VEILEDER LÆRINGSROMMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER LÆRINGSROMMET"

Transkript

1 VEILEDER LÆRINGSROMMET

2 INNHOLD Innledning 3 A. Veileder for opplæringsinstitusjonene/skolene 4 B. Veileder - for attføringsbedriftene 5 Informasjon om NAVs regelverk 7 Henvisninger og kilder 8 Vedlegg Intervju med veileder i Læringsrommet 9 Intervju med bruker av Læringsrommet 10 (Fra boka 15 utdanningshistorier) 2

3 VEILEDER LÆRINGSROMMET INNLEDNING Bakgrunnen for dette heftet er et ønske om å styrke samarbeidet mellom nettskolene og tilbydere av Læringsrom. Flere attføringsbedrifter har hatt god erfaring med bruk av Læringsrom for deltakere med forskjellige behov for tilpasning i sin studiehverdag. Hva er en attføringsbedrift? Attføringsbedrifter og Vekstbedrifter er godkjente tiltaksbedrifter som leverer attføringstjenester på bestilling fra NAV. Attføringsbedriftene er organisert i NHO Service Attføringsbedriftene. Målgruppen for attføringsbedrifter og vekstbedrifter er personer med nedsatt arbeidsevne, det vil i praksis si personer med fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer i forhold til store deler av arbeidslivet. Hva er Læringsnettverket? Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk som ble etablert av Attføringsbedriftene i NHO Service Attføringsbedriftene i nettverket har valgt å satse på tilpasset opplæring. Slik opplæring ble gitt tidligere også, men det var ikke organisert fra sentralt hold før etableringen av Læringsnettverket. Adresse: Pr 2012 har nettverket 43 medlemsbedrifter. Hva er Læringsrommet? «Læringsrommet» er en eksisterende læringsmodell som benyttes primært i attføringsbedrifter for å gi tilbud til personer som trenger mer utdanning for å komme i arbeid, eller for deltakere med omstillingsbehov for å beholde eksisterende arbeidsforhold. Modellen har et sterkt element av individuell tilpasning og lokal tilrettelegging. Det gis oppfølging og veiledning av deltakere som gjennomfører individuell kompetanseutvikling for å komme tilbake til arbeidslivet, eller for å beholde eksisterende arbeid i egnet jobb. Det er en sosial arena i lokalmiljøet, og deltakeren møter andre i tilsvarende studiesituasjon med samme mål. Læringsrommet er videre et fysisk rom som er tilrettelagt med infrastruktur for nettbasert læring og bemannet med en veileder. Veilederen er kvalifisert for å gi studieteknisk, faglig, spesalpedagogisk, sosialpedagogisk og teknologisk støtte. Ved noen bedrifter benyttes faglærere i ulike fag som veiledere i tillegg til personer med spesialpedagogisk kompetanse. Det er underforstått at attføringsbedriftens totale kompetanse kan brukes, og at dette arbeidet ofte utføres av flere veiledere med utfyllende kompetansebakgrunn. Støtten kan variere fra rent logistisk til faglig støtte. Historikk Læringsrommet som modell ble utviklet for noen år siden i et samarbeid mellom NKI og flere attføringsbedrifter. Noen av de første forsøkene fant sted ved Innherred Produkter AS i Levanger. Noen attføringsbedrifter hadde tidligere hatt individuelle nettstudietilbud til sine brukere. Etter at samarbeidet med NKI ble etablert, ble dette tilbudet formalisert gjennom sertifiseringsordning for Læringsnettverkets medlemsbedrifter. Hvorfor Læringsrommet? Det er mange grunner til at individuelle nettstudier ofte viser seg å være den beste løsningen for de som jobber i Læringsrommet. Den store fordelen med nettstudier er at deltakeren kan begynne på et hvilket som helst studium straks behovet er avdekket. I noen tilfeller kan det være at deltakeren har dårlig erfaring med tidligere skolegang eller skolebasert voksenopplæring, og at ordinær skole derfor ikke oppleves som et aktuelt alternativ. Situasjonen kan også være at deltakeren har fysiske, psykiske, pedagogiske eller sosiale utfordringer som gjør at vedkommende er helt avhengig av et tilrettelagt opplegg hvor en kan studere i eget tempo, avhengig av helse, dagsform, arbeidssituasjon/praksissituasjon etc. 3

