VEILEDER LÆRINGSROMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER LÆRINGSROMMET"

Transkript

1 VEILEDER LÆRINGSROMMET

2 INNHOLD Innledning 3 A. Veileder for opplæringsinstitusjonene/skolene 4 B. Veileder - for attføringsbedriftene 5 Informasjon om NAVs regelverk 7 Henvisninger og kilder 8 Vedlegg Intervju med veileder i Læringsrommet 9 Intervju med bruker av Læringsrommet 10 (Fra boka 15 utdanningshistorier) 2

3 VEILEDER LÆRINGSROMMET INNLEDNING Bakgrunnen for dette heftet er et ønske om å styrke samarbeidet mellom nettskolene og tilbydere av Læringsrom. Flere attføringsbedrifter har hatt god erfaring med bruk av Læringsrom for deltakere med forskjellige behov for tilpasning i sin studiehverdag. Hva er en attføringsbedrift? Attføringsbedrifter og Vekstbedrifter er godkjente tiltaksbedrifter som leverer attføringstjenester på bestilling fra NAV. Attføringsbedriftene er organisert i NHO Service Attføringsbedriftene. Målgruppen for attføringsbedrifter og vekstbedrifter er personer med nedsatt arbeidsevne, det vil i praksis si personer med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer i forhold til store deler av arbeidslivet. Hva er Læringsnettverket? Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk som ble etablert av Attføringsbedriftene i NHO Service Attføringsbedriftene i nettverket har valgt å satse på tilpasset opplæring. Slik opplæring ble gitt tidligere også, men det var ikke organisert fra sentralt hold før etableringen av Læringsnettverket. Adresse: Pr 2012 har nettverket 43 medlemsbedrifter. Hva er Læringsrommet? «Læringsrommet» er en eksisterende læringsmodell som benyttes primært i attføringsbedrifter for å gi tilbud til personer som trenger mer utdanning for å komme i arbeid, eller for deltakere med omstillingsbehov for å beholde eksisterende arbeidsforhold. Modellen har et sterkt element av individuell tilpasning og lokal tilrettelegging. Det gis oppfølging og veiledning av deltakere som gjennomfører individuell kompetanseutvikling for å komme tilbake til arbeidslivet, eller for å beholde eksisterende arbeid i egnet jobb. Det er en sosial arena i lokalmiljøet, og deltakeren møter andre i tilsvarende studiesituasjon med samme mål. Læringsrommet er videre et fysisk rom som er tilrettelagt med infrastruktur for nettbasert læring og bemannet med en veileder. Veilederen er kvalifisert for å gi studieteknisk, faglig, spesalpedagogisk, sosialpedagogisk og teknologisk støtte. Ved noen bedrifter benyttes faglærere i ulike fag som veiledere i tillegg til personer med spesialpedagogisk kompetanse. Det er underforstått at attføringsbedriftens totale kompetanse kan brukes, og at dette arbeidet ofte utføres av flere veiledere med utfyllende kompetansebakgrunn. Støtten kan variere fra rent logistisk til faglig støtte. Historikk Læringsrommet som modell ble utviklet for noen år siden i et samarbeid mellom NKI og flere attføringsbedrifter. Noen av de første forsøkene fant sted ved Innherred Produkter AS i Levanger. Noen attføringsbedrifter hadde tidligere hatt individuelle nettstudietilbud til sine brukere. Etter at samarbeidet med NKI ble etablert, ble dette tilbudet formalisert gjennom sertifiseringsordning for Læringsnettverkets medlemsbedrifter. Hvorfor Læringsrommet? Det er mange grunner til at individuelle nettstudier ofte viser seg å være den beste løsningen for de som jobber i Læringsrommet. Den store fordelen med nettstudier er at deltakeren kan begynne på et hvilket som helst studium straks behovet er avdekket. I noen tilfeller kan det være at deltakeren har dårlig erfaring med tidligere skolegang eller skolebasert voksenopplæring, og at ordinær skole derfor ikke oppleves som et aktuelt alternativ. Situasjonen kan også være at deltakeren har fysiske, psykiske, pedagogiske eller sosiale utfordringer som gjør at vedkommende er helt avhengig av et tilrettelagt opplegg hvor en kan studere i eget tempo, avhengig av helse, dagsform, arbeidssituasjon/praksissituasjon etc. 3

4 1. VEILEDER FOR UTDANNINGSTILBYDERNE - NETTSKOLER OG PRIVATSKOLER Hva er en offentlig godkjent nettskole En offentlig godkjent nettskole er godkjent av myndighetene etter 13 i Voksenopplæringsloven. En godkjent nettskole skal drive på grunnlag av følgende overordnede mål: a) Å utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode. b) Å gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv. c) Å utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov. Det er verdt å merke seg at pkt c) sier at skolene utvikler opplæringstilbud som er tilrettelagt for den enkelte. Hvordan komme i gang? Dersom en tilbyder av nettutdanning, fortrinnsvis en offentlig godkjent skole, ønsker å være tilbyder for en attføringsbedrift, kan en begynne med å undersøke om skolen har avtale med Læringsnettverket i NHO Service sentralt. Kontakt Solveig Jenssveen, Er det noen spesielle krav til skolen for å levere studium? Ingen spesielle krav, men det er klart at Læringsnettverkets pedagoger er opptatt av hva den enkelte leverandør har i forhold til elevers/studenters spesielle behov (f eks behov for synstilpasning, visuell innlæring, valg hvor en kan få opplest nettsidene, mulighet til å levere lydfil i muntlige fag osv.). Attføringsbedriften jobber på lag med skolen og overprøver ikke den veiledning som gis i nettstudiet, men supplerer den med individuell oppfølging. Nettlærer har det faglige ansvaret, og den lokale læreren/veilederen tar seg av elevens/studentens individuelle behov for tilrettelegging. I Læringsrommet kan eleven/studenten få for eksempel utvidet rettskrivningsstøtte (programvare som LingDys og Textpilot). Dette lærer en seg å bruke i Læringsrommet. Krever det noen form for særbehandling fra skolens side? Det er ikke alltid at skolen blir informert om at eleven/studenten jobber i et læringsrom. Generelt gjelder det selvsagt at nettlærer er oppmuntrende i sin tilbakemelding. I de tilfeller (skoler) hvor nettlærer er kjent med hvem som er elever/studenter i læringsrom, vil kanskje nettlærer gi ekstra god oppfølging, men dette er vanligvis ikke noe som ligger inne i bestillingen. Det kan også være en fordel at læringsrom-brukerne får lik oppfølging som andre elever/studenter (likebehandling). Nettskolene kan om ønskelig få tilgang til telefonnummer og e-postadresse til veileder i Læringsrommet. Melding om bestått eksamen For studenten er det først og fremst viktig å bestå eksamen, og kanskje mindre viktig at alle oppgaver besvares og sendes inn. Dermed kan eleven/studenten stå med «ikke fullført» i nettstudietilbyders statistikk, selv om eksamen er bestått. For å få fram fullføringsgraden, kan Læringsnettverket sørge for at alle attføringsbedriftene melder inn gjennomført eksamen for sine elever/studenter. 4

5 VEILEDER LÆRINGSROMMET 2. VEILEDER FOR ATTFØRINGSBEDRIFTEN Formålet med Læringsrommet er å øke mulighetene for varig arbeid. Utdanning er en portåpner for den som søker arbeid. I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Vi vet at de med lite eller ingen utdanning har vesentlig høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet, enn de med mer utdanning For de som får utdanningstiltak gjennom attføring, viser evalueringer at det er viktig med oppfølging underveis. Ofte vil barrierene mot arbeidsmarkedet ikke kun være knyttet til formelle kvalifikasjoner, men også forhold rundt arbeidssøkerne. Utdanning vil være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få jobb; effekten utløses ofte når den kombineres med oppfølging og knyttes til andre tiltak som sikrer oppfølging i jobbsøkerprosessen og etter at arbeidsforholdet er etablert Utdrag fra Nasjonalstrategiplan for arbeid og psykisk helse De godkjente tiltaksbedriftene har etablert Læringsnettverket, et faglig nettverk for de bedriftene som ønsker å tilby tilpasset læring for arbeidslivet. I læringsnettverket er det egen ordning for sertifisering av bedriftens Læringsrom. Læringsnettverkets sertifiseringsordning er et internt kvalitetssikringssystem. For å kunne bli sertifisert tilbyder av tjenestene, må bedriften dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende instans. Hvordan komme i gang med Læringsrom Selve rommet Læringsrommet er et fysisk avgrenset rom. Når det gjelder teknisk utstyr og hvor store lokaler man trenger for å skape et godt læringsrom, er det litt avhengig av hvor mange nettstudenter det er ønske om å betjene i dette rommet. Det må være et skrivebord med PC for hver deltaker, og rommet bør være stort nok til at det kan bli et godt sted å jobbe. Den eller de som skal betjene læringsrommet må ha kunnskap om krav og fagplaner for videregående opplæring, samt kunnskap om lokale eksamensordninger. Krav for å bli sertifisert som Læringsrom - Bedriften må ha avsatt et fysisk rom til dette formålet - Rommet må være utstyrt med nødvendig digitalt utstyr og nødvendig programvare - Læringsrommet skal ha minst en dedikert veileder Opplæringsplanen skal si noe om hvilket studium/ kurs deltageren skal ta, avtalt tilstedeværelse i Læringsrommet, progresjonsplan, tilpasninger, tidsressurs for oppfølging og eventuell bruk av hjelpemidler. - Alle som er deltakere i Læringsrommet skal ha en individuell opplæringsplan - Alle Læringsrom skal ha tilknyttet en spesialpedagog Det er i Læringsrommet et bredt spekter av muligheter for tilpasset læring. Gjennom nettstudiet får man god oversikt over fagets omfang, og god hjelp til fordypning i de enkelte fagområdene. Studenten kan velge progresjonshastighet etter eget behov. Støtten i læringsrommet varierer fra ren logistikk i form av fremmøteregistrering og progresjonsoppfølging til solid faglig/spesialpedagogisk tilrettelegging. 5

6 I læringsrommet kan en få følgende tilbud - Leie av fysisk plass med PC og internettilgang - Tilgang til hjelpemiddelgodkjent programvare for utvidet rettskrivingsstøtte og opplesing av tekst - Hjelp til å skaffe digitale hjelpemidler som alternativ til tekst - Fremmøteregistrering, og etterlysning pr telefon hvis man uteblir - Progresjonsoppfølging - Hjelp til oppgaveteknikk og strukturering av tekst - Hjelp til å finne læringsstil og eksperimentere med studieteknikk - Individuelt tilpasset faglig oppfølging - Individuelt tilpasset studieplass med hensyn til ergonomiske/fysiske utfordringer Læringsrommets veiledere gir individuelt tilpasset støtte i studiesituasjonen. Alt etter behov tilbys individuelle samtaler rundt læringsstil, studieteknikk, pensumliste, prioriteringer, progresjon og strategier for å komme i gang. Etter avtale tilbys fagforelesning eller individuelt tilrettelagt undervisning knyttet til enkelttema i læreplanen. Deltaker med konsentrasjonsvansker kan eksempelvis ha stor nytte av å få en forhåndspresentasjon som er tilpasset deres individuelle læringsstil. Prosessen fra innsøking gjennom NAV til eksamen/avsluttet opplæring: NAV i samråd med bruker vurderer behov for tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid. Dersom utdanning er aktuelt, kan også behov for oppfølging, type utdanning mv vurderes. Saken behandles i NAV. NAV kan bestille aktuelt nettstudium hos tiltaksarrangør (Læringsrommet) som kan gjennomføres i tiltaksbedriftens læringsrom. Læringsrommet lager en individuell opplæringsplan. Deltaker gjennomfører studiene, og får oppfølging i den grad som er avtalt. Tiltaksarrangør melder bruker opp til eksamen, og sørger for at det søkes om eventuelle tilrettelegginger av eksamen. Tiltaksarrangør har ansvar for at leverandør av nettstudier får tilbakemelding etter at eksamen er gjennomført. Eksamenstilrettelegging Gjennom læringsrommet kan deltaker få hjelp til å søke om tilrettelegging av eksamen. Det er mulig å søke om utvidet tid, sekretær, muntlig gjennomføring, eget rom, bruk av PC og rettskrivingsprogram. Behovet må dokumenteres med uttalelse fra sakkyndig person. På eksamensdagen kan det være aktuelt å følge til eksamenslokalet, eventuelt være med inn til muntlig prøve. Dette kan for enkelte deltakere være en avgjørende forutsetning for at eksamensdagen lar seg gjennomføre. Råd og tips for veiledere i Læringsrommet: Se den enkelte deltaker! Finn en sunn balanse mellom mestring og utfordring. Ta alltid utgangspunkt i mestring! Oppdater deg på læringsstiler, slik at du kan hjelpe den enkelte til å utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Sørg for at den enkelte får tilgang på hjelpemiddelgodkjent programvare for sitt behov. La deltaker være aktiv aktør i arbeidet med progresjonsplaner for de enkelte fagene. Sørg for å få gjestetilgang til de fagene som deltakerne holder på med. Hjelp den enkelte til å innarbeide aktuell oppgaveteknikk for skriftlig eksamen. (Innledning, hoveddel og avslutning er ingen selvfølgelig kunst for den som har hatt lang pause fra skolen. Definisjoner og avgrensning av oppgaven er også aktuelle utfordringer.) Det er viktig å motivere og veilede, men ikke løse oppgavene for deltakeren, slik at deltakeren eier karakteren når den kommer i retur. 6

7 VEILEDER LÆRINGSROMMET 3. Informasjon om NAVs regelverk om arbeidsrettede tiltak I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Hovedformålet med bruk av arbeidsrettede tiltak er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet. Før en bruker tildeles et tiltak, skal deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Valg, utforming og varighet i tiltak foretas av NAV i samråd med deltakeren. Varighet og omfang på arbeidsrettede tiltak skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor de begrensninger som gjelder for det enkelte tiltaket. Aktuelle lovdata Forskrift om arbeidsrettede tiltak (FOR ) Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak (09. januar 2012) Tiltakstyper/finansiering av nettstudier og tilbud hos tiltaksarrangør Hvis NAV i samråd med bruker finner at nettstudium/bruk av tilbud hos tiltaksarrangør med læringsrom er et hensiktsmessig og nødvendig tiltak, vil det være NAV som bestiller gjennomføring. Vi viser til forskrift om arbeidsrettede tiltak med utfyllende regler. Kapittel 4 handler om arbeidspraksis, kapittel 5 om oppfølging, kapittel 6 om «Arbeid med bistand» og kapittel 7 om opplæring. 7

8 3. HENVISNINGER OG KILDER I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): Forskrift til arbeidsmiljøloven: Utfyllende regler: Læringsnettverket: Medlemmene i Læringsnettverket: NKI Nettstudier: NKS Nettstudier: Industriskolen: ecademy: CampusOnline: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning: Slåtto, Torhild: 15 utdanningshistorier, kapittel 10: Karriere takket være Læringsrommet (boka er tilgjengelig hos Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning). 8

9 VEILEDER LÆRINGSROMMET Veileder i Læringsrommet: Vi fokuserer på mestring ikke på hjelpeløshet VEDLEGG 1 Elin Skjetnemark er attføringskonsulent og veileder i Læringsnettverket ved attføringsbedriften Innherred Produkter (IP) i Levanger. Hun har hjulpet mange til å komme i mål med en utdanning siden hun begynte hos IP i Men ikke alt er skinnende solskinnshistorier, det er tunge stunder også. Elin har klokketro på at en kommer langt med motivasjon og vilje. Selv er hun en oppkomme av optimisme og solid faglig tyngde. Hun har hovedfag i helsefag, har studert psykologi og pedagogikk, og har også utdanning som karriereveileder. Akkurat nå studerer hun voksenpedagogikk som nettstudent ved NKI, ved siden av jobben. Elin Skjetnemark som den allesteds nærværende veileder og hjelper i Læringsrommet ved Innherred Produkter. (foto: Ronny Danielsen) - Vi ser den enkelte og legger vekten på det de faktisk får til og klarer. Mange har møtt nederlag, igjen og igjen, og de har hørt at de ikke klarer noen ting. Det blir en slags lært hjelpeløshet. Dette må vi bort fra. Fokus rettes på den enkeltes muligheter og mestring. Viljen er det viktigste. De må ville, ellers blir det vanskelig. IP er en stor bedrift med 280 personer tilknyttet virksomheten. Noen er lærlinger, såkalte praksiskandidater og andre er tilknyttet produksjonen som arbeidstrening. Det lages mye forskjellig, både deler og ferdige produkter. Rullatorer er ett av produktene. I den ene delen av bygget ligger Læringsnettverket et åpent landskap med godt utstyrte arbeidspulter. Her sitter det studenter i alle aldre og med mange ulike fag. Den dagen vi er innom sitter det en med eksamen i et fag i interiørarkitekt-studiet. En annen holder på med helsefag, en tredje med studiekompetansefag og en fjerde med sosiologi. Nettstudieopplegget får de fra ulike steder, mest fra NKI Nettstudier, men også fra Sonans, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Industriskolen. I rommet innenfor selve studielandskapet er det en hyggelig sofakrok. Her er det samling over kaffekoppen hver dag til bestemt tid. Da går praten om løst og fast, både om faget de holder på med, om nyheter lokalt eller sentralt, og om de mange hverdagslige små og store saker som en er opptatt av. Deltakerne i læringsnettverket støtter og inspirerer hverandre. Noen kan fortelle om gode karakterer, andre om rask progresjon. Åpningstida for læringsnettverket er fra ni til to, og da er Elin til stede. Hun er samtalepartner, støttespiller i tynt og tykt, og kanskje også økonomirådgiver eller problemløser i forhold til NAV eller andre myndigheter. - Samarbeidet med NAV lokalt er eksepsjonelt godt. De forstår at vi gir hensiktsmessige tilbud. Det er en grunn til at deltakerne våre ikke har klart vanlig skole, og samfunnet har mye å vinne på at de nå får tilpassede tilbud og individuell oppfølging. Utdanning blir stadig viktigere, de fleste jobber krever en utdanning i dag. Elin understreker at tilretteleggingen også omfatter det sosiale. I tillegg til fellesskapet i læringsnettverket og dagens faste kaffepause, legger hun til rette for aktiviteter utenom arbeidstid, som for eksempel volleyballspill. Deltakerne gir uttrykk for trivsel og motivasjon til å ta fatt i egen utdanning. Læringsrommet er et godt sted å være. 9

10 VEDLEGG 2 10 Karriere takket være læringsrommet Fra boken 15 utdanningshistorier

11 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier Chalathip By Født 1974 Utdanning: Verdalsøra barneskole Verdal videregående skole NTNU NKI Nettstudier og Læringsrommet Jobb: Personalkonsulent, Verdal Barn: 1 barn (1991) Chalathip omtaler seg selv som ei urokråke da hun var barn. Men hun kunne også finne roen i lek med hunden

12 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Chalathip By sammen med veileder i Læringsrommet ved Innherred Produkter, Elin Skjetnemark. Datamaskin og nettstudier ble redningen Ei vilter urokråke, sier Chalathip By når hun beskriver seg selv som lita jente. Ikke noe skolelys heller, og dessuten fikk hun li for at hun hadde så «rart» navn og thailandsk mor. Mørkere hår og brunere øyne enn alle de andre i klassen, var ikke bare lett i Verdal på 1980-tallet. Men navnet har hun beholdt, det har sin spesielle betydning, blant annet har det å gjøre med at hun er født i tigerens år. Litt av en tiger har hun måttet være, i årelang kamp for å skaffe seg utdanning og for å bevise at hun kunne og skulle klare å gjennomføre utdanning og få seg jobb. Uføretrygd ingen løsning Tre ganger avslo Chalathip tilbudet om uføretrygd. NAV satt med journaler og legeuttalelser etter at hun ble utsatt for en stygg trafikkulykke, og prognosen hennes var ikke oppløftende. Faren for å falle ut av arbeidslivet var stor, og uføretrygd syntes å være en riktig løsning. Nei takk, sa Chalathip, jeg skal ha utdanning først og så jobb. Det har vært en kronglete vei med mye slit, men hun har kommet mye, mye lenger enn noen våget å tro; hun har gjennomført utdanning med gode karakterer og fått fast jobb 12 79

13 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier som personalkonsulent. Hun vil gjerne enda lenger, etter hvert. Senskader og smerter etter trafikkulykken takler hun, dag for dag. Innherred Produkter Chalathips utdanningshistorie er lang, med mange nedturer, før oppturene begynte. Den kanskje aller viktigste brikken i utdanningsmosaikken hennes er attføringsbedriften Innherred Produkter i Levanger, eller IP, som den kalles på folkemunne. Hun har et før og etter i livet, og det er før og etter IP. Det var her saker og ting begynte å skje. Først fikk hun et stort aha, hun skjønte plutselig hvorfor mye hadde vært så vanskelig. En test hun tok ved IP, avslørte at hun etter all sannsynlighet har dysleksi, noe som ikke hadde blitt tatt opp tidligere. Hun hadde alltid trodd at hun ikke var så smart, fordi hun ikke klarte å skrive riktig, og fordi skolearbeid var så vanskelig. Men så viste det seg at bak masken av dysleksi skjulte det seg en intelligens og en vilje av det mer sjeldne slaget. Datamaskin og nettstudier Datamaskinen ble et annet viktig vendepunkt for Chalathip. Å ta Datakortet gikk veldig greit, til tross for diagnosen hun fikk etter en stygg trafikkulykke, nemlig «svekket teoretisk innlæringsevne». Datamaskinen og nettstudier med struktur og nettpedagogisk tilrettelegging ble veien som førte til suksess for Chalathip. Fra maskin og mek til småbarnsstell Chalathip forteller om seg selv: Ei vilter «guttejente» med lange, mørke krøller, som likte bedre å klatre i trær enn å sitte stille på skolepulten. Hun gikk heller ikke av veien for en slåsskamp. Drømmen var å bli maskinist på en stor båt i utenriksfart eller kanskje å jobbe på Aker. Etter ni år på Verdalsøra barneskole valgte hun «maskin og mek» på videregående, maskinistdrømmen var levende. Men utenriksfart ble det ikke noe av. I stedet for lærlingplass ble det barnestell. Hun fikk ei datter og sluttet skolen etter to år for å forsørge datteren. Det ble forskjellige jobber og ulike erfaringer fra arbeidslivet. - Jeg lærte mye, blant annet hadde jeg en fin jobb i uteavdelingen i kommunen, hvor en av oppgavene var å reise omkring og sette opp brøytestikker. Hun var samtidig opptatt av å komme videre med utdanningen og fortsatte på videregående skole med å ta generell studiekompetanse. Hun hadde kommet inn på bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og veien framover så lys ut, da det fatale skjedde. Hun kjørte av veien og rullet rundt med bilen. Alvorlige hode- og nakkeskader Chalathip våknet på sykehuset med alvorlige skader og en skremmende diagnose. Hun måtte lære å gå på normalt vis igjen, og hun måtte lære å finne de riktige ordene

14 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Korttidsminnet var elendig, og den teoretiske innlæringsevnen skadet. En mindre hjerneskade, stod det i journalen. Det var bare en ting å gjøre: begynne å trene seg opp. - Jeg var fast bestemt på å bli frisk og komme meg ut i arbeid igjen. Mange tvilte på om det var mulig, og det ble snakket om uføretrygd. Dette var ikke noe alternativ for meg, trygd ville jeg rett og slett ikke ha. Jeg fikk fysioterapi og trente meg sakte, men sikkert opp igjen. Og så begynte den lange kampen for å vise at jeg klarer det Som den optimisten hun var, satset Chalathip nå på studier i Trondheim. Hun kom inn på psykologi og begynte å pendle til Trondheim for å følge forelesninger ved NTNU. Først gjennomførte hun de forberedende eksamenene i exphil og exfac (examen philosophicum og examen facultatum), men så begynte det å butte. Å sitte med smerter og forsøke å konsentrere seg om forelesninger i en stor forelesningssal ble for mye for henne. Etter ett år måtte hun gi opp. Det ble på nytt snakket om uføretrygd, og på nytt sa hun nei takk. Etter mye om og men kom hun til Innherred Produkter i Levanger. Hun gikk gjennom et avklaringskurs og fikk forskjellig slags jobbtrening. Plagene etter trafikkulykken var forstyrrende, og hun fungerte ikke særlig godt i de jobbene hun prøvde. Lærte gjennom fingertuppene Så fikk hun tilbud om å ta Datakortet ved 3kanten IT, et lokalt kurssenter i Levanger. Chalathip satset, dette ville hun klare. Datamaskinen viste seg å være et verktøy som passer henne spesielt godt. Hun følte på en merkelig måte at hun lærte gjennom fingertuppene. Dessuten løste tekstbehandlingsprogrammet rettskrivingsproblemene hennes. Hun kunne skrive feilfritt en helt ny opplevelse! Alle sju modulene i Datakortet ble gjennomført med glans. Etter denne oppturen ble hun anbefalt å ta utdanning på Innherred Produkter. Mens enkelte i støtteapparatet tvilte på om det ville føre noen vei, var Chalathip selv innstilt på mer skolegang. Oppturen med Datakortet beviste at hun kunne. At den såkalte «rådgivertesten» avslørte dysleksi, ble ironisk nok også en opptur. Det forklarte skolevanskelighetene hennes gjennom hele oppveksten. Kanskje var hun smartere enn hun noen gang har trodd? Erfaringen med Datakortet pekte i samme retning. Felles studierom Chalathip fikk til sist innvilget støtte til å ta utdanning i Læringsnettverket på Innherred Produkter. Tilfeldighetene gjorde at hun valgte salg og service, med nettstudium fra NKI Nettstudier. Læringsnettverket ved Innherred Produkter er organisert som et felles studierom, hvor deltakerne sitter på hver sin plass, med hvert sitt opplæringsprogram 14 81

15 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier eller studium på nettet. Nettstudiet er lagt opp på individuell basis, slik at deltakeren kan følge sitt eget tempo. Når det gjelder fag i videregående skole, går de opp til eksamen som privatister på nærmeste skole. Læringsnettverket på IP har dessuten en allesteds nærværende veileder, som hjelper til med alt fra tastetrøbbel på datamaskinen til tanker omkring neste eksamen. Veilederen legger også til rette for et godt sosialt miljø, med en daglig kaffestund i pausekroken og med enkelte aktiviteter utenfor læringsrommet. Trodde ikke på de gode karakterene Chalathip fant seg raskt til rette med nettstudiene i læringsrommet på IP. Når hun ble sliten og hadde smerter, tok hun en pause eller gikk hjem. Så logget hun seg gjerne på PC-en igjen om kvelden og fortsatte der hun slapp. Til og med på ferie tok hun med seg PC-en og la inn noen små studiestunder. Allerede etter de første innsendingene skjønte både veileder og Chalathip selv at dette gikk over all forventning. Karakterene var forbausende gode, ja, så gode at jeg ikke trodde på dem, forteller Chalathip. - Jeg var redd for at noen lurte meg og gav meg karakterer som jeg ikke hadde gjort meg fortjent til. Men etter første eksamen kunne jeg glede seg over at de gode karakterene faktisk var fortjent. Eksamenskarakterene lyver ikke. Våren 2008 hadde hun fullført alle eksamener i salg og service. Nå var hun klar for mer utdanning. Så dukket det opp en ledig jobb, personalkonsulent ved Innherred Produkter. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Trenger fleksibiliteten Fast jobb ved bedriften som har gitt henne oppturene og troen på at hun vil klare å komme ut i jobb og unngå uføretrygd, var fristende. Hun søkte og fikk jobben, først som halv stilling, så utvidet til seksti prosent, og nå er det en nitti prosent-stilling. Hun er ennå ikke helt restituert av trafikkskadene. Det krever litt ekstra å takle smertene. Men dette får ikke stoppe Chalathip. Hun har gjennomført et studium i personalledelse ved NKI Nettstudier etter at hun kom i jobb, og hun vil gjerne fortsette. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Jeg har kunnet ta hensyn til helseproblemene mine og studert når jeg har vært i stand til det. Det er synd at jeg ikke visste om denne muligheten tidligere. Mens Chalathip har strevd seg gjennom en lang attføring, er «veikja» hennes blitt inspirert av sin mor og har tatt salg og service på videregående skole. Nå studerer hun mediefag

16 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Hjelper andre Chalathip er i dag en travel personalkonsulent med pulten full av jobb. Hadde hun resignert og gått for anbefalingen om uføretrygd den gangen da hun var skadet og syk, hadde hun sikret seg en slump penger fra staten hver eneste måned, kanskje for resten av livet. I dag tjener hun pengene selv, pluss at det er hun som sender staten en slump penger hver eneste måned gjennom skattetrekket. Chalathip har også fått overskudd til å hjelpe andre, blant annet ved å ha et fosterbarn. Hun vet bedre enn noen hvor viktig det er å få støtte på at en kan og klarer, slik hun selv fikk det av veilederne på Innherred Produkter og av saksbehandleren hos NAV

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i samfunnets behov - IKT, sosiale medier og læring Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov/industriens

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Studentenes egne mestringsstrategier!

Studentenes egne mestringsstrategier! Studentenes egne mestringsstrategier! Et lite tipshefte for deg som er student og som har utfordringer med: Organisering/Strukturering Startvansker Konsentrasjonsvansker Riktig fokus Motivasjon Døgnrytme

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Siw Risøy Spesialpedagogisk veileder Drømtorp vgs. sija PT & Rådgivning as Om meg Dere Hvor er vi nå? Nasjonal veileder U.dir. Egen ME veileder i

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN Vårt prosjekt Deltakere med rett til videregående opplæring Nivå

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Bestemmelsen regulerer lokalt gitt eksamen for videregående opplæring. Det er flere former for lokalt

Detaljer

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett?

Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Hvordan veilede for at eleven skal velge rett? Rønnaug Tveit, daglig leder Hvor er vi og hva gjør vi? Individuell karriereveiledning Drop in: CV/søknad/kjappe spørsmål Jobbsøkerkurs Intervjutreningskurs

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Evaluering av Rasker Tilbake «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Hva viser forskning om arbeidshelse Det er en sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen - NAV (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Teori om kommunikasjon, relasjoner og veiledning knyttes opp mot deltakernes egen

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Lars Egil Haugen, IPM Mike Moulton, SEVU Universitet for miljø- og biovitenskap Eksempel:

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Dokumentasjons- og arbeidshefte Jobbspesialister

Dokumentasjons- og arbeidshefte Jobbspesialister Dokumentasjons- og arbeidshefte Jobbspesialister Jobbsøker: Jobbspesialist: Helsekontakt: Kontaktperson i NAV: (Revidert mars 2017) HENVISNINGSSKJEMA Kom i jobb (Side 1, 2 og 3 fylles ut og signeres av

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser

Faglig påfyllstime. La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser Faglig påfyllstime La oss tanke opp hodene. Ny kunnskap skal på plass i passe doser 1 2 Misforstår lett (la oss se på et eksempel) 3 Vi skal spise bestemor. 4 Vi skal spise, bestemor. 5 Ulike veier inn

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer