1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302"

Transkript

1 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/ /2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljø, plan og drift /15 Endelig vedtak fattes av HMPD Rådmannens forslag til vedtak: I henhold til plan- og bygningslovens vedtar HMPD at forslag til «Detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31, Plan ID », legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert og bestemmelser er datert , revidert Følgende endringer skal gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn: Det settes inn i bestemmelsene krav om etablering av ladepunkt for el-bil i parkeringsanlegg. Bestemmelsen bør presiseres slik at kravet om tilgjengelighet for alle skal gjelde alle uteområder, inkludert gangveier, fortau og parkeringsanlegg for å sikre helhetlig gjennomføring. Bestemmelsene må inneholde detaljert informasjon vedrørende bygningsvern. Snitttegning gjennom leilighetsbygg må utvides i begge retninger slik at en ser hvordan bygget forholder seg til eksisterende sveitservilla og terrenget bakkant. Tilføyning i bestemmelsene 4 om at det skal settes av plass til sykkeloppstillingsplasser. Det innarbeides et krav i bestemmelsene rekkefølgekrav om at før det gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet en støyvurdering i henhold til forskrift T-1442 «Støy i arealplanleggingen». Rekkefølgebestemmelse 8b endres til «Før byggesøknad for boligene på BB kan godkjennes skal fjellskjæring mot friluftsområdet sikres mot steinsprang, og rapport med anbefalte løsninger for sikring fra geolog foreligge. I tillegg må det også sikres for fall fra Berge Terrasse».

2 Side 2 Det må innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at kommuneplanens krav til kvartalslekeplass er ivaretatt. Det innarbeides i bestemmelsen rekkefølgekrav vedrørende renovasjon. «Før ny bebyggelse tas i bruk skal det foreligge vannforsyning, godkjent utslippstillatelse samt tilfredsstillende løsning for avfallshåndtering». Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av turstier. Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling : Forslag fra Tor Arne Hestad, SP: Rådmannens forslag til vedtak vedtas, men i tillegg innarbeides det i reguleringsbestemmelsene at det skal være krav til at alle boliger i planområdet skal tilrettelegges for sentralvarme anlegg. Forslag fra Tor Arne Hestad, SP ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak : I henhold til plan- og bygningslovens vedtar HMPD at forslag til «Detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31, Plan ID », legges ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert og bestemmelser er datert , revidert Følgende endringer skal gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn: Det settes inn i bestemmelsene krav om etablering av ladepunkt for el-bil i parkeringsanlegg. Bestemmelsen bør presiseres slik at kravet om tilgjengelighet for alle skal gjelde alle uteområder, inkludert gangveier, fortau og parkeringsanlegg for å sikre helhetlig gjennomføring. Bestemmelsene må inneholde detaljert informasjon vedrørende bygningsvern. Snitttegning gjennom leilighetsbygg må utvides i begge retninger slik at en ser hvordan bygget forholder seg til eksisterende sveitservilla og terrenget bakkant. Tilføyning i bestemmelsene 4 om at det skal settes av plass til sykkeloppstillingsplasser.

3 Side 3 Det innarbeides et krav i bestemmelsene rekkefølgekrav om at før det gis tillatelse til tiltak skal det være utarbeidet en støyvurdering i henhold til forskrift T-1442 «Støy i arealplanleggingen». Rekkefølgebestemmelse 8b endres til «Før byggesøknad for boligene på BB kan godkjennes skal fjellskjæring mot friluftsområdet sikres mot steinsprang, og rapport med anbefalte løsninger for sikring fra geolog foreligge. I tillegg må det også sikres for fall fra Berge Terrasse». Det må innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer at kommuneplanens krav til kvartalslekeplass er ivaretatt. Det innarbeides i bestemmelsen rekkefølgekrav vedrørende renovasjon. «Før ny bebyggelse tas i bruk skal det foreligge vannforsyning, godkjent utslippstillatelse samt tilfredsstillende løsning for avfallshåndtering». Det innarbeides rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av turstier. Det innarbeides det i reguleringsbestemmelsene at det skal være krav til at alle boliger i planområdet skal tilrettelegges for sentralvarme-anlegg. SAKSORIENTERING Økonomi Likestilling Vurdert i saksfremstillingen Ikke relevant x x Asplan Viak har på oppdrag av grunneier Arvid Augland sendt inn et forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen gnr 167 bnr 31,68. Planområdet utgjør 5 daa og ligger i randen av sentrumskjernen i Lyngdal. Området består i dag av våningshus og uthus fra Tingvollen gård bygd i ca Bolighuset i sveitserstil er i dag bebodd og i god stand. Uthuset/tilbygget til huset, er et gammelt låvebygg som i dag brukes som garasje. Hensikten med reguleringsplanen er tilrettelegging for konsentrert boligbygging (leilighetsbygg), anslagsvis 15 enheter i skråningen opp til Berge terrasse bak eksisterende bolig. Eksisterende bolig vil bli bevart, men uthuset på eiendommen planlegges å rives. Leilighetsbygget vil være i 5 etasjer, med parkering i underetasjen.

4 Side 4 Flyfoto av planområdet Kartutsnitt planområde Hjemmelsbakgrunn: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) av nr. 71, 12-3 jfr og Forholdet til overordnet plan: Gjeldene kommuneplan er kommunedelplan for Lyngdal sentrum Her er planområdet avsatt som senterområde med teksten bevaring. Arealbruken i forslag til ny kommuneplan er uendret. Kartsnitt - gjeldende kommunedelplan Planområdet: Det ble den avholdt forhåndskonferanse mellom kommunen og regulant / forslagsstiller. Det er enighet om planområdet. Oppstartsmelding: Oppstart av planarbeidet ble varslet den med annonse i Fædrelandsvennen og Farsunds avis. Offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer ble tilskrevet.

5 Side 5 VURDERING Bebyggelse Frittliggende enebolig/våningshus, B skal bevares med fasade og form. Maks mønehøyde tilsvarer dagens eksisterende hus. Eksisterende BYA er på 210 m 2. Framtidig tillatte utnyttelse er på % BYA=35% inkl 2 parkeringsplasser. Konsentrert bebyggelse BB er et planlagt leilighetsbygg i 5 etasjer pluss delvis nedsunket underetasje som inkluderer felles garasjeanlegg og boder. Bygget vil inneholde 15 leiligheter og er planlagt bygd bak eksisterende bolig, inn mot Bergeheia. Arealet på byggeområdet er 736m 2 og tillatt BYA innenfor byggegrense er 430m 2. Dette inkludert parkering. I gjeldende kommuneplan pkt. 2,3 er det gitt bestemmelser for areal- og funksjonskrav ved at det er angitt antall etasjer i de ulike soner og bruksformål for etasjene. Planforslaget som ligger til behandling avviker noe i forhold til disse kravene både i forhold til etasjeantall og funksjon. Gjeldende kommunedelplan for sentrum tillater bygg på inntil 4 etasjer i dette området. Planlagte leilighetsbygg er på 5 etasjer pluss delvis nedsunket underetasje. Bakkenivå/atkomstveg er på kote 8,5 og ferdig gulv i underetasje skal ligge på kote 8,0. Mønehøyden på leilighetsbygget vil være på kote 27,5 og total høyde på bygget fra bakkenivå vil bli ca. 19 m.

6 Side 6 Bakenforliggende bebyggelse i Berge Terrasse ligger på ca. kote 40 og vil ikke få redusert utsikt som følge av det planlagte leilighetsbygget. I reguleringsplan for Bergesletta vedtatt i kommunestyre februar 2014, plan ID , er det tillatt bygg på tilsvarende høyde som det her planlegges. Imidlertid er det i gjeldende kommunedelplan for sentrum tillatt inntil 5 etasjer i deler av planområde for Bergesletta. Lokaliseringen inn mot Bergeheia gjør at Rådmannen vurderer at man her kan tåle et høyere bygg enn angitt i dagens kommunedelplan. En snittegning gjennom leilighetsbygg og tilgrensede terreng og nabobygg vil gi et inntrykk av hvordan planlagt leilighetsbygg vil bli i terrenget. Kommunen har mottatt en snittegning gjennom leilighetsbygget, men den bør utvides i begge retninger slik at en ser hvordan bygget forholder seg til eksisterende våningshus/sveitservilla og terrenget i bakkant. Det skal også vises både eksisterende og nytt terreng på snittegning. Det er i tillegg i gjeldende kommunedelplan for område satt krav om at 1. og 2. etasje skal benyttes til forretning/kontor/servicevirksomhet. Det er vurdert at atkomst og beliggenhet gjør at dette området ikke anses som egnet for næringsvirksomhet. Bilde av framsiden av eksisterende hus og tilbygg/låve hentet fra arkeologisk rapport Estetikk Det er en utfordring å tilpasse et nybygg til eksisterende våningshus fra Utfra planbeskrivelsen og bestemmelser er det ikke nevnt noe om hvordan dette skal gjøres. Det bør gis detaljert informasjon om materialbruk, oppbygging av bygg osv., og dette må inkluderes i bestemmelse. Det er også viktig at leilighetsbygget tilpasses mest mulig terrenget rundt ved for eksempel bruk av mørke farger for at bygget vil gå mer i ett med terreng og i minst mulig grad ta oppmerksomheten fra boligen som skal bevares. Parkering og adkomst For eksisterende bolig B legges det opp til parkering på egen tomt. For leilighetsbygget BB legges det opp til parkering i kjeller under bygget hvor det er plass til 10 plasser samt parkering på bakkenivå (område merket P) hvor det i planbeskrivelsen er oppgitt at det er plass til 12 plasser. Dette utgjør ca. 1,5 plass pr boenhet.

7 Side 7 Da er gjesteparkering inkludert. Rådmannen er positiv til denne løsningen, men viser til at kravet til parkering er 2 plasser pr boenhet i kommunens nye parkeringsnorm. Det er ikke sagt noe om sykkeloppstillingsplasser i planen, men dette vil bli redegjort for i utomhusplanen som skal legges fram ved byggesøknad. I følge kommunens nye parkeringsnorm skal det settes av min 2 sykkeloppstillingsplasser pr boenhet. Bestemmelse 4c bør endres til å inkludere sykkeloppstillingsplasser. For å tenke framtidsrettet har kommunen i liknende saker den siste tiden også sagt at det skal etableres et ladepunkt for el-bil i slike parkeringsanlegg. Dette blir foreslått også her. Dagens avkjørsel til eiendommen vil bli flyttet fra Kirkegata til Stasjonsgata som er mer overskuelig. Avkjørselen fra Stasjonsgata er planlagt utformet som vanlig avkjørsel til eiendommen og i henhold til kommunens veinorm. Lekeområder Det er avsatt et område på ca. 180 m 2 til lek. Arealet vil opparbeides med lekeapparater, benker og bord med universelle løsninger. Det legges opp til fysisk skille (hekk eller gjerde) mellom lekeareal og kjørevei, renovasjonsanlegg og energianlegg. I henhold til forslag til ny kommuneplan er kravet til nærlekeplass m 2 og avsatte område dekker minimumskravet til en nærlekeplass. I tillegg til krav om nærlekeplass stilles det også krav om områdelekeplass og aktivitetsområder. I følge planbeskrivelsen vil slik kvartalslekeplass for større barn være regulert lekeplass for Bergesletta vedtatt i kommunestyre februar Kravet er tenkt løst ved en utbyggingsavtale med kommunen. Rådmannens kommentar til dette er at kvartalslekeplass i reguleringsplan for Bergesletta er planlagt å løse kravet for Bergeslettas planområde og ikke til utenforliggende prosjekter. Kommunens krav til kvartalslekeplass bør stå som rekkefølgekrav i planen så lenge dette ikke er løst innenfor planområdet i reguleringsplanen. Utbygger må evt. dokumentere avtale med Bergesletta hvor det også fremkommer at det er kapasitet, eller de kan inngå utbyggingsavtale med kommunen for å løse kravet, slik antydet i planbeskrivelsen. Det innarbeides rekkefølgekrav vedrørende kvartalslekeplass. Tilgjengelighet Område anses å ha gode muligheter for å legge til rette for god tilgjengelighet. I tillegg ligger område så nærme sentrum at det bør prioriteres å gi mennesker med nedsatt bevegelighet mulighet til å få en god kvalitet på botilbud og samtidig nærhet til sentrumsfunksjoner. Det er bestemmelser om dette for lekeareal. Bestemmelsene bør presiseres slik at kravet skal gjelde alle uteområder inkl. gangveier, fortau og parkeringsplasser for å sikre helhetlig gjennomføring. 50 % av boenhetene vil ha universell utforming. Dette er et sentrumsnært område, som anses for å være godt egnet for tilrettelegging. I tillegg er det pga. byggets høyde krav om heis, noe som gjør det lett å tilrettelegge for universell utforming. I forhold til pågående kommuneplan er foreslåtte krav at 30 % av boenhetene skal ha universell utforming. Foreslåtte andel på 50 % av boenhetene, vurderes å være tilstrekkelig.

8 Side 8 Renovasjon og energianlegg Det er satt av område til bygg for felles avfallsconteiner med kildesortering. Bygget er tenkt plassert i grense mot naboeiendommen, hvor BYA er 100 %. Atkomst til energianlegg (nettstasjon) i forbindelse med vedlikehold skjer via renovasjonsarealet. Utformingen av renovasjonsarealet må ta høyde for dette. Før byggesøknad godkjennes, skal det foreligge detaljert plan over utformingen av renovasjonsarealet. Det bør vurderes om nedsenket løsning for avfallshåndtering kan være aktuelt da dette evt. også kan lette tilgangen til energianlegg/nettstasjon. For å sikre en god løsning for renovasjon foreslås det at det settes inn følgende rekkefølgebestemmelse: «Før ny bebyggelse tas i bruk skal det foreligge vannforsyning, godkjent utslippstillatelse samt tilfredsstillende løsning for avfallshåndtering». Formuleringen er også brukt i andre nyere reguleringsplaner. Planen beskriver ikke hvordan overvann skal håndteres. Dette vil bli redegjort for i utomhusplanen som skal legges fram ved byggesøknad. Kulturminner Det ble den foretatt arkeologiske registreringer. Det er ikke registrert noen automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet og det er konkludert med at reguleringsplanen ikke er i konflikt med kulturminner. Tilbygget til huset er en gammel låve, hvor alder og vernestatus skal være usikker. Vest- Agder fylkeskommune har i forbindelse med melding om oppstart av arbeid med reguleringsplanen anbefalt at uthuset ble bevart som en del av den bevaringsverdige bebyggelsen. Støy Det er ikke nevnt noe om støy i planbeskrivelsen. Det gis anbefaling om at det settes krav om støyberegning i samsvar med retningslinjene i veileder T-1442/2012 om støy i arealplanleggingen. Naturmangfold, risiko og sårbarhet I henhold til lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 2009, 7, skal prinsippene i 8 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Ved behandlingen skal det vurderes om naturmangfoldet berøres og om det er risiko for skade som følge av tiltaket. En påvirkning av økosystemet skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, jfr. 10. Det skal også legges vekt på at skader på naturmangfoldet unngås eller begrenses jfr. 12. Prinsippet om være føre var, skal legges til grunn jfr. 9. Planområdet ligger i randen av sentrumskjernen i Lyngdal. Store deler av reguleringsområdet er allerede bebygd, eller utmarksterreng med skråning opp til Berge Terrasse. En kan ikke se at planforslaget er i konflikt med noen av interessene naturmangfoldloven skal ivareta. Etter regulantens opplysninger er det ikke kjent at det er forurensing i grunnen. Det foreligger behov for fjellsikring bak planlagt boligblokk BB. Regulanten har tatt dette inn som rekkefølgekrav. I tillegg anser Rådmannen at det er behov for sikring mot fall fra Berge Terrasse. Det

9 Side 9 anbefales at rekkefølgekravet i bestemmelse endres til «Før byggesøknad for boligene på BB kan godkjennes skal fjellskjæring mot friluftsområdet sikres mot steinsprang, og rapport med anbefalte løsninger for sikring fra geolog foreligge. I tillegg må det også sikres for fall fra Berge Terrasse». KONKLUSJON Rådmannen ser positivt på type utnyttelse som planforslaget legger til rette for. Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn etter noen justeringer. Vedlegg regulering A Planbeskrivelse 9 3 Sjekkliste ROS Bestemmelser _AS-001-(A3) Norman Udland Rådmann

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01

1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid 2011 01 Arkiv: 9/1/9/26/9/36/L12 Saksmappe: 2011/136-11650/2014 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 05.09.2014 1.gangs behandling av Detaljreguleringsplan for Hausvik Feriesenter og fritidsboliger- planid

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Arkivsak: 2009/4001-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Harald Dalen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 1. gangs behandling - Øvre Drognes B6 - Årnes Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel

Detaljer