4 1. VEILEDER FOR UTDANNINGSTILBYDERNE - NETTSKOLER OG PRIVATSKOLER Hva er en offentlig godkjent nettskole En offentlig godkjent nettskole er godkjent av myndighetene etter 13 i Voksenopplæringsloven. En godkjent nettskole skal drive på grunnlag av følgende overordnede mål: a) Å utvikle fjernundervisning som opplæringsmetode. b) Å gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring for å møte den enkeltes behov i samfunns- og arbeidsliv. c) Å utvikle opplæringstilbud tilrettelagt for den enkelte ut fra forutsetninger og behov. Det er verdt å merke seg at pkt c) sier at skolene utvikler opplæringstilbud som er tilrettelagt for den enkelte. Hvordan komme i gang? Dersom en tilbyder av nettutdanning, fortrinnsvis en offentlig godkjent skole, ønsker å være tilbyder for en attføringsbedrift, kan en begynne med å undersøke om skolen har avtale med Læringsnettverket i NHO Service sentralt. Kontakt Solveig Jenssveen, Er det noen spesielle krav til skolen for å levere studium? Ingen spesielle krav, men det er klart at Læringsnettverkets pedagoger er opptatt av hva den enkelte leverandør har i forhold til elevers/studenters spesielle behov (f eks behov for synstilpasning, visuell innlæring, valg hvor en kan få opplest nettsidene, mulighet til å levere lydfil i muntlige fag osv.). Attføringsbedriften jobber på lag med skolen og overprøver ikke den veiledning som gis i nettstudiet, men supplerer den med individuell oppfølging. Nettlærer har det faglige ansvaret, og den lokale læreren/veilederen tar seg av elevens/studentens individuelle behov for tilrettelegging. I Læringsrommet kan eleven/studenten få for eksempel utvidet rettskrivningsstøtte (programvare som LingDys og Textpilot). Dette lærer en seg å bruke i Læringsrommet. Krever det noen form for særbehandling fra skolens side? Det er ikke alltid at skolen blir informert om at eleven/studenten jobber i et læringsrom. Generelt gjelder det selvsagt at nettlærer er oppmuntrende i sin tilbakemelding. I de tilfeller (skoler) hvor nettlærer er kjent med hvem som er elever/studenter i læringsrom, vil kanskje nettlærer gi ekstra god oppfølging, men dette er vanligvis ikke noe som ligger inne i bestillingen. Det kan også være en fordel at læringsrom-brukerne får lik oppfølging som andre elever/studenter (likebehandling). Nettskolene kan om ønskelig få tilgang til telefonnummer og e-postadresse til veileder i Læringsrommet. Melding om bestått eksamen For studenten er det først og fremst viktig å bestå eksamen, og kanskje mindre viktig at alle oppgaver besvares og sendes inn. Dermed kan eleven/studenten stå med «ikke fullført» i nettstudietilbyders statistikk, selv om eksamen er bestått. For å få fram fullføringsgraden, kan Læringsnettverket sørge for at alle attføringsbedriftene melder inn gjennomført eksamen for sine elever/studenter. 4

5 VEILEDER LÆRINGSROMMET 2. VEILEDER FOR ATTFØRINGSBEDRIFTEN Formålet med Læringsrommet er å øke mulighetene for varig arbeid. Utdanning er en portåpner for den som søker arbeid. I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Vi vet at de med lite eller ingen utdanning har vesentlig høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet, enn de med mer utdanning For de som får utdanningstiltak gjennom attføring, viser evalueringer at det er viktig med oppfølging underveis. Ofte vil barrierene mot arbeidsmarkedet ikke kun være knyttet til formelle kvalifikasjoner, men også forhold rundt arbeidssøkerne. Utdanning vil være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å få jobb; effekten utløses ofte når den kombineres med oppfølging og knyttes til andre tiltak som sikrer oppfølging i jobbsøkerprosessen og etter at arbeidsforholdet er etablert Utdrag fra Nasjonalstrategiplan for arbeid og psykisk helse De godkjente tiltaksbedriftene har etablert Læringsnettverket, et faglig nettverk for de bedriftene som ønsker å tilby tilpasset læring for arbeidslivet. I læringsnettverket er det egen ordning for sertifisering av bedriftens Læringsrom. Læringsnettverkets sertifiseringsordning er et internt kvalitetssikringssystem. For å kunne bli sertifisert tilbyder av tjenestene, må bedriften dokumentere både formalkompetanse og metodeinnsikt. Læringsnettverkets fagutvalg er sertifiserende instans. Hvordan komme i gang med Læringsrom Selve rommet Læringsrommet er et fysisk avgrenset rom. Når det gjelder teknisk utstyr og hvor store lokaler man trenger for å skape et godt læringsrom, er det litt avhengig av hvor mange nettstudenter det er ønske om å betjene i dette rommet. Det må være et skrivebord med PC for hver deltaker, og rommet bør være stort nok til at det kan bli et godt sted å jobbe. Den eller de som skal betjene læringsrommet må ha kunnskap om krav og fagplaner for videregående opplæring, samt kunnskap om lokale eksamensordninger. Krav for å bli sertifisert som Læringsrom - Bedriften må ha avsatt et fysisk rom til dette formålet - Rommet må være utstyrt med nødvendig digitalt utstyr og nødvendig programvare - Læringsrommet skal ha minst en dedikert veileder Opplæringsplanen skal si noe om hvilket studium/ kurs deltageren skal ta, avtalt tilstedeværelse i Læringsrommet, progresjonsplan, tilpasninger, tidsressurs for oppfølging og eventuell bruk av hjelpemidler. - Alle som er deltakere i Læringsrommet skal ha en individuell opplæringsplan - Alle Læringsrom skal ha tilknyttet en spesialpedagog Det er i Læringsrommet et bredt spekter av muligheter for tilpasset læring. Gjennom nettstudiet får man god oversikt over fagets omfang, og god hjelp til fordypning i de enkelte fagområdene. Studenten kan velge progresjonshastighet etter eget behov. Støtten i læringsrommet varierer fra ren logistikk i form av fremmøteregistrering og progresjonsoppfølging til solid faglig/spesialpedagogisk tilrettelegging. 5

6 I læringsrommet kan en få følgende tilbud - Leie av fysisk plass med PC og internettilgang - Tilgang til hjelpemiddelgodkjent programvare for utvidet rettskrivingsstøtte og opplesing av tekst - Hjelp til å skaffe digitale hjelpemidler som alternativ til tekst - Fremmøteregistrering, og etterlysning pr telefon hvis man uteblir - Progresjonsoppfølging - Hjelp til oppgaveteknikk og strukturering av tekst - Hjelp til å finne læringsstil og eksperimentere med studieteknikk - Individuelt tilpasset faglig oppfølging - Individuelt tilpasset studieplass med hensyn til ergonomiske/fysiske utfordringer Læringsrommets veiledere gir individuelt tilpasset støtte i studiesituasjonen. Alt etter behov tilbys individuelle samtaler rundt læringsstil, studieteknikk, pensumliste, prioriteringer, progresjon og strategier for å komme i gang. Etter avtale tilbys fagforelesning eller individuelt tilrettelagt undervisning knyttet til enkelttema i læreplanen. Deltaker med konsentrasjonsvansker kan eksempelvis ha stor nytte av å få en forhåndspresentasjon som er tilpasset deres individuelle læringsstil. Prosessen fra innsøking gjennom NAV til eksamen/avsluttet opplæring: NAV i samråd med bruker vurderer behov for tiltak som er nødvendig og hensiktsmessig for å komme i arbeid. Dersom utdanning er aktuelt, kan også behov for oppfølging, type utdanning mv vurderes. Saken behandles i NAV. NAV kan bestille aktuelt nettstudium hos tiltaksarrangør (Læringsrommet) som kan gjennomføres i tiltaksbedriftens læringsrom. Læringsrommet lager en individuell opplæringsplan. Deltaker gjennomfører studiene, og får oppfølging i den grad som er avtalt. Tiltaksarrangør melder bruker opp til eksamen, og sørger for at det søkes om eventuelle tilrettelegginger av eksamen. Tiltaksarrangør har ansvar for at leverandør av nettstudier får tilbakemelding etter at eksamen er gjennomført. Eksamenstilrettelegging Gjennom læringsrommet kan deltaker få hjelp til å søke om tilrettelegging av eksamen. Det er mulig å søke om utvidet tid, sekretær, muntlig gjennomføring, eget rom, bruk av PC og rettskrivingsprogram. Behovet må dokumenteres med uttalelse fra sakkyndig person. På eksamensdagen kan det være aktuelt å følge til eksamenslokalet, eventuelt være med inn til muntlig prøve. Dette kan for enkelte deltakere være en avgjørende forutsetning for at eksamensdagen lar seg gjennomføre. Råd og tips for veiledere i Læringsrommet: Se den enkelte deltaker! Finn en sunn balanse mellom mestring og utfordring. Ta alltid utgangspunkt i mestring! Oppdater deg på læringsstiler, slik at du kan hjelpe den enkelte til å utnytte sitt potensiale på best mulig måte. Sørg for at den enkelte får tilgang på hjelpemiddelgodkjent programvare for sitt behov. La deltaker være aktiv aktør i arbeidet med progresjonsplaner for de enkelte fagene. Sørg for å få gjestetilgang til de fagene som deltakerne holder på med. Hjelp den enkelte til å innarbeide aktuell oppgaveteknikk for skriftlig eksamen. (Innledning, hoveddel og avslutning er ingen selvfølgelig kunst for den som har hatt lang pause fra skolen. Definisjoner og avgrensning av oppgaven er også aktuelle utfordringer.) Det er viktig å motivere og veilede, men ikke løse oppgavene for deltakeren, slik at deltakeren eier karakteren når den kommer i retur. 6

7 VEILEDER LÆRINGSROMMET 3. Informasjon om NAVs regelverk om arbeidsrettede tiltak I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Hovedformålet med bruk av arbeidsrettede tiltak er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få eller beholde arbeid ved å fastsette hvordan ulike arbeidsrettede tiltak eller andre tjenester skal være utformet. Før en bruker tildeles et tiltak, skal deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Valg, utforming og varighet i tiltak foretas av NAV i samråd med deltakeren. Varighet og omfang på arbeidsrettede tiltak skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor de begrensninger som gjelder for det enkelte tiltaket. Aktuelle lovdata Forskrift om arbeidsrettede tiltak (FOR ) Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak (09. januar 2012) Tiltakstyper/finansiering av nettstudier og tilbud hos tiltaksarrangør Hvis NAV i samråd med bruker finner at nettstudium/bruk av tilbud hos tiltaksarrangør med læringsrom er et hensiktsmessig og nødvendig tiltak, vil det være NAV som bestiller gjennomføring. Vi viser til forskrift om arbeidsrettede tiltak med utfyllende regler. Kapittel 4 handler om arbeidspraksis, kapittel 5 om oppfølging, kapittel 6 om «Arbeid med bistand» og kapittel 7 om opplæring. 7

8 3. HENVISNINGER OG KILDER I attføringsbedriftene møter man stadig mennesker som av helsemessige grunner må lete etter en ny retning for sin fremtidige arbeidsaktivitet. Mange mangler eksamener for å komme videre og få varig arbeid, eller utvide sine muligheter på arbeidsmarkedet. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): Forskrift til arbeidsmiljøloven: Utfyllende regler: Læringsnettverket: Medlemmene i Læringsnettverket: NKI Nettstudier: NKS Nettstudier: Industriskolen: ecademy: CampusOnline: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning: Slåtto, Torhild: 15 utdanningshistorier, kapittel 10: Karriere takket være Læringsrommet (boka er tilgjengelig hos Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning). 8

9 VEILEDER LÆRINGSROMMET Veileder i Læringsrommet: Vi fokuserer på mestring ikke på hjelpeløshet VEDLEGG 1 Elin Skjetnemark er attføringskonsulent og veileder i Læringsnettverket ved attføringsbedriften Innherred Produkter (IP) i Levanger. Hun har hjulpet mange til å komme i mål med en utdanning siden hun begynte hos IP i Men ikke alt er skinnende solskinnshistorier, det er tunge stunder også. Elin har klokketro på at en kommer langt med motivasjon og vilje. Selv er hun en oppkomme av optimisme og solid faglig tyngde. Hun har hovedfag i helsefag, har studert psykologi og pedagogikk, og har også utdanning som karriereveileder. Akkurat nå studerer hun voksenpedagogikk som nettstudent ved NKI, ved siden av jobben. Elin Skjetnemark som den allesteds nærværende veileder og hjelper i Læringsrommet ved Innherred Produkter. (foto: Ronny Danielsen) - Vi ser den enkelte og legger vekten på det de faktisk får til og klarer. Mange har møtt nederlag, igjen og igjen, og de har hørt at de ikke klarer noen ting. Det blir en slags lært hjelpeløshet. Dette må vi bort fra. Fokus rettes på den enkeltes muligheter og mestring. Viljen er det viktigste. De må ville, ellers blir det vanskelig. IP er en stor bedrift med 280 personer tilknyttet virksomheten. Noen er lærlinger, såkalte praksiskandidater og andre er tilknyttet produksjonen som arbeidstrening. Det lages mye forskjellig, både deler og ferdige produkter. Rullatorer er ett av produktene. I den ene delen av bygget ligger Læringsnettverket et åpent landskap med godt utstyrte arbeidspulter. Her sitter det studenter i alle aldre og med mange ulike fag. Den dagen vi er innom sitter det en med eksamen i et fag i interiørarkitekt-studiet. En annen holder på med helsefag, en tredje med studiekompetansefag og en fjerde med sosiologi. Nettstudieopplegget får de fra ulike steder, mest fra NKI Nettstudier, men også fra Sonans, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Industriskolen. I rommet innenfor selve studielandskapet er det en hyggelig sofakrok. Her er det samling over kaffekoppen hver dag til bestemt tid. Da går praten om løst og fast, både om faget de holder på med, om nyheter lokalt eller sentralt, og om de mange hverdagslige små og store saker som en er opptatt av. Deltakerne i læringsnettverket støtter og inspirerer hverandre. Noen kan fortelle om gode karakterer, andre om rask progresjon. Åpningstida for læringsnettverket er fra ni til to, og da er Elin til stede. Hun er samtalepartner, støttespiller i tynt og tykt, og kanskje også økonomirådgiver eller problemløser i forhold til NAV eller andre myndigheter. - Samarbeidet med NAV lokalt er eksepsjonelt godt. De forstår at vi gir hensiktsmessige tilbud. Det er en grunn til at deltakerne våre ikke har klart vanlig skole, og samfunnet har mye å vinne på at de nå får tilpassede tilbud og individuell oppfølging. Utdanning blir stadig viktigere, de fleste jobber krever en utdanning i dag. Elin understreker at tilretteleggingen også omfatter det sosiale. I tillegg til fellesskapet i læringsnettverket og dagens faste kaffepause, legger hun til rette for aktiviteter utenom arbeidstid, som for eksempel volleyballspill. Deltakerne gir uttrykk for trivsel og motivasjon til å ta fatt i egen utdanning. Læringsrommet er et godt sted å være. 9

10 VEDLEGG 2 10 Karriere takket være læringsrommet Fra boken 15 utdanningshistorier

11 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier Chalathip By Født 1974 Utdanning: Verdalsøra barneskole Verdal videregående skole NTNU NKI Nettstudier og Læringsrommet Jobb: Personalkonsulent, Verdal Barn: 1 barn (1991) Chalathip omtaler seg selv som ei urokråke da hun var barn. Men hun kunne også finne roen i lek med hunden

12 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Chalathip By sammen med veileder i Læringsrommet ved Innherred Produkter, Elin Skjetnemark. Datamaskin og nettstudier ble redningen Ei vilter urokråke, sier Chalathip By når hun beskriver seg selv som lita jente. Ikke noe skolelys heller, og dessuten fikk hun li for at hun hadde så «rart» navn og thailandsk mor. Mørkere hår og brunere øyne enn alle de andre i klassen, var ikke bare lett i Verdal på 1980-tallet. Men navnet har hun beholdt, det har sin spesielle betydning, blant annet har det å gjøre med at hun er født i tigerens år. Litt av en tiger har hun måttet være, i årelang kamp for å skaffe seg utdanning og for å bevise at hun kunne og skulle klare å gjennomføre utdanning og få seg jobb. Uføretrygd ingen løsning Tre ganger avslo Chalathip tilbudet om uføretrygd. NAV satt med journaler og legeuttalelser etter at hun ble utsatt for en stygg trafikkulykke, og prognosen hennes var ikke oppløftende. Faren for å falle ut av arbeidslivet var stor, og uføretrygd syntes å være en riktig løsning. Nei takk, sa Chalathip, jeg skal ha utdanning først og så jobb. Det har vært en kronglete vei med mye slit, men hun har kommet mye, mye lenger enn noen våget å tro; hun har gjennomført utdanning med gode karakterer og fått fast jobb 12 79

13 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier som personalkonsulent. Hun vil gjerne enda lenger, etter hvert. Senskader og smerter etter trafikkulykken takler hun, dag for dag. Innherred Produkter Chalathips utdanningshistorie er lang, med mange nedturer, før oppturene begynte. Den kanskje aller viktigste brikken i utdanningsmosaikken hennes er attføringsbedriften Innherred Produkter i Levanger, eller IP, som den kalles på folkemunne. Hun har et før og etter i livet, og det er før og etter IP. Det var her saker og ting begynte å skje. Først fikk hun et stort aha, hun skjønte plutselig hvorfor mye hadde vært så vanskelig. En test hun tok ved IP, avslørte at hun etter all sannsynlighet har dysleksi, noe som ikke hadde blitt tatt opp tidligere. Hun hadde alltid trodd at hun ikke var så smart, fordi hun ikke klarte å skrive riktig, og fordi skolearbeid var så vanskelig. Men så viste det seg at bak masken av dysleksi skjulte det seg en intelligens og en vilje av det mer sjeldne slaget. Datamaskin og nettstudier Datamaskinen ble et annet viktig vendepunkt for Chalathip. Å ta Datakortet gikk veldig greit, til tross for diagnosen hun fikk etter en stygg trafikkulykke, nemlig «svekket teoretisk innlæringsevne». Datamaskinen og nettstudier med struktur og nettpedagogisk tilrettelegging ble veien som førte til suksess for Chalathip. Fra maskin og mek til småbarnsstell Chalathip forteller om seg selv: Ei vilter «guttejente» med lange, mørke krøller, som likte bedre å klatre i trær enn å sitte stille på skolepulten. Hun gikk heller ikke av veien for en slåsskamp. Drømmen var å bli maskinist på en stor båt i utenriksfart eller kanskje å jobbe på Aker. Etter ni år på Verdalsøra barneskole valgte hun «maskin og mek» på videregående, maskinistdrømmen var levende. Men utenriksfart ble det ikke noe av. I stedet for lærlingplass ble det barnestell. Hun fikk ei datter og sluttet skolen etter to år for å forsørge datteren. Det ble forskjellige jobber og ulike erfaringer fra arbeidslivet. - Jeg lærte mye, blant annet hadde jeg en fin jobb i uteavdelingen i kommunen, hvor en av oppgavene var å reise omkring og sette opp brøytestikker. Hun var samtidig opptatt av å komme videre med utdanningen og fortsatte på videregående skole med å ta generell studiekompetanse. Hun hadde kommet inn på bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og veien framover så lys ut, da det fatale skjedde. Hun kjørte av veien og rullet rundt med bilen. Alvorlige hode- og nakkeskader Chalathip våknet på sykehuset med alvorlige skader og en skremmende diagnose. Hun måtte lære å gå på normalt vis igjen, og hun måtte lære å finne de riktige ordene

14 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Korttidsminnet var elendig, og den teoretiske innlæringsevnen skadet. En mindre hjerneskade, stod det i journalen. Det var bare en ting å gjøre: begynne å trene seg opp. - Jeg var fast bestemt på å bli frisk og komme meg ut i arbeid igjen. Mange tvilte på om det var mulig, og det ble snakket om uføretrygd. Dette var ikke noe alternativ for meg, trygd ville jeg rett og slett ikke ha. Jeg fikk fysioterapi og trente meg sakte, men sikkert opp igjen. Og så begynte den lange kampen for å vise at jeg klarer det Som den optimisten hun var, satset Chalathip nå på studier i Trondheim. Hun kom inn på psykologi og begynte å pendle til Trondheim for å følge forelesninger ved NTNU. Først gjennomførte hun de forberedende eksamenene i exphil og exfac (examen philosophicum og examen facultatum), men så begynte det å butte. Å sitte med smerter og forsøke å konsentrere seg om forelesninger i en stor forelesningssal ble for mye for henne. Etter ett år måtte hun gi opp. Det ble på nytt snakket om uføretrygd, og på nytt sa hun nei takk. Etter mye om og men kom hun til Innherred Produkter i Levanger. Hun gikk gjennom et avklaringskurs og fikk forskjellig slags jobbtrening. Plagene etter trafikkulykken var forstyrrende, og hun fungerte ikke særlig godt i de jobbene hun prøvde. Lærte gjennom fingertuppene Så fikk hun tilbud om å ta Datakortet ved 3kanten IT, et lokalt kurssenter i Levanger. Chalathip satset, dette ville hun klare. Datamaskinen viste seg å være et verktøy som passer henne spesielt godt. Hun følte på en merkelig måte at hun lærte gjennom fingertuppene. Dessuten løste tekstbehandlingsprogrammet rettskrivingsproblemene hennes. Hun kunne skrive feilfritt en helt ny opplevelse! Alle sju modulene i Datakortet ble gjennomført med glans. Etter denne oppturen ble hun anbefalt å ta utdanning på Innherred Produkter. Mens enkelte i støtteapparatet tvilte på om det ville føre noen vei, var Chalathip selv innstilt på mer skolegang. Oppturen med Datakortet beviste at hun kunne. At den såkalte «rådgivertesten» avslørte dysleksi, ble ironisk nok også en opptur. Det forklarte skolevanskelighetene hennes gjennom hele oppveksten. Kanskje var hun smartere enn hun noen gang har trodd? Erfaringen med Datakortet pekte i samme retning. Felles studierom Chalathip fikk til sist innvilget støtte til å ta utdanning i Læringsnettverket på Innherred Produkter. Tilfeldighetene gjorde at hun valgte salg og service, med nettstudium fra NKI Nettstudier. Læringsnettverket ved Innherred Produkter er organisert som et felles studierom, hvor deltakerne sitter på hver sin plass, med hvert sitt opplæringsprogram 14 81

15 VEILEDER LÆRINGSROMMET 15 utdanningshistorier eller studium på nettet. Nettstudiet er lagt opp på individuell basis, slik at deltakeren kan følge sitt eget tempo. Når det gjelder fag i videregående skole, går de opp til eksamen som privatister på nærmeste skole. Læringsnettverket på IP har dessuten en allesteds nærværende veileder, som hjelper til med alt fra tastetrøbbel på datamaskinen til tanker omkring neste eksamen. Veilederen legger også til rette for et godt sosialt miljø, med en daglig kaffestund i pausekroken og med enkelte aktiviteter utenfor læringsrommet. Trodde ikke på de gode karakterene Chalathip fant seg raskt til rette med nettstudiene i læringsrommet på IP. Når hun ble sliten og hadde smerter, tok hun en pause eller gikk hjem. Så logget hun seg gjerne på PC-en igjen om kvelden og fortsatte der hun slapp. Til og med på ferie tok hun med seg PC-en og la inn noen små studiestunder. Allerede etter de første innsendingene skjønte både veileder og Chalathip selv at dette gikk over all forventning. Karakterene var forbausende gode, ja, så gode at jeg ikke trodde på dem, forteller Chalathip. - Jeg var redd for at noen lurte meg og gav meg karakterer som jeg ikke hadde gjort meg fortjent til. Men etter første eksamen kunne jeg glede seg over at de gode karakterene faktisk var fortjent. Eksamenskarakterene lyver ikke. Våren 2008 hadde hun fullført alle eksamener i salg og service. Nå var hun klar for mer utdanning. Så dukket det opp en ledig jobb, personalkonsulent ved Innherred Produkter. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Trenger fleksibiliteten Fast jobb ved bedriften som har gitt henne oppturene og troen på at hun vil klare å komme ut i jobb og unngå uføretrygd, var fristende. Hun søkte og fikk jobben, først som halv stilling, så utvidet til seksti prosent, og nå er det en nitti prosent-stilling. Hun er ennå ikke helt restituert av trafikkskadene. Det krever litt ekstra å takle smertene. Men dette får ikke stoppe Chalathip. Hun har gjennomført et studium i personalledelse ved NKI Nettstudier etter at hun kom i jobb, og hun vil gjerne fortsette. - Fleksibiliteten i nettstudier er akkurat hva jeg trenger. Jeg har kunnet ta hensyn til helseproblemene mine og studert når jeg har vært i stand til det. Det er synd at jeg ikke visste om denne muligheten tidligere. Mens Chalathip har strevd seg gjennom en lang attføring, er «veikja» hennes blitt inspirert av sin mor og har tatt salg og service på videregående skole. Nå studerer hun mediefag

16 Karriere takket være Læringsrommet Kapittel 10 Hjelper andre Chalathip er i dag en travel personalkonsulent med pulten full av jobb. Hadde hun resignert og gått for anbefalingen om uføretrygd den gangen da hun var skadet og syk, hadde hun sikret seg en slump penger fra staten hver eneste måned, kanskje for resten av livet. I dag tjener hun pengene selv, pluss at det er hun som sender staten en slump penger hver eneste måned gjennom skattetrekket. Chalathip har også fått overskudd til å hjelpe andre, blant annet ved å ha et fosterbarn. Hun vet bedre enn noen hvor viktig det er å få støtte på at en kan og klarer, slik hun selv fikk det av veilederne på Innherred Produkter og av saksbehandleren hos NAV

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri

Opplæring med bakgrunn i industriens behov. Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Opplæring med bakgrunn i industriens behov Anita Lund, Leder Industriskolen, Norsk Industri Agenda 1. Om Norsk Industri 2. Opplæring ut fra industriens behov 3. Om Industriskolen 4. Tre eksempler fra Industriskolen

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME

Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Tilrettelegging av skoletilbudet for elever med CFS/ME Siw Risøy Spesialpedagogisk veileder Drømtorp vgs. sija PT & Rådgivning as Om meg Dere Hvor er vi nå? Nasjonal veileder U.dir. Egen ME veileder i

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Studentenes egne mestringsstrategier!

Studentenes egne mestringsstrategier! Studentenes egne mestringsstrategier! Et lite tipshefte for deg som er student og som har utfordringer med: Organisering/Strukturering Startvansker Konsentrasjonsvansker Riktig fokus Motivasjon Døgnrytme

Detaljer

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder

NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder NKI Fjernundervisning Fleksible muligheter og metoder Presentasjon på seminaret: Livslang læring i en ny tid. Nye yrkesgrupper på skolebenken? Stavanger 23. November 2004 Truls Fagerberg NKI Fjernundervisning

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til voksne. Muligheter og utfordringer

DYSLEKSI NORGE. Råd til voksne. Muligheter og utfordringer DYSLEKSI Råd til voksne Muligheter og utfordringer Side 2 DYSLEKSI FORORD I dagens samfunn stilles det høye krav til lese- og skriveferdighet. I dette heftet vil vi forsøke å si noe om hvilke muligheter

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013

Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 Innspill til Fagskoleutvalget 16.12.2013 17 000 medlemsvirksomheter 220 000 ansatte Bransjer HANDEL IDEELL, FRIVILLIGHET HELSE OG OMSORG KUNNSKAP & TEKNOLOGI REISE OG KULTUR SERVICE TRENING UTDANNING 2

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Lars Egil Haugen, IPM Mike Moulton, SEVU Universitet for miljø- og biovitenskap Eksempel:

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Tiltak Rogaland Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag 1-7 til Rammeavtale) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Oppfølging av studenter med moderate

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo

Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo NOKUT Fagskolekonferanse 19.-20. oktober Yrkesfaglig kvalifisering erfaringer og refleksjoner fra Arbeidsrettede virkemidler Magnus Askim - avdelingsleder NAV Tiltak Oslo NAV Tiltak Oslo Spesialenhet i

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer FAGHEFTE DEL 2 RELASJONER Å bli kjent i gruppa Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer Følelser (egne og andres) Kjærester og

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Følgende punkter skal legges til grunn for gjennomføringen: Målsetting Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til: - Førerkort klasse C og CE. - Obligatorisk kjøring i Grunnopplæring

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget Samlingsbasert kurs i Drammen og Trondheim 6 samlinger Oppstart 26.08.2013 til 06.05.2014 Søknadsfrist 10.08.2013 VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner

Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00. www.moella.no En døråpner Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no En døråpner til arbeidslivet Veien tilbake Det skal så lite til før et menneske faller

Detaljer

EKSAMENSINFORMASJON 2014

EKSAMENSINFORMASJON 2014 EKSAMENSINFORMASJON 2014 STANDPUNKTVURDERING Standpunktvurderingen utgjør sammen med eksamen, sluttvurdering for elevene. Den baserer seg på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet skal vise elevens kompetanse

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Lisbet Grut, seniorforsker Øystein Dale, seniorforsker, avdeling Helse 1 , avd. Helse Avdeling Helse bidrar til å løse samfunnsutfordringer gjennom

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 09.00-13.00. 09.00 11.15 NAV regelverk, tilretteleggings- muligheter. Hvordan balansere jobb og fritid Kursplan 2015 Velkommen Dette er Tromsprodukt sitt kurstilbud til alle deltakere på de ulike tiltakene våre. Kurset varer i fire uker, og rullerer kontinuerlig, med en ukes pause mellom oppstartsdatoer.

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer