PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL"

Transkript

1 PLAN FOR OPPLÆRING OG INNFØRING I LESEUTVIKLINGSVERKTØYET SOL

2 Innhold 1. BAKGRUNN SOL VERKTØY I ELEVENES LESEUTVIKLING MÅLSETTINGER OG INDIKATORER PÅ MÅLOPPNÅELSE STATUS Kartleggingsprøver i lesing for 2. trinn, Steinkjer kommune Nasjonale prøver i lesing, Steinkjer kommune ORGANISERING FRAMDRIFTSPLAN ARBEID MED SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGENE EVALUERING Vedlegg: PLAN FOR SOL-OPPLÆRING VED BARNESKOLENE RAMME FOR SOL-OPPLÆRING VED UNGDOMSSKOLENE

3 1. BAKGRUNN Kommunestyrets vedtak i desember 2012 la følgende føringer for satsing på leseopplæring: Satsing på tidlig leseopplæring skal ha hovedprioritet i grunnskolen. Kommunestyret forventer en tett og konsekvent oppfølging av den enkelte skole for å sikre reell progresjon i leseopplæringen. Ressursene til etter- og videreutdanning av lærerne skal ha dette som hovedformål. Det vises dessuten til premissene i skolestruktursaken. Det har vært en tydelig ambisjon at frigjorte ressurser i størst mulig grad skal gå til å styrke grunnskolen. Det legges derfor inn to nye lærerårsverk fra høsten Ressursøkningen målrettes mot få skoler, og behovet til særlig de to største barneskolene må vektlegges. Hovedutvalg for oppvekst og kultur beslutter den endelige fordelingen. Det bes om at det legges fram en sak for hovedutvalget som tydeliggjør strategier og konkrete tiltak for styrket leseopplæring. I Hovedutvalg for oppvekst og kultur ble Strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole vedtatt. Et av tiltakene i strategien er innføring av et felles leseutviklingsprogram for skolene samt implementering av dette. En arbeidsgruppe fikk i oppdrag fra oppvekstsjefen å vurdere ulike strategier for styrket leseopplæring i skolene i kommunen og komme med forslag til strategi i Steinkjer. Arbeidsgruppen anbefalte oppvekstsjefen å innføre leseutviklingsprogrammet SOL som er utarbeidet av Gjesdal kommune. I Hovedutvalg for oppvekst og kultur ble følgende vedtatt: 1. SOL innføres som leseutviklingsprogram i skolene i Steinkjer fra Lesesatsingen evalueres årlig som del av kvalitetsmelding for skole. I tråd med kommunestyrets vedtak , ble det for skoleåret 2013/2014 opprettet to stillinger knyttet til satsing på leseopplæring. Egge barneskole og Steinkjer skole ble styrket med 100% stilling hver som er øremerket satsing på lesing, såkalte lesekoordinatorer. 3

4 2. SOL VERKTØY I ELEVENES LESEUTVIKLING SOL står for Systematisk Observasjon av Lesing. SOL er utarbeidet av en gruppe lærere i Gjesdal kommune, i samarbeid med professor Torleiv Høien. SOL er et verktøy som kartlegger begge hovedelementene i lesing, avkoding og forståelse. Hva er SOL? o Et system for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling o Et program for kompetanseheving for lærere o Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling fra trinn o Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte Hva er målene for SOL? o Styrke elevenes leseferdighet o Lærerne skal ha høy kompetanse innen leseutvikling, slik at de kan sette inne rette tiltak til rett tid o Skolene skal ha et verktøy som har faglig tyngde og som støtter seg på anerkjent forskning om lesing Faglig ståsted for SOL SOL bygger på anerkjent forskning om lesing og leseutvikling. Torleiv Høien er faglig veileder for Gjesdal kommune. Høien har stått for kvalitetssikring ved utvikling av "SOL-pyramiden" og innholdet i "SOL permen". SOL-pyramiden Sentralt i dette verktøyet er SOL-pyramiden. Den består av 10 utviklingstrinn. Hvert trinn består videre av 3-12 underpunkter med konkrete kjennetegn på hva eleven skal mestre. SOL-pyramiden er et verktøy for å fastslå hvor eleven er i sin leseutvikling. Elevenes avkodingsferdighet så vel som forståelse observeres systematisk ( soles ) på alle årstrinn. Lærerne skal observere og registrere data om elevenes leseferdighet underveis. To ganger årlig oppdateres elevskjemaet (observasjonene), f.eks. i forbindelse med utviklingssamtalene. Observasjonene kan registreres digitalt. Det er dermed enkelt å oppdage om eleven mangler ferdigheter på et utviklingstrinn, da dette vil bli visualisert i elevskjemaet. SOL er et godt redskap for læreren til å sette inn riktige tiltak tidlig og for å gi elever og foreldre presise tilbakemeldinger om hvor eleven er i sin leseutvikling. 4

5 SOL-pyramidens 10 utviklingstrinn Strategi for innføring av SOL I regi av Gjesdal kommune er 2-3 ressurspersoner ved hver skole kurset. Disse kalles leseveiledere. Kursingen har gått over 4 dager fordelt på 3 samlinger. Kursing av leseveilederne ble sluttført før skolestart høsten Det er til sammen 30 leseveiledere i kommunen. Leseveilederne skal videre holde kurs for alle lærerne på sine skoler. Her følges et fastlagt og systematisk opplæringsprogram, som er inndelt i 12 moduler. Opplæringen av lærerne ved barneskolene startet ved skolestart høsten 2014 og sluttføres til påske Viser til pkt. 6 Framdriftsplan og vedlagte Plan for SOL-opplæring ved barneskolene Innføring av SOL skal gjøre det lettere for skolene å arbeide systematisk med elevenes leseutvikling. Ved felles kompetanseheving av lærere ved en skole, sikter man mot å skape en felles bevissthet og forståelsesramme omkring leseferdigheter. Alle lærere skal fungere som leseveiledere for sine elever og hjelpe elevene til å nå nye utviklingstrinn. På bakgrunn av kommunestyrets vektlegging av tidlig leseopplæring, vil hovedfokuset for satsing på leseopplæring i første omgang rettes mot barneskolene. Ungdomsskolene er fra høsten 2013 og fram til jul 2014 med i den sentrale satsingen "Ungdomstrinn i utvikling" med fokus på skolebasert kompetanseutvikling innenfor klasseledelse og regning. Ungdomsskolene vil på bakgrunn av deltakelse i den skolebaserte kompetanseutviklingen ikke bli involvert i lesesatsingen på like bred basis som barneskolene fra skoleårets start høsten Det er i samarbeid med ungdomsskolene utarbeidet en ramme for SOLopplæring for ansatte for skoleåret 2014/2015, jf. vedlagte Ramme for SOL-opplæring ved ungdomsskolene 2014/

6 3. MÅLSETTINGER OG INDIKATORER PÅ MÅLOPPNÅELSE NIVÅ MÅL INDIKATOR PÅ MÅLOPPNÅELSE KOMMUNE Styrke elevenes leseferdigheter. Færre elever under kritisk grense på obligatoriske kartleggingsprøver i lesing SKOLE ELEV FORESATTE Redusere andelen elever som får spesialundervisning. Alle lærer skal gjennom kompetanseheving og ved hjelp av verktøyet SOL kunne gi elever og deres foresatte en presis tilbakemelding om hvor eleven er i sin leseutvikling samt gi veiledning om hvordan eleven kan styrke sin leseferdighet. Elevene skal oppleve at de gjennom dialog med lærerne får veiledning om hvordan de skal styrke sine leseferdigheter, bevisstgjøre elevene på egen leseutvikling. Foresatte skal oppleve at de får en presis tilbakemelding om hvor eleven er i sin leseutvikling og hva som skal til for å utvikle elevens leseferdigheter ytterligere. på 2. trinn. Færre elever på nivå 1 ved nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og på nivå 1 og 2 på 8. og 9. trinn. Reduksjon i antall elever som mottar spesialundervisning i et omfang på 1-5 timer per uke I henvisninger til PPT står det hvilket nivå eleven har kommet på i sin leseutvikling og en beskrivelse av tiltak som er utprøvd (jf. endring i Opplæringslova 5-4) Alle barneskolene har gjennomført opplæring i SOL for sine lærere (12 leksjoner) Ansvar og koordinering av SOL-arbeidet er tydeliggjort i skolens planer/årshjul Alle lærere på barnetrinnet har deltatt på 12 leksjoner om SOL. Utvalgte lærere på ungdomstrinnet har deltatt på 12 leksjoner om SOL. Det er fokus på lesing i alle fag (jf. Læreplanenes del om grunnleggende ferdigheter). Lese-/læringsstrategier anvendes systematisk på alle trinn. Elevundersøkelsen Foreldreundersøkelsen 2016 Alle elevene blir solet to ganger i året. Dialog med lærer om egen leseutvikling ut i fra kjennetegn i SOL-pyramiden, f.eks. i elevsamtaler og utviklingssamtaler. De fire prinsipper i vurderingsprosesser. Færre elever under kritisk grense på obligatoriske kartleggingsprøver, 2. trinn. Færre elever på nivå 1 ved nasjonale prøver i lesing, 5. trinn. Færre elever på nivå 1 og 2 på nasjonale prøver i lesing, 8. og 9. trinn. SOL er tema på Foreldreaktiv skole. Alle foresatte deltar på "Foreldreaktiv skole". Informasjon om SOL på foreldremøter (folder, film) Elevens leseutvikling er tema i halvårsvurdering og i utviklingssamtaler. Foreldreundersøkelsen

7 Andel i % Andel i % Andel i % 4. STATUS 4.1 Kartleggingsprøver i lesing for 2. trinn, Steinkjer kommune Andel under kritisk grense 2013/ Å lese ord Å forstå ord Å stave ord Å lese er å forstå del 1 og 2 Andel under kritisk grense 13,8 11 9,6 13,8 4.2 Nasjonale prøver i lesing, Steinkjer kommune Lesing 5. trinn Mestringsnivå 1 30,7 29,4 33,5 32,5 22 Mestringsnivå 2 48,2 45,5 42,3 48,8 58,3 Mestringsnivå 3 21,1 25,1 24,2 18,7 19,7 Lesing 8. trinn Mestringsnivå 1 7,7 7,4 7,7 7,6 6,7 Mestringsnivå ,1 19,6 20,5 19,2 Mestringsnivå 3 41, ,2 38,9 40,4 Mestringsnivå 4 20, ,8 22,7 22,3 Mestringsnivå 5 10,4 10,5 13,7 10,3 11,5 7

8 Andel i % Lesing 9. trinn Mestringsnivå 1 0 4,7 4,8 4,4 4,4 Mestringsnivå ,5 13,3 13,3 13,4 Mestringsnivå ,7 32,5 33,1 35,5 Mestringsnivå ,9 28,6 26,9 Mestringsnivå ,1 23,6 20,5 19,9 5. ORGANISERING Innføring av leseutviklingsverktøyet SOL er organisert som et prosjekt hvor oppvekstsjefen har overordnet ansvar. Styringsgruppa har som hovedoppgave å være et rådgivende organ for oppvekstsjefen i tilknytning til nødvendige beslutninger, problemstillinger som prosjektansvarlige tar opp, prosjektets framdrift samt informasjon til organisasjonene. Lesekoordinatorene er fra skoleåret 2014/2015 tilknyttet oppvekstsjefens stab i 20% stilling hver. De skal lede implementeringsarbeidet gjennom å støtte skolene i skolering og implementering av verktøyet SOL. Stab/lesekoordinatorer og PPT har som hovedoppgave å ivareta faglig- og administrativ framdrift av prosjektet. Lesekoordinatorene skal i samarbeid med utviklingskoordinator ivareta prosjektledelsen. Rektor har ansvar for å initiere og legge til rette for skolering og implementering av verktøyet SOL ved egen skole. Leseveilederne ved den enkelte skole skal i nært samarbeid med rektor gjennomføre skolering av skolens lærere i bruk av verktøyet SOL, jf. egne planer for hhv. barne- og ungdomsskolene. Leseveilederne ved skolene har fra skoleåret 2014/2015 avsatt 1 t/uke hver til arbeid med opplæring og implementering av SOL. 8

9 OPPVEKSTSJEF Styringsgruppe Elisabeth Jonassen Margrethe H. Kavli Kenneth Arntzen Stab/Lesekoordinatorer/ PPT REKTORER NETTVERK FOR LESEVEILEDERE Lærere Organisasjonskart for prosjektet 6. FRAMDRIFTSPLAN INNHOLD VÅR 2014 Skolering av leseveiledere (januar og april). Bli kjent med SOL-permen og nettsidene. Informasjon til rektorer. HØST Siste skolering av leseveiledere (august) Kick-off med alle lærere i kommunen. Leseveilederne "prøvesoler" elever. Oppstart skolering av lærere, jf. vedlagte planer. VÅR 2015 Skolering av lærere, jf. vedlagte planer. Alle lærerne på barnetrinnet skal "prøvesole" elever. Leseveilederne veileder lærerne Alle elever på barnetrinnet "soles" x 2. Utvalgte elever på ungdomstrinnet "soles" x 2. Skolering av nytilsatte (6 t) Alle elever på barnetrinnet "soles" x 2. Utvalgte elever på ungdomstrinnet "soles" x 2. Skolering av nytilsatte (6 t) Evaluering MERKNAD Vikartilskudd til kursing og nettverk. Rektor tilrettelegger for internt arbeid med SOL. Oppstart av SOL-nettverk for leseveilederne. 1 RT/uke nedsatt leseplikt for hver leseveileder. Rektor ansvarlig for å sette av tid til intern skolering i tråd med planene. SOL-nettverk. Lesekoordinatorene kan bistå leseveilederne. Rektor legger til rette for og organiserer "soling" av alle elever på barnetrinnet og utvalgte elever på ungdomstrinnet. SOL-nettverk. 9

10 7. ARBEID MED SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGENE Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger vekt på at småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Ansatte i barnehagene i Steinkjer vil i regi av PPT få tilbud om kurs med tema språk, kartlegging og tiltak. Styrerne i barnehagene vil også holdes orientert om lesesatsingen SOL i grunnskolen. Gjennomføring og evaluering av verktøyet SOL i grunnskolen vil kunne danne et godt utgangspunkt for en mer systematisk satsing på språkutvikling i barnehagene i Steinkjer. Gjesdal kommune har valgt Språkleker av Frost og Lønnegaard som sitt verktøy i det systematiske arbeidet med språk blant 5-åringene i barnehagen. 8. EVALUERING Evaluering av innføring av leseutviklingsprogrammet SOL følger plan for evalueringen av kommunens Strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole i og med at verktøyet SOL er et tiltak i denne strategien. I tillegg vil følgende arenaer ha en viktig rolle i det fortløpende evalueringsarbeidet: Styringsgruppa, refleksjons- og arbeidsgruppa, nettverk for leseveiledere, internmøter i oppvekst/ppt, rektormøter. 10

11 Vedlegg: 1. Plan for SOL-opplæring ved barneskolene s Ramme for SOL-opplæring ved ungdomsskolene s

12 PLAN FOR SOL-OPPLÆRING VED BARNESKOLENE TID OPPGAVE ANSVAR Alle ansatte får utdelt informasjons-brosjyre om SOL: Rektor Før : Leseveilederne har siste kursdag. Utv.koord. skolestart : "Kick off" for alle ansatte i skolene. Utv.koord. Fastsette tidspunkt for opplæring av ansatte. Rektor/lesev. September Informasjon om SOL til alle foresatte på første foreldremøte. Film (ca. 5 min.): Infoskriv (skriv ut i hefteformat): /SOL/Forms/AllItems.aspx (Foreldreinfo) Rektor/ kontaktlærere/ leseveiledere Før høstferien Før juleferien Leksjon 1: Logografisk og fonologisk lesing Leksjon 2: Ortografisk lesing Leksjon 3: Automatisering og leseflyt Leksjon 4: Strategisk lesing HØSTFERIE Leksjon 5: Tilpassede tekster, leselekser, litteratur. Leksjon 6: Hvordan soler vi elever? Leksjon 7: Registrering av observasjoner/ kartlegging. PRØVESOLING: Hver lærer prøvesoler 3-5 elever. Lærer/ leseveiledere JULEFERIE Leksjon 8: Tiltak som fremmer fonologisk lesing Før vinterferien Leksjon 9: Tiltak som fremmer ortografisk lesing og leseflyt Leksjon 10: Tiltak som fremmer strategisk lesing VINTERFERIE Før påskeferien Leksjon 11: Lesing i fag Leksjon 12: Lesing i fag PÅSKEFERIE Mai/juni Evaluering av opplæring. Rektor/leseveiledere Mai/juni Utarbeide plan for implementering av SOL på skolen. Rektor/leseveiledere SOMMERFERIE 12

13 RAMME FOR SOL-OPPLÆRING VED UNGDOMSSKOLENE TID OPPGAVE ANSVAR Alle ansatte får utdelt informasjons-brosjyre om SOL: Rektor Før : Leseveilederne har siste kursdag. Utv.koord. skolestart : "Kick off" for alle ansatte i skolene. Utv.koord. SKOLESTART September : Møte vedrørende SOL på ungdomstrinnet Utv.koord. Oktober : Nettverks for leseveiledere Lesekoord. Leksjon: Fonologisk og ortografisk lesing. Lesekoord. Automatisering og leseflyt. Kjennetegn og tiltak : Nettverk for leseveiledere Lesekoord. JULEFERIE : Nettverk for leseveiledere Lesekoord. Leksjon: Strategisk lesing. Kjennetegn. (Finnes i SOL-mappa på I-området, leksjon 4) Leksjon: Tiltak som fremmer strategisk lesing. (Finnes i SOL-mappa på I-området) Leksjon: Lesing i fag Leseveilederne Leseveilederne Leseveilederne PÅSKEFERIE Leksjon: Hvordan soles elever på ungdomstrinnet? Evaluering av opplæring. Rektor/leseveiledere Rektor/leseveiledere Mai/juni Utarbeide plan for implementering av SOL på skolen. Rektor/leseveiledere SOMMERFERIE Ramme pr

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2013/78 Klassering: B20 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STRATEGI FOR Å REDUSERE SPESIALPEDAGOGISK HJELP I

Detaljer

SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS

SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS SOL-sammendrag SAMMENDRAG AV DE MEST VESENTLIGE SOL-PRESENTASJONER FRA REKTORMØTER APRIL 2011 TIL MARS 2012 v/ Marieke Scherjon Sammendrag SOL-satsing 1 Suksesskriterier for vellykket leseopplæring Kommuner

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/2084 Klassering: A00 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen STATUSORIENTERING OM ARBEIDET MED RESULTATFORBEDRING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017.

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Inderøy kommune stiller seg positiv til at skolene i Inderøy søker om å bli dysleksivennlige skoler fra høsten 2017. Arkivsak. Nr.: 2016/956-2 Saksbehandler: Randi Tessem Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Dysleksivennlig kommune Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune stiller

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Leseplan Ungdomsskole Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune

Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune Fagplan for lesing som grunnleggende ferdighet i Bergen kommune BAKGRUNN Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som et satsingsområde. Fagplanen

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Systematisk Observasjon av L esing

Systematisk Observasjon av L esing Systematisk Observasjon av L esing Hva er SOL? Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE

Lese for livet. En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune ODDA KOMMUNE Lese for livet En kommunal plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæringen i Odda kommune Dagsorden Prosessen fram til ferdig plan Presentasjon av Lese for livetplanen Resultat av evaluering/ brukerundersøkelse

Detaljer

Vi skal bli flinke i matte!

Vi skal bli flinke i matte! VERDAL KOMMUNE i samarbeid med Verdal videregående skole Vi skal bli flinke i matte! TILTAKSPLAN FOR MATEMATIKKFAGET 2008-2010 Forord Denne tiltaksplanen er en oppfølging av den tidligere Strategisk satsingsplan

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK Byrådssak 185/15 Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen LIGA ESARK-20-201419666-7 Hva saken gjelder: Byrådet har i sin politiske plattform fra 2011 uttrykt at det vil «innføre skriftlig vurdering

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

SAK er språkkommune fra høsten 2017

SAK er språkkommune fra høsten 2017 SAK er språkkommune fra høsten 2017 Hva er språkkommuner? Språkkommuner er et tilbud om støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring.

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 24/2015 Dato: 21. oktober 2015 Saksnr.: 201500011-24 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til skoler med mellomtrinn Skriftlig

Detaljer

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Skolens navn: Adresse: Telefon/faks: SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Elevens navn Gruppe og skoleår _ Vurderingen er gjennomgått i samtale: (dato) Underskrift elev Underskrift foresatt Underskrift

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha heldagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde halvdagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-72 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med heldagsmøter 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

Mål. Nasjonale indikatorer

Mål. Nasjonale indikatorer Mål Hovedmålet med satsingen ungdomstrinn i utvikling er å gi elevene økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. For hver deltakergruppe

Detaljer

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn

Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering av kompetanse i fag etter 2., 4., 7. og 10. trinn Om denne økta Vurdering av kompetanse i fag på 2., 4., 7. og 10. trinn Hva er grunnlaget for vurdering?

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Hvordan øke leseferdigheten?

Hvordan øke leseferdigheten? L A R S leser LOGOS Aski Raski ReleMo SOL Inviterer til kurs Hvordan øke leseferdigheten? Metoder og verktøy Målgruppe Lærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT og skoleledere Program Påmelding og kontaktpersoner

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger

Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Tjensvoll skole Stavanger Lesing i fokus! Lesing - en grunnleggende ferdighet i alle fag. Det betyr at alle lærere må være leselærere. Anita Hapnes Stavanger www.linksidene.no/tjensvoll Våre resultater i lesing Vi har hatt jevnt

Detaljer

Revidertseptember2015 MULIG

Revidertseptember2015 MULIG FAGAVDELING SKOLE FELLESSYSTEM FOR KARTLEGGING Revidertseptember2015 BEST MULIG -SAMMEN Innholdsfortegnelse FAGAVDELING SKOLE - ASKØY KOMMUNE september 2015... 3 Endringer i ny revidering... 3 Gruppen

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler. Bruk av resultater og dialog

Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler. Bruk av resultater og dialog Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog Vi er opptatt av å skape «Levangerskolen» Vi har fokus på skoleutvikling pedagogisk utviklingsarbeid

Detaljer

Oppdatert utgave: Strategisk plan for Mjølkeråen skole

Oppdatert utgave: Strategisk plan for Mjølkeråen skole Strategisk plan for Mjølkeråen skole Gjelder for perioden 2013-2016 Visjon Mjølkeråen skole et godt sted å være, et godt sted å lære Læringssyn Mjølkeråen skole ønsker å gi elevene god faglig kvalitet,

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE

LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE LESEPLAN SLÅTTHAUG SKOLE 1. INNLEDNING: En av skolens viktigste oppgaver er å hjelpe elevene til å bli gode lesere. Å kunne lese er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon, og

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

SOL i Levanger kommune

SOL i Levanger kommune SOL i Levanger kommune Planer og erfaringer fra implementeringsfasen. Samling i Steinkjer i regi av oppvekstprogrammet 1. september 2015 v/fagansvarlig grunnskole Hilde H. Karlsen og SOL koordinator Marieke

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen.

Å arbeide med ord og begreper er en viktig del av leseopplæringen. Kringlebotn skoles helhetlige leseplan 2013-2014 Kringlebotn skole har hatt lesing som satsingsområde over mange år, og har utarbeidet skolens leseplan som viser metoder for hvordan leseopplæring og lesestimulering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN ATLANTEN UNGDOMSSKOLE Planen er utarbeidet av Trine Borøchstein og Bjørn Sørli Side 1 av 9 Innledning Atlanten ungdomsskole er en av deltakerne i nettverket Vurdering for læring Nordmøre skoleåret

Detaljer

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet

lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet lesing Fagplan for som grunnleggende ferdighet Læreplanen LK06 og Bergen kommunes plan for kvalitetsutvikling «Sammen for kvalitet», definerer lesing som satsingsområde. Fagplanen i lesing skal bidra

Detaljer

KVALITETSMELDING SKOLE 2013

KVALITETSMELDING SKOLE 2013 KVALITETSMELDING SKOLE 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 13.11.2013 Kommunestyret 12.12.2013 Saksbehandler: Lisbeth Marie Aasebø Arkivsaknr.: 2013/6056-5 RÅDMANNENS

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne

Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Vedlegg 3 Bruk av didaktisk relasjonstenkingsmodell som ramme for å kartlegge tilpasset opplæring (ordinær undervisning) og utbytte av denne Den didaktiske relasjonstenkingsmodellen av Bjørndal og Lieberg

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN)

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2013 (DRIFTSPLAN) OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer