PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og EiP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og EiP Eirik Prestmo Side 1 av 16

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal/balkong/terrasse, bod(er), eventuelt rett til p-plass hvis dette inngår i avtalen og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Tilvalg og endringer 10. Dokumentasjon 11. Diverse 1. Prosjektet Identifisering Prosjektets navn: Hovinbekken Adresse: Hovinveien 43 B-H, 0576 Oslo (tidl Grenseveien 59) Eiendomsmatrikkel: Gnr. 122, bnr. 241 i Oslo kommune Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Arkitekt Salgsansvarlig Megler Hjemmelshaver Reguleringsmessig status Byggetomta Historie Terreng/grunnforhold JM Norge AS org nr (senere kalt JM ) JM v/tore Bauer ark. mnal JM v/kristoffer Retvedt MNEF Eie Eiendomsmegling, In-Vest Eiendomsmegling avd. Prosjekt. Org nr JM Norge AS Eiendommen er regulert til bolig, med felles adkomst fra Hovinveien. Reguleringsplan for Grenseveien 59, gnr 122, bnr 241 og deler av gnr 128 bnr 92, og gnr 127 bnr 47, sist revidert m Reguleringsbestemmelser S av Igangsettingstillatelser for prosjektet er gitt. Endelige eiendomsgrenser er ikke avklart som følge av reguleringen av naboeiendommen Grenseveien 61. Eiendommen er en del av Ensjøbyen med direkte tilknytning til Tidemannsparken. Eiendommen har tidligere vært benyttet til garasje anlegg. Tomten er flat og solrik, Det er fyllmasser på tomten. Hovinbekken går i kulvert under tomten Eirik Prestmo Side 2 av 16

3 Adkomst/parkering Adkomst til eiendommen Felles Innkjøring fra Hovinveien 45. Parkeringsdekning 99 p-plasser under terreng, i lukket kjeller, hvorav 19 plasser er solgt til tidligere eier. Det er satt av 5 plasser for gjesteparkering og 3 plasser for barnehagen. De øvrige 80 plassene selges til kjøpere i prosjektet. I tillegg til disse 99 plassene er det avsatt en egen plass til el bil. Se egen prisliste. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger. Kjøper av garasjeplass må betale en forholdsmessig del av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i tillegg til de alminnelige fellekostnadene knyttet til boligseksjonen. Adkomst til leiligheter Omfang/størrelse Inndeling Byggetrinn Arealberegning Fremtidig eierforhold Hovedadkomst til leilighet med heis direkte fra p-kjeller og gårdsrom. Atkomst er fra kjørbar vei, og tilrettelagt for bevegelseshemmede. Til felles uteareal er atkomst fra trapperom/heis i plan 1. Eiendommens totale tomteareal er på antatt m2 (inkludert friområde S-4394 som skilles ut og areal som kan tillegges (nabo eiendommen i nord. (Nåværende gnr.128, bnr. 92 i Oslo kommune)). 115 leiligheter fordelt på tre hus. Hus A, 15 leiligheter. I første etasje blir det barnehage på ca 300m2 Hus B, 82 leiligheter. Hus C, 18 leiligheter. Parkeringskjeller og boder under byggene. Byggetrinn 1; Hus C + 2 oppganger i Hus B, totalt 52 leiligheter. Planlagt byggetrinn 2; 3 oppganger i Hus B + Hus A, totalt 63 leiligheter. Det oppgitte arealet er bruksareal(bra) og er regnet etter reglene i NS Bruksareal (BRA) er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder og sjakter. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod og sjakter med tilstøtende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Sportsbod og balkong/terrasse kommer i tillegg. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Eiendommene skal seksjoneres i ett eller flere sameie(r) innenfor prosjektet Hovinbekken. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett til sin seksjon med hoveddel (boligen) og tilleggsdel(er) (bod). Platting (1.etg)/balkong (øvrige etg) vil enten bli tillagt som tilleggsdel, eller inngå i seksjonens hoveddel. Parkeringsanlegget vil bli organisert som en egen enhet (garasjelag eller garasjesameie). Parkeringsanlegget inngår i seksjoneringen som en næringsseksjon. Alternativt blir kjelleranlegget, med parkering og boder etc. bli fradelt som en anleggseiendom. Det tas forbehold om annen organisering enn skissert over dersom vedtak i kommunen tilsier dette. Endelig organisering besluttes av utbygger Eirik Prestmo Side 3 av 16

4 2. Miljø, energi og sikkerhet Barnehagen vil bli solgt til en profesjonell driver av barnehager, og vil bli etablert i siste byggetrinn. Barnehagen vil få ansvaret for innredning med lekeapparater, drift og vedlikehold av lekeområdet. Lekeområdet vil ikke inngå i sameiets fellesareal. Det er opp til selger å beslutte hvordan utearealet til barnehagen blir organisert og seksjonert. Utenom åpningstid er lekeområdet tilgjengelig for øvrige beboere i prosjektet Hovinbekken. Øvrige uteområder utenom bekkedraget vil inngå i sameiets fellesareal. Bekkedraget vil skilles ut og innlemmes i Tidemannsparken hvor Oslo kommune har drift og vedlikeholdsansvaret. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper få enerett til bruk av sin seksjons hoveddel og tilleggsdeler, herunder balkong/platting og boder. Til boligseksjonen hører en ideell andel i eiendommens fellesareal, som ligger i sambruk mellom samtlige seksjonseiere. Det vises til vedlagte foreløpige utomhusplan. Dersom kjøpet omfatter parkeringsplass, får kjøper også en bruksrett til parkeringsplass i garasjekjelleren. Den nærmere organisering og tildeling av parkeringsplasser besluttes av selger. Utemiljø Inne på eiendommen vil det opparbeides et tun for rekreasjon og lek. Det er avsatt inngjerdet uteareal for barnehage i tilknytning til hus A. Området er for felles bruk etter barnehagens stengetid. Innemiljø Bygning med installasjoner er planlagt for å gi et godt innemiljø. Leilighetene vil bli utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg som sikrer frisk inneluft til enhver tid. Se eget kapittel. JM jobber systematisk med prosjekteringsanvisninger og mønsterdetaljer som er utviklet med tanke på å gi gode hus for våre kunder. Energiforsyning Boligenes varmetap og energibehov er dimensjonert i henhold til TEK10. Se ellers avsnitt 4 Byggets konstruksjoner. Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom i henhold til beregnet energibehov. Prinsippet for plassering er på brystning under vindusfelt. I bad leveres elektrisk gulvvarme med termostart. Varmt vann til oppvarming og varmt tappevann leveres fra sentralvarmeanlegg, tilknyttet fjernvarme. Varmesentral blir plassert i kjeller. Kostnadene til sentralvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget forholdsmessig etter eierbrøk som funksjon av areal på leilighet i forhold til totalt leilighetsareal. Tilluft via det balanserte ventilasjonsanlegget vil bli forvarmet ved behov, for øvrig gjenvinnes varmen fra utluften til innluften. Energimerking Nybygg, bygges i henhold til gitte krav til energimerking. Leilighetene har energiklasse C. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom Eirik Prestmo Side 4 av 16

5 Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boliger utstyres med delvis skjult og delvis synlige sprinkelhoder / anlegg. Åpningsvinduene er utstyrt med barnesikring og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. I alle boliger er det montert røykvarslere Alle boliger ustyres med brannslukningsapparat eller husbrannslange Alle hovedinnganger får smekklås. Det leveres ringetablå ved hovedinnganger og porttelefon til automatisk døråpner. Terrassedører på bakkeplan leveres med FG-godkjent sikkerhetslås. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Friområde S Vestre bekkedrag - vil bli overlevert til Oslo kommune for drift og vedlikehold. Deler av bekken kan bli lagt inn på sameiets eiendom. Fellesanlegg Kjøreveier og parkeringsplasser Felles atkomst fra Hovinveien er dimensjonert for kjøring til eiendommene Hovinveien 43 og 45. Arealet asfalteres og utstyres med fortau og gatebelysning. Ved atkomsten til eiendommen er det innkjøring til parkering under bebyggelsen, samt kjøring til tunet for nytte- og nødtrafikk. Tilkomsten til garasjen legges om ved utbygging av naboeiendommen. Atkomsten til garasjen vil da føres gjennom garasjen tilhørende Hovinveien 45. Av parkeringsplassene som selges til seksjonseiere i prosjektet Hovinbekken, vil noen være HC parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i garasjen. Vedtektene har egne regler om bytte av p-plasser, slik at kjøpere med dokumentert behov for HC-plass kan disponere disse (forutsatt at p-plass er ervervet). 19 p-plasser i fellesanlegg er avsatt til tidligere eier av eiendommen etter avtale. Det er avsatt arealer for sykkelparkering i garasjeanlegget, til sameiernes felles bruk. En av parkeringsplassene som selges til seksjonseiere i prosjektet, er avsatt til el-kjøretøy. Rettighetshaver til parkeringsplass for el-kjøretøy dekker kostnadene til strøm ved egen måler eller gjennom sameiet etter stipulert forbruk. Overvann fra tak, veisluk og balkonger føres til fordrøyningsbasseng med tilknytning til vestre bekkedrag. Gangstier Gangstier og atkomst til hovedinngangene får fast dekke (asfalt, betong eller stein). Lekeplasser og grøntanlegg Mellom bygningene blir det anlagt et felles grøntanlegg der det legges vekt på møteplasser, rekreasjon og lek. I området vil det plantes busker og anlegges plen. Iht. Reg. planen er utomhusarealet planlagt tilknyttet Tidemannsparken med en bro over vestre bekkedrag. Dette arbeidet er ikke en del av dette prosjektet. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett Eirik Prestmo Side 5 av 16

6 Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres fram til hovedtavle i hvert hus med fordelingskap. Varmesentral Det blir etablert eget teknisk rom for fjernvarme i kjelleren i hus C. Renovasjon Renovasjon blir etablert i henhold til retningslinjer fra Oslo kommune. Det etableres nedsenkbare beholdere, i utomhusarealet. Postkasser Det leveres postkasser montert i inngangspartiet etter postverkets anvisning. Postkassene leveres med lås. Skilt Skilt med adressering og oversikt over byggene blir plassert ved innkjøring inn til området. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på betongsåler som hviler på peler eller fundamenter til fjell. Bærekonstruksjoner Garasjevegger, etasjeskiller utføres i plasstøpt betong og plattendekker. Leilighetsskiller utføres i all vesentlighet i betong. Vegger rundt trapperom og heissjakt av betong. Netto romhøyde vil være ca m. Himlinger - Nedforinger Bad vil i hovedsak få nedforet himlinger med takhøyde ca 2.20 m. Det vil bli etablert ventilasjonskasser i entre og oppholdsrom der det ikke er nødvendig med nedforinger. Yttervegger Ytterveggene kles utvendig med tegl på tre sider. Yttervegger på stuesiden benyttes puss system. Rekkverk Rekkverk for balkonger utføres i aluminium med glass eller spilefyllinger av type Weland eller lignende. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takene blir isolert på oversiden med skråskåret isolasjon slik at det blir fall til sluk. Isolasjonen tekkes med 2 lag asfalt papp. Balkonger Balkonger bygges av innspente betongelementer. Gulvet leveres i betong med glatt overflate. Vann fra balkonger ledes ned i nedløp. Terrasser Eirik Prestmo Side 6 av 16

7 På private uteoppholdsarealer legges terrassegulv av impregnert trevirke der det er vist på kontraktstegning. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk som kles med gipsplater. Der veggene skal kles med fliser, forsterkes det med ett lag ekstra gips/kryssfiner. Vegger mot våtrom og oppholdsrom isoleres med mineralull. 5. Innredning og overflater Felles inngangsparti Alle leiligheter får hovedinngang gjennom felles inngangspartier på bakkeplan. Inngangspartiene får en overdekning utvendig og fotskraperist. Inngangsdøren leveres i aluminium med glassfelt. Innvendig får inngangspartiet gulv belagt med fliser og malte vegger og himlinger. Postkasser blir plassert ved inngangspartiene. Felles trapperom Repos og trapper leveres med flis. Vegger og himlinger leveres malte. I himling monteres lydabsorberende plater i nødvendig utstrekning. Felles korridorer Gulv leveres med fliser. Vegger leveres malte. I himling monteres systemhimling i nødvendig utstrekning for å skjule tekniske føringer. Heis Det leveres heis type Kone Mono Space med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter. Fellesgarasje Takhøyden i garasjen vil ikke være under 2,1 meter i kjøre og parkeringssoner, bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte yttervegger i parkeringssoner. Gulvet blir enten av asfalt eller betong og veggene av betong eller mur. Atkomst til anlegget styres med koder som byttes ut med faste intervaller, samt personlige fjernkontroller. Sportsboder Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i kjeller. Bodvegger leveres i netting. Det vil være tilgjengelig minimum 5 m2 bodareal for hver bolig fordelt på privat sportsbod og felles boder for sykler og lignende. Annet Felles teknisk rom for byggene er lokalisert i kjeller. Romskjema Rom Gulv Vegger Innredninger Entré 14 mm eikeparkett Malt, farge NCS0502Y brukket hvit Kjøkken 14 mm eikeparkett Malt, farge NCS0502Y Leveres av Marbodal, type Eirik Prestmo Side 7 av 16

8 brukket hvit Stue 14 mm eikeparkett Malt, farge NCS0502Y brukket hvit Soverom etc 14 mm eikeparkett Malt, farge NCS0502Y brukket hvit Baderom Bad/vaskerom (hvor dette finnes) Keramiske fliser grå 20 x 20 Keramiske fliser. Sluk Samme fliser som på bad Keramiske fliser, hvite 25 x 40 Keramiske fliser, hvite 25 x 40 WC uten sluk Keramiske fliser som i baderom Malt farge NCS0502Y brukket hvit Bod i boligen 14 mm eikeparkett Malt, farge NCS0502Y brukket hvit Terrasse på Terrassegulv av Le-skjerm i bakken trykkimpregnert leilighetsskille tre Form Hvit m/speil og takhøye skap, håndtak solo rustfritt, benkeplate i Brazil svart laminat som standard. Kum Intra Horizon HZ. Volumhette rustfri. Det leveres integrerte hvitevarer fra Bosch bestående av kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn og komfyrtopp. I noen 2 roms leiligheter leveres mindre benkekjøleskap uten fysedel. Leveringsomfang fremgår av kontraktstegningene. Garderobeskap fra Marbodal leveres med slagdører, type Arkitekt Hvit med håndtak t-grep 128mm. Der hvor skyvedørsgarderobe er merket på kontraktstegning vil denne være av type NoGa Pluss med sølvkant. Indigo servantskap fra Svedbergs, cm hvit. Porselensservant Bølgen, håndtak Bøyle rett krom. Speil med belysning. Dusjvegg i klart glass med sølvprofil. Integrert vegghengt toalett. For variasjon, se kontraktstegninger. Bølgen porselensservant cm (fremgår av kontraktstegning). Integrert vegghengt toalett. Benkeplate i hvit laminat over plass for vaskemaskin og trommel. Hvit Easy håndvask. Integrert vegghengt toalett Eirik Prestmo Side 8 av 16

9 Balkong Betong ubehandlet Rekkverk i glass/ aluminium Tak og himlinger Alle tak og himlinger males hvite. Der hvor det ikke er nedforet er det synlige v-fuger. Vinduer og vinduskarmer Vinduer og vinduskarmer leveres ferdig overflatebehandlet med hvit farge utvendig og innvendig og med to lags energiglass. Bod i leilighet Leveres som eget rom eller som skyvedørsgarderober, eller som kombinasjon av disse, totalt minimum 3m2. Dører Ytterdører mot det fri (balkong- og terrassedør) leveres i isolert utførelse med vindu. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Entrédører (dør fra trapperom til entré) leveres med lyd- og brannisolering, samt FG-godkjent lås. Overflaten er hvit malt, glatt med kikkehull. Innerdører i leilighetene leveres med glatt dørblad i malt, hvit utførelse. Dør mellom entrè og stue leveres med glassfelt. Listverk Fotlister i eikelasert furu leveres i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør- og vindusgerikter leveres med glatt, hvitmalt overflate. Da listverket er overflatebehandlet før montering, vil det være synlige spikerhoder. 6. Elektroinstallasjoner Sterkstrømskabler Se også Kap 3 Utvendig anlegg Kabelføringer. Det monteres hovedsikringer i fordelingskap i kjeller og herfra fordeles strømmen til boligene og til fellesanleggene. Sikringstavle plassert på egnet sted i hver bolig. Måler i felles teknisk rom i kjeller. Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Det leveres stikkontakter for koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ventilasjonsvifter, samt lysarmatur under overskap på kjøkken og over servant på bad. Armaturene blir utstyrt med stikkontakt. Det leveres brannvern for koketopp (komfyrvakt for koketopp som kobler ut strømmen til denne ved overoppheting). Installasjonsomfang er i henhold til NEK , og plassering av kontakter og øvrige elektriske installasjoner vil bli presentert på tilvalgsmøte. I våtrom leveres elektrisk gulvvarme med termostat Eirik Prestmo Side 9 av 16

10 Telefon- data og antenne Kabler for TV, ip-telefon og bredbånd føres fra svakstrømskap frem til 1 stk koblingspunkt i hver bolig. Utbygger inngår avtale med Canal Digital eller tilsvarende på vegne av sameiet, for TV grunnpakke med bredbånd. Sameiet er bundet av denne avtalen i 36 mnd. Huskjøper bestiller selv tilleggstjenester etter avtale med signalleverandør. Trygghetsalarm Fremtidig installasjon av trygghetsalarmer må være GSM basert (mobil trådløst). Ringeanlegg Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med port telefon. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt åpne døren. I hver etasje leveres det også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres i vertikale sjakter fram til hver bolig og fordeles i vegger og nedforede himlinger. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rør-irør skap plasseres som merket på kontraktstegninger. Vannledningene påsettes stoppekran for hver bolig. Varmekilder Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom med vannbåren sentralvarme.. I tillegg leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Varmt forbruksvann leveres fra teknisk rom i kjeller. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteriet er termostatstyrt. Toalettene monteres på vegg, i hovedtrekk i forbindelse med vertikale sjakter. I våtrom leveres gulvsluk (ikke WC). 8. Ventilasjon Det leveres sentralisert balansert ventilasjonsløsning med varmegjenvinning. Frisk luft tas inn over tak. Det monteres ventilasjonsaggregat på tak som trekker luften ut fra kjøkken og våtrom. Hastigheten på vifta på badet blir styrt automatisk ut fra hvor mye fuktighet som skal transporteres bort. For å sikre en viss grunnventilasjon kan ventilasjonen ikke slås helt av. Varmen fra avtrekksluften blir gjenvunnet i tilluften. Kjøkkenavtrekket kan forseres etter behov. Kanaler i boligen vil være delvis skult, delvis synlig. Atkomst til aggregater på tak foretas gjennom luker fra trappehusets øverste repos via stige Garasjekjeller, trapperom, sportsboder og andre fellesrom ventileres med egne systemer. 9. Tilvalg og endringer Tilvalg Eirik Prestmo Side 10 av 16

11 JM tilbyr tilvalgsmuligheter som fremkommer av tilvalgsmeny. Priser og frister for beslutning vil fremkomme når forbehold om prosjektgjennomføring heves. Det inngås en skriftlig tilleggsavtale om tilvalg og endringer i forhold til standard leveranse som er beskrevet i denne prosjektbeskrivelse. Bestillingen må foreligge innen de frister som blir opplyst av kunderådgiveren. Det kan ikke bestilles endringer som medfører offentlig godkjenning. Av hensyn til prosjektets fremdrift som serieproduksjon, kan kjøper ikke kreve endringer ut over det som følger tilvalgsmulighetene i nærværende punkt. Kjøper har under ingen omstendighet krav på tilvalg eller endringer over 15% av kontraktsverdien. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtagelsen, skal det stilles garanti iht. Bustadoppføringslova 47 direkte ovenfor kjøper. Tilvalgsmulighetene er: o Kjøkken-, bad- og vaskeromsinnredninger fra Marbodal o Garderobeinnredninger fra Marbodal o Skyvedørsgarderober fra Elfa o Fliser fra prosjektets leverandør o Alternative farger på malte vegger bestemt ut fra NCS-kodesystemet. Inntil tre farger. o Sparkling og maling av gerikter o Ekstra telefonkontakt, TV- uttak og elektriske punkter o Nedforete himlinger o Innfelt takspot (downlights) i himlinger der dette er mulig Følgende produkter kan kun velges fra vedlagt tilvalgsbrosyre: o Baderomsinnredninger (Svedbergs). o Andre typer innerdører (prosjektets leverandør) o Parkettyper 1-stavs eik, 3- stavs ask eller 1-stavs hvit eik (fra prosjektets leverandør) o Dusjvegger, badekar og blandebatterier Plassering av utstyr, som krever fast installasjon av strøm og vann/avløp, kan ikke flyttes. El-punkter kan ikke flyttes, men det kan bestilles tilleggspunkter. Det samme gjelder for TV. Forbehold Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: Etter at rammetillatelsen foreligger kan det som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Endring av leverandører kan forekomme. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger. Alle tegninger/fotografier i salgsprospektet er kun av illustrativ karakter, og kan avvike fra selgers ytelser. Kjøper bekrefter ved signatur på kjøpetilbudet at prosjektbeskrivelsen og prislisten er gjennomgått og akseptert. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene Eirik Prestmo Side 11 av 16

12 10. Dokumentasjon Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Det vil også bli utlevert en huseierbok til sameiets leder som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg. Driftsavtaler JM vil, på vegne av kjøper inngå avtaler om Strømleveranser Drift av varmesentral Drift og vedlikehold av heiser Drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende, som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JM s reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drifts- og vedlikehold. JM anbefaler at boligsameiet inngår avtaler om dette for: Vaktmestertjenester (Brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg osv) Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Avtaler om henting av avfall Levering av signaler for TV og bredbånd Garasjeporter 11. Diverse Forkjøpsrett utleie før seksjonering Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i Oslo kommune/ Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av bolig før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf Eierseksjonsloven kap.3. Dette er evt. kjøpers ansvar. Boligtype Eierseksjon ("Selveierleiligheter") Byggeår 2012/2013 Tomt Felles tomt med areal på 7500 m2 før vederlagsfri fradeling av friareal til Oslo kommune (bekkedraget). Det er for øvrig opp til selger og Oslo kommune å vurdere om ytterligere oppdeling av tomten er nødvendig. Oppdeling er i så fall i forhold til utbyggingen av Gnr. 122, bnr. 241 i Oslo kommune og nabo eiendommen i Nord (Shell tomten) gnr.128, bnr. 92 i Oslo kommune samt, leveransetakten og lignende. Garantier Eirik Prestmo Side 12 av 16

13 Handelen reguleres av Bustadoppføringslova og selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser, en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av kjøpesum frem til overtagelse. Beløpet økes til 5 % av kjøpesum og står i 5 fem- år etter overtagelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti i henhold til 47i Bustadoppføringslova for å disponere innbetalte kjøpesum. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppbære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Likningsverdi Ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Oslo likningskontor og vil være ca 25 % av markedsverdien som primærbolig, og ca 40 % av markedsverdi som sekundærbolig. Forretningsfører Lilleaker Økonomi avd. forvaltning, org. Nr v/ Tom Jensen tlf Sameiet står fritt til å velge annen forretningsfører etter ½ driftsår. Vedtekter Det er utarbeidet foreløpig utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret forut for og i forbindelse med sammenføyning/fradeling og seksjonering/overtagelse av Boligen. Overtagelse av Sameiets fellesarealer foretas av Sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene avhengig av årstid vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter Kjøpers overtagelse av boligen. Fellesutgifter Det fremtidige sameiet vil fastsette størrelsen på sameiets fellesutgifter. Fellesutgiftene skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og vil avhenge av ytelsene sameiet vil rekvirere. Fellesutgifter er estimert til kr 25 pr. kvm. BRA pr. mnd. Se vedlegg utkast til budsjett. Oppvarming og varmtvann via fjernvarme kommer i tillegg og estimeres til ca kr 10 pr. kvm. BRA akonto pr. mnd. som avregnes årlig ut fra faktisk forbruk fordelt etter eierbrøken. I fellesutgifter inngår bla. felles byggforsikring, drift og vedlikehold, foretningsførsel, kommunale avgifter og felles strøm. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet / sameierne. Budsjett vil bli utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører og tas opp til gjennomgang på første årsmøte. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter gjennomgås også på sameiets årsmøte. Felles garasjekostnader dekkes av de som kjøper p-plass. Kostnader pr p-plass er stipulert til ca kr 150,- akonto pr mnd. Løpende utgifter, blant annet: Fellesutgifter Innboforsikring Strømutgifter Drift garasjekostnader Forsikring Eirik Prestmo Side 13 av 16

14 Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil styret besørge at eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger. OFFENTLIGE FORHOLD Vei/Vann og kloakk Offentlig. Odel / Konsesjon Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen. Reguleringsforhold/offentlig godkjenning Området er regulert til bolig, forretning, kontor og allmenn nyttige formål. jfr. Reguleringsforhold anført på s 2. Servitutter/Rettigheter Seksjonseiere får full rettslig råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 1G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Følgende tinglyste servitutter følger eiendommen: /03/1967 BEST OM GARASJE/PARKERING Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet /07/1986 ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v /07/2010 ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om felles atkomstvei. Ferdigattest / Midlertidig brukstillatelse Utbygger sørger for ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding at dette er ønskelig. Hvitvaskingsloven Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Meglerhonorar Betales av oppdragsgiver og utgjør kr ,- inkl. mva. i provisjon av salgssum. Overtakelse Eirik Prestmo Side 14 av 16

15 Selgers frist til å ha bolig klar til overtakelse i salgstrinn 1 og 2 er 625 kalenderdager etter at selgers forbehold er bortfalt. Fristen kan dessuten forlenges for fellesferie, samt jule- og påskeferie som nærmere beskrevet i kjøpekontrakt. Selger kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Utbetaling fra Megler til Selger kan skje når 47 garanti er stilt. jfr. Bustadoppføringslova. Kjøper og selger samtykker til at sluttoppgjør kan foretas før skjøte er tinglyst mot fremlagt 47 garanti tilsvarende hele kjøpesummen. (Forutsetter at kjøpers bank samtykker). Entreprenør JM Norge AS er utførende entreprenør. Budgiving Faste priser. Se egne dokument for prisliste og kjøpsbekreftelse. Salg av bolig under oppføring reguleres av Bustadoppføringslova av 13 juni 1997 nr. 43 Standard kontrakt byggblankett NS 3427 skal legges til grunn for avtalen. Nærværende prosjektbeskrivelse inngår i denne, og vil utgjøre et vedlegg til kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten er ikke gjenstand for forhandling. Omkostninger Det skal i tillegg til kjøpesummen betales 2,5 % av tomteverdi/andel tomteverdi (se prisliste), tinglysningsgebyr for skjøte med kr 1.548,-, tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 2.107,-, samt etableringskostnader til sameiet kr 4000,- og á konto innbetaling til sameiet kr 6000,-. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. Betalingsplan 10 % av kjøpesum forfaller til betaling ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Beløpet disponeres av selger fra garanti jf. Bustadoppføringslova 47 foreligger. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti foreligger, forutsatt at de overstiger 1/2 R. Uten 47 garanti vil renter opptjent på klientkonto tilfalle kjøper frem til tinglyst skjøte. Utbetaling av renter til selger skjer ved sluttoppgjør. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Kostnader ved avbestillinger Kjøper kan avbestille Boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Transport av avtale Eirik Prestmo Side 15 av 16

16 Kjøper er kjent med at forbrukerkunder kun kan transportere kjøpekontrakten etter samtykke av selger. Ved eventuell transport av kjøpekontrakt påløper et transportgebyr på kr ,-. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport krever samtykke fra JM Norge AS og bruk av JM Norges transportavtale. Eventuell transport av garantier kan kun skje etter samtykke fra garantist. Oppdragsansvarlig In-Vest Eiendomsmegling, avd. Prosjekt Ansvarlig megler: Megler Eileen Vammervold Dreyer Medansvarlig: Megler Tomas Nordgård Gabrielsen, Eiendomsmegler Helle Thorsdalen, Eiendomsmeglerfullmektig Chris Rubin Nordby Eirik Prestmo Side 16 av 16

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter www.webtop.no INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter eiendomsmegler MNEF Helle Thorsdalen mobil: 4563 1592 / kontor: 4000 4876

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN INFO Ditt nye nabolag BEFOLKNINGEN Lørenskog 13 413 Lørenskog 33 308 Rolvsrud Sør 65 Rolvsrud Sør 714 Kommune: Lørenskog Grunnkrets: Rolvsrud Sør 34.7% 43.7%

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3

BYGGETRINN 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIANDER B3 BYGGETRI 2 / HUS B3 PROSJEKTBESKRIVELSE KORIADER B3 09. MARS 2015 KORIADER B3 / SIDE 2 KORIADER B3 / SIDE 3 IHOLDFORTEGELSE Side 7 Side 13 Side 27 Side 61 Side 69 Side 75 Krydderhagen grøntplan /uteområde

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no

Consept. Eiendom. Bjørnehiet Skipsleias perle. Bjørnehiet. Web: www.consepteiendom.no Consept Eiendom Bjørnehiet Skipsleias perle Bjørnehiet Formidler: Kontakt: Wenche G. Bårdsen tlf 916 73 009 Johnny Bårdsen tlf 916 73 002 Web: www.consepteiendom.no Panoramautsikt: Fra den innglassede

Detaljer