Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9"

Transkript

1 Hva skal vi med Oase? side 3 Sunn karismatikk side 3 Spiritualitet vs. karismatikk side 5 Vi på taket side 15 Sommerens program VoksenOase og programmet på side 9 Bojoko Les mer om Bojokos nysatsning side 9 Les mer om årets spennende opplegg på side 11

2 2 leder Av Gjermund Eikli, leder i Oases Lederskap Gud har mer å gi - også i 2015 Av Gjermund Eikli, leder i Oases Lederskap Møter med temaet Gud har mer å gi og ei bok med samme tittel skapte diskusjon på 70-tallet. Har ikke Gud gitt nok? Skal vi jakte på noe mer enn å være Guds tilgitte barn? Googler vi sitatet, finner vi blant annet: Vi har vel alle hørt dette utsagnet: Gud har mer å gi! - men det er altså ikke sant!. Men vi finner også en fortelling om hvordan grunnleggere av Oasebevegelsen med utgangspunkt i lengsel etter noe mer åpnet opp for Den Hellige Ånd i egne liv. De opplevde at livet ble forvandlet, og gjennom dette så de Oases hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd. Oase befinner seg fortsatt innenfor disse avgrensingene: Guds tilgivelse er nok OG Gud har mer å gi. Dåpen minner oss om at dette ikke er motsetninger. I Den Norske kirke sier vi til den døpte: Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Ingen tviler vel et sekund på at selv om barnet er døpt, så trengs vekst og utvikling på mange plan. Og inn i denne veksten ser vi Oases kall: «Vi ønsker å hjelpe folk til en erfaring av Ånden som får konsekvenser for alle sider av kristent liv og tjeneste som evangelisering, misjon, diakoni og sosial-etisk arbeid». Sitatet er hentet fra Jens Petter Jørgensen som var en av grunnleggerne for Oase. Også i dag har Oase de samme avveiningene og konklusjonen er hele tiden den samme. Oases historie forteller tydelig at konteksten for vårt oppdrag er overgivelse til Gud. Oases historie forteller tydelig at konteksten for vårt oppdrag er overgivelse til Gud. De som ba om at Gud skulle gi dem mer under Helligåndsseminarene i Oslo på slutten av 70-tallet, befant seg plutselig på kne for Gud og ba om tilgivelse for sine synder. Noen måtte ta oppgjør med sider i eget liv eller med familien eller med naboen. De som hadde bedt Gud gi dem overnaturlige gaver, fikk det Guds svar at han er uendelig glad i dem akkurat som de er. Så opplevdes Guds kjærlighet så stor alt annet ble uvesentlig. Det viktige ble å fortelle om denne kjærligheten til andre. Og så kom Guds kraft og overnaturlige gaver til hjelp. Med forankring i denne konteksten der forkynnelse til omvendelse er grunnlaget, vil Oase fortsatt frimodig forkynne at Gud har mer å gi. Vi vil forkynne om nådegaver, Guds kraft og overnaturlig utrustning til tjeneste. Og vi vil veilede den enkelte i bruken av gavene. Oase vil fortsatt forkynne frimodig at den Ånd vi fikk ved dåpen kan erfares på mange måter: - Det er sant at vi kan bli fylt av Den Hellige Ånd på en slik måte at livet forvandles. Mange vitner om et nytt syn på Gud, og om et nytt syn på seg selv som hans elskede barn. For noen skjer det brått for andre er det en prosess over tid. Et blikk rundt i det kristne Norge forteller at Oase fortsatt har en viktig oppgave. Oases visjon er: Den Hellige Ånd forvandler mennesker, menigheter og samfunn. Vi ber Gud sende sin Ånd til forvandling for landet vårt. Oase er økumenisk men har et særskilt kall for Den Norske Kirke. Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14 Oases identitet, visjon og verdier Oase sin identitet og høyere hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Visjon: Vi vil se Guds rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn. Verdier: Ledet av Den Hellige Ånd (2. Kor 3,17) Ordet og Ånden holdes sammen Bønn og tilbedelse Å leve i en hederskultur i alle våre relasjoner (1. Joh. 4,18) Enhet blant Guds folk - Oase er en luthersk økumenisk bevegelse med et særlig kall mot Den norske kirke. Forbønn og profetisk betjening. Elske Jesus/Det personlige møte med Jesus som skaper forvandling (Rom 12,2)

3 AN NON S E B I L AG 3 Hva skal vi med Oase? Av Tarjei Gilje, redaktør i Dagen Et av de sterkeste kristne møtene jeg har opplevd på lenge var formiddagsmøtet med svenske Hans Weichbrodt under fjorårets Oasestevne. Den svenske presten var både teologisk reflektert, pedagogisk og personlig i sin forkynnelse om den første kjærligheten til Jesus. Etter mitt skjønn var dette Oase på sitt beste. Weichbrodts tale var læremessig forankret, men appellerte slett ikke bare til teoretikerens analytiske ferdigheter. Jeg var et øyeblikk glad for at jeg stod oppe i kommentatorboksen i Gimlehallen i Kristiansand da jeg måtte tørke noen tårer mot slutten av talen. Weichbrodt, som er tilknyttet den svenske Oasrörelsen, var verken høyrøstet eller spesielt eksotisk i fremtoningen. Han deltok ikke i noen konkurranse i svulmende profetier eller store erklæringer om fantastiske ting som skal skje ved neste korsvei. Han tok derimot utgangspunkt i en realistisk forståelse av menneskets ufullkommenhet da han brukte sin egen sønns kjærlighetserklæring som et bilde på vårt forhold til Gud. 14 måneder gammel (!) hadde sønnen for første gang besvart farens daglige «pappa elsker deg» med sin spede barnestemme og sagt at «jeg elsker deg også, pappa». Vi kan få tro at vår Gud visste godt hvem det var han kalte til frelse. Han blir ikke overrasket over at vi ikke alltid strekker til. Det er ingen grunn for at vi heller skal ha overdrevne tanker om vår egen hengivenhet til Gud. Stilt overfor moderne karismatikk får jeg noen ganger en følelse av at det mangler en viss realitetsorientering. I skuffelsen over alle utviklingstrekkene som peker i gal retning, kan vi stå i fare for å bli overdrevent opptatt av det spektakulære og spekulative, og dyrke gavene fremfor Giveren. Jeg må innrømme at jeg også enkelte ganger har lurt litt på hvorfor Oase-bevegelsens lederskap ikke har vært mer opptatt av å formidle tydelig hva slags karismatikk de betrakter som sunn, og som bibelsk forankret. Jeg er ikke i tvil om at Oases karismatiske egenart fortsatt har noe å tilføre norsk kristenhet. På den ene siden står vi overfor en rasjonaliseringstrang som stenger det overnaturlige ved Guds rike ute. På den andre siden står vi overfor en teologiløs åndelighet som kan føre oss bort fra kristen tro. Med en solid forankring i evangeliets kjerne kan Oase her bidra til at kirken ikke stivner hen, men opplever en fornyet vitalitet. Tarjei Gilje, redaktør i Dagen Hva er sunn karismatisk fornyelse? Av Tormod Engelsviken Oase er en norsk luthersk gren av den verdensomfattende karismatiske fornyelsesbevegelsen som brøt ut i USA ca En over 50 år gammel fornyelsesbevegelse (Oase er ca. 20 år yngre) er ikke lenger noen nyhet, men behovet for åndelig fornyelse i den lutherske kirkefamilien er ikke mindre i dag enn for 50 år siden, snarere tvert imot. Den karismatiske fornyelsen har vokst til - sammen med den klassiske pinsebevegelsen som den er i nær slekt med å utgjøre den i dag største strømningen innen den verdensvide kirke etter Den romersk-katolske kirken. Det har vist seg at teologiske avvik og usunn praksis også har forekommet innen den karismatiske bevegelsen. Derfor må vi reise spørsmålet om hva som kjennetegner en sunn karismatisk fornyelse. Vi vil forsøke å svare ved hjelp av fem korte punkter. Sunn karismatisk fornyelse kjennetegnes en av en radikal åpenhet overfor Den Hellige Ånds livgivende og utrustende gjerning. Det innebærer en forventning om at Ånden gjør det samme i dag som på Det nye testamentes og oldkirkens tid. Slik som kristne på den tid ble oppfordret til å bli fylt av Den Hellige Ånd og få del i Åndens ulike gaver (karismer), utfordres vi i dag til å be om Den Hellige Ånd og vitne om erfaringen av Den Hellige Ånd både i den enkelte kristnes og i menighetens liv. Sunn karismatisk fornyelse forventer hele spekteret av nådegaver, inkludert profetisk tale, tungemålsgaven og helbredelsens nådegaver, men søker også gaver som undervisning, administrasjon og diakoni. Den forakter ikke noen av gavene, men søker dem alle, ikke for å forherlige mennesker, men for å bygge opp menigheten. Sunn karismatisk fornyelse utfordrer kirkelige former og tradisjoner som oppleves tomme og lite meningsfulle. Den utfordrer tradisjonalisme og vanekristendom. Den Hellige Ånd er Guds skapende Ånd som gjør kirken ny og levende og utruster den med Åndens gaver. Ånden utfordrer menneskelige maktstrukturer og maktmisbruk. Sunn karismatisk fornyelse vil derfor være kreativ og nyskapende når der gjelder møteformer og tjenester og avvise alle forsøk på manipulering og menneskedyrking. Når den utfordrer og fornyer, vil den ha sitt grunnlag og autoritet i Bibelens lære og praksis. Sunn karismatisk fornyelse vil legge vekt på hele Guds åpenbaring både når det gjelder lære og liv. Den vil ikke være ensidig opptatt av Åndens gjerning, men vil fremheve Gud som skaper og far og Jesus Kristus som frelser og herre. Ånden vil herliggjøre Jesus og skape tro på ham. Derfor vil sunn karismatisk fornyelse være Kristussentrert og føre kristne inn i et dypere samfunn med den treenige Gud, i bønn og tilbedelse. Den vil ha Jesu eget liv og virke som forbilde, men samtidig erkjenne den dype vesensforskjellen mellom Guds Sønns og vår tjeneste. Sunn karismatisk fornyelse vil legge vekt på hele Guds åpenbaring både når det gjelder lære og liv. Sunn karismatisk fornyelse vil være misjonal. Den vil vektlegge den enkelte kristnes kall og utrustning til frimodig vitnetjeneste, og den vil skape forpliktende misjonale fellesskap der den enkelte kristne får tjene ut fra sin naturlige og åndelige utrustning. I sitt misjonsarbeid vil den også i Jesu navn og med Åndens kraft bekjempe de onde åndsmakter som frister og plager mennesker, og befri dem som holdes fanget. Selv om den vil ha et bibelsk og realistisk syn på åndelig konflikt, vil den ikke være usunt og ensidig opptatt av den. Den vil heller ikke i sitt misjonsarbeid og menighetsbyggende arbeid lokke med løfter på Guds eller menneskers vegne som ikke vil innfris, f.eks. løfter om helse, penger og menneskelig suksess. Den vil heller ikke forlede mennesker til å tro at de kan sikre seg Guds velsignelse ved å ofre penger eller annet til menigheten eller kristne ledere. Sunn karismatisk fornyelse vil ha omsorg for hele mennesket og vektlegge at Guds barn både er skapt i Guds bilde og gjenløst ved troen på Kristus. Den vil ha et holistisk menneskesyn og erkjenne både menneskets godhet og storhet og dets syndighet og svakhet. Den vil frimodig forkynne om Åndens kraft, også når det gjelder tegn og under, men samtidig erkjenne at Guds kraft kommer til uttrykk i og gjennom svake og syndige mennesker. Den vil ikke rose seg av seg selv, men av Guds ufortjente nåde. Den vil leve i spenningen mellom det at Guds frelsesrike allerede er kommet med sine tegn og gaver, men ennå ikke er kommet i sin fulle kraft. Den vil ha Ånden som pant mens den lever i forventningen om Jesu gjenkomst - da Gud selv skal gjøre alle ting nye (Åp. 21,5).

4 4 Av Alise Suhrland Oase India større enn Norge Av Johan Edvard Grimstad og Eivind Bjørnar Hetlevik Vi var på den første OASIS INDIA i Gaurang (Assam) Jeg sendte melding hjem til prosten i Laksevåg: Alt vel. Blinde ser. Døve hører. Lamme og personer med ryggproblemer hopper og danser omkring. Og merk: Jeg siterer ikke Bibelen, men forteller det jeg ser! Lengsel. Det er Eivind Bjørnar Hetlevik som forteller, og som er svært sentral i Oase India. Han har et sterkt engasjement for kirken i India. NELC (Northern Evangelical Lutheran Chuch) ønsket fornyelse, og inviterte Oase Norge til samarbeid. For dem handlet det om en lengsel etter fornyelse både blant ungdom, barn, kvinner, i bønnearbeidet og blant mange av prestene og medlemmene. På konferansene i Gaurang-Assam (2010) og i Dumka-Jarkhand (2012) kom det mennesker, både barn, ungdom og voksne. Vi opplevde en enorm sult etter Ordet, og etter å gjøre Ordet. Disippeltrening. I forkant trente vi veiledere/forbedere, og de fikk se Herren gjøre mirakler foran øynene deres. Prester og biskoper var aktive i forbønnstjenesten. Vi trente lovsangsteam, og vi oppdaget indernes egne sterke ønsker om å prise og tilbe Gud. Barna lærte å be med og for hverandre, og å være stolt av sin tro og sin Gud. Ungdommen fikk være ungdom med latter, glede, drama, lovsang og sin musikkstil, relevant god undervisning og sosialt samliv. Vi underviste prester om Den hellige Ånd; fylden, nådegavene og hvordan forvalte dette i menigheten, - at de trenger ikke lenger å gjøre alt selv: - det allmenne prestedømme i funksjon. Oase Norge bidrar med trening, undervisning og en del forkynnelse. Ny giv. I ettertid kommenterte flere sentrale ledere: - Det har blitt en helt ny giv i bønnearbeidet og mange steder vi kommer, ønsker de både å bli frelst og få undervisning. Det er en ny overgivelse blant unge, og en helt annen ånd på skolen. I Gaurang forteller Biskop Borgoary om bønnemøtene annenhver uke: - Mange kommer til kirken for å bli bedt for, - for de vet at den kristne Guden hører og kan gjøre under. Målrettet prosess. Biskop Borgoarys begynte å be om fornyelse som en følge av at Herren gjorde en radikal indre helbredelse med hans kone da de ba og la hendene på henne. Å lage en fornyelseskonferanse var en lang prosess over mange år, men i oktober 2010 kunne det virkeliggjøres med en konferanse med ca deltagere og et fantastisk program. Men grunnlaget ble lagt med lovsangsteam fra OASE Norge allerede for ca år siden. For 10 år siden kom invitasjonen om å trene prester og ledere i Målrettet menighet (PDC). Dette programmet ble vedtatt innført i alle menigheter i den Lutherske unionen i India som til sammen har ca. 4 millioner medlemmer! å forbedre de tre lutherske kirkene i Andhra Pradesh. Vi er så takknemlig for å få være en del av det Gud gjør i India. Nå er det også indere selv som underviser i flere temaer bl.a. lovsang/tilbedelse, bønn/forbønn, i barneoase. Neste år. Arbeidet med målrettet menighet (PDC) åpner for fornyelsesstevner som OASIS India flere steder. Neste år (2016) står Telegu-området for tur, med stevne for kanskje opp til deltagere i Guntur, Andhra Pradesh. Rev.Timothy Melvyn, som jobber i UELCI (United Evangelical Lutheran Churches of India) kommer til OASE i Kristiansand i år. Kurs for kirkeledere. I 2013 hadde vi lederseminar for Gossnerkirken i Ranchi. På våren 2014 fikk Asbjørn Simonnes og Trond Løberg en helg med alle de øverste lederne i de 11 lutherske kirkene i India, - et kurs i karismatikk på luthersk vis. Og på høsten i fjor hadde vi en treningskonferanse for

5 AN NON S E B I L AG 5 OASE aktuell og med en litt stormfull historie Av Johan Edvard Grimstad i samtale med Gjermund Eikli, leder av Oases lederskap ikke vært flinke nok til å forklare forsamlingen om hva som skjer og å skape trygghet i møte med nye og utfordrende erfaringer og forkynnelse. og jeg har lyst å rope det høyt så alle hører det at mange er blitt fornyet, velsignet og forvandlet gjennom de fornyelsesstrømmene som er kommet fra andre siden av Atlanteren. Når noen stiller seg kritiske eller undrende til disse impulsene, så handler det ofte om manglende kontekstualisering. Naturligvis vil det stå igjen både enkelte teologiske spørsmål og andre ting vi ser forskjellig på. De er mest en utfordring for teologene som skal tydeliggjøre vårt fundament. Når fundamentet er klart, kan vi leve godt med ulikt syn på enkelte saker. Det stormet for noen år siden rundt Oase, og det er ikke helt stille nå heller. Da var det skyting av Den Hellige Ånd samt noen profetier som umiddelbart virket vidløftige. Nåværende lederskapsleder Gjermund Eikli svarer her litt på noen spørsmål rundt dette. - Tar Oase selvkritikk på noe av det som har skjedd? Jeg antar du vil tilbake til Oase i 2008 og 2009? Jeg ser at tidligere ledere har beklaget enkelte hendelser. Det må vel kalles selvkritikk. Særlig peker de på svikt i det vi kaller forberedelse og kontekstualisering kall det gjerne tilpassing til norske forhold. Det er fort gjort å undervurdere forskjellene på norsk og amerikansk form og uttrykksmåte. Kanskje har vi derfor - Er det slik at det karismatiske er vanskelig og utfordrende for en del av de som kommer til Oase? Noen ganger brytes det nytt land i våre egne liv når vi erfarer Den Hellige Ånds gjerninger. Da utfordres naturligvis komfortsoner og menneskelig trygghet. Men vi har en kjærlig Gud og det er Han vi møter når vi erfarer Den Hellige Ånd. Glede og trygghet er derfor heller kjennetegnet enn det motsatte. - Du nevner USA spesielt når det gjelder kontekstualisering. Skiller USA seg ut fra andre land? Norge har mottatt viktige impulser fra USA/Canada innen det karismatiske, men også fra England, våre naboland og litt fra Afrika. Det er viktig å understreke - Det finnes mennesker som ville si dette krassere enn deg og det finnes folk som har forlatt Oase? Vi støter på enkelte mennesker som, på tross av kjærlighet til Oase, har valgt å gå andre steder fordi de har mistet en trygghet. Ofte fører møtet med disse menneskene til gode og oppklarende dialoger. Vi vet at vi har gjort feil og vi vet at vi ikke alltid har vært flinke til å håndtere alle situasjoner. Jeg hadde ikke vært leder i lang tid før jeg så tilbake på ting som vi burde håndtert bedre. Som lederskap har vi bokstavelig talt vært på kne innfor Gud og bedt om tilgivelse for feil som vi har begått - og som er begått av vår bevegelse. Det gir oss frimodighet til å legge ting bak oss og gå videre med det samme kallet og den samme visjonen som Oase alltid har hatt. Spiritualitet versus Karismatikk Av Johan Edvard Grimstad i samtale med daglig leder Asbjørn Simonnes - Hvordan vil du skille mellom spiritualitet og karismatikk? Det er ingen entydig forståelse av hva ordet spiritualitet betyr, men det handler om hvordan vi uttrykker vår relasjon til Gud og som mange velger å omtale som vår åndelighet. Det samme kan sies om uttrykket karismatikk som handler om karismene=nådegavene og som har sitt utgangspunkt i nåden fra Gud. Oases uttrykk og framtoning representerer en karismatisk Foto Ole Dahle spiritualitet som ønsker å gi rom for Den Hellige Ånds utrustende gjerning. Bibelen sier at vår tjeneste ikke skal være i egen kraft, men ved Den Hellige Ånd (Sak.4,6), og derfor søker vi nærhet til Gud og kraft fra Ham. I våre forskjellige uttrykk for spiritualitet vil noen vektlegge tanken om at Gud har gitt oss et oppdrag av å ta vare på skaperverket og å skape rettferdighet. Men det er ikke noen motsetning mellom disse ulike uttrykk for spiritualitet, fordi de er begge forankret i Guds Ord, noe som også gjelder den kontemplative spiritualitet som går tilbake til urkirken. Og det er ikke et enten eller. Oskar Skarsaune sier i boken «jeg tror på den Hellige Ånd (1982)at det er en komplementaritet mellom kirken som tradisjonsbærer og den delen av kirken som gir uttrykk for det spontane med ekstraordinære nådegaver og åndsutrustning. Det er hele tiden Ånden som gir liv. - Er det en motsetning mellom en liturgisk tilbedelsesform og en mer spontan karismatisk framtoning? De historiske kirker er jo kjent for et rikt liv der alle disse spirituelle retningene er representert og som har sine røtter helt tilbake til Oldkirken. Oase forsøker å løfte fram det som har med nådegaveutrustning å gjøre, noe som var tydelig i Oldkirken der for eksempel håndspåleggelse som utløsende kraft til spontane gaver og utrusning var nokså sterkt vektlagt. I følge Oskar Skarsaune, med henvisning til Hippolyt, behøvde ikke en lekmann med for eksempel helbredelsens nådegave, en spesiell ordinasjon for å bli opptatt blant presbyterne. Den nåde som bor i dem er åpenbar og dermed har de allerede den spesielle nådegaveutrustning man ellers nedba over embetsbæreren ved ordinasjonen. Dette legitimerer jo også lekmannsbevegelsen og det allmenne prestedømme. Dermed er det i utgangspunktet ikke noen motsetning mellom det liturgiske og det karismatiske, og vi trenger å se verdien av begge disse spiritualitetsuttrykk med sin ulike form for tilbedelse. I lys av oldkirkens praksis kan vi spørre om vi i dag har en praksis i kirken for at den Ånden hviler over eller den som har en karisme-utrustning blant lekfolk får slippe til i gudstjenesten med sin nådegave? Er gudstjenesten i dag for sterkt dominert av den ordinerte prest? Fungerer i dag ordinasjon som karismemeddelende? Slike spørsmål ønsker vi i Oase å drøfte med kirkens ledere. Hvordan plasserer Oasebevegelsen seg i kirkebildet med sitt budskap om en karismatisk spiritualitet? Oase er i dag en økumenisk bevegelse med et særlig kall til å nå inn i folkekirken med budskapet om utrustning og fornyelse. Vi understreker at karismatikk uten forankring i Guds ord lett kan føre til svermeri og manipulasjon. Men vi er også tydelige på at Ordet uten Åndens vektlegging og erfaring lett kan fører til ortodoksi og vekt på læresetninger uten kraft og fylde. Vi har alle noe å lære fra de forskjellige kirkesamfunnene og historien. Den evangelikal-karismatiske bevegelse har nå flere hundretalls millioner tilhengere og er nok den kristne bevegelse som har størst fremgang i verden i dag. Vår oppgave i Oase er å peke på at karismatikk og Ordet hører sammen, og at Ånden er i Ordet. Jeg mener det er en stor svakhet at vi har mange teologiske utdanningsinstitusjoner i Europa og i USA som ikke i tilstrekkelig grad knytter sammen teori og praksis, og dermed blir den praktiskteologiske vektlegging svekket. Når kraft-og erfaringsdimensjonen blir frimodig forkynt, slik 1 Kor.4.20 uttrykker det, at Guds rike er ikke i Ord, men i kraft, så har dette med å konkretisere Den Hellige Ånds gjerning. Vi er lovet kraft når den Hellige Ånd kommer over oss, så denne karismatiske spiritualitet bør stå sentralt i kirken, uten at det skal skyve bort andre uttrykk for spiritualitet. - Er det mulig å integrere denne karismatiske spiritualiteten i lys av gudstjenestereformen? Den karismatiske spiritualiteten har i seg en spesiell vektlegging på åndsdimensjonen. Vi i Oase ønsker å være veldig tydelige på å be for syke, la budskap i tunger med tydning få plass samt andre nådegaver som visdoms og kunnskaps tale m.m. Vi skulle så gjerne brukt mer de liturgier vi allerede har for eksempel til forbønnsgudstjeneste. Dette burde være en naturlig og aktiv del av den diakonale tjeneste som kirken besørger og står for. Vi trenger å arbeide med disse spørsmålene slik at det blir balanse i det hele, og da vil den karismatiske spiritualiteten være en berikelse inn i den etablerte gudstjenestesammenhengen. Vi ønsker ikke å skyve det liturgiske ut over sidelinjen, og heller ikke det kontemplative, men samtidig ønsker vi å praktisere det 2 Kor. 3,17 sier om at der Ånden er, der er det frihet. Mange lengter etter mer frihet i kirken, og det kan skje dersom vi i større grad våger å slippe Ånden og erfaringer til i kirkens forskjellige møter og gudstjenester. Jeg ser at vi trenger en varhet på dette området, slik at våre forskjellige uttrykk for spiritualitet ikke ødelegger, men beriker hverandre.

6 6 Åndens fylde og Åndens gaver Av Oddvar Søvik Selv om vi har arrangert Oasestevner og Oasehelger i 35 år, er det fortsatt mange kristne som ikke har hørt om det rike liv Jesus lover sine: «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Joh 7,38-39 Han sa også: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Joh 10,10b Det betyr ikke materiell overflod, men et liv som flyter over av kjærlighet og kraft til andre, midt i vår svakhet. «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Paulus taler om samme sak når han i Ef 5,17-20 sier: Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Det hjertet er fylt av, taler munnen. Hva betyr det å bli fylt av Ånden? Dette skriver Paulus til en menighet som var blitt merket med et segl, Den Hellige Ånd som var lovt, EF 1,13. De hadde altså fått Den Hellige Ånd, de var døpt til Kristus, de var født av Ånden, de var blitt Guds barn. Det går ikke an å bli fylt av Ånden hvis du ikke er født av Ånden. Du kan ikke bli fylt av noe du ikke har! Å bli fylt av betyr å bli behersket av. Sammenligningen med vin er treffende. Den som er full p.g.a vin, er behersket av alkoholen. Det fører til utskeielser. Men den som er fylt av Ånden, er behersket av Ånden. Det fører til et liv i lovsang og takknemlighet selv i trengsel og motgang. Det fører til et liv der vi bærer Åndens frukt som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5, Da får vi vandre i Åndens kraft og tjene med de gaver Gud gir oss. I Ef 5,18 er denne oppfordringen gitt i presens, imperativ, flertall, passiv. - Presens på gresk uttrykker det som ikke er avsluttet: Bli fylt og bli stadig på nytt fylt, kan vi oversette det. -Imperativ er bydeformen: Det er en ordre! Det er Herrens vilje, v Flertall betyr at dette er for alle kristne, ikke bare for spesielt, religiøst interesserte! -Passiv betyr at det er noe som må skje med oss. Det skjer når vi lever nær Jesus i Ordet, ber han fylle oss og går der han leder oss. For de fleste skjer dette som en gradvis prosess. Det har vi også eksempel på i Apg, da brukes det imperfektum, av verbet fylle. I Apg 13,52 leser vi: Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd. For andre kan det skje med sterke markerte, opplevelser. Det har vi flere eksempler på i Apostlenes gjerninger. Da er det brukt en annen form av verbet som heter aorist og som på gresk uttrykker det momentane i fortiden. Disiplene ble fylt på pinsedag, men de ble aoristfylt på nytt og på nytt. Det er nok denne første opplevelsen noen kaller for «åndsdåp». Har man levd et tørt og tomt kristenliv, er det ikke så rart om en den første erfaringen av Ånden skaper en stor forandring. Måten er ikke det viktigste, men at vi stadig lever fylt av Den Hellige Ånd. Det er som med omvendelsesopplevelsen. Noen blir frelst som ved et lynnedslag. Andre som ved en stille soloppgang. Men det viktigste er å være frelst i dag og leve i daglig omvendelse fra synden. Det er fint å høre vitnesbyrd om at folk har opplevd sterke ting med Herren. Har du gjort det, så skal du takke Gud. Men krev ikke alt alle skal oppleve det på samme måte som deg. Se heller ikke ned på dem som ikke har samme erfaringer. Da blir det lett et skille i kristenflokken, et A-lag og et B-lag. Bli ikke misunnelig på andre som har hatt store opplevelser med Herren, men jag du også etter å kjenne Herren. Det er ikke bare «den andre velsignelsen» som noen snakker om. Det er tusener av velsignelser som venter den som søker Herren. Hva er Åndens gaver (nådegavene)? Åndens gaver eller nådegavene er en spesiell utrustning som Den Hellige Ånd av nåde gir til hvert medlem på Kristi legeme for å gjøre en tjeneste som bygger opp menigheten. Vi er alle født med naturgaver, evner og anlegg som vi også skal tjene Gud med. Nådegavene er åndelige fødselsgaver. Men Gud som er både Skaperen og Den Hellige Ånd, han utruster oss ofte i forlengelse av våre naturgaver. Gud kan imidlertid gå helt på tvers av naturgrunnlaget. Det ser vi eksempler på både med Moses og Jeremias. Begge unnskyldt seg med at de ikke kunne tale. Moses holder senere en tale som fyller hele 5. Mosebok. Jeremias klarte ikke la være å profetere. Jer 20,9. Nådegaver og tjenester henger uløselig sammen. Bibelen taler om utrustning til faste tjenester så som apostel (misjonær), profet, evangelist, hyrde (pastor og eldste) og lærer. Ef 4, Deres primæroppgave er ikke å gjøre alt arbeidet i menigheten, men å utruste de hellige til tjeneste så de kan bli bygningsarbeidere på/i Åndens tempel. Videre taler Paulus om ulike nådegaver for den enkelte kristne. Her nevnes diakontjeneste, rettledning (oppmuntre, formane =sjelesorg), gave til å gi, gave til å lede (forstander, formann), barmhjertighet, hjelpetjenester, styringsgaver(administrere) - Rom 12,4-8 og 1 Kor 12,28. I 1 Kor 12,8-10 nevnes ni ulike gaver som kan gis til enhver kristen når situasjonen er der. Disse kalles på grunnteksten for Åndens åpenbarelse. Disse gavene manifesterer på en spesiell måte at Ånden er i virksomhet. Her nevnes gave til å tale visdom, kunnskaps gave, trosgave, nådegaver til å helbrede, får kraft til å gjøre under, gave å tale profetisk, gave til å bedømme ånder, ulike slag av tungetale, og tydning av tungetale. Det er viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Det gir oss evne til å prioritere rett, det frir oss både fra misunnelse og mismot når vi vet at vi tjener der Gud vil med de gaver han har gitt oss. Det er viktig at vi blir klar over våre nådegaver. Hva er den profetiske gave? I den senere tid har det vært en del fokus på denne gaven. Det er bra, for Paulus oppmuntrer oss først og fremst å søke denne gaven: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. 1 Kor 14,1. Den profetiske gaven kan ytre seg på flere måter: Paulus sier at den som taler profetisk taler til oppbyggelse, formaning og trøst. 1Kor 14,3. Videre ser vi at når det tales profetisk i menigheten, vil synd bli avslørt. 1 Kor 14, Den profetiske gave kan også hjelpe menighetsledelsen til å ta rette avgjørelser. Paulus og Barnabas ble kalt til misjonærtjeneste ved et profetisk budskap. Apg 13,2. Da Timoteus ble innsatt og utrustet til sin tjeneste, ble forbønnshandlingen ledsaget av profetiske ord. 1 Tim 1,18. Det profetiske budskapet kan også gjelde folk og forhold i fremtiden. Profeten Agabus varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. Apgj 11,28. Et profetisk budskap er ikke ufeilbarlig. Derfor bør ikke den som bærer frem et ord fra Herren, starte med å si: «Så sier Herren». Da tillegger man seg selv for stor autoritet. Den profetiske gave har ofte kommet i vanry fordi menigheten godtok uforbeholdent det som ble sagt. Tenk på hvilke tragiske konsekvenser det fikk for den lille menigheten i Knutby i Sverige! Paulus lærer oss hvordan vi skal forholde oss til et profetisk budskap oss: Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men (etter)prøv alt og hold fast på det gode. 1 Tess 5, Hvilke krav bør vi stille til et ekte profetisk budskap? - For det første må budskapet stemme overens med Bibelen. Ånden kan tale utenom Ordet, men aldri på tvers av det. - For det andre må budskapet samsvare med bekjennelsen til Jesus Kristus og forherlige ham. Joh 16,14. - For det tredje må budskapet prøves på frukten. Matt 7, I første rekke sikter nok Jesus her til profetens liv, om han bærer Åndens frukt. Men dernest kan vel Jesu ord også anvendes på profetiens resultat. Sann profeti skaper aldri frykt. Der budskapet skaper forvirring, uro, splittelse og strid, er neppe Guds Ånd virksom. - For det fjerde må fremtidsbudskap gå i oppfyllelse. 5 Mos 18,22. Gud har stadig mer å gi. Jesus sier at vi som har fått Ånden skal be om den. Luk 11,13. Å lengte etter en stadig rikere fylde av Ånden er ikke opplevelsesjag, men et bevis på at man har funnet det man leter etter. Oase mottar ingen statsstøtte og har ingen medlemsavgift. Vil du støtte oss? Se grønn boks side 14

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI 2 områdekart Google maps 4a 5 6 4c 1 4b 7 8 11 10 9 14 15 VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND! 3 12 Steder å kjenne til under Oase Kristiansand 2014: 1. VoksenOase-hallen (Gimlehallen)

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012

barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012 Oase og åndsarven etter Hans Nielsen Hauge Les mer på side 2-3 «Gutta på taket» De praktiske oppgavene under sommeroase Les mer på side 6 SommerOase 2012 Brosjyre for SommerOase se midtsidene i dette OASEN.

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Møte Søndager! Bønn Mandager!

Møte Søndager! Bønn Mandager! Filadelfiavennen Filadelfia Birkeland Møte Søndager! Bønn Mandager! Nyhetsbrev: September/Oktober 2012 1 Pastor Roger Nygård Styremedlem & Lovsang Elin Nygård Styremedlem Jan Vidar Aronsen Styremedlem

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

En medarbeider er en disippel

En medarbeider er en disippel Gunnar Elstad: Disippel og tjener Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? Nei, han vil si:

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

møre 2 Med Jesus i familien

møre 2 Med Jesus i familien Nytt fra Møre Oktober/ november 2012 Nr. 5 12 årgang www.normisjon.no Gud har gitt oss et ufattelig kall: Han vil gjøre oss slik som han er for å vise verden hvem han er Eivind Kaare Osnes 11 møre 2 8

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer