Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing"

Transkript

1 Konsekvensutredning utvidelse - forurens n ing Forurensningsmessige konsekven ser er utredet for Planområdet: Dagens forurens n ingssituasjon (alternativ 0). Etablering av deponivirksomhet, ordinært deponi (alternativ 1). D e forurens n ingsmess ige konsekvensene i planområdet, i tillegg til dets influensområde er beskrevet. I influensområdet inngår hovedsakelig flombekk mot elva Vorma, i tillegg til deponivirks omheten ved Esva l Miljøpark KF (heretter forkortet EMP ). Deponivirksomhet reguleres i dag av en rekke lover. Det kreves utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Forurensingsloven, forurensingsforskriften og avfallsforskriften styrer denne prosessen. En uts lippstillatelse vil stille krav og vilkår som sikrer at utslipp fra deponiet holdes på et minimum. Den generelle plikten til å redusere forurensing så langt som mulig vil altså fortsatt gjelde. En tillatelse vil inneholde konkrete rammer for type avfall ti l deponiet og hvordan dette skal håndteres, nærmiljøtiltak (lukt, støv, støy), eventuelle særskilte krav for spesielle avfallstyper, mottakskontroll, oppfylling og drift og avslutning og overvåkning, osv. Fylkesmannen vil også kreve jevn og rutinemessig op pfølging, bl.a. ved prøvetaking og kjemiske analyser av sigevann før og etter rensing. Hensikten med denne utredningen er å avdekke om området er egnet til formålet, under forutsetning av at utslipps t illatelse blir gitt, samt hvilke konsekvenser tiltaket forventes å medføre for omgivelsene. Side 1 av 18

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse dagens forurensingssituasjon Holsravina i dag Vann og jord Forurensning til luft Eksisterende deponi Sigevannssystemet Utvikling ved EMPs deponianlegg de siste årene Alternativ 0 planområdet utnyttes ikke til deponiformål Alternativ 1 Holsravina tas i bruk til deponiformål Ordinært avfall Forurensingspotensialet for avfall til ordinært deponi Sigevann fra et ordinært deponi i Holsravina - forurensingsrisiko Barrierer for å hindre utlekking fra deponiet Geologisk barriere Kunstig tetningsmembran Sigevannsoppsamling og - håndtering Beregnede sigevannsmengder Sigevannskontroll og - håndtering Diffuse utslipp Utslipp til vann: Forhold til vannforskriften Utslipp fra eksisterende anlegg sett i forhold til Vannforskriften Fremtidige utslipp til vann i forhold til vannforskriften Utslipp til luft Tr afikk og driftsaktiviteter på området Deponigass og lukt Annet: Flygeavfall Forurensning fra eksisterende deponi ved etablering av deponi i Holsravina Konklusjon Dagens forurensningssituasjon Alternativ 0 Ingen deponivirksomhet i Holsravinen Alternativ 1 Utvidet deponivirksomhet til Holsravinen Konklusjon Forurensningsmessige konsekvenser REFERANSER Vedlegg A: Planområde med flombekk Vedlegg B: Sammenstilling, forurensingsdata mot grenseverdier Vedlegg C - Beregning av sigevannsmengder Vedlegg D KU \ _Forurensning \ Konsekvensutredning utvidelse FORURENSI NG ENDELI G.docx Side 2 av 1 8

3 1 DAGENS FORU RENSIN GSS ITUASJON 1.1 Holsravina i dag Planområdet er i dag regulert til klimavernsone for EMP, og er i så måte omfattet av EMPs utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utslippstillatelsen ble gitt Planområdet Holsravin a fremstår som en delvis skogkledt ravinedal med lavpunkt ved grensen mot sørvest, litt nord for veien Holslia. Området beskrives som st erkt påvirket av skogbruk og annen menneskelig aktivitet, deriblant ligger morenen delvis utildekket sentralt i Planområdet etter at noe av vegetasjonen er blitt fjernet. Dalbunnen i ravineformasjonen er delvis formet som en mo tfylling for Romerike Biogass anlegg ( RBA ) (nordøst for planområdet). Motfyllingen bes tår av jomfruelige masser (ca m 3 ) som ble flyttet fra toppen av skråningen og ned i ravinen i forbindelse med etablering av RBA Vann og jord Planområdet har fungert som klimavernsone for EMP. De topografiske forholdene i Holsravina i forhold til Esval Miljøpark medfører at det er liten sannsynlighet for at sigevann eller forurenset overvann fra Miljøparken kan dreneres til Planområdet, tross nær beliggenhet. Det renner en flombekk gjennom Pl anområdet (se Vedlegg A ). Flombekken går inn i en bekkelukking lengst sør - øst i området og kommer ut gjennom en rist nedenfor motfyllingen i dalbunnen. Hensikten med bekkelukking en var å sikre en kontrollert vannvei gjennom motfyllingen. Flombekken er dere tter åpen til den går inn i en ny bekkelukking og ut av p lanområdet i p lanområdets lavpunkt. Oppstrøms Holsravina er terrenget oppfylt med vei, landbruksarealer og avslutte de deponiareale r ved EMP. En tidligere overvannsdrenering som går rundt det nedlagte deponiet ender øverst i Holsravina. Annet overvann og grunnvann vil også drenere til Holsravina. F lombekken kan i noen grad v ære påvirket av jordbruk (av renning i form av gjødsel og eventuelle sp røytemidler), og under visse forhold også det nedlagte deponiet. Eventuell jordforurensning som følge av hva flombekken tilfører området, antas å være kun beskjeden og begrenset til flombekkens umiddelbare influensområde Forurensning til luft Dagens sit uasjon i Holsravina medfører ikke antropogen (menneskeskapt forurensning). Periodevis kan deler av planområdet være påvirket av luktutslipp fra EMP og/eller RBA. Side 3 av 18

4 1.2 Eksisterende deponi Det eksisterende deponie t er ikke en del av planområdet, men en del av planområdets influensområde. Eksisterende deponi ved Esval miljøpark ( EMP ) ble etablert på begynnelsen av tallet. Deponiet har tatt i mot industriavfall og forbruksavfall fra husholdninger, me n sammensetningen har endret seg i takt med regelverket. D e store endringene i lovverket siden etableringen betyr at de eldre delene av deponiet må antas å inneholde noe avfall som i dag ville blitt karakterisert som farlig avfall. Siden etableringen av deponiet har det også kommet krav om do bbel bunntetting og s igevannsoppsamling. EMP har opp gjennom driftstiden nedlagt store ressurser på tiltak for å få en så god sigevannsoppsamling og rensing som mulig. Før etablering av deponiet, fantes en vannvei/ flombekk nederst i ravinen som drenerte til Vorma. Alt vann til denne gamle vannveien er i dag avskåret og lagt utenom deponiet. Nedstrøms deponiet, nedenfor sigevannsdammene, er det fremdeles rester av den opprinnelige bekken i form av en flom bekk med vann kun i nedbørsperioder. Det er gjennomført en r ekke g eotekniske vurderinger av området på ulike tidspunkt. Disse har påvist at EMP ligger i et område med marine leiravsetninger med særlig stor tetthet i forhold til dagens krav til geologisk barriere. De geotekniske vurderingene har betegnet det som usa nnsynlig at sigevannet fra deponiet k an trenge gjennom leirlaget og forurense grunnvannet, og at de geotekniske forholdene alene gjør det mulig å fange opp alt sigevann fra deponiet, forutsatt at grunnarbeidene før deponering og oppsamlingen ved leirravine ns utløp er god t gjennomført (NGI, 2009). Fylkesmannen godkjente dette som tilstrekkelig bunntetting i 2004 som følge av geotekniske vurdering og m iljørisikovurderinger (Hjellnes,2004) Sigevannssy s temet Sigevannet fra eksisterende deponi (utenfor planomr ådet) samles opp og føres til en luftedam, og deretter et fordrøyningsbasseng. Begge er lokalisert nedstrøms den eksisterende fyllingsfoten nederst i leirravinen. Dammene vil også motta overvann fra omkringliggende områder, særlig ved kraftige nedbørsperio der. Eventuelle overløp fra EMPs sigevannsdam går i to rør: Nødoverløp 1 pumpes fra sigevannspumpestasjonen til kommunal nett. N ødoverløp 2 går utenom sigevannspumpestasjonen og til kommunalt nett. Slikt overløp skjer s jeldent, men kan forekommer ved størr e nedbørsperioder (overvann), noe som også betyr betydelig utvanning av sigevannet. Sigevann pumpes fra utjevning s dammen og opp til sigevannsrenseanlegget sentralt på EMP. Dette er et membranfiltreringsanlegg med kapasitet på opp mot 15 m 3 /h (faktisk mak simal kapasitet er noe lavere). Prosessen skaper et renset permeat som slippes ut i Esvalbekken, og et konsentrat (ca. 1 /3 av volumet) som i dag reinfiltreres i deponiet. Rensegraden betegnes som svært god. Side 4 av 18

5 1.2.2 Utvikling ved EMPs deponianlegg de siste årene Eksisterende deponi nærmer seg maksimal oppfylling i henhold til reguleringsplanen for området. Dette medfører at større deler av deponiet nærmer seg avslutning. Dette ventes å være positivt for forurensningssituasjonen fordi etableringen av et endelig top pdekke vil gi mindre vanninntrenging og dermed lavere sigevannsmengder og mindre forurensingsrisiko. De siste årene har oppfyllingshastigheten på deponi et økt, men avtok noe i Det er også registrert en betydelig økning i sigevannsmengdene. Sigevann sproduksjonen er likevel betegnet som lav. Utjevningsdammen ble utvidet i 2013, men kapasiteten er i dag fylt opp i perioder med mye snøsmelting eller ekstremvær. Det er de siste årene også registrert en tendens til økende konsentrasjon av forurensing i s igevann før rensing (Bioforsk, 2014). Renset sigevann (permeat) har hatt stabile lave konsentrasjoner de siste årene. Tendensen med ø kte volumer for både sigevann og sigevannskonsentrat kan forventes å gi økte utslipp og økte konsentrasjoner i sigevannet o ver tid (Bioforsk, 2014). Samtidig er konsentrasjonene i flombekk og grunnvann nedstrøms deponiet stabile, med sporadisk forhøyede verdier i bekk. Eksisterende deponi har fremdeles en betydelig deponigassproduksjon. Deponigassen blir i dag brukt til dampp roduksjon ved RBA eller eventuelt faklet. Gassen har et betydelig, men synkende svovelinnhold, noe som har skapt store luktproblemer for nærområdet. Etter betydelig innsats har imidlertid gassituasjonen bedret seg betraktelig de siste årene og betegnes nå som under kontroll. Gassen analyseres daglig for svovelinnhold (H 2S) og kan ved behov renses i et sulfatreat - anlegg før påslipp til fakkel og RBA. 2 ALTERN ATIV 0 PLAN OMRÅDET UTNYTTES IKK E TIL DEPONIFORMÅL Alternativ 0 innebærer at Planområdet Holsravina ikke utnyttes til deponiformål. Fremtidig situasjon vil da bli en videreføring av dagens forurensningssituasjon. Området vil etter hvert gro til slik at de vi suelle sårene etter e tableringen av motfyllingen ikke lenger vil være tydelige. Det er vente t at eksisterende deponi når sin kapasitet om relativt kort tid. Anlegget vil da gå over i en etterdriftsfase som normalt varer i 30 år. Forurensingsrisikoen vil da gradvis reduseres. Eventuelle fremtidige tiltak for å forbedre sigevannshåndteringen og min imere dannelsen av sigevann vil være avhengig av behov og kapasitet samt eventuelle pålegg. En eventuell videre drift av deponivirksomhet hos EMP, utover dagens planer, må baseres på en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan samt ny tillatelse fra Fylkesmannen. Forurensnings risikoen ved e ksisterende deponi virksomhet ved EMP må da forutsettes å øke som følge av stort press på eldre infrastruktur for gass og sigevann i nedre deler av deponiet. Side 5 av 18

6 Konklusjon: Alternativ 0 vil ikke medføre noen endring av dagens forurensningssituasjon i Holsravina eller dens influensområde. Under visse forhold vil imidlertid a lternativ 0 ha potensiale til å føre til økt press på eksisterende deponiområde og dermed en økt forurensningsrisiko i form av økte utslipp til resipient og, til en viss grad, også økte utslipp til luft (deponigass og lukt). 3 ALTERN ATIV 1 H O LSRAVI N A TAS I BRU K TIL DEPONI FORMÅL Alternativ 1 innebærer at Holsravina utnyttes til deponi av ordinært avfall. Slik aktivitet reguleres av en rekke lover og forskrifter og krever tillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt løpende prøvetaking og årlige rapporteringer og tilsyn. For å vurdere de forurens n ingsmessige konsekvensene, er følgende forhold vurdert: Hvilke typer avfall som vil bli deponert og forurensings potensialet i dette Barrierer (bunntetting, sidetetting, topptetting, overdekking ol.) og andre tiltak for å hindre utlekking fra deponiet. Sigevannshåndtering Utslipp til vann - Forhold til Vannforskriften Utslipp til luft Andre forhold 3.1 Ordinært avfall Et deponi for ordinært avfall ( kategori 2) har generelt lov til å ta imot avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, eksplosivt, radioaktivt eller smittefarlig i henhold til Avfallsforskriftens vedlegg II. B iologisk nedbrytbart avfall, dvs avfall med innhold av totalt organisk k arbon på over 10 %, er det heller ikke tillatt å deponere. D eponier for ordinært avfall har under gitte kriterier lov til å ta imot visse typer ikke - reaktivt farlig avfall i form av avfall som inneholder fri asbest og asbestholdige isolasjonsmaterialer 1 (S FT, 2007). Det er ønskelig å etablere et deponi for ordinært avfall i Holsravina, hovedsakelig som deponi for forurensede jordmasser (under grensen for farlig avfall) A nnet ordinært avfall som oppfyller kriteriene til godkjente fraksjoner kan bli tatt inn. Nærmere spesifisering av avfallstyper vil bli gitt i søknad til Fylkesmannen. Eventuelle endringer må godkjennes av Fylkesmannen. Ord inært avfall skal op pfylle en rekke krav, gitt i Avfallsforskriftens kapittel 9, med vedlegg (Karakterisering og mottak a v avfall). Etter forskriften plikter både avfallsprodusenten og avfallsmottaket å sørge for å kontrollere at det er gjennomfør t tilstrekkelig basiskarakterisering, testing og/eller verifisering av avfallet som skal mottas og deponeres. 1 Asbest er et naturlig forekommende, ikke - reaktivt mineral som består av ørsmå fibre. Fibrene kan inhaleres og skade lunge vevet. Kroniske betennelsesreaksjoner kan utvikles eller bidra til å utvikle, kroniske lungesykdommer og/eller lungekreft. Håndtering av asbest gir arbeidsmljøutfordringer, men er ikke å regne som en kjemisk forurensning. Side 6 av 18

7 3.1.1 Forurensingspotensialet for avfall til ordinært deponi Forurensingspotensialet til avfallet er i hovedsak avhengig av tre faktorer: Hvilke stoffer og miljøgifter som finnes i avfallet I hvilke mengder/konsentrasjoner disse foreligger Om forurensingene kan lekke ut av det deponerte materialet, og i hvilken grad. Forurenset jord kan inneholde en rekke forurensinger, deriblant tungmetaller, oljekomponenter, PAH og organiske miljøgifter. Konsentrasjonen av forurens n inger i ord inært avfall kontrolleres gjennom Avfallsforskriften, men den stiller ikke krav til utlekking fra ordinært avfall slik den gjør for inert avfall og farlig avfall. Grenseverd i ene for forurensingsinnhold er im i dlertid bl.a. bestemt med tanke på at dette ikke er farlig avfall, og si g evannet skal samles opp og behandles før det slippes ut av anlegget. Etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det u tarbeidet et forslag til akseptkriterier for mottak av forurense de jordmasse til det eksisterende deponiet. (NGI,2 009). Disse er v ist i Figur 1, og er basert på SFTs veiledning for risikovurdering av forurenset grunn (SFT, 1999), grenseverdier for farlig avfall og utlekkingsvurderinger basert på fordelingskoeffisienter mellom jord og vann, retardasjonskoeffisienter og transporthastighet i deponiet. D e siste to paramete r ne påvirkes av faktorer som jordas permeabilitet og porøsitet og grunnvannsgradienten. De foreslåtte akseptkriteriene er konservative i den forstand at det er de laveste grenseverdier og ber egninger som er anvendt. Figur 1 viser dermed at det anses som uproblematisk å ta imot jordmasser med det forurensingsinnholdet som angis, for de fleste parametere inntil nedre grense for farlig avfall, for enkelte stoffer inntil tilstandsklasse 4 eller 5 (SFT, 2009). De kjemiske og fysiske prosessene som skjer nede i deponiet er komplekse. Aldringsprosesser og tilstedeværelse av andre forurensinger og ulike partikler er ofte avgjørende, og varierer fra deponi til deponi. I hvilken grad det foregår mikrobiell nedbrytning har også betydning, siden bakterier har evnen både til å mobilisere og bryte ned komponenter som ellers blir liggende nærmest urørt. Et tørrere deponi, med liten eller in gen biologisk nedbrytning har derfor en høyere stabilitet og mindre risiko for mobilisering av forurensinger enn masser med høyt vanninnhold og stor biologisk aktivitet. Side 7 av 18

8 Figur 1 : Akseptkriterier for forurense de masser deponert v ed EMP (NGI,2009) Sigevann fra et ordinært deponi i Holsravina - forurensingsrisiko Et av formålene med dagens regelverk for deponier er å kontrollere forurensningsrisikoen. Det er derfor grunn til å tro at avfallet som i dag er tillatt å legge i deponi fo r ordinært avfall generelt vil gi opphav til lagt mindre forurenset sigevann enn det eksisterende deponiet hos EMP. Dette skyldes flere forhold, bl.a.: Langt strengere regelverk med tanke på o Avfallskarakterisering o o Mottakskontroll Hva som er tillatt å depon ere i ordinært deponi (grenseverdier for forurensinger, vanninnhold og nedbrytbart materiale mm.) Langt mindre organisk innhold gir minimal forråtnings - og gassproblematikk. Dette betyr mer stabile fysiske forhold i de deponerte massene (mindre setninger, færre biologisk drevne aldringsprosesser i massene som påvirker retardasjonsevnen til ulike organiske forurensinger) Side 8 av 18

9 Dette medfører både redusert mengde sigevann og reduserte mengder forurensing som kan lekke ut fra deponiet. Sannsynligvis vil også konsen trasjonene av forurensing i sigevannet være langt lavere enn i dag. Dette forutsetter at vanninntrengingen i deponiet kontrolleres gjennom tiltak som beskrevet i kapittel 3.2 og Barrierer for å hindre utlekking fra deponiet Forurensinger fra de deponerte massene kan lekke ut av deponiet dersom det ikke er etablert tilstrekkelige barrierer for å hindre dette. Iht. vedlegg I i A vfallsforskriftens kapittel 9 om depo nering av avfall er det angitt krav til beskyttelse av jord og vann: Plassering og utforming av deponiet skal forebygge forurensning av jord og vann, samt sikre effektiv oppsamling av sigevann der dette er nødvendig. Beskyttelse mot forurensing i driftsfase: G eologisk barriere og bunnmembran Beskyttelse mot f oruren sing i etterdriftsfasen: G eologisk barriere og toppmembran Geologisk barriere: Dette er definert som at fyllingens bunn og sider i et ordinært deponi har et mineralsk sjikt som oppfyller følgende kriterier: o K 1,0 x m/s, tykkelse 1 m Kunstig tetningsmembran D renslag med min 0,5 m tykkelse. E ller på annen måte gir tilsvarende beskyttelse av jord, grunnvann og overflatevann. En eventuell konstruert geologisk barriere må ha en tykkelse på minst 0,5 m Geologisk barriere NGI har ved flere anlednin ger under s økt grunnforholdene i området, først og fremst med tanke på eksisterende deponi. Planområdet ligger i et område hvor geotekniske undersøkelser har avdekket marin leire med stor mektighet under toppmassene. Toppmassene består primær t av omdannet m arin leire. Under det øverste tørrskorpelaget er leirlaget homogent, med lav permeabilitet både horisontalt og vertikalt. Undersøkelser gjort i 2003 viste måleverdier for permeabiliteten til leira på m/s, med en middelverdi på m/s ( NGI, 2 003). I planområdet Holsravina ble det gjort undersøkelser i 2009 der det er målt permeabilitet på en prøve fra 7,3 m dybde på 5* m/s (NGI, 2009 vedlegg F). Dette bekrefter den svært lave permeabiliten som er målt andre steder i området. Med bakgrunn i det overnevnte er det vurdert at den naturlige leira i Holsravina tilfredsstiller avfallsforskriftens krav til geologisk barriere. Topplag som er uegnet til formålet (rotsone, tørrskorpeleire, omdannet leire) vil bli fjernet før kunstig membran etablere s. Den naturlige grunnen består av leiravsetninger som altså betegne s som meget lite gjennomstrøm lige. Selve planområdet hvor det planlegges å deponere forurensede masser ligger i en ravine naturlig avgre nset av til dels høyereliggende leirterreng på alle kanter, unntatt mot sørvest, hvor ravinen har sitt utløp. Side 9 av 18

10 3.2.2 K unstig tetningsmembran Det vil bli etablert kunstig tetningsmembran og dreneringslag i henhold til gjeldende forskrifter og veiledere samt eventuelle vilkår som Fylkesmannen kan stille i en fremtidig tillatelse. 3.3 Sigevanns oppsamling og - håndtering Slik avfallsforskriften sier, skal det etableres sigevannsoppsamlingssystem som en del av grunnarbeidene før oppfylling av området påbegynnes. Oppfyllingen planlegges å skje fasevis i delområde ne A1, A2 og A3, se vedlegg D. Etter at et delområde er oppfylt skal det avsluttes og etableres et toppdekke før oppfylling av neste delområde kan starte. Dette vil sikre at minst mulig arealer er åpne for kontakt med overvann under deponidriften, slik at og så sigevannsmengden minimeres. De ulike fasene er som følger: Fase 1 :!1 oppfylling Fase 2:!1 avlsuttet +!2 oppfylling Fase 3:!1 avsluttet +!2 avsluttet +!3 oppfylling Fase 4:!1 avsluttet +!2 avsluttet +!3 avsluttet Beregnede sigevannsmengder Beregninger viser at m aksimal forventet sigevannsmengde for planområdet vil inntreffe i fase 3, dvs. når to av tre delområder er avsluttet og overdekket ihht krav fra Fylkesmannen, og det tredje er under oppfylling (se vedlegg C for utfyllende notat). Sigevannsmengden vil da være ca m 3 per år. Etter ferdig oppfylling og avslutning av hele planområdet (fase 4) er forventet sigevannsmengde beregnet til ca m 3. Beregningene forutsetter at alt overvann fra om kringliggende områder avskjæres og ledes upåvirket forbi d eponiet før oppfylling starter. Det er benyttet en klimafaktor på 1,2, som tar høyde for en økning i nedbørsmengder på 20% i løpet av oppfyllingsperioden. Dette betraktes som et konservativt anslag tatt i betrakting av at oppfyllingsperioden antas å være 2-4 år, dersom tilstrømningen av masser til deponiet fortsetter i det tempoet eksisterende deponi opplever i dag Sigevannskontroll og - håndtering Oppsamlet sigevann skal ledes til nødvendig sigevannsbehandling før ferdig renset sigevann slippes ut i resip ient. Sigevannsbehandlingen vil kunne omfatte flere ulike trinn, avhengig av sigevannets mengde, forurensingsinnhold og resipient. Endelig valg av rensemetode(r) avhenger også av tilgjengelige ressurser. For eksempel vil det ve d valg av rensemetode for sigevann fra Holsravinen være naturlig å vurdere mulighetene for å lede sigevannet sammen med sigevannet som oppstår fra eksisterende deponi. Fylkesmannens vedtak og vilkår ved behandling av søknad om etablering av deponi i Holsra vina avgjør hv ilke rensealternativer som velges. Side 10 av 18

11 Kontinuerlige kontroller og prøvetakinger i henhold til et kontroll - og overvåkningsprogram godkjent av Fylkesmannen vil gi jevnlig oppfølging av sammensetningen på sigevannet og utslippsvannet, samt danne grunnlaget for eventuelle målrettede tiltak Diffuse utslipp Miljørisikovurdering fra 2004 (Hjellnes 2004), bekreftet av rapport fra 2009, fastslår NGI at diffus utlekking av forurensinger fra forurensede jordmasser og videre ned i leirgrunnen ikke vil v ære mulig. Rapporten avviser at spredning til grunnvann kan skje. I stedet vil eventuell utlekking følge drenssystemet i deponiet slik at anslagsvis 1 00% av sigevannet vil kunne samles opp. Rapporten spesifiserer derfor at de nederste deponerte massene (ov er bunnte t tingslag og sigevannsdrenering/ - oppsamling) bør være mest mulig drenerende, helst sand og grus e.l., også fordi slike masser virker stabiliserende (NGI 2009). Spredning til overflateresipient vil imidlertid avhe n g e av sig e vannrensingen. Det er av avgjørende betydning at rensekapasiteten er god eller svært god, og at renseeffekten er tilstrekkelig effektiv. 3.4 Utslipp til vann: Forhold til v annforskriften Vannforskriften har som formål å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nø dvendig iverksette miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. V annforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, regionale vannforvaltningspla ner i henhold til vanndirektivet. Viktige momenter i forskriften som kan berøre en utslippstillatelse fra et deponi er sær lig miljømål for overflatevann, grunnvann miljømål for prioriterte stoffer Det har tatt tid for vannmyndighetene å samle inn all nødvendig informa sjon om alle vannforekomster. Dette er informasjon som skal danne grunnlaget for å sikre at lokale forhold tas til følge ved etablering av økologisk - og kjemisk tilstand, og dermed også miljømålene for de ulike regionene. Når det gjelder grunnvann, som er viktig med tanke på sigevann fra et deponi, er det bare krav til kjemisk tilstand. Fra Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet heter det: «I påvente av videreutvikling av klassegrenser for kjemisk tilstand for grunnvannsforekomster legges d et til grunn kvalitetskravene til drikkevann som er gjengitt i vedleggene til Forskrift om vannforsyning og drik kevann (Drikkevannsforskriften)» (se Veileder 01 :2009, kap ). EMP og Planområdet ligger i vannområdet Hurdalsvassdraget/ Vorma som er en del av vannregion Glomma. Vannforekomsten Vorma ligger nær opp til tiltaksområdet. I «Lokal tiltaksanalyse» for vannregionen, utgitt av Vannområdeutvalget i Hurdalsvassdraget/Vorma (HUVO) og datert (HUVO, 201 4), går det frem at arbeidet med å innhente grunnlagsdata fra regionen fremdeles pågår. Vannregion Glomma planlegger å gjennomføre kjemiske analyser av miljøgifter i Det er ennå ikke fremskaffet tilstrekkelig inf ormasjon til at økologisk eller kjemisk tilstand er avklart. Side 11 av 18

12 Vorma er likevel klassifisert av HUVO med økologisk tilstand «antatt god». Kjemisk tilstand er klassifisert som «Udefinert». Miljømålet som HUVO har for Vorma er å oppnå god økologisk tilstand (GØT) innen 2021, men de mener det er risiko for at dette målet ikke kan oppnås innen fristen. Det er få registreringer for elva. Det er registrert «Liten grad» utslipp fra punktkilder, og «middels grad» avrenning fra diffuse kilder. Blant diffuse kilder e r Esval deponi og søppelfylling nevnt som en konkret kilde, med påvirkningsgrad 2. Risikovurdering av Vorma er derfor «Mulig risiko», og det er besluttet å gjennomføre basisovervåkning og tiltaksorientert overvåkning av vannforekomsten Utslipp fra eksis terende anlegg sett i forhold til Vannforskriften Eksisterende deponi har høyere sigevannskonsentrasjoner og større sigevannsmengder enn det som er grunn til å forvente ved et nytt deponi. D agens situasjon utgjør likevel et referansepunkt i forhold til å v urdere Van n forskriften. En vurdering av dagens forurens n ing s situasjon fra eksisterende deponi i henhold til Vannforskriften kan tjen e som et referansepunkt for senere vurderinger. Flombekken nedstrøms eksisterende deponi (rest av den tidligere Esvalbekken) går inn i vannforekomsten «tilløpsbekker til Vorma sør for Sundet». Tilstanden i alle disse tilløpsbekkene er av HUVO vurde rt til «dårlig». Vannmyndighetene har heller ikke satt opp miljømål for tilløpsbekkene på grunn av leirpåvirkningen diss e er utsatt for. Sammenstillingen i Vedlegg B viser at urenset sigevann (fra sigevannskum) i hovedsak er langt over kravene i drikkevannsforskriften, at sigevann i sigevannsdammen hovedsakelig er mer uttynnet (med enkelte unntak), og at renset sigevann ( permeat) og konsentrasjoner i Flombekk nedstrøms deponiet i hovedsak er innenfor, eller nær opp til, kravene i Drikkevannsforskriften. Når det gjelder utslipp av de priorite rte stoffene i Vannforskriften ( 45 stk. ), er datamateriale fra rutinemessig overvå kning ved EMP kun tilgjengelig for et mindre utvalg (9 stk.) parametere i Vannforskriften ( Vedlegg B ), og viser i hovedsak at konsentrasjoner i permeat og bekk tilfredsstiller vannforskriften. Flere miljøgifter er analysert for på slammet fra sedimentering sbassenget, men disse konsentrasjonene sier lite om forurensingspotensialet til sigevannet dersom dett e går i overløp Fremtidige utslipp til vann i forhold til v annforskriften Utslipp til vann fra deponivirksomhet i p lanområdet, slik den fremgår i p lanfo rslaget, avhenger primært av forurens n ingsgraden på sigevannet og systemet for sigevannsrensing (rensegrad). Det anses som sannsynlig at forurensing fra et deponi i planområdet vil gi lavere forurensingsbelastning (både i mengder og konsentrasjoner) enn fr a eksisterende deponi. Utslipp fra et deponi skal kun bestå av renset sigevann og rent overvann. Ved spesielle situasjoner (større/langvarige driftsfeil), kan det oppstå o verløp av urenset sigevann. Det skal foreligge en bere dskapsplan for å sikre altern ative løsninger slik at slike overløp kun skjer som en siste utvei. Eventuelle overløp av urenset sigevann skal håndteres um iddelbart, slik at utslippet får minst mulig konsekvenser for omgivelsene. Side 12 av 18

13 Miljømålene for Vorma skal tas hensyn til i prosessene for å sikre en adekvat rensing av sigevannet fra EMP. Det vil være et krav til eksisterende anlegg og til planlagt utvidelse i Holsravina at dagens miljøtilstand i vannforekomstene i området ikke skal forringes. 3.5 Utslipp til luft Utslipp til luft fra et avfallsdeponi kan deles inn i kildene Trafikk Støv fra massehåndtering og evt. omlasting Deponigass og lukt Flygeavfall Trafikk og driftsaktiviteter på området Det vil skje noe utslipp av klimagasser (CO 2 og CO) fra driftskjøretøy på området. Tiltaket vil ikke medføre økt trafikk i området, kun en flytting av trafikken fra eksisterende deponi. Det vil være nødvendig å påregne at det vil oppstå noe støv i forbindelse med flytting av masser på området (transport og håndtering). Støvproblematikken vil være væravhengig. Det forventes at forurensningsmyndighetene vil stille krav til støvkontroll i sin utslippstillatelse. Ved eksisterende deponi gjennomfør es kontinuerlig støvovervåkning. N ytt overvåkningspu nkt vil måtte vurderes ved bruk av dette området Deponigass og lukt Lukt fra avfallsdeponier stammer tradisjonelt fra hovedkildene råtnende avfall til mellomlagring eller omlasting, annet luktsterkt avfall, dannelse av organiske syrer i komposteringsprose sser, sigevann med svovelkomponenter og deponigass med svovelkomponenter. Ved deponering av aske følger også en lukt av lut. Siden forbud mot deponering av nedbrytbart avfall ble innført i 2011 faller flere av disse luktkildene bort. Det skjer noe omlast ing av avfall som kan inneholde rester av organisk materiale hos EMP i dag, men dette vil foregå uavhengig av en eventuell utvidelse. Planområdet kan imidlertid bli brukt til omlastingsformål etter avslutning av deponiet. Det kan da bli aktuelt med en lukt analyse og iverksetting av eventuelle avbøtende tiltak. Det er lite trolig at det vil kunne oppstå deponigass av betydning fra deponerte masser i planområdet. Deponigass vil i mange tilfeller være relativt luktløs, men kan også inneholde illeluktende gas ser, spesielt H 2S. Dette er gasser som dannes ved nedbryting av organisk materiale. Ordinært avfall inneholder etter avfallsforskriften svært lite organisk avfall (mindre enn 10% totalt organisk karbon). Avfall med høyere innhold av organisk materiale, ska l behandlet før deponering, f.eks. ved forbrenning. Dette betyr i sum at det er svært lite nedbrytbart materiale igjen som kan brytes ned til deponigass. Eventuell gassdannelse vil være svært beskjeden og oppsamling er sannsynligvis ikke Side 13 av 18

14 påkrevd eller hens iktsmessig. Det vil likevel være en naturlig del av et kontroll - og overvåkningsprogram for deponiet at det skal gjennomføres jevnlige målinger av gassemisjoner av deponiarealet med hensyn på å avdekke eventuell gassproblematikk og finne passende avbøtende tiltak, f.eks. etablering av et mer metanreduserende toppdekke. Dersom det blir aktuelt å etablere bygninger i planområdet etter avslutning av deponivirksomheten, er det særlig viktig at det gjøres nøye vurderinger av gassituasjonen. Dersom det er en risi ko for innlekking av deponigass til bygningene, vil dette medføre fare for brann eller eksplosjon og avbøtende tiltak må iverksettes Annet: Flygeavfall Det forventes ikke flygeavfall fra deponiet. Massene som er planlagt de ponert er i hovedsak jordmasser. Normalt vil ikke dette føre til det som karakteriseres som forsø pling. Dersom ferdig oppfylt areal skal benyttes til omlasting, kan flygeavfall komme opp som en problematikk. Det skal da iverksettes nødvendige tiltak for å minimere skadevirkningene. 3.6 For urensning fra eksisterende deponi ved etablering av deponi i Holsravina Sigevann fra eksisterende deponi (utenfor planområdet) er sammenliknbart med tilsvarende, eldre deponier i Norge. Miljøgiftinnholdet i sigevannet variert og relativt høyt i forhold til hva en kan forvente i nyere deponier, noe som alene plasserer eksisterende deponi i en kategori med større forurensingsrisiko enn et nytt deponi for ordinært avfall i Holsravina. Etablering av deponivirksomhet i Holsravina har som hensikt å være en ny e tappe i deponivirksomheten på EMP. Eksisterende deponi har i dag en sigevannsoppsamling som antas å være god. Sigevannssystemet er omtalt i God og sikker sigevannshåndtering er en grunnleggende forutsetning for å hindre forurensing fra et planlagt deponi i Holsravina å nå ytre miljø. Det er en nærliggende løsning å føre sigevannet fra Planområdet sammen med sigevannet fra eksisterende deponi for rensing. Ka pasitete n på dagens sigevannsrensing nærmer seg fult utnyttet. For å frigi tilstrekkelig kapasitet til forsvarlig å også å rense sigevann fra Holsravina, vil det være nødvendig å gjennomføre tiltak på eksisterende deponiområde. Eksempler på tiltak som vil kunne frigjøre tilstrekkelig kapasitet er økt tildekking (evt. avslutning) av åpne deponiarealer og stans i infiltrasjon av sigevannskonsentrat. Dette er tiltak som også vil redusere forurensingsrisikoe n fra dagens deponiområde, f ordi faren for overløp fra rensea nlegg og sigevannsdam reduseres. Økt tildekking av åpne deponiarealer vil skje uavhengig av Planforslagets alternativ 1, men alternativ 1 vil kunne fremskynde prosessen. Dersom det besluttes å stoppe infiltreringen av sigevannskonsentrat vil det i t illegg kunne forventes lavere forurens n in g skonsentrasjoner i sigevannet, siden stoffene tas ut av kretsløpet for å håndteres på andre, mer endelige måter. Sigevann med lavere foruren sn ingsinnhold har mindre potensiale til å føre til skader på helse og milj ø. Stopp i reinfiltreringen har potensiale til å frigi 1 /3 av dagens sigevannsbelastning på Side 14 av 18

15 renseanlegget, men er et relativt kostbart tiltak som ikke nødvendigvis vil kunne bli igangsatt uten en gjennomføring av alternativ 1. Gjennomføring av alternativ 1 vil derfor øke sannsynligheten for at reinfiltrering av sigevann avsluttes. 4 KONKLUSJON 4.1 Dagens forurensningssituasjon Dagens forurensning i planområdet Holsravina betraktes å være liten til ubetydelig. Planområdet er dermed heller ikke en kilde til forure nsning. Eventuell forurensing som fraktes med flombekken fra områder oppstrøms planområdet og gjennom bekkelukkingen er noe uavklart, men det er rimelig å anta at denne er av liten eller begrenset betydning. Flombekken har også svært liten og sporadisk van nføring gjennom året. Forurensningssituasjonen ved eksisterende deponi betraktes som kontrollert men med noen utfordringer. Tidligere utfordringer med lukt og deponigass, er i dag under god kontroll. Oppfyllingen har de siste årene skutt fart. Dette har ført til større åpne are aler og dermed økt sigevannsmengde. Sigevannet renses fortsatt godt, men forurensingene tas i liten grad tas ut av kretsløpet. Dette fører til at overløp av sigevann får et økt forurensingspotensial. Tiltak for å senke belastningen på sigevannsrenseanlegg et vil kunne bli nødvendig dersom deponidriften ikke går inn i en avsluttende fase innen relativt kort tid. 4.2 Alternativ 0 Ingen deponivirksomhet i Holsravinen Alternativ 0 vil ikke medføre noen endring av dagens forurensningssituasjon i Holsravina eller dens influensområde. Under visse forhold vil imidlertid alternativ 0 ha potensiale til å føre til økt press på eksisterende deponiområde og dermed en økt forurensningsrisiko i form av økte utslipp til resipient og, til en viss grad, også økte utslipp til l uft (deponigass og lukt). 4.3 Alternativ 1 Utvidet deponivirksomhet til Holsravinen En utnytting av Holsravina til etablering av deponi for ordinært avfall vil medføre at området fylles opp med lett til moderat forurensede masser, hovedsakelig i form av jor dmasser. Det kan ikke utelukkes at også andre masser som tilfredsstiller kravene til masser som kan legges i ordinært deponi også kan bli lagt i deponiet. Side 15 av 18

16 Geotekniske undersøkelser har i flere rapporter bekreftet at de naturlige leireforekomstene i områd et ( EMP m/holsravina) er svært godt egnet som barriere som hindrer sigevannet fra å nå grunnvannet i området. Forholdene ligger derfor til rette for en god sigevannsoppsamling. Sigevannet skal deretter renses før det slippes ut til resipient. Graden av f orurensing i sigevannet påvirkes bl.a. typen avfall, forurensingsinnholdet i avfallet, nedbrytningspotensialet i avfallet og i hvilken grad vann vil trenge gjennom avfallet. Dagens regelverk legger føringer som minimerer alle disse faktorene i forhold til sigevannsproduksjon og forurensingsutlekking. Det er derfor stor sannsynlighet for at et deponi i Holsravina vil medføre langt mindre sigevannsmengder og forurensinger enn eksisterende deponi. En følge av dette er at b ehovet for re nsing av sigevann fra Hol sravina vil være mindre enn for sigevann fra dagens deponi. Rensebehovet vil kunne oppfylles av dagens sigevannsrenseanlegg på EMP forutsatt at kapasiteten er tilstrekkelig. Alternativt kan det etableres et eget rensesystem nede i Holsravina. Eventuelle overløp skal i utgangspu nktet ikke forekomme, og forutsette s å være kortvarige og dermed ha en beskjeden innvirkning på omgivelsene. Innvirkningen vil imidlertid være avhengig av omstendigheten omkring overløp et. Utslipp til luft vurderes å være neglisje rbart. Avfallet som kan deponeres inneholder svært lite nedbrytbart materiale slik at mengden deponigass som dannes er minimal. Avhengig av typer masse som deponeres, kan det oppstå tidsbegrenset lokal støvflukt og, avdamping av organiske forbindelser. Med tanke på lukt og flygeavfall vil situasjonen kunne bli en annen etter at deponiområdet er avsluttet og deponioverflaten tatt i bruk til andre formål. 4.4 Konklusjon Forurens n ingsmessige konsekvenser Mens alternativ 0 ikke ventes å medføre noen endringer i forhold til dagens forurensingspotensial fra Holsravina, vurderes alternativ 1 å ville medføre en liten forurensningsrisiko. Sett i forhold til dagens deponiaktivitet, kan alternativ 0 føre til en situasjon med sterkt press på eksisterende deponiarealer. Dette kan igjen medføre økt risiko for utslipp av sigevann og deponigass/lukt. Ved alternativ 1 vil det derimot oppstå et potensiale for å ytterligere senke forurensningsrisikoen ved eksisterende deponi, forutsatt at det gjennomføres tiltak som senker bel astningen på eksisterende sigevannsrenseanlegg. Forurensningsmessige konsekvenser for planområdets influensområde anses å være minst ved alternativ 1, forutsatt at potensialet for å senke forurensningsrisikoen fra eksisterende deponi utnyttes. Uten en sl ik potensialutnyttelse, fremstår alternative ne som nokså like, men alternativ 1 anses som marginalt bedre enn alternativ 0 fordi usikkerheten rundt presset på eksisterende deponiarealer (og konsekvensene av dette) da antas å begrenses. Side 16 av 18

17 REFERAN SE R Regelverk Forurensingsloven Avfallsforsk r iften Forskrift om rammer for v annfor v altningen ( Vannforskriften ) Øvrig Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, revidert Bioforsk 2014: Miljørapport 2013, E sval miljøpark Fylkesmannen i Oslo o g Akershus: Brev Nes kommune - kommuneplan O ffentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel Fylkesmannens uttalelse ( ) Hjellnes, 2004: Esval fyllplass ko n sesjonssøknad Miljørisikovurdering (NGI - rapport ) Hjellnes Cons ult as, 2014: Vedlegg til egenrapport for 2013, Esval Miljøpark (Notat, 17. september 2014) SFT, 1999 : Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn (Veiledning 99:01a) SFT, 2007: Informasjonsark 2336/ 2007 SFT, 2009: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA 2553, 2009) NGI, 2009: Esval deponi, Nes kommune: Utarbeiding av akseptkriterier for mottak av forurenset jordmasse (rapportnr ). NGI, 2014 : Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger ( dokumentnr R ) Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet, 2009: Veileder 01: Klassifisering av miljøtilstand i vann Økologiske og kjemiske klassifiseringssystemer for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften Vannre gion Glomma, 2014: Lokal tiltaksanalyse for vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma ( ) NIVA, 2013: Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma (rapport l.nr ) Huvo, 2012: Vannområdet Hurdalsvassdraget/ Vorma: Karakterisering av vannomr å det Hurdalsvassdraget/Vorma Side 17 av 18

18 VE D L E GG A: P L AN OM RÅD E M E D F L OM B E KK KU \ _Forurensning \ Konsekvensutredning utvidelse FORURENSI NG ENDELI G.docx Side 18 av 18

19 VE D L E G G B: SAM M E N STI L LI N G, F ORU RE N SI N G SD ATA M OT GRE N SE VE RDI E R Analyse parametrene sigevannskum Dato: Dato: Dato: Analyserapport prøve fra sedimenteringsbassen g permeat bekken Dato: Dato: Dato: Dato: Grenseverdier Drikkevannforskriften V annforskriften, overflatevann (innland), max.konsentrasjon Dato: enhet µg/l ph 7,3 7,5 7,6 5,2 5,2 5,3 7,3 7 6,5-9,5 - Konduktivitet/ledningsevne ms/m , ms/m Suspendert stoff (mg/l) ,5 1,5 1, Bor (B), oppsluttet (mg/l) ,2 2,2 3,7 2,5 1 mg/l Jern (Fe), oppsluttet (mg/l) 4,1 3, ,017 0,027 0,024 2,6 14 0,2 mg/l Mangan (Mn), oppsluttet (mg/l) 1,5 1, ,0019 0,0028 0,0031 0,17 0,71 0,05 mg/l Arsen (As), oppsluttet (µg/l) ,2 0,9 0,2 2,7 4,9 10 µg/l Bly (Pb), oppsluttet (µg/l) 8,6 2,2 15 0,52 0,2 0, µg/l 14 Kadmium (Cd), oppsluttet (µg/l) 0,17 0,079 0,16 0,01 0,01 0,01 0,016 0,12 5 µg/l 0,45-1,5 * Kobber (Cu), oppsluttet (µg/l) ,6 3,4 1 5,3 23 0,1 mg/l Krom (Cr), oppsluttet (µg/l) ,6 1,4 1, µg/l Nikkel (Ni), oppsluttet (µg/l) ,5 0,66 1,6 6, µg/l 34 Sink (Zn), oppsluttet (µg/l) ,6 2,5 2,8 6, Kvikksølv (Hg), oppsluttet (µg/l) 0,039 0,014 0,035 0,005 0,005 0,005 0,005 0,019 0,5 µg/l 0,07 Sulfat (SO4)(mg/l) ,9 0, mg/l Svovel (S) (mg/l) 0, Total Fosfor (mg/l) 3,2 3,9 1,3 0,067 0,003 0,011 0,14 0,65 - Total Nitrogen N - total (mg/l) Side 19 av 3 KU \ _Forurensning \ Konsekvensutredning utvidelse FORURENSI NG ENDELI G.docx

20 Nitrat (NO3- N) (µg/l) , mg/l Total organisk karbon (TOC/NPOC) (mg/l) ,65 0, mg/l Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) (mg/l) Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5d (mg/l) < 3 9,7 - Klorid (Cl) (mg/l) mg/l Ammonium (NH4- N) (mg/l) , ,5 mg/l BTEX (µg/l) 96,5 95,9 7,32 1,17 4,59 3,25 3,11 < 0,6 - PAH 16 EPA (µg/l) Benzen (µg/l) 4,5 4,9 < 0,1 0,1 0,46 0,2 0,26 < 0,1 1 µg/l 50 Toluen (µg/l) ,25 0,34 0,98 0,94 0,36 < 0,1 - Etylbenzen (µg/l) ,27 0,14 1,3 0,79 0,43 < 0,1 - m,p - Xylen (µg/l) ,7 0,48 1,5 1,1 0,96 < 0,2 - o - Xylen (µg/l) ,11 0,35 0,22 1,1 < 0,1 - Naftalen (µg/l) 4,3 4,1 0,4 0,11 0,24 0,16 0,12 0,013 - Acenaftylen (µg/l) 0,031 0,036 < 0,01 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - Acenaften (µg/l) 0,62 0,67 0,16 0,01 0,01 0,01 0,025 < 0,01 - Fluoren (µg/l) 0,59 0,66 0,14 0,012 0,014 0,011 0,027 < 0,01 - Fenantren (µg/l) 0,89 0,9 0,14 0,01 0,011 0,01 0,025 < 0,01 - Antracen (µg/l) 0,1 0,11 0,022 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - Fluoranten (µg/l) 0,31 0,31 0,13 0,01 0,01 0,01 0,017 < 0,01 - Pyren (µg/l) 0,24 0,25 0,1 0,01 0,01 0,01 0,013 < 0,01 - Benzo(a)antracen (µg/l) 0,063 0,065 0,026 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - Krysen/Trifenylen (µg/l) 0,076 0,067 0,029 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 - Benzo(b)fluoranten (µg/l) 0,042 0,036 0,029 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01-0,017 Benzo(k)fluoranten (µg/l) 0,019 0,012 0,012 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01-0,017 Benzo(a)pyren (µg/l) 0,031 0,025 0,017 0,01 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 µg/l 0,27 Side 20 av 3 O: \ 2014 \ Omregulering Esval avfallsanlegg \ 03 Notater \ Planbeskrivelse med KU \ _Forurensning \ Konsekvensutredning utvidelse FORURENSI NG ENDELI G.docx

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment

Veileder. Risikovurdering av forurenset sediment Veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA 2802 2011 2 Forord Veilederen om risikovurdering av forurensede sedimenter er utarbeidet for saksbehandlere i forvaltningen, ansvarlige for forurensning,

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer