VEILEDER LÆRINGSROMMET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER LÆRINGSROMMET"

Transkript

1 VEILEDER LÆRINGSROMMET

2 INNHOLD Innledning 3 A. Veileder for opplæringsinstitusjonene/skolene 4 B. Veileder - for attføringsbedriftene 5 Informasjon om NAVs regelverk 7 Henvisninger og kilder 8 Vedlegg Intervju med veileder i Læringsrommet 9 Intervju med bruker av Læringsrommet 10 (Fra boka 15 utdanningshistorier) 2

3 VEILEDER LÆRINGSROMMET INNLEDNING Bakgrunnen for dette heftet er et ønske om å styrke samarbeidet mellom nettskolene og tilbydere av Læringsrom. Flere attføringsbedrifter har hatt god erfaring med bruk av Læringsrom for deltakere med forskjellige behov for tilpasning i sin studiehverdag. Hva er en attføringsbedrift? Attføringsbedrifter og Vekstbedrifter er godkjente tiltaksbedrifter som leverer attføringstjenester på bestilling fra NAV. Attføringsbedriftene er organisert i NHO Service Attføringsbedriftene. Målgruppen for attføringsbedrifter og vekstbedrifter er personer med nedsatt arbeidsevne, det vil i praksis si personer med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer i forhold til store deler av arbeidslivet. Hva er Læringsnettverket? Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk som ble etablert av Attføringsbedriftene i NHO Service Attføringsbedriftene i nettverket har valgt å satse på tilpasset opplæring. Slik opplæring ble gitt tidligere også, men det var ikke organisert fra sentralt hold før etableringen av Læringsnettverket. Adresse: Pr 2012 har nettverket 43 medlemsbedrifter. Hva er Læringsrommet? «Læringsrommet» er en eksisterende læringsmodell som benyttes primært i attføringsbedrifter for å gi tilbud til personer som trenger mer utdanning for å komme i arbeid, eller for deltakere med omstillingsbehov for å beholde eksisterende arbeidsforhold. Modellen har et sterkt element av individuell tilpasning og lokal tilrettelegging. Det gis oppfølging og veiledning av deltakere som gjennomfører individuell kompetanseutvikling for å komme tilbake til arbeidslivet, eller for å beholde eksisterende arbeid i egnet jobb. Det er en sosial arena i lokalmiljøet, og deltakeren møter andre i tilsvarende studiesituasjon med samme mål. Læringsrommet er videre et fysisk rom som er tilrettelagt med infrastruktur for nettbasert læring og bemannet med en veileder. Veilederen er kvalifisert for å gi studieteknisk, faglig, spesalpedagogisk, sosialpedagogisk og teknologisk støtte. Ved noen bedrifter benyttes faglærere i ulike fag som veiledere i tillegg til personer med spesialpedagogisk kompetanse. Det er underforstått at attføringsbedriftens totale kompetanse kan brukes, og at dette arbeidet ofte utføres av flere veiledere med utfyllende kompetansebakgrunn. Støtten kan variere fra rent logistisk til faglig støtte. Historikk Læringsrommet som modell ble utviklet for noen år siden i et samarbeid mellom NKI og flere attføringsbedrifter. Noen av de første forsøkene fant sted ved Innherred Produkter AS i Levanger. Noen attføringsbedrifter hadde tidligere hatt individuelle nettstudietilbud til sine brukere. Etter at samarbeidet med NKI ble etablert, ble dette tilbudet formalisert gjennom sertifiseringsordning for Læringsnettverkets medlemsbedrifter. Hvorfor Læringsrommet? Det er mange grunner til at individuelle nettstudier ofte viser seg å være den beste løsningen for de som jobber i Læringsrommet. Den store fordelen med nettstudier er at deltakeren kan begynne på et hvilket som helst studium straks behovet er avdekket. I noen tilfeller kan det være at deltakeren har dårlig erfaring med tidligere skolegang eller skolebasert voksenopplæring, og at ordinær skole derfor ikke oppleves som et aktuelt alternativ. Situasjonen kan også være at deltakeren har fysiske, psykiske, pedagogiske eller sosiale utfordringer som gjør at vedkommende er helt avhengig av et tilrettelagt opplegg hvor en kan studere i eget tempo, avhengig av helse, dagsform, arbeidssituasjon/praksissituasjon etc. 3

4 1. VEILEDER FOR UTDANNINGSTILBYDERNE - NETTSKOLER OG PRIVATSKOLER Hva er en offentlig godkjent nettskole En offentlig godkjent nettskole er godkjent av myndighetene etter 13 i Voksenopplæringsloven. En godkjent nettskole skal drive på grunnlag av følgende overordnede mål: a) Å utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode. b) Å gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv. c) Å utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov. Det er verdt å merke seg at pkt c) sier at skolene utvikler opplæringstilbud som er tilrettelagt for den enkelte. Hvordan komme i gang? Dersom en tilbyder av nettutdanning, fortrinnsvis en offentlig godkjent skole, ønsker å være tilbyder for en attføringsbedrift, kan en begynne med å undersøke om skolen har avtale med Læringsnettverket i NHO Service sentralt. Kontakt Solveig Jenssveen, Er det noen spesielle krav til skolen for å levere studium? Ingen spesielle krav, men det er klart at Læringsnettverkets pedagoger er opptatt av hva den enkelte leverandør har i forhold til elevers/studenters spesielle behov (f eks behov for synstilpasning, visuell innlæring, valg hvor en kan få opplest nettsidene, mulighet til å levere lydfil i muntlige fag osv.). Attføringsbedriften jobber på lag med skolen og overprøver ikke den veiledning som gis i nettstudiet, men supplerer den med individuell oppfølging. Nettlærer har det faglige ansvaret, og den lokale læreren/veilederen tar seg av elevens/studentens individuelle behov for tilrettelegging. I Læringsrommet kan eleven/studenten få for eksempel utvidet rettskrivningsstøtte (programvare som LingDys og Textpilot). Dette lærer en seg å bruke i Læringsrommet. Krever det noen form for særbehandling fra skolens side? Det er ikke alltid at skolen blir informert om at eleven/studenten jobber i et læringsrom. Generelt gjelder det selvsagt at nettlærer er oppmuntrende i sin tilbakemelding. I de tilfeller (skoler) hvor nettlærer er kjent med hvem som er elever/studenter i læringsrom, vil kanskje nettlærer gi ekstra god oppfølging, men dette er vanligvis ikke noe som ligger inne i bestillingen. Det kan også være en fordel at læringsrom-brukerne får lik oppfølging som andre elever/studenter (likebehandling). Nettskolene kan om ønskelig få tilgang til telefonnummer og e-postadresse til veileder i Læringsrommet. Melding om bestått eksamen For studenten er det først og fremst viktig å bestå eksamen, og kanskje mindre viktig at alle oppgaver besvares og sendes inn. Dermed kan eleven/studenten stå med «ikke fullført» i nettstudietilbyders statistikk, selv om eksamen er bestått. For å få fram fullføringsgraden, kan Læringsnettverket sørge for at alle attføringsbedriftene melder inn gjennomført eksamen for sine elever/studenter. 4

5 VEILEDER LÆRINGSROMMET 2. VEILEDER FOR ATTFØRINGSBEDRIFTEN Formålet med Læringsrommet er å øke mulighetene for varig arbeid. Utdanning er en portåpner for den som søker arbeid. I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Vi vet at de med lite eller ingen utdanning har vesentlig høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet, enn de med mer utdanning For de som får utdanningstiltak gjennom attføring, viser evalueringer at det er viktig med oppfølging underveis. Ofte vil barrierene mot arbeidsmarkedet ikke kun være knyttet til formelle kvalifikasjoner, men også forhold rundt arbeidssøkerne. Utdanning vil være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få jobb; effekten utløses ofte når den kombineres med oppfølging og knyttes til andre tiltak som sikrer oppfølging i jobbsøkerprosessen og etter at arbeidsforholdet er etablert Utdrag fra Nasjonalstrategiplan for arbeid og psykisk helse De godkjente tiltaksbedriftene har etablert Læringsnettverket, et faglig nettverk for de bedriftene som ønsker å tilby tilpasset læring for arbeidslivet. I læringsnettverket er det egen ordning for sertifisering av bedriftens Læringsrom. Læringsnettverkets sertifiseringsordning er et internt kvalitetssikringssystem. For å kunne bli sertifisert tilbyder av tjenestene, må bedriften dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende instans. Hvordan komme i gang med Læringsrom Selve rommet Læringsrommet er et fysisk avgrenset rom. Når det gjelder teknisk utstyr og hvor store lokaler man trenger for å skape et godt læringsrom, er det litt avhengig av hvor mange nettstudenter det er ønske om å betjene i dette rommet. Det må være et skrivebord med PC for hver deltaker, og rommet bør være stort nok til at det kan bli et godt sted å jobbe. Den eller de som skal betjene læringsrommet må ha kunnskap om krav og fagplaner for videregående opplæring, samt kunnskap om lokale eksamensordninger. Krav for å bli sertifisert som Læringsrom - Bedriften må ha avsatt et fysisk rom til dette formålet - Rommet må være utstyrt med nødvendig digitalt utstyr og nødvendig programvare - Læringsrommet skal ha minst en dedikert veileder Opplæringsplanen skal si noe om hvilket studium/ kurs deltageren skal ta, avtalt tilstedeværelse i Læringsrommet, progresjonsplan, tilpasninger, tidsressurs for oppfølging og eventuell bruk av hjelpemidler. - Alle som er deltakere i Læringsrommet skal ha en individuell opplæringsplan - Alle Læringsrom skal ha tilknyttet en spesialpedagog Det er i Læringsrommet et bredt spekter av muligheter for tilpasset læring. Gjennom nettstudiet får man god oversikt over fagets omfang, og god hjelp til fordypning i de enkelte fagområdene. Studenten kan velge progresjonshastighet etter eget behov. Støtten i læringsrommet varierer fra ren logistikk i form av fremmøteregistrering og progresjonsoppfølging til solid faglig/spesialpedagogisk tilrettelegging. 5

6 I læringsrommet kan en få følgende tilbud - Leie av fysisk plass med PC og internettilgang - Tilgang til hjelpemiddelgodkjent programvare for utvidet rettskrivingsstøtte og opplesing av tekst - Hjelp til å skaffe digitale hjelpemidler som alternativ til tekst - Fremmøteregistrering, og etterlysning pr telefon hvis man uteblir - Progresjonsoppfølging - Hjelp til oppgaveteknikk og strukturering av tekst - Hjelp til å finne læringsstil og eksperimentere med studieteknikk - Individuelt tilpasset faglig oppfølging - Individuelt tilpasset studieplass med hensyn til ergonomiske/fysiske utfordringer Læringsrommets veiledere gir individuelt tilpasset støtte i studiesituasjonen. Alt etter behov tilbys individuelle samtaler rundt læringsstil, studieteknikk, pensumliste, prioriteringer, progresjon og strategier for å komme i gang. Etter avtale tilbys fagforelesning eller individuelt tilrettelagt undervisning knyttet til enkelttema i læreplanen. Deltaker med konsentrasjonsvansker kan eksempelvis ha stor nytte av å få en forhåndspresentasjon som er tilpasset deres individuelle læringsstil. Prosessen fra innsøking gjennom NAV til eksamen/avsluttet opplæring: NAV i samråd med bruker vurderer behov for tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid. Dersom utdanning er aktuelt, kan også behov for oppfølging, type utdanning mv vurderes. Saken behandles i NAV. NAV kan bestille aktuelt nettstudium hos tiltaksarrangør (Læringsrommet) som kan gjennomføres i tiltaksbedriftens læringsrom. Læringsrommet lager en individuell opplæringsplan. Deltaker gjennomfører studiene, og får oppfølging i den grad som er avtalt. Tiltaksarrangør melder bruker opp til eksamen, og sørger for at det søkes om eventuelle tilrettelegginger av eksamen. Tiltaksarrangør har ansvar for at leverandør av nettstudier får tilbakemelding etter at eksamen er gjennomført. Eksamenstilrettelegging Gjennom læringsrommet kan deltaker få hjelp til å søke om tilrettelegging av eksamen. Det er mulig å søke om utvidet tid, sekretær, muntlig gjennomføring, eget rom, bruk av PC og rettskrivingsprogram. Behovet må dokumenteres med uttalelse fra sakkyndig person. På eksamensdagen kan det være aktuelt å følge til eksamenslokalet, eventuelt være med inn til muntlig prøve. Dette kan for enkelte deltakere være en avgjørende forutsetning for at eksamensdagen lar seg gjennomføre. Råd og tips for veiledere i Læringsrommet: Se den enkelte deltaker! Finn en sunn balanse mellom mestring og utfordring. Ta alltid utgangspunkt i mestring! Oppdater deg på læringsstiler, slik at du kan hjelpe den enkelte til å utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Sørg for at den enkelte får tilgang på hjelpemiddelgodkjent programvare for sitt behov. La deltaker være aktiv aktør i arbeidet med progresjonsplaner for de enkelte fagene. Sørg for å få gjestetilgang til de fagene som deltakerne holder på med. Hjelp den enkelte til å innarbeide aktuell oppgaveteknikk for skriftlig eksamen. (Innledning, hoveddel og avslutning er ingen selvfølgelig kunst for den som har hatt lang pause fra skolen. Definisjoner og avgrensning av oppgaven er også aktuelle utfordringer.) Det er viktig å motivere og veilede, men ikke løse oppgavene for deltakeren, slik at deltakeren eier karakteren når den kommer i retur. 6

7 VEILEDER LÆRINGSROMMET 3. Informasjon om NAVs regelverk om arbeidsrettede tiltak I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Hovedformålet med bruk av arbeidsrettede tiltak er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet. Før en bruker tildeles et tiltak, skal deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Valg, utforming og varighet i tiltak foretas av NAV i samråd med deltakeren. Varighet og omfang på arbeidsrettede tiltak skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor de begrensninger som gjelder for det enkelte tiltaket. Aktuelle lovdata Forskrift om arbeidsrettede tiltak (FOR ) Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak (09. januar 2012) Tiltakstyper/finansiering av nettstudier og tilbud hos tiltaksarrangør Hvis NAV i samråd med bruker finner at nettstudium/bruk av tilbud hos tiltaksarrangør med læringsrom er et hensiktsmessig og nødvendig tiltak, vil det være NAV som bestiller gjennomføring. Vi viser til forskrift om arbeidsrettede tiltak med utfyllende regler. Kapittel 4 handler om arbeidspraksis, kapittel 5 om oppfølging, kapittel 6 om «Arbeid med bistand» og kapittel 7 om opplæring. 7

8 3. HENVISNINGER OG KILDER I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): Forskrift til arbeidsmiljøloven: Utfyllende regler: Læringsnettverket: Medlemmene i Læringsnettverket: NKI Nettstudier: NKS Nettstudier: Industriskolen: ecademy: CampusOnline: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning: Slåtto, Torhild: 15 utdanningshistorier, kapittel 10: Karriere takket være Læringsrommet (boka er tilgjengelig hos Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning). 8

9 VEILEDER LÆRINGSROMMET Veileder i Læringsrommet: Vi fokuserer på mestring ikke på hjelpeløshet VEDLEGG 1 Elin Skjetnemark er attføringskonsulent og veileder i Læringsnettverket ved attføringsbedriften Innherred Produkter (IP) i Levanger. Hun har hjulpet mange til å komme i mål med en utdanning siden hun begynte hos IP i Men ikke alt er skinnende solskinnshistorier, det er tunge stunder også. Elin har klokketro på at en kommer langt med motivasjon og vilje. Selv er hun en oppkomme av optimisme og solid faglig tyngde. Hun har hovedfag i helsefag, har studert psykologi og pedagogikk, og har også utdanning som karriereveileder. Akkurat nå studerer hun voksenpedagogikk som nettstudent ved NKI, ved siden av jobben. Elin Skjetnemark som den allesteds nærværende veileder og hjelper i Læringsrommet ved Innherred Produkter. (foto: Ronny Danielsen) - Vi ser den enkelte og legger vekten på det de faktisk får til og klarer. Mange har møtt nederlag, igjen og igjen, og de har hørt at de ikke klarer noen ting. Det blir en slags lært hjelpeløshet. Dette må vi bort fra. Fokus rettes på den enkeltes muligheter og mestring. Viljen er det viktigste. De må ville, ellers blir det vanskelig. IP er en stor bedrift med 280 personer tilknyttet virksomheten. Noen er lærlinger, såkalte praksiskandidater og andre er tilknyttet produksjonen som arbeidstrening. Det lages mye forskjellig, både deler og ferdige produkter. Rullatorer er ett av produktene. I den ene delen av bygget ligger Læringsnettverket et åpent landskap med godt utstyrte arbeidspulter. Her sitter det studenter i alle aldre og med mange ulike fag. Den dagen vi er innom sitter det en med eksamen i et fag i interiørarkitekt-studiet. En annen holder på med helsefag, en tredje med studiekompetansefag og en fjerde med sosiologi. Nettstudieopplegget får de fra ulike steder, mest fra NKI Nettstudier, men også fra Sonans, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Industriskolen. I rommet innenfor selve studielandskapet er det en hyggelig sofakrok. Her er det samling over kaffekoppen hver dag til bestemt tid. Da går praten om løst og fast, både om faget de holder på med, om nyheter lokalt eller sentralt, og om de mange hverdagslige små og store saker som en er opptatt av. Deltakerne i læringsnettverket støtter og inspirerer hverandre. Noen kan fortelle om gode karakterer, andre om rask progresjon. Åpningstida for læringsnettverket er fra ni til to, og da er Elin til stede. Hun er samtalepartner, støttespiller i tynt og tykt, og kanskje også økonomirådgiver eller problemløser i forhold til NAV eller andre myndigheter. - Samarbeidet med NAV lokalt er eksepsjonelt godt. De forstår at vi gir hensiktsmessige tilbud. Det er en grunn til at deltakerne våre ikke har klart vanlig skole, og samfunnet har mye å vinne på at de nå får tilpassede tilbud og individuell oppfølging. Utdanning blir stadig viktigere, de fleste jobber krever en utdanning i dag. Elin understreker at tilretteleggingen også omfatter det sosiale. I tillegg til fellesskapet i læringsnettverket og dagens faste kaffepause, legger hun til rette for aktiviteter utenom arbeidstid, som for eksempel volleyballspill. Deltakerne gir uttrykk for trivsel og motivasjon til å ta fatt i egen utdanning. Læringsrommet er et godt sted å være. 9

10 VEDLEGG 2 10 Karriere takket være læringsrommet Fra boken 15 utdanningshistorier

11 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier Chalathip By Født 1974 Utdanning: Verdalsøra barneskole Verdal videregående skole NTNU NKI Nettstudier og Læringsrommet Jobb: Personalkonsulent, Verdal Barn: 1 barn (1991) Chalathip omtaler seg selv som ei urokråke da hun var barn. Men hun kunne også finne roen i lek med hunden

12 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Chalathip By sammen med veileder i Læringsrommet ved Innherred Produkter, Elin Skjetnemark. Datamaskin og nettstudier ble redningen Ei vilter urokråke, sier Chalathip By når hun beskriver seg selv som lita jente. Ikke noe skolelys heller, og dessuten fikk hun li for at hun hadde så «rart» navn og thailandsk mor. Mørkere hår og brunere øyne enn alle de andre i klassen, var ikke bare lett i Verdal på 1980-tallet. Men navnet har hun beholdt, det har sin spesielle betydning, blant annet har det å gjøre med at hun er født i tigerens år. Litt av en tiger har hun måttet være, i årelang kamp for å skaffe seg utdanning og for å bevise at hun kunne og skulle klare å gjennomføre utdanning og få seg jobb. Uføretrygd ingen løsning Tre ganger avslo Chalathip tilbudet om uføretrygd. NAV satt med journaler og legeuttalelser etter at hun ble utsatt for en stygg trafikkulykke, og prognosen hennes var ikke oppløftende. Faren for å falle ut av arbeidslivet var stor, og uføretrygd syntes å være en riktig løsning. Nei takk, sa Chalathip, jeg skal ha utdanning først og så jobb. Det har vært en kronglete vei med mye slit, men hun har kommet mye, mye lenger enn noen våget å tro; hun har gjennomført utdanning med gode karakterer og fått fast jobb 12 79

13 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier som personalkonsulent. Hun vil gjerne enda lenger, etter hvert. Senskader og smerter etter trafikkulykken takler hun, dag for dag. Innherred Produkter Chalathips utdanningshistorie er lang, med mange nedturer, før oppturene begynte. Den kanskje aller viktigste brikken i utdanningsmosaikken hennes er attføringsbedriften Innherred Produkter i Levanger, eller IP, som den kalles på folkemunne. Hun har et før og etter i livet, og det er før og etter IP. Det var her saker og ting begynte å skje. Først fikk hun et stort aha, hun skjønte plutselig hvorfor mye hadde vært så vanskelig. En test hun tok ved IP, avslørte at hun etter all sannsynlighet har dysleksi, noe som ikke hadde blitt tatt opp tidligere. Hun hadde alltid trodd at hun ikke var så smart, fordi hun ikke klarte å skrive riktig, og fordi skolearbeid var så vanskelig. Men så viste det seg at bak masken av dysleksi skjulte det seg en intelligens og en vilje av det mer sjeldne slaget. Datamaskin og nettstudier Datamaskinen ble et annet viktig vendepunkt for Chalathip. Å ta Datakortet gikk veldig greit, til tross for diagnosen hun fikk etter en stygg trafikkulykke, nemlig «svekket teoretisk innlæringsevne». Datamaskinen og nettstudier med struktur og nettpedagogisk tilrettelegging ble veien som førte til suksess for Chalathip. Fra maskin og mek til småbarnsstell Chalathip forteller om seg selv: Ei vilter «guttejente» med lange, mørke krøller, som likte bedre å klatre i trær enn å sitte stille på skolepulten. Hun gikk heller ikke av veien for en slåsskamp. Drømmen var å bli maskinist på en stor båt i utenriksfart eller kanskje å jobbe på Aker. Etter ni år på Verdalsøra barneskole valgte hun «maskin og mek» på videregående, maskinistdrømmen var levende. Men utenriksfart ble det ikke noe av. I stedet for lærlingplass ble det barnestell. Hun fikk ei datter og sluttet skolen etter to år for å forsørge datteren. Det ble forskjellige jobber og ulike erfaringer fra arbeidslivet. - Jeg lærte mye, blant annet hadde jeg en fin jobb i uteavdelingen i kommunen, hvor en av oppgavene var å reise omkring og sette opp brøytestikker. Hun var samtidig opptatt av å komme videre med utdanningen og fortsatte på videregående skole med å ta generell studiekompetanse. Hun hadde kommet inn på bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og veien framover så lys ut, da det fatale skjedde. Hun kjørte av veien og rullet rundt med bilen. Alvorlige hode- og nakkeskader Chalathip våknet på sykehuset med alvorlige skader og en skremmende diagnose. Hun måtte lære å gå på normalt vis igjen, og hun måtte lære å finne de riktige ordene

14 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Korttidsminnet var elendig, og den teoretiske innlæringsevnen skadet. En mindre hjerneskade, stod det i journalen. Det var bare en ting å gjøre: begynne å trene seg opp. - Jeg var fast bestemt på å bli frisk og komme meg ut i arbeid igjen. Mange tvilte på om det var mulig, og det ble snakket om uføretrygd. Dette var ikke noe alternativ for meg, trygd ville jeg rett og slett ikke ha. Jeg fikk fysioterapi og trente meg sakte, men sikkert opp igjen. Og så begynte den lange kampen for å vise at jeg klarer det Som den optimisten hun var, satset Chalathip nå på studier i Trondheim. Hun kom inn på psykologi og begynte å pendle til Trondheim for å følge forelesninger ved NTNU. Først gjennomførte hun de forberedende eksamenene i exphil og exfac (examen philosophicum og examen facultatum), men så begynte det å butte. Å sitte med smerter og forsøke å konsentrere seg om forelesninger i en stor forelesningssal ble for mye for henne. Etter ett år måtte hun gi opp. Det ble på nytt snakket om uføretrygd, og på nytt sa hun nei takk. Etter mye om og men kom hun til Innherred Produkter i Levanger. Hun gikk gjennom et avklaringskurs og fikk forskjellig slags jobbtrening. Plagene etter trafikkulykken var forstyrrende, og hun fungerte ikke særlig godt i de jobbene hun prøvde. Lærte gjennom fingertuppene Så fikk hun tilbud om å ta Datakortet ved 3kanten IT, et lokalt kurssenter i Levanger. Chalathip satset, dette ville hun klare. Datamaskinen viste seg å være et verktøy som passer henne spesielt godt. Hun følte på en merkelig måte at hun lærte gjennom fingertuppene. Dessuten løste tekstbehandlingsprogrammet rettskrivingsproblemene hennes. Hun kunne skrive feilfritt en helt ny opplevelse! Alle sju modulene i Datakortet ble gjennomført med glans. Etter denne oppturen ble hun anbefalt å ta utdanning på Innherred Produkter. Mens enkelte i støtteapparatet tvilte på om det ville føre noen vei, var Chalathip selv innstilt på mer skolegang. Oppturen med Datakortet beviste at hun kunne. At den såkalte «rådgivertesten» avslørte dysleksi, ble ironisk nok også en opptur. Det forklarte skolevanskelighetene hennes gjennom hele oppveksten. Kanskje var hun smartere enn hun noen gang har trodd? Erfaringen med Datakortet pekte i samme retning. Felles studierom Chalathip fikk til sist innvilget støtte til å ta utdanning i Læringsnettverket på Innherred Produkter. Tilfeldighetene gjorde at hun valgte salg og service, med nettstudium fra NKI Nettstudier. Læringsnettverket ved Innherred Produkter er organisert som et felles studierom, hvor deltakerne sitter på hver sin plass, med hvert sitt opplæringsprogram 14 81

15 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier eller studium på nettet. Nettstudiet er lagt opp på individuell basis, slik at deltakeren kan følge sitt eget tempo. Når det gjelder fag i videregående skole, går de opp til eksamen som privatister på nærmeste skole. Læringsnettverket på IP har dessuten en allesteds nærværende veileder, som hjelper til med alt fra tastetrøbbel på datamaskinen til tanker omkring neste eksamen. Veilederen legger også til rette for et godt sosialt miljø, med en daglig kaffestund i pausekroken og med enkelte aktiviteter utenfor læringsrommet. Trodde ikke på de gode karakterene Chalathip fant seg raskt til rette med nettstudiene i læringsrommet på IP. Når hun ble sliten og hadde smerter, tok hun en pause eller gikk hjem. Så logget hun seg gjerne på PC-en igjen om kvelden og fortsatte der hun slapp. Til og med på ferie tok hun med seg PC-en og la inn noen små studiestunder. Allerede etter de første innsendingene skjønte både veileder og Chalathip selv at dette gikk over all forventning. Karakterene var forbausende gode, ja, så gode at jeg ikke trodde på dem, forteller Chalathip. - Jeg var redd for at noen lurte meg og gav meg karakterer som jeg ikke hadde gjort meg fortjent til. Men etter første eksamen kunne jeg glede seg over at de gode karakterene faktisk var fortjent. Eksamenskarakterene lyver ikke. Våren 2008 hadde hun fullført alle eksamener i salg og service. Nå var hun klar for mer utdanning. Så dukket det opp en ledig jobb, personalkonsulent ved Innherred Produkter. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Trenger fleksibiliteten Fast jobb ved bedriften som har gitt henne oppturene og troen på at hun vil klare å komme ut i jobb og unngå uføretrygd, var fristende. Hun søkte og fikk jobben, først som halv stilling, så utvidet til seksti prosent, og nå er det en nitti prosent-stilling. Hun er ennå ikke helt restituert av trafikkskadene. Det krever litt ekstra å takle smertene. Men dette får ikke stoppe Chalathip. Hun har gjennomført et studium i personalledelse ved NKI Nettstudier etter at hun kom i jobb, og hun vil gjerne fortsette. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Jeg har kunnet ta hensyn til helseproblemene mine og studert når jeg har vært i stand til det. Det er synd at jeg ikke visste om denne muligheten tidligere. Mens Chalathip har strevd seg gjennom en lang attføring, er «veikja» hennes blitt inspirert av sin mor og har tatt salg og service på videregående skole. Nå studerer hun mediefag

16 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Hjelper andre Chalathip er i dag en travel personalkonsulent med pulten full av jobb. Hadde hun resignert og gått for anbefalingen om uføretrygd den gangen da hun var skadet og syk, hadde hun sikret seg en slump penger fra staten hver eneste måned, kanskje for resten av livet. I dag tjener hun pengene selv, pluss at det er hun som sender staten en slump penger hver eneste måned gjennom skattetrekket. Chalathip har også fått overskudd til å hjelpe andre, blant annet ved å ha et fosterbarn. Hun vet bedre enn noen hvor viktig det er å få støtte på at en kan og klarer, slik hun selv fikk det av veilederne på Innherred Produkter og av saksbehandleren hos NAV

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet

Studieforbund og videregående opplæring. Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Studieforbund og videregående opplæring Kartlegging i AOF og Folkeuniversitetet Sigrun Røstad, Randi Storli ISBN 978-82-7724-167-8

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd?

Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Sluttrapport fra prosjektet Fra utdanning til yrke Fra skole og studier til jobb eller uføretrygd? Hva personer med nedsatt syn erfarer i utdanning og i overgangen utdanning-yrke Resultater fra et tre-årig

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer