av sin revolusjonerende nye elektriske bil, som bare bruker 0,16 liter bensin per mil, heter det: Endre livet mitt? Nei. Endre bilen min? Ja. Frihet. Det er det personbilen har gitt oss.... Dette er Opel Ampera. Den har fem dører, har komfortabel plass til fire personer, har en nyttig bagasjekapasitet, og takket være den innebygde generatoren blir du aldri stående fordi den er tom for strøm. En endring? Ja. Men bare til det bedre. Individets vekst, frihet og autonomi står i fokus her, sammen med økonomisk vekst og reduserte CO 2 -utslipp. Miljøverndepartementet følger opp i samme stil i sin utgivelse Klima-vinnere. Ny teknologi og vellykkede mennesker glinser mot oss, i en utgivelse hvis viktigste budskap er å fortelle oss at «[f]lere bedrifter i Norge ligger helt i front i klimaarbeidet». Det er ikke så lett for Framtiden i våre hender lenger å bruke Dammann-familiens langsomme og trauste roturer som symbol på en ny livsstil. I medlemsbladet Folkevett prøver de å kaste seg på samtidens bølge, og skriver med entusiasme om framtidens byer at «[d]et er en myte at en må være spesiell for å ha en grønn livsstil. Å bo i en klimanøytral bydel betyr ikke at man må tilpasse seg eller ofre noe». Det som kanskje tydeligst er felles for disse eksemplene, er at de gjør mennesker til forbrukere heller enn borgere. Vi kan shoppe oss ut av klimaproblemene og samtidig sikre den økonomiske veksten. Klimasaken blir derved apolitisert. Man trenger ikke å ta noen vanskelige valg, trenger ikke å velge bort noe. Kunnskap for Klima Hvordan skriver så norsk klimaforskning seg inn i dette landskapet? En tydelig normativ forskningspolitisk retning tegner seg når man ser på to sentrale forskningspolitiske rammer, Forskningsrådets NORKLIMA-program, og det mer langsiktige strategidokumentet «Kunnskap for Klima», utarbeidet av det statlig oppnevnte forumet Klima21. NORKLIMA-programmet har gått siden Utlysningen «Virkemidler og politikk for utslippsreduksjoner» fra 2010 er den eneste utlysningen med et fokus på hvordan man kan hindre klimaendringene, og er verdt å se litt nærmere på. Utlysningens innenrikspolitiske halvpart har tre underpunkter. Disse spør etter forskning som kan 1) øke

5 5 den folkelige «aksepten» for nødvendige samfunnsendringer, 2) endre folks «adferd», eller 3) produsere «virkemidler» som er «akseptable». Disse punktene er nesten bisarre i sin apolitiserte løsningsorientering, noe følgende tankeeksperiment illustrerer. Det finnes ansatser til samfunnskritisk klimaforskning i dagens Norge. For eksempel argumenterer filosofen Arne Johan Vetlesen for at klimaendringene er et resultat av et forbruksfiksert kapitalistisk samfunn, mens historikeren Knut Kjeldstadli argumenterer for at klimaendringene må forstås i forhold til et globalt klassesamfunn. Hvis man så antar at Vetlesen og Kjeldstadli kan ha (delvis) rett i at klimaproblemet er en følge av det kapitalistiske, klassedelte og individualistiske konsumsamfunnet, vil et hypotetisk løsningsorientert forskningsprosjekt innenfor NORKLIMA-utlysningen måtte være forberedt på å avstedkomme bred «aksept» for en grunnleggende politisk endring, gjennom teknokratisk induserte «adferdsendringer» i befolkningen. Forskningen måtte ha en ganske autoritær ambisjon om å intervenere teknokratisk i et verdivalg vi vanligvis tilkjenner demokratiet. Det er nok ikke en slik avvikling av demokratiet politikerne og policy-utviklerne bak utlysningen ville ha. De så nok heller for seg at den etterlyste adferdsforskningen kunne gjøres innenfor et apolitisert løsningsregime, hvor tiltak som elektriske biler, CO 2 -avgifter eller kollektivtrafikk kan gjøres til «akseptable virkemidler». Klima21-rapporten «Kunnskap for Klima» fortsetter i samme tradisjon som NORKLIMA-programmet. Rapporten vil «etablere et langsiktig forskningsprogram rettet mot virkemidler og tiltak for utslippsreduksjoner» og «sikre teknologisk forskning og forskning på rammebetingelser og virkemidler for å redusere klimagassutslipp». Forskning som er knyttet til hvordan man kan «forsterke samarbeid mellom næringer, myndigheter og forskningsmiljøer» imøteses. Kritisk klimaforskning Det var en forsker uten noen bånd til skognæringen, en økonom fra SSB, som problematiserte klimanøytraliteten til storstilt pelletsproduksjon, ikke, slik Kunnskap for klima ønsker seg, et forskningsmiljø som hadde sterke bånd til næringen. Med vitenskapelig og bred politisk støtte har BioWood/Hafslund bygget en pelletsfabrikk som ikke lenger ser ut til å være en del av løsningen på klimautfordringen i dette århundret, men en del av problemet. Proklamerte løsninger som viser seg å være en del av problemet er en indikasjon på at utfordringene er mer grunnleggende enn antatt. De fleste av de apolitiske klimaløsningene jeg presenterte ovenfor, fra Zero, Opel, Enova med flere, er heftet med slike grunnleggende problemer. Når for eksempel norske myndigheter i klimaets navn reduserer avgiften på en bensingjerrig Toyota Prius, i forhold til en gammel Toyota Camry, så gjør de to ting: De gjør det billigere for alle å kjøpe en bil til, og de gjør det mulig for alle som har en Prius å kjøre mer (for pengene de sparer i bensinutgifter) enn de som fortsatt kjører Camry.

6 6 Resultatet blir at hver familie forurenser omtrent like mye som før, mens Toyota selger flere biler og utslippene øker. Kritiske klimaøkonomer kaller dette tilbakevirkningseffekten. Den ble først beskrevet av økonomen Stanley Jevon i 1866, som viste hvordan mer energieffektive dampmaskiner økte kullforbruket. Atmosfæren er en global allmenning, og det at menneskeheten nå kollektivt er i stand til å endre den konfronterer oss med et helt nytt forhold mellom menneskeheten og naturen, hvor det ikke lenger finnes en «stor» natur utenfor vår «lille», kultiverte natur. Vi trenger en forskning som kompromissløst prøver å forstå menneskehetens samliv med denne globale allmenningen, uten noen krav om å finne løsninger. Det vil være et stort framskritt om oppfølgeren av rapporten «Kunnskap for Klima», heller enn å ta utgangspunkt i at «teknologiutvikling kan [...] gi norsk næringsliv et konkurransefortrinn», tar utgangspunkt i den aller første setningen i boken til klimaforskeren Mike Hulme, nemlig: Klimaendringene er ikke et «problem» som venter på en «løsning». Det er et miljømessig, kulturelt og politisk fenomen som omformer måten vi tenker om oss selv på, våre samfunn og menneskehetens plass på jorden.

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Politisk diskurs og klimaendringer

Politisk diskurs og klimaendringer Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 VF-notat 12/06 Internett: www.vestforsk.no Politisk diskurs og klimaendringer Presentasjoner i forbindelse med doktor polit avhandling ved Norges

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Tre innlegg fra debatt i Samfunnsøkonomen om Elbilpolitikk som klimapolitikk. - Samfunnsøkonomen nr 5 2012: Elbilpolitikken virker den etter hensikten? BJART

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA

ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA ØKONOMISK FORUM NR. 5, 2007 61. årgang NR. 5 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM TEMA: KLIMA Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl Bjart Holtsmark Torstein Bye og Michael Hoel Steffen Kallbekken og Silje Pilberg

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Elbilpolitikken virker den etter hensikten?

Elbilpolitikken virker den etter hensikten? AKTUELL KOMMENTAR Bjart Holtsmark 1 Forsker, Statistisk sentralbyrå Elbilpolitikken virker den etter hensikten? Vi har verdens sterkeste virkemidler for støtte til elbiler. Det medfører at antall elbiler

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler

Forskningsetikk. Klimaetikk i oljelandet TEMA. Vanskelig å snakke om fiskevelferd. utprøving av legemidler Forskningsetikk Et magasin fra forskningsetiske komiteene NR. 3 Oktober 2014 14. årgang TEMA Klimaetikk i oljelandet Ebola og etikk Ny regulering ved utprøving av legemidler Vanskelig å snakke om fiskevelferd

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Debatt. Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie. Bakgrunn

Debatt. Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie. Bakgrunn Debatt Klimakvoter avlat eller frelse? Av Arne Jon IsachsenØystein Sjølie Arne Jon Isachsen, f. 1945, professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI. Utgitt bl.a.: Hva gjør oljepengene med oss?

Detaljer

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015

Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Stiftelsen Young Ambassadors Fremtidsrapport 2015 Utfordringer og løsninger. Rapport til regjeringen fra norsk ungdom. Stiftelsen Young Ambassadors www.youngambassadors.no 23.03.2015 Innhold Forord...

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Å slå inn en kalkyle

Å slå inn en kalkyle Å slå inn en kalkyle En studie av håndverkerens formidling av miljøvennlighet Eva Sivertsen Haugan Masteroppgave i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang

ØKONOMISK FORUM RENTEPROGNOSER. Bergo: Fiva: BAILOUT-PROBLEMET. Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE. NR. 2 2007 61. årgang ØKONOMISK FORUM NR. 7 61. årgang Bergo: RENTEPROGNOSER Fiva: BAILOUT-PROBLEMET Gabrielsen: EKSKLUSIVITET OG KONKURRANSE ØKONOMISK FORUM ANSVARLIG NUMMERREDAKTØR Egil Matsen egil.matsen@svt.ntnu.no REDAKTØRER

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Ungdom og politikk på Agder

Ungdom og politikk på Agder Prosjektrapport nr. 10/2007 Ungdom og politikk på Agder Fokusgrupper med ungdom om deres oppfatninger om politikk og politiske engasjement Ann Christin Nilsen Hanne Cecilie Jensen Liv Mari Nesje Tittel

Detaljer